Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fra formidling til forskningskommunikasjon - forskningsformidling i digitale kanaler

997 views

Published on

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fra formidling til forskningskommunikasjon - forskningsformidling i digitale kanaler

 1. 1. Audun Farbrot  Fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI  E‐post: audun.farbrot@bi.no      Prosjektoppgave  ved Handelshøyskolen BI        Fra formidling   til forskningskommunikasjon?  ‐ formidling i digitale kanaler           MAN 29581 – Flermedial ledelse    Utleveringsdato: 12.10.2010  Innleveringsdato: 02.05.2011      Studiested:   Handelshøyskolen BI i Oslo.   
 2. 2. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side i Innholdsfortegnelse  SAMMENDRAG  ........................................................................................................... II  1. INNLEDNING ............................................................................................................. 1  1.1 PROBLEMFELT OG FORMÅL ............................................................................................... 1  1.2 VALG AV STÅSTED ........................................................................................................... 3  1.3 OPPGAVENS STRUKTUR .................................................................................................... 4  2. FRA FORMIDLING TIL FORSKNINGSKOMMUNIKASJON? ............................................ 5  2.1 TRE MODELLER ............................................................................................................... 5  2.2 KANALER FOR FORMIDLING ............................................................................................... 7  2.3 TRADISJONELLE KANALER ................................................................................................. 8  2.4 DIGITALE KANALER .......................................................................................................... 9  2.5 FLERMEDIAL FORMIDLING .............................................................................................. 10  3. SKJERPET KONKURRANSE FOR UNIVERSITETENE .................................................... 11  3.1 SUKSESSIRKEL FOR UNIVERSITETER ................................................................................... 11  3.2 FORSKNINGSKOMMUNIKASJON BYGGER FAGLIG RENOMMÉ .................................................. 12  3.3 STRATEGISK ANALYSE (SWOT) ........................................................................................ 13  3.4 METODE ...................................................................................................................... 14  3.5 UNIVERSITETET I OSLO (UIO) – EN SWOTANALYSE .............................................................. 15  3.6 OPPFØLGING ............................................................................................................... 19  4. FORSKNINGSKOMMUNIKASJON PÅ NETTET ........................................................... 20  4.1 GAMMEL MORO I NY INNPAKNING ................................................................................... 20  4.2 NORSKE UNIVERSITETER SATSER PÅ NETT .......................................................................... 22  4.3 METODE ..................................................................................................................... 23  4.4 UTNYTTER IKKE MULIGHETENE ........................................................................................ 25  5. FORSKERNES FORMIDLINGSSTRATEGI .................................................................... 26  5.1 KVALITATIVE INTERVJUER ............................................................................................... 27  5.2 HVA FORSKERNE SVARER ................................................................................................ 28  6. FREMTIDIGE PERSPEKTIVER .................................................................................... 30   LITTERATURLISTE ....................................................................................................... 31  Vedlegg: Intervjuguide
 3. 3. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side ii   Sammendrag  Formål: Internett og sosiale medier representerer nye formidlingskanaler som  kan utfylle tradisjonelle kanaler for forskningsformidling med raskere spredning  av forskningsresultater, multimedialitet og dialog. Det gir mulighet for å gå fra  enveisrettet formidling til toveis forskningskommunikasjon. Oppgaven  undersøker om dette potensialet er tatt i bruk av norske universiteter og om  forskere er opptatt av å ta i bruk nye formidlingskanaler.  Faglig tilnærming/design/metode: Oppgaven baserer seg på en kvalitativ  casetilnærming med tre ulike, komplementerende undersøkelser. 1) En analyse  av sterke og svake sider, trusler og muligheter for forskningsformidling ved  Universitetet i Oslo (SWOT‐analyse), 2) Kvalitativ analyse av forskningsformidling  på nettsidene til norske universiteter og 3) Kvalitative intervjuer med seks  forskere.  Resultater: Oppgaven indikerer at forskningskommunikasjon i digitale medier  kan styrke universitetenes faglige renommé. Faglig status bidrar til å tiltrekke seg  dyktige studenter og fremragende forskere. Universitetene har kun i beskjeden  grad tatt i bruk nye digitale muligheter for å skape mer effektiv  kunnskapsformidling.  Langt på vei er praksis fra tradisjonelle papirbaserte  kanaler overført til nett. For forskere er kvalitetssikring i forskningsformidling  viktigere enn hurtighet, dialog og multimedia, indikerer en kvalitativ studie.  Begrensninger: Oppgaven er utforskende med en kvalitativ casetilnærming. Tre  undersøkelser innebærer økt bredde og noe mindre dybde. Hver av de tre  undersøkelsene kan følges opp f. eks gjennom kvantitative studier.  Praktiske implikasjoner: Universiteter og høyskoler som lykkes med å utnytte  potensialet i digitale og sosiale kanaler for forskningskommunikasjon, vil få en  konkurransefordel. Det krever utvikling av nye flermediale strategier for  forskningskommunikasjon og nye sjangere for forskningskommunikasjon.  Suksessen ligger i å rekruttere forskere som kommuniserer forskning ”con  amore” og lage opplegg for deling av beste praksis. Samtidig bør det iverksettes  strukturelle grep for å styrke forskningskommunikasjonens posisjon. 
 4. 4. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 1   1. Innledning  ”Å forme ord er storslagen virksomhet. Ord kan skape broer. Men de kan også  skape sperrer”.  Nils Christie.  Forskningskommunikasjon er et fag og et praksisfelt som enkelt sagt handler om  å brygge broer, – forbindelser, mellom forskning, forskere og  forskningsinstitusjonene og omverdenen, ‐ samfunnet rundt.  I Norge bruker vi begrepet formidling og forskningsformidling om alle  aktiviteter som tar sikte på å kommunisere resultater, arbeidsmåter og  holdninger fra et spesialisert fagfelt til personer utenfor dette fagfeltet.  Internasjonalt er synet på forskningsformidling i endring: Fra formidling  som en enveisrettet prosess til idealer om forskningskommunikasjon som toveis  og flerveis prosesser kjennetegnet av dialog og deltakelse (Trench, 2008).  Denne utviklingen er et svar på at politikere og andre interessegrupper  ønsker seg mer åpenhet og transparens om forskningen. Det stilles økte krav til  forskningens relevans. Akademia forventes i større grad å kunne gjøre rede for  hva samfunnet får igjen for overføringene til forskning og utvikling.   Gjennom de siste årene har de tradisjonelle kanalene for  forskningsformidling blitt supplert med nye kanaler i form av digitale og sosiale  medier. Tradisjonelle kanaler for forskningsformidling egner seg godt for enveis  formidling, men har i mindre grad egenskaper/attributter som gjør det mulig å  utvikle toveis og flerveis forskningskommunikasjon.   Digitale og sosiale medier gir muligheter for å utvikle nye måter å  kommunisere forskning på som inviterer til dialog og også deltakelse fra  publikum.   1.1 Problemfelt og formål  Forskningsformidling er i Norge lovfestet og skal ved siden av forskning og  utdanning være en kjerneaktivitet ved universiteter og høyskoler (Lov om  universiteter og høyskoler). 
 5. 5. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 2 I arbeidet med prosjektoppgaven har jeg gjennomført en analyse av  strategidokumentene til Norge åtte universiteter. Analysen viser at  forskningsformidling er et prioritert område – i alle fall på papiret.   Det er fortsatt langt mellom liv og lære. Mye av forskningen forblir en  godt bevart hemmelighet i vitenskapelig tidsskrifter med svært få lesere. Det er  bare et mindretall av forskerne som kommuniserer sin forskning til publikum og  som deltar i samfunnsdebatten.   Mer enn 8 av ti forskere (84 prosent) ved NTNU forholdt seg tause i  offentligheten i 2007 (Morgenbladet, 2009). I snitt hadde NTNU‐forskerne 1,05  populærvitenskapelige bidrag det året. Tilsvarende tall var lavere ved  Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø.  Forskningsformidling er den av universitetenes tre kjerneoppgaver som  har den svakeste institusjonelle forankringen (Kalleberg, 2007).  Universitetene har flere ulike motiver og mål for sin forskningsformidling,  men har i liten grad prioritert mellom de ulike motivene eller iverksatt tiltak for å  se om målene er nådd.   Jeg har i en tidligere studie identifisert ti ulike motiver for  forskningsformidling: 1. Bidra til demokratisk samfunnsutvikling og opplyst  samfunnsdebatt, 2. Bidra til økt kompetanse i samfunnet, 3. Stimulere til bedre  forskning, 4. Legitimitet til forskningen, 5. Nytte og verdiskaping, 6. Finansiering  av forskningen, 7. Karriere og ressurstilgang, 8. Rekruttering av forskere, 9. PR og  omdømme og 10. Rekruttering av studenter (Farbrot, 2010).  Universiteter og høyskoler ser for seg en rekke ulike målgrupper for sin  forskningsformidling: Allmennheten, politikere og myndigheter, forskningsrådet  og andre aktører som finansierer forskning, potensielle studenter, nåværende  studenter, alumni, forskere og akademia, ansatte og potensielle ansatte,  næringsliv og offentlig sektor, kultur og øvrig samfunnsliv, frivillige  organisasjoner og media (Farbrot, 2010).  Denne oppgaven handler om strategisk bruk av formidlingskanaler for  allmenn‐ og brukerrettet forskningskommunikasjon med et særlig blikk på nye  digitale kanaler.    Internett har snudd opp ned på, og fundamentalt endret spillereglene, i  bransje etter bransje (Küng, 2008).  
 6. 6. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 3 Vi kan vel knapt forestille oss noe område som lever helt upåvirket av  Internett og nye digitale medier. Sosiale medier bidrar til at vi har tatt i bruk  Internett på nye måter.   Dette gjelder også akademia. Internett og Word Wide Web ble i stor grad  skapt og utviklet av forskere (Trench, 2008).  For forskere innebærer digitale  medier en utvidelse av antall kanaler som kan brukes i kommunikasjon av  forskningsresultater (Holliman 2010).   Internett og sosiale medier gir også nye muligheter til interaksjon og  dialog mellom forskere og publikum (Bang og Dalsgaard, 2008).  I oppgaven bruker jeg begrepet forskningsformidling om enveis  formidling fra avsender (ofte forsker) til mottaker (publikum).  Forskningskommunikasjon brukes om toveis og flerveis formidling der det er  innslag av dialog og/eller deltakelse.  Norske universiteter skriver i sine strategidokumenter at de er opptatt av  å bygge broer mellom akademia og samfunnet utenfor som kjennetegnes av  toveis kommunikasjon. De er opptatt av ”aktiv dialog” og ”samarbeid”.  Universitetet i Oslo (UiO) har eksempelvis satt seg som mål å bli et  samfunnsengasjert universitet. (UiO Strategi 2020).  UiO skriver også at ”Universitetssamfunnet skal ta i bruk interaktive  arenaer for forskningsformidling og dialog med et bredt publikum på internett”.  Tilsvarende formuleringer finner vi også hos de andre universitetene.   Denne oppgaven vil utforske om norske universiteter er i ferd med å gå  fra formidling til forskningskommunikasjon 2.0.  1.2 Valg av ståsted  Jeg er av den oppfatning at det er den som står nærmest kunnskapen, forskeren,  som skal formidle og kommunisere sin forskning.   Forskning og forskningskommunikasjon bør ideelt sett ses i sammenheng,  i alle deler av forskningsprosessen.   Forskningsinstitusjonen har et ansvar for å utfordre, motivere og  dyktiggjøre forskerne til å formidle og kommunisere sin forskning. Det er også  forskningsinstitusjonen som har ansvaret for å utvikle infrastruktur for effektiv  allmenn‐ og brukerrettet forskningskommunikasjon. 
 7. 7. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 4 Denne oppgaven er skrevet i faget flermedial ledelse som blant annet er  opptatt av å innta et strategisk perspektiv på endringer som følge av nye digitale,  mobile og sosiale kanaler (plattformer) for publisering (kommunikasjon) av  innhold.  Oppgaven handler om forskningskommunikasjon og formidlingskanaler.  Bruk av litteratur og teori reflekterer dette.  1.3 Oppgavens struktur   I kapittel 2 presenterer jeg tre sentrale modeller for forskningsformidling.  Kapitlet gir også en kortfattet beskrivelse av tradisjonelle og nye kanaler for  formidling.   Oppgaven består av tre ulike undersøkelser/analyser som fra ulike  ståsteder belyser oppgavens hovedtema: Fra formidling til  forskningskommunikasjon 2.0.   I kapittel tre plasserer jeg forskningskommunikasjon i en strategisk  sammenheng og argumenterer for at effektiv forskningskommunikasjon bygger  og støtter opp under faglig renommé, som er sentralt i konkurransen om å  tiltrekke seg dyktige studenter og forskere. Jeg analyserer sterke og svake sider,  muligheter og trusler (SWOT‐analyse) av digital forskningsformidling ved  Universitetet i Oslo .  Jeg har også foretatt en enkel undersøkelse av nettstedene til norske  universiteter for å undersøke i hvilken grad universitetene utnytter de nye  kommunikative muligheter digitale og sosiale medier byr på. Dette er tema for  kapittel fire i oppgaven.   I kapittel fem presenterer jeg resultater fra kvalitative intervjuer med seks  utvalgte forskere om deres strategier (eller praksis) for å kommunisere resultater  av forskning. Dette gjør jeg for å utforske hva som er viktig for forskerne når de  skal kommunisere sin forskning. Dette er nøkkelinformasjon for å iverksette tiltak  for å få forskere til å ta i bruk nye digitale formidlingskanaler.  Jeg har valgt å presentere aktuell teori, metode, drøfting og analyse som  en integrert del av oppgavens fire hovedkapitler. 
 8. 8. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 5   2. Fra formidling til forskningskommunikasjon?  Begrepet formidling tilkjennegir et syn på forskningskommunikasjon som en  enveisrettet forenklingsprosess, der forskere og publikum plasseres på hver sin  ende av ”formidlingsbanen” (Hornmoen, 2009).  Forskeren finner det av og til for godt å stige ut av sitt elfenbenstårn og  velvillig drysse noen bevingede ord ut over det uopplyste folket for så å trekke  seg rolig tilbake.  Forskningskommunikasjon er et praksisfelt med lange tradisjoner som  gjennom de siste årene har utviklet seg til å bli et nytt forskningsfelt som holder  seg med vitenskapelige tidsskrifter som for eksempel The Journal of Science  Communication og Public Understanding of Science.   I engelskspråklig litteratur har det vært brukt flere ulike begreper for den  allmenn‐ og brukerrettede forskningsformidlingen: Public Understanding of  Science, Public Outreach, Public Communication of Science and technology,  Public Awareness, Knowledge Transfer, Research Communication og Science  Communication, for å nevne noen.   Det sistnevnte, Science Communication, ser nå ut til å vinne terreng som  det foretrukne begrepet på fagfeltet (Trench, 2008). Det vil derfor ikke være  unaturlig at vi i Norge tar i bruk forskningskommunikasjon som begrep fremfor  formidling.  2.1 Tre modeller   Det finnes i litteraturen flere ulike modeller for forskningskommunikasjon. Jeg vil  i denne oppgaven presentere tre av de mest utbredte teorimodellene;  Underskuddsmodellen, Dialogmodellen og Deltakelsesmodellen.    Underskuddsmodellen (Deficit): Modellen begrunner formidling som nødvendig  for å fylle opp et kunnskapsgap (underskudd) hos befolkningen. Forskning  formidles av eksperter til målgrupper som har for lite kunnskap og forståelse for  forskningens prosesser og resultater (Trench, 2008).   Bare publikum får tilstrekkelig kunnskap, vil deres eventuelle skepsis til  forskning kunne imøtegås. Publikum kan overbevises gjennom fakta. 
 9. 9. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 6   FIGUR 1: Tre modeller for forskningsformidling: Skjematisk skisse av tre  hovedmodeller for allmenn‐ og brukerrettet formidling. Basert på  (Trench, 2008).    Modellen er enveisrettet, fra forskere til publikum, og der det i liten grad flyter  informasjon den andre veien. Derimot forutsetter modellen jevnlige målinger av  kunnskapsnivået i befolkningen. Underskuddsmodellen har lenge vært den  dominerende modellen for allmenn‐ og brukerrettet forskningsformidling.   Modellen gir en rimelig dekkende beskrivelse av mye av den  forskningsformidlingen som skjer med utgangspunkt i norske forskningsmiljøer i  dag. Modellen har vært kritisert fra flere hold, og kritikken har banet vei for nye  alternative modeller for formidling.     Dialogmodellen: Modellen beskriver forskningskommunikasjon som en toveis  prosess mellom forskere og publikum (Trench 2008).   I denne modellen er vi opptatt av i hvilken situasjon (kontekst)  målgruppen er i, og tilpasser budskapet i forhold til det. Publikum vil også kunne  bli konsultert og bedt om råd. Dette vil bli tatt hensyn til i arbeidet med å utvikle  mer hensiktsmessige former for forskningskommunikasjon.     Deltakelsesmodellen: Denne modellen er utviklet gjennom de siste årene, og  kan ses på som en utvidet versjon av dialogmodellen. 
 10. 10. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 7 Her forutsettes det at kommunikasjon om forskning skjer mellom ulike  grupper med basis i hva de bidrar med. Alle grupper vil ha en aksje i utfallet av  diskusjoner og samtaler (Trench, 2008).   Publikum både kan og vil være med på å sette agenda. De vil ikke bare ha  et ord med i laget, men kunne forhandle og påvirke kommunikasjonen om  forskning. Kommunikasjonen skjer ikke bare toveis mellom forskere og publikum  men også mellom ulike grupperinger i omgivelsene slik at den går tre‐veis  (eventuelt flerveis).  Vi har gjennom de siste årene sett en klar dreining mot et ønske om at  forskningsformidling i langt sterkere grad skal kjennetegnes av dialog og  deltakelse mellom forskningen og samfunnet. Formidlingen skal ikke bare  tilfredsstille folkets nysgjerrighet for siste nytt fra forskningens verden, men  invitere til et reelt offentlig ordskifte om sentrale spørsmål for  samfunnsutviklingen.    Det er likevel grunn til å tro at den enveisrettede forskningsformidling vil  fortsette å dominere i praksis, og etter hvert suppleres av to og flerveis  forskningskommunikasjon. Det vil ta tid å endre formidlingspraksis. Det kan også  argumenteres for at den enveisrettete formidling er en effektiv måte å nå ut med  faglig innsikt til et stort publikum.     Ny teknologi har gitt oss digitale og sosiale kanaler som vil kunne brukes  til å fremme forskningskommunikasjon som i større grad åpner for dialog,  deltakelse og interaktivitet mellom forskere og publikum. Internett er en  plattform som kan gjøre det mulig å åpne opp for større innsyn i forskningen  (Trench, 2008).  2.2 Kanaler for formidling  Kanaler spiller en helt sentral rolle i alle former for kunnskapsoverføring. Ulike  kanaler har ulike egenskaper og kjennetegn.  De tre modellene for forskningsformidling karakteriseres blant annet av  om kommunikasjonen mellom forsker og publikum er enveis, toveis eller treveis  (som åpner for kommunikasjon også mellom ulike interessentgrupper). Denne  kommunikasjon foregår i formidlingskanaler. Utviklingen av dialog‐ og 
 11. 11. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 8 deltakermodellene har skjedd parallelt med introduksjonen av nye digitale og  sosiale formidlingskanaler.  Jeg presenterer her en oversikt over dimensjoner som kan brukes til å  karakterisere egenskaper (attributter) ved de ulike kanalene: Kvalitetssikring,  troverdighet, meritterende, prestisjefaktor, redigert/uredigert, kontroll over  budskapet, teknisk språk/folkelig språk, formell/uformell, personlig/upersonlig,  enveis/toveis, hurtig/langsom, differensiert, grad av dialog/interaksjon, bruk av  multimedia.    I denne oppgaven deler jeg formidlingskanaler i to hovedgrupper av  kanaler: Tradisjonelle kanaler og nye digitale kanaler for  forskningskommunikasjon. I de neste avsnittene vil jeg beskrive ulike  formidlingskanaler med hovedvekt på den vitenskapelige artikkel (blant de  tradisjonelle kanalene) og Internett som formidlingskanal.  2.3 Tradisjonelle kanaler  Den vitenskapelige artikkel: Den mest prestisjefylte kanalen for  forskningsformidling er publisering av artikler i fagfellevurderte vitenskapelige  tidsskrifter. Det er denne kanalen som er meritterende for forskere som ønsker å  kvalifisere seg for å bli professor.   Det er etablert et hierarki over hvilke vitenskapelige tidsskrifter som gir  høyest prestisje i de ulike fagområdene. Høy prestisjefaktor gir ikke nødvendigvis  mange lesere. Det er i hovedsak forskere på samme fagfelt som leser artikler i  vitenskapelige artikler. De færreste vitenskapelige artikler blir lest av mange.   De vitenskapelige tidsskriftene har etablert et system for kvalitetssikring  der fagfeller vurderer innsendte artikkelforslag. Artikler som ikke forkastes, må  ofte revideres i forhold til tilbakemeldinger fra de som har vurdert artikkelen.   Det er en omstendelig og tidkrevende prosess å formidle sin forskning i  vitenskapelige tidsskrifter. Det er ikke uvanlig at det går 5‐6 år fra innsamling av  data til forskeren får sin artikkel på trykk i et internasjonalt topptidsskrift.  Den fagfellevurderte vitenskapelige artikkel kan sies å ha følgende  egenskaper: Kvalitetssikret, troverdig, meritterende, høy prestisje, redigert,  teknisk språk, formell, upersonlig, enveis, langsom, lite differensiert, lite  dialogorientert, uten multimedia. 
 12. 12. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 9 Andre tradisjonelle kanaler: Forskere presenterer ”forskning underveis” i form  av vitenskapelige ”papers” på vitenskapelige konferanser og på seminarer. Dette  er typisk forskerrettet forskningsformidling. En sentral del av formidlingen skjer  gjennom undervisning til studenter. Forskere påtar seg også utredningsoppdrag  både fra næringsliv og fra offentlige oppdragsgivere. Noen forskere går også inn i  styreverv i næringsliv og samfunnsliv.   De holder typisk foredrag på konferanser og seminarer med publikum fra  ulike interessegrupper. Forskere formidler gjennom lærebøker og vitenskapelige  bøker (antologier og monografier).   Forskere formidler gjennom massemedier: de skriver kronikker og  debattintervjuer, de intervjues om sin forskning og blir hyppig brukt som  ekspertkommentatorer. Forskere formidler også gjennom ulike ”events” som f.  eks. under de årlige forskningsdagene. Her er de opptatt av å engasjere og  komme i direkte dialog med publikum.   Dette er ikke ment å være en uttømmende oversikt over tradisjonelle  kanaler. Eksemplene illustrerer likevel at det er et stor mangfold av kanaler der  hver av dem har sin egen kombinasjon av egenskaper. Det er likevel slik at de  tradisjonelle kanalene i all hovedsak legger opp til en forskningsformidling som i  hovedsak er enveis. Det kan selvfølgelig forekomme dialog som en del av en  forelesning, men det typiske vil ofte være en monolog. Når forskere presenterer  papere er kritiske spørsmål og kommentarer en sentral del av formidlingsformen.  2.4 Digitale kanaler  Internett har inntatt en sentral rolle i institusjonenes formidling av forskning. Nils  Ole Finnemann identifiserer seks egenskaper ved Internett (Finnemann 2005). De  viser at det er mulig å tenke seg en utvikling fra enveis formidling til toveis eller  flerveis forskningskommunikasjon 2.0.  1. Det interaktive potensial. Det er mulig å legge til rette for at brukeren  kan delta i og prege kommunikasjons forløp og innhold.   2. Integrasjon av kommunikasjon og arkiv. Internett gjør det mulig å  kombinere hurtighet med søkbart historisk .  3. Det multisemiotiske potensial. Det er mulig å bearbeide innhold både  i tekst, lyd, bilde og video. 
 13. 13. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 10 4. Offentlig og privat kommunikasjon. Hvis man først har adgang til  nettet, kan man kommunisere både offentlig og privat.  5. Lokal, regional, nasjonal og transnasjonal. Nettet når bredt ut, og kan  nå ut til både lokale og internasjonale fora.  6. Potensial for differensiering. Det er mulig å differensiere innhold i  forhold til ulike målgrupper.     Lucy Küng legger vekt på at digitale kanaler innebærer at innhold vil være  plattformuavhengig (kan flyte i ulike kanaler), det vil være mulig å skreddersy  innhold til ulike behov og det vil være mulig å utvikle rikere innholdsprodukter  (som kombinere ulike typer innhold) (Küng, 2008).  Med utgangspunkt i digitale og sosiale medier skjer det en rask utvikling  av nye formidlingskanaler. Her er noen eksempler (ikke uttømmende):  Institusjonenes nettsider, faglige hjemmesider, forskningsenhetens nettsider,  forskningsprosjektenes nettsider, podcast (lydopptak) av f. eks. forelesninger,  webcast (filmopptak) av f. eks. foredrag, wiki’er (undervisningsopplegg på web),  sosiale medier og nettverk, forskerblogger, miktoblogger (Twitter), YouTube  (formidling gjennom film), diskusjonsgrupper, delingstjenester (f. eks slideshare  og nettsteder for deling av working papers) for å nevne noe.  2.5 Flermedial formidling  Ulike formidlingskanaler har som beskrevet ulike særtrekk. Kanaler som  karakteriseres av høy hastighet og høy grad av dialog, scorer ikke nødvendigvis  like høyt på kvalitetssikret innhold. Høy grad av kvalitetssikring innebærer ofte at  det tar lang tid før forskningsresultatene kan kommuniseres.     Forskere har allerede i dag en flermedial formidlingspraksis, ‐ de  kommuniserer typisk sitt fag og sin forskning i flere ulike kanaler.     Nye digitale og sosiale medier representerer ikke bare noe nytt men også  helt nye muligheter for å gi merverdi til sitt publikum. Det vil kunne tale for en  revurdering av forskernes og forskningsinstitusjonenes formidlingsstrategier.   
 14. 14. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 11 3. Skjerpet konkurransesituasjon for universitetene Norske universiteter er i hovedsak finansiert over offentlige budsjetter.   Dagens finansieringsmodell for universiteter har egne resultatbaserte  komponenter for forskning (publikasjonspoeng) og utdanning (produksjon av  studiepoeng).   Den resultatbaserte finansieringsmodellen har blant annet bidratt til en  skjerpet konkurranse om å tiltrekke seg studenter.   Samtidig har overgangen til en 3+2 modell (en utdanningsmodell som  består av en 3‐årig Bachelorutdannelse etterfulgt av et to‐årig Masterprogram)  resultert i en harmonisering av utdanningsløp på tvers av landegrenser. For  studenter betyr det at det er blitt enklere å studere i utlandet, og også  gjennomføre sine studier i flere land.   For norske universiteter betyr dette at konkurransebildet er blitt  internasjonalt. Universitetene må konkurrere om norske studenter i konkurranse  med utenlandske læresteder. Samtidig må de lykkes med å tiltrekke seg  studenter fra utlandet.  Internett har også bidratt til å oppheve de facto nasjonale monopoler, og  ført til en skjerpet konkurranse mellom universiteter på tvers av landegrenser. Vi  har fått en generasjon av digitale nomader som finner informasjon om studier og  studiesteder gjennom søkemotoren ”Google” og nettsidene til universiteter og  høyskoler.   3.1 Suksessirkel for universiteter  Arthur L. Stinchcombe hevder at universiteter opererer i en renommé‐bransje  (continuity of high prestige). Skal du lykkes i en slik bransje, må du ha høye  ambisjoner om faglig prestisje og status.   Vi ser at universiteter og høyskoler legger stor vekt på å hevde seg i  internasjonale rangeringen av læresteder, og jobber strategisk for å opprettholde  og styrke sin plass på rankinglistene. Samtidig er de opptatt av å styrke  omdømmet sitt.  Ifølge Stinchcombe ligger utfordringen i å etablere en selvforsterkende  suksessirkel (reputational circle).  
 15. 15. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011     FIGUR 2: Suksessirkel for universiteter. Basert på Stinchcombe, 1998.    Sirkelen består av fem hovedkomponenter: 1) Universitetene må utvikle  strategiske særpreg som sikrer god økonomi, 2) God økonomi gjør det mulig å  tilby topp fasiliteter for forskning og undervisning, 3) Topp fasiliteter bidrar til å  tiltrekke seg førsteklasses fagmiljø og studenter 4) Et førsteklasses fagmiljø vil  gjøre det mulig å prioritere fag og utvikle studietilbud som kan bli internasjonalt  ledende, 5) Internasjonalt ledende fag og programmer sikrer faglig renommé og  status.    Sirkelen er nå sluttet. Faglig prestisje og status forsterker universitetets  strategiske særpreg som sikrer økonomi som sikrer fasiliteter som tiltrekker seg  studenter og fagmiljø og så videre.    3.2 Forskningskommunikasjon bygger faglig renommé   Allmenn‐ og brukerrettet forskningskommunikasjon er et strategisk verktøy som  bidrar til å bygge og etablere fremragende faglig renommé.   Forskningskommunikasjon bygger bro mellom internasjonalt ledende  fagmiljøer og relevansen for arbeids‐ og samfunnsliv.   Potensialet er formidabelt. Flertallet av forskerne ved landets universiteter  formidler i liten eller ingen grad sin forskning til allmennheten.  Side 12
 16. 16. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 13 Forskningsresultater formidles først og fremst gjennom artikler i vitenskapelige  tidsskrifter som har en begrenset leserkrets.  Jeg har en naiv forestilling om at forskere som lykkes med å få sine arbeider  på trykk i internasjonale topptidsskrifter, også har funnet ut noe som er verdt å  fortelle til praktikere i nærings‐ og samfunnsliv.   Universiteter kan dermed bygge faglig prestisje gjennom anerkjente  utdanningsprogrammer, gjennom vitenskapelig forskningspublisering og  gjennom formidling av forskningsresultater både til studenter og til samfunnet.   3.3 Strategisk analyse (SWOT)  Jeg har i denne oppgaven valgt å gjennomføre en SWOT‐analyse av  forskningskommunikasjon ved Universitetet i Oslo. SWOT er et akronym der S  står for Strenghts (sterke sider), W står for Weakness (svake sider), O‐en står for  opportunities (muligheter) og T‐en betegner Threats (trusler).   SWOT er en strategisk analysemodell som tar mål av seg både å identifisere  sterke og svake sider i organisasjonen og muligheter og trusler i organisasjonens  omgivelser.  Modellen tar med andre ord hensyn til både interne og eksterne  faktorer.   Swot‐analyse egner seg for bruk på et organisasjonsnivå, og inngår gjerne  som et element i organisasjonens strategiprosess.   Flere universiteter og høyskoler har gjennomført Swot‐analyser. Analysen  kan gjennomføres på hele organisasjonen (se f. eks. Dyson, 2004) eller også ved  enheter ved organisasjonen. Institutt for medier og kommunikasjon ved  Universitetet i Oslo samlet 22. mars 2011 alle ansatte til et halvdagsmøte for å  diskutere instituttets styrker, svakheter, muligheter og trusler i en Swot‐analyse  (Maasø, 2011).  Det er også mulig å avgrense analysen til å se på et av universitetets  strategiområder, eksempelvis universitetets samarbeid med næringslivet  (Rostasova og Strasikova, 2002).  Jeg vil i denne oppgaven gjennomføre en enkel Swot‐analyse av styrker,  svakheter, muligheter og trusler relatert til universitetets evne og vilje til å ta i  bruk nye kanaler for allmenn‐ og brukerrettet forskningskommunikasjon. 
 17. 17. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 14 3.4 Metode  Jeg har tidligere i oppgaven tatt for meg trender og utviklingstrekk som har  relevans for forskningskommunikasjon ved universitetene. Jeg vil særlig se på  trusler og muligheter knyttet til nye digitale og sosiale medier.   Jeg har gjennomgått tidligere gjennomførte SWOT‐analyser ved  internasjonale og norske universiteter og høyskoler, både rapportert gjennom  vitenskapelig artikler og lagt ut på institusjonens nettsider.   Som et bidrag til å forstå sektoren, har jeg gjennomført en analyse av  gjeldende strategidokumenter ved Norges 8 universiteter og sett på mål,  ambisjoner og tiltak knyttet til forskningsformidling. Dette gir meg et rikere  analysegrunnlag når jeg gjennomfører SWOT‐analysen på et av universitetene.  Jeg har i denne oppgaven også gjennomført en enkel undersøkelse av  hvordan universitetene formidler forskning gjennom institusjonenes nettsider.  Gjennomgangen av nettsider blir også brukt som bakgrunn for SWOT‐analysen.  Jeg har valgt å bruke Universitetet i Oslo som analyseenhet. UiO gir klart  uttrykk for internasjonale ambisjoner om å være et ledende  forskningsuniversitet. UiO er ved siden av NTNU det av universitetene som  bruker mest plass på formidling, dialog og kunnskapsoverføring til omverdenen i  sitt strategidokument.  En tekstanalyse av mål og tiltak i en strategiplan er også egnet til å  avdekke eventuelle svake sider internt i organisasjonen.   Når Universitetet i Oslo skriver at ”Formidling skal stimuleres og være  meritterende”, har jeg kodet dette til en svak og intern side ved dagens praksis:  ”Formidling er i liten grad meritterende” og Formidling stimuleres i for liten  grad”.  Alternativt ville det være mulig å utarbeide SWOT‐analysen på bakgrunn  av kvalitative intervjuer med sentrale personer ved universitetet. Det er også  mulig å gjennomføre SWOT‐analyser ved hjelp av kvantitative analyser av  nettbaserte spørreundersøkelser blant et representativt utvalg av informanter.  En åpenbar styrke ved å bruke strategidokumentet er at de er et resultat  av som oftest grundige og langvarige prosesser som universitetenes ledelse og  øverste organ, styret, stiller seg bak. Strategidokumenter er også offentlig 
 18. 18. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 15 tilgjengelig fra universitetenes nettsider slik at det er mulig å etterprøve  analysen.  Det vil være individuelle forskjeller knyttet til sterke og svake sider ved  Norges 8 universiteter, men det er trolig mer som er felles enn som skiller på  dette området. Analysen av muligheter og trusler knyttet til UiOs muligheter og  trusler knyttet til forskningskommunikasjon vil peke på faktorer som i stor grad  vil være felles for universitets‐ og høyskolesektoren.   3.5 Universitetet i Oslo – en SWOT‐analyse  Universitetet i Oslo er pålagt gjennom Universitets‐ og høyskoleloven å drive  med allmenn‐ og brukerrettet forskningsformidling i tillegg til forskning og  undervisning.   Swot‐analysen avdekker at det er mye som kan gjøres for å styrke  universitets faglige prestisje gjennom bedre forskningskommunikasjon.  Sterke sider:  Svake sider:  Fagmiljøer av internasjonal klasse  Formidling er i liten grad meritterende  Formidlingsstjerner viser vei  Formidling stimuleres i for liten grad  Økt formidlingskompetanse  Manglende økonomiske incentiver  Formidling = studentrekruttering  Deling av beste formidlingspraksis  Dedikert til kvalitet  Omstillingsevne og ‐ vilje  Yngre forskere går nye veier  Lav prestisje  Faglig stolthet og selvtillit  Knapphet på tid  Erkjenner behov for å bli mer synlig  Bundet av tradisjon (stiavhengig)  Offensiv internasjonal strategi  Samarbeid og dialog med samfunnet  Kunnskapsoverføring  Formidling og forskning lite integrert  Mange deltar ikke i samfunnsdebatten  Forskning for lite synlig og tilgjengelig  Muligheter:  Trusler:  Tiltrekke seg studenter  Samfunnet krever formidling  Tiltrekke seg forskere  Underholdning vs innhold  Styrke omdømme  Finnes ikke om du ikke er søkbar  Teknologisk utvikling  Teknologisk utvikling  Nye medievaner  Nye medievaner  Dialog med samfunnet  Tape konkurranse om forskningsmidler  Hurtighet  Oppfattes ikke som relevant  Treffe nye målgrupper  Økt konkurranse om oppmerksomhet  Mer samarbeid  Overflod av informasjon  Tiltrekke seg forskningsmidler  Tabell 1. SWOT‐analyse for Universitetet i Oslo. 
 19. 19. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 16 I en SWOT‐analyse vil sterke og svake sider ta for seg interne forhold ved  organisasjonen slik den er i dag.    Sterke sider: Universitetet i Oslo har flere sterke fagmiljøer som hevder seg  internasjonalt. Gjennom de siste årene kan universitetet vise til en solid økning i  internasjonal forskningspublisering. Godt innhold (les kvalitetssikrede  forskningsresultater) er avgjørende for god forskningskommunikasjon, enten det  skjer i tradisjonelle eller nyere formidlingskanaler.   Universitetets ledelse og forskere er genuint opptatt av høy kvalitet i sin  forskning, og har klare ambisjoner om å publisere i topptidsskriftene på sine  fagområder. UiO erkjenner at nøkkelen til å lykkes i veien mot å bli en  internasjonal stjerne, ligger i å få til samspill mellom forskning, utdanning,  formidling og innovasjon.  UiO har flere formidlingsstjerner blant sine forskere, og også enkelte  fagmiljøer som prøver ut forskningskommunikasjon på nye måter i digitale og  sosiale medier. Vi ser eksempler på at særlig yngre forskere går nye veier.  Gjennom de siste årene kan vi si at formidlingskompetansen ved UiO har økt,  selv om den er spredt.  UiO vektlegger formidling som et målrettet tiltak for å rekruttere flere  studenter, og erkjenner at formidling er et verktøy for å gjøre universitetet mer  relevant for omverdenen.    Svake sider: Universitetet i Oslo lykkes i for liten grad å dele kunnskap om beste  praksis på tvers av ulike organisasjonsenheter. UiO fremstår som fragmentert og  lite koordinert i sin formidling. Utviklingen av nye nettsider har løftet  førsteinntrykket av UiOs forskningsformidling på nett, men du skal ikke bevege  deg så mange nivåer inn i strukturen før du ser store forskjeller i hvordan  formidlingen skjer.  For mye av UiOs forskning er lite synlig og lite tilgjengelig for mange ulike  målgrupper.  Mange forskere formidler kun til andre forskere og til sine  studenter og deltar ikke i samfunnsdebatten.   Formidling er i liten grad meritterende i forhold til stillingsopprykk. Det er  i beskjeden grad etablert incentiver som sikrer at forskere bruker en del av sin tid 
 20. 20. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 17 på allmenn‐ og brukerrettet forskningsformidling. Det er også i beskjeden grad  knyttet prestisje og anerkjennelse til formidling, i enkelte miljøer blir du direkte  uglesett.  Forskning, formidling og undervisning er for lite integrert, og spiller i for  liten grad sammen.  Akademia er bundet av tradisjoner. Det er ikke alltid like enkelt å få  forskere til å endre sin praksis, og ta i mot nye kanaler for forskningsformidling.  Og mer grunnleggende: Å lykkes med å få forskere som ikke formidler ut av sitt  fagfelt, til å begynne å gjøre det.  UiO har ikke gjort nok for å etablere dialog og samarbeide med aktører i  omverdenen, og gjør for lite for å bidra til innovasjon og kunnskapsoverføring.  I en SWOT‐analyse vil muligheter og trusler ta for seg forhold i eksterne  omgivelser og peke fremover i tid. Et fenomen, for eksempel teknologisk  utvikling, kan listes opp både som en trussel og en mulighet i en SWOT‐analyse.     Muligheter: I en stadig tøffere internasjonal konkurranse vil det være stadig  viktigere å bygge renommé og faglig status. På tross av at kravet om formidling  er nedfelt i Universitets‐ og høyskoleloven, er dette et område som i liten grad  har vært prioritert. Lav prioritet og liten institusjonell forankring gjør at dette er  et område det er å mulig å bygge et strategisk konkurransefortrinn på.  Dyktige studenter søker seg til institusjoner som utmerker seg gjennom  kvaliteten på fagmiljøet, kvaliteten på undervisning og programmer og  mulighetene til ønsket karriereutvikling (European Student Barometer 2009).  Dyktige forskere søker seg også til sterke fagmiljøer der de kan utvikle seg videre.   Forskningsformidling er et verktøy til å bygge broer med  samarbeidspartnere i næringsliv og samfunnsliv. Det er flere grunnen til at det vil  være en god strategi å utvikle aktiv dialog og samarbeid med sentrale aktører i  omverdenen. Universitetet i Oslo vil fremstå som mer relevant for næringsliv og  samfunnsliv. Næringsliv og offentlige virksomheter er kilder for finansiering av ny  kunnskapsutvikling og rekrutterer nyutdannede kandidater fra universiteter og  høyskoler. Økt samarbeid mellom UiO og samfunnet rundt vil grunnlag for i  større grad å ta i bruk forskningsbasert kunnskap til å løse våre store 
 21. 21. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 18 samfunnsutfordringer. I tillegg vil det kunne gi grunnlag for økt innovasjon  verdiskaping.   Ny teknologi knyttet til digitale og sosiale medier gir muligheter til å gå fra  enveis formidling til toveis forskningskommunikasjon preget av hurtighet, dialog  og bruk av multimediale virkemidler. Når du først har tilrettelagt for god  forskningskommunikasjon på nett og i sosiale medier, vil du nå mange ulike  målgrupper på tvers av landegrenser på en kostnadseffektiv måte.   Studenter bruker i stadig større utstrekning søkemotoren ”Google” og  institusjonenes nettsider for å sammenligne og vurdere ulike studiesteder.     Trusler: Politikere og samfunnet for øvrig vil i økende grad stille krav om at  forskningsresultater gjøres tilgjengelig for samfunnet som tross alt finansierer  universitetets virksomhet.   Vi har gjennom de siste årene sett at flere er opptatt av at forskningen og  utdanningen skal være relevant og tilpasset arbeidslivets og samfunnets behov.  Det er ingen grunn til å tro at kravet om relevans vil bli mindre i årene som  kommer, snarere tvert imot. Manglende relevans og tilgjengelighet vil kunne få  negative konsekvenser for finansieringen av universitetet.   Teknologisk utvikling knyttet til digitale og sosiale medier vil endre  konkurransesituasjonen blant utdanningsinstitusjonene. Er det ikke mulig å finne  deg gjennom ”Google” og andre søkemotorer, finnes du ikke. Du blir i hvert fall  ikke med i bakhodet når studenter skal foreta sitt utdanningsvalg.   Det blir stadig mer utfordrende å posisjonere seg med troverdig,  forskningsbasert undervisning i en nettverden som preges av en overflod av  informasjon og ressurser (Johnson m. fl, 2011). Det handler om å finne en  balanse mellom å vinne og holde på oppmerksomheten og samtidig gå ned i  dybden. Kravet om stadig vekk å bli engasjert og underholdt kan gå på  bekostningen av seriøsitet og tyngden i budskapet.  Med utbredelsen av smarttelefoner og lesebrett (Ipad og tilsvarende)  forventer vi å kunne studere, lære og jobbe akkurat når og hvor vi måtte ha lyst  til det.  Universitetet i Oslo må henge med i den teknologiske utviklingen for ikke  å fremstå som utdatert og gammeldags i sin kommunikasjon med omverdenen. 
 22. 22. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 19 Vi må også regne at den teknologiske utviklingen gir opphav til helt nye aktører i  utdanningsmarkedet som er unnfanget på digitale plattformer.   3.6 Oppfølging   En SWOT‐analyse av Universitetet i Oslo identifiserer en rekke områder internt i  organisasjonen (svake sider) det er mulig å gripe fatt om UiO virkelig ønsker å  satse på forskningskommunikasjon.   Strategi 2020 har blinker ut et hovedmål og 5 strategier for å bli ”et  samfunnsengasjert universitet”. Dette følges opp av svært mange klare tiltak og  relativt sterke programformuleringer. Mange av programerklæringene krever  svært omfattende endringer av kultur, holdninger og praksis, både for forskere,  forskningsadministrasjon og ledere.   Skal UiO lykkes med å leve opp til sine mål og strategier for en ny og  endrer praksis knyttet til formidling, bør UiO utvikle konkrete og målbare  handlingsplaner. Endringen vil neppe skje av seg selv og i kraft av at de er  nedskrevet i et strategidokument.  Når UiO for eksempel erklærer at ”Formidling….skal være meritterende”,  må universitetet klargjøre hva det konkret skal innebære. Betyr det at formidling  skal inngå i vurderingen ved ansettelser og stillingsopprykk for forskere? Skal all  formidling være meritterende? Eller er det bestemte former for formidling som  skal stimuleres, og i så fall hvilke? Hvordan skal formidlingen måles? Hvilken vekt  skal formidling gis i forhold til forskningspublisering og demonstrerte  pedagogiske evner? Hvordan skal ny praksis for merittering institusjonaliseres?  Og hvordan sikre seg at formidling ”de facto” virker meritterende i konkrete  situasjoner og ikke som en ”fest”‐formulering i et strategidokument.   En SWOT‐analyse peker på en rekke mulige handlingsalternativer for å  styrke sin strategiske posisjon. De ulike områdene er imidlertid ikke prioritert i  forhold til hverandre.  Det vil i en oppfølging være naturlig å prioritere de ulike  handlingsområdene i forhold til Universitetets overordede strategi.   Ikke en gang for Norges største universitetet er det mulig å gjøre alt samtidig.  Endring kan være smertefullt, og tar tid.    
 23. 23. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 20   4. Forskningskommunikasjon på nettet  Internett har gjennom de siste årene etablert seg som den viktigste kanalen for å  finne frem til forskningsbasert kunnskap. Når vi ønsker å innhente kunnskap om  et emne, vil vi ofte starte ut med søkemotoren Google eller også oppsøke  nettsidene til høyskoler, universiteter og andre forskningsmiljøer i jakten på  oppdatert kunnskap. Alternativt vil vi også be om hjelp fra aktuelle sosiale  nettverk vi deltar i. Her deles gjerne lenker til aktuelle nettsider.   Er det ikke mulig å finne frem til forskningsresultatene på nett, vil de ofte  forbli en godt bevart hemmelighet.   Internett gjør det mulig å finne frem til kunnskap døgnet rundt, hver  eneste dag året rundt. Og det er du selv som bestemmer når ønsker å finne frem  til ny kunnskap. Og du kan gjøre det der du er, nærmest uansett hvor du måtte  befinne deg i verden (Bang og Dalsgaard, 2008).   4.1 Gammel moro i ny innpakning  Forskere har på mange områder vært innovatører og tidlige brukere av ulike  internett‐teknologier (Trench, 2008). Men denne iveren etter å ta i bruk ny  teknologi, har i mindre grad endret praksis for formidling.  Kjente sjangere og kanaler for forskningsformidling overføres mer eller  mindre direkte tilde nye digitale medier (Bang og Dalsgaard, 2008).   Signe Herbers Poulsen har i en nylig avlagt doktorgradsstudie ved Aarhus  Universitet undersøkt hvordan nettet understøtter og utvikler internasjonal  forskningskommunikasjon mellom forskere og deres målgrupper. (Poulsen,  2010).   Herbers Poulsen finner at forskningskommunikasjon på nettet er preget  av den tradisjonelle enveisformidling som har kjennetegnet forskning gjennom  mange århundrer.  ”Formidlingsparadigmet fra tekstbaserte medier overføres og  remedieres på nettet” (Polsen, 2010).  Muligheten til å differensiere i forhold til ulike målgrupper benyttes i liten  grad. Det er i liten grad mulighet for publikum til å delta i kommunikasjon om  forskningen. Nye visualiseringsmuligheter som Internett åpner for, benyttes  heller ikke i noen særlig utstrekning.  
 24. 24. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 21 ”Forskningskommunikasjon på nettet er primært basert på tekst og  preget av en overførsel av særlig papirbaserte publikasjonsformer som  prosjektbeskrivelser som prosjektbeskrivelser og artikler” (Poulsen, 2010).   Derimot finner hun at Internett understøtter en bredere tilgang til  internasjonal forskning. Men dette avhenger av en del praktiske forhold (språk,  tilgjengelighet, brukervennlighet) hos bruker og innholdsleverandør.  Laura Massoli har gjennomført en analyse av nettsidene til 66 offentlige  forskningsinstitusjoner i 33 europeiske land, inkludert Norge (Bioforsk og  Forskningsrådet (Massoli, 2007). Hun har særlig vært opptatt av å kartlegge om  institusjonene har tatt i bruk nettets muligheter til multimedia, interaktivitet og  relasjoner og hurtighet eller om nettet kun er en tilgjengeliggjøring av  informasjon som også formidles i andre kanaler.  Internett brukes i hovedsak som et presentasjonsverktøy, ‐ som en  brosjyre på nett (Massoli, 2007), og gir i liten grad den ”merverdi” som det er  potensial for å gi. Mulighetene for dialog og interaksjon er i liten grad tatt i bruk.  De få eksemplene hun finner på muligheter for interaksjon og deltagelse,  henvender seg til spesialister og ikke til det generelle publikum.   Utz Lederbogen og Joachim Trebbe gjennomførte sommeren 2000 en  analyse av forskningsformidling på nettsidene til de meste anerkjente tyske  universiteter og forskningsinstitusjoner (Lederbogen og Trebbe, 2003).     I sin analyse finner de mange prosjektbeskrivelser, men langt færre omtaler av  spesifikke forskningsresultater. Språket er teknisk og spesialisert, og vanskelig å  forstå for lesere flest.  Designet på nettsidene legger vekt på teksten, noen  ganger utstyrt med illustrasjoner eller bilder.   Bare en marginal andel av innholdet bærer preg av å være spesielt  utviklet for nettpublisering. Multimedia‐innslag med lyd og videoinnslag spilte en  marginal rolle.  Jørgen Moland konkluderer i sin hovedfagsoppgave ved Universitetet i  Oslo at forskningsformidling gjennom Internett i praksis ikke er en prioritert  oppgave blant norske forskningsinstitusjoner (Moland, 2001). 
 25. 25. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 22 4.2 Norske universiteter satser på nett  Norge har vært tidlig ute i å ta i bruk Internett, og ligger helt i front når vi ser på  andelen av befolkningen som bruker Internett. Det er mulig å tenke seg at dette  har motivert våre forskningsmiljøer til å utvikle nye måter å formidle forskning  på.  I hvilken grad utnytter norske universiteter, høyskoler og øvrige  forskningsinstitusjoner de muligheter som ligger i digitale og sosiale  formidlingskanaler?  I denne oppgaven har jeg gjennomført en innholdsanalyse av nettsidene  til alle norske universiteter, som teller til sammen 8 etter at Universitetet i  Nordland fikk universitetsstatus fra og med 1. januar 2011.   Universitetene må sies å ha en særskilt ansvar for å dele kunnskap og  styrke dialogen med samfunnet gjennom allmenn‐ og brukerrettet  forskningskommunikasjon. Universitetene er også i all hovedsak finansiert av det  offentlige, og vi kunne forvente at midlene brukes til beste for samfunnet.   Som en del av oppgaven har jeg også analysert gjeldende  strategidokumenter for våre universiteter. Utløpsdatoen for  strategidokumentene varierer fra 2011 (Universitetet i Nordland) til 2020 (UiO,  NTNU og UiS).  Flere av de undersøkte strategidokumentene fremhever Internett som en  sentral plattform for forskningskommunikasjon.   Universitetet i Oslo stadfester at ”Internett skal være en foretrukken  kommunikasjonskanal for forskningssamarbeid og informasjonsutveksling med  andre fagmiljøer, og som formidlingskanal til en bredere allmennhet” (Strategi  2020, Universitetet i Oslo).  Universitetet i Agder ”skal i stigende grad ta i bruk digitale medier” i  formidling og samhandling med omverdenen. De er samtidig opptatt av å utvikle  en god ”metodikk” for bruken av digitale medier (Strategisk plan for  Universitetet i Agder 2010‐2015).   Tilsvarende erklærer Universitetet i Tromsø at ”Internett må i større grad  tas i bruk i forskningsformidling og i kommunikasjon mellom forskningsmiljø og  allmennhet”. Vårt nordligste universitet gjør det også klart at nettsidene ”skal  være primærkanal for alle typer informasjon”. Universitetet i Bergen prioriterer 
 26. 26. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 23 ”å utvikle websider som viser universitetets identitet, og som er en arena for  bred samfunnsdialog” (Universitetets strategi 2011‐1015).   NTNU på sin side skriver at universitetet ”må utvikle og ta i bruk  nyskapende virkemidler og medier” i sin formidling og kommunikasjon  (Kunnskap for en bedre verden, NTNU).  Universitetene understreker dessuten i sine strategidokumenter at de  gjennom sin formidling ønsker seg ”dialog” og tilstrebe ”toveis” kommunikasjon.  Som jeg tidligere har påvist i oppgaven, åpner digitale og sosiale medier nye  muligheter for dialog, toveis kommunikasjon og endog medvirkning fra brukere.   NTNU er den av universitetene som i sitt strategidokument klarest tar til  orde for at de vil legge vekt på innspill utenfra. ”Tilbakemeldinger fra  omverdenen skal ha innvirkning både på forskning og utdanning og dermed øke  relevansen av virksomheten vår” (Kunnskap for en bedre verden, NTNU).  4.3 Metode  Til grunn for analysen av universitetenes nettsider har jeg utarbeidet et enkelt  analyseskjema med 7 vurderingskriterier.   Kriteriene er utviklet for å kartlegge i hvilken grad norske universiteter  utnytter digitale mediers muligheter for: Enkel tilgang til forskningsresultater,  hurtighet, multimedialitet og differensiering i forhold til ulike målgrupper  (Finnemann, 2005).  1. Plass på universitetets forside/hovedside på nett. God og synlig  plassering på forsiden er et uttrykk for at institusjonen lever som den  lærer. En bruker skal ikke behøve å gå inn i nettlabyrinten for å finne  aktuelle forskningsnyheter.   2. Hvor enkelt er det å finne forskningsnyheter? For å finne frem til  forskningsnyheter, har jeg startet på institusjonens hovedside, og gått  videre inn på institusjonenes forskningssider. Om jeg ikke finner  forskningsnyheter her, har jeg gått videre til underliggende sider  (fakulteter/institutter med mer) for å finne frem til forskningsnyheter.  Om dette ikke har ført frem til aktuelle forskningsnyheter, har jeg  brukt søkefelt og andre aktuelle innganger til underliggende nettsider. 
 27. 27. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 24 3. Aktualitet på forskningsartikler. Internett gir mulighet til hurtig å  formidle resultater av forskning, både underveis i forskningsprosessen  og ved sluttrapportering. Det er ikke tilstrekkelig å presentere  forskningsprosjekter og fagmiljøene eller lenke til  forskningspublikasjoner.  4. Muligheter for dialog. Har leseren muligheter til å kommentere  forskningsartikkelen? Er det mulig å komme i kontakt med forskeren  på E‐post eller kontaktskjema?  5. Bruk av lenker: Er det lagt inn lenker i forskningsartikkelen.  6. Bruk av multimedia: I hvilken grad brukes multimediaelementer som  lyd og film?  7. Differensiering i forhold til ulike målgrupper. I hvilken grad er det  lagt opp til å differensiere forskningsformidling til ulike målgrupper?    Universitetenes nettsteder består av svært mange nettsider som handler om  forsknings og forskningsformidling. Jeg har ikke gjennomgått alle.   Som hovedenhet for analyse har jeg valgt å se på  forskningsnyheter/formidlingsartikler. Med det mener jeg artikler som  presenterer resultater av forskningsstudier.   De ulike kriteriene er vurdert i forhold på en skala fra 0 til 3, der 0 betyr at  nettsiden i liten eller ingen grad tilfredsstiller det oppsatte kriteriet mens 3 er  høy grad av måloppnåelse. Vurderingen er gjort av oppgaveforfatteren, og  baserer seg på en ukentlig gjennomgang av nettsidene fra 1. januar 2011 til 19.  april 2011 i forhold til oppsatte kriterier.  Analysen kunne vært utført i form av brukertester, der inviterte brukere  ble invitert til å løse oppgaver utarbeidet med utgangspunkt i de foreslåtte  kriteriene. Alternativt kunne det vært gjennomført som en ekspertevaluering  eller også som en kvantitiv spørreundersøkelse blant et utvalgt av nettsidenes  brukere.  
 28. 28. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 25   4.4 Utnytter ikke mulighetene  Universitetets nettsider har ennå ikke gode tematiske presentasjoner av  forskningen ved UiB.  Finn forskningen. Fra nettsidene til Universitetet i Bergen (19. april 2011).    Dette sitatet fra nettsidene til Universitetet i Bergen er dessverre nokså  betegnende for mange av universitetenes nettsider. Strategiske mål om mer og  bedre forskningskommunikasjon gjenspeiler seg i liten grad på forsiden av  institusjonenes hjemmesider. Forskningsnyheter har et beskjedent omfang, og  det er ikke alltid enkelt å finne dem. Så langt har universitetene kun i beskjeden  grad tatt i bruk de muligheter digitale medier gir.    Kriterier  NTNU  UMB  UiA  UiB  UiN  UiO  UiS  UiT  Plass på forside  1 1 2 1 1  3  1 2 Lett å finne forskningsnytt  1 0 0 1 0  3  2 1 Aktualitet  1 0 1 1 0  2  2 1 Dialog  2 0 2 0 0  0  1 1 Lenkebruk  1 0 1 0 0  1  0 0 Multimedia  1 0 0 0 0  1  0 0 Differensiering  1 1 0 0 0  1  1 1 TABELL 2: Tabellen viser resultater fra en kvalitativ vurdering av nettsidene til  norske universiteter. For hvert av kriteriene er det gitt en tallverdi fra 0 til 3, der 0  i liten eller ingen grad oppfyller kriterier mens 3 er beste vurdering.    Analysen viser at forskning og forskningsformidling er lite fremtredende på  universitetenes hovedsider på nett. Unntaket her er Universitetet i Oslo (UiO)  som gir forskningsformidling en sentral plass på forsiden.  UiO har løftet frem tre aktuelle forskningsartikler på sin forside (forside  18. april 2011), to av dem hentet fra formidlingsmagasinet Apollon og 1 fra et av  instituttene. Artiklene er utstyrt med interessevekkende tittel, kort ingress og  illustrert med foto. Her får du lyst til å klikke deg videre inn i artikkelen.  Universitetet i Agder har også et oppslag om Forskningsnytt med sentral  plassering på hovedsiden. Dessverre er oppslaget ikke lenger nytt med en omtale  for siste utgave av formidlingsmagasinet Teft, som er mer enn 4 måneder  gammelt (forside 18, april 2011). Universitetet i Tromsø har også en 
 29. 29. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 26 informasjonsboks om forskning/utvikling på sin hovedside, men den inneholder  ikke aktuelle forskningsnyheter. De øvrige universitetene nøyer seg med en  menyknapp for forskning.  Forskningssidene på Universitetenes hjemmesider er i stor grad statiske  beskrivelser av forskningsprosjekter, fakulteter, institutter, sentre og lenker til  publikasjoner.  En analyse av forskningsnyheter, artikler som formidler resultater av  forskning, bærer preg av å være ”papir”‐artikler på nett. Her er det et stort  potensial for i større grad å ta i bruk lenker og multimedia for å øke  brukeropplevelsen.  I enkelte av artiklene finner vi kontaktinformasjon til aktuelle forskere  og/eller lenke til faglig hjemmeside. Få av artiklene inviterer leserne til å  kommentere artikler, enten i form av E‐post eller i kommentarfeltet.  Nettversjonen av artikler fra Gemini, som er formidlingsmagasinet fra  NTNU og Sintef inviterer leserne til å kommentere artiklene i kommentarfelt,  men gjør samtidig oppmerksom på at ”Det kan ta flere arbeidsdager før din  kommentar blir lagt ut”.    5. Forskernes formidlingsstrategi  Internett og sosiale medier åpner helt nye muligheter for å gå fra enveis  formidling til toveis forskningskommunikasjon. Vi har tidligere vist at norske  universiteter i beskjeden grad utnytter mulighetene til økt dialog med  interessegrupper, økt transparens, økt bruk av multimedialitet og hurtigere  kunnskapsoverføring.  Det er også slik at det store flertall av forskere nøyer seg med å formidle sin  forskning gjennom vitenskapelige tidsskrifter og gjennom undervisningen.   Hva er det som skal til for å få forskere til å endre sin formidlingsstrategi og ta  i bruk nye kanaler for forskningskommunikasjon? Hva er det de ønsker å oppnå  gjennom sin formidling? Hvilke kanaler er mest effektive for å nå disse målene. I  hvilken grad er det viktig for forskere å komme i interaksjon med publikum og å  komme hurtigst mulig ut med sine forskningsresultater? Dette vil jeg belyse  gjennom intervjuer med utvalgte forskere. 
 30. 30. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 27 5.1 Kvalitative intervjuer  Det finnes relativt få undersøkelser av forskernes strategier for  forskningsformidling. Det har motivert meg til å gjennomføre kvalitative  intervjuer med et utvalg forskere for bedre å forstå hvordan deres praksis og  strategier for forskningsformidling er blitt til.  Innenfor økonomisk‐administrative fagområder er bruk av intervjuer en  mye benyttet tilnærming for å løse aktuelle problemstillinger. Med et begrenset  antall intervjupersoner blir utvelgelsen av informanter en kritisk faktor  (Grenness, 2004).   Jeg vurderte to hovedtilnærminger i utvelgelsen av intervjupersoner:   1) Håndplukke forskere som har tatt i bruk internett og sosiale medier i  sin formidling. Her ville jeg ha vært opptatt av å få vite mest mulig om  deres erfaringer og læring gjennom praksis, for så å kunne  videreformidle dette.   2) Velge et utvalg forskere som utmerker seg for fremragende allmenn‐  og brukerrettet forskningskommunikasjon, men som ikke utmerker  seg i sin bruk av Internett og sosiale medier. Her ville jeg være opptatt  av å finne ut mest mulig om hva de ønsker å oppnå gjennom sin  formidling. Det vil kunne bidra til å forklare valg av formidlingskanal  og kanskje også svar på hva som må til for å formidle i nye kanaler.   I forhold til hovedmålet for denne oppgaven, å finne ut mer om hvordan vi skal  gå fra enveis formidling til toveis forskningskommunikasjon valgte jeg  hovedtilnærming nummer 2.   Jeg valgte intervjupersoner blant forskere som har vært nominert til  Handelshøyskolen BIs pris for fremragende allmenn‐ og brukerrettet  forskningskommunikasjon de siste 4 årene. Se oversikt over de intervjuede  forskerne etter litteraturlisten.  Fem av forskerne har i beskjeden eller ingen grad tatt i bruk Internett og  sosiale medier i sin forskningskommunikasjon, mens den sjette intervjupersonen  er kjent som en aktiv bruker av sosiale medier som blogg, wiki og Twitter i sin  formidling. Forskerne er valgt fra ulike institutter/fagmiljøer ved BI.   I forkant av intervjuene utarbeidet jeg en intervjuguide for å sikre at jeg  berørte oppgavens sentrale områder i alle intervjuer. Men det kvalitative 
 31. 31. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 28 intervjuet gjør det mulig å kunne ha fleksibilitet til å følge opp også andre  interessante temaer som dukker opp i samtalen.   Hvert av intervjuene hadde en varighet på rundt 1 klokketime slik jeg  avtalte på forhånd (korteste intervju var på 50 minutter, lengste intervju var på 1  time og 3 minutter). Intervjuene ble skrevet ut in extensio etter gjennomføring.  5.2 Hva forskerne svarer Det er kanskje ikke overraskende, men likevel verdt å merke seg: Ingen av de  seks intervjuede forskerne mener allmenn‐ og brukerrettet forskningsformidling i  praksis er sidestilt med forskning og utdanning slik Lov om Universiteter og  høyskoler foreskriver.  ”Formidling er sløsing av tid og direkte kontraproduktivt for en forsker som har  som mål å kvalifisere seg til å bli professor”, sier en av de intervjuede forskerne,  en førsteamanuensis med høye faglige ambisjoner.    Forskerne oppgir flere ulike mål for sin forskningsformidling. For alle er det  sentralt å jobbe for den faglige merittering som publisering i internasjonale  tidsskrifter. Fem av de seks intervjuede forskerne oppgir også at de ønsker å øve  innflytelse på beslutningstagere. De ønsker å bidra til et best mulig  beslutningsgrunnlag og til en opplyst samfunnsdebatt.    Synlighet er også et viktig motiv for fem av de intervjuede seks forskerne. Det  gjør at du vil kunne bli vurdert til å bidra i offentlige utfordringer og når noen  ønsker å finansiere ny kunnskapsutvikling på et fagfelt.  Synlighet bidrar også til  økt kjennskap for den enkelte forsker, for fagmiljøet hun (eller han)  representerer og for institusjonen forskeren er tilknyttet.     Bare en av de intervjuede forskerne gir uttrykk for at allmenn‐ og brukerrettet  formidling inngår i forskerens ”samfunnsoppdrag”, som en forpliktelse i forhold  til samfunnet utenfor.     De intervjuede forskerne la relativt liten vekt på de attributter/egenskaper som  nye digitale og sosiale medier representerer. Kvalitetssikring (gjennom f. eks. 
 32. 32. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 29 fagfellevurdering) vurderes som vesentlig viktigere enn muligheten til hurtighet.  Muligheten for raskere formidling var de intervjuede forskerne ikke spesielt  opptatt, med unntak for forskeren som ble rekruttert inn som en aktiv bruker av  sosiale og digitale medier.   De intervjuede forskerne var ikke spesielt opptatt av mulighetene til å ta i  bruk lyd og bilde i sin formidling, og la liten vekt på dette.    De intervjuede forskerne legger stor vekt på dialog og interaksjon med andre  forskere i forskningsprosessen på vei mot publisering i internasjonale  vitenskapelige tidsskrifter. De var også opptatt av samtale/dialog i forbindelse  med undervisningen, særlig på Master‐ og doktorgradsnivå. De la derimot  mindre vekt på nye muligheter til dialog/interaksjon med publikum i sin  alminnelighet.     For forskerne representerer Internett helt nye muligheter til å få rask tilgang til  andres arbeider, og helt nye muligheter til å dele og ta del i Working Papers, som  skal foredles til artikler som kan publiseres i fagfellevurderte tidsskrifter.     De intervjuede forskerne har i en viss utstrekning prøvet ut ulike sosiale medier,  uten at de ser ut til å ta bølgen av den grunn. En av forskerne er medbidragsyter  på en blogg som er opprettet som et supplement til en fagbok. Flere  eksperimenterer med mikrobloggtjenesten Twitter, karrierenettverket LinkedIn,  sosiale nettverket Facebook og virtuelle seminarer (webinar).     Så langt opplever de i beskjeden grad noen nytteverdi av deltakelsen. Unntaket  her er den håndplukkede digitale forsker som oppgir bloggen som sin hovedkanal  for forskningsformidling (også vurdert opp mot vitenskapelige tidsskrifter).   
 33. 33. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 30 6. Fremtidige perspektiver Tittelen på denne oppgaven er formulert som et spørsmål, ‐ fra formidling til  forskningskommunikasjon. Innenfor forskningsfeltet Science Communication  (forskningskommunikasjon) ser vi en dreining fra enveis formidling til toveis  forskningskommunikasjon. Dette er et svar på nye krav fra politikere og andre  interessentgrupper om økt relevans og åpenhet om forskningens resultater og  prosesser. Samtidig har vi fått nye digitale og sosiale medier som i praksis gjør  det mulig å kommunisere forskning på en måte som inviterer publikum til dialog  og deltakelse.    To undersøkelser, analyse av universitetenes nettsider og intervjuer med  forskere, gir samme tendens. Vi har ennå ikke gått fra formidling til  forskningskommunikasjon 2.0. Selv om universitetene har tatt i bruk Internett  som en viktig kanal for å kommunisere resultater av forskning, følger praksis  fortsatt et enveisrettet formidlingsparadigme.    En SWOT‐analyse peker på at universiteter som lykkes med å utnytte potensialet  i digitale og sosiale kanaler for forskningskommunikasjon, vil få en  konkurransefordel.     Det krever utvikling av nye flermediale strategier for forskningskommunikasjon.  Det viktigste tiltaket vil likevel være å rekruttere de forskere som kommuniserer  sin forskning ”con amore”, som gjør det fordi det i seg selv er morsomt,  inspirerende og meningsfullt. Forskningsinstitusjonene bær legge til rette for  deling av beste praksis på tvers av faggrenser. Samtidig bør det iverksettes  strukturelle grep for å styrke forskningskommunikasjons posisjon.   
 34. 34. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 31 Litteraturliste: Bang, Jørgen og Christian Dalsgaard. 2008. Digital forskningsformidling ‐  Kommunikative potentialer ved at anvende Web 2.0 til videnskonstruktion.  Læring og Medier, nr. 2008.  Christie, Nils. 2009. Små ord for store spørsmål. Universitetsforlaget.  Dyson, Robert G. 2004. Strategic development and SWOT analysis at the  University of Warwick. European Journal of Operational Research 152 (2004)  631–640.  Farbrot, Audun. 2010. Forskningsformidling – til hvem og hvorfor. Magma –  tidsskrift for økonomi og ledelse. Nr. 4/2010.  Finnemann, Niels Ole. 2005. Internettet i mediehistorisk perspektiv.  Samfundslitteratur, København.  Giles, Micheal W. 1996. From Gutenberg to Gigabytes: Scholarly Communication  in the Age of Cyberspace. The Journal of Politics. Vol. 58, No. 3 (Aug., 1996), pp.  613‐626.  Grenness, Tor. 2004. Hvordan kan du vite at noe er sant?. Cappelen Akademisk  forlag.  Holliman, Richard. 2010. From analogue to digital scholarship: implications for  science communication researchers. Journal of Science Communication, 9(3),  C05.  Hornmoen, Harald. 2009. Kommunikasjon og mediene. De nasjonale  forskningsetiske komiteer. [Online].   Johnson, L., R. Smith, H. Willis, A. Levine og K. Haywood. 2011. The 2011 Horizon  Report. Austin, Texas: The New Media Consortium.  Kalleberg, Ragnvald. 2007. Forskningsformidling – et bidrag til PR  (omdømmebygging), verdiskaping eller offentlig meningsdannelse. Arbeidsnotat  og underlag for foredrag på SV‐fakultetets konferanse om forskningsformidling,  23. Og 24. April 2007.   Küng, Lucy. 2008. Strategic Management in the media. Theor to practice. Sage  Publications. 
 35. 35. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 32 Lederbogen, Utz and Joachim Trebbe. 2003. Promoting Science on the Web :  Public Relations for Scientific Organizations‐‐results of a Content Analysis.  Science Communication 2003 24: 333.  Lov om universiteter og høyskoler (universitets‐ og høyskoleloven), 2005.  http://www.lovdata.no/all/hl‐20050401‐015.html   Massoli, Laura. 2007. Science on the net: an analysis of the websites of the  European public research institutions. Journal of Science Communication. JCOM  6 (3), September 2007.  Moland, Jørgen H. 2001. Den ærlige strateg.forskningsformidling på Internett :  en studie av norske forskningsinstitusjoner 1998‐2000. Hovedoppgave i  medievitenskap ved Universitetet i Oslo.  Morgenbladet: De tause forskerne. Avisartikkel. 2. januar 2009.  http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090102/OAKTUELT0 03/924990728   Maasø, Arnt. 2011. Kunnskapsdeling på IMK. Signert innlegg på nettsidene til  Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO. 30. Mars 2011.  http://www.hf.uio.no/imk/for‐ansatte/aktuelt/signert/2011/arnte  Poulsen, Signe Herbers. 2010. Forskningskommunikation på nettet. En  undersøgelse af den internationale brug af økologisk forskning på nettet. Ph.d.  avhandling fra Aarhus Universitet i Danmark.  Rostasova,Maria og Stanislava Strasikova. 2002. Swot Analysis Of Academic And  Industrial Collaboration In Conditions Of University Of Zilina. Proceeiding på  International Conference of Engineering Education i Manchester.  Shults, Alexandra. 2008. Objectives and Tools of Science Communication in the  Context of Globalization, Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades  eines Doktors der Philosophie der Philosophischen Fakultäten der Universität  des Saarlandes.  Stinchcombe, Arthur L. 1998. Monopolistic Competition as Mechanisms:  Corporations, Universities and Nation States in Competitive Fields”. Bokkapittel i:  P. Hedstrøm and R. Swedberg (eds.). Social Mechanisms. An Analytical Approach  to Social Theory.Cambridge University Press.  St.meld. nr. 30 (2008‐2009): Klima for forskning. Det kongelige  kunnskapsdepartement. 
 36. 36. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 33 The European Student Barometer. 2009. Trendence Institut, Tyskland.  Trench, Brian. 2008. Towards an analytical framework of science communication  models. Kapittel i: Cheng, D. and Claessens, M. and Gascoigne, T. and Metcalfe, J.  and Schiele, B. and Shi, S., (eds.) Communicating science in social contexts: new  models, new practices. Springer Netherlands, pp. 119‐138. ISBN 978‐1‐4020‐ 8597‐0.  Trench, Brian. 2008. Internet: turning science communication inside‐out?  Kapittel i: Bucchi, Massimiano and Trench, Brian, (eds.) Handbook of Public  Communication of Science and Technology. Routledge, London and New York.  ISBN 978‐0‐415‐38617‐3  Trench, Brian og Massimiano Bucchi. 2010. Science communication, an emerging  discipline. Journal of Science Communication. JCOM 9(3), September 2010.    Strategidokumenter – norske universiteter: ”Kunnskap for en bedre verden. Strategi 2011‐2020 for NTNU”, Norges teknisk‐ naturvitenskapelige universtitet – NTNU. Vedtatt 30. mars 2011.   ”Strategi 2010‐2013”, Universitetet for miljø‐ og biovitenskap – UMB.  ”Strategisk plan for Universitetet i Agder 2010‐2015”, Universitetet i Agder.  ”Universitetets strategi 2011‐2015”, Universitetet i Bergen. Vedtatt 14. april  2011.   ”Overordnet strategi 2009‐2011: Fra Høgskolen i Bodø til Universitetet i  Nordland”, Høgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland. Vedtatt 10. juni 2009.   ”Strategi 2020”, Universitetet i Oslo. Vedtatt 27. april 2010.   ”Strategidokument for Universitetet i Stavanger 2011‐2020”. Vedtatt 25.  november 2011.  ”Strategidokument for Universitetet i Tromsø 2009‐2013”, Universitetet i  Tromsø.  Nettsider – norske universiteter: NTNU:       http://www.ntnu.no/   UMB:        http://www.umb.no/   Universitetet i Agder:   http://www.uia.no/   Universitetet i Bergen:   http://www.uib.no/  Universitetet i Nordland:  http://www.uin.no/  
 37. 37. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 34 Universitetet i Oslo:    http://www.uio.no/  Universitetet i Stavanger:   http://www.uis.no/   Universitetet i Tromsø:  http://www.uit.no    Intervjuer: Espen Andersen, førsteamanuensis ved Institutt for strategi og logistikk ved BI.  24. mars 2011.   Jan Ketil Arnulf, førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI.  21. mars 2011.   Hilde C. Bjørnland, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi økonomi ved BI.  29. mars 2011.  Øyvind Norli, professor ved Institutt for finansiell økonomi ved BI. 21. mars 2011.  Rune J. Sørensen, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved BI. 23. mars  2011.  Bendik M. Samuelsen, førsteamanuensis ved Institutt for markedsføring ved BI.  22. mars 2011.    Vedlegg: Intervjuguide – forskernes formidlingsstrategi 1. Hva er din strategi for forskningsformidling?   (Hvis forskeren ikke har en klar formidlingsstrategi: Hvis du ikke har en  bevisst strategi – hva er din praksis for forskningsformidling?)  2. Hva ønsker du å oppnå gjennom din forskningsformidling?   3. Hva vil du si er de viktigste målgruppene for din forskningsformidling?  4. Hvilke kanaler benytter du i din forskningsformidling?  5. For hver kanal, hvorfor og hvordan benytter du denne kanalen?  6. Hva får du tilbake?  7. Hvordan vektlegger du følgende attributter/kjennetegn knyttet til  formidlingen?  a) Dialog, respons/interaksjon.  b) Hurtighet    c) Multimedialitet (lyd, film, lenker med mer) 
 38. 38. Prosjektoppgave i MAN 29581 02.05.2011 Side 35 8. På hvilke måter formidler du forskning på Internett/web?  9. Bruker du eller vurderer du å ta i bruk sosiale medier i din formidling?  Hvis ja, hvilke kanaler….  Hva er dine erfaringer med….  Hvis nei, ‐ hva er grunnen til det?  10. Hvis nei, Hva skal til for at du vil vurdere å ta i bruk sosiale medier i din  forskningsformidling?    11. Universitets‐ og høyskoleloven likestiller allmenn‐ og brukerrettet  forsknings formidling med forskning og undervisning. Er det slik i praksis?  12. Hvis nei, hvorfor ikke?   13. Hva må til?   

×