SlideShare a Scribd company logo
AENDA INFORMA...
                                                    BOLETÍN DE MARZO
                                   Volumen 1, nº 1
 PRODUCIÓN ECOLÓXICA
  No ano 2011 a poboación humana chegará ós 7.000 millóns de per-         ción de las ciudades cercanas, la agricultura familiar
soas, a ONU estima que o crecemento demográfico acadará 10.000           de gran rendimiento ofrece resultados incomparables.
millóns de habitantes no 2050. Daranos de comer o noso planeta? As         La agricultura familiar impulsa en gran medida el
grandes agroindustrias empéñanse en facernos crer que sen unha agri-        desarrollo económico …”
cultura industrial non será posible. Pola contra, organizacións como     Se estamos en crise! Non sería unha boa solución?
Vredesailanden (VECO), CSA, Oxfam Solidariteit, Wervel, RAD,             “ … si este tipo de agricultura aplica métodos ecoló-
CPE, Acord, Global Society e PALA aseguran que a agricultura fami-         gicos, también significa mayor respeto por el entorno.
liar pode alimentar a poboación mundial, din:                   La agricultura agroecológica reduce los elementos
     “ Si bien la agroindustria a gran escala exprime al           externos (pienso para los animales, fertilizantes y pes-
    máximo a los agricultores y no se preocupa de la pobla-          ticidas químicos) a prácticamente el mínimo.”


 Sabías que...?
  Só un 1,5 % da superficie cultivada en Galicia se adica á agricultura ecolóxica. Por que produción ecolóxica? Ainda que hai varias alterna-
tivas, hoxe en día a ecoloxía preséntase como unha salvación, pero será simplemente unha moda? Que vantaxes nos dan os produtos ecolóxi-
cos?

                  Son produtos saudables por non presentar residuos de pesticidas, antibióticos,
                  fertilizantes sintéticos, aditivos e conservantes; productos habituais na agricultura
                  convencional que poden chegar a ser perxudiciais para o noso organismo. Tamén
                  son máis nutritivos e asimilables ó manter todas as súas propiedades naturais e
                  nutritivas.
   Logo español de producción   Non conteñen organismos xenéticamente modificados (transxénicos) xa que
     agraria ecolóxica                                                  Logo de producción
                  supón diminuír a biodiversidade das variedades locais, ademáis de non estar        ecolóxica (Alemania)
                  demostrado que sexan inofensivos.
                   Respetuosos co benestar animal ao seguir o reglamento europeo no que se
                  establecen as medidas específicas de habitabilidade para evitar o estrés e poten-
                  ciar a vida en semiliberdade.
                   Basease nun sistema de produción respetuoso co medio ambiente xa que está
    Antiguo logo europeo de
    agricultura ecolóxica   ligado ó aproveitamento dos recursos naturais locais, así como unha reciclaxe da
                  materia orgánica. Así tamén reduce a contaminación dos acuíferos, a desertiza-       Logo de agricultura
                                                               biolóxica (Francia)
                  ción do terreo por pérdida da materia orgánica do solo e os incendios provocados
                  polo abandono da actividade agrícola e gandeira, que son problemas ocasionados
                  pola produción intensiva.
    Logo europeo actual de
    producción ecolóxica

 Onde podemos atopar estes productos? O escaso mercado e a competencia das grandes superficies fai que os agricultores se asocien en
cooperativas e vendan os seus produtos directamente ós consumidores. Noutros casos, poden atoparse produtos ecolóxicos en grandes super-
mercados, pese a que a súa oferta sexa reducida. A maior oferta podemos atopala en pequenas tendas especializadas e asociació ns de comer-
cio xusto.
 Estas últimas constitúen unha alternativa ó modelo comercial actual, xa que establecen unhas relacións de intercambio
basadas no trato directo, o diálogo e o respeto mutuo, seguidas de criterios non só económicos, senón tamén sociais e
ambientais. Contribúen ó desenvolvemento sostible ofrecendo condicións comerciais favorables e asegura os dereitos de
produtores e traballadores, especialmente en comunidades empobrecidas. É por tanto unha potente ferramenta de coopera-
ción e desenvolvemento tanto no Norte coma no Sur.                                           Logo de Comercio
                                                                      Xusto

        Máis info en:
        Reglamento CE 889/2008; Reglamento CE 834/2007; www.agroecologia.net (Sociedad Española de Agricultura Ecológica);
        http://ec.europa.eu/agriculture/organic (Comisión Europea)
Para cambiar as cousas é preciso coñecelas!!Conservación. Espazos protexidos
Moitas veces imos de viaxe a un parque, unha reserva ou..., pero,                  valores naturais sobresaíntes ou de especial interese.
temos alguna idea do que realmente son? A conservación é a utili-
zación humana da biosfera para que rinda o máximo beneficio                     O 13,46% da superficie galega está protexida (ENP e RN20001), e hai,
sostible, á vez que se mantén o potencial preciso para as aspira-                  asimesmo 40.139 ha de superficie mariña protexida. Para iso, a lexisla-
cións de futuras xeracións. (IUCN).                                 ción galega2 recolle 8 figuras de protección, 2 das cales non están iclui-
CONSERVACIÓN IN SITU: ÁREAS PROTEXIDAS: Aquelas                           das dentro da Rede Galega de espazos protexidos: espazos locais e pri-
nas que se pretende o mantemento da diversidade biolóxica, teñen                  vados. As outras son:
protección xurídica, e para a súa elección, búscase que conteñan
Esquema das áreas de protección en Galicia. Aparecen en subliñado as figuras que se corresponden coa lexislación do estado, e sen subliñar, as que únicamente
           pertencen á lexislación galega. É importante saber que todas as competencias están transferidas ás autonomías.


A maiores da lexislación autonómica e estatal debemos                 como exemplo atopamos o complexo das praias, duna e
ter en conta varias redes internacionais que se atopan no               lagoa de Corrubedo.
noso territorio. Entre elas, a máis importante hoxe en día,              Rede de reservas naturais da biosfera: creada polo pro-
                                                                             Máis info en:
a RN 2000.                                      grama MAB da UNESCO no ano 1971. Son ecosistemas
Rede Natura 2000: Créase a partir da directiva aves                  terrestres, costeiro-mariños ou ambos, e contan con reco-     Lei 4/1989 do 27 de
                                                                            marzo (estatal, derogada,
(79/409/CE do ano 79) e da directiva hábitats (192/42/                ñecemento internacional. Nestas áreas é moi importante
                                                                            de referencia)
CE do ano 98), pero atópase completamente integrada na                a súa zonificación en 3 áreas concéntricas, onde as máis     Lei 42/2007 de 13 de
lexislación de cada país. A pesar de que o funcionamento               interiores gozan de maior protección. Un exemplo é a       decembro (estatal)
e creación desta rede pode resultar moi complicado, é de               Reserva Natural da Biosfera de Terras do Miño, que        Lei 9/2001 do 21 de
                                                                            agosto  (autonómica,
vital importancia hoxe en día para a conservación no noso               ocupa boa parte da provincia de Lugo, incluíndo a capi-
                                                                            Galiza)
país. Actualmente en Galiza hai 73 espazos dentro desta                tal.                               IUCN: http://www.org/es
rede, 14 dos cales son zonas ZEPA (de especial protec-                                                 EUROPARC:     http://
ción para aves) e o resto son LICs (lugares de interese                Na realidade, a lexislación resulta confusa: as figuras      www.redeuroparc.org
comunitario).                                     solápanse, non se desenrolan ou fano de distinto xeito, a     Ministerio de   medio
                                                                            ambiente:     http://
Rede de humidais do Convenio Ramsar: rede internacio-                 partir de convenios internacionais, leis estatais e auto-
                                                                            www.marm.es
nal de humidais, entendido como hábitats de aves acuáti-               nómicas.
cas. Entrou en vigor no 1975, e España adhírese no 1982;
         Esquema de cómo se establece a Rede Natura 2000


1) Lei 9/2001, do 21 de agosto de conservación da natureza 2) Espazo natural protexido e rede natura 2000 3)Conservación dos Recursos Naturais

More Related Content

Viewers also liked

GEOcaching - Kreta
GEOcaching - KretaGEOcaching - Kreta
GEOcaching - KretaJuli Burger
 
La radio de los sin voz
La radio de los sin vozLa radio de los sin voz
La radio de los sin voz
Radio Bronka 104.5 FM
 
プレゼンテーション1
プレゼンテーション1プレゼンテーション1
プレゼンテーション1cp458
 
Christmas party
Christmas partyChristmas party
Christmas party
nawrota
 
Women In Leadership
Women In LeadershipWomen In Leadership
Women In Leadership
Shez Rising
 
Phishing
PhishingPhishing
Phishing
jessyy_
 
TEST2 Upload folder
TEST2 Upload folderTEST2 Upload folder
TEST2 Upload folder
dmracc35
 
Büroservice für Kunden aus Belgien
Büroservice für Kunden aus BelgienBüroservice für Kunden aus Belgien
Büroservice für Kunden aus Belgien
fastNOTE SchreibService
 
Relato de caso
Relato de casoRelato de caso
Día 18. Dar
Día 18. DarDía 18. Dar
Día 18. Dar
fredbolson
 
Oidos y ojo
Oidos y ojoOidos y ojo
Oidos y ojo
Wanderly Gonzalez
 
Artikel Juli 2011
Artikel Juli 2011Artikel Juli 2011
Artikel Juli 2011Fitters
 
fastNOTE SchreibService - Ihr Schreibdienst
fastNOTE SchreibService - Ihr SchreibdienstfastNOTE SchreibService - Ihr Schreibdienst
fastNOTE SchreibService - Ihr Schreibdienst
fastNOTE SchreibService
 
3ª lista de exercícios 1º ano
3ª lista de exercícios 1º ano3ª lista de exercícios 1º ano
3ª lista de exercícios 1º ano
EEEPMJM
 

Viewers also liked (18)

GEOcaching - Kreta
GEOcaching - KretaGEOcaching - Kreta
GEOcaching - Kreta
 
La radio de los sin voz
La radio de los sin vozLa radio de los sin voz
La radio de los sin voz
 
プレゼンテーション1
プレゼンテーション1プレゼンテーション1
プレゼンテーション1
 
Christmas party
Christmas partyChristmas party
Christmas party
 
Breakout session picture 12
Breakout session picture 12Breakout session picture 12
Breakout session picture 12
 
Women In Leadership
Women In LeadershipWomen In Leadership
Women In Leadership
 
Phishing
PhishingPhishing
Phishing
 
TEST2 Upload folder
TEST2 Upload folderTEST2 Upload folder
TEST2 Upload folder
 
Büroservice für Kunden aus Belgien
Büroservice für Kunden aus BelgienBüroservice für Kunden aus Belgien
Büroservice für Kunden aus Belgien
 
Relato de caso
Relato de casoRelato de caso
Relato de caso
 
Abolir
AbolirAbolir
Abolir
 
Abraser
AbraserAbraser
Abraser
 
Día 18. Dar
Día 18. DarDía 18. Dar
Día 18. Dar
 
Oidos y ojo
Oidos y ojoOidos y ojo
Oidos y ojo
 
Artikel Juli 2011
Artikel Juli 2011Artikel Juli 2011
Artikel Juli 2011
 
Abstenir
AbstenirAbstenir
Abstenir
 
fastNOTE SchreibService - Ihr Schreibdienst
fastNOTE SchreibService - Ihr SchreibdienstfastNOTE SchreibService - Ihr Schreibdienst
fastNOTE SchreibService - Ihr Schreibdienst
 
3ª lista de exercícios 1º ano
3ª lista de exercícios 1º ano3ª lista de exercícios 1º ano
3ª lista de exercícios 1º ano
 

Similar to Boletin 1

Os ecosistemas novo
Os ecosistemas novoOs ecosistemas novo
Os ecosistemas novo
Begoña Moure
 
O sector primario no mundo
O sector primario no mundoO sector primario no mundo
O sector primario no mundo
masinisa
 
Desenvolvemento Sustentable
Desenvolvemento SustentableDesenvolvemento Sustentable
Desenvolvemento Sustentable
nancyespana
 
U 13 Sector Primario 1ª parte
U 13 Sector Primario 1ª parteU 13 Sector Primario 1ª parte
U 13 Sector Primario 1ª parteEvaPaula
 
Tema 12. a dinámica dos ecosistemas
Tema 12. a dinámica dos ecosistemasTema 12. a dinámica dos ecosistemas
Tema 12. a dinámica dos ecosistemas
SALVADOR FOLGAR COUSELO
 
A biodiversidade: por Alba, Cris e María
A biodiversidade: por Alba, Cris e MaríaA biodiversidade: por Alba, Cris e María
A biodiversidade: por Alba, Cris e Maríaguesta313896
 
A biodiversidade por alba, cris y maría
A biodiversidade por alba, cris y maríaA biodiversidade por alba, cris y maría
A biodiversidade por alba, cris y maríaguesta313896
 
A biodiversidade: por Alba, Cris e María
A biodiversidade: por Alba, Cris e MaríaA biodiversidade: por Alba, Cris e María
A biodiversidade: por Alba, Cris e Maríaguesta313896
 
pdf_libro_guia_biodiversidade.pdf
pdf_libro_guia_biodiversidade.pdfpdf_libro_guia_biodiversidade.pdf
pdf_libro_guia_biodiversidade.pdf
ssusera8a0c4
 
Os ecosistemas
Os ecosistemasOs ecosistemas
O desenvolvemento sustentable
O desenvolvemento sustentableO desenvolvemento sustentable
O desenvolvemento sustentableEstefanía
 
09 vocabulario sector primario
09 vocabulario sector primario09 vocabulario sector primario
09 vocabulario sector primario
quiquehs
 
Actividades setembro xeografía e historia 3º eso
Actividades setembro xeografía e historia 3º esoActividades setembro xeografía e historia 3º eso
Actividades setembro xeografía e historia 3º eso
EvaPaula
 
Ecosistemas
EcosistemasEcosistemas
Módulo de sensibilización ambiental
Módulo de sensibilización ambientalMódulo de sensibilización ambiental
Módulo de sensibilización ambientalJuan Santolino
 
Tema 8 os ecosistemas e o ser humano
Tema 8 os ecosistemas e o ser humanoTema 8 os ecosistemas e o ser humano
Tema 8 os ecosistemas e o ser humano
irenetraba
 
Os ecosistemas
Os ecosistemasOs ecosistemas
Os ecosistemas
Tono Canosa
 
A estrutura dos ecosistemas maría casares (t 5)
A estrutura dos ecosistemas maría casares (t 5)A estrutura dos ecosistemas maría casares (t 5)
A estrutura dos ecosistemas maría casares (t 5)
Adán Gonçalves. Consellería de Educación. Xunta de Galicia.
 

Similar to Boletin 1 (20)

Os ecosistemas novo
Os ecosistemas novoOs ecosistemas novo
Os ecosistemas novo
 
O sector primario no mundo
O sector primario no mundoO sector primario no mundo
O sector primario no mundo
 
Desenvolvemento Sustentable
Desenvolvemento SustentableDesenvolvemento Sustentable
Desenvolvemento Sustentable
 
U 13 Sector Primario 1ª parte
U 13 Sector Primario 1ª parteU 13 Sector Primario 1ª parte
U 13 Sector Primario 1ª parte
 
Tema 12. a dinámica dos ecosistemas
Tema 12. a dinámica dos ecosistemasTema 12. a dinámica dos ecosistemas
Tema 12. a dinámica dos ecosistemas
 
A biodiversidade: por Alba, Cris e María
A biodiversidade: por Alba, Cris e MaríaA biodiversidade: por Alba, Cris e María
A biodiversidade: por Alba, Cris e María
 
A biodiversidade por alba, cris y maría
A biodiversidade por alba, cris y maríaA biodiversidade por alba, cris y maría
A biodiversidade por alba, cris y maría
 
A biodiversidade: por Alba, Cris e María
A biodiversidade: por Alba, Cris e MaríaA biodiversidade: por Alba, Cris e María
A biodiversidade: por Alba, Cris e María
 
pdf_libro_guia_biodiversidade.pdf
pdf_libro_guia_biodiversidade.pdfpdf_libro_guia_biodiversidade.pdf
pdf_libro_guia_biodiversidade.pdf
 
Tema 11 CMC
Tema 11 CMCTema 11 CMC
Tema 11 CMC
 
Os ecosistemas
Os ecosistemasOs ecosistemas
Os ecosistemas
 
O desenvolvemento sustentable
O desenvolvemento sustentableO desenvolvemento sustentable
O desenvolvemento sustentable
 
09 vocabulario sector primario
09 vocabulario sector primario09 vocabulario sector primario
09 vocabulario sector primario
 
Actividades setembro xeografía e historia 3º eso
Actividades setembro xeografía e historia 3º esoActividades setembro xeografía e historia 3º eso
Actividades setembro xeografía e historia 3º eso
 
Ecosistemas
EcosistemasEcosistemas
Ecosistemas
 
A contaminación e a sobreexplotación
A contaminación e a sobreexplotaciónA contaminación e a sobreexplotación
A contaminación e a sobreexplotación
 
Módulo de sensibilización ambiental
Módulo de sensibilización ambientalMódulo de sensibilización ambiental
Módulo de sensibilización ambiental
 
Tema 8 os ecosistemas e o ser humano
Tema 8 os ecosistemas e o ser humanoTema 8 os ecosistemas e o ser humano
Tema 8 os ecosistemas e o ser humano
 
Os ecosistemas
Os ecosistemasOs ecosistemas
Os ecosistemas
 
A estrutura dos ecosistemas maría casares (t 5)
A estrutura dos ecosistemas maría casares (t 5)A estrutura dos ecosistemas maría casares (t 5)
A estrutura dos ecosistemas maría casares (t 5)
 

Boletin 1

 • 1. AENDA INFORMA... BOLETÍN DE MARZO Volumen 1, nº 1 PRODUCIÓN ECOLÓXICA No ano 2011 a poboación humana chegará ós 7.000 millóns de per- ción de las ciudades cercanas, la agricultura familiar soas, a ONU estima que o crecemento demográfico acadará 10.000 de gran rendimiento ofrece resultados incomparables. millóns de habitantes no 2050. Daranos de comer o noso planeta? As La agricultura familiar impulsa en gran medida el grandes agroindustrias empéñanse en facernos crer que sen unha agri- desarrollo económico …” cultura industrial non será posible. Pola contra, organizacións como Se estamos en crise! Non sería unha boa solución? Vredesailanden (VECO), CSA, Oxfam Solidariteit, Wervel, RAD, “ … si este tipo de agricultura aplica métodos ecoló- CPE, Acord, Global Society e PALA aseguran que a agricultura fami- gicos, también significa mayor respeto por el entorno. liar pode alimentar a poboación mundial, din: La agricultura agroecológica reduce los elementos “ Si bien la agroindustria a gran escala exprime al externos (pienso para los animales, fertilizantes y pes- máximo a los agricultores y no se preocupa de la pobla- ticidas químicos) a prácticamente el mínimo.” Sabías que...? Só un 1,5 % da superficie cultivada en Galicia se adica á agricultura ecolóxica. Por que produción ecolóxica? Ainda que hai varias alterna- tivas, hoxe en día a ecoloxía preséntase como unha salvación, pero será simplemente unha moda? Que vantaxes nos dan os produtos ecolóxi- cos? Son produtos saudables por non presentar residuos de pesticidas, antibióticos, fertilizantes sintéticos, aditivos e conservantes; productos habituais na agricultura convencional que poden chegar a ser perxudiciais para o noso organismo. Tamén son máis nutritivos e asimilables ó manter todas as súas propiedades naturais e nutritivas. Logo español de producción  Non conteñen organismos xenéticamente modificados (transxénicos) xa que agraria ecolóxica Logo de producción supón diminuír a biodiversidade das variedades locais, ademáis de non estar ecolóxica (Alemania) demostrado que sexan inofensivos.  Respetuosos co benestar animal ao seguir o reglamento europeo no que se establecen as medidas específicas de habitabilidade para evitar o estrés e poten- ciar a vida en semiliberdade.  Basease nun sistema de produción respetuoso co medio ambiente xa que está Antiguo logo europeo de agricultura ecolóxica ligado ó aproveitamento dos recursos naturais locais, así como unha reciclaxe da materia orgánica. Así tamén reduce a contaminación dos acuíferos, a desertiza- Logo de agricultura biolóxica (Francia) ción do terreo por pérdida da materia orgánica do solo e os incendios provocados polo abandono da actividade agrícola e gandeira, que son problemas ocasionados pola produción intensiva. Logo europeo actual de producción ecolóxica Onde podemos atopar estes productos? O escaso mercado e a competencia das grandes superficies fai que os agricultores se asocien en cooperativas e vendan os seus produtos directamente ós consumidores. Noutros casos, poden atoparse produtos ecolóxicos en grandes super- mercados, pese a que a súa oferta sexa reducida. A maior oferta podemos atopala en pequenas tendas especializadas e asociació ns de comer- cio xusto. Estas últimas constitúen unha alternativa ó modelo comercial actual, xa que establecen unhas relacións de intercambio basadas no trato directo, o diálogo e o respeto mutuo, seguidas de criterios non só económicos, senón tamén sociais e ambientais. Contribúen ó desenvolvemento sostible ofrecendo condicións comerciais favorables e asegura os dereitos de produtores e traballadores, especialmente en comunidades empobrecidas. É por tanto unha potente ferramenta de coopera- ción e desenvolvemento tanto no Norte coma no Sur. Logo de Comercio Xusto Máis info en: Reglamento CE 889/2008; Reglamento CE 834/2007; www.agroecologia.net (Sociedad Española de Agricultura Ecológica); http://ec.europa.eu/agriculture/organic (Comisión Europea)
 • 2. Para cambiar as cousas é preciso coñecelas!! Conservación. Espazos protexidos Moitas veces imos de viaxe a un parque, unha reserva ou..., pero, valores naturais sobresaíntes ou de especial interese. temos alguna idea do que realmente son? A conservación é a utili- zación humana da biosfera para que rinda o máximo beneficio O 13,46% da superficie galega está protexida (ENP e RN20001), e hai, sostible, á vez que se mantén o potencial preciso para as aspira- asimesmo 40.139 ha de superficie mariña protexida. Para iso, a lexisla- cións de futuras xeracións. (IUCN). ción galega2 recolle 8 figuras de protección, 2 das cales non están iclui- CONSERVACIÓN IN SITU: ÁREAS PROTEXIDAS: Aquelas das dentro da Rede Galega de espazos protexidos: espazos locais e pri- nas que se pretende o mantemento da diversidade biolóxica, teñen vados. As outras son: protección xurídica, e para a súa elección, búscase que conteñan Esquema das áreas de protección en Galicia. Aparecen en subliñado as figuras que se corresponden coa lexislación do estado, e sen subliñar, as que únicamente pertencen á lexislación galega. É importante saber que todas as competencias están transferidas ás autonomías. A maiores da lexislación autonómica e estatal debemos como exemplo atopamos o complexo das praias, duna e ter en conta varias redes internacionais que se atopan no lagoa de Corrubedo. noso territorio. Entre elas, a máis importante hoxe en día, Rede de reservas naturais da biosfera: creada polo pro- Máis info en: a RN 2000. grama MAB da UNESCO no ano 1971. Son ecosistemas Rede Natura 2000: Créase a partir da directiva aves terrestres, costeiro-mariños ou ambos, e contan con reco- Lei 4/1989 do 27 de marzo (estatal, derogada, (79/409/CE do ano 79) e da directiva hábitats (192/42/ ñecemento internacional. Nestas áreas é moi importante de referencia) CE do ano 98), pero atópase completamente integrada na a súa zonificación en 3 áreas concéntricas, onde as máis Lei 42/2007 de 13 de lexislación de cada país. A pesar de que o funcionamento interiores gozan de maior protección. Un exemplo é a decembro (estatal) e creación desta rede pode resultar moi complicado, é de Reserva Natural da Biosfera de Terras do Miño, que Lei 9/2001 do 21 de agosto (autonómica, vital importancia hoxe en día para a conservación no noso ocupa boa parte da provincia de Lugo, incluíndo a capi- Galiza) país. Actualmente en Galiza hai 73 espazos dentro desta tal. IUCN: http://www.org/es rede, 14 dos cales son zonas ZEPA (de especial protec- EUROPARC: http:// ción para aves) e o resto son LICs (lugares de interese Na realidade, a lexislación resulta confusa: as figuras www.redeuroparc.org comunitario). solápanse, non se desenrolan ou fano de distinto xeito, a Ministerio de medio ambiente: http:// Rede de humidais do Convenio Ramsar: rede internacio- partir de convenios internacionais, leis estatais e auto- www.marm.es nal de humidais, entendido como hábitats de aves acuáti- nómicas. cas. Entrou en vigor no 1975, e España adhírese no 1982; Esquema de cómo se establece a Rede Natura 2000 1) Lei 9/2001, do 21 de agosto de conservación da natureza 2) Espazo natural protexido e rede natura 2000 3)Conservación dos Recursos Naturais