Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tanulásmódszertani útmutató online tanuláshoz

273 views

Published on

.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tanulásmódszertani útmutató online tanuláshoz

 1. 1. d r . P a p p - D a n k a A d r i e n n Tanulásmódszertani útmutató online tanuláshoz V I I . O k t a t á s - I n f o r m a t i k a i K o n f e r e n c i a , 2 0 1 5 . m á j u s 1 5 - 1 6 .
 2. 2. A kérdés… tanulási környezet megváltozása … hogyan lehetek sikeres tanuló online környezetben? tanulásról, tudásról való gondolkozás megváltozása tanulói szerep megváltozása a korábbi tanulás(módszertan)i tapasztalatok szerepe, jelentősége
 3. 3. Kutatási módszerek és eszközök Írásbeli kikérdezés Tanulói kérdőív Tanulási napló Logolt adatok Online megfigyelés Tanulási előélet - eredményesség - IKT tapasztalat Önszabályozó tanulási képesség Tanulási sajátosságok - tanulási orientáció - impulzív-reflektív Digitális hozzáférés - eszközhasználati szokások - tanulásszervezési nehézségek - személyes tanulási környezet - időmenedzsment Online tevékenységadatok - oldalletöltések száma - időkimutatások - tipikus tevékenységek
 4. 4. A vizsgált minta A kurzusok mindegyike BLENDED LEARNING típusú kurzus volt
 5. 5. „Az online tanulási folyamatot kezdje a tervezéssel… az időbeosztást a teljes online tanulási folyamat alatt tartsa szem előtt!”  Önszabályozáson belül mért tervezési képesség  Kérdőívben: x = 2,89 (1-5-ig skálán)  Reflektív típusú tanulási naplóban: az időbeosztással való kontextusban jelent meg (sikerek/kudarcok); vissza-visszatér  Az IDŐ fontos vagy nem fontos?!  Általános időmenedzsment képességet mérő kérdéscsoport  a hallgatók 96%-a nem rendelkezik időmenedzsment képességgel  nincs szignifikáns összefüggés a tanulási eredményességgel → blended learning típusú kurzusokban nincs erre szükség?!  Tanulásmenedzsmentet mérő kérdéscsoport 3. faktor: tanulásszervezés nehézségei  van szignifikáns összefüggés a tanulási eredményességgel (r=0,137; p<0,01)  az eredményes online tanuláshoz szükséges a tanulás megfelelő szervezése (rendszeresen tanulni és lépést tartani az oktatóval)
 6. 6. „… a sikeres online tanulás érdekében először sajátítsa el a magabiztos technológiahasználatot!”  Tanulásmenedzsment kérdéscsoport 2. faktora: a tanulási források használatával kapcsolatos nehézségek  a digitális technológiák használata, és a kurzusinformációk menedzselése  x =4,25  szignifikáns összefüggést mutat az eredményességgel (p<0,01)
 7. 7. „Törekedjen a kurzuson belüli együttműködésre! … kövesse nyomon a társainak tanulási folyamatait is, és vegyen részt a konstruktív kommunikációs helyzetekben, vagy akár alakítsa ki ön ezeket!”  A tanulási-tanítási folyamatba való bevonódással kapcsolatos nehézségek (tanulásmenedzsment kérdéscsoport 1. faktora)  a felfedezés képessége, a társak munkájának nyomon követése, a konstruktív kommunikáció  szignifikáns összefüggés a tanulási eredményességgel (p<0,01)
 8. 8. „Használja a tanuláshoz a Wikipédiát, a YouTube-ot, valamint az online fogalom- és gondolattérképeket!”  PLE  Webkettes alkalmazások tanulási céllal való használatának gyakorisági mérése  A fenti 3 alkalmazás használatának gyakorisága szignifikánsan összefügg a tanulási eredményességgel (p<0,05)  Vélhetően az egyes alkalmazások céljának köszönhető a pozitív hatás
 9. 9. „Szerezzen minél több tapasztalatot online tanulási tevékenységekben, mert ezzel javíthatja online tanulási eredményességét…”  Négyféle tanulási környezet felsorolása (definícióval!)  elearning; elektronikus távoktatási környezet; blended learning tanulási környezet; virtuális tanulási környezet → tanult-e korábban ezek valamelyikében  A tanulási eredményesség és a különböző tanulási környezetekben szerzett tapasztalat nem független egymástól (χ2-próba; p<0,01)  A különbség a gyengén teljesítők körében érhető tetten, a jobban teljesítőknél nem  Az előzetes IKT tapasztalat különbséget okoz a hallgatók online önszabályozási képességében!  Akik már szereztek korábban tapasztalatokat elearning környezetben, szignifikánsan jobb online önszabályozási képességgel rendelkeznek, mint azok, akiknek nincsenek ilyenirányú tapasztalatai (t” = 2,302; p = 0,02)
 10. 10. „Mennyit kattintson a tanulási környezetben a sikeres online tanuló…?”  Nem igazolódott a hipotézis  leírhatók különböző tanulói csoportok a tevékenységeik alapján, de a klaszteranalízis nem tartja fontos változónak az eredményességet  3. kurzus legjobb tanulmányi átlagot elérő klaszterére ez jellemző:  viszonylag sokszor lép be az online felületre,  változatos online tevékenységeket végez a kurzusfelületen,  leggyakrabban a tananyagelemeket tekinti meg, tehát tartalomorientált,  körülbelül 40-45 percet tölt egy alkalommal a rendszerben,  közepes mértékben jellemző rá az éjszakai tanulás.
 11. 11. Hogyan készülhet egy hasonló útmutató?  Tapasztalatok alapján  Empirikus adatok alapján  Nehézsége: az univerzalitás – hol van az érvényességi kör?  sokféle kurzus  sokféle digitális környezet  sokféle hallgató  Találni közös pontokat, készségeket, képességeket, amelyek szinte minden útmutatóban szerepelnek…
 12. 12. A négy „univerzális” tényező • tervezett idő • rendszeresség • „you never find the time for it, you make the time for it!” IDŐ • osztálytársakkal ÉS az oktatóval (PLN) • rendszeresség • problémákról is! KOMMUNIKÁCIÓ • kezdeti nehézségekre időt szánni • problémákat kibeszélni • tájékozódás a technológiai követelményekről (frusztráció megelőzése) DIGITÁLIS KOMPETENCIA • bevonódás biztosítása (ld. f2f) • „zajmentes” környezetFIZIKAI KÖRNYEZET
 13. 13. Záró gondolatok  Oktatói oldal!  További kérdések:  Ha olvas ilyet, jobban teljesít-e?  Mi/Ki segít ezt betartani?  Tevékenységalapú megfigyelés
 14. 14. d r. P a p p - D a n k a A d r i e n n d a n k a . a d r i e n n @ g m a i l . c o m h t t p : / / p a p p d a n k a a d r i e n n . h u Köszönöm szépen a figyelmet!

×