Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Видове предприятие

1,399 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Видове предприятие

 1. 1. Видове предприятия
 2. 2.  В стопанския живот има различни предприятия в зависимост от: формата на собственост; големината; предмета на дейност; характера на въздействие върху предметите на труда и др. В зависимост от особеностите на стопанската дейност и капитала предприемачът избира своето предприятие.
 3. 3. Според формата на собственост се различават:  Държавни предприятия;  Общински предприятия;  Кооперативни предприятия;  Предприятия на обществени организации  Предприятия на частни лица
 4. 4. Според големината си, т.е. според броя на работниците, големината на капитала и обема на продажбите, фирмите се разделят на:  Малки – от 10 до 30 човека;  Средни – от 50 до 100 човека;  Големи – над 100 човека
 5. 5. Според предмета на дейност различаваме:  Предприятия, произвеждащи средства за производства;  Предприятия, произвеждащи средства на труда (машини, инструменти и др.);  Предприятия, произвеждащи предмети на труда (суровини, материали, горива, енергия и др.);  Предприятия, произвеждащи предмети за потребление;  Предприятия, произвеждащи хранителни продукти;  Предприятия, произвеждащи тъкани;  Предприятия, произвеждащи облекло и обувки;  Предприятия, произвеждащи предмети с културно-битово предназначение;  Предприятия, произвеждащи други предмети за потребление.
 6. 6. Според правната си форма фирмите се делят на:  Индивидуални;  Дружествени;  Корпоративни (акционерни).
 7. 7. Институционални форми на бизнеса
 8. 8. Едноличен търговец Едноличният търговец в практиката се реализира под две форми:  Търговец – физическо лице;  Търговец – публично предприятие.
 9. 9. Търговец – физическо лице  Съгласно Търговския закон като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната.  Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното име, с което е известен в обществото.
 10. 10. Търговец – публично предприятие  Това са еднолични търговски дружества с държавно имущество. Когато едноличния собственик на капитала е държавата или общината, Търговският закон ги означава като публични предприятия.
 11. 11. Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)  Тази форма на търговски дружества дава възможност за образуване на дъщерни дружества. ЕООД не се идентифицира със собственика на капитала.
 12. 12. Еднолично акционерно дружество (ЕАД)  Това е такова търговско дружество, при което капиталът, който е разпределен в акции, се притежава от едно лице. Преобразуването на държавното, съответно на общинското предприятие, в един от посочените два типа еднолични дружества е своеобразен начин на приватизация на собствеността.
 13. 13. Различия между ЕООД и ЕАД  ЕООД, може да бъде извършено и от други правни субекти – физически и юридически лица; обществени организации; творчески и синдикални съюзи; граждани.  АД с едноличен собственик може да стане само държавата и общината.
 14. 14. Търговски дружества (ТД)  ТД е правна форма за колективна търговска дейност от различни лица. То е характерно с:  Имуществена собственост  Организационно единство  Самостоятелност
 15. 15. ТД се подразделят на три групи:  Сдружения на физически лица (персонални дружества);  Капиталови дружества;  Кооперативни сдружения.
 16. 16. Персонални ТД  Събирателно дружество (СД) е налице, когато две или повече физически или юридически лица се съгласят да извършват търговски сделки под обща фирма и при неограничена и солидарна отговорност.
 17. 17. Прекратяване на СД става при  Изтичане на уговорения срок;  Със съгласие на съдружниците;  Обявяване на дружеството за несъстоятелност;  Смърт или осъждане на съдружника;  С предизвестие за прекратяване от съдружник по решение на съда.
 18. 18. Командитно дружество (КД)  КД се образува с договор между две или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма, като един (комплементар) или повече (комплементари) от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задължението на дружеството, а останалите са частично отговорни до размера на уговорената вноска.
 19. 19. Капиталови търговски дружества  Дружеството с ограничена отговорност се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. ООД е юридическо лице.
 20. 20. Офшорна фирма  Това е фирма, която работи извън държавата, в която е регистрирана. Това означава, че тя получава печалбата си извън пределите на съответната държава, в която работи.  Безданъчната фирма е фирма, в която е регистрирана в държава, законодателството на която регламентира значително намаляване на данъците или тяхното отсъствие.
 21. 21. Използвана литература: Интернет Учебник по икономика на предприятието

×