Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0012

566 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

0012

  1. 1. Учитись важко, а учить ще важче, Але не мусиш зупинятись ти, Як дітям віддаси усе найкраще, То й сам сягнеш нової висоти. П. Сингаївський Рекомендації педагогам пороботі з обдарованимидітьми 1. Учитель не повинен повсякчасрозхвалюватикращогоучня. Не слідвиділятиобдарованудитину за індивідуальніуспіхи, кращезаохотитиспільнізаняття з іншимидітьми. 2. Учителеві не вартоприділятибагатоувагинавчанню з елементамизмагання. Обдарованадитина буде частішевідіншихпереможцем, щоможевикликати неприязнь до неї. 3. Учитель не повинен робити з обдарованоїдитини "вундеркінда”. Недоречневипинаннявинятковостіпороджуєнайчастішероздратованість, ревнощідрузів, однокласників. Іншакрайність – зловмиснеприлюднеприниженняунікальнихможливостей і навіть сарказм з боку вчителя – звичайно, недопустимі. 4. Учителеві треба пам’ятати, щовбільшостівипадківобдарованідіти погано сприймаютьсуворорегламентованізаняття, щоповторюються. Якості, якимимаєволодітивчитель для роботи з обдарованимидітьми 1. Бути доброзичливим і чуйним. 2. Розбиратися в особливостяхпсихологіїобдарованихдітей, відчуватиїхні потреби та інтереси. 3. Мативисокийрівеньінтелектуальногорозвитку. 4. Матишироке коло інтересів. 5. Бути готовим до виконаннярізноманітнихобов’язків, пов’язаних з навчаннямобдарованихдітей. 6. Матипедагогічну і спеціальнуосвіту. 7. Матиживий та активний характер. 8. Володітипочуттямгумору. 9. Виявлятигнучкість, бути готовим до перегляду своїпоглядів і до постійногосамовдосконалення. 10. Матитворчий, можливо, нетрадиційнийособистийсвітогляд. 11. Бути цілеспрямованим і наполегливим. 12. Володітиемоційноюстабільністю. 13. Умітипереконувати. 14. Матисхильність до самоаналізу. Існуютькритерії, за якимиможнавизначитиобдарованістьдитини Обдарованимиможнавважатидітей, якщовони:   часто "перескакують” через послідовніетаписвогорозвитку; у них чудовапам’ять, яка базується на ранньомумовленні;
  2. 2.                              рано починаютькласифікувати і категоруватиінформацію, щонадходить до них; із задоволеннямвіддаютьсяколекціонуванню. При цьомуїхня мета – не приведенняколекції в ідеальний і доситьпостійний порядок, а реорганізація, систематизаціяїї на новихпідстановках; мають великий словниковий запас, іззадоволеннямчитають словники та енциклопедії, придумуютьнові слова і поняття; можутьзайматисякількома справами відразу, наприклад, стежити за двомачибільшеподіями, щовідбуваютьсянавколо них; дужедопитливі, активно досліджуютьнавколишнійсвіт і не терплять будьякихобмеженьсвоїдосліджень; у ранньомувіціздатніпростежувати причинно-наслідковізв’язки, робитиправильнівисновки; можутьтривалий час концентруватисвоюувагу на однійсправі, вони буквально "занурюються” в своєзаняття, якщовоноїмцікаве; мають сильно розвинутепочуттягумору; постійнонамагаютьсявирішуватипроблеми, якіїмпокищо не під силу; визначаютьсярізноманітністюінтересів, щопороджуєсхильністьпочинатикілька справ одночасно; часто роздратовуютьровесниківзвичкоюпоправлятиінших і вважають себе такими, щозавждимаютьрацію; їмбракуєемоціонального балансу, вони часто нетерпеливі та поривчасті; У своїйдіяльності я використовуютворчіметоди, якісприяютьефективнійроботі з обдарованимидітьми: повага до бажанняучнівпрацюватисамостійно; вмінняутримуватись в процесітворчоїдіяльності; наданнядитинісвободивиборугалузізастосуваннясвоїздібностей, методівдосягнення мети; індивідуальнезастосуваннянавчальноїпрограмизалежновідособливостейучня ; заохоченняроботи над проектами, запропонованими самими учням; виключення будь-якоготиску на дітей, створеннярозкріпаченоїатмосфери; схваленнярезультатівдіяльностідітей в однійгалузі метою спонукатибажаннявипробувати себе в іншихгалузяхдіяльності; підкреслювання позитивного значенняіндивідуальнихвідмінностей; наданняавторитетноїдопомогидітям, яківисловлюютьвідміннувідінших точку зору і у зв’язку з цимвідчуваютьтиск з боку ровесників; добуваннямаксимальноїкористі з хобі, конкретнихзахоплень та індивідуальнихнахилів; терпиместавлення до можливогобезладдя; заохоченнямаксимальноїзахопленості у спільнійдіяльності; переконанняучнів, щовчитель є їхнімоднодумцем, а не ворогом. При складаннііндивідуальнихпрогрампотрібноврахуватипроблемиобдарованихдіт ей: неприязнь у школі часто з’являється тому, щонавчальнапрограма нудна і нецікава для обдарованоїдитини; ігровіінтереси – обдарованимдітямподобаютьсяскладніігри і нецікавіті, якимизахоплюютьсяїхні ровесники. Як наслідок – дитинаопиняється в ізоляції;
  3. 3.         заглиблення у філософські проблеми – для обдарованих дітей є характерним замислюватися над такими явищами, як смерть, потойбічне життя, релігійні вірування набагато частіше, ніж для інших дітей; невідповідність між фізичним, інтелектуальним та соціальним розвитком – обдаровані діти частіше віддають перевагу спілкуванню із дітьми старшого віку. Через цеїмважко бути лідерами, бовонипоступаютьсяфізичнимрозвитком; прагнення до досконалості – для обдарованихдітей характерна внутрішня потреба досконалості – вони не заспокоюються, доки не досягнуть бажаного; почуттянезадоволеності – вони критично ставляться до своїхдосягнень, маютьнизькусамооцінку; нереальніцілі – вони часто ставлять перед собою завищеніцілі, не маючиможливостідосягтиїх, переживають; надмірнічутливість, вразливість; потреба в уважномуставленнідорослих; нетерплячість, зневажливістьувідношенні до дітей, якісточтьнижчевід них в інтелектуальномурозвитку. Як організувати роботу з обдарованими дітьми? Радимо прочитати: 1. Гуманістичні засади роботи в сучасному освітньому закладі з обдарованими дітьми. («Управління школою», №№ 1-3, 2013) 2. Особливості педагогічної підтримки обдарованих учнів. . («Управління школою», №№ 4-6, 2013) 3. Система роботи з обдарованими дітьми («Заступник директора школи» (Майстер -клас №1, 2013) 4. Семьонова І. К. Навчання і виховання обдарованих-нелегка справа // Обдарована дитина.-№1.-2001. 5. http://do.gendocs.ru/docs/index-203244.html 6. http://teacher.at.ua/publ/rekomendaciji_pedagogam_i_batkam_u_roboti_z_obdarov animi_ditmi/48-1-0-10839 7. http://on2.docdat.com/docs/826/index-5977.html

×