Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estatuts ae bd_c

265 views

Published on

Document oficial on s'estableixen els estatuts del Cau - BdC

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Estatuts ae bd_c

 1. 1. ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ JUVENIL AGRUPAMENT ESCOLTA BERNAT DE CABRERA L’agrupament és membre de l ’as sociació Acció Esco ta de Catalunya.
 2. 2. CAPÍTOL I: LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI Article 1. Denominació. 1. Els presents estatuts tenen per objecte la regulació de l'Associació Juvenil Agrupament Escolta Bernat de Cabrera que podrà utilitzar l'anagrama Agrupament Escolta Bernat de Cabrera i/o AE BERNAT DE CABRERA. 2. Pel que fa al règim jurídic l'Agrupament Escolta Bernat de Cabrera, es regeix: a. D'acord amb el que estableix la Llei 4/2008 de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques; b. Per la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març que regula el Dret d’Associació i els seus estatuts. c. Per llur Estatuts i pels acords vàlidament adoptats pels òrgans de l'associació, sempre que no estiguin en contradicció amb la normativa vigent. Article 2. Finalitat i fonaments. 1. L'Agrupament Escolta BERNAT DE CABRERA, membre d'Acció Escolta de Catalunya constitueix una proposta laica d'educació en la llibertat des de l'Escoltisme, ubicat al municipi de Sant Antoni de Vilamajor, que ofereix un espai on infants, adolescents, joves i adults, participen en diferents projectes i activitats, des d'una excursió de cap de setmana fins a la descoberta d'un país llunyà. 2. L’Agrupament Escolta BERNAT DE CABRERA, té com a principal nucli d’interès les persones, principalment infants, adolescents i joves, i recalca fortament el sentit del compromís i de la responsabilitat individual en el procés de creixement. 3. L'Agrupament Escolta BERNAT DE CABRERA és una escola de ciutadania, activa, democràtica, oberta, progressista i catalana. Tenim la finalitat de contribuir a l'autoformació de persones ciutadanes lliures, compromeses, coherents i obertes disposades a transformar la societat i construir un món millor i més just. 4. La nostra proposta no està lligada a cap ideologia de partit, però té posicionaments ideològics sense reprimir el dret a altres opcions, ni està lligada a cap ideologia religiosa, però promou eines per a la percepció de la vida interior, incentivant tot allò que afavoreixi una concepció lliure, rica i diversa. 5. Els nois i noies que entren a l'Agrupament, una vegada hagin conegut el seu estil i valors, poden prendre el compromís (promesa) de participar en la vida escolta de l'Associació d'acord amb la Llei Escolta. 6. La Promesa escolta és un compromís individual i personalitzat d’adhesió voluntària a la llei escolta; una invitació personal a cada infant, adolescent i jove a comprometre's lliurement davant dels seus companys. 7. La Llei escolta és la proposta que exposa de forma positiva els nostres principis i valors. L'escolta s’esforça per merèixer la confiança i fa confiança a tothom. L'escolta és coherent amb els seus principis i compromisos i respecta els dels altres. Els punts de la llei escolta són: a) L'escolta és útil i altruista. b) L'escolta és amic de tothom i treballa per la pau. c) L’escolta estima el seu país o entorn i se sent ciutadà del món. L’agrupament és membre de l ’as sociació Acció Esco ta de Catalunya.
 3. 3. d) e) f) g) h) L'escolta protegeix i estima la natura. L'escolta viu i treballa en equip. L'escolta és decidit i afronta els seus reptes. L'escolta és auster i gaudeix del treball. L'escolta és sincer i juga net. 8. No hi ha un model únic de promesa. No obstant, els elements que haurien de configurar-la són: una raó de fer-ho públic, una reflexió personal, un compromís envers un/a mateix/a, envers la branca i envers els altres, una festa, i perquè no, uns elements simbòlics. 9. Aquesta promesa es farà explícita davant els altres nois, noies i caps. No s’ha de fer la promesa com un acte de teatre o simplement un ritus; cal entendre-la dins el context del compromís, el qual no serà possible sense experiències prèvies de responsabilitats i compromisos. En qualsevol cas, haurà d'ésser un acte conscient, que inclogui sinceritat i responsabilitat. 10. El caràcter voluntari i no retribuït de les persones que decideixen participar-hi, l’aprenentatge per la pràctica, l’establiment de programes progressius, la pertinença a un grup de companyes i companys d’edats semblants, el foment de la iniciativa, de la responsabilitat i el desenvolupament d’un sistema de valors; son alguns dels trets característics de la nostra proposta educativa, amb els que es reforcen la motivació de l’individu per participar activament en el procés d’aprenentatge. 11. Per aconseguir aquests fins: a. Proposem als infants, adolescents i joves a entrar, al llarg dels seus anys de participació,en un procés d'educació no formal. b. Utilitzem un mètode original pel qual cadascú és l'agent principal del seu propi desenvolupament per a esdevenir una persona autònoma, solidària, responsable i compromesa. c. Ajudem als infants, adolescents i joves a establir un sistema de valors basat en principis personals, socials i espirituals com ho expressem a la Promesa i a les Lleis escoltes. 12. L’Agrupament Escolta BERNAT DE CABRERA, d’acord amb aquests principis i finalitats, tindrà cura d’organitzar totes les activitats adients per assolir el seu objectiu com caus, sortides i excursions a la natura, rutes, casals/colònies i/o campaments de primavera i/o d'estiu, camps de treball, cursos de formació, activitats obertes (concerts, gimcanes, torneigs esportius), conferències, etc. 13. De totes aquestes activitats tenen especial importància aquelles que es desenvolupen en contacte amb la natura. La vida a la natura és un repte i una oportunitat. És un repte, en un món dominat per la cultura de la comoditat, viure en un medi que exigeix austeritat i respecte. És una oportunitat de fer exercici en un medi sa, de posar a prova les pròpies capacitats, de comprendre les exigències bàsiques de la vida en grup, i de descobrir, valorar i meravellar-se del món que ens envolta. 14. L'Agrupament Escolta BERNAT DE CABRERA pot mantenir relacions o contactes amb altres organitzacions catalanes, estatals, europees o mundials, que puguin contribuir a l'assoliment dels objectius associatius, a l'intercanvi d'experiències i vivències, i a la promoció i comprensió del moviment associatiu en general i al juvenil en especial. L’agrupament és membre de l ’as sociació Acció Esco ta de Catalunya.
 4. 4. 15. En queda exclòs tot ànim de lucre. 16. La durada d’aquesta Associació serà per temps indefinit. L’acord de dissolució es prendrà de conformitat al present estatut. Article 3. Àmbit Territorial. L'Agrupament Escolta BERNAT DE CABRERA té com a marc d'actuació, Catalunya, el municipi de Sant Antoni de Vilamajor, tot i que pot exercir també les seves activitats fora d'aquest àmbit. Article 4. Domicili. El domicili de l'Agrupament Escolta BERNAT DE CABRERA s'estableix al municipi de Sant Antoni de Vilamajor i radica al carrer Queralt nº 19 (Can Miret) 08459 Barcelona. CAPÍTOL II: DELS/DE LES MEMBRES. Article 5. Membres. 1. Poden formar part de l’associació totes les persones físiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats. I tinguin edats compreses entre 6 i 30 anys. 2. Si són menors en edats compreses entre els 15 i els 18 anys i no estan emancipats/des, necessiten el consentiment dels pares/mares o tutors/es per ser membres de ple dret, però tindran dret a vot a les assemblees generals, tot i que no podran ser elegits membres del Consell d'Agrupament. 3. En el cas dels menors de 15 anys poden adquirir la condició d'associats i exercir els drets derivats d'aquesta condició per mitjà dels seus representants legals. 4. Tot i que, entenem que existeixen moments històrics diferents al llarg de la vida d'una associació juvenil, els presents estatuts recomanen que: a. Els membres de l'Equip d'Agrupament i dels Kraals, tinguin edats compreses entre els 18 i 30 anys. b. Alhora, aquelles persones que compleixin 30 anys mentre estiguin ocupant un càrrec a l'Equip d'Agrupament, puguin continuar formant-ne part fins que finalitzi el seu mandat. c. Un cop arribat als 30 anys tots els membres poden esdevenir membres del Grup de Col·laboradors/es o membre d'algun del Grups de Treball o Comissions que existeixin. Article 6. Procediment d’entrada. 1. Per adquirir la condició de membre de l'Agrupament Escolta BERNAT DE CABRERA, haurà de sol·licitar-se per escrit al Consell d’Agrupament, fent constar, junt a les seves dades personals, aquelles que es considerin adients pel bon funcionament de l’Associació, sempre respectant el dret a la intimitat de la persona. 2. Cal acceptar el Projecte educatiu, els presents estatuts, el reglament intern, la normativa i tots aquells documents que regulin el funcionament intern de l’agrupament i que hagi estat aprovada per l’Assemblea General. L’agrupament és membre de l ’as sociació Acció Esco ta de Catalunya.
 5. 5. 3. Cal acceptar també els drets i deures dels membres, tenir la voluntat de participar a les activitats de l’Agrupament. Article 7. Drets dels/de les membres. Són drets dels membres de l’associació: a) Prendre part i ser escoltat en els espais de participació i de decisió. b) Participar a totes les activitats d’Agrupament. c) Disposar dels recursos que pot oferir l’Agrupament. d) Rebre directament o indirecta informació d’interès general i sobre l'administració i la gestió del Consell d’Agrupament. e) Rebre la formació adequada per exercir les seves responsabilitats associatives. f) Rebre una educació integral basada en el mètode escolta. Article 8. Deures dels/de les membres. Són deures dels membres de l'associació: a) Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolirles. b) Complir el Projecte educatiu, els presents estatuts, i el Reglament de l'Agrupament. c) Complir els seus compromisos econòmics amb l'associació. d) Acceptar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.. Article 9. Pèrdua de la condició de membre. Són causes per ser donat de baixa de l'associació: a) Quan ho decideixi la persona interessada, que ho haurà de comunicar al Consell d'Agrupament per escrit. b) Per comprometre a l'Agrupament Escolta Bernat de Cabrera o la seva imatge. c) Per incompliment d’alguna de les condicions necessàries per esdevenir membre o un dels seus deures. d) Per manca injustificada de pagament de les quotes establertes, quan així es consideri a criteri del Consell d'Agrupament, després de valorar la situació del membre. L’agrupament és membre de l ’as sociació Acció Esco ta de Catalunya.
 6. 6. CAPÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN, PARTICIPACIÓ I PRESA DE DECISIONS. Article 10. Òrgans de Participació i Presa de decisions. Són òrgans de govern: a. L’Assemblea General de Membres. b. L'Equip d'Agrupament. Són òrgans participació i presa de decisions: a. El Consell d’Agrupament. b. Els Kraals (equips de monitores i monitors). c. Les Branques (grups d'edat). d. La Comissió de Famílies e. El Grup de Col·laboradors/es. SECCIÓ 1. L'ASSEMBLEA GENERAL. Article 11. Definició de l'Assemblea General. 1. L’Assemblea General és el punt de trobada de tots els membres de l’associació, i per tant, és l'òrgan d'expressió de la voluntat general de l'Associació. 2. A l'Assemblea General és on es prenen les decisions sobre les línies generals a desenvolupar per l’associació i altres temes d’interès general. També es valora la gestió i s’escullen els representants. 3. L'Assemblea General pot constituir-se de forma Ordinària i/o Extraordinària. Article 12. Funcions. 1. Les funcions de l’Assemblea General Ordinària són: a. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior. b. Examen i aprovació de comptes i balanços de l’exercici econòmic. c. Aprovació si s’escau dels pressupostos de ingressos i despeses de cadascun dels exercicis econòmics. d. Elecció d’un nou Equip d’Agrupament (Coordinador/a, Secretari/ària i Tresorer/a). Es farà entre els candidats que, avalats per un mínim de 5 socis/ES i un 10% del total, presentin la seva candidatura amb un mes d’antelació a la data d’elecció. 2. Són facultats de l’Assemblea General Extraordinària: a. Modificació dels estatuts i la dissolució de l’Associació. b. Aprovació del règim intern de l’Associació. c. Aprovació d’altres decisions convenients pel funcionament general de l’Associació. d. Tot allò que derivi de l’aplicació estatutària i no estigui expressament atribuït al Consell d’Agrupament. Article 13. Convocatòria. 1. L’Assemblea General Ordinària es reuneix com a mínim un cop l'any, per donar comptes de la memòria i estat de comptes de l’exercici anterior, així com per presentar línies de treball i pressupost del següent exercici. 2. Serà convocada pel Consell d’Agrupament, per escrit i amb 30 dies d’antelació com a mínim, indicant lloc, data i ordre del dia. L’agrupament és membre de l ’as sociació Acció Esco ta de Catalunya.
 7. 7. 3. L’Assemblea Extraordinària podrà ser convocada pel Consell d’Agrupament o a petició del 10% dels socis/es, mitjançant un escrit adreçat a l'Equip de Coordinació, on s’exposi el motiu de la convocatòria i l’ordre del dia. Aquesta proposta es presentarà al Consell d’Agrupament, el qual fixarà data i lloc de celebració, dins un termini màxim de 30 dies. Article 14. Composició. 1. L'Assemblea general la formaran tots els membres de l'Agrupament i els representants legals dels menors de 15 anys i tots tindran dret a veu. Tots els assistents majors de 15 anys tindran dret a vot. Als representants legals dels infants menors de 15 anys els correspon un vot pel conjunt dels seus fills menors de 15 anys que representen. 2. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de membres presents. Article 15. Presa d'acords. 1. Els acords es prendran, sempre que sigui possible, per consens, de manera que la llibertat d’opinions i criteris quedi reflectida i recollida a l’hora de decidir qualsevol intervenció. Si aquest no es dóna cal que es recullin totes les veus i es facin constar en les actes. 2. Si no es possible arribar a un acord, es prenen per majoria de 2/3 parts dels vots presents, excepte per a: a. Nomenament de membres de l'Equip d'Agrupament. b. Modificació d’estatuts. c. Dissolució de l’Associació. En aquests casos és necessari el vot favorable dels 3/4 dels assistents amb dret a vot. 3. Dins l’Assemblea, els membres del Consell d’Agrupament actuaran amb els seus càrrecs. S’aixecarà acta de tots els acords i les incidències. L’acta, un cop aprovada a la següent Assemblea, es reflectirà en un llibre d’Actes, amb la signatura del/de la Coordinador/a i del Secretari/ària. 4. Si algun tema a tractar ho requereix, el Consell d'Agrupament podrà convocar, a aquella/es persones que creguin oportunes, les quals podran intervenir a l'Assemblea amb veu però sense vot. 5. Els acords presos en Assemblea afecten a tots els membres de l’Associació. SECCIÓ 2: L'EQUIP D'AGRUPAMENT. Article 16. Definició. És l’òrgan escollit per l’Assemblea General que coordina, gestiona i representa els interessos de l’Associació, d’acord amb la llei, els estatuts i els acords adoptats per l’Assemblea General. Article 17. Composició. Està format com a mínim per la Coordinació (Cap d’Agrupament), la Secretaria, i la Tresoreria. A més a més hi podran haver fins un màxim de 5 vocalies. L’agrupament és membre de l ’as sociació Acció Esco ta de Catalunya.
 8. 8. Article 18. Elecció de càrrecs. 1. L'Assemblea General és l'òrgan que escull, nomena i separa els/les membres de l’Equip d’Agrupament, a proposta del Consell d’Agrupament. 2. Per poder ser elegit membre de l’Equip d’Agrupament s'ha de ser major d’edat, estar al corrent del pagament de la quota associativa i no estar en cap etapa educativa. Article 19. Funcions. 1. Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera àmplia; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que l’Assemblea General estableixi 2. Presentar a l’Assemblea General l’informe de gestió i l’estat de comptes corresponents al període anterior i proposar els programes de desenvolupament anual i els pressupostos de l'exercici següent. 3. L’Equip d’Agrupament es responsabilitza de portar a terme la proposta educativa que s’ofereix als nois i a les noies de l'Agrupament. Per fer-ho, coordina i anima els Kraals i els ofereix formació. 4. Alhora gestiona les necessitats generals de l'Agrupament, realitzant les següents tasques: a. Coordinant el Consell d'Agrupament. b. Coordinant les Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries. d. Fent el seguiment de les tasques dels acords presos per l'Assemblea General i/o el Consell d'Agrupament. c. Representant l'Associació davant de tercers; 5. Els/les membres de l'Equip d'Agrupament exerceixen el càrrec durant un període de tres anys sense perjudici de poder ser reelegits, per un segon mandat. Excepcionalment l’Assemblea General pot acordar que aquest període sigui inferior. 6. Les vacants que es puguin produir en l'Equip d'Agrupament s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant amb l’acord dels/de les membres del Consell d’Agrupament. Article 20. Funcions de la Coordinació / Cap d’Agrupament. Són funcions de la Coordinació: a. Coordinar l'Equip d'Agrupament; b. Coordinar el Consell d’Agrupament; c. Presidir les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries; d. Representació davant de tercers i jurídicament. Article 21. Funcions de la Secretaria. Són funcions de la Secretaria: a. Confecció del Registre de membres. b. Aixecar acta de les reunions i assemblees. c. Les tasques administratives relacionades amb l’Associació. Article 22. Funcions de la Tresoreria. Són funcions de la Tresoreria: L’agrupament és membre de l ’as sociació Acció Esco ta de Catalunya.
 9. 9. a. Control d’ingressos i despeses. b. Confecció dels llibres comptables adients. c. Aquelles que el Consell d’Agrupament determini. Article 23. Funcions de les Vocalies Són funcions de les vocalies: a. Aquelles que el Consell d’Agrupament determini. Article 24. Delegació. L’Equip d’Agrupament pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball. També pot nomenar un/a o uns/es quants/tes mandataris/àries per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas. No podrà delegar en cap cas la gestió de l’estat de comptes ni tot allò que es derivi de l’Assemblea General. Tot i així seguirà sent el màxim responsable. SECCIÓ 3: EL CONSELL D'AGRUPAMENT. Article 25. Composició. 1. En relació a la composició, està integrat per les persones que ocupen el càrrec de: Equip d'Agrupament (Coordinació, Secretaria, Tresoreria), Kraals de les branques, representants de la Comissió de Famílies, representant/s del grup de Col·laboradors i representants de les diferents comissions o grups de treball existents. 2. Els joves majors d'edat en etapa educativa també tenen dret a participar-hi. Article 26. Funcions. Les facultats del Consell d'Agrupament són: a. Vetllar per l’acompliment del pla anual d’agrupament, el programa de desenvolupament anual i el pressupost anual. Modificar en casos en què sigui suficientment justificat, aspectes dels programes i pressupostos, amb la posterior ratificació de la propera reunió de l’Assemblea General. b. Ratificar la creació o modificació de comissions i grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació c. Dur a terme les gestions necessàries per aconseguir recursos, subvencions o altres ajuts, l'ús d’espais i tot allò que suposi un enriquiment del Projecte educatiu. Així com prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant tercers per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents. d. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de 'Agrupament que li hagi estat delegada expressament. Aquesta serà ratificada a la primera Assemblea General que tingui lloc. Article 27. Convocatòria. El Consell d’Agrupament es reuneix de forma ordinària un cop al mes mínim, excepte en època de vacances. Article 28. Constitució. La reunió del Consell d’Agrupament quedarà només vàlidament constituïda quan hi hagi un mínim d’un representant de tots kraals menys un i un membre de l'Equip d'Agrupament. L’agrupament és membre de l ’as sociació Acció Esco ta de Catalunya.
 10. 10. Article 29. Presa d’acords. 7. El Consell d’Agrupament pren els acords per consens, en el cas que no s’arribi a un acord és la majoria que decideix. 8. Correspon un vot per persona, tret pels representant de la Comissió de Famílies, Grup de col·laboradors/es, i joves majors d'edat en etapa educativa a qui els hi correspon un vot per representació. 9. Els acords del Consell d’Agrupament s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel/per la secretari/a i pel/per la coordinador/a. En iniciar-se cada reunió del Consell d’Agrupament, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si s’escau. SECCIÓ 4: EL KRAALS. Article 30. Definició. 1. És una paraula zulú que defineix tant al conjunt de caps d'una mateixa branca (grup d'edat) que formen part del Kraal, com a les reunions d'aquests equips de caps per a tal de gestionar l'activitat quotidiana de cada branca. 2. Ser cap (monitor/a) és afrontar el gran repte de fer viure els infants, adolescents i joves els valors de l'escoltisme. Joves educadors i educadores assumeixen voluntàriament una important responsabilitat, amb la qual viuen moments inoblidables i s'enriqueixen com a persona constantment. Article 31. Funcions. Els Kraals de cada branca tenen la responsabilitat de: a. Programació, realització i avaluació de les activitats de la seva branca. b. Desenvolupar el Programa Educatiu de l'Agrupament a cada branca. c. Representació de la seva branca al Consell d’agrupament, l’Assemblea General i allà on pertoqui. SECCIÓ 5: LES BRANQUES. Article 32. Definició. 1. L’Agrupament està subdividit en diferents grups en funció de l’edat dels infants, adolescents i joves. Es coneix amb el nom de branca i cadascuna d'elles té un nom concret. Article 33. Funcionament. 1. Tant als infants com als adolescents i joves, els satisfà de veure com són capaços de fer coses, de tirar endavant un projecte. Els dóna seguretat en ells mateixos. Potser el tret més característic de la metodologia escolta són els projectes fets en grup. De projectes n’hi pot haver molts i de molt variats. L’agrupament és membre de l ’as sociació Acció Esco ta de Catalunya.
 11. 11. 2. La Pedagogia del Projecte hauria d’ésser el motor de la Branca, ja que si funciona estem potenciant el progrés personal, el compromís, la vida en petit grup i el joc institucional. I, per mitjà de la descoberta, també la fraternitat universal. 3. La Pedagogia del Projecte és senzillament una “forma de fer les coses”, segons la qual els passos obligats de tot projecte són: idear, escollir, planificar, dur a terme i avaluar les seves pròpies aventures. També es bo afegir una fase final, la de celebrar. El/la protagonista absolut de la història, en totes i cadascuna de les esmentades fases, ha de ser l’educand, és a dir, l'infant, l'adolescent i/o el/la jove. 4. El joc permet desenvolupar rols, descobrir regles, associar-se amb els altres, assumir responsabilitats, posar a prova les forces, aprendre a guanyar i a perdre, avaluar encerts i errades, etc. 5. La vida en petits grups ensenya a establir vincles entre les persones, permetent la distribució de responsabilitats progressives i creant un espai educatiu privilegiat per créixer i desenvolupar-se. A cada Branca, a més a més, existeixen òrgans de “govern” (assemblees i consells) que garanteixen l'establiment d'una estructura fidel als principis democràtics de participació i decisió. L’agrupament és membre de l ’as sociació Acció Esco ta de Catalunya.
 12. 12. CAPÍTOL IV: EL RÈGIM ECONÒMIC. Article 34. Patrimoni Fundacional. L'Agrupament Escolta BERNAT DE CABRERA manca, inicialment, de patrimoni fundacional. No es podrà prendre cap acord o realitzar cap acte que pugui comprometre de forma irreversible el patrimoni o l’activitat que constitueix l’objecte propi de l'Agrupament sense l’aprovació de l’Assemblea General. Article 35. El sosteniment econòmic. 1. Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de: a. Les quotes associatives que proposa el Consell d’Agrupament i ratifica l'Assemblea General per als seus i les seves membres. b. Les subvencions i ajuts de les Administracions i/o de les entitats privades. c. Les donacions, les herències o llegats. d. Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se. 2. L’import de les quotes serà aprovat pel Consell d’Agrupament i notificat amb suficient antelació al conjunt dels membres. L’import de les quotes en cap cas es reintegrarà. 3. El Consell d’Agrupament pot proposar a l'Assemblea General, que es fixi una aportació inicial per l’admissió de nous membres. 4. Les derrames que acorda l’Assemblea General, es poden demanar sempre que s’hagi donat una informació veraç de l’estat econòmic. 5. Les aportacions voluntàries sempre es consideraran donacions, sense generar cap mena de compromís. 6. Mai podran ser acceptades les aportacions exteriors, si estan condicionades a un canvi de la finalitat o l'esperit de l'Associació. Article 36. L'exercici econòmic. 1. L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre. 2. Finalitzat l’exercici, el Consell d’Agrupament confeccionarà una memòria del balanç anual, que es posarà a disposició dels membres dins un termini mínim de 15 dies abans de la celebració de l’Assemblea General Ordinària, on haurà de ser aprovada o censurada. Article 37. El Pressupost. 1. El pressupost anual de l'associació es confeccionarà cada any en funció de les previsions de despeses i ingressos a realitzar, un cop analitzada la conclusió de l'exercici anterior. 2. El Consell d’Agrupament presentarà a l’Assemblea General Ordinària, per la seva aprovació o censura, el pressupost de l’exercici. En cas de censura, es presentarà un nou pressupost en un termini inferior de 60 dies. 3. No s’estableix cap límit al pressupost anual de l’entitat, que s’elaborarà en funció del nombre de membres i de les previsions econòmiques. L’agrupament és membre de l ’as sociació Acció Esco ta de Catalunya.
 13. 13. Article 38. Els comptes corrents o llibretes d'estalvis. 1. L’Agrupament podrà disposar de comptes bancaris per a la seva correcta administració. L’accés aaquests comptes corrents haurà de ser compartit per un mínim de dues persones de l'Equip d'Agrupament. 2. Així doncs, en els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del/de la coordinador/a, el/la tresorer/a i un tercer membre del Consell d’Agrupament, escollit per aquest òrgan. CAPÍTOL V: INTERPRETACIÓ, REFORMA DELS ESTATUTS. Article 39. Interpretació. 1. Qualsevol dubte en la interpretació dels presents estatuts serà resolt pel Consell d’Agrupament. 2. En cas de persistir el dubte, aquest serà sotmès al criteri de l’Assemblea General. Article 40. Reforma. La reforma dels presents estatuts es farà d’acord als articles 12.2. CAPÍTOL VI: DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ. Article 41. Causes i requisits. 1. Les causes de dissolució poden ser: per la voluntat dels/de les membres, per la fusió o absorció en altres associacions escoltes o per altres causes previstes a l’ordenament jurídic vigent. 2. L'associació podrà ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General. L'acord requerirà de 3/4 parts dels/de les membres presents a l’Assemblea General. Article 42. Procés de dissolució 1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 2. L'Assemblea General està facultada per a elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari. 3. Els/les membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament. 4. El romanent net que resulti de la liquidació i el material, es destinarà a una associació amb finalitats similars, per acord pres per consens, i si no fos possible, per les dues terceres parts dels vots presents a l'Assemblea General de dissolució. L’agrupament és membre de l ’as sociació Acció Esco ta de Catalunya.
 14. 14. DISPOSICIÓ FINAL Aquests Estatuts entraran en vigor immediatament després que hagin estat aprovats per l’Assemblea General i en el moment que hagin estat retornats degudament diligenciats per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. St. Antoni de Vilamajor, 21 d’Octubre del 2013 Secretaria vist i plau de la presidència L’agrupament és membre de l ’as sociació Acció Esco ta de Catalunya.

×