Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

סקר דעת קהל - עמדות לגבי חופש הביטוי בתקשורת

1,782 views

Published on

הסקר נערך ע"י מכון דחף בראשות מינה צמח והוצג במפגש עיתונאים של אג'נדה בנושא תקשורת ודמוקרטיה.

בית סוקולוב, 1.11.10

 • Be the first to comment

סקר דעת קהל - עמדות לגבי חופש הביטוי בתקשורת

 1. 1. ‫הסקר‬ ‫שאלות‬ •‫מצוי‬ ‫מול‬ ‫רצוי‬ – ‫דמוקרטית‬ ‫כמדינה‬ ‫ישראל‬ •‫ביטוי‬ ‫חופש‬ ‫כלפי‬ ‫עמדות‬ •‫התקשורת‬ ‫תפקיד‬ ‫לגבי‬ ‫תפיסות‬ •‫התקשורת‬ ‫לתפקוד‬ ‫הערכות‬
 2. 2. ‫כותרת‬1 •508‫בישראל‬ ‫הבוגרת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫מייצג‬ ‫מדגם‬ -‫נשאלים‬ •‫אוקטובר‬ ‫תחילת‬ ‫ספטמבר‬ ‫חודש‬ ‫בסוף‬ ‫נערכו‬ ‫הראיונות‬2010 •‫המירבית‬ ‫הדגימה‬ ‫טעות‬4.5%+
 3. 3. ‫דמוקרטית‬ ‫כמדינה‬ ‫ישראל‬ •91%‫דמוקרטית‬ ‫תהיה‬ ‫שהמדינה‬ ‫חשוב‬ - •80%‫פוליטיות‬ ‫בזכויות‬ ‫מלא‬ ‫שוויון‬ ‫בעד‬ - •86%‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫חשיבות‬ ‫רואים‬ - •36%‫דמוקרטית‬ ‫מידי‬ ‫פחות‬ ‫המדינה‬ - •38%‫המתאימה‬ ‫במידה‬ ‫דמוקרטית‬ ‫המדינה‬ - •25%‫דמוקרטית‬ ‫מידי‬ ‫יותר‬ -
 4. 4. :‫אחרים‬ ‫לערכים‬ ‫יחסית‬ ‫דמוקרטיה‬ ?‫עדיף‬ ‫מה‬ ‫עולים‬ ‫ותיקים‬ ‫היהודים‬ ‫כלל‬ 34 36 36 ‫יהודי‬ ‫רוב‬ ‫עם‬ ‫מדינה‬ 18 10 11 ‫השלמה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ 11 12 12 ‫דמוקרטית‬ ‫מדינה‬ 35 40 39 ‫שלום‬ ‫של‬ ‫מצב‬ 2 2 2 ‫השיבו‬ ‫לא‬ 100% 100% 100% ‫סה"כ‬
 5. 5. ?‫עדיף‬ ‫מה‬ :‫ביטחון‬ ‫מול‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫ערבים‬ ‫עולים‬ ‫ותיקים‬ ‫היהודים‬ ‫כלל‬ ‫מדגם‬ ‫כלל‬ 36 76 53 56 53 ‫צרכי‬ ‫תמיד‬ ‫הביטחון‬ 16 22 31 30 27 ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫צרכי‬ ,‫הביטחון‬ ‫למצבים‬ ‫פרט‬ ‫חריגים‬ 6 2 13 11 11 ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫ערכי‬ ,‫הדמוקרטיה‬ ‫פרט‬ ‫למצבים‬ ‫חריגים‬ 29 - 3 3 7 ‫ערכי‬ ‫תמיד‬ ‫הדמוקרטיה‬ 13 - - - 2 ‫השיבו‬ ‫לא‬
 6. 6. ‫יותר‬ ‫במדינה‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫יכול‬ ‫חזק‬ ‫מנהיג‬ ‫מחוק‬ ‫ערבים‬ ‫עולים‬ ‫ותיקים‬ ‫היהודים‬ ‫כלל‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ 25 7 26 23 24 ‫נכון‬ ‫לא‬ ‫לגמרי‬ 21 16 25 24 23 ‫נכון‬ ‫כל-כך‬ ‫לא‬ 26 56 26 30 29 ‫נכון‬ ‫די‬ 19 15 22 21 21 ‫מאוד‬ ‫נכון‬ 9 6 1 2 3 ‫השיבו‬ ‫לא‬
 7. 7. ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ •-‫כ‬50%‫קיצוניות‬ ‫לעמדות‬ ‫גם‬ ‫ביטוי‬ ‫חופש‬ ‫לאפשר‬ ‫צריך‬ - ‫סובלניות‬ ‫ובלתי‬ •‫מהעולים‬ ‫יותר‬ ‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫תומכים‬ ‫ותיקים‬ •‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫כלפי‬ ‫עמדות‬ ‫לבין‬ ‫לדת‬ ‫קרבה‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫אין‬
 8. 8. ‫התקשורת‬ ‫לגבי‬ ‫תפיסות‬ :‫הבאים‬ ‫למישורים‬ ‫התייחסו‬ ‫התקשורת‬ ‫תפקיד‬ ‫לגבי‬ ‫התפיסות‬ -‫תדמית‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫לעומת‬ ‫במדינה‬ ‫שליליות‬ ‫לתופעות‬ ‫ביטוי‬ ‫מתן‬ ‫המדינה‬ -‫שונים‬ ‫בנושאים‬ ‫מחאה‬ ‫פעילויות‬ ‫הצגת‬ -‫משיקולים‬ ‫בתקשורת‬ ‫חומר‬ ‫בהצגת‬ ‫סלקטיביות‬ ‫כלפי‬ ‫עמדות‬ ‫התקשורת‬ ‫אמצעי‬ ‫של‬ ‫אינטרסנטים‬ -‫התקשורת‬ ‫תפקידי‬ ‫בין‬ ‫היא‬ ‫ציוניים‬ ‫ערכים‬ ‫הנחלת‬ ‫האם‬
 9. 9. ‫התקשורת‬ ‫עבודת‬ ‫הערכת‬ •24%‫בתקשורת‬ ‫אמון‬ ‫נותנים‬ •26%‫בתקשורת‬ ‫אמון‬ ‫אין‬ •49%‫מסויים‬ ‫בחלק‬ ‫אמון‬ •69%‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫על‬ ‫שומרת‬ ‫התקשורת‬ •48%‫מיעוט‬ ‫קבוצת‬ ‫הוגנת‬ ‫בצורה‬ ‫מסקרת‬ ‫התקשורת‬ •45%‫ניטרליות‬ ‫על‬ ‫שומרת‬ ‫התקשורת‬
 10. 10. •37%‫חיובי‬ ‫באור‬ ‫רק‬ ‫המדינה‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫צריכה‬ ‫התקשורת‬ •:‫מיעוט‬ ‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫תלונות‬ -89%‫אך‬ ,‫אתיופיה‬ ‫יוצאי‬ ‫של‬ ‫תלונות‬ ‫להציג‬ ‫שצריך‬ ‫חושבים‬ ‫ורק‬56%‫הראויה‬ ‫ההבלטה‬ ‫במידת‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫שיש‬ ‫חושבים‬ :‫חרדים‬ -83%,‫תלונות‬ ‫להציג‬ ‫יש‬46%‫הראויה‬ ‫בהבלטה‬ :‫ערבים‬ -72%,‫תלונות‬ ‫להציג‬32%‫הראויה‬ ‫בהבלטה‬
 11. 11. •:‫מחאה‬ ‫פעילויות‬ 90%‫פנים‬ ‫מדיניות‬ ‫על‬ ‫מחאה‬ ‫לגבי‬ 82%‫חוץ‬ ‫מדיניות‬ ‫לגבי‬ •85%) ‫בטוחים‬ ‫היהודים‬ ‫בקרב‬57%) ‫חושבים‬ ‫או‬ (28%( ‫להנחלת‬ ‫שיתרום‬ ‫חומר‬ ‫לפרסם‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ‫התקשורת‬ ‫שמתפקיד‬ ‫היהודי‬ ‫הציבור‬ ‫בקרב‬ ‫ציוניים‬ ‫ערכים‬
 12. 12. ‫מיעוט‬ ‫קבוצות‬ ‫סיקור‬ ‫חרדים‬ ‫אתיופיה‬ ‫יוצאי‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫ערבים‬ 20)60( 52 25)39( ‫החושבים‬ ‫אחוז‬ ‫מידי‬ ‫נמוך‬ ‫שהסיקור‬ 45)94( 39 40)51( ‫פוגע‬ ‫התקשורתי‬ ‫הסיקור‬ ‫הקבוצות‬ ‫בשילוב‬ ‫הישראלית‬ ‫בחברה‬ 26)33( 20 25)33( ‫את‬ ‫התקשורת‬ ‫סיקור‬ ‫בנכונות‬ ‫פוגע‬ ‫הקבוצה‬ ‫לקשרים‬ ‫שלהם‬ ‫בני‬ ‫עם‬ ‫חברתיים‬ ‫הקבוצה‬

×