Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FILIP13

14,762 views

Published on

Guys, ito na yung project natin. Haha. Sorry ha? Pero hindi pa tapos yung lahat ha. Sorry talaga.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

FILIP13

 1. 1.
 2. 2. Iba-ibangestilongPagpapahayag<br />Saklaw at Hangganan:<br /> - Angpaksangito ay sinasakoplamangangdepinisyon, gamit, kahalagahan, uriat angnegatibo at positibongpaggamitnitosaaraw-arawnapagpapahayagmagingito ay pormal o di-pormal.<br /> - Lahatngnababanggitsapag-uulatnaito ay angmgatangingpaksalamang at walanangiba.<br />
 3. 3.
 4. 4. MgaLayunin:<br />Upangmaipakita at maipakilalasamgatagapakinigangiba’t-ibanguringpagpapahayagngmgasalitasawikang Filipino.<br />UpangmaipakitaangpagkakaibangTayutay, Idyoma at Talinhaga.<br />
 5. 5. TAYUTAY<br />Isanguringmatalinhagangpahayag.<br />Isangpahayagnaginagamitupangbigyandiinangisangkaisipan o damdamin. Sinasadyangpagpapayahagnagumagamitng talinghaga o di-karaniwangsalita o paraanngpagpapahayagupangbigyandiinangkanyangsaloobin<br />
 6. 6. Halimbawa:<br />1. Simili o Pagtutulad – naghahambingsadalawangmagkaibangbagaysadi-tahasangparaan.<br />Ginagamitanitongmgasalitangpantuladtuladngmgasumusunod:<br />tuladng - mistulang - kamukhang – tila – parang - tuladng - anaki’y - gayang – kawangis<br />Halimbawa:<br />Tilaporselanaangkutisni Celia. (porselana at kutis)<br />2. Metapora o Pagwawangis - tiyaknapaghahambingngunithindinaginagamitanngpangatnig.<br />Halimbawa:<br />Ikawangapoynasumusunogsaakingpuso. (ikaw at apoy)<br />
 7. 7. HALIMBAWA:<br />3. Alusyon- nagbibigay – saanggunianmulasakasaysayan, panitikan, pulitika, bibliya at iba pang aspektongbuhayngtao.<br />Halimbawa:<br />Pinaniwalaniyaangmgataonasiyaangkanilangtagapagligtasmulasadelubyo.<br />
 8. 8. HALIMBAWA:<br />4. Metonomiya– pagpapalit – tawagngisangbagayparasaisa pa.<br />Halimbawa:<br />Angikalawangtahananngmgakabataan (tahanan – paaralan)<br />5. Sinekdoke– nagbabaggitsaisangbahagiupangsakupin o tukuyinangkabuuan.<br />Halimbawa:<br /> “Hanggangsamalibingangmgabutoko”. (Buto – buongkatawan)<br />
 9. 9. HALIMBAWA<br />6. Pagmamalabis (Hyperbole) – naglalabissapaglalarawanngmgabagay<br />Halimbawa:<br />Luha’yumaagos.<br />Nadurogangkanyangpuso<br />7. Apostrope– isangmadamdamingpakikipag-usapsaisangtauhannamalayo, patayna o hindikaharapnapara bang nasaharap.<br />Halimbawa:<br />“Celiangtalastasko’tmalabisnaumid… dinggin mo angtainga’tisip.”<br />
 10. 10. HALIMBAWA:<br />8. Ekslamasyon – isangpaglalabasngmasidhingdamdamin.<br />Halimbawa: Isa kanghanggal!<br />9. Paradoks – naglalahadngsalungatsalikas (o karaniwan) nakalagayan o pangyayari.<br />Halimbawa:<br />Malayoma’ymalapit pa rin.<br /> “Kung magbangis ka ma’tmagsukabsa akin mahal ka ring lubhadinisapanimdim.”<br />
 11. 11. Halimbawa:<br />10. Oksimoron– salita o luponngmgasalitananagsasalungat.<br />Halimbawa:<br /> Banal nademonyo.<br />Bantangmatanda.<br /> 11. Personipikasyon (Personification) – nagsasalinngkatangianngtaosamgabagaynaabstrakto o mgawalangbuhay.<br />Halimbawa:<br />Nagalitangbuwansahabanggabi.<br /> “Inusigngtagaangdalawangleon.”<br />
 12. 12. Halimbawa:<br />12. Onomatopiya– paggamitngmgasalitang may angkopnatunog.<br />Halimbawa:<br />Kinakabogangmgadibdibngmgakalahok.<br /> “Tinataghuy-taghoynakasindak-sindak.”<br /> 13. Aliterasyon– paggamitngmgasalitangmagsintunogangm,gaunangpantig.<br />Halimbawa:<br />Gumagalanggutay-gutaynagagamba<br /> “Mabiglamagtuloymapatidhiningangmahina.”<br />
 13. 13. Halimbawa:<br />14. Repitasyon– pag-uulitngmgasalita o pariralaupangbigyang – diinangisangaspektongakda.<br />Halimbawa:<br /> Ito nga! Ito nga! Itongnganga.<br />Saan, saan, ay saanmakikitaangbayaningbayan?<br />
 14. 14. IDYOMA<br />Angisang Sawikain o Idyoma ay isangpagpapahayagnaangkahulugan ay hindikomposisyunal - saibangsalita, hindibinubuongtumpaknakahuluganangmgakanya-kanyangsalitananabuo.<br />
 15. 15. Halimbawa:<br />1. Anak-dalita - mahirap<br />2. Alilang-kanin - utusangwanlangsweldo,pagkainlang<br />3. Balik-harap - pabutisaharap,taksilsalikuran<br />4. Bungang-tulog - panaginip<br />5. Dalawaangbibig - mabunganga,madaldal<br />6. Mahapdiangbituka - nagugutom<br />7. Halangangbituka - salbahe,desperado o hindinangingimangpumatayngtao<br />8. Makapalangbulsa - maramingpera<br />9. Butasangbulsa - walangpera<br />10. Kusangpalo - sarilingsipag<br />
 16. 16. TALINHAGA<br />Talinhaga – mulasasalitang “talino” at “hiwaga” o ”tali” at “hiwaga” angibigsabihin ay isangpahayagnahinditahasangibinibigayangkahulugan. (Nakatago o hindilantad).<br />Ang talinghaga, talinhaga, o parabula ay isangmaiklingkuwentong may aralnakalimitanghinahangomulasa Bibliya. Isa itongmaiklingsalaysaynamaaaringnasaanyong patula o prosanamalimitnangangaral o nagpapayohinggilsaisangpangyayari, nakadalasangisinasalarawanangisang moral o relihiyosong aral. <br />
 17. 17. References:<br />http://mamsha.tripod.com/id46.html<br />http://tl.wikipedia.org/wiki/Idyoma<br />

×