Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

World history

6,919 views

Published on

Published in: Technology, Sports

World history

 1. 1. Ang medyebal na pananawa na ang mundo ang gitna ng kalawakan aykombinasyon ng turo ng simbahan, at nina Aristotle at Ptolemy.
 2. 2. Ayon kay Ptolemy umiikot sa mundo ang pitong “planeta” – buwan, araw, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, at Saturn.
 3. 3. Ito ay tinatawag na teoryang geocentric, sinusuportahan nito angpananawa ng simbahan na nilikha ng Diyos ang kalakawan para sa mga tao.
 4. 4. Ayon naman kay Aristotle, mayroong apat na elemento – lupa, tubig, apoy, at hangin.
 5. 5. Kinontra ni Nicolaus Copernicus, isang Polish churchman, doktor atastronomer ang teoryang geocentric
 6. 6. Ipinakilala ni Copernicus ang teoryang heliocentric, kung saan ang araw ang sentro ng kalawakan. Nakapaloob ito sa kanyang libro na On the Revolutions of the Heavenly Spheres.
 7. 7. Pinaniwalaan ng siyentipiko atmatematisyan na si Galileo Galileiang teorya ni Copernicus mataposniyang obserbahan ang kalawakan.
 8. 8. Binigyan ng halaga ni Galileo ang matematika, sukat, at pag- eeksperimento. Ang kaniyang pag-eeksperimento ay isa sa pinaka-unang pagtatangka na gamitin ang “scientific method”
 9. 9. Kinontra ng mga obserbasyon niGalileo ang mga paniniwala noong panahong medyebal na ang mga bagay sa kalawakan ay perpekto, nakaayos, at di nagbabago.
 10. 10. Sa kaniyang pag-oobserba, natuklasan niya na ang Jupiter ay may mga satellites na umiikot dito, kagaya ng pag-ikot ng buwan sa mundo. Nilalabanan nito ang sinasabi ng simbahan na ang mga bagay sa kalawakan ay sa mundo lamang umiikot.
 11. 11. Noong 1620’s pinayagan ng papa na sumulat si Galileo ng aklat na nag- kukumpara sa sistemang Ptolemaic at Copernican. Ngunit matapos itong mailathala noong 1632. Nilitis at ikinulong sa kang tahanan si Galileo.Pinagbawal at itinigil ang paglalathla ng kaniyang mga gawa.
 12. 12. Hindi nag-iisa si Galileo sa paghahanap ng mga bagong teory. Ilan sa mga kasama niya ay sina Tycho Brahe mula sa Denmark atJohannes Kepler mula sa Germany.
 13. 13. Ipinagawa ni Brahe ang isa sa pinakaunang modernongobserbatoryo, ang Uraniborg na ang ibig sabihin ay “kastilyo sa kalangitan”
 14. 14. Mayroong tatlong batas si Keplertungkol sa pag-galaw ng mga planeta. Una, ang orbita ng mga planeta ay hindi bilog kundi ellipse.
 15. 15. Ikalawa, ang mga planeta ay mabilis kung ito ay mas malapit sa araw. Ikatlo, may matematikal na relasyon ang distansya ng planeta sa araw, atang tagal ng pag-ikot nito sa kanyang orbita.
 16. 16. Si Isaac Newton isang matimatisyan at siyentipikong Ingles, ay nakagawa ng mga importanteng tuklas sa larangan ng pisika, astronomya, at matematika.
 17. 17. Ayon kay Newton ang mga bagay sa mundo, ang buwan, bituin, at mgaplaneta ay sinusunod ang iisang batas ng paggalaw. Ipinaliwanag niya ito bilang gravity at inertia.
 18. 18. Sa paliwanag ni Newton, gagalaw angmga planeta sa deretsong linya, at ang pumipigil lamang dito ay ang gravitational pull ng araw na nagpapanatili sa mga planeta sa kanilang orbita.
 19. 19. Mula sa aklat ni Newton naMathematical Principles of Natural Philosophy o Principia, angkalawakan ay isang higanteng orasan
 20. 20. Naniniwala si Newton na ang Diyosang lumikha at arkitekto ng pagkaka-ayos ng kalawakan. Ang gumawa ng orasan na nagpapagalaw sa lahat ng bagay.
 21. 21. Si Andreas Vesalius isang Flemish na doktor ang nanguna sa pag-aaral ng anatomya. Pinag-aralan niya ang katawan ng mga patay at kalansay, nanoon ay ipinag-babawal ng simbahan.
 22. 22. Si William Harvey isang doktor na Ingles ang nakatuklas at nakapagpaliwanag tungkol sa sirkulasyon ng dugo at kung paano gumagana ang puso.
 23. 23. Si Anton Van Leeuwenhoek angnakatuklas ng mikroskopyo. Gamit ito natuklasan niya ang mundo ngmga one-celled organisms na hindi nakikita ng ating mga mata.
 24. 24. Noong ika-18 siglo isang Swedish na naturalista na si Carolus Linnaeus ang masusing pinag-aralan ang halaman at hayop. Siya ang nagpangalan sa mahigit 4,000 na hayop gamit ang salitang Latin.
 25. 25. Si Francis Bacon na isang Ingles naestadista at manunulat, ang humikayat sa mga siyentipiko na gumawa ng mga masususing obserbasyon ateksperimento upang maging basehan ng kanilang mga teorya. Gusto niyang magamit siyensya para mas maging kompartable ang pamumuhay ng mga tao
 26. 26. Sa Pransya, si Rene Descartes isanghenyo sa matematika, ang sumulat ng Discourse on Method. Ang nagpaliwanag ng mga problema sasiyensya at pilosopiya sa matematikal na pamamaraan.
 27. 27. Book:Perry, Marvin. A History of the World: Revised Edition:1989Internet:http://ap_history_online.tripod.com/apeh6.html

×