SlideShare a Scribd company logo

Xhosa - Testament of Benjamin.pdf

Zebulun, the sixth son of Jacob and Leah. The inventor and philanthropist. What he learned as a result of the plot against Joseph.

1 of 5
Download to read offline
Xhosa - Testament of Benjamin.pdf
ISAHLUKO 1
UBenjamin, unyana weshumi elinesibini
kaYakobi kunye noRakeli, usana lwentsapho,
ujika isithandi sobulumko kunye nesisa.
1 Ikopi yamazwi kaBhenjamin, awabawisela
oonyana bakhe ukuba bayigcine, emveni
kokuba ebekhululwe iminyaka elikhulu
elinamanci mabini anamihlanu.
2 Wabanga, wathi, Njengokuba uIsake
wazalelwayo kuAbraham ekwaluphaleni
kwakhe, nam ndaba njalo kuYakobi.
3 Kuba wafayo uRakeli, uma ekuzaleni kwam,
ndingekabi nabisi; ndanyanyiswa nguBhiliha,
umkhonzazana wakhe.
4 Ke uRakeli wahlala iminyaka elishumi
elinamibini eludlolo, emveni kokumzala
kwakhe uYosefu; Wathandaza kuYehova ezila
ukudla iintsuku ezilishumi elinambini, wamitha,
wazala mna.
5 Kuba ubawo ubemthanda uRakeli,
ethandazela ukuba abazale oonyana ababini.
6 Ngenxa yoko ndabizwa ngokuba
nguBhenjamin, oko kukuthi, Ndingunyana
wemihla;
7 Ndaya eYiputa kuYosefu, wandikhumbula
umninawa wam, wathi kum, Babesithini na
kubawo ngokuthengisa kwabo ngam?
8 Ndathi kuye, Bayitshize ingubo yakho
ngegazi, bayithumela, bathi, Yazi, ukuba
yingubo yonyana wakho na?
9 Wathi kum, Ewe, mzalwana, bakundihluba
ingubo yokwaleka, bandinika amaIshmayeli,
bandinika umbhinqo, bandityakatya, bathi
mandigidime.
10 Kwathi ke omnye wabo bandibetha
ngentonga, wahlangatyezwa yingonyama,
yambulala.
11 Baza boyika ke namahlakani akhe.
12 Yenzani nani, ke ngoko, bantwana bam,
nithande iNkosi uThixo wezulu nomhlaba,
kwaye nigcine imiyalelo Yayo, nilandela
umzekelo wendoda elungileyo nengcwele
uYosefu.
13 Kwaye ingqondo yenu mayibe
kokulungileyo, njengokuba nindazi mna; kuba
lowo uyihlambayo ingqondo yakhe ulungisa
izinto zonke.
14 Mhlonele uYehova, umthande ummelwane
wakho; Nokuba oomoya abangamaBheliyali
banibanga ukuba banibandezele ngabo bonke
ububi, abayi kuniphatha ngabukhosi, njengoko
bebangabanga nagunya phezu kwenu uYosefu,
umkhuluwa wam.
15 Hayi, ukuba mangaphi amadoda afuna
ukumbulala, kodwa uThixo wamkhusela!
16 Kuba lowo umoyikayo uThixo aze athande
ummelwane wakhe akanako ukubethwa
ngumoya wobuBheliyare, ekhuselwe kukoyika
uThixo.
17 Kananjalo akanakulawulwa nayingcinga
yomntu okanye yenkomo, kuba uYehova
uncedwa ngokuthanda kwakhe ummelwane
wakhe.
18 Kuba naye uYosefu wambongoza ubawo
ukuba abathandazele abazalwana bakhe, ukuze
uYehova angababaleli kubo njengesono, bonke
ububi ababenzileyo kuye.
19 Wadanduluka ke uYakobi, wathi, Mntwana
wam olungileyo, ugagamele kwizibilini
zikayihlo uYakobi.
20 Wamwola, wamanga iiyure ezimbini, esithi:
21 Kuwe siya kuzalisekiswa isiprofetho sezulu
ngokunxulumene neMvana kaThixo,
noMsindisi wehlabathi, nokokuba
ongenakusoleka uya kunikelwa ngenxa
yabachasi-mthetho, kwaye ongenasono uya
kufela abantu abangahloneli Thixo ngegazi
lomnqophiso. , ukuze zisindise iintlanga
namaSirayeli, atshabalalise uBheliyare
nabakhonzi bakhe.
22 Niyabona ke ngoko, bantwana bam, isiphelo
somntu olungileyo?
23 Yibani ngabaxelisa imfesane yakhe, ngoko
ninomphefumlo olungileyo, ukuze nani ninxibe
izithsaba zozuko.
24 Kuba umntu olungileyo akanamehlo
amnyama; kuba unenceba kubo bonke, nakuba
bangaboni.
25 Nokuba bayila ububi, bayila ububi. ngaye
uthi ngokwenza okulungileyo uyaboyisa ububi,
ekhuselekile kuThixo. ulithanda ilungisa
njengomphefumlo wakhe.
26 Ukuba ubani uyazukiswa, akanamona ngaye;
ukuba ubani uthe watyeba, akanakhwele;
Ukuba ubani uthe waba nesibindi, uyamdumisa;
Umntu onesidima uyamncoma; Uba nenceba
kwihlwempu; unemfesane kwabaswele amandla;
Uvuma uhadi kuThixo.
27 Obabalwe ngumoya olungileyo, uyamthanda
njengomphefumlo wakhe.
28 Ukuba ngoko nani niba nesimilo esihle,
boba noxolo bobabini nani, athi ongendawo,
anihlonele, aguqukele kokulungileyo;
Ababawayo akayi kupheza inkanuko yabo;
29 Ukuba nenza okulungileyo, noomoya
abangcolileyo baya kunibaleka; ankwantye
amarhamncwa.
30 Kuba apho kukho ukoyika imisebenzi
emihle, nokukhanya kwengqiqo, buthi,
ubumnyama bumke kuye.
31 Kuba umntu othe wachasa umntu ongcwele,
uyazohlwaya; ngokuba indoda engcwele
inenceba kumtshabhisi wayo, ithe cwaka.
32 Ke ukuba ubani ungcatsha umntu olilungisa,
lowo ulilungisa lithandaza; nakuba lithe
lathotywa kancinane, kade abonakale
enobuqaqawuli obugqithileyo, njengoYosefu
umkhuluwa wam.
33 Utyekelo lomntu olungileyo alukho
emandleni enkohliso yomoya kaBheliyare, kuba
ingelosi yoxolo iwukhokela umphefumlo
wakhe.
34 Kananjalo akajongi izinto ezinokonakala;
35 Yena akazinani neziyolo, akamenzi
buhlungu ummelwane wakhe;
36 Utyekelo olulungileyo alwamkeli uzuko
nehlazo ebantwini, kwaye alwazi nabuphi na
ubuqhetseba, okanye ubuxoki, okanye ukulwa
okanye ukutshabhisa; kuba iNkosi ihlala kuye
kwaye ikhanyise umphefumlo wakhe, kwaye
ugcoba kubo bonke abantu ngamaxesha onke.
37 Intliziyo entliziyo ilungileyo ayinazilwimi
zimbini:ezentsikelelo nezokuqalekisa, ezehlazo
nembeko, ezenkxwaleko, nezovuyo, nezolileyo,
nezodubedube, nezobuhanahaniso, nezenyaniso,
nezobuhlwempu, nezobutyebi; ke lona lunoluvo
lunye, olungenakonakala, olunyulu, kubantu
bonke.
38 Ayinakubona kubini, ayinakuva kabini; kuba
kuyo yonke into ayenzayo, okanye ayithethayo,
okanye ayibonayo, uyazi ukuba iNkosi
iwujongile umphefumlo wayo.
39 Kwaye uyayihlambulula ingqondo yakhe
ukuze angabi nakugwetywa ngabantu
ngokunjalo noThixo.
40 Kwangokunjalo nemisebenzi yobutshijolo
intlu-mbini, akukho kufela kuyo.
41 Ngoko ke, bantwanana, ndithi kuni,
Babalekeni ububi bobuxoki; ngokuba ubanika
ikrele abo bamvayo.
42 Ikrele lizele izinto ezimbi ezisixhenxe.
Kuqala ingqiqo ikhawulel’ oBheliyare, kuqala
ibe ligazi. okwesibini intshabalalo;
okwesithathu yimbandezelo; okwesine,
ukuthinjwa; okwesihlanu, indlala;
okwesithandathu, ukuphakuzela; okwesixhenxe,
intshabalalo.
43 Kungoko uThixo uKayin wamnikela
impindezelo ezisixhenxe, ngokuba uYehova
wabeka isibetho phezu kwakhe iminyaka
elikhulu.
44 Kwaye xa wayeneminyaka engamakhulu
amabini ubudala waqala ukuva ubunzima,
kwaye ngomnyaka wamakhulu asithoba
watshatyalaliswa.
45 Kuba ngenxa ka-Abheli umninawa wakhe
wagwetywa nabo bonke ububi, kodwa uLameki
wagwetywa amashumi asixhenxe anesixhenxe.
46 Kuba abo banjengoKayin ngomona
nokuthiywa ngabazalwana, baya kohlwaywa
kwangaloo mgwebo ngonaphakade.
ISAHLUKO 2
Indinyana 3 iqulethe umzekelo omangalisayo
wobume bekhaya—kodwa ubucacileyo bezafobe
zaba solusapho bamandulo.
1 Ke nina, bantwanana, kubalekeni ukwenza
okubi, umona, ukuthiya abazalwana,
namathelani kokulungileyo nothando.
2 Lowo untliziyo ihlambulukileyo
eluthandweni, akafuneki kumfazi
ngokurheletya; ngokuba ebengenazinqambi
entliziyweni yakhe, ngokuba uMoya kaThixo
uhleli phezu kwakhe.
3 Kuba njengokuba nelanga lingadyojwa
kukubengezela eludongeni naseludakeni, lisuka
lome kokubini, likhuphe ivumba elibi;
kwangokunjalo ke, kwanengqiqo enyulu, xa
ijikelezwe ziziinqambi zomhlaba, noko
iyabahlambulula, ingabi nazinqambi.
4 Kwaye ndiyakholwa ukuba kuya kubakho
kanjalo izenzo ezibi phakathi kwenu, ezivela
kumazwi kaEnoki olilungisa: ukuba niya
kuhenyuza nobuhenyu baseSodom, kwaye niya
kutshabalala, nonke ngaphandle kwabambalwa,
kwaye niya kuvuselela izenzo eziziintloni
kunye nabafazi. ; nobukumkani beNkosi abuyi
kuba phakathi kwenu, kuba iya kwaoko
ibuthabathe.
5 Nangona kunjalo itempile kaThixo iya kuba
kwisabelo sakho, kwaye itempile yokugqibela
iya kuba nobuqaqawuli kuneyokuqala.
6 Izizwe ezilishumi elinazibini ziya
kuhlanganiselwa khona, nazo zonke iintlanga,
ade Osenyangweni athumele usindiso lwakhe
ngokuvelelwa kokuphela kozelweyo umprofeti.
7 Kwaye uya kungena kweyokuqala itempile,
kwaye apho iNkosi iya kuphathwa ngomsindo,
kwaye iya kuphakanyiswa emthini.
8 Laye ikhuselo lengcwele liya kukrazulwa, aze
uMoya kaThixo adlulele kuzo iintlanga
njengomlilo othululwayo.
9 Uya kunyuka ephuma kwelabafileyo, aphume
emhlabeni, aye emazulwini.
10 Ndiyazi ke ukuba kuthotywa kwakhe
emhlabeni, nozuko lwakhe emazulwini.
11 Kwathi, akuba uYosefu eseYiputa,
ndalangazelela ukubona imbonakalo yakhe,
nokumila kobuso bakhe; kwaye ngemithandazo
kaYakobi ubawo ndambona, ngoxa evukile
emini, nkqu nesiqu sakhe siphela kanye
njengoko wayenjalo.
12 Akuba ezithethile ezi zinto, wathi kubo,
Yazini ke ngoko, bantwana bam, ukuba ndiyafa.
13 Qinani ngoko, elowo kummelwane wakhe,
niwugcine umyalelo kaYehova nemithetho
yakhe.
14 Kuba ezi zinto ndinishiya, ukuze nibe lilifa.
15 Nina ke ngoko zinikeni oonyana benu, babe
lilifa elingunaphakade; kuba benjenjalo
bobabini uAbraham, noIsake, noYakobi.
16 Kuba zonke ezi zinto basinika ilifa, besithi,
Yigcine imithetho kaThixo, ide iNkosi elutyhile
usindiso lwayo kuzo zonke iintlanga.
17 Kwaye ngoko niya kubona uEnoki, uNowa,
noShem, noAbraham, noIsake, noYakobi,
bephakama ngasekunene benemihlali.
18 Siya kwandula ke sisuke nathi, elowo phezu
kwesizwe sakowethu, simnqule uKumkani
wezulu, owabonakala emhlabeni ekwimo
yendoda ethobekileyo.
19 Bonke abakholwayo kuye emhlabeni baya
kuvuya kunye naye.
20 Ngelo xesha baya kuvuka bonke abantu,
abanye kozuko, abanye kokwehlazo.
21 UYehova uya kuwagweba kuqala
amaSirayeli, ngenxa yobugwenxa babo; kuba
xa wabonakalaliswayo njengoThixo
esenyameni, ukuba abakhulule, abakholwa
nguye.
22 Kwaye ngoko Uya kuzigweba zonke
iintlanga, njengoko zingakonga ukukholwa
kuYe ekubonakaleni kwakhe emhlabeni.
23 Uya kuwohlwaya uSirayeli ngenxa
yabanyulwa beentlanga, njengoko
wamkhalimelayo uEsawu ngamaMidiyan,
ababalahlekisayo abazalwana bawo, bawela
kuhenyuzo nasekukhonzeni izithixo; baye
bezahlukanisiwe noThixo, bengabantwana
ngenxa yesabelo sabo bamoyikayo uYehova.
24 Ke ukuba nina, bantwana bam, nihamba
ebungcweleni ngokwemithetho yeNkosi, niya
kubuya nihlale nam nikholosile, ahlanganiselwe
kuYehova onke amaSirayeli.
25 Andiyi kuba sathiwa ndiyingcuka
eqwengayo, ngenxa yokuqwenga kwenu;
26 Ke ekupheleni kwemihla kuya kuvela
intanda yeNkosi, yesizwe sakwaYuda
nesakwaLevi, owenza ukuthanda kwayo
ngomlomo wayo, ezikhanyisela iintlanga.
27 kude kube sekuphelisweni kwephakade eli,
uya kuhlala ezindlwini zesikhungu zeentlanga,
naphakathi kwabaphathi bazo, njengomculo,
emlonyeni wabo bonke.
28 Uya kubhalwa ezincwadini ezingcwele,
umsebenzi wakhe kwanelizwi lakhe, abe
ngumnyulwa kaThixo, kuse emaphakadeni
asemaphakadeni.
29 Kwaye ngabo uya kubheka ngapha
nangapha njengoYakobi ubawo, esithi: Uya
kuzalisekisa oko kuswelekileyo kwisizwe sakho.
30 Akuba ezithethile ezi zinto, wolula iinyawo
zakhe.
31 Wafa ebuthongweni obuhle nobumnandi.
32 Benza ke oonyana bakhe njengoko
wabawisela umthetho ngako; basithwala
isidumbu sakhe, basingcwabela eHebron
kooyise.
33 Yaye inani lemihla yobomi bakhe laba
yiminyaka elikhulu elinamanci mabini
anesihlanu.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Marathi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Marathi - The Book of Prophet Zephaniah.pdfMarathi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Marathi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Malayalam - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Malayalam - The Book of Prophet Zephaniah.pdfMalayalam - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Malayalam - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Maithili - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Maithili - The Book of Prophet Zephaniah.pdfMaithili - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Maithili - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Lao - The Book of the Prophet Zephaniah.pdf
Lao - The Book of the Prophet Zephaniah.pdfLao - The Book of the Prophet Zephaniah.pdf
Lao - The Book of the Prophet Zephaniah.pdf
 
Korean - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Korean - The Book of Prophet Zephaniah.pdfKorean - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Korean - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Konkani - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Konkani - The Book of Prophet Zephaniah.pdfKonkani - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Konkani - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Khmer - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Khmer - The Book of Prophet Zephaniah.pdfKhmer - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Khmer - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Kannada - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Kannada - The Book of Prophet Zephaniah.pdfKannada - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Kannada - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Japanese - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Japanese - The Book of Prophet Zephaniah.pdfJapanese - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Japanese - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Hindi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Hindi - The Book of Prophet Zephaniah.pdfHindi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Hindi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Gujarati - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Gujarati - The Book of Prophet Zephaniah.pdfGujarati - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Gujarati - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Georgian - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Georgian - The Book of Prophet Zephaniah.pdfGeorgian - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Georgian - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Dogri - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Dogri - The Book of Prophet Zephaniah.pdfDogri - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Dogri - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Danish - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Danish - The Book of Prophet Zephaniah.pdfDanish - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Danish - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Czech - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Czech - The Book of Prophet Zephaniah.pdfCzech - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Czech - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Croatian - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Croatian - The Book of Prophet Zephaniah.pdfCroatian - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Croatian - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Corsican - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Corsican - The Book of Prophet Zephaniah.pdfCorsican - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Corsican - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Chinese (Traditional) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Chinese (Traditional) - The Book of Prophet Zephaniah.pdfChinese (Traditional) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Chinese (Traditional) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Chinese (Simplified) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Chinese (Simplified) - The Book of Prophet Zephaniah.pdfChinese (Simplified) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Chinese (Simplified) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Chinese (Literary) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Chinese (Literary) - The Book of Prophet Zephaniah.pdfChinese (Literary) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Chinese (Literary) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 

Xhosa - Testament of Benjamin.pdf

  • 2. ISAHLUKO 1 UBenjamin, unyana weshumi elinesibini kaYakobi kunye noRakeli, usana lwentsapho, ujika isithandi sobulumko kunye nesisa. 1 Ikopi yamazwi kaBhenjamin, awabawisela oonyana bakhe ukuba bayigcine, emveni kokuba ebekhululwe iminyaka elikhulu elinamanci mabini anamihlanu. 2 Wabanga, wathi, Njengokuba uIsake wazalelwayo kuAbraham ekwaluphaleni kwakhe, nam ndaba njalo kuYakobi. 3 Kuba wafayo uRakeli, uma ekuzaleni kwam, ndingekabi nabisi; ndanyanyiswa nguBhiliha, umkhonzazana wakhe. 4 Ke uRakeli wahlala iminyaka elishumi elinamibini eludlolo, emveni kokumzala kwakhe uYosefu; Wathandaza kuYehova ezila ukudla iintsuku ezilishumi elinambini, wamitha, wazala mna. 5 Kuba ubawo ubemthanda uRakeli, ethandazela ukuba abazale oonyana ababini. 6 Ngenxa yoko ndabizwa ngokuba nguBhenjamin, oko kukuthi, Ndingunyana wemihla; 7 Ndaya eYiputa kuYosefu, wandikhumbula umninawa wam, wathi kum, Babesithini na kubawo ngokuthengisa kwabo ngam? 8 Ndathi kuye, Bayitshize ingubo yakho ngegazi, bayithumela, bathi, Yazi, ukuba yingubo yonyana wakho na? 9 Wathi kum, Ewe, mzalwana, bakundihluba ingubo yokwaleka, bandinika amaIshmayeli, bandinika umbhinqo, bandityakatya, bathi mandigidime. 10 Kwathi ke omnye wabo bandibetha ngentonga, wahlangatyezwa yingonyama, yambulala. 11 Baza boyika ke namahlakani akhe. 12 Yenzani nani, ke ngoko, bantwana bam, nithande iNkosi uThixo wezulu nomhlaba, kwaye nigcine imiyalelo Yayo, nilandela umzekelo wendoda elungileyo nengcwele uYosefu. 13 Kwaye ingqondo yenu mayibe kokulungileyo, njengokuba nindazi mna; kuba lowo uyihlambayo ingqondo yakhe ulungisa izinto zonke. 14 Mhlonele uYehova, umthande ummelwane wakho; Nokuba oomoya abangamaBheliyali banibanga ukuba banibandezele ngabo bonke ububi, abayi kuniphatha ngabukhosi, njengoko bebangabanga nagunya phezu kwenu uYosefu, umkhuluwa wam. 15 Hayi, ukuba mangaphi amadoda afuna ukumbulala, kodwa uThixo wamkhusela! 16 Kuba lowo umoyikayo uThixo aze athande ummelwane wakhe akanako ukubethwa ngumoya wobuBheliyare, ekhuselwe kukoyika uThixo. 17 Kananjalo akanakulawulwa nayingcinga yomntu okanye yenkomo, kuba uYehova uncedwa ngokuthanda kwakhe ummelwane wakhe. 18 Kuba naye uYosefu wambongoza ubawo ukuba abathandazele abazalwana bakhe, ukuze uYehova angababaleli kubo njengesono, bonke ububi ababenzileyo kuye. 19 Wadanduluka ke uYakobi, wathi, Mntwana wam olungileyo, ugagamele kwizibilini zikayihlo uYakobi. 20 Wamwola, wamanga iiyure ezimbini, esithi: 21 Kuwe siya kuzalisekiswa isiprofetho sezulu ngokunxulumene neMvana kaThixo, noMsindisi wehlabathi, nokokuba ongenakusoleka uya kunikelwa ngenxa yabachasi-mthetho, kwaye ongenasono uya kufela abantu abangahloneli Thixo ngegazi lomnqophiso. , ukuze zisindise iintlanga namaSirayeli, atshabalalise uBheliyare nabakhonzi bakhe.
  • 3. 22 Niyabona ke ngoko, bantwana bam, isiphelo somntu olungileyo? 23 Yibani ngabaxelisa imfesane yakhe, ngoko ninomphefumlo olungileyo, ukuze nani ninxibe izithsaba zozuko. 24 Kuba umntu olungileyo akanamehlo amnyama; kuba unenceba kubo bonke, nakuba bangaboni. 25 Nokuba bayila ububi, bayila ububi. ngaye uthi ngokwenza okulungileyo uyaboyisa ububi, ekhuselekile kuThixo. ulithanda ilungisa njengomphefumlo wakhe. 26 Ukuba ubani uyazukiswa, akanamona ngaye; ukuba ubani uthe watyeba, akanakhwele; Ukuba ubani uthe waba nesibindi, uyamdumisa; Umntu onesidima uyamncoma; Uba nenceba kwihlwempu; unemfesane kwabaswele amandla; Uvuma uhadi kuThixo. 27 Obabalwe ngumoya olungileyo, uyamthanda njengomphefumlo wakhe. 28 Ukuba ngoko nani niba nesimilo esihle, boba noxolo bobabini nani, athi ongendawo, anihlonele, aguqukele kokulungileyo; Ababawayo akayi kupheza inkanuko yabo; 29 Ukuba nenza okulungileyo, noomoya abangcolileyo baya kunibaleka; ankwantye amarhamncwa. 30 Kuba apho kukho ukoyika imisebenzi emihle, nokukhanya kwengqiqo, buthi, ubumnyama bumke kuye. 31 Kuba umntu othe wachasa umntu ongcwele, uyazohlwaya; ngokuba indoda engcwele inenceba kumtshabhisi wayo, ithe cwaka. 32 Ke ukuba ubani ungcatsha umntu olilungisa, lowo ulilungisa lithandaza; nakuba lithe lathotywa kancinane, kade abonakale enobuqaqawuli obugqithileyo, njengoYosefu umkhuluwa wam. 33 Utyekelo lomntu olungileyo alukho emandleni enkohliso yomoya kaBheliyare, kuba ingelosi yoxolo iwukhokela umphefumlo wakhe. 34 Kananjalo akajongi izinto ezinokonakala; 35 Yena akazinani neziyolo, akamenzi buhlungu ummelwane wakhe; 36 Utyekelo olulungileyo alwamkeli uzuko nehlazo ebantwini, kwaye alwazi nabuphi na ubuqhetseba, okanye ubuxoki, okanye ukulwa okanye ukutshabhisa; kuba iNkosi ihlala kuye kwaye ikhanyise umphefumlo wakhe, kwaye ugcoba kubo bonke abantu ngamaxesha onke. 37 Intliziyo entliziyo ilungileyo ayinazilwimi zimbini:ezentsikelelo nezokuqalekisa, ezehlazo nembeko, ezenkxwaleko, nezovuyo, nezolileyo, nezodubedube, nezobuhanahaniso, nezenyaniso, nezobuhlwempu, nezobutyebi; ke lona lunoluvo lunye, olungenakonakala, olunyulu, kubantu bonke. 38 Ayinakubona kubini, ayinakuva kabini; kuba kuyo yonke into ayenzayo, okanye ayithethayo, okanye ayibonayo, uyazi ukuba iNkosi iwujongile umphefumlo wayo. 39 Kwaye uyayihlambulula ingqondo yakhe ukuze angabi nakugwetywa ngabantu ngokunjalo noThixo. 40 Kwangokunjalo nemisebenzi yobutshijolo intlu-mbini, akukho kufela kuyo. 41 Ngoko ke, bantwanana, ndithi kuni, Babalekeni ububi bobuxoki; ngokuba ubanika ikrele abo bamvayo. 42 Ikrele lizele izinto ezimbi ezisixhenxe. Kuqala ingqiqo ikhawulel’ oBheliyare, kuqala ibe ligazi. okwesibini intshabalalo; okwesithathu yimbandezelo; okwesine, ukuthinjwa; okwesihlanu, indlala; okwesithandathu, ukuphakuzela; okwesixhenxe, intshabalalo. 43 Kungoko uThixo uKayin wamnikela impindezelo ezisixhenxe, ngokuba uYehova wabeka isibetho phezu kwakhe iminyaka elikhulu.
  • 4. 44 Kwaye xa wayeneminyaka engamakhulu amabini ubudala waqala ukuva ubunzima, kwaye ngomnyaka wamakhulu asithoba watshatyalaliswa. 45 Kuba ngenxa ka-Abheli umninawa wakhe wagwetywa nabo bonke ububi, kodwa uLameki wagwetywa amashumi asixhenxe anesixhenxe. 46 Kuba abo banjengoKayin ngomona nokuthiywa ngabazalwana, baya kohlwaywa kwangaloo mgwebo ngonaphakade. ISAHLUKO 2 Indinyana 3 iqulethe umzekelo omangalisayo wobume bekhaya—kodwa ubucacileyo bezafobe zaba solusapho bamandulo. 1 Ke nina, bantwanana, kubalekeni ukwenza okubi, umona, ukuthiya abazalwana, namathelani kokulungileyo nothando. 2 Lowo untliziyo ihlambulukileyo eluthandweni, akafuneki kumfazi ngokurheletya; ngokuba ebengenazinqambi entliziyweni yakhe, ngokuba uMoya kaThixo uhleli phezu kwakhe. 3 Kuba njengokuba nelanga lingadyojwa kukubengezela eludongeni naseludakeni, lisuka lome kokubini, likhuphe ivumba elibi; kwangokunjalo ke, kwanengqiqo enyulu, xa ijikelezwe ziziinqambi zomhlaba, noko iyabahlambulula, ingabi nazinqambi. 4 Kwaye ndiyakholwa ukuba kuya kubakho kanjalo izenzo ezibi phakathi kwenu, ezivela kumazwi kaEnoki olilungisa: ukuba niya kuhenyuza nobuhenyu baseSodom, kwaye niya kutshabalala, nonke ngaphandle kwabambalwa, kwaye niya kuvuselela izenzo eziziintloni kunye nabafazi. ; nobukumkani beNkosi abuyi kuba phakathi kwenu, kuba iya kwaoko ibuthabathe. 5 Nangona kunjalo itempile kaThixo iya kuba kwisabelo sakho, kwaye itempile yokugqibela iya kuba nobuqaqawuli kuneyokuqala. 6 Izizwe ezilishumi elinazibini ziya kuhlanganiselwa khona, nazo zonke iintlanga, ade Osenyangweni athumele usindiso lwakhe ngokuvelelwa kokuphela kozelweyo umprofeti. 7 Kwaye uya kungena kweyokuqala itempile, kwaye apho iNkosi iya kuphathwa ngomsindo, kwaye iya kuphakanyiswa emthini. 8 Laye ikhuselo lengcwele liya kukrazulwa, aze uMoya kaThixo adlulele kuzo iintlanga njengomlilo othululwayo. 9 Uya kunyuka ephuma kwelabafileyo, aphume emhlabeni, aye emazulwini. 10 Ndiyazi ke ukuba kuthotywa kwakhe emhlabeni, nozuko lwakhe emazulwini. 11 Kwathi, akuba uYosefu eseYiputa, ndalangazelela ukubona imbonakalo yakhe, nokumila kobuso bakhe; kwaye ngemithandazo kaYakobi ubawo ndambona, ngoxa evukile emini, nkqu nesiqu sakhe siphela kanye njengoko wayenjalo. 12 Akuba ezithethile ezi zinto, wathi kubo, Yazini ke ngoko, bantwana bam, ukuba ndiyafa. 13 Qinani ngoko, elowo kummelwane wakhe, niwugcine umyalelo kaYehova nemithetho yakhe. 14 Kuba ezi zinto ndinishiya, ukuze nibe lilifa. 15 Nina ke ngoko zinikeni oonyana benu, babe lilifa elingunaphakade; kuba benjenjalo bobabini uAbraham, noIsake, noYakobi. 16 Kuba zonke ezi zinto basinika ilifa, besithi, Yigcine imithetho kaThixo, ide iNkosi elutyhile usindiso lwayo kuzo zonke iintlanga. 17 Kwaye ngoko niya kubona uEnoki, uNowa, noShem, noAbraham, noIsake, noYakobi, bephakama ngasekunene benemihlali. 18 Siya kwandula ke sisuke nathi, elowo phezu kwesizwe sakowethu, simnqule uKumkani wezulu, owabonakala emhlabeni ekwimo yendoda ethobekileyo.
  • 5. 19 Bonke abakholwayo kuye emhlabeni baya kuvuya kunye naye. 20 Ngelo xesha baya kuvuka bonke abantu, abanye kozuko, abanye kokwehlazo. 21 UYehova uya kuwagweba kuqala amaSirayeli, ngenxa yobugwenxa babo; kuba xa wabonakalaliswayo njengoThixo esenyameni, ukuba abakhulule, abakholwa nguye. 22 Kwaye ngoko Uya kuzigweba zonke iintlanga, njengoko zingakonga ukukholwa kuYe ekubonakaleni kwakhe emhlabeni. 23 Uya kuwohlwaya uSirayeli ngenxa yabanyulwa beentlanga, njengoko wamkhalimelayo uEsawu ngamaMidiyan, ababalahlekisayo abazalwana bawo, bawela kuhenyuzo nasekukhonzeni izithixo; baye bezahlukanisiwe noThixo, bengabantwana ngenxa yesabelo sabo bamoyikayo uYehova. 24 Ke ukuba nina, bantwana bam, nihamba ebungcweleni ngokwemithetho yeNkosi, niya kubuya nihlale nam nikholosile, ahlanganiselwe kuYehova onke amaSirayeli. 25 Andiyi kuba sathiwa ndiyingcuka eqwengayo, ngenxa yokuqwenga kwenu; 26 Ke ekupheleni kwemihla kuya kuvela intanda yeNkosi, yesizwe sakwaYuda nesakwaLevi, owenza ukuthanda kwayo ngomlomo wayo, ezikhanyisela iintlanga. 27 kude kube sekuphelisweni kwephakade eli, uya kuhlala ezindlwini zesikhungu zeentlanga, naphakathi kwabaphathi bazo, njengomculo, emlonyeni wabo bonke. 28 Uya kubhalwa ezincwadini ezingcwele, umsebenzi wakhe kwanelizwi lakhe, abe ngumnyulwa kaThixo, kuse emaphakadeni asemaphakadeni. 29 Kwaye ngabo uya kubheka ngapha nangapha njengoYakobi ubawo, esithi: Uya kuzalisekisa oko kuswelekileyo kwisizwe sakho. 30 Akuba ezithethile ezi zinto, wolula iinyawo zakhe. 31 Wafa ebuthongweni obuhle nobumnandi. 32 Benza ke oonyana bakhe njengoko wabawisela umthetho ngako; basithwala isidumbu sakhe, basingcwabela eHebron kooyise. 33 Yaye inani lemihla yobomi bakhe laba yiminyaka elikhulu elinamanci mabini anesihlanu.