Successfully reported this slideshow.

Rolul Sanatatii In Planul De Manturire

1,433 views

Published on

Rolul Sanatatii In Planul De Manturire

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rolul Sanatatii In Planul De Manturire

 1. 1. Rolul S ĂNĂTĂŢII în planul de mântuire Dr. Daniela Robu, MPH P ITEŞTI 10 Aprilie 2010
 2. 2. Planul de mântuire 2010
 3. 3. Capodopera Creatorului <ul><li>„ Dumnezeu a făcut pe om după CHIPUL Său .” </li></ul><ul><li>Gen. 1 , 27 </li></ul>
 4. 4. „ Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. “ Ps . 19 , 1 „ Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înţelepciune... “ Ps . 104 , 24 „ Te laud că sunt o făptură aşa de minunată... “ Ps . 139 , 14
 5. 5. Activitate plină de sens <ul><li>„ Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească.” </li></ul><ul><li> Gen. 2,15 </li></ul>
 6. 6. „ Şi Dumnezeu a zis: ‘ Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ, şi orice pom, care are în el rod cu sămânţă; aceasta să fie hrana voastră. ’ ” Gen . 1 , 29
 7. 7. Pomul cunoştinţei „ ... dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.” Gen. 2,17
 8. 8. „ Fiindcă plata păcatului este moartea .” Rom . 6 , 23
 9. 9. “ ... dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică prin Isus Hristos .” Rom . 6 , 23
 10. 10. Noe predicând
 11. 11. Planul de mântuire 2010 POTOPUL
 12. 12. ÎNAINTE DE POTOP DUPĂ POTOP Adam 930 Set 912 Enos 905 Cainan 910 Mahalaleel 895 I ared 962 Enoh ( ridicat la cer ) Metus a la 969 Lameh 777 No e 950 Media 912 ani Sem 600 Arpa cş ad 438 Şe lah 433 Eber 464 Peleg 239 Reu 239 Serug 230 Nahor 148 Terah 205 A vra am 175 Vârsta scade rapid NUME NUME VÂRSTĂ VÂRSTĂ
 13. 13. Durata vieţii omului 1000 800 600 400 200 0 POTOPUL Înainte de potop - carnea adăugată dietei - După potop (Genes a 5 şi 11) Vârsta în ani
 14. 14. Planul lui Dumnezeu ... să aibă un popor sfânt, sănătos şi fericit . Exod 19 , 5 . 6 Deuteronom 26 , 18 . 19 1 Petr u 2 , 9
 15. 15. Planul de mântuire POTOPUL 2010 EXODU L
 16. 16. Sanctuarul din pustie
 17. 17. Sacrificarea mielului
 18. 18. Sclavi în Egipt
 19. 19. Statuie egipteană
 20. 20. Radiografierea unei mumii
 21. 21. Disecţia unei mumii: boli degenerative Aterosclero ză Obe zitate Carii dentare Cancer Artro ză
 22. 22. „ Boala este un efort al naturii de a se elibera de stările care apar ca urmare a violării legilor sănătăţii. ” „ În caz de boală trebuie stabilită cauza. Stările nesănătoase trebuie schimbate, obiceiurile greşite corectate. Atunci firea va fi ajutată în efortul ei de a elimina impurităţile şi de a restabili starea de bine în organism. ” Divina vindecare , p. 127
 23. 23. Igiena la israeliţi „ În învăţătura pe care Dumnezeu a dat-o Israelului, păstrării sănătăţii i se acorda o mare atenţie. Poporul care ieşise din robie, cu obiceiurile lui necurate şi nesănătoase pe care le moştenise, a fost supus celei mai stricte exersări practice în pustie, înainte de a intra în Canaan. Li s-au predat principiile sănătăţii, iar legile sanitare au fost impuse.” Divina vindecare , 277
 24. 24. Curăţenia „ Cine se va atinge de trupul lui (unui om care are o scurgere – v. 2), să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seara. ” Lev . 15 , 7 „ Şi Domnul a zis lui Moise: ‘ Du -te la popor, sfinţeşte-i azi şi mâine, şi pune-i să-şi spele hainele. ’ ” Ex. 19 , 10
 25. 25. Muncă şi odihnă „ Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s'o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. ” Ex . 20 , 8-10
 26. 26. „ Nu te uita la vin cînd curge roş şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor, dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un basili s c. ” Prov . 23 , 31 . 32
 27. 27. „‘ O inim ă veselă este un bun leac ‘.' (Prov. 17 , 22) . Recunoştinţa, bucuria, bunăvoinţa, încrederea în dragostea şi grija lui Dumnezeu – toate acestea sunt cele mai mari adăp o sturi ale vieţii. Pentru Israeliţi, acestea trebuiau să fie notele dominante ale vieţii. Să te bucuri înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul tău, ca să locuiască Numele Lui acolo, tu, fiul tău şi fiica ta, robul şi roaba ta, Levitul care va fi în cetăţile tale, şi străinul ... car e vor fi în mijlocul tău .‘(Deut. 26:11) ” Divina vindecare , p. 281
 28. 28. „ Legile naturii, fiind legile lui Dumnezeu, sunt date pentru binele nostru. Ascultarea de ele promovează fericirea în această viaţă şi ajută la pregătirea pentru viaţa viitoare. ” Divina vindecare , p. 146
 29. 29. Eu sunt Domnul care te vindecă ,,Dac ă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului t ă u, dac ă vei face ce este bine înaintea Lui, dac ă vei asculta de poruncile Lui, ş i dac ă vei p ă zi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu cari am lovit pe Egipteni; c ă ci Eu sînt Domnul, care te vindec ă . ” Ex . 15 , 26 Aterosclero ză Obe zitate Carii dentare Cancer Artro ză
 30. 30. Planul de mântuire EXODU L POTOPUL 2009 2010
 31. 31. „ În cursul lucrării Sale, Isus a consacrat mai mult timp timp vin- decării celor bolnavi decât predicării. Minunile Sale dădeau mărturie de adevărul cuvintelor Sale, de faptul că venise nu să piardă, ci să mântuiască.” Divina vindecare , p. 19
 32. 32. „ Fiindc ă at â t de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa ve ş nică. ”
 33. 33. Respons abiltatea „ Toţi ceice se luptă la jocurile de obşte, se supun la tot felul de înfrînări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună, care se poate vesteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună, care nu se poate vesteji. ”   1. Cor. 9:25 „ Deci, fie că mîncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. ” 1. Cor.10:31
 34. 34. Planul de mântuire EXODU L POTOPUL 2009 2010
 35. 35. Exemplul lui Hristos „ Hristos, marele Misionar Medical, este exemplul nostru... El vindeca pe cei bolnavi şi propovăduia evanghelia. În lucrarea Lui, vindecarea şi predicarea erau strâns legate. Astăzi ele nu ar trebui să fie despărţite. ” Sfaturi pentru sănătate , 395
 36. 36. O pană despărţitoare „ Corect efecutată, lucrarea medicală este o pană despărţitoare, deschizând inima pentru alte adevăruri. ” Sfaturi pentru dietă şi hrană , p. 73
 37. 37. Centre de sănătate „ A predica evanghelia înseamnă mult mai mult decât îşi dau seama mulţi. Este o lucrare cuprinzătoare, cu bătaie lungă. Centrele noastre de sănătate mi-au fost prezentate ca fiind cea mai eficientă metodă de promo- vare a soliei evangheliei.” Sfaturi pentru sănătate, p. 540
 38. 38. Lumea este deschisă „ În câmpurile albe nici o altă lucrare nu este mai plină de succes ca lucrarea misionară medicală... Lucrarea misionară medicală aduce omenirii evanghelia eliberării de suferinţă. Ea este evanghelia pusă în practică, compasiunea lui Hristos revelată. De această lucrare este mare nevoie, iar lumea este pregătită pentru ea. ” Divina vindecare , p. 239
 39. 39. Revenirea lui Isus
 40. 40. Planul de mântuire EXODU L POTOPUL 2010
 41. 41. Învierea „ Ş i moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici t â nguire, nici ţip ă t, nici durere, pentruc ă lucrurile dint â i au trecut .” Apoc. 21 , 4
 42. 42. Evanghelia sănătăţii
 43. 43. * Funcţionarea armonioasă a fiecărei celule, ţesut şi organ al corpului. SĂNĂTATEA
 44. 44. “ Te laud că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!” Ps. 139,14
 45. 45. * Cel mai preţios dar dintre binecuvântările temporare * O comoară * O “floare gingaşă” care trebuie îngrijită şi hrănită corespunzător * Relaţie cu Dumnezeu SĂNĂTATEA
 46. 46. Factori care influenţează sănătatea Anspaugh, DJ, et al, Wellness, Concepts and Applications, Mosby 1991 STILUL DE VIA ŢĂ 53.0% Conformaţia biologică 16.0% Ereditatea 10.0% Mediul înconjurător 21.0%
 47. 47. “ Fiecare să ia aminte că marele scop al Reformei Sanitare este de a ne asigura cea mai înaltă dezvoltare posibilă a minţii, sufletului şi trupului . Toate legile naturii, care sunt legile lui Dumnezeu, sunt rânduite spre binele nostru. Ascultarea de ele va promova fericirea noastră în această viaţă şi ne va ajuta să ne pregătim pentru viaţa viitoare.” Sfaturi pt. sănătate, p. 386
 48. 48. S A N A T A T E OARE ER UTRITIE PA IHNA CTIVITATE FIZICA EMPERANTA CHILIBRU MENTAL SI SPIRITUAL
 49. 49. “ Dumnezeu, în marea Sa iubire, ne-a dăruit o bogăţie de cunoştinţe. Neştiinţa nu mai are nici o scuză. Cunoştinţa necesară vieţuirii sănătoase poate fi obţinută cu uşurinţă. Se cer însă eforturi stăruitoare din partea noastră: mai întâi de a ne procura cărţile, în al doilea rând de a le citi şi cerceta de aproape şi în al treilea, de a pune în practică instrucţiunile date.” Evanghelizarea medicală, p. 122
 50. 50. Câştigăm oare merite înaintea lui Dumnezeu printr-un stil de viaţă sănătos? NU! Este o expresie a încrederii noastre în El, trăind în armonie cu El, permiţându-I să-şi facă lucrarea plină de iubire în noi.
 51. 51. “ Cei care percep dovezile dragostei lui Dumnezeu, care înţeleg ceva despre înţelepciunea şi binecuvântarea legilor Lui şi despre consecinţele ascultării, vor ajunge să-şi privească îndatoririle şi obligaţiile dintr-un punct de vedere total diferit. În loc să considere respectarea legilor sănătăţii un sacrificiu sau jertfire de sine, ei o vor considera, aşa cum este de fapt, o nepreţuită binecuvântare .” Divina vindecare 147
 52. 52. “ Dacă Adam nu ar fi fost dotat la creaţiune cu o forţă vitală de douăzeci de ori mai mare decât cea a oamenilor de astăzi, atunci neamul omenesc, cu deprinderile de vieţuire de astăzi, care încalcă legile naturale, s-ar fi stins până acum.” Testimonies vol. 3, p. 138
 53. 53. “ Prin păcat, chipul divin a fost ruinat şi aproape şters. Puterile fizice ale omului au fost slăbite, capacitatea minţii sale a fost micşorată şi viziunea sa spirituală umbrită. El a devenit supus morţii.” Educaţie p. 15
 54. 54. “ Misiunea Domnului Hristos este aceea de a aduce oamenilor o restatornicire completă . El a venit să le dea sănătate, pace şi un caracter desăvârşit.” Divina vindecare 17
 55. 55. A renunţa la obiceiurile care dăunează sănătăţii prin Înlocuirea lor cu obiceiuri bune
 56. 56. Paşi pentru obţinerea biruinţei: 1. Identifică nevoia de schimbare 2. Roagă-te şi ia hotărârea de a face schimbarea 3. Pune-ţi ţinte precise şi realiste 4. Planifică strategia pentru a atinge ţinta şi cere ajutorul celor din jur 5. Fii consecvent 6. Răsplăteşte-ţi biruinţele obţinute 7. Evaluează schimbările şi pune-ţi ţinte noi
 57. 57. “ Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt , care lcuieşte în voi şi pe care l-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” 1 Cor. 6: 19-20
 58. 58. “ Este în aceeaşi măsură un păcat să violăm legile fiinţei noastre, pe cât este să încălcăm cele zece porunci. Ambele legi sunt sfinte, neschimbătoare, sunt bazate pe iubire şi au acelaşi scop – acela de a ne asigura o viaţă prin care să-L preamărim pe Dumnezeu.” DH 22
 59. 59. “ Numai o singură viaţă ne este îngăduită. Cum pot face mai mult pentru slava lui Dumnezeu şi binele semenilor mei? Căci viaţa este valoroasă numai în măsura în care este folosită pentru atingerea acestor scopuri.” DH 15
 60. 60. Matei 5: 14 &quot;Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.&quot;
 61. 61. Arta de a fi sanatos (The Art of Being Well) Dr. Dráuzio Varella
 62. 62. ...Exprima-ti sentimentele! Emotiile si sentimentele cand sunt ascunse, reprimate, sfarsesc prin a genera boli ca gastrite, ulcer, dureri lombare, dorsale. Cu timpul, reprimarea sentimentelor poate degenera in cancer. Ar trebui sa ne destainuim unui confident, sa-I impartasim intimitatea noastra, secretul, erorile! Conversatia, verbalizarea emotiilor este un remediu puternic si o terapie excelenta ! Daca nu vrei sa fii bolnav...
 63. 63. Daca nu vrei sa fii bolnav... ...Ia decizii. Persoanele indecise raman in dubiu, in anxietate.Indecizia acumuleaza problemele, grijile, agresiunile.Istoria omenirii este alcatuita din decizii.A decide inseamna a sti cum sa renunti, sa pierzi unele avantaje si valori si sa castigi altele.Indecisii sunt victime ale indigestiilor, durerilor nervoase si problemelor cutanate.
 64. 64. Daca nu vrei sa fii bolnav... ...Gaseste solutii. Persoanele negativiste nu gasesc solutii si dau amploare problemelor.Ei prefera lamentatiile, barfele, pesimismul.Este mai bine sa aprinzi un chibrit decat sa regreti intunericul.O albina e mica, dar produce unul din cele mai dulci lucruri.Suntem ceea ce gandim. Gandurile negative genereaza energie negativa ce se transforma in suferinta.
 65. 65. Daca nu vrei sa fii bolnav... ...Nu trai bazandu-te pe aparente. Cine ascunde realitatea, pretinde, pozeaza si vrea sa dea impresia ca este in regula. Vrea sa fie vazut ca perfect, descurcaret, etc, dar acumuleaza tone de greutati.O statuie de bronz cu picioare de lut.Nu este nimic mai rau pentru sanatate decat sa traiesti ascuns dupa aparente si fatade.Acestia sunt oameni cu multa stralucire artificiala si radacini atrofiate. Destinul lor este durerea, spitalul sau farmacia.
 66. 66. Daca nu vrei sa fii bolnav... ...Accepta. Refuzul de a ne accepta si absenta stimei de sine ne face sa ne instrainam de sine.A te accepta este punctul central al unei vieti sanatoase.Cei care nu se accepta devin gelosi, invidiosi, imitatori, ultra-competitivi, distructivi. Accepta-te, accepta ca esti acceptat de altii, accepta criticile. Este intelepciune, bun simt si terapie.
 67. 67. Daca nu vrei sa fii bolnav... ...Increde-te. Cine nu are incredere, nu comunica, nu este deschis, nu creeaza relatii adanci si stabile, nu stie sa aiba prietenii adevarate. Fara incredere, nu sunt relatii reale. Neincrederea este o lipsa de credinta in sine si in credinta insasi.
 68. 68. Daca nu vrei sa fii bolnav... ...Nu iti trai viata trist. Simtul umorului. Rasete. Odihna. Fericire. Acestea intregesc sanatatea si aduc viata lunga. Persoana vesela are darul de a imbunatati mediul oriunde traieste. “Simtul umorului te salveaza de mana doctorului”. Veselia este sanatate si terapie.
 69. 69. NU uitaţi niciodată că VIAŢA este : <ul><li>Un VIS : fă-l real ! </li></ul><ul><li>O FRUMUSEŢE : admir-o ! </li></ul><ul><li>O FERICIRE : gust-o ! </li></ul><ul><li>O PROVOCARE : accept-o ! </li></ul><ul><li>O OBLIGAŢIE : satisfă-o ! </li></ul><ul><li>Un JOC : joacă-l ! </li></ul><ul><li>O VALOARE : ai grijă de ea ! </li></ul><ul><li>O AVERE : chiverniseşte-o, foloseşte-o cu înţelepciune ! </li></ul><ul><li>DRAGOSTE : bucură-te de ea, simte-o, împărtăşeşte-o, dă-o şi la alţii ! </li></ul><ul><li>O LUPTĂ : luptă-te ! </li></ul><ul><li>Un SECRET : dezleagă-l ! </li></ul><ul><li>O PROMISIUNE : împlineşte-o ! </li></ul><ul><li>Un PREMIU : fă să-l meriţi ! </li></ul><ul><li>Un CÂNTEC : cântă-l ! </li></ul><ul><li>… VIAŢĂ : TRĂIEŞTE-ŢI-O ! </li></ul>
 70. 70. TRANDAFIR Multă sănătate! Multă sănătate!

×