SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Καρακασίδης Άγγελος
Ιστορία της τέχνης Β΄ Λυκείου 2020 -2021
Διδάσκουσα: Αντιγόνη Τσαφή
Alma Thomas
Κατά τηδιάρκεια τηςδεκαετίαςτου1960, η Άλμα Τόμας εμφανίστηκεωςμία ‘’πλούσια’’
καλλιτέχνης, προσεγγίζοντας αφαιρετικά, σχήματα καιμοτίβα από τα δέντρα καιτα
λουλούδια γύρωτης.Η νέα παλέτα καιη τεχνικήτης - πολύ ελαφρύτερηκαιχαλαρότερη
απόό, τι στα προηγούμενα παραστατικά τηςέργα καιτιςσκοτεινέςαφαιρέσεις -
αντανακλούσετημακρά μελέτητης πάνωστηθεωρία χρωμάτων καιτο μέσο
υδατογραφίας.
Ως μία μαύρηγυναίκα καλλιτέχνης,η Τόμαςαντιμετώπισεπολλά εμπόδια.Ωστόσο,δεν
στράφηκεσεφυλετικά ήφεμινιστικά ζητήματαστην τέχνητης,πιστεύονταςμάλλον ότιτο
δημιουργικόπνεύμα είναιανεξάρτητοαπότηφυλήή το φύλο.Στην Ουάσινγκτον,όπου
ζούσε καιεργάστηκεμετά το1921, η Τόμαςταυτίστηκεμετον Μόρις Λούις,τον Τζέιν
Ντέιβιςκαιάλλουςζωγράφους τουκινήματοςColorField1
πουδραστηριοποιούνταιστην
περιοχήαπό το 1950. Όπως καιαυτοί,εξερεύνησετηδύναμητουχρώματοςκαιτης μορφής
σε φωτεινούς,στοχαστικούςπίνακες.
Η AlmaThomas άρχισενα ζωγραφίζεισοβαρά το1960, όταν αποσύρθηκεαπότην τριάντα
οκτώχρονηκαριέρα τηςωςδασκάλα τέχνηςστα δημόσια σχολεία τηςΟυάσιγκτον.
Γεννημένηστις22 Σεπτεμβρίου1891, στο Κολόμπουςτης Τζότρζια,η Τόμαςήταν η
μεγαλύτερηαπότιςτέσσεριςκόρεςτηςοικογένειας.Οπατέραςτηςεργαζόταν σεμια
εκκλησία καιη μητέρα τηςήτανμοδίστρα καινοικοκυρά.Ηοικογένεια της Τόμαςήταν
σεβαστήστοΚολόμπουςκαιαυτήκαι οι αδελφέςτηςμεγάλωσαν σεένα άνετοπεριβάλλον.
Η οικογένεια ζούσεσεένα μεγάλοβικτοριανόσπίτισεέναν λόφομεθέα στην πόλη όπου η
Τόμας πέρασετηνπαιδικήτηςηλικία παρατηρώντας την ομορφιά καιτα χρώματα της
φύσης.Το 1907, ότανη Τόμας ήτανδεκαπέντεετών,οπατέραςτηςμετακόμισε μετην
οικογένεια στηνΟυάσινγκτον, όπουηίδια εγγράφηκεστοΠανεπιστήμιοHowardκαιτο
1924 έγινεη πρώτη απόφοιτοςτουνεοσυσταθέντοςτμήματοςτέχνης.Οδάσκαλοςκαι
μέντοραςτηςΤόμας,Τζέιμς Χέρινγκ,τηςεπέτρεψε τηχρήσητης ιδιωτικής τουβιβλιοθήκης
με βιβλία τέχνης,από τηνοποία απέκτησεένα διεξοδικόυπόβαθροστην ιστορία της
1 Το Color Field αναφέρεται στην ένταση που δημιουργείται από επικαλυπτόμενες και
αλληλεπιδρώντας περιοχές με επίπεδο χρώμα. Αυτές οι περιοχές χρώματος μπορούν να είναι
άμορφες ή σαφώς γεωμετρικές.
τέχνης.Μια δεκαετία αργότερα,έλαβετο μεταπτυχιακό τηςδίπλωμα στην εκπαίδευσηαπό
το ΠανεπιστήμιοτηςΚολούμπια.
Κατά τηδιάρκεια τηςδεκαετίαςτου1950 η Thomasπαρακολούθησεμαθήματα τέχνηςστο
ΑμερικανικόΠανεπιστήμιοστηνΟυάσιγκτον.ΣπούδασεζωγραφικήυπότουςJoe
Summerford,RobertGatesκαιJacobKainen,καιανέπτυξεενδιαφέρον για τοχρώμα καιτην
αφηρημένητέχνη.Καθ'όλητη διδακτικήτηςκαριέρα ζωγράφισεκαιπαρουσίασε
ακαδημαϊκέςνεκρέςφύσειςκαιρεαλιστικούςπίνακεςσεομαδικές εκθέσεις
αφροαμερικανώνκαλλιτεχνών.Ανκαι αυτοίοιπίνακεςτηςήταν εξαιρετικοί,δεν της
χάρισαν ποτέατομικήαναγνώριση.
Υποφέρονταςαπότονπόνοτης αρθρίτιδαςκατά τηστιγμήτηςσυνταξιοδότησήςτης,
σκέφτηκενα εγκαταλείψειτηζωγραφική. ΤοΠανεπιστήμιοτουΧάουαρντ τηςπρότεινενα
παρουσιάσειμια αναδρομικήέκθεσητηςτο1966, ωστόσοη ίδια ήθελε να δημιουργήσει
κάτινέο.Από τοπαράθυροτουσπιτιούτης, της άρεσενα βλέπειτα συνεχώς
μεταβαλλόμεναμοτίβα πουτοφως δημιούργησεστα δέντρα καιστον ανθισμένοκήποτης.
Τόσο εμπνευσμένοι,οινέοιπίνακέςτης πέρασαν μια εξπρεσιονιστικήπερίοδο,
ακολουθούμενηαπόμια αφηρημένη,τελικάσεμια μη αντικειμενικήφάση.Πολλοίαπό
τους πίνακεςτηςΤόμας στα τέλητης καριέρας τηςήταν ακουαρέλες,στιςοποίες οι
τολμηρέςπινελιέςχρώματοςκαι οι μεγάλεςπεριοχέςλευκούχαρτιούσυνδυάζονταιγια να
δημιουργήσουνεξαιρετικάφρέσκαανάλαφραεφέ,συχνά τονισμέναμεπινελιές από
ινδικόμελάνι.
Ανκαι η Τόμας προχώρησεστηζωγραφικήσεακρυλικά σεμεγάλουςκαμβάδες,συνέχισε
να παράγειπολλέςυδατογραφίεςπουήταν μελέτεςγια τους πίνακεςτης. Το
εξατομικευμένοώριμοστυλτης Τόμας αποτελείταιαπόπλατιέςπινελιές,όψηςμωσαϊκού,
ζωηρού χρώματοςπου εφαρμόζονταισεομόκεντρουςκύκλουςήκάθετεςρίγες.Τοχρώμα
αποτέλεσετηβάσητης ζωγραφικήςτης,αντανακλώνταςαναμφισβήτητα τηδια βίουμελέτη
της θεωρίαςτων χρωμάτων,καθώςκαιτην επίδρασηφωτεινών,κομψών αφηρημένων
έργων των ζωγράφων τουColorFieldμεέδρα την Ουάσινγκτον,όπωςο Morris Louis, ο
KennethNoland, καιοGene Davis.
Το Μan’s Landingτο 1969 έφερεμια βαθιά επιρροήστην Τόμαςκαι έδωσετο θέμα για τη
δεύτερημεγάληομάδα ζωγραφικήςτης.Το1969 ξεκίνησετησειρά Space ή Snoopyπου
ονομάστηκεέτσιεπειδήτο"Snoopy"ήταν έναςόρος για αστροναύτεςπουχρησιμοποιείται
για να περιγράψειένα διαστημικόόχημα πουχρησιμοποιείταιστην επιφάνειατου
φεγγαριού.Όπωςκαιοι σειρέςτης «Earth»,αυτοίοι πίνακεςπροκαλούν αίσθησημέσωτου
χρώματος,αλλά πολλοίαναφέρονταισεκάτιπερισσότεροαπόμια απλήχρωματική
προσέγγιση.ΣτοSnoopySeesaSunrise του1970, τοποθέτησεμια κυκλικήφόρμα μέσα σε
ένα μωσαϊκόχρωμάτωνπου τονίσθηκεμε καμπύλεςζώνεςανοιχτόχρωμων χρωμάτων.Το
BlastOff απεικονίζειμια επιμήκη τριγωνικήδιάταξησκούρων μπλε πινελιών
πουαντιγιστικήςτεχνικής πουαυξάνεταιδραματικά καιυποβλητικάσεφόντοαπαλόροζ
καιπορτοκάλι.Ηπλειονότητα τωνζωγραφικών έργων «Spaces» τηςThomasείναιμεγάλα
λαμπερά έργα μεσιωπηρήκίνησηπου επιτυγχάνεταιμέσωπλωτών μοτίβων χρωμάτων με
κοφτέςπινελιέςσε λευκόφόντο.
Στουςτελευταίουςπίνακέςτης,η Τόμαςχρησιμοποίησετις χαρακτηριστικέςμικρέςράβδους
χρώματοςσε τεχνικήΙmpasto2
.Οι τόνοι,ωστόσο,έγιναν πιοσυγκρατημένοι καιοι
παλαιότερεςκάθετεςκαιοριζόντιεςπινελιέςτηςχειρονομίαςτηςThomasέγιναν πιο
ποικίλεςστην κίνηση,καιπεριλάμβαναν διαγώνιεςγραμμές, πρισματικά καιασύμμετρα
επιφανειακά σχέδια.Κατά τηδιάρκεια των τελευταίων ετών της,τα παρασιτικά
αποτελέσματα τηςαρθρίτιδαςτηνεμπόδισαν να ζωγραφίζειόσοσυχνά ήθελε.
Η AlmaThomas δενπαντρεύτηκεποτέκαιέζησεστοίδιο σπίτι που αγόρασεοπατέραςτης
στο κέντροτηςΟυάσιγκτοντο1907. Τα τελευταία χρόνια τηςζωής της έφεραν βραβεία και
αναγνώριση.Το1972 τιμήθηκεμε το one-womanexhibitions στοΜουσείοΑμερικανικής
Τέχνης WhitneyκαιστηνΠινακοθήκηΤέχνηςCorcoran.Την ίδια χρονιά έναςαπότους
πίνακεςτης επιλέχθηκεγια τη μόνιμησυλλογήτου ΜητροπολιτικούΜουσείουΤέχνης στη
Νέα Υόρκη.Πριναπό τοθάνατότηςτο 1978, η Τόμαςείχε αποκτήσειεθνικήαναγνώρισηως
μεγάληγυναίκα καλλιτέχνηςαφιερωμένηστην αφηρημένηζωγραφική.
AlmaThomas,RedAbstraction,1960, oil oncanvas, SmithsonianAmericanArtMuseum.
AlmaThomas,SnoopySeesEarthWrappedin Sunset,1970, acrylic oncanvas, Smithsonian
AmericanArtMuseum,Giftof the artist,1978.
2 Το Impasto είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται στη ζωγραφική, όπου το χρώμα τοποθετείται σε
μια περιοχή της επιφάνειας σε πολύ παχιά στρώματα, συνήθως αρκετά παχύ ώστε οι πινελιές να
είναι ορατές.
Πηγές:
https://americanart.si.edu/artwork/snoopy-sees-earth-wrapped-sunset-24020
https://americanart.si.edu/artist/alma-thomas-4778
https://en.wikipedia.org/wiki/Alma_Thomas

More Related Content

More from AGGELIKI KARANASIOU

TRADITIONAL DANCES IN GREECE.pptx
TRADITIONAL DANCES IN GREECE.pptxTRADITIONAL DANCES IN GREECE.pptx
TRADITIONAL DANCES IN GREECE.pptxAGGELIKI KARANASIOU
 
10 Ρεύματα Ζωγραφικής.pdf
10 Ρεύματα Ζωγραφικής.pdf10 Ρεύματα Ζωγραφικής.pdf
10 Ρεύματα Ζωγραφικής.pdfAGGELIKI KARANASIOU
 
ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.pdf
ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.pdfΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.pdf
ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.pdfAGGELIKI KARANASIOU
 
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdfΗ Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdfAGGELIKI KARANASIOU
 
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdfΗ Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdfAGGELIKI KARANASIOU
 
ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.pdf
ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.pdfΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.pdf
ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.pdfAGGELIKI KARANASIOU
 
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdfΗ Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdfAGGELIKI KARANASIOU
 

More from AGGELIKI KARANASIOU (20)

EDUCATION SYSTEM TURKEY.ppt
EDUCATION SYSTEM TURKEY.pptEDUCATION SYSTEM TURKEY.ppt
EDUCATION SYSTEM TURKEY.ppt
 
TRADITIONAL DANCES IN GREECE.pptx
TRADITIONAL DANCES IN GREECE.pptxTRADITIONAL DANCES IN GREECE.pptx
TRADITIONAL DANCES IN GREECE.pptx
 
Greek Cuisine.pdf
Greek Cuisine.pdfGreek Cuisine.pdf
Greek Cuisine.pdf
 
FOOD IN GREECE.pdf
FOOD IN GREECE.pdfFOOD IN GREECE.pdf
FOOD IN GREECE.pdf
 
10 Ρεύματα Ζωγραφικής.pdf
10 Ρεύματα Ζωγραφικής.pdf10 Ρεύματα Ζωγραφικής.pdf
10 Ρεύματα Ζωγραφικής.pdf
 
ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.pdf
ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.pdfΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.pdf
ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.pdf
 
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdfΗ Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
 
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdfΗ Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
 
ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.pdf
ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.pdfΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.pdf
ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.pdf
 
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdfΗ Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
 
Targu mures
Targu muresTargu mures
Targu mures
 
Ltt meeting erasmus programma
Ltt meeting erasmus programmaLtt meeting erasmus programma
Ltt meeting erasmus programma
 
Meeting in lublin newsletter
Meeting in lublin  newsletterMeeting in lublin  newsletter
Meeting in lublin newsletter
 
Meeting in poland agreement
Meeting in poland  agreementMeeting in poland  agreement
Meeting in poland agreement
 
Agreement completed ponand
Agreement completed ponandAgreement completed ponand
Agreement completed ponand
 
Theodoti
TheodotiTheodoti
Theodoti
 
Anna chatzicharalampous
Anna chatzicharalampousAnna chatzicharalampous
Anna chatzicharalampous
 
Eyh koulinidou art history
Eyh koulinidou art historyEyh koulinidou art history
Eyh koulinidou art history
 
Evi koulinidou
Evi koulinidouEvi koulinidou
Evi koulinidou
 
Odigos final
Odigos finalOdigos final
Odigos final
 

Recently uploaded

2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf56ο Γυμνάσιο Αθήνας
 
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdfΘέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdfathinadimi
 
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfΤσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfLampriniMagaliou
 
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxΜέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxLampriniMagaliou
 
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptxΟι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx41dimperisteriou
 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxPapanikolaou Dimitris
 
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςΛογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςGeorge Papavasileiou
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxLampriniMagaliou
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxLampriniMagaliou
 
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...LampriniMagaliou
 
Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις
Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσειςΠανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις
Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσειςNewsroom8
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxLampriniMagaliou
 

Recently uploaded (20)

2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx.pdf
 
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdfΘέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
 
YlhTexnologiasB-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasB-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24YlhTexnologiasB-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasB-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
 
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
 
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfΤσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
 
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxΜέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
 
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptxΟι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx
 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
 
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
 
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςΛογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
 
YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
 
YlhNeaEllhnikaA-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhNeaEllhnikaA-both-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhNeaEllhnikaA-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhNeaEllhnikaA-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
 
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
 
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
 
Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις
Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσειςΠανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις
Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
 

Alma tomas

 • 1. Καρακασίδης Άγγελος Ιστορία της τέχνης Β΄ Λυκείου 2020 -2021 Διδάσκουσα: Αντιγόνη Τσαφή Alma Thomas Κατά τηδιάρκεια τηςδεκαετίαςτου1960, η Άλμα Τόμας εμφανίστηκεωςμία ‘’πλούσια’’ καλλιτέχνης, προσεγγίζοντας αφαιρετικά, σχήματα καιμοτίβα από τα δέντρα καιτα λουλούδια γύρωτης.Η νέα παλέτα καιη τεχνικήτης - πολύ ελαφρύτερηκαιχαλαρότερη απόό, τι στα προηγούμενα παραστατικά τηςέργα καιτιςσκοτεινέςαφαιρέσεις - αντανακλούσετημακρά μελέτητης πάνωστηθεωρία χρωμάτων καιτο μέσο υδατογραφίας. Ως μία μαύρηγυναίκα καλλιτέχνης,η Τόμαςαντιμετώπισεπολλά εμπόδια.Ωστόσο,δεν στράφηκεσεφυλετικά ήφεμινιστικά ζητήματαστην τέχνητης,πιστεύονταςμάλλον ότιτο δημιουργικόπνεύμα είναιανεξάρτητοαπότηφυλήή το φύλο.Στην Ουάσινγκτον,όπου ζούσε καιεργάστηκεμετά το1921, η Τόμαςταυτίστηκεμετον Μόρις Λούις,τον Τζέιν Ντέιβιςκαιάλλουςζωγράφους τουκινήματοςColorField1 πουδραστηριοποιούνταιστην περιοχήαπό το 1950. Όπως καιαυτοί,εξερεύνησετηδύναμητουχρώματοςκαιτης μορφής σε φωτεινούς,στοχαστικούςπίνακες. Η AlmaThomas άρχισενα ζωγραφίζεισοβαρά το1960, όταν αποσύρθηκεαπότην τριάντα οκτώχρονηκαριέρα τηςωςδασκάλα τέχνηςστα δημόσια σχολεία τηςΟυάσιγκτον. Γεννημένηστις22 Σεπτεμβρίου1891, στο Κολόμπουςτης Τζότρζια,η Τόμαςήταν η μεγαλύτερηαπότιςτέσσεριςκόρεςτηςοικογένειας.Οπατέραςτηςεργαζόταν σεμια εκκλησία καιη μητέρα τηςήτανμοδίστρα καινοικοκυρά.Ηοικογένεια της Τόμαςήταν σεβαστήστοΚολόμπουςκαιαυτήκαι οι αδελφέςτηςμεγάλωσαν σεένα άνετοπεριβάλλον. Η οικογένεια ζούσεσεένα μεγάλοβικτοριανόσπίτισεέναν λόφομεθέα στην πόλη όπου η Τόμας πέρασετηνπαιδικήτηςηλικία παρατηρώντας την ομορφιά καιτα χρώματα της φύσης.Το 1907, ότανη Τόμας ήτανδεκαπέντεετών,οπατέραςτηςμετακόμισε μετην οικογένεια στηνΟυάσινγκτον, όπουηίδια εγγράφηκεστοΠανεπιστήμιοHowardκαιτο 1924 έγινεη πρώτη απόφοιτοςτουνεοσυσταθέντοςτμήματοςτέχνης.Οδάσκαλοςκαι μέντοραςτηςΤόμας,Τζέιμς Χέρινγκ,τηςεπέτρεψε τηχρήσητης ιδιωτικής τουβιβλιοθήκης με βιβλία τέχνης,από τηνοποία απέκτησεένα διεξοδικόυπόβαθροστην ιστορία της 1 Το Color Field αναφέρεται στην ένταση που δημιουργείται από επικαλυπτόμενες και αλληλεπιδρώντας περιοχές με επίπεδο χρώμα. Αυτές οι περιοχές χρώματος μπορούν να είναι άμορφες ή σαφώς γεωμετρικές.
 • 2. τέχνης.Μια δεκαετία αργότερα,έλαβετο μεταπτυχιακό τηςδίπλωμα στην εκπαίδευσηαπό το ΠανεπιστήμιοτηςΚολούμπια. Κατά τηδιάρκεια τηςδεκαετίαςτου1950 η Thomasπαρακολούθησεμαθήματα τέχνηςστο ΑμερικανικόΠανεπιστήμιοστηνΟυάσιγκτον.ΣπούδασεζωγραφικήυπότουςJoe Summerford,RobertGatesκαιJacobKainen,καιανέπτυξεενδιαφέρον για τοχρώμα καιτην αφηρημένητέχνη.Καθ'όλητη διδακτικήτηςκαριέρα ζωγράφισεκαιπαρουσίασε ακαδημαϊκέςνεκρέςφύσειςκαιρεαλιστικούςπίνακεςσεομαδικές εκθέσεις αφροαμερικανώνκαλλιτεχνών.Ανκαι αυτοίοιπίνακεςτηςήταν εξαιρετικοί,δεν της χάρισαν ποτέατομικήαναγνώριση. Υποφέρονταςαπότονπόνοτης αρθρίτιδαςκατά τηστιγμήτηςσυνταξιοδότησήςτης, σκέφτηκενα εγκαταλείψειτηζωγραφική. ΤοΠανεπιστήμιοτουΧάουαρντ τηςπρότεινενα παρουσιάσειμια αναδρομικήέκθεσητηςτο1966, ωστόσοη ίδια ήθελε να δημιουργήσει κάτινέο.Από τοπαράθυροτουσπιτιούτης, της άρεσενα βλέπειτα συνεχώς μεταβαλλόμεναμοτίβα πουτοφως δημιούργησεστα δέντρα καιστον ανθισμένοκήποτης. Τόσο εμπνευσμένοι,οινέοιπίνακέςτης πέρασαν μια εξπρεσιονιστικήπερίοδο, ακολουθούμενηαπόμια αφηρημένη,τελικάσεμια μη αντικειμενικήφάση.Πολλοίαπό τους πίνακεςτηςΤόμας στα τέλητης καριέρας τηςήταν ακουαρέλες,στιςοποίες οι τολμηρέςπινελιέςχρώματοςκαι οι μεγάλεςπεριοχέςλευκούχαρτιούσυνδυάζονταιγια να δημιουργήσουνεξαιρετικάφρέσκαανάλαφραεφέ,συχνά τονισμέναμεπινελιές από ινδικόμελάνι. Ανκαι η Τόμας προχώρησεστηζωγραφικήσεακρυλικά σεμεγάλουςκαμβάδες,συνέχισε να παράγειπολλέςυδατογραφίεςπουήταν μελέτεςγια τους πίνακεςτης. Το εξατομικευμένοώριμοστυλτης Τόμας αποτελείταιαπόπλατιέςπινελιές,όψηςμωσαϊκού, ζωηρού χρώματοςπου εφαρμόζονταισεομόκεντρουςκύκλουςήκάθετεςρίγες.Τοχρώμα αποτέλεσετηβάσητης ζωγραφικήςτης,αντανακλώνταςαναμφισβήτητα τηδια βίουμελέτη της θεωρίαςτων χρωμάτων,καθώςκαιτην επίδρασηφωτεινών,κομψών αφηρημένων έργων των ζωγράφων τουColorFieldμεέδρα την Ουάσινγκτον,όπωςο Morris Louis, ο KennethNoland, καιοGene Davis. Το Μan’s Landingτο 1969 έφερεμια βαθιά επιρροήστην Τόμαςκαι έδωσετο θέμα για τη δεύτερημεγάληομάδα ζωγραφικήςτης.Το1969 ξεκίνησετησειρά Space ή Snoopyπου ονομάστηκεέτσιεπειδήτο"Snoopy"ήταν έναςόρος για αστροναύτεςπουχρησιμοποιείται για να περιγράψειένα διαστημικόόχημα πουχρησιμοποιείταιστην επιφάνειατου φεγγαριού.Όπωςκαιοι σειρέςτης «Earth»,αυτοίοι πίνακεςπροκαλούν αίσθησημέσωτου χρώματος,αλλά πολλοίαναφέρονταισεκάτιπερισσότεροαπόμια απλήχρωματική προσέγγιση.ΣτοSnoopySeesaSunrise του1970, τοποθέτησεμια κυκλικήφόρμα μέσα σε ένα μωσαϊκόχρωμάτωνπου τονίσθηκεμε καμπύλεςζώνεςανοιχτόχρωμων χρωμάτων.Το BlastOff απεικονίζειμια επιμήκη τριγωνικήδιάταξησκούρων μπλε πινελιών πουαντιγιστικήςτεχνικής πουαυξάνεταιδραματικά καιυποβλητικάσεφόντοαπαλόροζ καιπορτοκάλι.Ηπλειονότητα τωνζωγραφικών έργων «Spaces» τηςThomasείναιμεγάλα λαμπερά έργα μεσιωπηρήκίνησηπου επιτυγχάνεταιμέσωπλωτών μοτίβων χρωμάτων με κοφτέςπινελιέςσε λευκόφόντο.
 • 3. Στουςτελευταίουςπίνακέςτης,η Τόμαςχρησιμοποίησετις χαρακτηριστικέςμικρέςράβδους χρώματοςσε τεχνικήΙmpasto2 .Οι τόνοι,ωστόσο,έγιναν πιοσυγκρατημένοι καιοι παλαιότερεςκάθετεςκαιοριζόντιεςπινελιέςτηςχειρονομίαςτηςThomasέγιναν πιο ποικίλεςστην κίνηση,καιπεριλάμβαναν διαγώνιεςγραμμές, πρισματικά καιασύμμετρα επιφανειακά σχέδια.Κατά τηδιάρκεια των τελευταίων ετών της,τα παρασιτικά αποτελέσματα τηςαρθρίτιδαςτηνεμπόδισαν να ζωγραφίζειόσοσυχνά ήθελε. Η AlmaThomas δενπαντρεύτηκεποτέκαιέζησεστοίδιο σπίτι που αγόρασεοπατέραςτης στο κέντροτηςΟυάσιγκτοντο1907. Τα τελευταία χρόνια τηςζωής της έφεραν βραβεία και αναγνώριση.Το1972 τιμήθηκεμε το one-womanexhibitions στοΜουσείοΑμερικανικής Τέχνης WhitneyκαιστηνΠινακοθήκηΤέχνηςCorcoran.Την ίδια χρονιά έναςαπότους πίνακεςτης επιλέχθηκεγια τη μόνιμησυλλογήτου ΜητροπολιτικούΜουσείουΤέχνης στη Νέα Υόρκη.Πριναπό τοθάνατότηςτο 1978, η Τόμαςείχε αποκτήσειεθνικήαναγνώρισηως μεγάληγυναίκα καλλιτέχνηςαφιερωμένηστην αφηρημένηζωγραφική. AlmaThomas,RedAbstraction,1960, oil oncanvas, SmithsonianAmericanArtMuseum. AlmaThomas,SnoopySeesEarthWrappedin Sunset,1970, acrylic oncanvas, Smithsonian AmericanArtMuseum,Giftof the artist,1978. 2 Το Impasto είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται στη ζωγραφική, όπου το χρώμα τοποθετείται σε μια περιοχή της επιφάνειας σε πολύ παχιά στρώματα, συνήθως αρκετά παχύ ώστε οι πινελιές να είναι ορατές.