Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Конкурентноспособност на фирма

955 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Конкурентноспособност на фирма

 1. 1. Конкурентоспособност на фирма „Денито” ООД и възможности за нейното оптимизиране
 2. 2. Цел, обект, предмет и задачи на фирмата Целта на разработката е в да се разкрие и анализира текущото състояние на фирма „Денито” ООД, с оглед постигане на по-конкурентни позиции на пазара на салати и готови храни. Обект на изследване е производственото предприятие „Денито” ООД. Предмет на разработката е конкурентоспособността на фирма „Денито” ООД и възможностите за нейното оптимизиране. Задачи: -Да се изясни понятията конкуренция и конкурентоспособност; -Да се определят основните въпроси, които стоят пред една производствена фирма при изследване на нейната конкурентоспособност; -Да се идентифицират производителите-конкуренти и да се събере и систематизира информация за тях, отнасящите се до целите и стратегиите на конкурентите -Да се определят методите за оценка на конкурентоспособността на производствената фирма; -Да се направи анализ на конкурентоспособността фирмите производителки на салати; -Да се изведат препоръки и предложения за повишаване
 3. 3. Фирма „Денито” е основана през 1990 год. в гр. Бургас, с предмета на дейност - производство и търговия на храни, в това число зеленчукови салати на майонезна и млечна основа, разбит хайвер. В първоначалния си производ-ствен стаж предприятието притежава оборудване, закупе-но на старо от компания, която е прекратила дейността си. Съоръженията са закупени евтино, но постоянно се е налагало да бъдат ремонтирани и поддържани. Предприя-тието се е помещавало в сграда на бивше държавно учреждение, много по-голяма от необходимото и твърде скъпа за поддържане. През 1999 год. „Денито” ООД строи собствено производствено предприятие в град Бур-гас. Днес фирмата разполага с модерна, високотехноло-гична база, отговаряща на всички европейски стандарти. Кратка характеристика на фирма „Денито” ООД
 4. 4. Конкурентноспособност на местоположението Фирма „Денито” ООД започва дейността си в Бургаска област. Тя е разположена в югоизточната част на България на територия от 7748,067 кв. км (6,9% от площта на България) и е втората по големина след Софийска област. Източната граница е предпоставка за развитието на пристанищното дело, риболова, туризма, външната търговия, за съсредоточаване на производствени мощности и отрасли, разчитащи на вносни суровини. Поради изгодните природни и стопански условия значителна част от населението и стопанския потенциал са съсредоточени по крайбрежието.
 5. 5. Основните критерии при из- бора на доставчици за „Денито” ООД са качестве- ните характеристики на предлаганите суровини. Едни от най-коректните партньори на „Денито” ООД, както към качеството на про-дукцията си, така и по отно-шение на доставките са фир-мите „Дина – Декс”, „Марси”, „Бананфрукт” ООД, „Югоплод” ООД, ЕТ „Стеф” Доставчици
 6. 6. „Денито” ООД продава продукцията си основно в региона на гр. Бургас, като големи клиенти има и в градовете – София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Пазарджик, Монтана, Перник, Кюстендил, Плевен, Стара Загора, Ловеч, Враца, Смолян, Русе, Разград, Сливен, Видин, Силистра и Др. Фирмата полага усилия, условията по договорите да бъдат изпълнени професионално и в точно време стимулирайки своите клиенти с различни отстъпки и решава евентуално възникнали проблеми с необходимата компетентност и внимание. Благодарение на лоялността на купувачите към марката, фирмата се радва на редовни клиенти с дългосрочни договори. Клиенти
 7. 7. „ДЕНИТО” ООД Конкурентноспособност на база ДА Наименование на ДМА Базов период 2011г Отчетен период 2012г Изменение х.лв. Относит . дял х.лв. Относит . дял Абсолютн о Относително В структурата 1 2 3 4 5 6 7 8 Сгради и земи 781 0,40 754 0,33 -27 -3,46 -0,07 Машини, съоръжения, оборудване 881 0,45 1195 0,53 314 35,64 0,08 Други ДМА 296 0,15 304 0,14 8 2,70 -0,01 Общо ДМА 1958 1 2253 1 295 15,07 2011 2012 Абс изменение От данните в таблицата и графиката се вижда, има значително увеличение на дълготрайните материални активи - увеличението, спрямо базовата година е с 295 х.лв., което се равнява на 15,07%
 8. 8. „ДЕНИТО” ООД Конкурентноспособност на база КА Групи краткотрайни активи (КА) Базов период 2011г Отчетен период 2012г Изменение Х .л в. Относителен дял х.л в. Относителе н дял Абсолютн о Относителн о В структурат а 1 2 3 4 5 6 7 8 Краткотрайни материални активи (КМА) 2 9 6 0,20 184 0,07 -112 -37,84 -0,13 Краткотрайни вземания (КВ) 9 4 3 0,63 150 8 0,57 565 59,92 -0,06 Краткосрочни финансови активи (КФА) Парични средства 2 5 7 0,17 957 0,36 700 272,37 0,19 Разходи за бъдещи периоди 1 2 0,008 16 0,006 4 33,33 -0,002 Общо краткотрайни активи 1 5 0 8 1,00 266 5 1,00 1157 327,78 От данните в таблиците се наблюдава намаление на КМА в абсолютните суми с 112 х.лв., При краткотрайните вземания има увеличение, съответно: 565 х.лв. (59,92%), Наблюдава се увеличение на паричните средства както в абсолютна величина, така и относителния дял през текущият период, спрямо базовия съответно - 700 х.лв. (272,37%).
 9. 9. Конкурентоспособност на база предлаган продукт ( или асортимент) Секторът „Хранително – вкусова промишленост” се влияе от най-много фактори на икономическата среда. Като най- значим е факторът „качество на продуктите”, следван от факторите „клиентски предпочитания” и „ценова надпревара”. “Денито” ООД предлага на своите потребители продукти с високо качество и богат асортимент: насипни салати в ляти вани от 2 и 5 кг; През април 2010 година, „Денито”ООД получи официален сертификат на Superbrands 2009-2010 за марката ДЕНИТО, която бе сред избраните петстотин най-силни потребителски марки на българския пазар в резултат на независимото маркетингово проучване, проведено през 2009 год..
 10. 10. Цената изразява паричния или натуралния еквивалент, който се получава от продавачите и купувачите при размяната на продуктите. За Денито, при определяне на цените е най-важно качеството на предлаганите продукти. Тази цел е свързана с високи продажни цени в резултат на по-високото качество на продуктите Въпреки, че максималните цени се определят от търсенето, а минималните от разходите, формирането на среден диапазон на фирмените цени се влияе от цените на конкурентите и техните пазарни реакции. Денито се стреми да познава цените и качеството на стоките на своите конкуренти. Тъй като стоките на Денито са аналогични в по-голямата си част на стоките на своя най-голям конкурент – Кенар, то тя е принудена да определи цена, близка до цената на конкурента си – в противен случай, тя може да изгуби пазара си. Конкурентоспособност на база цени
 11. 11.  Фирмата разполага със собствен специализиран транспорт, който гарантира не само точността на доставките, но и запазването на качествата на всеки продукт Конкурентоспособност на база логистична и дистрибуционна дейност Транспортиране Дистрибуция Структурата на дистрибуция успешно комбинира следните основни канали на реализация: - Директен разнос до търговските обекти със собствен автомобилен парк – 37% в общия обем продажби; - Доставка до търговските обекти чрез дистрибутори – 60% в общия обем продажби; - Доставка до складове на едро и продажба на едро от място - 2.5% в общия обем продажби; - Реализация във фирмени магазини – 0,5% в общия обем продажби.
 12. 12.  Служителите на дружеството работят на безсрочни договори.  Персоналът, нает на работа в „ Денито”ООД към 2013 год. 201 души.  В зависимост от функциите, които изпълняват, се квалифицират по определени признаци. Конкурентоспособност на база човешки ресурси
 13. 13. Препоръки за подобряване на конкурентоспособността на фирма „Денито” ООД • Поддържане на постоянно високо, стабилно качество на предлаганите продукти, включително чрез подобряване на технологичните процеси; • Разработване на нови специализирани продукти и съвременни опаковки • Създаване и поддържане на условия за спазване на нормативните изисквания за производство на безопасни продукти • Ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността. • Прецизиране подбора на Доставчиците на основните суровини и материали; • Провеждане на системно обучение на персонала за повишаване на неговата квалификация и мотивация • Провеждане на гъвкава съвременна маркетингова политика

×