South-East Europe (Formular de aplicare)

440 views

Published on

South-East Europe (Formular de aplicare)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
440
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
170
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

South-East Europe (Formular de aplicare)

 1. 1. Formular de solicitare aFormular de solicitare a grantuluigrantuluiUn apel suplimentar IEVPUn apel suplimentar IEVP pentrupentrupartenerii din Republica Moldovapartenerii din Republica Moldova
 2. 2. Calendarul şi depunerea documentelorApelul este deschis din 15 aprilie 2013.Documentele se depun în format electronic, prin e-mail, la SecretariatulTehnic Comun al Programului ESE jts@southeast-europe.netpână la data de 17 mai 2013 (ora 12:00 Ora Europei Centrale).Partenerii Lideri prezintă documentele în numele partenerilor IEVP MD.
 3. 3. Toate cererile vor fi depuse la Secretariatul Tehnic ComunSecretariatul Tehnic Comun va efectua evaluarea propunerilor deproiecteComitetul de Monitorizare este responsabil de selectareaoperaţiunilor comune în conformitate cu Normele Fondurilorstructurale (FEDR).Contractele de grant IEVP vor fi încheiate între partenerii din cadrulIEVP şi STC în numele Autorităţii de Management (AM)⇒ Partenerii IEVP sunt responsabili de contribuţia IEVP acordată.
 4. 4. Relaţia dintre PL FEDR şi partenerii IEVP va fi stabilită printr-unacord de parteneriat (ce defineşte responsabilităţile în ceea cepriveşte sistemului transnaţional de coordonare a proiectelor şi deraportare ).Acordul de parteneriat va fi semnat după aprobarea grantului IEVP.Contractele atribuite partenerilor IEVP: regulile şi modelele relevantedin Ghidul Practic al Procedurilor de Contractare pentru AcţiunileExterne ale CE (PRAG) - disponibile pe adresa de Internethttp://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guidPerioada de implementare a părţii de proiect IEVP nu poate fiextinsă dincolo de 31.12.2014
 5. 5. Programul Europa de Sud - Est este un program FEDR⇒Procedurile de aplicare şi selecţie respectă regulile programuluiFEDR⇒la nivel de contractare şi implementare, proiectele IEVP vor respectaregulile acţiunii externe (PRAG).Partenerul Lider de proiect al FEDR depune formularul de aplicare înnumele tuturor partenerilor FEDR / IAP-I / IEVP din cadrul proiectului.Partenerul Lider al FEDR semnează un contract de finanţare cu STC /AM în numele partenerilor FEDR / IAP-I. Dat fiind faptul că fondurileIEVP diferă semnificativ de fondurile FEDR / IAP, se va completa, decătre partenerii IEVP, un formular separat de cerere de finanţare(şablon PRaG) pentru activităţile IEVP.
 6. 6. În cazul în care există mai mulţi parteneri IEVP din Republica Moldovapentru acelaşi proiect,⇒fiecare partener IEVP va completa formularul de cerere de finanţare,în condiţiile în care, pentru fiecare partener IEVP, vor fi semnatecontracte separate de grant cu STC / AM.⇒într-un astfel de caz, fiecare partener IEVP trebuie să respecte regulilede eligibilitate bugetară – minimum 100.000 euro a contribuţiei IEVP(90% din suma bugetului total).
 7. 7. Formular de cerere/aplicareFormular de cerere/aplicareLista documentelor ce urmează a fi completate de către Partenerul Lider:• Formularul de cerere IEVP;• O declaraţie a Partenerului Lider de a înclude Partenerul IEVP MD în cadrulParteneriatului, completată, semnată şi ştampilată de către Partenerul Lider;Lista documentelor ce urmează a fi completate de către Partenerul IEVPMD:• Cererea de finanţare şi anexele la acesta:• Declaraţia solicitantului IEVP pentru formularul de cerere ESE, semnată de cătresolicitantul IEVP;• Şablonul bugetului PRAG din cadrul IEVP (Anexa B);•Cadrul logic (Anexa C);
 8. 8. Formular de solicitare a grantuluiFormular de solicitare a grantuluiDocumentele justificative – doar o explicaţie succintă …): Statutul sau Actul de Constituire a organizaţiei solicitante (în cazul în caresolicitantul este un organism public creat prin lege, Statutul sau Actul deConstituire nu sunt necesare. În astfel de cazuri, Solicitantul trebuie sădepună o declaraţie referitoare la actul juridic relevant).Statutul sau Actul de Constituire a organizaţiei solicitante şi partenere trebuiesă fie depuse în limba originală, fiind însoţit de un scurtă prezentare, înlimba engleză, (max. 1 pagină), reflectând conţinutul principal, după cumurmează:- denumirea organizaţiei- statutul juridic- obiective principale şi tipuri de activităţi- înregistrarea şi amplasarea sediului central şi,- dacă este cazul, al filialelor/sucursalelor.
 9. 9. Formular de solicitare a grantuluiFormular de solicitare a grantuluiDocumentele justificative: O copie a unui document oficial (Monitorul Oficial, înregistrareasocietăţii, rezoluţie, lege, decret sau decizie care să ateste înfiinţareaentităţii de către autorităţile naţionale); O copie a înregistrării TVA, dacă este cazul Ultimul bilanţ contabil al Solicitantuluia) contul de profit şi pierdere sau echivalentul acestuia şib) bilanţul contabil pentru anul financiar precedent, pentru care aufost închise conturile). În cazul în care solicitantul nu poate oferio copie a ultimului bilanţ efectuat, din motiv că nu dispune de unan financiar finalizat, acesta trebuie să prezinte o declaraţie cuexplicaţiile corespunzătoare.
 10. 10. Formularul de cerere IEPVNu constituie obiectul principal al prezentării, însă...PL trebuie să• sublinieze relevanţa partenerului/partenerilor IEPV MD încadrul proiectului• prezinte o descriere a experienţei anterioare în cadrulproiectelor interregionale şi a altor proiecte relevante,finanţate de către UE, ale partenerului/partenerilor IEPV MD• evidenţieze pachetele de lucru şi activităţile cu input-ul PPal IEPV
 11. 11. Formularul de cerere IEPVPachetele de lucru:• Informaţiile de bază în pachetul de lucru• Activităţile partenerilor IEPV în pachetul de lucruDescrierea activităţilor desfăşurate de către partenerului/partenerilor IEPVMD în pachetul de lucruRolul fiecărui partener IEPV MDCantitateaAmplasarea geograficăCadrul temporal
 12. 12. Formularul de cerere IEPVDescriere calitativă şi cantitativă a realizărilor şi rezultatelor(doar realizările şi rezultatele cu referire la activităţile ceurmează a fi efectuate de către PP IEPV MD)Tipul DescrierePartenerPartenerul carecontribuieUnitaredemăsurăValoare debazăValoarea ţintăPerioada delivrarerealizarerealizarerezultatrezultat
 13. 13. Formularul de cerere IEPVPachete de lucruStructură şi raţionament logic:• Pl 1 – Proiect transnaţional şi management financiar• Pl 2 – Activităţi de comunicare• Pl 3 – Conţinut
 14. 14. Formular de solicitare a grantuluiFormular de solicitare a grantuluiSolicitantul IEPV va transmite Partenerului Lider documentelesolicitate, în timp util şi va permite, astfel, Partenerului Lider săprezinte pachetul de documente solicitate înainte de termenullimită.
 15. 15. Criterii formale Metoda de evaluare Consecinţă anesatisfacerii cerinţeiCineverificăTransmiterea în timp util Prezentarea în termenullimită:-versiunea electronică,depusă către termenullimită;Respingerea propunerii STCIntegralitatea formularului decerere de acordarea a grantuluidepus, inclusiv a declaraţieisolicitantului IEPV,cu semnăturaaplicată,Anexa B – bugetul IEPVAnexa C- Cadrul logicAcesta este completatintegralRespingerea propunerii STCVerificare oficială
 16. 16. Criterii formale Metoda de evaluare Consecinţă anesatisfaceriicerinţeiCineverificăFormularul de cerere IEPV,completat de către PartenerulLiderDocumentul prezentat RespingereapropuneriiSTCDeclaraţia Partenerului Liderdepusă, semnată şi ştampilatăDocumentul prezentat RespingereapropuneriiSTCDocumentele justificative Documentul prezentat(Documentul lipsă trebuie săfie prezentat în termen de10 zile lucrătoare de la datanotificării din parteaSecretariatului TehnicComun)RespingereapropuneriiSTCVerificare oficială
 17. 17. Controlul eligibilităţii• Criteriile de eligibilitate de tip “knock-out”• Se va răspunde în mod clar cu DA sau NU• Verificarea eligibilităţii partenerului va fi efectuată de către MD SCP.• Nesatisfacerea cerinţelor de eligibilitate duce la respingerea partenerului.Criterii de eligibilitate -partener şi nivel aplicareDescriere Consecinţă anesatisfaceriicerinţeiCine verifică?Partenerul de finanţare IEPVeste eligibilPartenerul proiectului de finanţare IEPV este eligibil înconformitate cu normele de eligibilitate stabilite în ProgramulOperaţional, Manualul Programului şi în apelul respectiv depropuneriRespingereacontractuluiIEPVMD SCPSubvenţia solicitată de IEPV seîncadrează în limitele fixateSubvenţia IEPV solicitată îndeplineşte minimul de contribuţiisau depăşeşte minimul de contribuţii IEPV identificate în apelulrespectiv de propuneriRespingereacontractuluiIEPVSTC
 18. 18. Controlul eligibilităţiiScopul criteriilor de calitate este de a evalua calitatea partenerului IEPVde a fi eligibil.Verificarea calităţii va fi un control “uşor", deoarece proiectele de înaltăcalitate sunt deja selectate.Această verificare va consta preponderent din evaluarea:• calităţii valorii adăugate de integrare a unui partener din Moldova încadrul parteneriatului transnaţional şi• calităţii conţinutului prezentat în partea MD a proiectului – a se vedeaformularul de aplicare completat de către PL!
 19. 19. Controlul eligibilităţiiParteneriatul are o pondere de 60%Calitatea parteneriatului transnaţional cu privire la partenerulIEPV MDÎntrebări detaliate pentru criterii PunctajPARTENERIATCompoziţia şicalitateaparteneriatuluitransnaţional cuprivire la partenerulIEPV MDImplicarea solicitantului IEPV MD este bine justificată şi în măsură să contribuie în modechilibrat la punerea în aplicare a proiectelor de cooperare transnaţională?5 puncteTipul teritoriului/regiunii reprezentat/e de către solicitantul IEPV MD este relevant dinpunctul de vedere al tematicii proiectului?Rolul solicitantului IEPV MD este unul detaliat, echilibrat şi adecvat pentru atingereaobiectivelor propunerii?Solicitantul IEVP MD a dat dovadă de experienţă şi competenţă în domeniul tematic vizat(proiecte de referinţă), pentru a obţine realizările propuse şi rezultatele scontate?Activităţile transnaţionale propuse sunt susceptibile de a avea un beneficiu şi impact clarîn Moldova?
 20. 20. Controlul eligibilităţiiConţinut: 60%Întrebări detaliate pentru criterii PunctajCONŢINUTCalitateaplanului delucru şidescriereaactivităţilor cuprivire lasolicitantulIEPV MDAbordarea conceptuală de proiect a partenerului MD şi planul delucru sunt bine proiectate şi realiste?5 puncteActivităţile descrise sunt detaliate (cum, unde, când şi de către cine vorfi efectuate) şi relevante?Activităţile propuse sunt adecvate, practice şi în concordanţă cuobiectivele şi rezultatele scontate?Bugetul alocat fiecărei activităţi de proiect este justificat şi cuantificat înmod corect în legătură cu activităţile proiectului propus?Calitatea conţinutului cu privire la partenerul IEPV MD
 21. 21. Formular de solicitare a grantuluiFormular de solicitare a grantuluiInformaţiile furnizate în formularul de cerere de grant şi anexeleacestuia (care urmează a fi completate de către partenerul IEPV MD)trebuie să fie în concordanţă cu informaţiile prezentate înformularul de cerere al IEPV (care urmează a fi completat de cătrePartenerul Lider).Formularul de solicitare a grantului trebuie să furnizeze o descrieredetaliată a acţiunii care urmează a fi desfăşurată de către solicitantulIEPV, în condiţiile în care aceasta va fi utilizată pentru contractare şi,în temeiul acesteia, vor fi desfăşurate monitorizarea şi raportareacererilor justificative pentru plăţi.
 22. 22. Informaţii generaleInformaţii generale• Numele solicitantului IEPV• Titlul proiectului transnaţional• Acronimul proiectului transnaţional• Locaţia acţiunii - specificaţi raionul IEPV în cauză, regiunea(regiunile), care vor beneficia în urma acţiunii
 23. 23. AcţiuneaAcţiuneaDescrierea (maxim 13 pagini)... a acţiunii propuse, referindu-se la•obiectivul/obiectivele general (e) şi specific(e),• realizări şi rezultate• în concordanţă cu formularul general de aplicare depus de cătrePartenerul Lider FEDR:− rezultatele specifice scontate,− precizarea modului în care acţiunea în cauză va îmbunătăţi situaţiagrupurilor-ţintă şi a beneficiarilor finali, precum şi capacităţiletehnice şi manageriale ale grupurilor-ţintă.Identificaţi şi descrieţi în mod amănunţit fiecare activitate şi/ sau pachet delucru care urmează a fi întreprins/ă pentru a produce rezultate, justificândalegerea acestor activităţi.Asiguraţi coerenţa şi consecvenţa concepţiei proiectului.
 24. 24. AcţiuneaAcţiuneaMetodologia (maxim 5 pagini)• motivarea metodologiei• metoda de implementare• în cazul în care acţiunea continuă o acţiune precedentă, descrieţimodul în care acţiunea respectivă intenţionează să se bazeze perezultatele acţiunii precedente (furnizaţi principalele concluzii şirecomandări ale tuturor evaluărilor efectuate)• în cazul în care acţiunea este parte a unui program mai larg, explicaţimodul în care acesta corespunde sau este coordonat cu acestprogram sau cu orice alt proiect, eventual, planificat (vă rugăm săspecificaţi potenţialele sinergii cu alte iniţiative, în special cele aleUniunii Europene)
 25. 25. AcţiuneaAcţiuneaMetodologia (maxim 5 pagini)• procedurile de monitorizare şi evaluare internă / externă;• rolul şi gradul de participare în acţiune a diferitor actori şi părţiinteresate (grupurile-ţintă, autorităţile locale etc.) şi motivele pentrucare aceste roluri le-au fost atribuite;• structura organizatorică şi echipa propusă pentru punerea înaplicare a acţiunii (se indică funcţii şi nicidecum nume de persoane)• principalele mijloace propuse pentru implementarea acţiunii(echipamente, materiale şi provizii ce urmează a fi achiziţionate sauînchiriate);• activităţile planificate, în scopul de a asigura vizibilitatea acţiunii şifinanţarea din partea UE.
 26. 26. AcţiuneaAcţiuneaDurata şi planul de acţiune indicativ pentru punerea în aplicare aacţiunii(maxim 4 pagini)• durata acţiunii în luni complete• solicitanţii nu ar trebui să furnizeze o dată specifică pentru începereaprocesului de implementare a acţiunii, ci să facă pur şi simplu referire la"luna 1", "luna 2" etc.• Se recomandă ca solicitanţii să fixeze, în mod estimativ, durata estimatăa fiecărei activităţi şi perioada totală, dar să nu indice cea mai scurtă duratăposibilă...
 27. 27. AcţiuneaAcţiuneaPlanul de acţiune indicativ pentru implementarea acţiuniiPlanul de acţiune pentru primele 12 luni de implementare ar trebui să fiesuficient de detaliat pentru a oferi o imagine de ansamblu asuprapregătirii şi implementării fiecărei activităţi.
 28. 28. AcţiuneaAcţiuneaPlanul de acţiune indicativ pentru implementareaacţiuniiPlanul de acţiune pentru fiecare dintre anii următori ar putea fi mai general şi artrebui să enumere doar principalele activităţi propuse pentru acei ani. În acestscop, acesta trebuie să fie divizat în perioade de câte şase luni.
 29. 29. AcţiuneaAcţiuneaSustenabilitatea acţiunii (maxim 3 pagini)Furnizaţi toate informaţiile solicitate mai jos:• impactul aşteptat al acţiunii cu date cuantificate acolo unde esteposibil, la nivel tehnic, economic, social, şi politic (va conduce laîmbunătăţirea legislaţiei, codurilor de conduită, metodelor, etc.?)• un plan de diseminare ş posibilităţile de replicare şi extindere arezultatelor acţiunii (efectele de multiplicare), indicând în mod clarorice canal de diseminare.
 30. 30. AcţiuneaAcţiuneaSustenabilitatea acţiunii• o analiză detaliată a riscurilor şi un plan de contingenţă. Aceasta artrebui să includă o listă de riscuri asociate cu fiecare acţiunepropusă, însoţită de măsuri de atenuare relevante. O analiză bună ariscurilor va include o serie de tipuri de riscuri, inclusiv riscuri fizice,de mediu, politice, economice şi sociale.• principalele condiţii prealabile şi ipoteze în timpul şi după faza deimplementare.
 31. 31. AcţiuneaAcţiuneaSustenabilitatea acţiunii• Explicarea modul în care acţiunea se va face sustenabilă dupăfinalizare. Aceasta poate include acţiuni ulterioare, strategiiincorporate, proprietate, plan de comunicare, etc.Există patru tipuri de durabilitate:a. Sustenabilitate financiarăb. Sustenabilitate instituţionalăc. Sustenabilitate la nivel de politici: de exemplu, acolo unde este cazul,impactul structural (îmbunătăţirea legislaţiei, coerenţa cu cadreleexistente, codurile sau metodele de conduită).d. Sustenabilitatea mediului: care este impactul acţiunii asupra mediului—au fost puse în aplicare condiţii pentru evitarea efectelor negativeasupra resurselor naturale de care depinde acţiunea dată şi asupramediului natural larg?
 32. 32. AcţiuneaAcţiuneaCadrul logicAnexa C la Formularul de aplicareExplicaţiile necesare pot fi găsite pe internet, de exemplu, laurmătoarea adresă: http://www.puntosud.org/helpdesk-europeaid/doku.php/preparing_a_project/how_to_apply_for_a_grant/how_to_prepare_a_project_proposal/logframeCadrul Logic al PL urmează să fie ajustat…
 33. 33. Experienţa solicitantuluiExperienţa solicitantuluii) Pentru acţiuni similare.Descrierea detaliată a acţiunilor din acelaşi sector şi de o amploarecomparabilă cu cel pentru care solicitaţi subvenţionare gestionate decătre organizaţia dumneavoastră în ultimii trei ani.Cel mult 1 pagină per acţiune.Numele solicitantului:Project title: Sectorul (vezi pct. 3.2.2 din Secţiunea 3):Locaţia acţiunii Costul acţiunii(euro)Rolul în acţiune:coordonatorului, co-solicitantului, entităţiiafiliateDonatori la acţiune(nume)Suma cu care s-acontribuit (prindonator)Perioadele (de la zz /ll / aaaa la zz / ll / aaaa)… … … … … …Obiectivele şi rezultatele acţiunii
 34. 34. Experienţa solicitantuluiExperienţa solicitantuluiii) Alte acţiuniVă rugăm să furnizaţi o descriere detaliată a altor acţiuni derulate de cătreorganizaţia dumneavoastră în ultimii trei ani.Maximum 1 pagină per acţiune şi maxim 10 acţiuni.Numele solicitantului:Titlul proiectului: Sectorul (a se vedea punctul 2.2.2 din secţiunea 2):LocaţiaacţiuniiCostul acţiunii(euro)Rolul în acţiune:coordonatorului, co-solicitantului, entităţiiafiliateDonatori la acţiune(nume)Suma cu care s-acontribuit (prindonator)Perioadele (de la zz /ll / aaaa la zz / ll / aaaa)… … … … … …Obiectivele şi rezultatele acţiunii
 35. 35. SolicitantulSolicitantulDenumirea organizaţieiDatele de contact ale solicitantului, în scopul acestei acţiuniDenumirea legală completă a Solicitantului în limba englezăDenumirea legală completă a Solicitantului în limba localăAbreviereaNumărul de înregistrare (sau echivalentul)Data înregistrăriiLocul înregistrăriiAdresa oficială înregistrăriiŢara înregistrăriiSite-ul şi adresa de e-mail a organizaţieiNumărul de telefon: Codul ţării + codul oraşului + numărulNumărul de fax: Codul ţării + codul oraşului + numărul
 36. 36. SolicitantulSolicitantulProfilStatutul juridicScop lucrativ □ Da□ NuONG □ Da□ NuBazată pe valori □ Politice□ Religioase□ Umanitare□ NeutreOrganizaţia dumneavoastrăeste legată de o altă entitate?□ Da, entitatea mamă:(vă rugăm specificaţi ID-ul său EuropeAid:…………………………)□ Da, entitate/entităţi controlată (e)□ Da, organizaţie de familie/entitate reţea□ Nu, este independentă
 37. 37. SolicitantulSolicitantulCategorie(1) sectorul din care face parte organizaţia dvs., astfel cum estedefinit în statutul acesteia (sau un document echivalent): public(stabilită şi / sau finanţată de către un organ public) SAU privată(stabilită şi / sau finanţată de către o entitate privată);(2) în coloana corespunzătoare, categoria din care face parteorganizaţia dvs. (o singură opţiune).Tabelul cu opţiuni pentru a bifa!
 38. 38. SolicitantulSolicitantulCategoriePublic□ Administraţie publică□ Reprezentanţă descentralizată alestatelor suverane□ Organizaţie internaţională□ Instituţie judiciară□ Autoritate locală□ Agenţie de implementare□ Universitate/Educaţie□ Institut de cercetare□ Laborator de idei□ Fundaţie□ Asociaţie□ Mass-media□ Reţea/Federaţie□ Organizaţie industrială sau profesională□ Sindicat□ Organizaţie culturală□ Organizaţie comercialăPrivatAgenţie de implementareUniversitate/EducaţieInstitut de cercetareLaborator de ideiFundaţieAsociaţieMass-mediaReţea / FederaţieOrganizaţie industrială sau profesionalăSindicatOrganizaţie culturalăOrganizaţie comercialăAlt actor nestatal
 39. 39. SolicitantulSolicitantulSector (sectoare)Tabel cu opţiuni pentru a bifa, mai multe pagini! Extras:□ 332 Turism□ 33210 Politica de turism şi gestionarea administrativă□ 41 Protecţia mediului general□ 410 Protecţia mediului general□ 41010 Politica de mediu şi gestionarea administrativă□ 41020 Protecţia biosferei□ 41030 Bio - diversitate□ 41040 Conservarea spaţiilor□ 41050 Prevenirea / controlul inundaţiilor□ 41081 Educaţie / formare asupra mediului□ 41082 Cercetare asupra mediului□ 43 Alte aspecte multi-sectoriale□ 430 Alte aspecte multi-sectoriale□ 43010 Ajutor multi-sectorial□ 43030 Dezvoltare şi management urban□ 43040 Dezvoltare rurală□ 43050 Dezvoltarea alternativă non-agricolă□ 43081 Educaţie / formare multi-sectorială□ 43082 Instituţii de cercetare / ştiinţifice
 40. 40. SolicitantulSolicitantulGrupul/grupurile ţintăTabel cu opţiuni pentru a bifa, extras:□ Toate□ Copii soldaţi□ Copii (mai puţin de 18 ani)□ Organizaţie bazată pe comunitate□ Consumatori□ Persoane cu handicap□ Consumatori de droguri□ Organizaţii educaţionale (şcoli, universităţi)□ Persoane în vârstă□ Persoane bolnave (Malarie, tuberculoză, HIV / SIDA)□ Popoare indigene□ Autorităţi locale□ Migranţi□ Organizaţii non-guvernamentale□ Persoane refugiate/strămutate□ Organizaţii de cercetare / cercetători□ Întreprinderi mici şi mijlocii□ Studenţi□ Altele (vă rog să specificaţi) ……………………………..
 41. 41. SolicitantulSolicitantulCapacitatea de a gestiona şi implementa acţiuniExperienţă în funcţie de sector (Tabel cu opţiuni pentru a bifa, extras):Sector An(i) de experienţăExperienţă în ultimii7 aniNumărul de proiecteîn ultimii 7 aniSuma estimată (în mii deeuro), în ultimii 7 ani□ Mai puţin de 1 an□ de la 1 la 3 ani□ de la 4 la 7 ani□ 7 years +□ Mai puţin de 1 an□ de la 1 la 3 ani□ de la 4 la 7 ani□ peste 7 ani +□ de la 1 la 5□ de la 6 la 10□ de la 11 la 20□ de la 21 la 50□ de la 51 la 200□ de la 200 la 500□ peste 500+□ Mai puţin de 1□ de la 1 la 5□ de la 5 la 20□ de la 20 la 50□ de la 50 la 100□ de la 100 la 300□ de la 300 la 1.000□ peste 1000+□ Necunoscut□ Mai puţin de 1 an□ de la 1 la 3 ani□ de la 4 la 7 ani□ peste 7 ani +□ Mai puţin de 1 an□ de la 1 la 3 ani□ de la 4 la 7 ani□ peste 7 ani +□ de la 1 la 5□ de la 6 la 10□ de la 11 la 20□ de la 21 la 50□ de la 51 la 200□ de la 200 la 500□ peste 500+□ Mai puţin de 1□ de la 1 la 5□ de la 5 la 20□ de la 20 la 50□ de la 50 la 100□ de la 100 la 300□ de la 300 la 1.000□ peste 1000+□ Necunoscut
 42. 42. SolicitantulSolicitantulCapacitatea de a gestiona şi implementa acţiuniExperienţă pe zone geografice (Tabel cu opţiuni pentru a bifa, extras):Zonă geografică(ţară sau regiune)An(i) de experienţăNumărul deproiecte înaceastă zonăgeografică înultimii 7 aniSuma estimată (înmii de euro),investită înaceastă zonăgeografică înultimii 7 aniLista indicativă a regiunilor−Europa UE−Europa non-UE−Europa de Est−America Centrală−America de Sud−Asia de Sud-Est−North-East Asia−Asia de Sud−Central Asia−Marea Mediteraneană−Ţările din Golf−Africa de Est−Africa de Nord−Africa de Vest−Africa de Sud−Oceanul Indian−Insulele Caraibe−Oceanul pacific□ Mai puţin de 1 an□ de la 1 la 3 ani□ de la 4 la 7 ani□ peste 7 ani +□ de la 1 la 5□ de la 6 la 10□ de la 11 la 20□ de la 21 la 50□ de la 51 la200□ de la 200 la500□ peste 500+□ Mai puţin de 1□ de la 1 la 5□ de la 5 la 20□ de la 20 la 50□ de la 50 la 100□ de la 100 la 300□ de la 300 la1.000□ peste 1000+□ Necunoscut□ Mai puţin de 1 an□ de la 1 la 3 ani□ de la 4 la 7 ani□ peste 7 ani +□ de la 1 la 5□ de la 6 la 10□ de la 11 la 20□ de la 21 la 50□ de la 51 la200□ de la 200 la500□ peste 500+□ Mai puţin de 1□ de la 1 la 5□ de la 5 la 20□ de la 20 la 50□ de la 50 la 100□ de la 100 la 300□ de la 300 la1.000□ peste 1000+□ Necunoscut
 43. 43. SolicitantulSolicitantulCapacitatea de a gestiona şi implementa acţiuniReferinţă transversală de experienţă în funcţie de sector de zonăgeografică:Sector (sectoare)(as selected in 3.2.2)Zonă(zone) geografică (e), (ţară sau regiune,dupăcum s-a menţionat mai sus)
 44. 44. SolicitantulSolicitantulCapacitatea de a gestiona şi implementa acţiuniResurseDate financiareAnul Cifra deafaceri sauechivalentVenituri netesau echivalentBilanţultotalCapitalulsocial sauechivalentDatorii petermenmediu şi petermen lungDatorii petermenscurt (<1an)NN-1N-2
 45. 45. SolicitantulSolicitantulCapacitatea de a gestiona şi implementa acţiuniSursă (e) de finanţare... bifaţi sursa (ele) din veniturile organizaţiei dvs. ișspecificaţi informaţiile suplimentare solicitatePer an!An Sursă Procentajul (totalpentru un anumit antrebuie să fie egală cu100%Numărul demembri plătitoride taxe (doarpentru sursă =taxele de membru)N □ UE NeaplicabilN □ Organismele publice ale statelor membre NeaplicabilN □ Organismele publice ale ţărilor terţe NeaplicabilN □ Naţiunile Unite NeaplicabilN □ Alte organizaţii internaţionale NeaplicabilN □ Sectorul privat NeaplicabilN □ Cotizaţiile de membruN □ Altele (precizaţi):…………… NeaplicabilN Total 100 % Neaplicabil
 46. 46. SolicitantulSolicitantulCapacitatea de a gestiona şi implementa acţiuniNumărul de angajaţi (echivalent cu normă întreagă)... bifaţi o opţiunepentru fiecare tip de personalTipul personalului Paid UnpaidPersonal la sediul central: recrutat şi bazat însediul central (în ţările dezvoltate)□ < 10□ > 10 şi < 50□ > 50 şi < 100□ > 100□ Neaplicabil□ < 10□ > 10 şi < 50□ > 50 şi < 100□ > 100□ NeaplicabilPersonal expatriat: recrutat la sediul central(situat în ţările dezvoltate) şi bazat în ţările în cursde dezvoltare□ < 10□ > 10 şi < 50□ > 50 şi < 100□ > 100□ Neaplicabil□ < 10□ > 10 şi < 50□ > 50 şi < 100□ > 100□ NeaplicabilPersonal local: recrutat şi bazat în ţările în curs dedezvoltare... ...
 47. 47. SolicitantulSolicitantulCapacitatea de a gestiona şi implementa acţiuniNume Profesie Funcţie Naţionalitate Stagiul de muncăDl.DnaLista consiliului/ comitetului de administraţiei al organizaţieidvs.
 48. 48. LISTA DE VERIFICARELISTA DE VERIFICARESolicitantul IEPV trebuie să asigure de faptul că formularul de aplicare estecompletat cu atenţieÎnainte de a trimite propunerea, vă rugăm să verificaţi dacă toate criteriile prezentatemai jos au fost îndeplinite în totalitate şiBifaţielementelede mai josTitlul propunerii: <indicaţi titlul> Da NuPARTEA 1 (ADMINISTRATIVĂ)1. A fost folosit formularul de cerere de subvenţionare corect2. Declaraţia solicitantului a fost completată şi semnată.3. Propunerea este tipărită în limba engleză.4. Bugetul este închis, prezentat în formatul solicitat, şi declarat în euro.5. Cadrul logic a fost finalizat şi anexat.PARTEA 2 (ELIGIBILITATE)6. Acţiunea durează între <X luni> şi <X luni> (implementarea proiectului nu poatedepăşi data de 31.12.2014).7. Contribuţia IEPV solicitată este de minim l00.000 EURO.8. Contribuţia IEPV solicitată este de 90%
 49. 49. DECLARAŢIE PARTENERULUI DE PROIECT IEPVDECLARAŢIE PARTENERULUI DE PROIECT IEPVDeclaraţia partenerului IEPV este o parte integrantă a cererii, precumşi anexa B şi anexa C la formularul de cerere.Ultima pagină a formularului de cerere
 50. 50. Bugetul (Anexa B)Bugetul (Anexa B)Solicitanţii principali trebuie să ţină cont de faptul că contribuţiaminimă IEVP ce urmează a fi solicitată per partener de proiectIEVP este de 100.000 EUR (90% din cheltuielile totale eligibile aleacţiunii).Partenerii IEVP necesită un buget separatPartenerii IEVP vor semna separat contracte de acordare de grantcu AM /STC.Contractele de acordare de grant ale IEVP vor fi încheiate întrepartenerii ENPI şi STC /AM. Prin urmare, partenerii IEVP suntresponsabili de contribuţia IEVP acordată.
 51. 51. AcţiuneaAcţiuneaBugetAnexa B la Formularul de CerereFişier Excel ce urmează a fi completat … sfaturi adiţionale din parteaunui expert…?Anexa B la Formularul de Cerere va conţine informaţii despre:•Bugetul acţiunii (fila 1), pentru întreaga durată a acţiunii şi pentru primele 12luni ale acţiunii;•Justificarea bugetului (fila 2), pentru întreaga durată a acţiunii şi•Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă şi alte surse preconizate definanţare a acţiunii, pentru întreaga durată a acesteia (fila 3).
 52. 52. Bugetul (Anexa B)Bugetul (Anexa B)Admisibilitatea cheltuielilor• În general, cheltuielile sunt admisibile în cadrul finanţării dacă acestea:– au fost suportate pe durata implementării părţii IEVP a proiectului (excepţie:costurile de verificare a cheltuielilor aferente rapoartelor finale ale părţii IEVP aproiectului. Este posibil ca procedurile de acordare a contractului să fi fostîncepute, iar contractul să nu fi fost încă semnat de către Beneficiar sauparteneri acestuia, înainte de demararea perioadei de implementare a părţiiIEVP de proiect);– au fost plătite de către beneficiar în termen de 60 de zile de la finalizareaacţiunii, fixată în contractul de acordare a grantului.– sunt indicate în bugetul general estimat al părţii IEVP a proiectului;
 53. 53. Bugetul (Anexa B)Bugetul (Anexa B)Eligibilitatea cheltuielilor• În general, cheltuielile sunt eligibile în cadrul finanţării dacă acestea:– sunt necesare pentru implementarea părţii IEVP de proiect;– pot fi identificate şi verificate, fiind înscrise în registrul de evidenţă contabilă alBeneficiarului şi determinate conform standardelor contabile în vigoare în ţaraîn care este stabilit Beneficiarul şi conform practicilor uzuale ale Beneficiaruluiprivind calcularea cheltuielilor;– sunt rezonabile, justificate şi corespund cerinţelor managementului financiar,cu privire la economie şi eficienţă.
 54. 54. Bugetul (Anexa B)Bugetul (Anexa B)Cheltuielile directe eligibile:• Cheltuielile aferente personalului desemnat în cadrul Acţiunii, ce corespundsalariilor brute ce includ taxele de asigurare socială şi alte costuri în materiede remunerare; salariile şi costurile nu trebuie să le depăşească pe cele, înmod obişnuit, suportate de către Beneficiar, cu excepţia cazului în careacestea sunt justificate ca fiind esenţiale pentru desfăşurarea acţiunii.• Cheltuielile de deplasare şi întreţinere pentru angajaţi şi alte persoaneimplicate în Acţiune, cu condiţia ca acestea să nu le depăşească pe celesuportate în mod normal de către Beneficiar. Orice rată forfetară derambursare a cheltuielilor de întreţinere nu trebuie să depăşească ratele cecorespund sistemului publicat de Comisia Europeană la momentul semnăriicontractului. Ratele diurne (per diem) pot fi accesate la următoarea dresă:http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm• Cheltuielile de achiziţionare sau închiriere a echipamentelor şi stocurilorexclusiv pentru scopurile Acţiunii,
 55. 55. Bugetul (Anexa B)Bugetul (Anexa B)Cheltuieli directe eligibile:• Cheltuielile pentru serviciile direct legate de acţiune, cu condiţia ca acesteasă corespundă ratelor specifice pieţii.• Cheltuielile pentru produsele de consum (stocurile de birou), cu condiţia caacestea să nu fie incluse în bugetul cheltuielilor administrative;• Cheltuieli aferente sub-contractorilor;• Cheltuieli ce derivă direct din cerinţele Contractului de Grant, ex.:diseminarea de informaţii, evaluări specifice pentru partea proiectului,costurile de verificare a cheltuielilor, traducere, multiplicare etc.) inclusivcheltuielile aferente serviciilor financiare (adică cheltuielile aferentetransferurilor bancare); Costurile de verificare a cheltuielilor trebuie săcorespundă cu ratele specifice pieţii, pentru acest tip de servicii.
 56. 56. Bugetul (Anexa B)Bugetul (Anexa B)Cheltuieli directe eligibile:• Cheltuieli administrative: cheltuielile generale indirecte pot fi admisibilepentru o rată forfetară de finanţare fixată la un nivel de cel mult 7% dintotalul cheltuielilor directe admisibile. Cheltuielile indirecte sunt admisibile cucondiţia ca acestea să nu includă cheltuielile fixate într-o altă linie de buget.
 57. 57. Bugetul (Anexa B)Bugetul (Anexa B)Cheltuieli neeligibile/Următoarele cheltuieli sunt neeligibile:• Datorii şi asigurări pentru pierderi şi datorii;• Dobânda datorată;• Articole deja finanţate în alt cadru;• Achiziţionarea de terenuri sau clădiri;• Pierderile aferente ratelor de schimb valutar;• Taxele, inclusiv TVA, cu excepţia cazului în care Beneficiarul nu le poaterecupera, iar legea aplicabilă nu interzice acoperirea taxelor;• Împrumuturi părţilor-terţe;• Amenzi şi penalităţi;
 58. 58. Bugetul (Anexa B)Bugetul (Anexa B)Cheltuieli neeligibile/Următoarele cheltuieli sunt inadmisibile:• Contribuţii în natură. (Contribuţiile în natură nu sunt considerate ca fiindcheltuieli şi, prin urmare, nu sunt admisibile. Contribuţiile în natură nutrebuie tratate ca fiind o cofinanţare din partea Beneficiarilor. Cheltuielileaferente angajaţilor desemnaţi în cadrul Acţiunii sunt calificate ca fiindcontribuţii în numerar).• Investiţii mici• Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute• Orice cheltuieli survenite înainte de semnarea Acordului de Finanţare cuStatul Partener IEVP sau cu Partenerul dat.

×