Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Disseny del projecte_de_treball_col_laboratiu

1,017 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Disseny del projecte_de_treball_col_laboratiu

 1. 1. Disseny del projecte de treball col·laboratiu virtual La intranet a lescola Xènia, Laura, Maria i Angelina
 2. 2. IntroduccióSom mestres d’una escola pública que aquest any ha incorporat una Intranet alcentre.Inicialment hem pensat aplicar-ho a un grup de 6à en l’assignatura d’anglèsper desprès extendre-ho a totes les assignatures i posteriorment a tots elscursos de primària (adaptant-nos a les necessitats de cada nivell )En aquest espai, els alumnes realitzaran totes les tasques digitals que el tutorconsideri oportunes pel desenvolupament de les diferents assignatures.La idea del projecte neix de la necessitat d’incloure en una mateixa aulaalumnes amb nivells i necessitats diferents.Plantejar un projecte basat/recolçat amb les TIC ens permet adaptar-nos d’unamillor manera al diferent alumnat que composa la classe dels alumnes de 6è d’aquest centre.
 3. 3. Objectiu generals i específicsObjectiu general ● Capacitar als alumnes per treballar en activitats daprenentatge basades en el treball col·laboratiu virtual a la Intranet d’una escola pública que capaciti als alumnes de 6è d’E.P a dur a terme projectes daquest tipus. ● .Objectius específics ● Capacitar als alumnes de 6è d’E.P a dur a terme un aprenentatge col·laboratiu en línia a través de la Intranet. ● Saber utilitzar l’anglès a la plataforma per a treballar-la com a llengua de comunicació i ús, així com aplicar-la en les diferents activitats referides a la llengua com a tal (vocabulari, gramatica..) ● Conèixer la plataforma Intranet per a un ús bàsic de les eines de producció i comunicació en l’entorn virtual daprenentatge. ● Dominar les estratègies de comunicació síncrones i asíncrones entre alumnat i professorat. ● Conèixer el funcionament de descàrrega del material de suport en línia. ● Aplicar els coneixements adquirits a la Intranet tant a l’aula presencial com virtual. ● Valorar l’ús de la Intranet com a factor clau en el desenvolupament de competències socials, cognitives, actitudinals i procedimentals, de l’alumne.
 4. 4. PúblicAquesta proposta està pensada per desenvolupar-la al segon curs de ciclesuperior de primària, en una classe de 6é d’una escola pública.És un grup molt heterogeni i de nivells força variats. Hi ha un percentatge d’immigració gairebé d’un 30%. La major part dels alumnes parlen el catalànomes a l’escola i, per tant, inclouen molts castellanismes i tenen una mancade vocabulari en aquesta llengua.Pel que fa a aspectes tecnològics tots són alumnes que disposen deconnexió a internet a l’aula d’ordinadors i a casa. I si tenen algunproblema, poden accedir-hi fàcilment (biblioteca de l’escola i a la bibliotecapública).
 5. 5. PlanificacióLa planificació del projecte Intranet a l’escola s’adreça a l’alumnat deprimària, en concret alsegon curs de cicle superior. Es tracta d’una eina per dinamitzar iafavorir el treball col·laboratiuentre els alumnes.Tindrà una durada d’un trimestre (del setembre 2011 a desembre del2011) i es portarà a terme dos dies a la setmana d’una sessió d’unahora cadascun. El projecte es dura a terme en un entorn totalmentvirtual i s’implementarà a la plataforma d’Intranet de l’escola,conjuntament amb la platafoma moodle. A continuació es mostra uncronograma que relaciona les diferents activitats, amb els objectius,continguts, metodologia i el temps destinat.
 6. 6. Cronograma Activitats Objectius Metodologia de Temps destinat Dia/Dies per la treball realització de les tasques Valorar el nivell Individual 1 hora 7 de setembre 1.Avaluació inicial inicial de l’aumnat entorn el tema a tractar. Conèixer la Amb tot el grup 2 hores 9 i 14 de setembre 2.Què és la plataforma Intranet Intranet? per a un ús bàsic de les eines de producció i comunicació en l’ entorn virtual daprenentatge Accedir a la Individual 10 minuts 16 de setembre 3.Donar-se d’alta plataforma Conèixer les Individual i 2 hora 16 i 21 de 4.Crear carpetes i possibilitats de la col·laboratiu setembre compartir carpete plataforma s
 7. 7. Activitats Objectius Metodologia de Temps destinat Dia/Dies per la treball realització de les tasques Dominar les 1 hora 23 de setembre5.Correu estratègies comun Individualelectrònic icació asíncrona Dominar les 1 hora 28 de setembre6.Enviament a la estatègies Individualbústia i tauler d’ comunicació anuncis asíncrona 7.Què és Conèixer la Amb tot el grup 2 hora 30 de setembre i moodle? plataforma Moodle 5 d’octubre per un ús bàsic de les eines de producció i comunicació en l’ entorn virtual d’ aprenentatge
 8. 8. Activitats Objectius Metodologia de Temps destinat Dia/Dies per la treball realització de les tasques Aprendre a utili les Individual 8 hores 7 d’octubre al 2 de8.Activitats eines que ens ofereix novembreindividuals: els Moodle dins laqüestionaris, plataforma d’IntranetHotpotatoes, JClic iQV Conèixer el Col·laboratiu 1 hora 4 de novembre 9.Descàrrega d’ funcionament de arxius descàrrega del material de suport en línia. 10. Dominar les Col·laboratiu 5 hores 9-23 de novembre La comunicació i estratègies de interacció dels comunicació síncrona i agents del procés asíncrona. educatiu: xat, fòrums, debats, etc.Creació de grups de treball
 9. 9. Activitats Objectius Metodologia de Temps destinat Dia/Dies per la treball realització de les tasques Capacitar als alumnes Col·laboratiu 8 hores 25 de nvembre al 2011. Les activitats de 6è d’E.P a dur a de decembrecol·laboratives terme un aprenentatge(portafoli, glossari, la col·laboratiu en línia awiki, els través de la Intranet.blogs, activitats on-line web,etc.) Treball col·laboratiu entre aquestes dades 20 al 23 de decembre 12. Avaluació final Raonar críticament on-line des de la llar o el temps que (co-avaluacions) Aplicar els coneixements cibercafé, etc. (on necessitin adquirits a la Intranet tant disposin d’Internet) a l’aula presencial com virtual.13. Qüestionari final Valorar l’ús de la Intranet Individual entre aquestes dades 20 al 23 de decembre com a factor clau en el el temps que desenvolupament de necessitin competències socials, cognitives, actitudinals i procedimentals, de l’ alumne. Aplicar els coneixements adquirits a la Intranet tant a l’aula presencial com virtual.
 10. 10. Criteris de creació d’equips, metodologia de treball. Aquest projecte es durà a terme de manera on-line a l’aula d’informàtica de l’escola amb suportpresencial dels mestres encarregats del projecte que donaran les orientacions necessàries per conèixeren profunditat la Intranet i les funcions ofereix la plataforma moodle. Hi haurà activitats que seran decaire individual i d’altres on hauran de posar en joc habilitats de col·laboració, aquestes últimes tindranmés pes ja que considerem molt important que els alumnes aprenguin a compartir impressions els unsamb els altre i aprenguin ajudar-se, d’aquesta manera l’aprenenatge és més significatiu i s’adquirexienvalors com ara la sol·lidaritat, la cooperació, etc.És important que el docent sàpiga portar a terme un bon rol envers a com portar a terme un treballcol·laboratiu entre l’alumnat. Haurà de formular bé els objectius que espera, les eines a utilitzar, cómutilitzar-les, pactar la metodologia de treball i especifica quina serà la manea d’avaluació.El rol del docent per tant hauria de ser el següent:* ORIENTAR: Informar i resoldre qüestions inicials i d’altres que puguin sorgir al llarg de les tasques.• DINAMITZAR: Activa el Fòrum per la creació d’equips de treball i estimula la participacióactiva en totes les tasques a realitzar• GESTIONAR: acabar de formar grups ambaquelles persones que voluntàriament no hanpogut fer-ho, ja sigui perquè no han sigut acceptades o no hagi tingut prou iniciativa.Crea els espais on els grups treballaran, en aquest cas facilitar l’eina del fòrum.
 11. 11. En les activitats col·laboratives es crearan equips de treballs. Es dividirà el grup sencer de 24 alumnes engrups de 3 persones (total de 8 grups) que ells mateixos crearan a través de l’eina de fòrum de moodle.Pensem que la creació d’equips de treball és un element rellevant amb relació a la gestió de la qualitat.Alguns dels criteris que cal tenir en compte són:- La responsabilitat s’ha de compartir.- Cal formar en habilitats de relació interpersonals.- Tenir cura de la suma de coneixements i habilitats els membres perquè tinguin la màxima sinergia.L’objectiu de totes les tasques és procurar que els discents vagin relacionant de forma consistent elsconeixements que posseeixen amb els nous per propiciar així un aprenentatge significatiu “aprende aaprendre”.Metodologia de treball: ActivitatsTotes les activitats es duran a terme a l’aula d’informàtica de l’escola de manera virtual, amb explicacionspuntuals del tutor/a com ja s’ha esmentat, menys les últimes dos actvitats que les realitzaran a la sevallar. El/la tutor/a guiarà els alumnes en tot el procés d’ensenyament-aprenentatge ja sigui mitjançantclasses de caire més presencial com a través del tauler d’anuncis de la Intranet.
 12. 12. 1)- Avaluació Inicial: a l’aula el tutor/a del grup, els hi passarà un qüestionari en format paper DN4, onhauran de respondre a una sèrie de qüestions sobre el què és la Intranet i que coneixen de la plataformaMoodle. D’aquesta manera es partirà dels coneixements previs de l’alumnat i es podran satisfer millor lesseves necessitats. S’anirà de coneixements simples a coneixements més complexos.2)- Què és la Intranet?: el tutor/a explicarà una historia (creada per ell/a, que els ubicarà en el món d’Internet i la creació de les Intranets mitjançant una presentació PowerPoint que inclourà molts recursosvisuals com ara imatges, vídeos explicatius, etc., per captar l’atenció de l’alumnat i així motivar-los aemprendre un viatge (a través de les diferents taques) en les possibilitats que en ofereix aquesta einaemergent.3)- Dona-se d’alta: per poder accedir a la plataforma Intranet de l’escola, els alumnes hauran d’inserir elseu nom d’usuari i la seva contrasenya personal. Per dur a terme aquesta gestió, abans hauran d’accedira la pàgina principal de la Intranet de l’escola i en allà clickar on posa crear el seu usuari. En enllà se’lsdemanarà les seves dades personals com ara: nom complet, nom d’usuari volen fer servir, direcció decorreu electrònic i introduir una contrasenya per assegurar que és l’amo d’aquell compte.
 13. 13. 4)- Crear carpetes: Mitjançant un tutorial apreneran a crear carpetes. En crearan dos, una anomenada“La meva carpeta” on anirian arxius decaire personals i un altre que posi “Carpeta de descàrrega) queservirà per compartir informació am altres companys. Per poder traspassar informació d’un PC a un altre,disposaran de l’eina dropbox que mitjançant un vídeo i algunes explicacions del tutor/a hauran d’aprendrea fer servir.5)- Correu electrònic: a l’aula d’informàtica se’ls mostrarà les diferents possibilitats que ofereixel correu electrònic, com es pot introduir una signatura personal, colors, tipus de llenguatge (normal,html), inserir fotografies, arxius, etc. I com fer els enviaments.6)- Enviaments a la bústia: experimentaran com al rebre missatges a la bústia els hi surten unesbanderetes que indiquen si els missatges s’han llegit o no. Així com a organitzar el seu correu segonspreferències, esborrar correu no desitjat, etc.Tauler d’anucis: se’ls explicarà que des d’aquella sessió en endavant les explicacions de les tasques arealitzar el/la tutor/a les hi donarà a través del tauler d’anuncis. Els hi explicarà com accedir.
 14. 14. 7)- Què és Moodle?: la metodologia a seguir serà la mateixa que amb la de l’activitat 2: Què és laIntranet?, només que aquesta vegada el tema serà el de Moodle.8)- Activitats Individuals- qüestionaris, Hotpotatoes, J.Clic i QV: a través de la plataforma de Moodlese’ls mostrarà a l’alumnat les diferents possibilitas que ofereix Moodle. Coneixeran i posaran a la pràcticaeines com ara els qüestionaris, Hotpotatoes o el quadern Virtual i la creació i resolució d’activitats J.Clic.9)- Descàrrega d’arxius: apreneran a descarregar arxius en línia i donar-los utilitat.10)- La comunicació i interacció dels agents del procés educatiu: xat, fórums, debas, etc. Creacióde grups de treball: aquesta tasca serà d’important rellevància perquè en aquí es començaa un veritabletrebal col·laboratiu. Se’ls presentaran les diferents eines de comunicació síncrones i asíncron i se’lspresentaran diferents temes a l’àrea de debat que hauran d’anar debant els uns amb els altres al llarg d’aquesta activitat, així com hauran de presentar-se i organitzar equips de treball de 3 persones per a larealització de les tasques següents.11)- Les activitats col·laboratives (portafoli, glossari, la wiki, els blogs, activitats on-line web,etc.): amb els equips de treball fomats participaran en el treball conjunt de la creació d’una wiki, unportafoli, glossari, blogs i diverses activitats on-line web.
 15. 15. 12)- Avaluació final (co-avaluacions): la coa-valuació consistirà en valorar de manera raonada i crítica,fent recull dels continguts adquits al llargs dels dies, els treballs que hauran sorgit de les activiatscol·laboraves anteriors. Cada grup de treball penjarà el fòrum el treball que més els hi hagi agradat, jasigla wiki, el portafoli, etc, i haura de comentar el treball que s’hagi penjat just després del seu, és a dir, elque tinguin penjat a sobre del seu.13)- Qüestionari final: aquest qüestionari es realitzarà on-line des de la plataforma de Moodle i haura derespondre a una sèrie de preguntes relacionades amb la utilització de la Intranet i amb el seu grau desatisfacció respecte l’aprenentatge rebut al llag dels dies.
 16. 16. Proposta de desenvolupament de lactivitat/llistat de tasquesi relació amb eines/recursos/materials Seguidament us mostrem les activitats proposades. Podeu fer clic a sobre dels enllaços per accedir a les activitats en xarxa.
 17. 17. Proposta de desenvolupament de lactivitat/llistat de tasques irelació amb eines/recursos/materials (1/4)Activity 1. What’s Intranet? On-line material.Explicació bàsica del que és la Intranet i possibilitats que ensofereixActivity 2. Using Moodle. On-line material.Com s’utilitza Moodle? Conceptes bàsics.Com funciona? Com ens donem d’alta?Activity 3. Once upon a time... Bobo, the baby elephant, growsup. On-line material.Activitat de comprensió: fotos, dibuixos, lectura, arxius de so...Activity 4. Planet Pursuit On-line material.Joc didàctic per a realitzaren grups de 2-3 alumnes.
 18. 18. Proposta de desenvolupament de lactivitat/llistat de tasque relació amb eines/recursos/materials (2/4)Activity 5. Numbers through games. On-line material.MUD (mini unitats didàctiques), practica habilitats comvocabulari, gramàtica, etc.Activity 6. Brown bear. JclicMostra de recursos per enriquir la classe d’anglès.Activity 7. An insects perspective. WebquestsTreball de ciències cooperatiu per grups, han de prendre decisions en grup,com es comportenels insectes, etc.
 19. 19. Proposta de desenvolupament de lactivitat/llistat de tasques irelació amb eines/recursos/materials (3/4)Activity 8. Voki, create your avatar.Web2.0Servei gratuIt per crear el teu propi avatar, posar-li veu, explicar una cosai importar-lo després al blog, la wiki o en es vulgui.Activity 9. Food and drink .HotPotatoesHotpotatoes permet crear al professor exercicis interactius basats en laweb. Aquí se’n mostra un de vocabulari relacionat amb el menjar.Activity 10. Delicious.Web 2.0Permet desar i gestionar les pàgines de “preferits” on-line. També mostraels més destacats, etc.Activity 11. Anglès365. On-line material. Activitats per treballar sols o per parelleres sobre tòpics, històries, cançons, festivitats i moltes altres activitats classificades per temes.
 20. 20. Proposta de desenvolupament de lactivitat/llistat de tasques irelació amb eines/recursos/materials (4/4)Activity 12. Online listening .On-line materialPermet escoltar notícies d’actualitat des del web.http://www.bbc.co.uk/newsActivity 13. Online reading .On-line material.Podem llegir amb els alumnes les darreres notícies publicades en diaris.http://www.bbc.co.uk/newshttp://www.telegraph.co.ukhttp://www.telegraph.co.uk/http://www.guardian.co.ukActivity 14. Grammar exercises .On-line materialPer reforçar la gramàtica a qualsevol nivell.http://www.smic.be/smic5022/http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone//Activity 15. Dictionaries and translators.On-line material.Diccionaris com a material de suport.http://www.wordreference.com/http://www.merriam-webster.com/
 21. 21. OrientacionsLes orientacions sobre com utilitzar la Intranet a l’aula les donarà el tutor.Aquest especificarà als alumnes totes les activitats que s’han de dur a termeamb la Intranet; les explicarà pas per pas per tal de que aquets no tinguin capmena de dubte.Durant el desenvolupament de les activitats els alumnes hauran de: ● Mantenir un to de cordialitat i de respecte envers els companys/es. ● Preguntar al mestre en cas de dubtes sobre alguna feina. ● Escriure els missatges sense faltes dortografia, amb paraules senceres. ● Mirar el calendari de la Intranet per tal de veure-hi les novetats. ● Mantenir una actitud activa i participativa en les activitats i lliurar les activitats quan toca.
 22. 22. Documentació / eines / materials / recursos.La Intranet té funcionalitats que permeten la comunicació fluïda i activa entre els actors delprocés promovent nous rols per al docent (guia i moderador) i per als estudiants, amb unpaper més actiu en la construcció dels coneixements.Les seves eines permeten: ● Comunicació síncrona i asíncrona: fòrums i xat ● Creació cooperativa i/o col·laborativa: wikis, glosaris, blogs ● Suports per a la informació i la comunicació - textos, gràfics, imatges, so, multimèdia, hipermèdia, etc.). ● Administració i gestió dusuaris i cursos: sistema de suport a lestudiant (registre, inscripció, autenticació, permisos i nivells daccés, etc.. ● Producció de cursos: gestió, generació de continguts, ajuda per a el docent, avaluació i seguiment de lestudiant, etc..
 23. 23. Documentació / eines / materials / recursos.Software- SO d‟administratius i aplicacions- SO dels usuaris finals- Sistemes de seguretat, monitoratge i control d‟úsHardware- Servidor d‟aplicacions- Servidor de dades- Servidor de backup- Interconnexió a la xarxa
 24. 24. Criteris davaluació per activitat (1/2) Els dissenyadors, professors i altres professionlas implicats hauràn de fer una avaluació del disseny i ús real de la interactivitat tecnològica i pedagògica (plataforma, materials i recursos...) perquè una vegada recollides les dades, es realitza la confrontació d‟aquestes realitzar les modificacions pertinents Podem destacar aquestes dimensions per a analitzar l’ensenyament virtual: ● Què s’ha de tenir en compte: - Gestió i organització global del procés educatiu - Característiques de la informació i comunicació - Característiques del suport i seguiment - Recursos disponibles - Temporalització ● La Interacció del triangle interactiu - Rol del docent - Rol de l’alumne - Rol del contingut (material que inclou:)
 25. 25. Criteris davaluació per activitat (2/2) ● Objectius: - Aprenentatges específics - Activitat - Autoavaluacions - Avaluació final ● Eines TIC i conscció el coneixement(Interactivitat, multimèdia, hipermèdia, dinamisme, formalisme, connectivitat). - Quin ús se’n fa? - Relacions entre els elements del triangle interactiu - És l’alumne protagonista del procés d’E-A? - S’ha establert xarxa? Connexió entre les persones? ● L’Ús pedagògic efectiu - Eines TIC per a la col·laboració i la comunicació i Eines TIC per a la gestió de lainformació- Ha ajudat a assolir l’objectiu?- Han ajudat a la interacció entre els elements del triangle interactiu?- El model pedagògic adoptat i la modalitat de la formació- Ha ajudat a assolir l’objectiu?- La interactivitat efectiva o real- Ha distat molt de la interactivitat potencial?
 26. 26. Indicadors dèxitPensem que la implentació que estem elaborant tindrà èxit si laplataforma que volem implementar reuneix les següentscaracterístiques.- Fàcil d’utilitzar, atractiu i accessible a qualsevol perfil.- Flexible i fàcilment actualitzable.- Garanteix l’accés a tothom en condicions.- Ofereix sistemes i serveis de suport al professor i a l‟estudiant.- Intuïtiva i que promou associació de conceptes i habilitats.- Vinculada als objectius preestablerts.- Desperta curiositat en motiva el seu ús.
 27. 27. ConclusionsLús de les TIC és una de les eines que avui en dia s’utilitzen en laprenentatge de totes les àrees curriculars.A través dactivitats digitals podem apropar elsconeixements als alumnes amb mètodes més atractius,innovadors i sobretot, motivadors pels mateixos infantsque mostren més interès per aprendre i seguir elcontingut curricular de les àrees.
 28. 28. ConclusionsLa intranet ofereix múltiples possibilitats, sorgeix a les aules per dotar d’uninstrument que permeti compartir arxius, carpetes, idees entre l’alumnat, etc.,en un entorn gràfic senzill i pràctic, però a diferència d’Internet (que éstotalmet pública), és una xarxa entre una comunitat de persones que tenenalguna cosa en comú (en el nostre cas potenciar les TIC a l’escola) on esnecessitarà d’un login (nom d’usuari) i un password (contrasenya).Per tant es podrà dur a terme un seguiment més efectiu, evitar que l’alumnatvagi a parar a pàgines no desitjaes o a informació no fiable.És gràcies aquesta que podem fomentar dinàmiques daprenentatge i eltreball col·laboratiu en lentorn virtual, desenvolupar competències decomunicació, organització i gestió de la informació, planificació, etc.I aconsegir un veritable aprenentatge significatiu,que els alumnes construexinel seu propi aprenentatge “aprendre a aprendre”.
 29. 29. I per acabar uns vídeos que us mostren en format resum la importància de les TIC a lescola.Com integrar les TIC a laula, Les noves tecnologies en fàcil de seguir leducació, esteu atents a les llestres... val la pena.
 30. 30. Les TIC a laula...... un camí que just acaba de començar.

×