Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

αρριανός

1,641 views

Published on

  • Be the first to comment

αρριανός

  1. 1. Αρριανοφ : Aλεξάνδρου Ανάβαςη
  2. 2. Βίοσ του Αρριανοφ• Γεννιζται ςτθ Νικομιδεια τθσ Βικυνίασ το 95 μ.Χ• Παρακολουκεί μακιματα του ΢τωϊκοὐ φιλοςόφου Επικτιτου• 120 μ.Χ πθγαίνει ςτθν Ακινα όπου παρακολουκεί μακιματα ρθτορικισ και φιλοςοφίασ• Γνωρίηεται με τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό ο οποίοσ τον καλεί ςτθ Ρϊμθ , του παραχωρεί τα δικαιϊματα του Ρωμαίου πολίτθ και τον ονομάηει Φλάβιο• 130μ.Χ αποςτζλλεται ςτθν Καππαδοκία ωσ διοικθτισ• Επανζρχεται ςτθν Ακινα, ανακθρφςςεται Ακθναίοσ πολίτθσ και το 145μ.Χ γίνεται επϊνυμοσ άρχων• Επιςτρζφει ςτθν πατρίδα του Νικομιδεια και πεκαίνει το 180μ.Χ
  3. 3. ΄Εργα του Αρριανοφ• 1) Ιςτορικά: Α. Αλεξάνδρου Ανάβαςισ εξιςτορεί τθν εκςτρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τθν αρχι τθσ ζωσ το κάνατό του ςε 7 βιβλία. Επθρεαςμζνοσ από το ζργο του Ξενοφώντα «Κφρου Ανάβαςισ»• Β. Ινδική : αναφζρεται ςτα ικθ και γεωγραφία των Ινδϊν και ςτο ταξίδι του μακεδονικοφ ςτόλου από τισ εκβολζσ του Ινδοφ ωσ τισ εκβολζσ του Ευφράτθ• 2)Φιλοςοφικά : A. Επικτήτου διατριβαί: πιςτι απόδοςθ τθσ διδαςκαλίασ του Επικτιτου• Β. Εγχειρίδιον Επικτήτου: επιτομι του προθγοφμενου• 3)Γεωγραφικά : Περίπλουσ Ευξείνου Πόντου: Μετεωρολογικζσ, γεωγραφικζσ και επιςτθμονικζσ παρατθριςεισ για τθν περιοχι του Πόντου• 4)Στρατιωτικά : A.Tζχνη Τακτική : μζκοδοι ςτρατιωτικισ τακτικισ Ελλινων και Ρωμαίων Β. Έκταξισ κατ’Αλανών : περιγράφεται θ διάταξθ του ρωμαϊκοφ ςτρατοφ εναντίον των Αλανϊν
  4. 4. Η γλώςςα του Αρριανοφ• Η κυριαρχία τησ αττικήσ διαλζκτου ( Πλάτων, Λυςίασ, Ξενοφϊν κ.α) διατθρικθκε ωσ τα μζςα του 4ου π.Χ• Εξελίχκθκε ελληνιςτική κοινή που διαδόκθκε με τισ κατακτιςεισ του Μ.Αλεξάνδρου. Σθν κοινή γλϊςςα μιλοφςαν και ζγραφαν οι ςυγγραφείσ τθσ εποχισ του Αρριανοφ• Παράλλθλα οι αττικιςταί επιχειροφςαν να γράφουν ςτθν αττικι διάλεκτο. Αττικιςτήσ και ο Αρριανόσ με γλωςςικό πρότυπο τον Ξενοφώντα . Ενϊ ςε γενικζσ γραμμζσ μιμείται τα πρότυπά του με επιτυχία , θ γλϊςςα του ςε μερικζσ περιπτϊςεισ αςτοχεί. Ο Αρριανόσ ωσ ιςτορικόσ Ενϊ ςτθν αφιγθςθ των κακαρά ιςτορικϊν γεγονότων είναι αντικειμενικόσ και ακριβισ, υςτερεί ςε άλλα ςθμεία όπωσ ςτθν ζλλειψθ κάκε αναφοράσ ςτα πολιτικά ςχζδια του Αλζξανδρου ι ςτθν εκπολιτιςτικι αποςτολι τθσ εκςτρατείασ του.
  5. 5. Ξενοφώντα «Κφρου Ανάβαςισ»• Η Κύρου Ανάβασις είναι ζνα πολφ ςθμαντικό ιςτορικό ςφγγραμμα του Ζλλθνα ιςτορικοφ, ςτρατιωτικοφ, και φιλοςόφου Ξενοφϊντα (427 π.Χ.-355 π.Χ.) που περιγράφει τθ ςυμμετοχι ενόσ ςϊματοσ 10.000 Ελλινων μιςκοφόρων (των Μυρίων), από τθν ςτιγμι που εντάχκθκαν ςτον ςτρατό του Κφρου και ςυμμετείχαν ςτθν εκςτρατεία εκείνου κατά του αδελφοφ του Αρταξζρξθ και ειδικότερα ςτθ μάχθ ςτα Κοφναξα το 401 π.Χ.. Μετά τον κάνατο του Κφρου ακολοφκθςε θ περιπετειϊδθσ επιςτροφι τουσ από τθν Μικρά Αςία προσ τθν κάλαςςα, θ λεγόμενθ "κάκοδοσ των μυρίων". Ο Ξενοφϊν ιταν ο διοικθτισ αυτισ τθσ ςτρατιωτικισ μονάδασ.Σο ιςτορικό αυτό ςφγγραμμα αποτελείται από επτά βιβλία. Είναι γραμμζνο ςε κακαρά αττικι διάλεκτο και κεωρείται πολφ αξιόλογο ςτθ περιγραφι μιασ μεγάλθσ ςτρατιωτικισ επιχείρθςθσ τθσ αρχαιότθτασ.
  6. 6. Αρριανοφ «Αλεξάνδρου Ανάβαςισ»• ΢το διδακτικό εγχειρίδιο Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση ανκολογοφνται αποςπάςματα από το ζργο του Αρριανοφ Αλεξάνδρου Ανάβασις, ςτο οποίο ο ιςτορικόσ αφθγείται τθν εκςτρατεία του Αλεξάνδρου(356-323 π.Χ) φτάνοντασ μζχρι τον κάνατό του. ΢υγκεκριμζνα ανκολογοφνται αποςπάςματα από τα εξισ βιβλία:• Βιβλίο Α: Η μάχθ ςτον Γρανικό ποταμό.• Βιβλίο Β: Η ςχζςθ του Αλζξανδρου με τον γιατρό του και θ ςυμπεριφορά του απζναντι ςτθν οικογζνεια του Δαρείου.• Βιβλίο Ε: Η ςφγκρουςθ του Αλζξανδρου με τον Πϊρο.• Βιβλίο Ζ: Θάνατοσ του Αλεξάνδρου και γενικόσ χαρακτθριςμόσ του από τον Αρριανό.
  7. 7. Πότε γνωρίςαμε τον Αρριανό και το ζργο του;• Α Γυμναςίου Ενότθτα 11 «Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα»• http://youtu.be/Zyc84xHdEs4

×