Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Literatura seculos-escuros-1213883452645977-8

580 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Literatura seculos-escuros-1213883452645977-8

  1. 1. A literatura galega nos Séculos Escuros
  2. 2. ÍNDICE <ul><li>INTRODUCIÓN </li></ul><ul><li>A DECADENCIA DA ESCOLA TROBADORESCA </li></ul><ul><li>MANIFESTACIÓNS LITERARIAS </li></ul><ul><li>A ILUSTRACIÓN </li></ul>
  3. 3. INTRODUCIÓN <ul><li>Século XIV: a literatura galega ámbito oral </li></ul><ul><li>Loitas dinásticas: </li></ul><ul><ul><li>Trastámara </li></ul></ul><ul><ul><li>Sabela a Católica-Xoana a Beltranexa </li></ul></ul><ul><li>Perda de poder político </li></ul><ul><li>Invasións berberiscas inflúen na literatura </li></ul>
  4. 4. DECADENCIA ESCOLA TROBADORESCA <ul><li>Morte de D. Denís e do Conde de Barcelos (s. XIV) uso do castelán ( Escola galego-castelá ; Cancioneiro de Baena ) </li></ul><ul><li>Causas da decadencia: </li></ul><ul><ul><li>Dificultades económicas da nobreza </li></ul></ul><ul><ul><li>Fin da Reconquista </li></ul></ul><ul><ul><li>Ascenso da burguesía </li></ul></ul><ul><ul><li>Perda de poder político de Galicia </li></ul></ul>
  5. 5. MANIFESTACIÓNS LITERARIAS <ul><li>Poesía popular: temas de actualidade. </li></ul><ul><ul><li>O tema do Mariscal: O pranto da Frouseira </li></ul></ul><ul><ul><li>Temas históricos ou de circunstancias: O saqueo de Cangas polos turcos </li></ul></ul><ul><ul><li>Poesía tradicional anónima: cantigas semellantes ás medievais. </li></ul></ul>
  6. 6. MANIFESTACIÓNS LITERARIAS <ul><li>Poesía culta renacentista: </li></ul><ul><ul><li>O soneto de Monterrei </li></ul></ul><ul><ul><li>O soneto da Condesa de Altamira </li></ul></ul><ul><li>Poesía culta barroca: </li></ul><ul><ul><li>Exequias pola morte da raíña: Soneto con falda e Respice finem </li></ul></ul><ul><ul><li>Décimas ao apóstolo Santiago </li></ul></ul><ul><ul><li>Festas Minervais </li></ul></ul>
  7. 7. MANIFESTACIÓNS LITERARIAS <ul><li>TEATRO: </li></ul><ul><ul><li>Teatro litúrxico. </li></ul></ul><ul><ul><li>Entroido </li></ul></ul><ul><ul><li>Entremés famoso sobre a pesca no río Miño (Gabriel Feixoo de Araúxo): disputa entre os galegos e portugueses pola pesca no Miño </li></ul></ul><ul><li>VILANCICOS: </li></ul><ul><ul><li>Vilancicos de galego </li></ul></ul><ul><ul><li>Vilancicos galegos: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fins do s. XVIII </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Catedrais Santiago e Mondoñedo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poetas galegos </li></ul></ul></ul>
  8. 8. A ILUSTRACIÓN <ul><li>Feixoo: dedicou páxinas ás orixes da lingua galega </li></ul><ul><li>Sarmiento: </li></ul><ul><ul><li>Estudos a todos os campos do saber </li></ul></ul><ul><ul><li>Traballos sobre o galego e Galicia </li></ul></ul><ul><ul><li>Coloquio de 24 galegos rústicos </li></ul></ul><ul><li>Cornide: soneto “A Filida” </li></ul><ul><li>O cura de Fruíme: </li></ul><ul><ul><li>Máis famoso poeta do s. XVIII </li></ul></ul><ul><ul><li>Parte da súa obra poética en galego. </li></ul></ul>

×