Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Капитал на предприятието

981 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Капитал на предприятието

 1. 1. › От икономическа гледна точка капиталът обхваща имуществото на предприятието, което се използва за производствено- стопанска дейност с цел получаване на печалба и пределна ефективност. › От гледна точка на счетоводната отчетност капиталът изразява източниците на средства за предприятието.
 2. 2. Налични пари Производство - труд(работници), технология, суровини (малц, хмел, вода, бирена мая). Продукция – бира. Пари с нарастнала стойност (доход)
 3. 3. Собствен капитал Основен Допълнителен Резерви Финансов резултат Привлечен капитал Дългосрочни задължения Краткосрочни задължения Финансирания
 4. 4. •Неразпределен печалба •Амортизация •Освобождаване на капитал Вътрешни •Дялово финансиране •Кредитно финансиране Външни
 5. 5. Структурата на капитала е отношението между собствените и привлечени средства в общата стойностт на капитала на предприятието. Познати са 3 степени на капиталова структура:  Ниска степен – относителният дял на СК е до 25% от общата стойност на капитала;  Средна степен – отн. дял на СК е между 30-55% от общата стойност на капитала;  Висока степен – отн. дял на СК е над 55% от общата стойност на капитала.
 6. 6.  Оперативен ливъридж (ОЛ) - Използва се за измерване на бизнес риска.  Финансов ливъридж (ФЛ) - Изполва се за измерване на финансовия риск.  Общ ливъридж - Измерител на общия риск в предприятието (произведението от ОЛ и ФЛ).
 7. 7.  Поставени цели на предприятието;  Стратегии на предприятието;  Дивидентна политика на предприятието;  Мащаб на предприятието и др. Оптимална структура на капитала се достига при минимална средна претеглена цена на капитала и максимална пазарна стойност на предприятието. Обикновено цената на капитала се измерва с неговата доходност.  Фактори, влияещи върху капиталовата структура:
 8. 8. Ценните книжа (ЦК) се определят като инвестиционни договори, предлагани за продажда публично с цел получаване на печалба. Могат да се предлагат публично ЦК като: › Акции; › Oблигации; › Други дългови ЦК.
 9. 9. Налични ЦК Безналични ЦК Документи, материализира щи прехвърлими права. Прехвърлими права, рег-ни по сметка в Централния депозитар.
 10. 10. Инвестиционни Търговски Влагане на средства в стопанската дейност за създаване на доход. Свързани с търговски сделки – менителница, запис на заповед и др.
 11. 11. С променлив доход С фиксиран доход - акции. - облигации.
 12. 12. Акцията, според ТЗ, е ценнка книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на предприятието.  Акциите обхващат 3 правомощия:  Право на глас в АД (участие в управлението);  Право на получаване на доход(дивиденти);  Право на ликвидационен дял при евентуална ликвидация на АД.
 13. 13. 1) Според характера на осигуряваните права на доход:  Обикновени;  Привилегировани: - С право на обратно изкупуване; - Кумулативни; - Конвертируеми. 2) Според обвързаността на акциите с техния притежател:  Поименни;  На преносител
 14. 14.  Номинална стойност – цената, обозначена на лицевата страна на акцията. По принцип е равна на сумата внесена в капитала на АД;  Емисионна стойност – цената на новоемитирани акции, които се продават на първичния пазар;  Пазарна стойност – определя се от търсенето и предлагането на вторичния пазар;  Счетоводна стойност = СК на АД/ бр. акции в обръщение на капиталовия пазар.
 15. 15.  “Номинална доходност”=размерът на годишния дивидент/номинала на акцията;  “Текуща доходност” = дивидент/ текуща пазарна цена на акцията;  “Обща доходност” – получава се като показателят за “текуща доходност” се коригира с размера на допълнителната печалба. Общото правило: Когато се повишава курсът на акцията, общата доходност от нея е по-висока от текущата и обратно;
 16. 16. Облигацията е договор за заем, който емитентът се задължава да погаси след определен срок – падеж. На падежа се изплаща номиналната стойност на облицагията, а дотогава емитентът изплаща лихви за правото на ползване на предоставените му парични средства. Лихвата е установена като процент от номинала на облигацията.
 17. 17. 1) Според начина на плащане и договорените условия:  Купонни;  Дисконтови. 2) Друг вид облигации:  Обикновени;  Привилегировани;  Конвертируеми.
 18. 18. Купонна Отделни купони

×