8

408 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
408
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
63
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

8

 1. 1. INOVAREA șI TRANSFERULTEHNOLOGIC PENTRU ASIGURAREAUNEI DEZVOLTĂRI SOCIO-ECONOMICEDURABILE.Roman CHIRCAAgenția pentru Inovare și Transfer TehnologicDirector General
 2. 2. AGENțIA PENTRU INOVAREșI TRANSFER TEHNOLOGICA ACADEMIEI DE ȘTIINțE A MOLDOVEI A fost creată la data de 29 Octombrie 2004; Scopul acesteia este coordonarea, stimularea şiimplementării mecanismelor activităţii de inovare şi transfertehnologic în Republica Moldova; Are rolul unui Centru de legătură pragmatică între oameniide ştiinţă, pe de o parte, şi autorităţile publice, oamenii deafaceri, pe de altă parte, AITT şi-a propus implementarea rapidă a inovaţiilor şitransferarea tehnologiilor avansate în producţie, conformsistemului occidental, contribuind astfel la accelerareaprocesului de apropierea la standarderele UE.
 3. 3. TOP INOVAțII ÎN ULTIMII 25 DE ANI 1. Bombardierul B-2, 1988Acest tip de avion deluptă, poate pătrunde înspatele liniilor inamice, fără a fidetectat de radare. Aceasta seîntîmplă din cauza materialuluidin care este confecționatcorpul avionului, care”absoarbe” undele radio, iaraerodinamica acestuia, îipermite să devieze orice altesemnale, nepermițînd acestorasă se întoarcă la sursa de undeau fost emise.
 4. 4. TOP INOVAțII ÎN ULTIMII 25 DE ANI 2. Harbuzul fără semințe(Sun World Intl.), 1988Harbuzul fără semințe a fostobținut de către compania SunWorldInternational, California, acceașicompanie care a obținut șistrugurii roșii fără semințe.Compania susține, ca nu doarlipsa semințelor este singuraschimbare, ci și ca gustul șiculoare au devenit mai plăcute.
 5. 5. TOP INOVAțII ÎN ULTIMII 25 DE ANI 3. ABS-ul, DelcoMoraine, 1990Sistemul antiblocare lafrînare, s-a dovedit a fi oinovație foarte utilă, dar a fosși suficient de ieftin încît toatecompaniile producătoare demașini șă-și permită să-limplemeteze. GM a fost primacompanie care l-a folosit. Deșisitemele moderne de ABS, aumai suferit unele modificări șiîmbunătățiri, aceste sebazează în mare parte peprincipiul primei versiuni asistemului
 6. 6. TOP INOVAțII ÎN ULTIMII 25 DE ANI 4. Aparatul digital defotografiat (Kodak, 1991)Enginerii Kodak, au înlocuit oparte din partea dorsala aaparatului de fotografiat, cu unpanel digital de 1,3megapixeli, monocromatic, cusenzori de imagine. Imaginileobținute erau stocate pe undizpozitiv de stocare atașat.Acest sistem Kodak, este folositși în zilele noastre, deși forma șidimensiunile aparatelor digitalemoderne, s-au redusconsiderabil
 7. 7. TOP INOVAțII ÎN ULTIMII 25 DE ANI 5. Becul incadescent delumină, 1991Deși acesta a fost inventat în1991, a mai fost nevoie de cevavreme pentru a a găsi soluțiadiminuării costului deproducere, și a crea un prototipcompatibil cu circuitele electriceglobale. Odată rezolvată șiaceastă problemă, becul careproduce o luminăalbă, plăcută, a început a ficomercializat în proporții maimari.
 8. 8. CE ESTE INOVAREA? Inovare - este o activitate din care rezultă un produs(bun sau serviciu) nou sau semnificativ îmbunătățitşi/sau aplicare a rezultatului final, nou sau perfecţionatsemnificativ îmbunătățit, al activităţii din domeniulcercetării ştiinţifice Cu alte cuvinte, Inovarea, este un proces deschimbare, ale cărui rezultate pot fi măsurate.
 9. 9. CE ESTE TRANSFERUL TEHNOLOGIC? Transfer tehnologic - introducere în circuitul economica tehnologiilor şi utilajelor specifice, în vederea spoririieficienţei şi calităţii unor produse, servicii, procese sauobţinerii altora, noi, care sînt cerute pe piaţă sau prin carese adoptă un comportament inovativ, inclusiv activitateade diseminare a informaţiei, de explicare, de transmiterea cunoştinţelor, de consultanţă, realizîndu-se trecereaunei idei sau tehnologii de la autor la beneficiar.
 10. 10. IMPACTUL INOVAțIILOR Penetrarea a noi piețe de desfacere; Lansarea noilor produse/servicii; Reducerile costurilor produsului finit; Creşterea calităţii produselor/serviciilor; Eficientizarea ciclului de producție la ÎMM-uri; Crearea noilor întreprinderi competitive atât pe piațanațională, cât și pe cea internațională; Crearea noilor locuri de muncă; Îmbunătăţirea mediului înconjurător.
 11. 11. PROIECTELE DE TRANSFER TEHNOLOGIC Proiectele de TT, sunt instrumente de stimulare aactivității de inovare prin finanțarea parțială dinbugetul de stat (până la 50% din valoarea bugetului)a proiectelor inovaționale. Scopul acestora este de a implementa rezultatelecercetării științifice și/sau cercetărilor în cadrul IMM-rilor, prin introducerea unui produs (bun sau serviciu) nousau optimizat în mod semnificativ, pe piaţă de către oîntreprindere inovativă.
 12. 12. Dinamica producției inovaționale,mil. leiDinamica finanţării proiectelor de transfer tehnologic, în anii 2005-2012, mii leiDinamica numărului de proiecte
 13. 13. SISTEMUL DE INOVAREI. Activități de cercetare- Cercetare în Institute de CD- Cercetare în Universități- Cercetare în ÎntreprinderiII. Finanțarea Inovării- concursul proiectelor de inovare șitransfer tehnologic- voucher inovațional- Fonduri de risc (venture) / fonduri dedezvoltare creat în cadrul AITT- Programe şi Proiecte internaţionalede Cercetare-Dezvoltare (H2020,PC7)III. Transfer de Tehnologii- Cooperare intre org. de cercetare siîntreprinderi- Brokeraj de tehnologii- Licențiere exclusive și neexclusive(PI)IV. Dezvoltarea infrastructuriiinovaționale- Parcuri științifico-tehnologice- Incubatoare de inovare- Parcuri industriale (cooperarea MinEconomiei – AȘM - IMM)- Zone economice libereV. Activități și procese de inovare- Retele si clustere- Cooperare tehnologica- Lanturi de furnizori- Distributie si promovare- Consultanta de afaceri (experținaționali/internaționali)- Furnizarea de servicii demanagement, marketing produs,calitate.
 14. 14. CERCETAREA-DEZVOLTAREA-INOVAREA ÎNÎMM-URIC & DFinanțareainovăriiPlanificarestrategicăCercetare depiațăDezvoltareprodus nouReutilare liniiproducțieLansareproducțieEtapele CDI în ÎMM-uri:
 15. 15. INFRASTRUCTURA INOVAțIONALĂ Infrastructura inovațională este creată și dezvoltatăprin intermediul Parcurilor științifico-tehnologice șiIncubatoarelor de Inovare. IMM-urile care desfășoară o activitate inovațională potactiva în cadrul PȘT și II devenind rezidenți aiacestora.
 16. 16. INFRASTRUCTURA INOVAțIONALĂRezidenții unui parc ştiinţifico-tehnologic sau al unui incubatorde inovare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, beneficiază de: facilităţi fiscale şi vamale; finanţări, obţinute prin concurs în cadrul programelor de stat şi alproiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, acordate inclusiv pentrucrearea şi/sau dezvoltarea infrastructurii de inovare; investiţii şi dotări cu echipamente de la persoane fizice şi persoanejuridice de drept public sau privat şi din asistenţă financiară externă; donaţii, sponsorizări şi investiţii; condiţii avantajoase de locaţiune, folosire a infrastructurii şi acomunicaţiilor, inclusiv prin eşalonare a plăţilor; scutiri sau reduceri de tarife. servicii de incubare.
 17. 17. INSTRUMENTE DE FINANțARE –VOUCHERUL INOVAȚIONALCe este Voucherul Inovațional? Document nominal eliberat de o autoritateemitentă (maxim 10.000 EUR); Voucherul va fi utilizat de către unbeneficiar, pentru a achita valoarea serviciilorprestate de către furnizorul de servicii. Voucherul pentru inovare se acordă pentru oricedomeniu de activitate, dar condiția este caserviciile să fie „de cercetare” și să aibă dreptscop, dezvoltarea activităților inovaționale aleîntreprinderilor solicitante.
 18. 18. VOUCHERUL INOVAțIONALOBIECTIVE: Încurajarea IMM-urilor de a investi în activităţi de cercetare-dezvoltare. Facilitarea formării de colaborări şi parteneriate între IMM-uri şiinstituţii de cercetare si inovare. Exploatarea mai eficientă de către IMM-uri a cunoștințelor generatede instituţiile de cercetare. Testarea conceptelor cuprinse in brevetele de invenții. Valorificarea competenţelor tehnico-ştiinţifice din sistemul de CD însectorul productiv prin asistarea IMM-urilor în procesul de dezvoltareşi modernizare, prin achiziţionarea de servicii, tehnologii şi metode noisau avansate. Creșterea productivităţii, competitivității şi a calităţii produselorobţinute la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii. Stimularea culturii antreprenoriale în cadrul instituţiilor de cercetare siinovare din Moldova. Sprijinirea IMM-urilor inovatoare in vederea accesării fondurilorpublice si/sau private din alte surse.
 19. 19. CREAREA CLUSTERELOR INOVAțIONALE ÎN VEDEREAREALIZĂRII PROIECTELOR INVESTIțIONALE (INSTITUTE DECERCETARE - UNIVERSITĂțI – IMM-URI)Cercetăriștiințifice șioferta deprodusinovativAsigurareaconexiunii dintreactorii la diferitenivele.Promovarea I&TTCreareainstrumentelor dedezvoltare șisusținere aantreprenorialuluiinovațional.Instituțiile decercetare, universitățile, centrede formare profesionale –laboratoare, potențialuman, invenții…Reprezentant intermediar.Responsabili de realizareapoliticilor în domeniul transferuluitehnologic și inovării –consultanță ….MediulștiințificAITTAutoritățilepubliceMediul deafaceri IMM-rile – prin implementări deinovațiiCerereaprodusuluiinovativCompetențe în facilitareaprocesului inovării, (autoritățilecentrale, locale).
 20. 20. PROIECTE INTERNAțIONALE –ORIZONT 2020 Titlul noului program al Uniunii Europene definanțare în domeniul cercetării și inovării – Orizont2020 – reflectă ambiția de a oferi idei, creștereeconomică și locuri de muncă pentru viitor. Orizont 2020 va reprezenta un instrument cheie pentrupunerea în aplicare a inițiativei emblematice „O Uniunea inovării”. Orizont 2020 reunește toate programele de finanțareexistente ale Uniunii în materie de cercetare șiinovare, inclusiv Programul-cadru pentrucercetare, activitățile legate de inovare din cadrulProgramului-cadru pentru competitivitate și inovare șiInstitutul European de Inovare și Tehnologie (EIT).
 21. 21. PRIORITĂțILE CHEIE ÎNORIZONT 2020 Excelență științifică - creșterea nivelului deexcelență a bazei științifice a Europei. Poziția de lider în sectorul industrial -transformarea Europei într-un loc mai atractivpentru a investi în activitățile de cercetare șiinovare. Provocările societale - reflectă prioritățile politiceale Strategiei Europa 2020 și abordeazăprincipalele preocupări comune ale cetățenilor dinEuropa și din alte părți ale lumii.
 22. 22. PRINCIPIILE O2020Date generale Programul ORIZONT 2020 al Comisiei Europene, vaîncuraja în continuare accesul ÎMM-urilor la rezultatelecercetărilor științifice din spațiul european prin oferireainstrumentelor simplificate de finanțare, în comparațiecu precedentul program PC7. Orizont 2020 va conține o abordare integrată referitoarela IMM-uri.Simplificarea procedurii Simplificarea va fi deosebit de benefică pentru IMM-uri, deoarece acestea duc deseori lipsă de resurselenecesare pentru a face față sarcinii administrative mari.
 23. 23. MĂSURI ORIZONTALESet raționalizat de instrumente1. Un nou instrument pentru IMM-uri, bazat pe modelulSBIR22 (Small Business Innovation Research - Inițiativapentru cercetarea în întreprinderile mici)- Numai IMM-urile vor fi autorizate să solicite finanțare.- Sprijinul va fi acordat în faze diferite.2. În al doilea rând, în „Inovarea în IMM-uri” esteinclusă o activitate specifică pentru IMM-urile cu preocupareintensă pentru cercetare.3. În al treilea rând, „accesul la finanțarea de risc” vapune un accent puternic pe IMM-uri, după cum a solicitatConsiliul European.Mecanismul de capitaluri proprii și componenta legată de IMM-uri a mecanismului de împrumut vor fi implementate ca parte adouă instrumente financiare ale UE.
 24. 24. Instalație pilot în Moldova pentru prelucrareadeşeurilor din plastic și fabricarea produselor noi afost inaugurată pe 12 iunie 2012.Acest proiect a fost realizat de Institutul de Chimie alAcademiei de Ştiințe în colaborare cu SRL “Uispac”.Producerea materialelor noi după prelucrareadeșeurilor din plastic
 25. 25. S O C I E T A T E A P E A C Ţ I U N ITehnologie şi echipament pentru producereanano realizărilor avansate şi micro-conductoripentru materiale radio-absorbante de foarteînaltă frecvență de radiație şi micro-senzoripentru investigații medicale şi biologice.Contractecu Rusia, Israel,Germania, China,Korea de Sud, SUAMilioane de nano fibre integrate într-omicro-fibră de sticlă
 26. 26.  În urma realizării proiectului de transfer tehnologic de către IMSP Institutul deNeurologie şi Neurochirurgie, astăzi în țara noastră devine posibilăimplementarea tehnicilor microchirurgicale performante în tratamentul mini-invazival maladiilor degenerative ale coloanei vertebrale, și anume: spondilolistezelombare, stenoza de canal lombar, fracturi vertebrale, anomalii de dezvoltare acoloanei, hernii discale cervicale, spondiloze cervicale, hernii discale toracale.IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR MINI-INVAZIVE PERFORMANTE ÎNTRATAMENTUL MICROCHIRURGICAL AL MALADIILOR DEGENERATIVEALE COLOANEI VERTEBRALE
 27. 27. Rezidentul parcului științifico-tehnologic”MICRONANOTEH” Î.M. Uzina „TOPAZ” S.A. Elaborarea şi implementarea tehnologiei de producţie acircuitelor imprimate flexibil-rigidemultistrat, componente de importanţă majoră înindustria electronică modernă.ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI DEPRODUCŢIE A CIRCUITELOR IMPRIMATE FLEXIBIL-RIGIDEMULTISTRAT
 28. 28. VĂ MULțUMIM PENTRU ATENțIE!

×