Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pendidikan Umum dan TVET Powerpoint

 • Be the first to comment

Pendidikan Umum dan TVET Powerpoint

 1. 1. MBE 12503 PEMBANGUNAN KURIKULUM DALAM PTV
 2. 2. DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 3. 3. TAJUK 2 DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 4. 4. Sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia •• Sistem pendidikan penjajah telah digantikan Sistem pendidikan penjajah telah digantikan dengan sistem pendidikan kebangsaan. dengan sistem pendidikan kebangsaan. •• sistem pendidikan mengikut acuan kita sendiri sistem pendidikan mengikut acuan kita sendiri •• Penyata Razak (1956) dan Laporan Rahman Penyata Razak (1956) dan Laporan Rahman Talib (( 1960 )) menjadi asas pembentukan Talib 1960 menjadi asas pembentukan sistem dan Dasar Pendidikan (( Pelajaran )) sistem dan Dasar Pendidikan Pelajaran Kebangsaan seperti termaktub dalam Akta Kebangsaan seperti termaktub dalam Akta Pelajaran Kebangsaan 1961 Pelajaran Kebangsaan 1961 DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 5. 5. • Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Kebangsaan • Tujuan untuk memperbaiki perlaksanaannya supaya matlamat melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisipilin serta memenuhi keperluan tenaga kerja yang terlatih DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 6. 6. Sejarah Awal Pendidikan di Tanah Melayu • Corak pendidikan berbentuk bukan formal • pengembangan agama Islam di kepulauan Melayu pada abad ke 14. • Institusi pendidikan yang dinamakan ‘sekolah pondok’ • Ramainya tokoh-tokoh agama muncul menyebarkan agama Islam di Semenanjung Tanah Melayu DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 7. 7. Pendidikan Di waktu Penjajahan Inggeris (1800 hingga 1956) • terbentuk lima jenis persekolahan iaitu Sekolah Vernukular Melayu, SekolahVernukular Cina , Sekolah Vernukular India, Sekolah Vernukular Inggeris dan Sekolah Agama ( Madrasah ) • Faktor politik, ekonomi ,sosio-budaya dan agama. DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 8. 8. Perkembangan Pendidikan Dari Tahun ( 1957 hingga 1970 ) • • • • • • • • Peperiksaan darjah lima diperkenalkan 1967 Jawatankuasa perancangan pelajaran tinggi dibentuk membawa tertubuhnya Majlis Pelajaran Tinggi 1968. ITM,TAR,UKM. 1967 Laporan Khir Johari dikemukakan dan Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan. Peristiwa 13 Mei 1969 .- ekoran dari itu Dasar Ekonomi Baru dan Rukun Negara sebagai panduan, perumusan dari pendidikan dan matlamatnya. Majlis Operasi Kebangsaan- kehidupan kampus pelajar UM. Laporan Majid 1971 dikemukakan. Laporan Murad 1973 – kandungan keciciran pelajar Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran atau Laporan Kabinet 1979. Laporan Kabinet mencadangkan-KBSR terlaksana 1983 dan KBSM pada 1989. DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 9. 9. Perkembangan Pendidikan dari Tahun 1970 hingga 1990 • Era penyusunan semula sistem pendidikan di Malaysia • Matlamat membina sebuah masyarakat yang bersatu padu yang mempunyai identiti sendiri • Dasar-dasar pendidikan yang mendokong semangat kebangsaan • Penyusunan organisasi pendidikan yang selaras meliputi peringkat sekolah pada peringkat Sek.Men dan Sek.Ren sama ada di Semenanjung, Sabah dan Sarawak supaya mengikuti dasar kerajaan. • Struktur kurikulum untuk sekolah, pendidikan guru dan pendidikan tinggi supaya wujud kesinambuangan dan kerelevanan peringkat-peringkat pendidikan DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 10. 10. Perkembangan Pendidikan dari Tahun 1990 hingga sekarang • Sistem Pendidikan Kebangsaan diperkemas sejajar dengan perkembangan dunia teknologi maklumat • Penambahbaikan dan pemantapan sistem pendidikan. • Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002) • Program Bimbingan dan (Keputusan Jemaah Menteri, 2002) • Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dilaksanakan pada tahun 2003 • Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) • Program j-QAF memastikan murid Islam menguasai Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain • Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) pada tahun 2004 DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 11. 11. Pendidikan Prasekolah • Pendidikan bagi kanak-kanak sebelum memasuki sekolah. • Kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun • Menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah. • Konsep yang digunakan ialah "Belajar Sambil Bermain" dengan menekankan "Pembelajaran Bertema" DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 12. 12. Sekolah Rendah • • Tahun 1 hingga tahun 6 Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran wajib dalam Sistem Pendidikan Malaysia • . Ujian awam pada peringkat sekolah rendah dinamakan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 13. 13. Sekolah Menengah • Sekolah menengah awam boleh dilihat sebagai pelanjutan sekolah rendah • Bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa pengantar • Peperiksaan awam PMR, SPM dan STPM. • Tahun 2012 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) menggantikan Penilaian Menengah Rendah. DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 14. 14. Pentaksiran Berasaskan Sekolah • Tahun 2010 Kebinet meluluskan perlaksanaan penambahbaikan sistem pentaksiran kebangsaan iaitu UPSR dan PMR • Bermula pada tahun 2011 sekolah rendah dan 2012 untuk sekolah menengah. • Pentaksiran Sekolah dan Pentaksiran Pusat DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 15. 15. • Selepas PMR pelajar boleh memilih untukmelanjutkan pelajaran dalam aliran sastera, sains , teknikal atau vokasional • Pelajar perlu menduduki peperiksaanSijil Pelajaran Malaysia (SPM) sebelum menamatkan pelajaran di peringkat menengah. • Syarat , wajib lulus Bahasa Melayu dan Sejarah (mulai 2013) DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 16. 16. Pra Universiti SPM SPM MATRIKULASI MATRIKULASI STPM STPM SIJIL ATAU SIJIL ATAU DIPLOMA DIPLOMA DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 17. 17. STPM TINGKATAN 6 RENDAH DAN ATAS UNIVERSITI UNIVERSITI 2 TAHUN DI AKUI DI MALAYSIA DAN ANTARABANGSA DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 18. 18. MATRIKULASI Satu atau dua tahun Tahun 2006 10% LAIN LAIN KAUM, 90% BUMIPUTERA Bantu pelajarke kursus krtikal seperti perubatan, farmasi, pergigian dan perundangan DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA Universit i
 19. 19. Pusat Pengajian Tinggi IPT IPT IPTA IPTA (IJAZAH) (IJAZAH) IPG IPG UTM UTM USM USM UM UM UKM UKM UPSI UPSI UTHM UTHM UMP UMP DIPLOMA/SIJIL DIPLOMA/SIJIL IKM IKM IKBN IKBN KKTM KKTM POLITEKNIK POLITEKNIK GIAT MARA GIAT MARA DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA IPTS IPTS IJAZAH/DIPLOMA IJAZAH/DIPLOMA MSU MSU COSMOPOINT COSMOPOINT UNITEN UNITEN UTP UTP UTAR UTAR
 20. 20. PENGABUNGAN PENGABUNGAN DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 21. 21. DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 22. 22. 2.1 DEFINISI Teknik bermaksud…… Teknik bermaksud…… “Pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan barangan hasil industri “Pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan barangan hasil industri atau kaedah mencipta sesuatu hasil seni” (Dewan Bahasa,1993) atau kaedah mencipta sesuatu hasil seni” (Dewan Bahasa,1993) Pendidikan teknik ialah……. Pendidikan teknik ialah……. “Pendidikan yang memberi pengetahuan teknikal yang berkaitan “Pendidikan yang memberi pengetahuan teknikal yang berkaitan dengan berkaitan matapelajaran matematik dan sains yang kukuh” dengan berkaitan matapelajaran matematik dan sains yang kukuh” (Finch & Crunkilton, 1965) (Finch & Crunkilton, 1965) Vokasional ialah ……. Vokasional ialah ……. “Pendidikan dan latihan yang akan menyediakan individu untuk “Pendidikan dan latihan yang akan menyediakan individu untuk pekerjaan tertentu.” (Webster’s New World Dictionary, 1991) pekerjaan tertentu.” (Webster’s New World Dictionary, 1991) Pendidikan Vokasional ialah .. .. .. Pendidikan Vokasional ialah “Satu program pendidikan tersusun yang menyediakan pelajar untuk “Satu program pendidikan tersusun yang menyediakan pelajar untuk sesuatu pekerjaan yang tidak memerlukan kelulusan ijazah sarjana muda.” sesuatu pekerjaan yang tidak memerlukan kelulusan ijazah sarjana muda.” (Finch & Crunkilton, 1965) (Finch & Crunkilton, 1965) Nordin Tahir, JIP DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 23. 23. 2.2 SEJARAH TVET DI MALAYSIA Terbahagi 4 fasa: 1. Sebelum Perang Dunia Kedua (1900 – 1940) 2.Semasa Pendudukan Jepun (1941 -1945) 3.Selepas Perang Dunia Kedua (1945 – 1960) 4.Tahun 1960 - sekarang DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 24. 24. Sejarah TVET Di Malaysia – 4 FASA Fasa 1: Sebelum Perang Dunia (19001940) - Kursus selama tiga tahun • 1906 : - Sekolah Teknik dibina : Latih juruteknik JKR dan KTM • 1946 : - Dinaik taraf kepada Maktab Teknik • 1960-an : - Dinaiktaraf kepada Universiti Teknologi Malaysia (UTM) • 1926 – 1934 - 4 buah Sekolah Ketukangan didirikan - untuk pelajar yang lemah dalam akademik - Asas kemahiran bagi persediaan pekerjaan • - Bidang-bidang mekanik am, elektrik dan pertukangan kayu peringkat asas. - Bidang dan kursus kurang dapat sambutan Penempatan Sekolah Pertukangan: -Dibina di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor Bahru dan Ipoh - 1946 : Ditukar kepada Sekolah Menengah Pertukangan - 1969 : Ditukar kepada Sekolah Menengah Vokasional (SMV) DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 25. 25. Sejarah TVET Di Malaysia – 4 FASA Fasa 3: Selepas Perang Dunia Kedua (1945 - 1960) Fasa 2: Semasa Pendudukan Jepun (19041 - 1945) • • • Tiada rekod rasmi tentang perkembangan TVET pada fasa ini Diketahui kursus bercorak teknik diperkenalkan di Sekolah Teknik dan Sekolah Ketukangan • Laporan Razak 1956 (TVET diserap dan keutamaan dalam sistem pendidikan) 1957 - 1960 : - 8 buah Sekolah Ketukangan Luar Bandar di bina - Ditukar kepada Sekolah Lanjutan Kampung - Objektif : a) Melahirkan tenaga kerja separa mahir b) Memenuhi kehendak ibu bapa c) Memenuhi kehendak Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib – Sistem Pendidikan Aneka Jurusan DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 26. 26. Sejarah TVET Di Malaysia – 4 FASA • 1965 : - Sistem Pendidikan Aneka Jurusan dilaksanakan - Sekolah Lanjutan Kampung > Sekolah Menengah Rendah - Menawarkan matapelajaran Seni Perusahan • Sistem Pendidikan Aneka Jurusan - ciri –ciri: a) 9 tahun pendidikan : 6 tahun sekolah rendah dan 3 tahun sekolah menengah serta 1 tahun kelas peralihan jika perlu b) Selepas 6 tahun secara automatik ke pendidikan tahun 7, 8 dan 9 tanpa peperiksaan c) Tahun 7 – 9 (Ting. 1-3) : Pendidikan am dan pravokasional d) Selepas 9 tahun : duduki Sijil Rendah Pelajaran (SRP) untuk ke pendidikan akademik, teknik atau vokasional DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 27. 27. Sejarah TVET Di Malaysia – 4 FASA Fasa 4: Tahun 1960 Hingga Sekarang • 1968 : (ekoran Sistem Jurusan Aneka Pilihan) - Selepas SRP, pelajar ke tingkatan empat dua aliran : a) Pendidikan am dan teknikal b) Pendidikan Vokasional • 1972-1973 : - 6 buah SMV telah dibina • 1965 - 1968: - Beberapa SMT telah dibina di PP, Kauatan dan Kuala Lumpur • 1969: - Sebuah politeknik di bina di Ipoh • 1970-an : - Terdapat 3 buat SMT, 13 buah SMV dan sebuah politeknik • 1980 : - SMT – 9 - SMV – 24 - Politeknik – 2 • 1988 : - SMT – 9 - SMV – 46 - Politeknik – 5 • 1989 – 1990 - SMV – 68 - Politeknik - 7 DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 28. 28. 2.3 CIRI-CIRI DAN KEPENTINGAN TVET TAHUN 1. 1897-1952 Kolonial British 2. 1952 –1978 Awal Kemerdekaan Ciri-ciri TVET a) Dilaksanakan secara kecil-kecilan dan kurang sistematik. b) Bertujuan untuk meningkatkan taraf kemahiran masyarakat Melayu. Pelatih akan berkhimat kepada pihak kolonial atau kerja sendiri. c) Sasaran pelatih ialah orang dewasa. d) Bidang yang diutamakan ialah pembinaan landasan keretapi, pertanian dan sains rumahtangga. e) Pembekal TEVT ialah kerajaan. a) Dilaksanakan secara sistematik dan besar-besaran. b) Bertujuan untuk melatih tenaga mahir yang cukup untuk keperluan agensi- agensi kerajaan. c) Sasaran utama pelatih ialah pelajar sekolah menengah. d) Merangkumi semua bidang industri utama. e) Pembekal TEVTKITA MENEROKA ialah kerajaan. DENGAN HIKMAH,
 29. 29. Ciri-ciri Dan Kepentingan TVET Tahun 3. 1979 – 2010 Pembangunan Perindustrian Ciri-ciri TVET a) Dilaksanakan secara sistematik dan besar-besaran. b) Bertujuan untuk melatih tenaga mahir yang cukup untuk keperluan syarikat-syarikat swasta dan kerajaan. c) Sasaran utama pelatih ialah pelajar sekolah menengah dan pekerja yang tidak mahir. d) Merangkumi semua bidang industri utama termasuk hospitaliti. e) Pembekal TEVT ialah kerajaan dan swasta. DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 30. 30. 2.4 MATLAMAT, TUJUAN DAN OBJEKTIF TVET • Pada tahun 1960an,UNESCO telah menyarankan agar TVET dijadikan sebahagian daripada keseluruhan sistem pendidikan secara bersepadu dengan memberi penekanan kepada budaya. • TVET bukan sahaja memberi latihan kemahiran dan pengetahuan sebagai persediaan untuk bekerja tetapi juga : a) Memenuhi kehendak pendidikan am untuk perkembangan sahsiah dan tingkah laku b Dilengkapi dengan kefahaman, kebolehan membuat pertimbangan dan c) Dapat membuat penyesuaian dalam persekitaran DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA yang berubah
 31. 31. Objektif TVET • Pada tahun 1971, Rupert Evans telah membentuk 3 objektif asas bagi pendidikan vokasional iaitu : a) Untuk memenuhi keperluan tenaga kerja b) Meningkatkan pilihan individu dan c) Sebagai daya motivasi kepada pelbagai jenis pendidikan - Sehingga kini, objektif yang diutarakan oleh Evans masih boleh dijadikan panduan dan dasar bagi membentuk objektif TVET DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 32. 32. Matlamat, Tujuan Dan Objektif Asal TVET Di Malaysia Matlamat Selaras dengan FPN : 1.Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu 2.Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera 3.Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara 4.Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia Tujuan Daripada matlamat Pendidikan Negara : 1.Membentuk kemahiran , kebolehan dan kefahaman dalam bidang pekerjaan bagi setiap pelajar 2.Memupuk sikap dan tabiat kerja yang baik dalam diri pelajar 3.Menyediakan pekerja mahir dan separa mahir bagi memenuhi keperluan tenaga manusia terlatih 4.Membuka peluang kepada pelajar perbaiki kualiti hidup dengan mengembangkan potensi diri Objektif Selaras dengan tujuan PTV , Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (1964) telah gubal objektif berdasarkan akronim PRIME: 1.Performance 2.Respectability 3.Image 4.Manpower 5.Expectation
 33. 33. PRIME 1. Performance - Tingkatkan pencapaian dan prestasi pelajar TVET dalam bidang kurikulum dan Kokurikulum 2. Respectability - Lahirkan pelajar TVET yang aktif dan berpandangan positif terhadap pendidikan am dan TVET 3. Image - Meninggikan imej dan usaha TVET di mata masyarakat 4. Manpower - Membantu melahirkan tenaga kerja yang mahir, boleh berdikari serta mempunyai etika kerja baik bagi memenuhi keperluan negara 5. Expectation - Memenuhi inspirasi dan harapan masyarakat, bangsa dan negara ke arah melahirkan generasi yang produktif dan bersatu padu Usaha untuk capai PRIME melalui 3 jenis institusi di bawah KPM iaitu SMV, SMT dan Politeknik DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 34. 34. Objektif Baru TVET Objektif baru TVET melalui Jabatan Pendidikan Teknikal selepas Akta Pendidikan 1995 : 1.Menyediakan peluang kepada pelajar yang berminat kepada pendidikan sains dan teknikal 2.Menawarkan program berorientasi teknologi kepada pelajar yang berpotensi untuk menjadi pekerja separa mahir dalam pelbagai bidang teknikal dan kejuruteraan Diperkemaskan lagi menjadi : 1. Menyedia pelajar dengan pengetahuan asas dan kemahiran bagi memenuhi keperluan sektor perdagangan, industri dan pertanian 2. Membina asas yang kukuh untuk melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan vokasional DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 35. 35. 2. 5 PERKEMBANGAN TVET Pendidikan Teknikal Atau Pendidikan Vokasional • Sebelum Akta Pendidikan 1995 berkuatkuasa, perlaksanaan pendidikan teknikal dan pendidikan vokasional yang dilaksanakan oleh KPM telah dipisahkan di peringkat menengah atas iaitu tingkatan 4 dan 5 • Tujuan pendidikan teknikal dan pendidikan vokasional KPM turut berbeza DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 36. 36. Pendidikan Teknikal Tujuan pendidikan teknikal adalah : 1. Memberi pendidikan am akademik yang seimbang 2. Memberi pendidikan asas dalam bidang sains dan teknologi kepada pelajar yang cenderung ke arah bidang tersebut 3. Memupuk dan mengekalkan minat pelajar dalam bidang teknikal 4. Membolehkan pelajar melanjutkan pengajian dalam bidang berkaitan di IPT DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 37. 37. Pendidikan Vokasional Tujuan pendidikan vokasional adalah : 1. Menyediakan tenaga manusia yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan asas bagi memenuhi keperluan sektor industri dan perdagangan 2. Membina pengetahuan dan kemahiran asas yang kukuh untuk beri peluang kepada pelajar melanjutkan pengajian dan latihan dalam bidang teknikal ataupun vokasional DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 38. 38. Pendidikan Vokasional • KPM telah laksanakan pendidikan teknikal dan pendidikal vokasional melalui sekolah menengah teknik dan sekolah menengah vokasional • Apabila JPT mengantikan BPTV, perkataan vokasional digugurkan. Sekolah menengah vokasional dinaik taraf kepada sekolah menengah teknik. • Aliran vokasional dan latihan kemahiran diteruskan. Sistem pendidikan vokasional diteruskan. Pelajar aliran vokasional duduki SPMV • Pelajar aliran kemahiran dinilai melalui sistem pertauliahan oleh MLVK DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 39. 39. Latihan Kemahiran Tujuan latihan kemahiran adalah : 1. Memberi peluang kepada pelajar yang kurang berkemampuan dalam bidang akademik supaya dapat terus melanjutkan pengajian dalam bidang kemahiran yang sesuai 2. Pelajar dapat menimba ilmu pengetahuan kemahiran yang sesuai dengan alam pekerjaan yang diminati 3. Dapat mengurangkan tahap keciciran di kalangan pelajar dan seterusnya mengurangkan pengangguran DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 40. 40. 2. 5 PERKEMBANGAN TVET 1. Sistem pendidikan teknik dan vokasional pada masa kini: a) Tertier atau pendidikan tinggi di universiti dan institusi- institusi pendidikan tinggi. b) Pendidikan teknik dan vokasional yang dilakukan terutamanya dalam sistem sekolah formal di bawah Kementerian Pendidikan. c) Pasca-sekunder TEVT, termasuk latihan kemahiran yang dijalankan menggunakan aliran sekolah menengah vokasional tetapi dipantau oleh orang awam dan lembaga latihan kemahiran dari pihak swasta. (Ahmad, 2003 & Rashid & Nasir ,2003) DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 41. 41. 2) Hasil daripada kajian pakar perunding dari Jerman telah menggambarkan sistem pendidikan teknik dan vokasional di Malaysia adalah seperti berikut: a) Subsistem 1: Pendidikan teknikal dan latihan vokasional yang dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah atas di bawah kawalan Kementerian Pendidikan. Ini benar-benar terintegrasi ke dalam sistem pendidikan umum yang mana pada akhir persekolahan nanti mereka perlu menduduki Sijil Pelajaran Malaysia. b) Subsistem 2: Pendidikan teknikal dan latihan vokasional yang tidak berada di bawah Kementerian Pendidikan namun dikendalikan oleh Kementerian Persekutuan lain seperti Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Belia dan Sukan, dan lain-lain. DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 42. 42. c) Subsistem 3: Penilaian dan pensijilan kemahiran kerja yang dilakukan berdasarkan kepada Standard Skill Pekerjaan Nasional dan Sistem Pensijilan. Sistem ini bermula dengan memperkenalkan tiga tahap sistem pensijilan iaitu asas, pertengahan dan berkemahiran. Namun yang demikian, pada tahun 1992, sebuah sistem baru telah diperkenalkan iaitu sistem yang menggunakan 5 tahap kemahiran. Ini diikuti pula dengan pengenalan pendekatan akreditasi pada tahun 1993 dan dijalankan oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan. DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 43. 43. Agensi Kerajaan Yang Menyediakan Pendidikan /Latihan Teknikal Dan Vokasional Agensi Kementerian Pelajaran Kementerian Pengajian Tinggi Kementerian Sumber Manusia Huraian *Sekolah rendah -KBSR *Sekolah Menengah Teknik – Aliran teknikal, Vokasional dan Kemahiran *Sekolah Menengah Pendidikan Khas *Politeknik *Kolej komuniti *Institut Latihan Perindustrian *Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan *Pusat Teknologi Tinggi DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 44. 44. Agensi Kerajaan Yang Menyediakan Pendidikan /Latihan Teknikal Dan Vokasional Agensi Huraian Kementerian Belia *Institut Kemahiran Belia Negara dan Sukan *Institut Kemahiran Belia Tinggi Negara Kementerian *Institut Kemahiran MARA Pembangunan dan *Kolej Kemahiran Tinggi MARA Koperasi *Pusat Giat MARA *Universiti Kuala Lumpur *German-Malaysian Institut DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 45. 45. 2.6 SISTEM TVET NEGARA LAIN Sistem TVET di Jerman : 1. 60 % - 70 % pelajar memasuki sekolah vokasional 2. Pendidikan vokasional yang paling banyak dilaksanakan adalah sistem latihan perantis. 3. Perantis dilatih oleh majikan dalam bidang pekerjaan yang akan diceburi (3-4 hari seminggu) dan mendapat pendidikan teori di sekolah vokasional (1-2 hari seminggu). 4. pelajar terlibat dalam pekerjaan bergaji dan menerima latihan yang diiktiraf selaras dengan keperluan pasaran pekerjaan. DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 46. 46. 5. Sektor swasta (menyediakan lebih kurang 80% pembiayaan) dan sector awam terlibat dalam pembiayaan dan penyampaian TEVT. 6. Di samping penyediaan dan pembiayaan latihan, sektor swasta terlibat dalam penambahbaikan kurikulum latihan, pindaan peraturan latihan, khidmat nasihat dan penyeliaan latihan serta urusan pentadbiran peperiksaan. 7. Pada masa yang sama, kerajaan terlibat dalam menggubal peraturan latihan, menetapkan kurikulum dan membiayai tenaga pengajar di sekolah vokasional. 8. Peratus pekerja tidak mahir dan pengganguran dalam kalangan belia di Jerman adalah rendah. DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 47. 47. 2.6 SISTEM TVET NEGARA LAIN Sistem TVET di Rusia : 1. Pihak kerajaan Rusia telah memainkan peranan yang penting dalam perlaksanaan pendidikan vokasional 2. Antara peranan yang telah dimainkan adalah penyelidikan dalam pendidikan vokasional, merangka standard untuk pendidikan vokasional, mengenalpasti persamaan antara diploma pendidikan vokasional dinegara luar denganRusia. 3. Sistem pendidikan vokasional yang baru telah digubal Rusia 4. Pendidikan vokasional di Rusia telah dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu pendidikan vokasional rendah, pendidikan vokasional menengah, pendidikan vokasional tinggi, pendidikan vokasional lepasan ijazah dan pendidikan vokasional DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA tambahan/khas.
 48. 48. 2.6 SISTEM TVET NEGARA LAIN Sistem TVET di Amerika : 1. Amerika Syarikat menggunakan Model Integrasi Pendidikan Akademik Dan Vokasional. 2. Kajian yang dijalankan di Amerika Syarikat mendapati sebanyak lapan model pendekatan yang telah dilaksanakan dalam usaha integrasi ini. ( Grubb, Davis, Philal & Morgain, 15). • Model 1 : Memperbanyakan isi kandungan akademik ke dalam kursus- kursus vokasional • Model 2 : Penyatuan guru-guru vokasional dan akademik DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 49. 49. 2.6 SISTEM TVET NEGARA LAIN •Model 3 : Mengaitkan kurikulum akademik dengan alam vokasional •Model 4 : Penyelarasan kedua-dua kurikulum •Model 5 : Integrasi melalui projek tahun akhir ( senior project) •Model 6 : Model akademik •Model 7 : Sekolah magnet dan sekolah tinggi (occupational high school) •Model 8: Kelompok kerjaya (occupational cluster) DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 50. 50. 2.7 TRANSFORMASI TVET Masalah dan Cabaran Di Malaysia 1.Menambah a) TVET dijadikan tempat mengisi baik Persepsi pelajar lemah Terhadap b) Pengiktirafan yang rendah oleh TVET kerajaan dan masyarakat c) Peluang melanjutkan pelajaran tinggi yang terhad 2.Mengarusa) Bilangan kemasukan pelajar TEVT perdanakan yang rendah TEVT b) Syarat kemasukan yang terlalu tinggi c) Tiada penyelarasan di antara agensiagensi menawarkan kursus TEVT DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 51. 51. TRANSFORMASI TVET Masalah dan Cabaran Di Malaysia 3. Mengatasi a) Laluan pendidikan TEVT yang berbeza Masalah di antara kaum berlainan Polarisasi b) Suasana pempelajaran TEVT yang Kaum Di TVET tidak mesra kepada kuam bukan bumiputera DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 52. 52. 2.8 PENAMBAHBAIKAN TVET Mengarusperdanakan TVET Di Malaysia 1. Menambah baik persepsi terhadap TEVT dan menarik minat lebih ramai pelajar 2. Membangunkan tenaga pengajar TEVT yang lebih efektif • Penekanan akan diberi untuk meningkatkan nilai dan daya tarikan TEVT kepada pelajar, penyedia latihan dan industri. • Kempen tentang penekanan terhadap manfaat memasuki pasaran pekerjaan dengan kelayakan TEVT, seperti gaji permulaan, jenis pekerjaan dan laluan kerjaya serta pengiktirafan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) untuk lebih banyak jawatan dalam sektor awam • Penambahan bilangan tenaga pengajar yang cemerlang dilaksanakan melalui peluasan program tenaga pengajar sambilan.Langkah ini akan menarik mereka yang berminat untuk menjadi tenaga pengajar di samping terus kekal bekerja di industri. • Tenaga pengajar yang memiliki pengetahuan terkini tentang teknologi dan perkembangan industri akan memberi latihan yang paling relevan dan seterusnya meningkatkan kebolehpasaran pelatih. DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 53. 53. 2.8 PENAMBAHBAIKAN TVET Mengarusperdanakan TVET Di Malaysia 3. Mempertingkat dan mengharmonikan kualiti kurikulum TEVT selaras dengan keperluan industri 4. Memperkemas penyampaian TEVT • Kerjasama antara institusi TEVT dengan industri dalam pertukaran personel akan diperkukuhkan bagi membolehkan tenaga pengajar vokasional menjalani program penempatan di industri bagi mendapat pendedahan dan pengetahuan teknologi terkini. • Pada masa yang sama, tenaga pengajar vokasional dari industri ditempatkan di institusi TEVT bagi memperkukuh kemahiran pedagogi mereka. • Bagi memperkukuh penyampaian latihan dan meningkatkan pengambilan tenaga pengajar, kapasiti Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan akan dipertingkatkan dengan menggunakan metodologi dan pendekatan latihan yang baru. • Selain itu, Jabatan Pembangunan Kemahiran akan menyelaras program latihan pengajar di institusi latihan kemahiran awam yang lain. DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 54. 54. 2.8 PENAMBAHBAIKAN TVET MEMPERKASA TVET Di Malaysia 1. Cadangan penambahan bidang vokasional dan teknikal • Bidang kemahiran vokasional dan teknikal sedia ada ditambah lagi pada tahun 2015, dan perlu ditambah dari semasa ke semasa. • Bidang-bidang kemahiran ini amat berkait rapat dengan dunia keusahawanan dan dengan itu subjek ini perlu diajar serentak dengan bidang kemahiran tersebut. 2. Cadangan mulakan sekolah vokasional dari tingkatan satu • Pendidikan vokasional dan teknikal dimulakan sejak tingkatan satu, bukan tingkatan 4 – 5 seperti sekarang kerana ia agak lewat. • 60% daripada pelajar tidak meminati bidang akademik, sebaliknya berpotensi dan lebih berminat dalam bidang nonakademik. Pelajar yang berpotensi “gagal” dalam bidang akademik ini sepatutnya awalawal lagi disalurkan ke bidang vokasional dan teknikal. DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 55. 55. 2.8 PENAMBAHBAIKAN TVET MEMPERKASA TVET Di Malaysia 3. Cadangan wujudkan • Diwujudkan subjek-subjek yang merentas subjek kemahiran merentas kurikulum kurikulum. Ia penting bagi memberikan keseimbangan pembelajaran supaya para pelajar tidak ketinggalan dan buta ilmu dalam mengharungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara kelak. 4. PLKN ditukar kepada • Boleh ditukar menjadi Program Latihan Kemahiran program latihan kemahiran nasional Negara. Bagi matlamat melahirkan tenaga separuh mahir, boleh dilaksanakan dengan memberikan kursus jangka pendek selama 6 bulan dalam semua bidang yang dikenalpasti berpotensi dan bersesuaian dengan industri, di samping penerapan semangat patriotisme dan nilai-nilai spiritual. DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA
 56. 56. Sekian. Terima Kasih. DENGAN HIKMAH, KITA MENEROKA

×