Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Especialista	
  en	
  planificació	
  estratègica	
  i	
  màrque5ng	
  online	
  centrat	
  en	
  les	
  xarxes	
  socials	...
Abans	
  de	
  començar...	
  
“La	
  verdad	
  duele	
  a	
  
aquellas	
  personas	
  que	
  
viven	
  en	
  un	
  mundo	...
De	
  què	
  xerrarem	
  avui?	
  
Doctor,	
  què	
  li	
  passa	
  a	
  la	
  meva	
  web	
  
que	
  no	
  aconsegueixo	
...
Estratègia	
  
“Si	
  realmente	
  quieres	
  
hacer	
  algo,	
  encontrarás	
  
la	
  manera.	
  Sino	
  
encontrarás	
  ...
Estratègia	
  
•  Objec=us:	
  “Què	
  volem	
  aconseguir	
  amb	
  la	
  nostra	
  web?”	
  
	
  
	
  Sense	
  objec5us	...
Estratègia	
  
•  Públic:	
  “A	
  qui	
  volem	
  arribar	
  amb	
  la	
  nostra	
  web?”	
  
	
  
	
  Conèixer	
  perfec...
Estratègia	
  
•  Productes/Serveis:	
  “Què	
  volem	
  vendre	
  amb	
  la	
  nostra	
  web?”	
  
	
  
	
  Analitzar	
  ...
Persuabilitat	
  
“Gánate	
  el	
  respeto	
  de	
  
los	
  demás,	
  teniendo	
  la	
  
osadía	
  de	
  ser	
  tu	
  mism...
Persuabilitat	
  
¿Què	
  és?	
  
Es	
  composa	
  de	
  dos	
  termes	
  persuasió	
  i	
  usabilitat:	
  
•  Persuasió:	...
Persuabilitat	
  
Posicionament	
  de	
  marca:	
  Transmetre	
  des	
  del	
  primer	
  moment	
  qui	
  som,	
  què	
  
...
Persuabilitat	
  
Credibilitat	
  i	
  confiança:	
  Aconseguir	
  que	
  el	
  client	
  et	
  senE	
  segur	
  navegant	
...
Persuabilitat	
  
Arquitectura	
  de	
  la	
  persuasió:	
  Trobar	
  fàcilment	
  els	
  productes	
  sabent	
  sempre	
 ...
Persuabilitat	
  
Cridades	
  a	
  l’acció:	
  Deixar	
  clar	
  on	
  s’ha	
  de	
  clicar	
  per	
  aconseguir	
  el	
  ...
Con=nguts	
  
“¿Ha	
  oído	
  alguna	
  vez	
  
aquello	
  de	
  que	
  no	
  se	
  
puede	
  vivir	
  sin	
  amor?	
  
Pu...
Con=nguts	
  
Des	
  de	
  l’interès	
  de	
  l’usuari:	
  El	
  que	
  volem	
  transmetre	
  centrat	
  amb	
  el	
  que...
Con=nguts	
  
Amb	
  sensació	
  d’urgència:	
  comprar-­‐ho	
  ara	
  o	
  mai	
  
	
  
•  Pensant	
  en	
  les	
  mo5vac...
Funcionalitats	
  
“La	
  meta	
  de	
  la	
  vida	
  no	
  
es	
  eliminar	
  la	
  
infelicidad,	
  sino	
  
mantenerla	...
Funcionalitats	
  
El	
  que	
  no	
  ha	
  de	
  faltar	
  a	
  una	
  web	
  de	
  venta/reserva	
  online:	
  
	
  
•  ...
Funcionalitats	
  
Millorar	
  el	
  posicionament	
  i	
  la	
  visibilitat	
  de	
  la	
  web:	
  
	
  
•  SEO	
  on	
  ...
Funcionalitats	
  
Adaptació	
  mul=pantalla:	
  una	
  web	
  totalment	
  funcional	
  i	
  ràpida	
  per	
  als	
  
dif...
Analí=ca	
  
“Todo	
  el	
  mundo	
  miente;	
  
la	
  única	
  variable	
  es	
  
sobre	
  qué”	
  
	
  
Doctor	
  House	...
Analí=ca	
  
Serveix	
  per	
  	
  obtenir	
  respostes	
  i,	
  per	
  tant,	
  la	
  nostra	
  feina	
  consisteix	
  en...
Analí=ca	
  
Fases	
  de	
  l’analí5ca	
  web	
  
Analí5ca	
  
web	
  
Definir	
  
objec5us	
  
Recollir	
  
dades	
  
Anal...
Analí=ca	
  
Dues	
  eines	
  bàsiques:	
  
Alguna	
  pregunta	
  abans	
  
de	
  donar-­‐vos	
  l’alta?	
  
Optimitzar i dinamitzar la teva web de venta o reserva online
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Optimitzar i dinamitzar la teva web de venta o reserva online

1,245 views

Published on

Presentació per al curs de formació del Pla TIC del Consell Insular de Menorca

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Optimitzar i dinamitzar la teva web de venta o reserva online

 1. 1. Especialista  en  planificació  estratègica  i  màrque5ng  online  centrat  en  les  xarxes  socials   d’internet  i  els  projectes  web.     Compta  amb  una  dilatada  experiència  de  més  de  quinze  anys  en  la  creació  i  ges5ó  d'espais   a  Internet  (webs,  blocs,  comunitats,  perfils  digitals,  xarxes  socials,  etc.)  i  en  la  realització  de   campanyes  de  màrque5ng.     Té  una  àmplia  formació  autodidacta  en  noves  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació,   i  ha  realitzat  un  Màster  en  Web:  comunicació,  màrque5ng  i  negoci,  a  la  Universitat   Autònoma  de  Barcelona.   Qui  som?  
 2. 2. Abans  de  començar...   “La  verdad  duele  a   aquellas  personas  que   viven  en  un  mundo     de  men5ras”     Doctor  House  
 3. 3. De  què  xerrarem  avui?   Doctor,  què  li  passa  a  la  meva  web   que  no  aconsegueixo  resultats?     •  Estratègia   •  Persuabilitat   •  Con5nguts   •  Funcionalitats   •  Analí5ca  
 4. 4. Estratègia   “Si  realmente  quieres   hacer  algo,  encontrarás   la  manera.  Sino   encontrarás  la  excusa”     Doctor  House  
 5. 5. Estratègia   •  Objec=us:  “Què  volem  aconseguir  amb  la  nostra  web?”      Sense  objec5us  no  tenim  una  meta  i  sense  una  meta  no  podem  avaluar    els  resultats  de  la  nostra  web  ni  millorar-­‐los     •  Venta  o  Reserva   •  Sol·∙licitud  d’informació  o  disponibilitat   •  Captar  experiències  o  valoracions  de  clients   •  Localitzar  o  contactar  amb  l’empresa   •  Compar5r  els  con5nguts   •  Visites,  pàgines  vistes,  durada,  rebot,  etc  
 6. 6. Estratègia   •  Públic:  “A  qui  volem  arribar  amb  la  nostra  web?”      Conèixer  perfectament  al  nostre  públic  objec5u  és  bàsic  per  definir  el                    5pus  de  web  que  necessitem  i  els  con5nguts  que  hem  de  publicar     •  Nivell  i  experiència  tecnològica   •  Coneixement  de  marca  i  de  producte   •  Necessitats  vs  Beneficis   •  Mo5vacions  i  hàbits  de  compra   •  Barreres,  obstacles  i  temors  
 7. 7. Estratègia   •  Productes/Serveis:  “Què  volem  vendre  amb  la  nostra  web?”      Analitzar  quins  productes  hem  de  posar  a  la  web  per  donar  resposta  a      les  demandes  dels  clients  amb  agilitat  i  garan5es     •  Feim  feina  amb  stocks/disponibilitat  o  a  producció/demanda?   •  Oferim  suficients  opcions  de  productes  i  de  preus?   •  Ens  convé  crear  packs  de  productes/serveis?   •  Hem  d’incloure  productes/serveis  d’altres?   •  És  fàcil  fer  una  compra  que  “evi5”  les  despeses  d’enviament?  
 8. 8. Persuabilitat   “Gánate  el  respeto  de   los  demás,  teniendo  la   osadía  de  ser  tu  mismo”     Doctor  House  
 9. 9. Persuabilitat   ¿Què  és?   Es  composa  de  dos  termes  persuasió  i  usabilitat:   •  Persuasió:  el  procés  pel  qual  es  guia  a  una  persona  a  l’adopció  d’una   idea,  ac5tud  o  acció  a  través  d’arguments  racionals  i  factors  emocionals   •  Usabilitat:  la  disciplina  que  facilita  l’accés  dels  usuaris  als  con5nguts   d’una  pàgina  web   L’art  de  conver=r  els  usuaris  en  clients  
 10. 10. Persuabilitat   Posicionament  de  marca:  Transmetre  des  del  primer  moment  qui  som,  què   oferim  i  què  ens  fa  diferents:     •  La  teva  web,  és  el  reflexa  de  la  teva  marca?   •  Transmets  el  teu  posicionament  i  la  teva  proposta  de     valor  (beneficis)  d’una  manera  clara?   •  El  teu  públic  objec5u,  es  sent  iden5ficat  amb  la  web?   •  Saps  què  et  diferencia  de  la  teva  competència  i  ho  comuniques   correctament?  
 11. 11. Persuabilitat   Credibilitat  i  confiança:  Aconseguir  que  el  client  et  senE  segur  navegant  i   comprant  a  la  nostra  web:     •  Transparència:  preus,  impostos,  despeses  i  opinions   •  Proximitat:  contacte,  localització,  presentació  i  dades  fiscals   •  Garan5es  clares  i  en  clau  de  beneficis   •  Sistemes  de  pagament  segurs   •  Sensació  de  control  per  part  de  l’usuari  
 12. 12. Persuabilitat   Arquitectura  de  la  persuasió:  Trobar  fàcilment  els  productes  sabent  sempre   quina  és  la  propera  passa  que  s’ha  de  donar:     •  Navegació  estructurada,  fàcil  i  amb  objec5us  clars   •  Fitxa  de  productes  complerta:  informació,  stock/disponibilitat,   preus,  descomptes,  impostos,  varietats,  etc   •  Cercador  intern  potent,  robust,  estable  i  ràpid   •  Check-­‐out  àgil,  focalitzat,  clar,  guiat,  simple  i  controlat  
 13. 13. Persuabilitat   Cridades  a  l’acció:  Deixar  clar  on  s’ha  de  clicar  per  aconseguir  el  que  es  vol       •  Quina  és  l’acció  principal  i  quines  les  secundàries   •  Colors  i  mides  que  destaquin  de  la  resta  i  que  mo5vin  a  fer  click   •  Quina  acció  fa  cada  botó  i  què  passarà  després  de  fer  click  (text)   •  Situades  on  l’usuari  esper  que  es5guin  
 14. 14. Con=nguts   “¿Ha  oído  alguna  vez   aquello  de  que  no  se   puede  vivir  sin  amor?   Pues  el  oxígeno  es  más   importante”     Doctor  House  
 15. 15. Con=nguts   Des  de  l’interès  de  l’usuari:  El  que  volem  transmetre  centrat  amb  el  que   l’usuari  espera  trobar  a  la  nostra  web       •  Amb  un  llenguatge  empà5c,  proper,  emo5u,  que  s’entengui  i  amb   el  “mateix  idioma”...  cercant  connectar  amb  el  client   •  Textos  clars,  concisos,  complerts  i  per  persones   •  Una  imatge  millor  que  mil  paraules...  i  un  vídeo  millor  que  mil   imatges   •  Amb  dades  objec5ves  i  tes5monis  de  clients    
 16. 16. Con=nguts   Amb  sensació  d’urgència:  comprar-­‐ho  ara  o  mai     •  Pensant  en  les  mo5vacions  de  compra  i  atacant  els  obstacles  que   impedeixin  prendre  una  decisió  en  “aquest  moment”   •  Amb  promocions  reals,  creïbles  i  disconlnues  en  el  temps   •  Mostrant  que  el  producte  s’acaba  o  indicant  quan  el  rebrà   •  Seguint  a  l’usuari  fins  i  tot  fora  de  la  web  
 17. 17. Funcionalitats   “La  meta  de  la  vida  no   es  eliminar  la   infelicidad,  sino   mantenerla  al  mínimo”     Doctor  House  
 18. 18. Funcionalitats   El  que  no  ha  de  faltar  a  una  web  de  venta/reserva  online:     •  Fitxa  de  productes/serveis/allotjaments   •  Carret  de  compra  /  Cercador  de  disponibilitat:  visible,  accessible,   modificable,  clar  i  amb  informació  de  sessió  (mínim)   •  Promocions/ofertes:  senzill  i  visible   •  Procés  de  compra/reserva:  amb  només  de  5  clicks  (millor  3),   sense  registre  obligatori  i  amb  informació  de  la  compra/reserva   •  Transaccions:  sistemes  de  pagament,  seguretat,  àgil  i  estable   •  Informació  bàsica:  qui  som,  garan5es,  ajuda,  FAQs,  Call  Center,   localització,  contacte,  valoracions,  impostos,  logís5ca  i  newsleoer  
 19. 19. Funcionalitats   Millorar  el  posicionament  i  la  visibilitat  de  la  web:     •  SEO  on  page:  5tle,  descrip5on,  tags,  Headings,  imatges,  URLs   amigables,  texte,  canonicals  i  breadcrumbs   •  SEO  on  site:  enllaços  interns,  mapa  de  la  web,  robots.txt,   sitempas.xml,  enllaços  externs,  velocitat  de  càrrega,  404  i  301   •  Social  Media:  blog,  compar5bilitat  i  interaccions  (likes,  +1,  rtw)  
 20. 20. Funcionalitats   Adaptació  mul=pantalla:  una  web  totalment  funcional  i  ràpida  per  als   diferents  disposi5us  i  navegadors     •  Navegadors:  comprovar  que  el  disseny  i  les  funcionalitats  de  la   web  responen  bé  en  els  principals  navegadors   •  Tàc5l:  op5mitzada  per  respondre  a  les  pantalles  tàc5ls   •  Mòbil:  analitzar  la  necessitat  i  viabilitat  de  crear  la  versió  mòbil  de   la  web  en  base  al  objec5us  del  negoci  i  al  públic  objec5u   •  Responsive:  disseny  que  s’adapta  a  les  diferents  mides  de   pantalla  existents.  Una  solució  que  pot  resultar  complexa  per   projectes  d’ecommerce  (venta  i  reserva  online)  
 21. 21. Analí=ca   “Todo  el  mundo  miente;   la  única  variable  es   sobre  qué”     Doctor  House  
 22. 22. Analí=ca   Serveix  per    obtenir  respostes  i,  per  tant,  la  nostra  feina  consisteix  en  fer-­‐nos   preguntes  i  cercar  les  respostes  per  mitjà  de  les  dades.   Fuente:  Tristán  Elósegui  
 23. 23. Analí=ca   Fases  de  l’analí5ca  web   Analí5ca   web   Definir   objec5us   Recollir   dades   Analitzar   Actuar   (op5mitzar)   L’objec5u  final  és  entendre  el  que  passa  per  actuar,  passar  a  l’acció.  
 24. 24. Analí=ca   Dues  eines  bàsiques:  
 25. 25. Alguna  pregunta  abans   de  donar-­‐vos  l’alta?  

×