Sjovagen rapport sammanfattn

1,028 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,028
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sjovagen rapport sammanfattn

  1. 1. Sammanfattningpilotprojekt SjöVägen 2010-08-23 - 2011-08-31
  2. 2. pilotprojektets syfte och förutsättningar Vision SjöVägenEtt pilotprojekt med pendelbåtstrafik pågår på Stockholms inre farvatten. Projekt SjöVägen dri- SjöVägens vision är ett flertal pendelbåtslinjer i Stockholms som ökar regionens attraktionskraftver Pilotprojektet. Bakom Projekt SjöVägen står Vasakronan (huvudman) samt samarbetspartners (RUFS 2010). Därigenom skapas ett antal förbindelser i Stockholm och angränsande kommunersåsom Nacka kommun, Lidingö Stad, Kvarnholmen Utveckling AB, JM AB, HSB, Elite Hotel där nya smarta resvägar skapas, även för cyklister. För permanent trafik måste nya anpassade båtarMarina Tower samt Telegrafberget Fastighets AB. Arbete i projektet sker också i nära samarbete tas fram, båtar med hög tillgänglighet och klimatsmart framdrivning. Även nya bryggor kan blimed SL. aktuellt där så behövs för att öka tillgängligheten.Pilotprojektet har pågått sedan 2010-08-23. Uppgifterna i denna rapport avser perioden fram till SjöVägen är ett viktigt komplement till kollektivtrafiken i Stockholm. Till detta finns tre skäl. Föroch med den 31 augusti 2011. Pilotprojektet fortsätter – Landstinget och SL har medverkat till en det första byggs det som aldrig förr i Stockholmsregionens strandnära lägen. För att erbjuda allaförlängning 2011 ut. blivande boende och arbetande i dessa nya områden att åka kollektivt måste en snabb och effektiv kollektivtrafik finnas på plats tidigt – pendelbåten. För det andra kommer Slussen-ombyggnadenSyftet är att pröva om förutsättningar finns för kollektivtrafik med pendelbåt i Stockholms inre att medföra stora störningar av såväl kollektiv- som biltrafik, speciellt för arbetsresande från Nacka/farvatten. Vidare skulle SLs periodbiljetters inverkan på resenärsutvecklingen utvärderas. Värmdö in mot Stockholms centrala delar. En utvecklad pendelbåtstrafik kan minska dessa stör- ningar. För det tredje har uppbyggnaden av pendelbåtstrafik relativt låga kostnader, inte alls de högaPilotprojektet har drivit pendelbåtstrafik mellan Nybroplan, Nacka och Lidingö samt fr o m investeringskostnader för infrastrukturen som andra trafikslag – hamn- och anslutningskostnader2011-04-15 även till Norra Djurgårdsstaden (Frihamnen). Under hösten 2010 kördes trafiken med till annan trafik är jämförelsevis låga – och båtkostnaden blir konkurrenskraftig tack vare båtarnasen båt, under vintern med två båtar (varav en bara i rusningtrafik) och fr o m 2011-04-15 med två långa avskrivningstid.båtar med samma upplägg som i vintertrafiken. Från slutet av maj till mitten av augusti kördes äventvå sena kvällsturer. Antalet boende och arbetsplatser ökar i strandnära områden, en helt ny och annorlunda utveckling jämfört med tidigare. Som exempel i SjöVägen-området skall nämnas Norra Djurgårdsstaden, Dalé-Pilotprojektet startade med kort varsel, beslut om projektet togs samtidigt med all planering – en num på Lidingö, Kvarnholmen (ny brygga fr o m april 2012), Nacka Strand, Finnboda Hamn samtprocess som genomfördes under slutet av juni, juli och augusti 2010. Det enda val som förelåg var Telegrafberget i Nacka. Pendelbåtstrafik i detta område är också mycket angeläget för att skapa nyaatt använda befintliga, tillgängliga båtar och befintliga bryggor. Vid permanent drift måste på sikt kollektiva resemöjligheter över Saltsjö-Mälarsnittet1. SjöVägen blir ett embryo till en ny Österled.andra båtar och en mer lämpad infrastruktur tillkomma. Erfarenheten från SjöVägen-projektet kan användas i uppbyggnaden av ytterligare pendelbåtslinjer. Ett exempel är den linje som drivs av Vasakronan väster om Slussen och som går mellan Klara Mä- larstrand och Solna Strand. Marginellt utbyggd skulle denna kunna förbinda ytterligare stadsdelar med många arbetsplatser och boende. ¹ Saltsjö-Mälarsnittet utgöt en fiktiv gräns över vattnet genom Slussen mellan norra och södra Stor-StockholmSjövägen är ett samarbete mellanSL, Vasakronan, Nacka kommun, Lidingö Stad, Kvarnholmen Utvecklings AB, HSB Bostad AB, JM AB, Elite Hotel Marina Tower och Telegrafberget Fastighets AB. www.sjovagen.nu
  3. 3. Ytterligare mervärden genom SjöVägen pilotprojektet - beskrivning och resultat 1SjöVägen visar möjligheter till hur man med olika åtgärder kan skapa kombinationsresor cykel –båt. Detta ger miljöfördelar liksom SjöVägens möjlighet att över vattnet skapa korta resvägar. många resenärerPå sikt ger nya båtar och bränslen miljöfördelar. Vidare redovisas en idé till hur det förväntade Resultatet är över förväntan. Många reser med SjöVägen, trots att det är en kollektivtrafiklinjekaoset under ombyggnaden av Slussen kan minskas genom att redan nu satsa på en utökad pendel- under uppbyggnad. Under hösten 2010 kunde konstateras en 50-procentig ökning av antalet rese- närer jämfört med Vasakronans båt på denna tur (fem turer om dagen under 10 månader). Underbåtstrafik i Stockholm. Pilotprojektet (fram till augusti) är antalet resenärer över 178 000 på 12-16 turer vardagar (6 turer helger), en ökning med över 300 procent – självfallet inte helt jämförbara tal men ökningen visar att potentialen finns. Nu 2011 kan konstateras att under en vecka i juni reste över 6 000 med SjöVägen och i augustiveckorna över 5 000. många pendlare och cyklar SjöVägen underlättar för pendlare – två av tre resenärer är pendlare enligt SLs undersökning i juni. Pendlare vinner tid med SjöVägen. Särskilt de som åker över Saltsjö-Mälarsnittet – upp till 30 mi- nuter per enkelresa. Många pendlar med cykel – runt tusen cyklar i månaden under maj, juni och augusti – eller omräknat till minst 500 cykelpendlare per månad. färdbevis I en egen utredning drar SL slutsatsen ”att SLs biljetter gäller ombord har klart bidragit till resan- deökningen men det är osäkert i hur stor utsträckning. Volymerna är även för små för att bedöma påverkan på det totala kollektivresandet och försäljningen av SL:s periodbiljetter.” Det är bra att både SLs periodbiljetter och speciella SjöVägen-kort och enkelresebiljetter finns att välja på. SjöVägen-resenärerna och många med dem framför ofta att remsan och SMS-biljetten borde kunna gälla på SjöVägen. tillgänglighet och miljöpåverkan Som nämnts har tillgängliga båtar använts. Pilotprojektet har dock kunnat erbjuda en för omstän- digheterna godtagbar standard avseende tillgänglighet och miljöpåverkan. Vid permanent drift bör för uppgiften anpassade båtar användas. SjöVägen är förutom ett komplement till övrig kollektivtra- fik också ett led i att öka både kollektivtrafik- och cyklistandelen. ¹ Redovisningen bygger på eget material samt SLs undersökning på båtarna i juni 2011 samt SLs rapporter om Tillgänglighet och Miljö en framtida SjöVägen-båt? Denna och ytterligare två konceptbåtar redovisas i SjöVägens fullständiga rapport (se sista sidan) www.sjovagen.nu
  4. 4. SjöVägen-resenären - mycket mer nöjdän Sl-resenären i genomsnitt Så vill vi gå vidareSjöVägen-resenären är enligt SLs juniundersökning mycket nöjd med SjöVägen. Den upplevda kva-liteten är i topp – 92 till 97 procent av resenärerna är nöjda med kvalitetsfaktorer såsom ”Städning”, för att uppnå SjöVägen-visionen”Trängsel”, ”Svar på frågor”, ”Personalens bemötande” och ”Betyg på linjen”. Värdena ligger långt I Pilotprojektet har SjöVägen visat att det finns trafikunderlag för resenärer, cyklar, barnvagnar ochöver genomsnittet för övrig SL-trafik. handikappfordon. Vidare har vi visat att detta underlag sannolikt kommer att öka högst avsevärt med anledning av nya planerade bostäder och arbetsplatser i sjönära lägen samt det undertrycktaSjöVägen-resenären är dock enligt SLs undersökning missnöjd med turtätheten. Tillgängliga medel behovet och efterfrågan av resor över Saltsjö-Mälarsnittet.räcker dock inte till fler turer. Vad gäller störningsinformation, som resenärerna inte heller var fulltså nöjda med, har Pilotprojektet ställt frågan till SL om medverkan i SLs störningsinformation, vil- Därför bör SjöVägen fr o m 2014 ingå i landstingets och SLs reguljära kollektivtrafik och till fulloket av SL inte bedömdes som realistiskt beroende på projektets storlek samt de stora krav som skulle bekostas av landstingsmedel och avgifter. För att understryka angelägenhetsgraden i detta villställas på SjöVägen vid en medverkan. Projekt SjöVägen under en tvåårsperiod fortsätta att medverka i utvecklingen av pendelbåtstrafik i Stockholm. Detta bör enligt projektets uppfattning ske i samarbete med SL genom attkostnader, finansiering och nyckeltal • driva trafiken vidare som hittills mellan 06.00–20.30 vardagar samt helgtrafik under 8 tim-De totala kostnaderna för pilotprojektet uppgick till SEK 9 100 000 varav Landstinget/SL stod för mar, i olika alternativ med utökad turtäthet på vardagarSEK 4 900 000 (54 %) och SjöVägen-intressenterna (företagen och kommunerna) SEK 4 200 000 • utveckla trafiken vad gäller kvalitet och infrastruktur enligt vad som beskrivs i denna rap-(46 %). SjöVägenbåtarna var i trafik nästan 5000 timmar (4974) och kostnaderna för Landstinget/ port, bl a öka resemöjligheterna för SL-resenärer genom att systematiskt arbeta för att under-SL var SEK 29 per resenär, intäkter för sålda periodkort är inte inräknade. lätta övergångar mellan framför allt busstrafik vid SjöVägens bryggor samt underlätta maxi- malt för de resenärer som vill använda cykeln, framför allt hela arbetsresanframtida SjöVägen-båtar • driva och utveckla trafiken i dialog med Stockholms läns landsting/Waxholmsbolaget samt Nya framtida båtar med breda landgångar och stora öppna ytor ger fördelar jämfört med andra övriga intressenter med ansvar för regionens utveckling när det gäller resande och turismkollektivtrafikslag när det gäller snabb embarkering/debarkering samt när det gäller permobiler, • marknadsföra/informera om SjöVägen för att utöka det kollektiva resandet på linjen rullstolar, cyklar och barnvagnar. • vidareutveckla konceptet för en framtida, anpassad pendelbåt samtI samverkan med tre konsultföretag (fartygskonstruktion) har förslag på framtida SjöVägen-båtar • fortsättningsvis även medverka i finansieringen av trafiken i en minskande omfattning till tagits fram. Kostnaden för en sådan båt kan skattas till ca 30 milj kronor. Vidare kan konstateras att och med 2013.en sådan båt kapacitetsmässigt motsvarar tre ledbussar (kostnad närmare 10 milj kronor). Livsläng-den för en båt är betydligt längre än livslängden för bussar. lidiNgö frihamNeN SjövägEn är den snabba resvägen för dig som lidiNgö Sjövägens sommartidtabell frihamNeN Sjövägens hösttidtabell Nya, behöver en effektiv resa från/till Lidingö, nacka, trafikeras med trafikeras med snabba resvägen Sjövägen är den snabba resvägen för dig som Frihamnen eller nybroplan. behöver en effektiv resa från/till Lidingö, Nacka, Sjövägen är ett försöksprojekt som startade 23 augusti 2010 NYBROPLAN Frihamnen eller Nybroplan. och är förlängt till 23 december 2011. Sjövägen är ett försöksprojekt som startade 23 augusti 2010 Stockholm Sjövägen är ett samarbete mellan SL, vasakronan, nacka kommun, NACKA - LIDINGÖ Sjövägens vintertidtabell Sjövägen ger dig möjlighet att se Sjövägen är ett försöksprojekt som startade 23 augusti 2010 trafikeras med Sjövägen ger dig möjlighet att se Stockholm och är förlängt till 31 augusti 2011. Lidingö Stad, Kvarnholmen Utvecklings AB, HSB Bostad AB, jM AB, FRIhAmNeN och är förlängt till 21 augusti 2011. Sjövägen är ett samarbete mellan SL, Vasakronan, och stanna till för kafé- från den vackra sidan Nacka kommun, Elite Hotel Marina Tower och Telegrafberget Fastighets AB. Sjövägen är den snabba resvägen för dig som från den vackra sidan och stanna till för kafé- m/S BALLeRINA (98 passagerare) Kvarnholmen Utvecklings ellerHSB Bostad AB, JM AB, Elite Hotel AB, restaurangbesök nära linjens bryggor. m/S BALLeRINA (98 passagerare) Nya, behöver en effektiv resa från/till Lidingö, Nacka eller restaurangbesök nära linjens bryggor. Marina Tower och Telegrafberget Fastighets AB. snabba resvägen eller Nybroplan. tel 0703-06 23 28 tel 0703-06 23 28 Allt med SLs periodbiljetter (exempelvis din Allt med SLs periodbiljetter (exempelvis din 30-dagarsbiljett eller Stockholmskortet). 30-dagarsbiljett eller Stockholmskortet). NybroplaN NYBROPLAN Sjövägen ger dig möjlighet att se Stockholm från den vackra sidan och stanna till för kafé- eller NybroplaN Nya, NACKA - LIDINGÖ restaurangbesök nära linjens bryggor. Allt med SLs periodbiljetter (exempelvis din Snabba snabba resvägen FRIhAmNeN vattenvägen 30-dagarsbiljett). M/S Kanholmen CITY - NYBROPLAN allmäNNa 0703-06 23 28 HÖST- Enkelbiljett, enbart båtresa: 40 kr I samarbete med: NACKA - m/S mYSING (248 passagerare) - NACKA - m/S mYSING (248 passagerare) gräNd blockhusuddeN TIDTABELL allmäNNa tel 070-699 06 72 Månadskort, enbart båten, normalpris: 400 kr LIDINGÖ 11 avgångar gräNd LIDINGÖ tel 070-699 06 72 SOMMAR- 1 SEPT – 23 DEC blockhusuddeN Månadskort, enbart båten, reducerat pris: 350 kr VARDAGAR M/S Ballerina är begränsat handikappanpassad NY Klippkort, enbart båten: 300 kr för 10 resor 07.00 -19.00 men kan ta någon rullstol och någon barnvagn in i TIDTABELL TIDTABELL M/S Ballerina är begränsat handikappanpassad 2011 Enkelbiljett, enbart båtresa: 40 kr men kan ta någon rullstol och någon barnvagn in i 31 aug Månadskort, enbart båten, normalpris: 400 kr båten via en ramp, samt ca tre cyklar. fr o m 3 jan 15 april – M/S Mowitz Månadskort, enbart båten, reducerat pris: 350 kr M/S Mysing tar rullstol, permobil, ca tio cyklar 2011 Enkelbiljett, enbart båtresa: 40 kr båten via en ramp, samt ca tre cyklar. 2011 Res med SLs periodbiljetter 6 avgångar och barnvagnar. M/S Mysing tar rullstol, permobil, ca tio cyklar 0708-67 43 41 Klippkort, enbart båten: 300 kr för 10 resor Månadskort, enbart båten, normalpris: 400 kr saltsjöqvarN och Stockholmskortet Begränsad tillgänglighet R e s m e d S L s p e r i o d k o r t ! Uppgift omLÖR / turer som båtarna trafikerar vilka SÖN R e s mMånadskort, enbartrbåten, reducerattpris: r ! kr e d S L s p e i o d b i l j e t e 350 och barnvagnar. Res med SLs periodbiljetter saltsjöqvarN Uppgift om vilka turer som båtarna trafikerar och Stockholmskortet www.sjovagen.nu för funktionshindrade 10.00 - 16.00 framgår av www.sjovagen.nu ( t e x d i n enbartd a g a300 b iförj 10tresor Klippkort, 3 0 - båten: r s kr l e t ) framgår av www.sjovagen.nu Sommartidtabell 2010 Vintertidtabell 2010 Sommartidtabell 2011 Hösttidtabell 2011 www.sjovagen.nu
  5. 5. lidiNgö frihamNeNNybroplaN allmäNNa gräNd blockhusuddeN saltsjöqvarN www.sjovagen.nu frågor och synpunkter skickas till SjöVägen, projektledare anders rörby direkt@sjovagen.nu 0730-277 500 Här kan du också rekvirera den fullständiga rapporten!

×