SlideShare a Scribd company logo

Vietnamese - 2nd Maccabees.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher at Filipino Tracts and Literature Society Inc.

2nd Maccabees is a deuterocanonical book which recounts the persecution of Jews under King Antiochus IV Epiphanes and the Maccabean Revolt against him. Painting by Pierre Paul Rubens, 1634.

Vietnamese - 2nd Maccabees.pdf

1 of 16
Download to read offline
Vietnamese - 2nd Maccabees.pdf
CHƯƠNG 1
1 Thưa anh em, những người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem và
trong xứ Giu-đê, chúc anh em người Do Thái ở khắp Ai
Cập sức khỏe và bình an:
2 Xin Đức Chúa Trời thương xót các ngươi và nhớ lại giao
ước Ngài đã lập với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, là các
tôi tớ trung thành của Ngài;
3 Và hãy hết lòng phục vụ Ngài và làm theo ý Ngài, với
lòng can đảm và thiện chí;
4 Và hãy mở rộng lòng mình trong luật pháp và điều răn
của Ngài, và gửi cho bạn sự bình an,
5 Hãy nghe lời cầu nguyện của anh em, đồng tâm hiệp ý
với anh em, và đừng bao giờ bỏ rơi anh em trong lúc gian
truân.
6 Và bây giờ chúng tôi ở đây cầu nguyện cho bạn.
7 Vào thời Đê-mết-ri-ô trị vì, vào năm thứ trăm sáu mươi
chín, chúng tôi, những người Do Thái, đã viết thư cho các
ông trong lúc chúng tôi gặp hoạn nạn tột độ trong những
năm đó, kể từ thời Gia-sôn và đồng bọn của ông nổi dậy
khỏi thánh địa và vương quốc,
8 Đốt hiên nhà, làm đổ máu vô tội. Bấy giờ chúng tôi cầu
nguyện Đức Giê-hô-va và được nhậm; Chúng tôi cũng
dâng của lễ và bột mịn, thắp đèn và bày bánh ra.
9 Bây giờ các ngươi hãy lưu ý giữ lễ lều tạm vào tháng
Casleu.
10 Vào năm thứ một trăm sáu mươi tám, dân chúng ở Giê-
ru-sa-lem, Giu-đê, hội đồng và Giu-đa gửi lời chúc mừng
và chúc sức khỏe đến Aristobulus, chủ của vua Ptolemeus,
người thuộc hàng ngũ các thầy tế lễ được xức dầu, và tới
người Do Thái ở Ai Cập:
11 Vì Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng tôi khỏi cơn nguy
khốn lớn lao, chúng tôi cảm tạ Ngài nhiều như được chiến
đấu chống lại một vị vua.
12 Vì Ngài đã đuổi những kẻ chiến đấu trong thành thánh.
13 Vì khi người lãnh đạo đến Ba Tư, cùng với đội quân
dường như bất khả chiến bại, họ đã bị giết trong đền thờ
Nanea bởi sự lừa dối của các thầy tế lễ của Nanea.
14 Vì Antiochus, như thể sắp cưới cô, đã đến tận nơi cùng
với những người bạn đi cùng mình để nhận tiền làm của
hồi môn.
15 Khi các thầy tế lễ của Nanea đã khởi hành và ông được
đưa cùng một nhóm nhỏ vào khu vực của ngôi đền, họ
đóng cửa ngôi đền ngay khi Antiochus bước vào:
16 Chúng mở cửa hầm trên mái nhà, ném đá như sét đánh,
đánh gục viên chỉ huy, chặt thành từng mảnh, chặt đầu và
ném cho những người ở bên ngoài.
17 Chúc tụng Thiên Chúa chúng ta trong mọi việc, Đấng
đã nộp kẻ vô đạo.
18 Vì vậy, mặc dù bây giờ chúng tôi có ý định tổ chức lễ
thanh tẩy đền thờ vào ngày hai mươi lăm tháng Casleu,
nhưng chúng tôi nghĩ rằng cần phải chứng nhận điều đó
với các bạn để các bạn cũng có thể giữ lễ đó, như lễ đền
tạm và lễ của ngọn lửa đã được ban cho chúng tôi khi
Neemias dâng lễ vật, sau đó anh ấy đã xây dựng ngôi đền
và bàn thờ.
19 Vì khi tổ phụ chúng ta bị dẫn sang Ba-tư, các thầy tế lễ
sùng đạo lúc bấy giờ đã giấu lửa của bàn thờ và giấu nó
trong một chỗ trũng của một cái hố không có nước, họ giữ
chặt ở đó, đến nỗi không ai biết chỗ đó. tất cả đàn ông.
20 Sau nhiều năm, khi Chúa hài lòng, Neemias, được vua
Ba Tư sai đến, đã gửi con cháu của những thầy tế lễ đã
giấu nó vào lửa: nhưng khi họ báo cho chúng tôi biết thì họ
không tìm thấy lửa mà chỉ thấy nước đặc. ;
21 Ngài truyền cho họ nhổ và đem đi; và khi các vật tế lễ
được đặt lên, Neemias ra lệnh cho các thầy tế lễ rưới nước
lên củi và những đồ vật đặt trên đó.
22 Khi việc ấy đã xong, đến lúc mặt trời chiếu sáng, vốn ẩn
trong mây, rồi có một ngọn lửa lớn bùng lên, đến nỗi mọi
người đều kinh ngạc.
23 Và các thầy tế lễ đã cầu nguyện trong khi lễ vật đang
dâng, tôi nói, cả các thầy tế lễ và tất cả những người còn lại,
bắt đầu là Giô-na-than và những người còn lại cũng đáp lại,
giống như Neemias đã làm.
24 Và lời cầu nguyện được thực hiện theo cách này; Lạy
Chúa, Chúa là Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của vạn vật,
Đấng đáng sợ và mạnh mẽ, công chính và nhân hậu, và là
Vua duy nhất và nhân từ,
25 Đấng ban phát duy nhất của mọi sự, Đấng công chính,
toàn năng và đời đời duy nhất, là Đấng giải cứu Y-sơ-ra-ên
khỏi mọi khó khăn, đã chọn tổ phụ và thánh hóa họ:
26 Hãy nhận lấy của lễ cho toàn dân Y-sơ-ra-ên của Ngài,
hãy bảo tồn phần riêng của mình và thánh hóa nó.
27 Hãy tập hợp những người bị tản lạc khỏi chúng con, giải
cứu những kẻ phục vụ giữa các dân ngoại, nhìn xem những
kẻ bị khinh thường và ghê tởm, và cho các dân ngoại biết
rằng Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con.
28 Hãy trừng phạt những kẻ áp bức chúng tôi, Và chúng tôi
đã phạm tội một cách kiêu ngạo.
29 Hãy trồng lại dân của Ngài trong nơi thánh của Ngài,
như Môi-se đã phán.
30 Các thầy tế lễ hát thánh vịnh tạ ơn.
31 Khi lễ vật đã thiêu xong, Neemias ra lệnh đổ nước còn
lại lên những tảng đá lớn.
32 Khi việc này xong, có một ngọn lửa bùng lên nhưng bị
ánh sáng từ bàn thờ thiêu rụi.
33 Vì vậy, khi biết chuyện này, người ta đã tâu với vua Ba
Tư rằng tại nơi các thầy tế lễ bị dẫn đi đã giấu lửa, có nước
xuất hiện và Neemias đã dùng nước đó để tẩy sạch các vật
hiến tế.
34 Sau khi đã xét xử xong, vua liền bao vây nơi đó và biệt
riêng nơi ấy ra thánh.
35 Vua lấy nhiều lễ vật và ban cho những người nào vua
muốn.
36 Và Neemias gọi điều này là Naphthar, có thể nói là sự
thanh tẩy: nhưng nhiều người gọi nó là Nê Phi.
CHƯƠNG 2
1 Trong các biên sử cũng có ghi rằng nhà tiên tri Jeremy đã
ra lệnh cho những người bị đem đi dập lửa, như đã được
biểu thị:
2 Và làm sao mà nhà tiên tri, sau khi ban luật pháp, đã
truyền cho họ đừng quên các điều răn của Chúa, và đừng
lầm lạc trong tâm trí khi họ nhìn thấy những hình ảnh bằng
bạc và vàng, cùng với những đồ trang sức.
3 Ngài còn dùng những lời khác như vậy mà khuyên nhủ
họ rằng luật pháp không nên rời xa lòng họ.
4 Cũng trong văn bản đó, nhà tiên tri được Đức Chúa Trời
báo trước nên đã truyền lệnh cho đền tạm và hòm bia đi
cùng mình khi ông đi lên núi, nơi Môi-se đã leo lên và nhìn
thấy cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.
5 Khi Jeremy đến nơi, anh thấy một cái hang rỗng, trong
đó anh đặt đền tạm, hòm bia và bàn thờ xông hương, rồi
đóng cửa lại.
6 Có mấy người theo Ngài đến để đánh dấu đường, nhưng
không tìm được.
7 Khi Jeremy nhận ra điều đó, anh ta đổ lỗi cho họ và nói
rằng: Còn về nơi đó, sẽ không biết cho đến khi nào Đức
Chúa Trời tập hợp dân tộc của Ngài lại với nhau và đón
nhận họ với lòng thương xót.
8 Bấy giờ Chúa sẽ cho họ thấy những điều này, và vinh
quang của Chúa sẽ xuất hiện, và đám mây cũng sẽ xuất
hiện, như đã được tỏ ra dưới thời Môi-se, và như khi Sa-lô-
môn mong muốn nơi này được thánh hóa một cách vinh
quang.
9 Người ta cũng tuyên bố rằng ông là người khôn ngoan đã
dâng của lễ cung hiến và hoàn tất đền thờ.
10 Khi Môi-se cầu nguyện Đức Giê-hô-va, thì lửa từ trời
giáng xuống thiêu đốt các của lễ; Sa-lô-môn cũng cầu
nguyện như vậy, lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt của
lễ thiêu.
11 Môi-se thưa rằng: Vì của lễ chuộc tội không thể ăn được
nên nó đã bị tiêu hủy.
12 Vậy Sa-lô-môn đã giữ tám ngày đó.
13 Những điều tương tự cũng được ghi lại trong các bài
viết và bình luận của Neemias; và cách ông thành lập một
thư viện đã tập hợp các hành vi của các vị vua, các nhà tiên
tri, của Đa-vít và các thư tín của các vị vua liên quan đến
các món quà thánh.
14Giu-đa cũng vậy, gom góp tất cả những gì chúng ta đã
mất trong chiến tranh, và chúng vẫn còn với chúng ta,
15 Vậy nên, nếu các anh cần chúng, hãy sai người đi lấy
cho các anh.
16 Trong lúc chúng tôi sắp cử hành lễ thanh tẩy, chúng tôi
đã viết thư cho các anh, và các anh sẽ làm tốt nếu giữ đúng
những ngày đó.
17 Chúng tôi cũng hy vọng rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã
giải cứu dân Ngài, ban cho họ mọi cơ nghiệp, vương quốc,
chức tế lễ và nơi thánh,
18 Như Ngài đã hứa trong luật pháp, chẳng bao lâu nữa sẽ
thương xót chúng ta và tập hợp chúng ta từ khắp nơi dưới
gầm trời vào nơi thánh: vì Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi
cơn đại nạn và thanh tẩy nơi này.
19 Còn về Giu-đa Ma-ca-bê và các anh em ông, việc thanh
tẩy đền thờ lớn và lễ cung hiến bàn thờ,
20 Và các cuộc chiến tranh chống lại Antiochus Epiphanes,
và Eupator con trai ông ta,
21 Lại có những dấu lạ từ trời giáng xuống cho những kẻ tỏ
ra nhân đức vì đạo Giu-đa: đến nỗi, dù chỉ là một số ít,
nhưng chúng đã tràn ngập cả xứ, đuổi theo đám đông man
rợ,
22 Và khôi phục lại ngôi đền nổi tiếng khắp thế giới, giải
phóng thành phố và duy trì các luật lệ đang được ban hành,
Chúa ban ơn cho họ với mọi ân huệ:
23 Tất cả những điều này, tôi nói, đã được Jason người
Cyrene tuyên bố trong năm cuốn sách, chúng tôi sẽ tóm tắt
lại trong một tập.
24 Vì xem xét số lượng vô hạn và sự khó khăn mà họ gặp
phải khi muốn xem xét các lời kể của câu chuyện, vì sự đa
dạng của vấn đề,
25 Chúng tôi đã cẩn thận để ai chịu đọc sẽ được vui thích,
ai muốn ghi nhớ sẽ được thoải mái, và ai đọc nó sẽ được
lợi.
26 Vì vậy, đối với chúng tôi, những người đã đảm nhận
công việc cắt giảm đau đớn này, điều đó không hề dễ dàng
mà là một vấn đề phải đổ mồ hôi và canh chừng;
27 Dù việc dọn tiệc và tìm kiếm lợi ích cho người khác
không phải là điều dễ dàng đối với người ấy: tuy nhiên, để
làm vui lòng nhiều người, chúng tôi sẽ vui vẻ đảm nhận nỗi
đau lớn lao này;
28 Để lại cho tác giả việc xử lý chính xác từng chi tiết cụ
thể và cố gắng tuân theo các quy tắc tóm tắt.
29 Vì là người chủ xây một ngôi nhà mới, phải chăm sóc
cả tòa nhà; nhưng người đảm nhận việc bày ra và vẽ nó,
phải tìm kiếm những thứ phù hợp để trang trí cho nó: ngay
cả như vậy, tôi nghĩ điều đó là ở chúng ta.
30 Đứng trên mọi quan điểm, xem xét mọi việc một cách
tổng thể và tò mò về các chi tiết là thuộc về tác giả đầu tiên
của câu chuyện:
31 Nhưng để sử dụng sự ngắn gọn và tránh tốn nhiều công
sức trong công việc, người đó sẽ được phép tóm tắt.
32 Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện: chỉ thêm vào
những điều đã nói đến thế, rằng thật là ngu ngốc khi mở
đầu dài dòng và rút ngắn câu chuyện lại.
CHƯƠNG 3
1 Khi thành thánh được sống trong thái bình hoàn toàn, luật
pháp được tuân thủ rất tốt, vì sự tin kính của thầy tế lễ
thượng phẩm Ô-ni-a và lòng ghét sự gian ác của ông,
2 Chuyện rằng, ngay cả các vị vua cũng tôn vinh nơi này
và tôn vinh đền thờ bằng những món quà quý giá nhất của
họ;
3 Đến mức Seleukos của Châu Á bằng nguồn thu nhập của
chính mình phải gánh chịu mọi chi phí liên quan đến việc
phục vụ các vật hiến tế.
4 Nhưng có một Si-môn, người Bên-gia-min, được bổ
nhiệm làm quan cai đền thờ, bất hòa với thầy tế lễ thượng
phẩm về tình trạng hỗn loạn trong thành.
5 Khi không thể thắng được Ô-ni-a, ông giao ông cho
Apollonius, con trai của Thraseas, lúc đó đang làm thống
đốc của Celosyria và Phenice,
6 Và nói với ông rằng kho bạc ở Giê-ru-sa-lem chứa đầy
những số tiền vô tận, đến nỗi của cải của họ, không kể đến
số tiền hiến tế, là vô số, và có thể đem tất cả vào kho của
nhà vua. tay.
7 Khi Apollonius đến gặp nhà vua và đưa cho ông ta số
tiền mà ông ta đã nói, nhà vua đã chọn Heliodorus, thủ quỹ
của ông ta và sai ông ta truyền lệnh mang số tiền nói trên
đến cho ông ta.
8 Thế là ngay lập tức Heliodorus lên đường; với mục đích
đến thăm các thành phố Celosyria và Phenice, nhưng thực
sự là để hoàn thành mục đích của nhà vua.
9 Khi ông đến Giê-ru-sa-lem và được thầy tế lễ thượng
phẩm của thành phố tiếp đón một cách nhã nhặn, ông cho
ông ta biết tin tức tình báo về số tiền đó, rồi khai lý do tại
sao ông đến và hỏi xem những điều này có thật như vậy
không.
10 Thầy tế lễ thượng phẩm nói với ông rằng có số tiền như
vậy được dành để cứu trợ các bà góa và trẻ mồ côi:
11 Và một phần trong số đó thuộc về Hircanus, con trai của
Tobias, một người có phẩm giá cao cả, chứ không phải như
Simon độc ác đã thông tin sai lệch: tổng số tiền là bốn trăm
ta lâng bạc và hai trăm vàng:
12 Và rằng hoàn toàn không thể nào xảy ra những điều sai
trái như vậy đối với họ, vì điều đó đã ảnh hưởng đến sự
thánh thiện của nơi này, cũng như cho sự uy nghiêm và
thiêng liêng bất khả xâm phạm của ngôi đền thờ, được tôn
vinh trên toàn thế giới.
13 Nhưng Hê-li-đô-rô, vì vua đã truyền cho mình, nên nói
rằng: Dù sao đi nữa, vật đó phải được đem vào kho vua.
14 Vì vậy, vào ngày đã định, ông ấy đến để sắp xếp công
việc này. Vì vậy, khắp thành phố đều phải chịu sự đau đớn
không nhỏ.
15 Nhưng các thầy tế lễ, phủ phục trước bàn thờ trong bộ
lễ phục của thầy tế lễ, kêu cầu trời, Đấng ban ra luật liên
quan đến những vật được giao cho mình, rằng những vật
đó phải được bảo quản an toàn cho những ai đã giao phó
chúng.
16 Lúc đó, bất cứ ai nhìn thẳng vào mặt thầy tế lễ thượng
phẩm đều sẽ bị tổn thương trong lòng: vì sắc mặt và sự
thay đổi sắc mặt của ông cho thấy nỗi thống khổ bên trong
tâm trí ông.
17 Vì người đàn ông quá sợ hãi và kinh hãi về thể xác, đến
nỗi những người nhìn vào anh ta thấy rõ rằng anh ta đang
đau khổ biết bao trong lòng.
18 Những người khác chạy ra khỏi nhà để cầu nguyện
chung, vì nơi đó dường như bị khinh thường.
19 Đàn bà, thắt bao dưới ngực, tràn ngập đường phố, còn
các trinh nữ bị giữ lại, kẻ thì chạy ra cổng, kẻ thì chạy ra
tường, còn kẻ thì nhìn ra ngoài cửa sổ.
20 Mọi người đều chắp tay hướng lên trời và cầu nguyện.
21. Thật là đáng thương cho người nào thấy đủ loại người
sa ngã và sợ hãi thầy tế lễ thượng phẩm phải chịu thống
khổ như vậy.
22 Sau đó, họ cầu xin Chúa toàn năng giữ những điều đã
cam kết được an toàn và chắc chắn cho những người đã
cam kết.
23 Tuy nhiên, Heliodorus đã thi hành mệnh lệnh.
24 Khi Ngài ở đó, cùng với người bảo vệ kho báu, Chúa tể
các linh hồn và Hoàng tử của mọi quyền năng, đã gây ra
một sự hiện ra lớn, đến nỗi tất cả những người được cho là
đi cùng Ngài đều kinh ngạc trước quyền năng của Đức
Chúa Trời, và ngất đi, và vô cùng sợ hãi.
25 Vì xuất hiện trước mặt họ một con ngựa với một người
cưỡi khủng khiếp trên người, được trang điểm bằng một
tấm vải che phủ rất đẹp, nó chạy hung hãn và dùng chân
trước tấn công Heliodorus, và có vẻ như kẻ ngồi trên ngựa
có toàn bộ dây cương. vàng.
26 Ngoài ra, có hai thanh niên khác xuất hiện trước mặt
Ngài, mạnh mẽ, xinh đẹp, ăn mặc lịch sự, đứng hai bên
Ngài; đánh đòn nó liên tục và đánh nó nhiều vết thương.
27. Heliodorus chợt ngã xuống đất, xung quanh bị bóng tối
bao trùm. Nhưng những người đi cùng ông đã đỡ ông lên
và đặt ông vào một cái cáng.
28 Vì vậy, anh ta, người gần đây đã đến với một đoàn tàu
lớn và với tất cả sự cảnh giác của mình vào kho bạc nói
trên, họ đã tiến hành, không thể tự giúp mình với vũ khí
của mình: và rõ ràng là họ thừa nhận quyền năng của Chúa.
29 Vì bởi tay Đức Chúa Trời, ông đã bị ngã xuống, nằm
không nói nên lời, không còn hy vọng sống sót.
30 Nhưng họ ca ngợi Chúa, Đấng đã tôn vinh nơi riêng của
Ngài một cách lạ lùng: đối với đền thờ; mà trước đó còn
đầy sợ hãi và bối rối, thì khi Chúa toàn năng xuất hiện,
lòng tràn ngập niềm vui và hân hoan.
31 Sau đó, ngay lập tức một số bạn bè của Heliodorus đã
cầu nguyện Onias rằng anh ta sẽ cầu xin Đấng tối cao ban
cho anh ta sự sống, người đã sẵn sàng từ bỏ hồn ma.
32 Thầy tế lễ thượng phẩm nghi ngờ nhà vua hiểu sai rằng
người Do Thái đã phạm tội phản bội nào đó đối với Hê-li-
đô-rô nên đã dâng tế lễ cầu may cho người đó.
33 Lúc thầy tế lễ thượng phẩm đang làm lễ chuộc tội,
những người trẻ tuổi đó cũng mặc y phục ấy hiện ra, đứng
bên cạnh Hê-li-đô-rô mà nói rằng: Hãy cảm tạ rất nhiều
thầy tế lễ thượng phẩm Ô-ni-a, vì cớ người mà Chúa đã
ban mạng sống cho ngươi.
34 Và thấy ngươi đã bị trời đánh đòn, hãy rao truyền cho
mọi người biết quyền năng hùng mạnh của Đức Chúa Trời.
Và khi họ đã nói những lời này, họ không còn xuất hiện
nữa.
35 Vậy, Hê-li-đô-rô sau khi dâng tế-lễ cho Đức Giê-hô-va
và lập lời thề lớn với Đấng đã cứu mạng mình, đồng thời
chào Ô-ni-a rồi cùng đoàn quân trở về gặp vua.
36 Ông làm chứng cho mọi người biết những công việc của
Đức Chúa Trời vĩ đại mà chính mắt ông đã thấy.
37 Khi vua Hê-li-đô-rô, người có thể khỏe mạnh, được
phái đến Giê-ru-sa-lem một lần nữa, ông nói:
38 Nếu ngươi có kẻ thù hoặc kẻ phản bội, hãy phái hắn đến
đó, và ngươi sẽ nhận lấy đòn roi nếu hắn thoát chết: vì chắc
chắn ở nơi đó; có một sức mạnh đặc biệt của Thiên Chúa.
39 Vì Đấng ngự trên trời để mắt đến nơi đó và bảo vệ nó;
Ngài đánh đập và tiêu diệt những kẻ đến làm hại nó.
40 Và những điều liên quan đến Heliodorus, và việc cất giữ
ngân khố, đều thuộc loại này.
CHƯƠNG 4
1 Simon này, người mà chúng ta đã nói ở trên, từng là kẻ
phản bội tiền bạc và đất nước của mình, đã vu khống Onias,
như thể anh ta đã khiến Heliodorus khiếp sợ và là kẻ gây ra
những tệ nạn này.
2 Vì vậy, ông đã bạo dạn gọi anh ta là kẻ phản bội, người
xứng đáng được hưởng thành phố, đã đấu tranh cho đất
nước của mình và rất nhiệt thành với luật pháp.
3 Nhưng khi sự thù hận của họ đã đi quá xa, đến nỗi một
trong những người thuộc phe phái của Simon đã phạm tội
giết người,
4 Onias nhận thấy sự nguy hiểm của cuộc tranh chấp này,
và Apollonius, với tư cách là thống đốc của Celosyria và
Phenice, đã nổi cơn thịnh nộ và gia tăng ác ý của Simon,
5 Ông đến gặp vua, không phải để buộc tội đồng bào,
nhưng tìm kiếm lợi ích chung cho mọi người, cả công lẫn
tư.
6 Vì ông thấy rằng không thể nào đất nước tiếp tục yên ổn
được, và Simon sẽ từ bỏ sự điên rồ của mình, trừ khi nhà
vua để ý đến điều đó.
7 Nhưng sau cái chết của Seleucus, khi Antiochus, hay còn
gọi là Epiphanes, chiếm được vương quốc, thì Jason, em
của Onias, đã lén lút làm thầy tế lễ thượng phẩm,
8 Ngài cầu xin vua ba trăm sáu mươi ta lâng bạc và một số
lợi tức khác là tám mươi ta lâng:
9 Ngoài ra, ông còn hứa giao thêm một trăm năm mươi
người nữa, nếu ông được phép sắp xếp cho anh ta một nơi
để tập thể dục và đào tạo thanh niên theo kiểu ngoại đạo,
và viết chúng về Giê-ru-sa-lem theo tên của người
Antiochia.
10 Khi nhà vua đã ban hành và nắm được quyền cai trị
trong tay, ông ngay lập tức đưa quốc gia của mình theo
kiểu Hy Lạp.
11 Và những đặc quyền hoàng gia ban cho người Do Thái
được ưu ái đặc biệt bởi John, cha của Eupolemus, người đã
đi làm đại sứ ở Rome để tìm kiếm sự thân thiện và viện trợ,
ông đã tước đi; và lật đổ các chính quyền theo luật pháp,
ông đưa ra những phong tục mới trái luật pháp:
12 Vì ông vui lòng xây một nơi tập thể dục dưới chính
ngọn tháp, bắt các trưởng lão phải phục tùng và bắt họ đội
mũ.
13 Giờ đây, thời trang Hy Lạp và cách cư xử ngoại đạo
đang ở đỉnh cao, qua sự vô cùng báng bổ của Jason, kẻ
khốn nạn không tin kính và không phải là thầy tế lễ thượng
phẩm;
14 Rằng các thầy tế lễ không còn can đảm để phục vụ bàn
thờ nữa mà coi thường đền thờ, bỏ bê việc hiến tế, vội vàng
tham gia vào khoản trợ cấp bất hợp pháp tại nơi tập thể dục,
sau khi trò chơi ném đĩa kêu gọi họ xuất hiện;
15 Không tôn trọng danh dự của tổ tiên họ, nhưng thích
nhất sự vinh quang của người Hy Lạp.
16 Bởi vì tai họa nặng nề đã ập đến với họ: vì họ đã coi họ
là kẻ thù và kẻ báo thù của họ, những người mà họ rất
nghiêm túc tuân theo phong tục của họ và là người mà họ
mong muốn được giống như vậy trong mọi việc.
17 Vì làm điều ác trái với luật pháp của Đức Chúa Trời
không phải là việc dễ dàng; nhưng thời sau sẽ công bố
những điều này.
18 Khi trò chơi được dùng mỗi năm đức tin được tổ chức
tại Ty-rơ, có vua hiện diện,
19 Tên Jason vô ơn này đã gửi những sứ giả đặc biệt từ
Jerusalem, vốn là người Antiochians, để mang ba trăm
drach bạc đến lễ hiến tế của Hercules, mà ngay cả những
người mang nó cũng nghĩ rằng không nên tặng cho lễ hiến
tế, vì nó không tiện lợi, nhưng chỉ để dành cho các khoản
phí khác.
20 Số tiền này sau đó thuộc về người gửi, được dùng để
hiến tế cho Hercules; nhưng vì những người mang nó nên
nó được sử dụng để làm những chiếc gallies.
21 Khi Apollonius, con trai của Menestheus được cử đến
Ai Cập để dự lễ đăng quang của vua Ptolemeus Philometor,
Antiochus, hiểu rằng ông không bị ảnh hưởng nhiều đến
công việc của mình, đã lo liệu cho sự an toàn của chính
ông: sau đó ông đến Joppa, và từ đó đến Jerusalem :
22 Nơi ông được Jason và thành phố tiếp đón một cách
vinh dự, và được đưa đến với ngọn đuốc thắp sáng cùng
với những tiếng la hét vang dội: và sau đó cùng đoàn quân
của ông đi đến Phenice.
23 Ba năm sau, Gia-xôn sai Mê-nê-la-ô, em trai Si-môn,
đến mang tiền đến cho vua và dặn dò vua một số việc cần
thiết.
24 Nhưng khi được đưa đến chầu vua, ông đã tôn vinh ông
về vẻ huy hoàng quyền lực của ông, rồi nhận chức tư tế cho
chính mình, dâng hơn Gia-xôn ba trăm ta lâng bạc.
25 Vì vậy, ông đến theo lệnh của nhà vua, không mang
theo thứ gì xứng đáng làm thầy tế lễ thượng phẩm, ngoài
cơn thịnh nộ của một tên bạo chúa độc ác và cơn thịnh nộ
của một con thú man rợ.
26 Sau đó, Jason, người đã phá hoại chính anh trai mình, bị
người khác phá hoại, buộc phải chạy trốn đến đất nước của
người Ammonite.
27 Vì vậy, Menelaus đã nhận được quyền công quốc:
nhưng đối với số tiền mà ông đã hứa với nhà vua, ông
không nhận được mệnh lệnh tốt cho số tiền đó, mặc dù
Sostratis, người cai trị lâu đài đã yêu cầu:
28 Vì ông đã có sự tập hợp các phong tục. Vì thế cả hai đều
được gọi đến trước mặt nhà vua.
29 Mê-nê-la để em mình là Ly-si-ma-cơ làm thầy tế lễ thay
cho anh mình; và Sostratus rời bỏ Crates, người đang là
thống đốc của người Cyprian.
30 Trong khi việc đó đang được thực hiện thì người Tạc-sơ
và Ma-lôt nổi dậy vì bị gả cho vợ lẽ của vua tên là An-ti-ốt.
31 Sau đó, nhà vua vội vã đến để xoa dịu vấn đề, để
Andronicus, một người có quyền lực, làm phó cho ông ta.
32 Menelaus nghĩ rằng mình đã có thời gian thuận tiện nên
đã lấy trộm một số bình bằng vàng trong đền thờ và đưa
một số cho Andronicus, còn một số thì bán cho Tyrus và
các thành phố xung quanh.
33 Khi Onias biết chắc chắn điều đó, ông đã khiển trách
anh ta và rút lui vào một nơi tôn nghiêm ở Daphne, nằm
cạnh Antiochia.
34 Vì vậy, Menelaus tách Andronicus ra và cầu nguyện để
anh ta có được Onias vào tay mình; kẻ bị thuyết phục và
lừa dối đến gặp Onias, đã đưa tay phải cho anh ta và thề
thốt; và mặc dù bị anh ta nghi ngờ, nhưng vẫn thuyết phục
anh ta ra khỏi thánh đường: người mà ngay lập tức anh ta
im lặng mà không quan tâm đến công lý.
35 Vì lý do đó, không những người Do Thái, mà cả nhiều
người thuộc các dân tộc khác nữa, vô cùng phẫn nộ và đau
buồn vì đã sát hại người đàn ông đó một cách bất công.
36 Khi vua từ vùng Cilicia trở về, những người Do Thái ở
trong thành và một số người Hy Lạp vốn ghê tởm sự việc
đó cũng phàn nàn vì Ô-ni-a bị giết vô cớ.
37 Vì vậy, Antiochus vô cùng hối hận, động lòng thương
xót và khóc lóc vì cách cư xử tỉnh táo và khiêm tốn của
người đã chết.
38 Tức giận, ngay lập tức, anh ta cởi áo choàng của
Andronicus, lột quần áo của anh ta và dẫn anh ta đi khắp
thành phố cho đến chính nơi mà anh ta đã phạm tội bất
kính đối với Onias, tại đó anh ta đã giết chết kẻ sát nhân
đáng nguyền rủa. Vì vậy, Chúa đã ban thưởng cho anh ta
sự trừng phạt của anh ta, như anh ta đã đáng phải chịu.
39 Khi Lysimachus đã thực hiện nhiều hành vi phạm thánh
trong thành phố với sự đồng ý của Menelaus, và hậu quả
của nó đã lan rộng ra khắp nơi, thì đám đông đã tụ tập lại
để chống lại Lysimachus, nhiều bình vàng đã bị mang đi.
40 Nhân đó dân chúng nổi dậy và đầy phẫn nộ,
Lysimachus vũ trang khoảng ba nghìn người, và bắt đầu
gây bạo lực trước; Auranus là người lãnh đạo, một người
đàn ông đã mất nhiều năm và cũng không kém phần điên
rồ.
41 Sau đó, họ nhìn thấy nỗ lực của Lysimachus, một số
người trong số họ đã lấy đá, một số gậy, những người khác
lấy một nắm bụi, ở gần đó, ném tất cả chúng vào
Lysimachus và những người ngồi trên họ.
42 Họ làm nhiều người bị thương, một số bị đánh ngã
xuống đất, và tất cả bọn họ phải bỏ chạy; còn tên cướp nhà
thờ, thì họ đã giết hắn bên cạnh kho bạc.
43 Vì thế, Mênelaus đã bị buộc tội về những vấn đề này.
44 Khi vua đến Ty-rơ, có ba người do viện nguyên lão sai
đến trình bày lý do trước mặt vua:
45Nhưng Menelaus, lúc này đang bị kết án, đã hứa với
Ptolemee, con trai của Dorymenes, sẽ cho anh ta nhiều tiền
nếu anh ta làm hài lòng nhà vua về phía anh ta.
46 Sau đó Ptolemee đưa nhà vua sang một phòng trưng bày
nào đó, như thể để lấy không khí, khiến ông có tâm trí khác:
47 Đến nỗi ông đã giải thoát Menelaus khỏi những lời buộc
tội, người mặc dù là nguyên nhân của mọi trò nghịch ngợm:
và những người đàn ông tội nghiệp đó, nếu họ nói ra
nguyên nhân của mình, vâng, trước người Scythia, lẽ ra đã
được phán là vô tội, ông đã kết án tử hình họ .
48 Vì vậy, những người theo đuổi vụ việc vì thành phố, vì
dân chúng và vì các đồ thánh, đã sớm phải chịu sự trừng
phạt bất công.
49 Vậy nên ngay cả người Tyrus cũng căm ghét hành động
xấu xa đó nên đã cho chôn cất họ một cách trang trọng.
50 Và vì lòng tham lam của những kẻ nắm quyền,
Menelaus vẫn nắm quyền, ngày càng ác tâm và là một kẻ
phản bội lớn đối với công dân.
CHƯƠNG 5
1 Cùng lúc đó Antiochus chuẩn bị chuyến hành trình thứ
hai tới Ai Cập:
2 Chuyện xảy ra là khắp thành phố, trong gần bốn mươi
ngày, người ta thấy những kỵ binh chạy trên không, mặc áo
vàng, tay cầm giáo, giống như một toán lính,
3 Những đội quân kỵ binh dàn trận, đối đầu và chạy đua
với nhau, với khiên, và vô số giáo, rút kiếm, ném phi tiêu,
và lấp lánh đồ trang sức bằng vàng, và đủ loại yên cương.
4 Vì vậy, mọi người đều cầu nguyện rằng cuộc hiện ra đó
có thể trở nên tốt đẹp.
5 Khi có tin đồn thất thiệt rằng Antiochus đã chết, Jason đã
dẫn theo ít nhất một nghìn người và bất ngờ tấn công thành
phố; và những người ở trên tường thành bị đẩy lùi, và
thành phố cuối cùng đã bị chiếm, Menelaus chạy trốn vào
lâu đài:
6 Nhưng Jason đã giết chết chính công dân của mình một
cách không thương tiếc, không coi việc có được ngày của
họ trên chính đất nước mình sẽ là một ngày bất hạnh nhất
đối với anh ta; nhưng nghĩ rằng họ là kẻ thù của anh ta, chứ
không phải đồng hương của anh ta, những người mà anh ta
đã chinh phục.
7 Tuy nhiên, vì tất cả những điều này, ông đã không giành
được quyền công quốc, nhưng cuối cùng phải nhận sự xấu
hổ vì phần thưởng cho sự phản bội của mình, và lại trốn
sang đất nước của người Ammonite.
8 Cuối cùng, ông đã có một cuộc trở về không may mắn, bị
buộc tội trước Aretas, vua của người Ả Rập, chạy trốn từ
thành phố này sang thành phố khác, bị mọi người truy đuổi,
bị ghét bỏ như một kẻ vi phạm luật pháp, và bị ghê tởm
như một kẻ thù công khai của quê hương và đồng bào của
mình, ông bị đày sang Ai Cập.
9 Vì vậy, kẻ đã đuổi nhiều người ra khỏi đất nước của họ
đã bỏ mạng ở một vùng đất xa lạ, lui về phía người
Lacedemonians và nghĩ rằng ở đó sẽ tìm được sự trợ giúp
vì lý do của đồng loại mình:
10 Người đã đuổi đi nhiều người không được chôn cất,
không có ai để tang, cũng không có đám tang long trọng
nào, cũng không có mồ mả với tổ phụ mình.
11 Khi sự việc đã xảy ra, đến xe của nhà vua, ông tưởng
rằng Giu-đê đã nổi loạn nên liền rời khỏi Ai Cập trong tâm
trí giận dữ, ông dùng vũ lực chiếm thành phố.
12 Và ra lệnh cho quân lính của ông không được tha những
kẻ họ gặp, và giết những kẻ xông vào các ngôi nhà.
13 Như vậy đã xảy ra việc giết hại người già và trẻ nhỏ, tàn
sát đàn ông, đàn bà và trẻ em, giết hại các trinh nữ và trẻ sơ
sinh.
14 Và trong vòng ba ngày, sáu mươi ngàn người đã bị tiêu
diệt, trong đó bốn mươi ngàn người đã thiệt mạng trong
cuộc xung đột; và bán không ít hơn bị giết.
15 Tuy nhiên, anh ta vẫn không bằng lòng với điều này mà
còn cố tình đi vào ngôi đền thánh nhất trên thế giới;
Menelaus, kẻ phản bội luật pháp và đất nước của mình, là
người dẫn đường cho anh ta:
16 Ông lấy những bình thánh bằng bàn tay ô uế và bằng
bàn tay phàm tục kéo đổ những vật mà các vua khác đã
dâng hiến để làm gia tăng, vinh quang và danh dự cho nơi
này, rồi ông đem chúng đi.
17 Tâm trí Antiochus kiêu ngạo đến nỗi ông không nghĩ
rằng Chúa đã tức giận trong một thời gian vì tội lỗi của
những người sống trong thành phố, và do đó mắt ông
không để ý đến nơi đó.
18 Vì nếu trước đây họ không vướng vào nhiều tội lỗi, thì
người này vừa đến đã bị đánh đòn và bị loại khỏi tư cách tự
phụ, giống như Heliodorus, người được vua Seleukos cử
đến xem kho bạc.
19 Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chẳng chọn dân vì chỗ đó,
nhưng chọn chỗ ở xa vì dân.
20 Và do đó, chính nơi này, người đã cùng họ chia sẻ
nghịch cảnh xảy ra với đất nước, sau đó đã truyền đạt
những lợi ích được gửi đến từ Chúa: và vì nó đã bị bỏ
hoang trong cơn thịnh nộ của Đấng Toàn năng, nên một lần
nữa, Chúa vĩ đại được hòa giải, nó đã được thiết lập với
mọi vinh quang.
21 Vì vậy, khi Antiochus đã mang theo một nghìn tám trăm
nhân tài ra khỏi đền thờ, ông ta vội vã khởi hành đến
Antiochia, tự hào rằng đất đai có thể đi lại được và đường
biển có thể đi bộ được: đó là sự kiêu ngạo trong tâm trí của
ông ta.
22 Ông để lại các thống đốc để làm phiền lòng dân tộc: tại
Giê-ru-sa-lem, Phi-líp, vì quê hương ông là người Phrygian,
và vì cách cư xử còn man rợ hơn người đã đặt ông ở đó;
23 Ở Garizim có Andronicus; và bên cạnh đó, Menelaus,
người tệ hơn tất cả những người còn lại, đã ra tay nặng nề
đối với người dân, có ác tâm chống lại đồng hương của
mình là người Do Thái.
24 Ông cũng phái tên cầm đầu đáng ghét Apollonius với
một đội quân hai mươi nghìn người, ra lệnh cho hắn giết tất
cả những người đang ở độ tuổi đẹp nhất của họ, đồng thời
bán phụ nữ và những người trẻ tuổi hơn:
25 Người đến Giê-ru-sa-lem, giả vờ hòa bình, đã nhịn cho
đến ngày thánh, là ngày Sa-bát, khi bắt người Do Thái giữ
ngày thánh, thì ra lệnh cho người của mình tự trang bị vũ
khí.
26 Thế là ông giết hết những người đi dự lễ Sabát, và cầm
vũ khí chạy khắp thành, giết chết đám đông rất đông.
27 Nhưng Giu-đa Ma-ca-bê cùng với chín người khác hoặc
gần đó, rút lui vào đồng vắng, sống trên núi theo kiểu thú
vật, với đám bạn của mình, luôn ăn cỏ, kẻo chúng cùng
tham gia vào sự ô nhiễm.
CHƯƠNG 6
1 Ít lâu sau, vua sai một ông già ở A-thên đến ép dân Do-
thái phải lìa bỏ luật lệ của tổ tiên họ, và không sống theo
luật lệ của Đức Chúa Trời:
2 Và còn làm ô uế đền thờ ở Giê-ru-sa-lem, và gọi nó là
đền thờ của thần Jupiter Olympus; và điều đó ở Garizim,
của Sao Mộc, Người bảo vệ những người xa lạ, như họ
mong muốn, sống ở nơi này.
3 Sự tai họa này xảy ra khiến dân chúng đau lòng và đau
buồn:
4 Vì đền thờ đầy rẫy sự náo loạn và chè chén bởi dân ngoại,
là những kẻ giao du với gái điếm, quan hệ với đàn bà trong

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Hausa Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hausa Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxHausa Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hausa Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Pashto Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Pashto Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfPashto Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Pashto Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Indonesian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Indonesian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfIndonesian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Indonesian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Ilocano - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Ilocano - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfIlocano - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Ilocano - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Bosnian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Bosnian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfBosnian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Bosnian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Bodo - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Bodo - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfBodo - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Bodo - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Bhojpuri - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Bhojpuri - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfBhojpuri - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Bhojpuri - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Bengali - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Bengali - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfBengali - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Bengali - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Belarusian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Belarusian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfBelarusian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Belarusian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
The Book of the Prophet Habakkuk-Zulu.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Zulu.pdfThe Book of the Prophet Habakkuk-Zulu.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Zulu.pdf
 
The Book of Prophet Habakkuk-Yucatec Maya.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Yucatec Maya.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Yucatec Maya.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Yucatec Maya.pdf
 
The Book of the Prophet Habakkuk-Yoruba.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Yoruba.pdfThe Book of the Prophet Habakkuk-Yoruba.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Yoruba.pdf
 
The Book of Prophet Habakkuk-Yiddish.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Yiddish.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Yiddish.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Yiddish.pdf
 
The Book of the Prophet Habakkuk-Xhosa.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Xhosa.pdfThe Book of the Prophet Habakkuk-Xhosa.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Xhosa.pdf
 
The Book of Prophet Habakkuk-Western Frisian.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Western Frisian.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Western Frisian.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Western Frisian.pdf
 
The Book of the Prophet Habakkuk-Welsh.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Welsh.pdfThe Book of the Prophet Habakkuk-Welsh.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Welsh.pdf
 
The Book of Prophet Habakkuk-Vietnamese.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Vietnamese.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Vietnamese.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Vietnamese.pdf
 
The Book of the Prophet Habakkuk-Uzbek.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Uzbek.pdfThe Book of the Prophet Habakkuk-Uzbek.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Uzbek.pdf
 
The Book of the Prophet Habakkuk-Uyghur.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Uyghur.pdfThe Book of the Prophet Habakkuk-Uyghur.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Uyghur.pdf
 
The Book of the Prophet Habakkuk-Urdu.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Urdu.pdfThe Book of the Prophet Habakkuk-Urdu.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Urdu.pdf
 

Vietnamese - 2nd Maccabees.pdf

 • 2. CHƯƠNG 1 1 Thưa anh em, những người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem và trong xứ Giu-đê, chúc anh em người Do Thái ở khắp Ai Cập sức khỏe và bình an: 2 Xin Đức Chúa Trời thương xót các ngươi và nhớ lại giao ước Ngài đã lập với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, là các tôi tớ trung thành của Ngài; 3 Và hãy hết lòng phục vụ Ngài và làm theo ý Ngài, với lòng can đảm và thiện chí; 4 Và hãy mở rộng lòng mình trong luật pháp và điều răn của Ngài, và gửi cho bạn sự bình an, 5 Hãy nghe lời cầu nguyện của anh em, đồng tâm hiệp ý với anh em, và đừng bao giờ bỏ rơi anh em trong lúc gian truân. 6 Và bây giờ chúng tôi ở đây cầu nguyện cho bạn. 7 Vào thời Đê-mết-ri-ô trị vì, vào năm thứ trăm sáu mươi chín, chúng tôi, những người Do Thái, đã viết thư cho các ông trong lúc chúng tôi gặp hoạn nạn tột độ trong những năm đó, kể từ thời Gia-sôn và đồng bọn của ông nổi dậy khỏi thánh địa và vương quốc, 8 Đốt hiên nhà, làm đổ máu vô tội. Bấy giờ chúng tôi cầu nguyện Đức Giê-hô-va và được nhậm; Chúng tôi cũng dâng của lễ và bột mịn, thắp đèn và bày bánh ra. 9 Bây giờ các ngươi hãy lưu ý giữ lễ lều tạm vào tháng Casleu. 10 Vào năm thứ một trăm sáu mươi tám, dân chúng ở Giê- ru-sa-lem, Giu-đê, hội đồng và Giu-đa gửi lời chúc mừng và chúc sức khỏe đến Aristobulus, chủ của vua Ptolemeus, người thuộc hàng ngũ các thầy tế lễ được xức dầu, và tới người Do Thái ở Ai Cập: 11 Vì Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng tôi khỏi cơn nguy khốn lớn lao, chúng tôi cảm tạ Ngài nhiều như được chiến đấu chống lại một vị vua. 12 Vì Ngài đã đuổi những kẻ chiến đấu trong thành thánh. 13 Vì khi người lãnh đạo đến Ba Tư, cùng với đội quân dường như bất khả chiến bại, họ đã bị giết trong đền thờ Nanea bởi sự lừa dối của các thầy tế lễ của Nanea. 14 Vì Antiochus, như thể sắp cưới cô, đã đến tận nơi cùng với những người bạn đi cùng mình để nhận tiền làm của hồi môn. 15 Khi các thầy tế lễ của Nanea đã khởi hành và ông được đưa cùng một nhóm nhỏ vào khu vực của ngôi đền, họ đóng cửa ngôi đền ngay khi Antiochus bước vào: 16 Chúng mở cửa hầm trên mái nhà, ném đá như sét đánh, đánh gục viên chỉ huy, chặt thành từng mảnh, chặt đầu và ném cho những người ở bên ngoài. 17 Chúc tụng Thiên Chúa chúng ta trong mọi việc, Đấng đã nộp kẻ vô đạo. 18 Vì vậy, mặc dù bây giờ chúng tôi có ý định tổ chức lễ thanh tẩy đền thờ vào ngày hai mươi lăm tháng Casleu, nhưng chúng tôi nghĩ rằng cần phải chứng nhận điều đó với các bạn để các bạn cũng có thể giữ lễ đó, như lễ đền tạm và lễ của ngọn lửa đã được ban cho chúng tôi khi Neemias dâng lễ vật, sau đó anh ấy đã xây dựng ngôi đền và bàn thờ. 19 Vì khi tổ phụ chúng ta bị dẫn sang Ba-tư, các thầy tế lễ sùng đạo lúc bấy giờ đã giấu lửa của bàn thờ và giấu nó trong một chỗ trũng của một cái hố không có nước, họ giữ chặt ở đó, đến nỗi không ai biết chỗ đó. tất cả đàn ông. 20 Sau nhiều năm, khi Chúa hài lòng, Neemias, được vua Ba Tư sai đến, đã gửi con cháu của những thầy tế lễ đã giấu nó vào lửa: nhưng khi họ báo cho chúng tôi biết thì họ không tìm thấy lửa mà chỉ thấy nước đặc. ; 21 Ngài truyền cho họ nhổ và đem đi; và khi các vật tế lễ được đặt lên, Neemias ra lệnh cho các thầy tế lễ rưới nước lên củi và những đồ vật đặt trên đó. 22 Khi việc ấy đã xong, đến lúc mặt trời chiếu sáng, vốn ẩn trong mây, rồi có một ngọn lửa lớn bùng lên, đến nỗi mọi người đều kinh ngạc. 23 Và các thầy tế lễ đã cầu nguyện trong khi lễ vật đang dâng, tôi nói, cả các thầy tế lễ và tất cả những người còn lại, bắt đầu là Giô-na-than và những người còn lại cũng đáp lại, giống như Neemias đã làm. 24 Và lời cầu nguyện được thực hiện theo cách này; Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của vạn vật, Đấng đáng sợ và mạnh mẽ, công chính và nhân hậu, và là Vua duy nhất và nhân từ, 25 Đấng ban phát duy nhất của mọi sự, Đấng công chính, toàn năng và đời đời duy nhất, là Đấng giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi mọi khó khăn, đã chọn tổ phụ và thánh hóa họ: 26 Hãy nhận lấy của lễ cho toàn dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, hãy bảo tồn phần riêng của mình và thánh hóa nó. 27 Hãy tập hợp những người bị tản lạc khỏi chúng con, giải cứu những kẻ phục vụ giữa các dân ngoại, nhìn xem những kẻ bị khinh thường và ghê tởm, và cho các dân ngoại biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con. 28 Hãy trừng phạt những kẻ áp bức chúng tôi, Và chúng tôi đã phạm tội một cách kiêu ngạo. 29 Hãy trồng lại dân của Ngài trong nơi thánh của Ngài, như Môi-se đã phán. 30 Các thầy tế lễ hát thánh vịnh tạ ơn. 31 Khi lễ vật đã thiêu xong, Neemias ra lệnh đổ nước còn lại lên những tảng đá lớn. 32 Khi việc này xong, có một ngọn lửa bùng lên nhưng bị ánh sáng từ bàn thờ thiêu rụi. 33 Vì vậy, khi biết chuyện này, người ta đã tâu với vua Ba Tư rằng tại nơi các thầy tế lễ bị dẫn đi đã giấu lửa, có nước xuất hiện và Neemias đã dùng nước đó để tẩy sạch các vật hiến tế. 34 Sau khi đã xét xử xong, vua liền bao vây nơi đó và biệt riêng nơi ấy ra thánh. 35 Vua lấy nhiều lễ vật và ban cho những người nào vua muốn. 36 Và Neemias gọi điều này là Naphthar, có thể nói là sự thanh tẩy: nhưng nhiều người gọi nó là Nê Phi. CHƯƠNG 2 1 Trong các biên sử cũng có ghi rằng nhà tiên tri Jeremy đã ra lệnh cho những người bị đem đi dập lửa, như đã được biểu thị: 2 Và làm sao mà nhà tiên tri, sau khi ban luật pháp, đã truyền cho họ đừng quên các điều răn của Chúa, và đừng lầm lạc trong tâm trí khi họ nhìn thấy những hình ảnh bằng bạc và vàng, cùng với những đồ trang sức. 3 Ngài còn dùng những lời khác như vậy mà khuyên nhủ họ rằng luật pháp không nên rời xa lòng họ. 4 Cũng trong văn bản đó, nhà tiên tri được Đức Chúa Trời báo trước nên đã truyền lệnh cho đền tạm và hòm bia đi cùng mình khi ông đi lên núi, nơi Môi-se đã leo lên và nhìn thấy cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. 5 Khi Jeremy đến nơi, anh thấy một cái hang rỗng, trong đó anh đặt đền tạm, hòm bia và bàn thờ xông hương, rồi đóng cửa lại.
 • 3. 6 Có mấy người theo Ngài đến để đánh dấu đường, nhưng không tìm được. 7 Khi Jeremy nhận ra điều đó, anh ta đổ lỗi cho họ và nói rằng: Còn về nơi đó, sẽ không biết cho đến khi nào Đức Chúa Trời tập hợp dân tộc của Ngài lại với nhau và đón nhận họ với lòng thương xót. 8 Bấy giờ Chúa sẽ cho họ thấy những điều này, và vinh quang của Chúa sẽ xuất hiện, và đám mây cũng sẽ xuất hiện, như đã được tỏ ra dưới thời Môi-se, và như khi Sa-lô- môn mong muốn nơi này được thánh hóa một cách vinh quang. 9 Người ta cũng tuyên bố rằng ông là người khôn ngoan đã dâng của lễ cung hiến và hoàn tất đền thờ. 10 Khi Môi-se cầu nguyện Đức Giê-hô-va, thì lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt các của lễ; Sa-lô-môn cũng cầu nguyện như vậy, lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt của lễ thiêu. 11 Môi-se thưa rằng: Vì của lễ chuộc tội không thể ăn được nên nó đã bị tiêu hủy. 12 Vậy Sa-lô-môn đã giữ tám ngày đó. 13 Những điều tương tự cũng được ghi lại trong các bài viết và bình luận của Neemias; và cách ông thành lập một thư viện đã tập hợp các hành vi của các vị vua, các nhà tiên tri, của Đa-vít và các thư tín của các vị vua liên quan đến các món quà thánh. 14Giu-đa cũng vậy, gom góp tất cả những gì chúng ta đã mất trong chiến tranh, và chúng vẫn còn với chúng ta, 15 Vậy nên, nếu các anh cần chúng, hãy sai người đi lấy cho các anh. 16 Trong lúc chúng tôi sắp cử hành lễ thanh tẩy, chúng tôi đã viết thư cho các anh, và các anh sẽ làm tốt nếu giữ đúng những ngày đó. 17 Chúng tôi cũng hy vọng rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã giải cứu dân Ngài, ban cho họ mọi cơ nghiệp, vương quốc, chức tế lễ và nơi thánh, 18 Như Ngài đã hứa trong luật pháp, chẳng bao lâu nữa sẽ thương xót chúng ta và tập hợp chúng ta từ khắp nơi dưới gầm trời vào nơi thánh: vì Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi cơn đại nạn và thanh tẩy nơi này. 19 Còn về Giu-đa Ma-ca-bê và các anh em ông, việc thanh tẩy đền thờ lớn và lễ cung hiến bàn thờ, 20 Và các cuộc chiến tranh chống lại Antiochus Epiphanes, và Eupator con trai ông ta, 21 Lại có những dấu lạ từ trời giáng xuống cho những kẻ tỏ ra nhân đức vì đạo Giu-đa: đến nỗi, dù chỉ là một số ít, nhưng chúng đã tràn ngập cả xứ, đuổi theo đám đông man rợ, 22 Và khôi phục lại ngôi đền nổi tiếng khắp thế giới, giải phóng thành phố và duy trì các luật lệ đang được ban hành, Chúa ban ơn cho họ với mọi ân huệ: 23 Tất cả những điều này, tôi nói, đã được Jason người Cyrene tuyên bố trong năm cuốn sách, chúng tôi sẽ tóm tắt lại trong một tập. 24 Vì xem xét số lượng vô hạn và sự khó khăn mà họ gặp phải khi muốn xem xét các lời kể của câu chuyện, vì sự đa dạng của vấn đề, 25 Chúng tôi đã cẩn thận để ai chịu đọc sẽ được vui thích, ai muốn ghi nhớ sẽ được thoải mái, và ai đọc nó sẽ được lợi. 26 Vì vậy, đối với chúng tôi, những người đã đảm nhận công việc cắt giảm đau đớn này, điều đó không hề dễ dàng mà là một vấn đề phải đổ mồ hôi và canh chừng; 27 Dù việc dọn tiệc và tìm kiếm lợi ích cho người khác không phải là điều dễ dàng đối với người ấy: tuy nhiên, để làm vui lòng nhiều người, chúng tôi sẽ vui vẻ đảm nhận nỗi đau lớn lao này; 28 Để lại cho tác giả việc xử lý chính xác từng chi tiết cụ thể và cố gắng tuân theo các quy tắc tóm tắt. 29 Vì là người chủ xây một ngôi nhà mới, phải chăm sóc cả tòa nhà; nhưng người đảm nhận việc bày ra và vẽ nó, phải tìm kiếm những thứ phù hợp để trang trí cho nó: ngay cả như vậy, tôi nghĩ điều đó là ở chúng ta. 30 Đứng trên mọi quan điểm, xem xét mọi việc một cách tổng thể và tò mò về các chi tiết là thuộc về tác giả đầu tiên của câu chuyện: 31 Nhưng để sử dụng sự ngắn gọn và tránh tốn nhiều công sức trong công việc, người đó sẽ được phép tóm tắt. 32 Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện: chỉ thêm vào những điều đã nói đến thế, rằng thật là ngu ngốc khi mở đầu dài dòng và rút ngắn câu chuyện lại. CHƯƠNG 3 1 Khi thành thánh được sống trong thái bình hoàn toàn, luật pháp được tuân thủ rất tốt, vì sự tin kính của thầy tế lễ thượng phẩm Ô-ni-a và lòng ghét sự gian ác của ông, 2 Chuyện rằng, ngay cả các vị vua cũng tôn vinh nơi này và tôn vinh đền thờ bằng những món quà quý giá nhất của họ; 3 Đến mức Seleukos của Châu Á bằng nguồn thu nhập của chính mình phải gánh chịu mọi chi phí liên quan đến việc phục vụ các vật hiến tế. 4 Nhưng có một Si-môn, người Bên-gia-min, được bổ nhiệm làm quan cai đền thờ, bất hòa với thầy tế lễ thượng phẩm về tình trạng hỗn loạn trong thành. 5 Khi không thể thắng được Ô-ni-a, ông giao ông cho Apollonius, con trai của Thraseas, lúc đó đang làm thống đốc của Celosyria và Phenice, 6 Và nói với ông rằng kho bạc ở Giê-ru-sa-lem chứa đầy những số tiền vô tận, đến nỗi của cải của họ, không kể đến số tiền hiến tế, là vô số, và có thể đem tất cả vào kho của nhà vua. tay. 7 Khi Apollonius đến gặp nhà vua và đưa cho ông ta số tiền mà ông ta đã nói, nhà vua đã chọn Heliodorus, thủ quỹ của ông ta và sai ông ta truyền lệnh mang số tiền nói trên đến cho ông ta. 8 Thế là ngay lập tức Heliodorus lên đường; với mục đích đến thăm các thành phố Celosyria và Phenice, nhưng thực sự là để hoàn thành mục đích của nhà vua. 9 Khi ông đến Giê-ru-sa-lem và được thầy tế lễ thượng phẩm của thành phố tiếp đón một cách nhã nhặn, ông cho ông ta biết tin tức tình báo về số tiền đó, rồi khai lý do tại sao ông đến và hỏi xem những điều này có thật như vậy không. 10 Thầy tế lễ thượng phẩm nói với ông rằng có số tiền như vậy được dành để cứu trợ các bà góa và trẻ mồ côi: 11 Và một phần trong số đó thuộc về Hircanus, con trai của Tobias, một người có phẩm giá cao cả, chứ không phải như Simon độc ác đã thông tin sai lệch: tổng số tiền là bốn trăm ta lâng bạc và hai trăm vàng: 12 Và rằng hoàn toàn không thể nào xảy ra những điều sai trái như vậy đối với họ, vì điều đó đã ảnh hưởng đến sự thánh thiện của nơi này, cũng như cho sự uy nghiêm và thiêng liêng bất khả xâm phạm của ngôi đền thờ, được tôn vinh trên toàn thế giới.
 • 4. 13 Nhưng Hê-li-đô-rô, vì vua đã truyền cho mình, nên nói rằng: Dù sao đi nữa, vật đó phải được đem vào kho vua. 14 Vì vậy, vào ngày đã định, ông ấy đến để sắp xếp công việc này. Vì vậy, khắp thành phố đều phải chịu sự đau đớn không nhỏ. 15 Nhưng các thầy tế lễ, phủ phục trước bàn thờ trong bộ lễ phục của thầy tế lễ, kêu cầu trời, Đấng ban ra luật liên quan đến những vật được giao cho mình, rằng những vật đó phải được bảo quản an toàn cho những ai đã giao phó chúng. 16 Lúc đó, bất cứ ai nhìn thẳng vào mặt thầy tế lễ thượng phẩm đều sẽ bị tổn thương trong lòng: vì sắc mặt và sự thay đổi sắc mặt của ông cho thấy nỗi thống khổ bên trong tâm trí ông. 17 Vì người đàn ông quá sợ hãi và kinh hãi về thể xác, đến nỗi những người nhìn vào anh ta thấy rõ rằng anh ta đang đau khổ biết bao trong lòng. 18 Những người khác chạy ra khỏi nhà để cầu nguyện chung, vì nơi đó dường như bị khinh thường. 19 Đàn bà, thắt bao dưới ngực, tràn ngập đường phố, còn các trinh nữ bị giữ lại, kẻ thì chạy ra cổng, kẻ thì chạy ra tường, còn kẻ thì nhìn ra ngoài cửa sổ. 20 Mọi người đều chắp tay hướng lên trời và cầu nguyện. 21. Thật là đáng thương cho người nào thấy đủ loại người sa ngã và sợ hãi thầy tế lễ thượng phẩm phải chịu thống khổ như vậy. 22 Sau đó, họ cầu xin Chúa toàn năng giữ những điều đã cam kết được an toàn và chắc chắn cho những người đã cam kết. 23 Tuy nhiên, Heliodorus đã thi hành mệnh lệnh. 24 Khi Ngài ở đó, cùng với người bảo vệ kho báu, Chúa tể các linh hồn và Hoàng tử của mọi quyền năng, đã gây ra một sự hiện ra lớn, đến nỗi tất cả những người được cho là đi cùng Ngài đều kinh ngạc trước quyền năng của Đức Chúa Trời, và ngất đi, và vô cùng sợ hãi. 25 Vì xuất hiện trước mặt họ một con ngựa với một người cưỡi khủng khiếp trên người, được trang điểm bằng một tấm vải che phủ rất đẹp, nó chạy hung hãn và dùng chân trước tấn công Heliodorus, và có vẻ như kẻ ngồi trên ngựa có toàn bộ dây cương. vàng. 26 Ngoài ra, có hai thanh niên khác xuất hiện trước mặt Ngài, mạnh mẽ, xinh đẹp, ăn mặc lịch sự, đứng hai bên Ngài; đánh đòn nó liên tục và đánh nó nhiều vết thương. 27. Heliodorus chợt ngã xuống đất, xung quanh bị bóng tối bao trùm. Nhưng những người đi cùng ông đã đỡ ông lên và đặt ông vào một cái cáng. 28 Vì vậy, anh ta, người gần đây đã đến với một đoàn tàu lớn và với tất cả sự cảnh giác của mình vào kho bạc nói trên, họ đã tiến hành, không thể tự giúp mình với vũ khí của mình: và rõ ràng là họ thừa nhận quyền năng của Chúa. 29 Vì bởi tay Đức Chúa Trời, ông đã bị ngã xuống, nằm không nói nên lời, không còn hy vọng sống sót. 30 Nhưng họ ca ngợi Chúa, Đấng đã tôn vinh nơi riêng của Ngài một cách lạ lùng: đối với đền thờ; mà trước đó còn đầy sợ hãi và bối rối, thì khi Chúa toàn năng xuất hiện, lòng tràn ngập niềm vui và hân hoan. 31 Sau đó, ngay lập tức một số bạn bè của Heliodorus đã cầu nguyện Onias rằng anh ta sẽ cầu xin Đấng tối cao ban cho anh ta sự sống, người đã sẵn sàng từ bỏ hồn ma. 32 Thầy tế lễ thượng phẩm nghi ngờ nhà vua hiểu sai rằng người Do Thái đã phạm tội phản bội nào đó đối với Hê-li- đô-rô nên đã dâng tế lễ cầu may cho người đó. 33 Lúc thầy tế lễ thượng phẩm đang làm lễ chuộc tội, những người trẻ tuổi đó cũng mặc y phục ấy hiện ra, đứng bên cạnh Hê-li-đô-rô mà nói rằng: Hãy cảm tạ rất nhiều thầy tế lễ thượng phẩm Ô-ni-a, vì cớ người mà Chúa đã ban mạng sống cho ngươi. 34 Và thấy ngươi đã bị trời đánh đòn, hãy rao truyền cho mọi người biết quyền năng hùng mạnh của Đức Chúa Trời. Và khi họ đã nói những lời này, họ không còn xuất hiện nữa. 35 Vậy, Hê-li-đô-rô sau khi dâng tế-lễ cho Đức Giê-hô-va và lập lời thề lớn với Đấng đã cứu mạng mình, đồng thời chào Ô-ni-a rồi cùng đoàn quân trở về gặp vua. 36 Ông làm chứng cho mọi người biết những công việc của Đức Chúa Trời vĩ đại mà chính mắt ông đã thấy. 37 Khi vua Hê-li-đô-rô, người có thể khỏe mạnh, được phái đến Giê-ru-sa-lem một lần nữa, ông nói: 38 Nếu ngươi có kẻ thù hoặc kẻ phản bội, hãy phái hắn đến đó, và ngươi sẽ nhận lấy đòn roi nếu hắn thoát chết: vì chắc chắn ở nơi đó; có một sức mạnh đặc biệt của Thiên Chúa. 39 Vì Đấng ngự trên trời để mắt đến nơi đó và bảo vệ nó; Ngài đánh đập và tiêu diệt những kẻ đến làm hại nó. 40 Và những điều liên quan đến Heliodorus, và việc cất giữ ngân khố, đều thuộc loại này. CHƯƠNG 4 1 Simon này, người mà chúng ta đã nói ở trên, từng là kẻ phản bội tiền bạc và đất nước của mình, đã vu khống Onias, như thể anh ta đã khiến Heliodorus khiếp sợ và là kẻ gây ra những tệ nạn này. 2 Vì vậy, ông đã bạo dạn gọi anh ta là kẻ phản bội, người xứng đáng được hưởng thành phố, đã đấu tranh cho đất nước của mình và rất nhiệt thành với luật pháp. 3 Nhưng khi sự thù hận của họ đã đi quá xa, đến nỗi một trong những người thuộc phe phái của Simon đã phạm tội giết người, 4 Onias nhận thấy sự nguy hiểm của cuộc tranh chấp này, và Apollonius, với tư cách là thống đốc của Celosyria và Phenice, đã nổi cơn thịnh nộ và gia tăng ác ý của Simon, 5 Ông đến gặp vua, không phải để buộc tội đồng bào, nhưng tìm kiếm lợi ích chung cho mọi người, cả công lẫn tư. 6 Vì ông thấy rằng không thể nào đất nước tiếp tục yên ổn được, và Simon sẽ từ bỏ sự điên rồ của mình, trừ khi nhà vua để ý đến điều đó. 7 Nhưng sau cái chết của Seleucus, khi Antiochus, hay còn gọi là Epiphanes, chiếm được vương quốc, thì Jason, em của Onias, đã lén lút làm thầy tế lễ thượng phẩm, 8 Ngài cầu xin vua ba trăm sáu mươi ta lâng bạc và một số lợi tức khác là tám mươi ta lâng: 9 Ngoài ra, ông còn hứa giao thêm một trăm năm mươi người nữa, nếu ông được phép sắp xếp cho anh ta một nơi để tập thể dục và đào tạo thanh niên theo kiểu ngoại đạo, và viết chúng về Giê-ru-sa-lem theo tên của người Antiochia. 10 Khi nhà vua đã ban hành và nắm được quyền cai trị trong tay, ông ngay lập tức đưa quốc gia của mình theo kiểu Hy Lạp. 11 Và những đặc quyền hoàng gia ban cho người Do Thái được ưu ái đặc biệt bởi John, cha của Eupolemus, người đã đi làm đại sứ ở Rome để tìm kiếm sự thân thiện và viện trợ, ông đã tước đi; và lật đổ các chính quyền theo luật pháp, ông đưa ra những phong tục mới trái luật pháp:
 • 5. 12 Vì ông vui lòng xây một nơi tập thể dục dưới chính ngọn tháp, bắt các trưởng lão phải phục tùng và bắt họ đội mũ. 13 Giờ đây, thời trang Hy Lạp và cách cư xử ngoại đạo đang ở đỉnh cao, qua sự vô cùng báng bổ của Jason, kẻ khốn nạn không tin kính và không phải là thầy tế lễ thượng phẩm; 14 Rằng các thầy tế lễ không còn can đảm để phục vụ bàn thờ nữa mà coi thường đền thờ, bỏ bê việc hiến tế, vội vàng tham gia vào khoản trợ cấp bất hợp pháp tại nơi tập thể dục, sau khi trò chơi ném đĩa kêu gọi họ xuất hiện; 15 Không tôn trọng danh dự của tổ tiên họ, nhưng thích nhất sự vinh quang của người Hy Lạp. 16 Bởi vì tai họa nặng nề đã ập đến với họ: vì họ đã coi họ là kẻ thù và kẻ báo thù của họ, những người mà họ rất nghiêm túc tuân theo phong tục của họ và là người mà họ mong muốn được giống như vậy trong mọi việc. 17 Vì làm điều ác trái với luật pháp của Đức Chúa Trời không phải là việc dễ dàng; nhưng thời sau sẽ công bố những điều này. 18 Khi trò chơi được dùng mỗi năm đức tin được tổ chức tại Ty-rơ, có vua hiện diện, 19 Tên Jason vô ơn này đã gửi những sứ giả đặc biệt từ Jerusalem, vốn là người Antiochians, để mang ba trăm drach bạc đến lễ hiến tế của Hercules, mà ngay cả những người mang nó cũng nghĩ rằng không nên tặng cho lễ hiến tế, vì nó không tiện lợi, nhưng chỉ để dành cho các khoản phí khác. 20 Số tiền này sau đó thuộc về người gửi, được dùng để hiến tế cho Hercules; nhưng vì những người mang nó nên nó được sử dụng để làm những chiếc gallies. 21 Khi Apollonius, con trai của Menestheus được cử đến Ai Cập để dự lễ đăng quang của vua Ptolemeus Philometor, Antiochus, hiểu rằng ông không bị ảnh hưởng nhiều đến công việc của mình, đã lo liệu cho sự an toàn của chính ông: sau đó ông đến Joppa, và từ đó đến Jerusalem : 22 Nơi ông được Jason và thành phố tiếp đón một cách vinh dự, và được đưa đến với ngọn đuốc thắp sáng cùng với những tiếng la hét vang dội: và sau đó cùng đoàn quân của ông đi đến Phenice. 23 Ba năm sau, Gia-xôn sai Mê-nê-la-ô, em trai Si-môn, đến mang tiền đến cho vua và dặn dò vua một số việc cần thiết. 24 Nhưng khi được đưa đến chầu vua, ông đã tôn vinh ông về vẻ huy hoàng quyền lực của ông, rồi nhận chức tư tế cho chính mình, dâng hơn Gia-xôn ba trăm ta lâng bạc. 25 Vì vậy, ông đến theo lệnh của nhà vua, không mang theo thứ gì xứng đáng làm thầy tế lễ thượng phẩm, ngoài cơn thịnh nộ của một tên bạo chúa độc ác và cơn thịnh nộ của một con thú man rợ. 26 Sau đó, Jason, người đã phá hoại chính anh trai mình, bị người khác phá hoại, buộc phải chạy trốn đến đất nước của người Ammonite. 27 Vì vậy, Menelaus đã nhận được quyền công quốc: nhưng đối với số tiền mà ông đã hứa với nhà vua, ông không nhận được mệnh lệnh tốt cho số tiền đó, mặc dù Sostratis, người cai trị lâu đài đã yêu cầu: 28 Vì ông đã có sự tập hợp các phong tục. Vì thế cả hai đều được gọi đến trước mặt nhà vua. 29 Mê-nê-la để em mình là Ly-si-ma-cơ làm thầy tế lễ thay cho anh mình; và Sostratus rời bỏ Crates, người đang là thống đốc của người Cyprian. 30 Trong khi việc đó đang được thực hiện thì người Tạc-sơ và Ma-lôt nổi dậy vì bị gả cho vợ lẽ của vua tên là An-ti-ốt. 31 Sau đó, nhà vua vội vã đến để xoa dịu vấn đề, để Andronicus, một người có quyền lực, làm phó cho ông ta. 32 Menelaus nghĩ rằng mình đã có thời gian thuận tiện nên đã lấy trộm một số bình bằng vàng trong đền thờ và đưa một số cho Andronicus, còn một số thì bán cho Tyrus và các thành phố xung quanh. 33 Khi Onias biết chắc chắn điều đó, ông đã khiển trách anh ta và rút lui vào một nơi tôn nghiêm ở Daphne, nằm cạnh Antiochia. 34 Vì vậy, Menelaus tách Andronicus ra và cầu nguyện để anh ta có được Onias vào tay mình; kẻ bị thuyết phục và lừa dối đến gặp Onias, đã đưa tay phải cho anh ta và thề thốt; và mặc dù bị anh ta nghi ngờ, nhưng vẫn thuyết phục anh ta ra khỏi thánh đường: người mà ngay lập tức anh ta im lặng mà không quan tâm đến công lý. 35 Vì lý do đó, không những người Do Thái, mà cả nhiều người thuộc các dân tộc khác nữa, vô cùng phẫn nộ và đau buồn vì đã sát hại người đàn ông đó một cách bất công. 36 Khi vua từ vùng Cilicia trở về, những người Do Thái ở trong thành và một số người Hy Lạp vốn ghê tởm sự việc đó cũng phàn nàn vì Ô-ni-a bị giết vô cớ. 37 Vì vậy, Antiochus vô cùng hối hận, động lòng thương xót và khóc lóc vì cách cư xử tỉnh táo và khiêm tốn của người đã chết. 38 Tức giận, ngay lập tức, anh ta cởi áo choàng của Andronicus, lột quần áo của anh ta và dẫn anh ta đi khắp thành phố cho đến chính nơi mà anh ta đã phạm tội bất kính đối với Onias, tại đó anh ta đã giết chết kẻ sát nhân đáng nguyền rủa. Vì vậy, Chúa đã ban thưởng cho anh ta sự trừng phạt của anh ta, như anh ta đã đáng phải chịu. 39 Khi Lysimachus đã thực hiện nhiều hành vi phạm thánh trong thành phố với sự đồng ý của Menelaus, và hậu quả của nó đã lan rộng ra khắp nơi, thì đám đông đã tụ tập lại để chống lại Lysimachus, nhiều bình vàng đã bị mang đi. 40 Nhân đó dân chúng nổi dậy và đầy phẫn nộ, Lysimachus vũ trang khoảng ba nghìn người, và bắt đầu gây bạo lực trước; Auranus là người lãnh đạo, một người đàn ông đã mất nhiều năm và cũng không kém phần điên rồ. 41 Sau đó, họ nhìn thấy nỗ lực của Lysimachus, một số người trong số họ đã lấy đá, một số gậy, những người khác lấy một nắm bụi, ở gần đó, ném tất cả chúng vào Lysimachus và những người ngồi trên họ. 42 Họ làm nhiều người bị thương, một số bị đánh ngã xuống đất, và tất cả bọn họ phải bỏ chạy; còn tên cướp nhà thờ, thì họ đã giết hắn bên cạnh kho bạc. 43 Vì thế, Mênelaus đã bị buộc tội về những vấn đề này. 44 Khi vua đến Ty-rơ, có ba người do viện nguyên lão sai đến trình bày lý do trước mặt vua: 45Nhưng Menelaus, lúc này đang bị kết án, đã hứa với Ptolemee, con trai của Dorymenes, sẽ cho anh ta nhiều tiền nếu anh ta làm hài lòng nhà vua về phía anh ta. 46 Sau đó Ptolemee đưa nhà vua sang một phòng trưng bày nào đó, như thể để lấy không khí, khiến ông có tâm trí khác: 47 Đến nỗi ông đã giải thoát Menelaus khỏi những lời buộc tội, người mặc dù là nguyên nhân của mọi trò nghịch ngợm: và những người đàn ông tội nghiệp đó, nếu họ nói ra nguyên nhân của mình, vâng, trước người Scythia, lẽ ra đã được phán là vô tội, ông đã kết án tử hình họ .
 • 6. 48 Vì vậy, những người theo đuổi vụ việc vì thành phố, vì dân chúng và vì các đồ thánh, đã sớm phải chịu sự trừng phạt bất công. 49 Vậy nên ngay cả người Tyrus cũng căm ghét hành động xấu xa đó nên đã cho chôn cất họ một cách trang trọng. 50 Và vì lòng tham lam của những kẻ nắm quyền, Menelaus vẫn nắm quyền, ngày càng ác tâm và là một kẻ phản bội lớn đối với công dân. CHƯƠNG 5 1 Cùng lúc đó Antiochus chuẩn bị chuyến hành trình thứ hai tới Ai Cập: 2 Chuyện xảy ra là khắp thành phố, trong gần bốn mươi ngày, người ta thấy những kỵ binh chạy trên không, mặc áo vàng, tay cầm giáo, giống như một toán lính, 3 Những đội quân kỵ binh dàn trận, đối đầu và chạy đua với nhau, với khiên, và vô số giáo, rút kiếm, ném phi tiêu, và lấp lánh đồ trang sức bằng vàng, và đủ loại yên cương. 4 Vì vậy, mọi người đều cầu nguyện rằng cuộc hiện ra đó có thể trở nên tốt đẹp. 5 Khi có tin đồn thất thiệt rằng Antiochus đã chết, Jason đã dẫn theo ít nhất một nghìn người và bất ngờ tấn công thành phố; và những người ở trên tường thành bị đẩy lùi, và thành phố cuối cùng đã bị chiếm, Menelaus chạy trốn vào lâu đài: 6 Nhưng Jason đã giết chết chính công dân của mình một cách không thương tiếc, không coi việc có được ngày của họ trên chính đất nước mình sẽ là một ngày bất hạnh nhất đối với anh ta; nhưng nghĩ rằng họ là kẻ thù của anh ta, chứ không phải đồng hương của anh ta, những người mà anh ta đã chinh phục. 7 Tuy nhiên, vì tất cả những điều này, ông đã không giành được quyền công quốc, nhưng cuối cùng phải nhận sự xấu hổ vì phần thưởng cho sự phản bội của mình, và lại trốn sang đất nước của người Ammonite. 8 Cuối cùng, ông đã có một cuộc trở về không may mắn, bị buộc tội trước Aretas, vua của người Ả Rập, chạy trốn từ thành phố này sang thành phố khác, bị mọi người truy đuổi, bị ghét bỏ như một kẻ vi phạm luật pháp, và bị ghê tởm như một kẻ thù công khai của quê hương và đồng bào của mình, ông bị đày sang Ai Cập. 9 Vì vậy, kẻ đã đuổi nhiều người ra khỏi đất nước của họ đã bỏ mạng ở một vùng đất xa lạ, lui về phía người Lacedemonians và nghĩ rằng ở đó sẽ tìm được sự trợ giúp vì lý do của đồng loại mình: 10 Người đã đuổi đi nhiều người không được chôn cất, không có ai để tang, cũng không có đám tang long trọng nào, cũng không có mồ mả với tổ phụ mình. 11 Khi sự việc đã xảy ra, đến xe của nhà vua, ông tưởng rằng Giu-đê đã nổi loạn nên liền rời khỏi Ai Cập trong tâm trí giận dữ, ông dùng vũ lực chiếm thành phố. 12 Và ra lệnh cho quân lính của ông không được tha những kẻ họ gặp, và giết những kẻ xông vào các ngôi nhà. 13 Như vậy đã xảy ra việc giết hại người già và trẻ nhỏ, tàn sát đàn ông, đàn bà và trẻ em, giết hại các trinh nữ và trẻ sơ sinh. 14 Và trong vòng ba ngày, sáu mươi ngàn người đã bị tiêu diệt, trong đó bốn mươi ngàn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột; và bán không ít hơn bị giết. 15 Tuy nhiên, anh ta vẫn không bằng lòng với điều này mà còn cố tình đi vào ngôi đền thánh nhất trên thế giới; Menelaus, kẻ phản bội luật pháp và đất nước của mình, là người dẫn đường cho anh ta: 16 Ông lấy những bình thánh bằng bàn tay ô uế và bằng bàn tay phàm tục kéo đổ những vật mà các vua khác đã dâng hiến để làm gia tăng, vinh quang và danh dự cho nơi này, rồi ông đem chúng đi. 17 Tâm trí Antiochus kiêu ngạo đến nỗi ông không nghĩ rằng Chúa đã tức giận trong một thời gian vì tội lỗi của những người sống trong thành phố, và do đó mắt ông không để ý đến nơi đó. 18 Vì nếu trước đây họ không vướng vào nhiều tội lỗi, thì người này vừa đến đã bị đánh đòn và bị loại khỏi tư cách tự phụ, giống như Heliodorus, người được vua Seleukos cử đến xem kho bạc. 19 Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chẳng chọn dân vì chỗ đó, nhưng chọn chỗ ở xa vì dân. 20 Và do đó, chính nơi này, người đã cùng họ chia sẻ nghịch cảnh xảy ra với đất nước, sau đó đã truyền đạt những lợi ích được gửi đến từ Chúa: và vì nó đã bị bỏ hoang trong cơn thịnh nộ của Đấng Toàn năng, nên một lần nữa, Chúa vĩ đại được hòa giải, nó đã được thiết lập với mọi vinh quang. 21 Vì vậy, khi Antiochus đã mang theo một nghìn tám trăm nhân tài ra khỏi đền thờ, ông ta vội vã khởi hành đến Antiochia, tự hào rằng đất đai có thể đi lại được và đường biển có thể đi bộ được: đó là sự kiêu ngạo trong tâm trí của ông ta. 22 Ông để lại các thống đốc để làm phiền lòng dân tộc: tại Giê-ru-sa-lem, Phi-líp, vì quê hương ông là người Phrygian, và vì cách cư xử còn man rợ hơn người đã đặt ông ở đó; 23 Ở Garizim có Andronicus; và bên cạnh đó, Menelaus, người tệ hơn tất cả những người còn lại, đã ra tay nặng nề đối với người dân, có ác tâm chống lại đồng hương của mình là người Do Thái. 24 Ông cũng phái tên cầm đầu đáng ghét Apollonius với một đội quân hai mươi nghìn người, ra lệnh cho hắn giết tất cả những người đang ở độ tuổi đẹp nhất của họ, đồng thời bán phụ nữ và những người trẻ tuổi hơn: 25 Người đến Giê-ru-sa-lem, giả vờ hòa bình, đã nhịn cho đến ngày thánh, là ngày Sa-bát, khi bắt người Do Thái giữ ngày thánh, thì ra lệnh cho người của mình tự trang bị vũ khí. 26 Thế là ông giết hết những người đi dự lễ Sabát, và cầm vũ khí chạy khắp thành, giết chết đám đông rất đông. 27 Nhưng Giu-đa Ma-ca-bê cùng với chín người khác hoặc gần đó, rút lui vào đồng vắng, sống trên núi theo kiểu thú vật, với đám bạn của mình, luôn ăn cỏ, kẻo chúng cùng tham gia vào sự ô nhiễm. CHƯƠNG 6 1 Ít lâu sau, vua sai một ông già ở A-thên đến ép dân Do- thái phải lìa bỏ luật lệ của tổ tiên họ, và không sống theo luật lệ của Đức Chúa Trời: 2 Và còn làm ô uế đền thờ ở Giê-ru-sa-lem, và gọi nó là đền thờ của thần Jupiter Olympus; và điều đó ở Garizim, của Sao Mộc, Người bảo vệ những người xa lạ, như họ mong muốn, sống ở nơi này. 3 Sự tai họa này xảy ra khiến dân chúng đau lòng và đau buồn: 4 Vì đền thờ đầy rẫy sự náo loạn và chè chén bởi dân ngoại, là những kẻ giao du với gái điếm, quan hệ với đàn bà trong
 • 7. vòng các nơi thánh, và hơn nữa còn mang vào những điều trái luật. 5 Bàn thờ cũng chứa đầy những đồ phàm tục mà luật pháp cấm. 6 Một người đàn ông không được phép giữ những ngày sa- bát, những ngày kiêng ăn cổ xưa hoặc tự nhận mình là người Do Thái. 7 Mỗi tháng vào ngày sinh của vua, họ phải chịu sự ép buộc cay đắng để ăn đồ tế lễ; và khi lễ ăn chay Bacchus được thực hiện, người Do Thái buộc phải rước cây thường xuân đến Bacchus. 8 Ngoài ra, theo đề nghị của Ptolemee, các thành phố lân cận của ngoại đạo đã ban hành một sắc lệnh chống lại người Do Thái rằng họ phải tuân theo những phong cách giống nhau và tham gia các lễ vật của họ: 9 Và ai không chịu tuân theo cách cư xử của dân ngoại sẽ bị xử tử. Thế thì có thể một người đàn ông đã nhìn thấy sự khốn khổ hiện tại. 10 Vì có hai người đàn bà đem đến để cắt bao quy đầu cho con mình; những người mà khi họ đã công khai dẫn đi vòng quanh thành phố, các em bé đặt tay lên ngực họ, họ ném thẳng họ xuống khỏi tường. 11 Còn những kẻ khác cùng nhau chạy vào hang đá gần đó để giữ bí mật ngày Sa-bát, bị Phi-líp phát hiện, đều bị thiêu cùng nhau, vì họ đã quyết tâm giúp mình vì danh dự của ngày thánh. 12 Bây giờ tôi cầu xin những ai đọc cuốn sách này đừng nản lòng trước những tai họa này mà hãy coi những hình phạt đó không phải để hủy diệt mà là để trừng phạt đất nước chúng ta. 13 Vì đó là dấu hiệu của lòng nhân từ lớn lao của Ngài, khi những kẻ làm ác không phải chịu đau khổ lâu dài mà bị trừng phạt ngay lập tức. 14 Vì không phải như các dân tộc khác mà Chúa đã kiên nhẫn chịu trừng phạt, cho đến khi họ đạt đến mức tội lỗi trọn vẹn, Ngài đã đối xử với chúng ta như vậy, 15 Kẻo tội lỗi đã đến đỉnh điểm, rồi sau đó sẽ báo thù chúng ta. 16 Vì thế, Ngài không bao giờ rút lại lòng thương xót đối với chúng ta; và dù trừng phạt bằng nghịch cảnh, Ngài cũng không bao giờ bỏ rơi dân Ngài. 17 Nhưng hãy để điều chúng tôi vừa nói đó trở thành lời cảnh cáo cho chúng tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần tuyên bố vấn đề bằng vài lời. 18 Ê-lê-a-sa, một trong những thầy thông giáo chính, một người đàn ông lớn tuổi và có vẻ mặt ưa nhìn, buộc phải mở miệng ăn thịt lợn. 19 Nhưng hắn thà chết vinh còn hơn sống bị ô uế bởi sự gớm ghiếc đó, nên nhổ nó ra và tự mình chịu đau khổ, 20 Họ phải đến, kiên quyết đứng lên chống lại những điều đó, vì tình yêu cuộc sống không được phép nếm trải. 21 Nhưng những người tổ chức bữa tiệc độc ác đó, vì có mối quen biết lâu dài với người đàn ông, nên đã kéo anh ta sang một bên, yêu cầu anh ta mang thịt theo đồ ăn riêng của mình, loại thịt hợp pháp cho anh ta sử dụng, và làm như thể anh ta đã ăn thịt lấy từ lễ vật do nhà vua truyền lệnh; 22 Rằng khi làm như vậy anh ta có thể được giải thoát khỏi cái chết, và tình bạn cũ với họ được ưu ái. 23 Nhưng ông bắt đầu cân nhắc một cách kín đáo, và tuổi tác của ông, sự xuất sắc của những năm tháng xa xưa của ông, danh dự của mái đầu hoa râm của ông, nơi đã ra đời, và nền giáo dục trung thực nhất của ông từ một đứa trẻ, hay đúng hơn là luật thánh đã được ban hành và do Thiên Chúa ban cho: do đó ông đã trả lời tương ứng và muốn họ ngay lập tức đưa ông xuống mồ. 24 Vì nó không phù hợp với thời đại của chúng ta, ông nói, theo bất kỳ cách nào để phổ biến, theo đó nhiều thanh niên có thể nghĩ rằng Eleazar, mới 60 tuổi, giờ đã theo một tôn giáo xa lạ; 25 Vì vậy, họ vì sự đạo đức giả của tôi và mong muốn sống thêm một chút thời gian nữa nên bị tôi lừa dối, và tôi làm cho tuổi già của tôi bị ô uế, khiến nó trở nên ghê tởm. 26 Dù hiện tại tôi có được thoát khỏi hình phạt của loài người, nhưng tôi cũng không thể thoát khỏi tay Đấng Toàn Năng, dù sống hay chết. 27 Vì vậy, bây giờ, bằng cách thay đổi cuộc sống này một cách nam tính, tôi sẽ thể hiện mình là một người như tuổi tác của tôi yêu cầu, 28 Và để lại một tấm gương đáng chú ý cho những người trẻ tuổi sẵn sàng và dũng cảm chết vì những luật lệ cao quý và thánh thiện. Và khi anh ta nói những lời này, ngay lập tức anh ta bị hành hạ: 29 Những người đã khiến anh ta thay đổi thiện chí, trước đó họ đã khiến anh ta trở nên thù hận một chút, bởi vì những bài phát biểu nói trên đã diễn ra, như họ nghĩ, xuất phát từ một tâm hồn tuyệt vọng. 30 Nhưng khi sắp chết với đòn roi, ông rên rỉ rằng: Chúa đã chứng tỏ rằng Ngài có sự biết thánh rằng dù tôi có thể được thoát khỏi sự chết, nhưng bây giờ tôi lại phải chịu đau đớn trong thân thể khi bị đánh đập. : nhưng trong tâm hồn tôi rất vui lòng chịu đựng những điều này, bởi vì tôi sợ anh ấy. 31 Và như vậy là người đàn ông này đã chết, để lại cái chết của mình như một tấm gương về lòng dũng cảm cao quý và một sự tưởng nhớ về đức hạnh, không chỉ đối với những thanh niên mà còn đối với toàn thể quốc gia của ông. CHƯƠNG 7 1 Xảy ra có bảy anh em cùng mẹ bị bắt, bị vua ép nếm thịt heo trái luật, và bị hành hạ bằng roi vọt. 2 Nhưng một người trong số họ lên tiếng trước đã nói như vậy: Bạn muốn hỏi hoặc học được điều gì từ chúng tôi? chúng tôi sẵn sàng chết chứ không muốn vi phạm luật lệ của tổ tiên chúng tôi. 3 Vua nổi cơn thịnh nộ, truyền phải đun nóng chảo và vạc: 4 Ngay lập tức bị đun nóng, ông ra lệnh cắt lưỡi của người nói trước, và cắt bỏ những phần cuối cùng của cơ thể anh ta, những phần còn lại của anh em anh ta và mẹ anh ta đang nhìn. 5 Bây giờ, khi tất cả các bộ phận của anh ta đã bị cắt cụt, ông ta ra lệnh cho anh ta vẫn còn sống để đưa vào lửa và chiên trong chảo: và vì hơi của chảo sẽ phân tán một khoảng trống rộng, họ khuyên một người người khác cùng mẹ chết một cách nam tính, nói như vậy, 6 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngó đến chúng ta, và quả thật Ngài đã an ủi chúng ta, như Môi-se trong bài ca của mình, đã làm chứng tận mặt họ rằng: Ngài sẽ được an ủi nơi các tôi tớ Ngài. 7 Khi người thứ nhất đã chết sau số đó, họ đem người thứ hai đến để làm trò cười. Họ lấy tóc lột da đầu người và hỏi người rằng: Ngươi có muốn ăn không, trước khi ngươi bị trừng phạt suốt đời. mọi bộ phận trên cơ thể bạn?
 • 8. 8 Nhưng anh ta trả lời bằng tiếng của mình rằng: Không. Vì vậy, anh ta cũng phải chịu hình phạt tiếp theo theo thứ tự như lần trước. 9 Và khi đến hơi thở cuối cùng, ông nói: Ngài như cơn thịnh nộ đưa chúng tôi ra khỏi cuộc sống hiện tại này, nhưng Vua thế gian sẽ khiến chúng tôi, những người đã chết vì luật pháp của Ngài, sống lại để được sự sống vĩnh cửu. 10 Sau anh ta là người thứ ba làm một trò đùa: và khi được yêu cầu, anh ta thè lưỡi ra, và ngay sau đó, đưa tay ra một cách nam tính. 11 Và can đảm nói rằng: Những thứ này tôi đã có được từ trời; và đối với luật pháp của anh ấy, tôi coi thường chúng; và từ anh ấy tôi hy vọng sẽ nhận được chúng một lần nữa. 12 Đến nỗi nhà vua và những người đi cùng ông phải ngạc nhiên trước lòng dũng cảm của chàng trai trẻ, vì anh không quan tâm đến nỗi đau. 13 Khi người này cũng đã chết, họ hành hạ người thứ tư theo cách tương tự. 14 Cho nên, khi gần chết, Ngài nói như vầy: Bị người ta giết là tốt hơn, và trông đợi sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời sẽ khiến Ngài sống lại; về phần ngươi, ngươi sẽ không được sống lại để được sống. 15 Sau đó, người ta cũng đem người thứ năm đến và giết chết anh ta. 16 Người ấy nhìn vua mà nói rằng: Vua có quyền trên người ta, vua là đồ hư hỏng, vua muốn làm gì thì làm; nhưng đừng nghĩ rằng đất nước chúng ta đã bị Chúa bỏ rơi; 17 Nhưng hãy đợi một lát, xem quyền năng vĩ đại của hắn sẽ hành hạ ngươi và dòng dõi ngươi như thế nào. 18 Sau Ngài, người ta đem đến người thứ sáu, là người sắp chết, nói rằng: Chớ để bị lừa vô cớ: vì chúng ta phải chịu những điều đó vì chính mình, vì đã phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời chúng ta; nên những điều kỳ diệu đã xảy ra cho chúng ta. 19 Nhưng chớ nghĩ rằng, kẻ cầm tay chống lại Đức Chúa Trời, sẽ thoát khỏi sự trừng phạt. 20 Nhưng trên hết, người mẹ là người tuyệt vời và đáng được ghi nhớ: vì khi chứng kiến bảy đứa con trai của mình bị giết trong vòng một ngày, bà đã can đảm kể lại điều đó vì bà có niềm hy vọng nơi Chúa. 21 Phải, bà đã khuyên nhủ mỗi người trong số họ bằng ngôn ngữ của mình, tràn đầy tinh thần can đảm; và khuấy động những suy nghĩ nữ tính của mình bằng cái bụng đàn ông, cô ấy nói với họ, 22 Ta không thể biết bằng cách nào các ngươi đã vào bụng ta; 23 Nhưng chắc chắn Đấng Tạo Hóa của thế giới, Đấng đã hình thành thế hệ loài người và tìm ra sự khởi đầu của vạn vật, cũng sẽ bằng lòng thương xót của mình ban cho các ngươi hơi thở và sự sống, vì hiện nay các ngươi không quan tâm đến luật pháp của Ngài' lợi ích. 24 Antiochus nghĩ rằng mình bị khinh thường và nghi ngờ đó là một lời nói xúc phạm trong khi người em út vẫn còn sống, nên không chỉ khuyên nhủ cậu bằng lời nói mà còn thề rằng sẽ làm cho cậu trở nên giàu có và hạnh phúc. con người, nếu anh ta từ bỏ luật lệ của tổ tiên mình; và rằng anh ta cũng sẽ coi anh ta là bạn của mình và tin tưởng giao việc cho anh ta. 25 Nhưng khi chàng trai không chịu nghe lời mình, nhà vua gọi mẹ anh ta đến và khuyên bà hãy khuyên chàng trai cứu mạng anh ta. 26 Và khi ông đã khuyên nhủ bà nhiều lời, bà hứa với ông rằng bà sẽ khuyên bảo con trai bà. 27 Nhưng cô ấy cúi đầu trước anh ta, cười khinh bỉ tên bạo chúa độc ác, nói bằng ngôn ngữ quê hương của mình theo cách này; Hỡi con trai của ta, hãy thương xót ta vì đã cưu mang con chín tháng trong bụng mẹ, đã cho con ba năm như vậy, đã nuôi dưỡng con, nuôi dạy con đến tuổi này và chịu đựng những khó khăn trong học tập. 28 Hỡi con trai của cha, cha khẩn cầu con, hãy nhìn lên trời đất cùng mọi vật ở đó và hãy suy nghĩ rằng Thượng Đế đã tạo ra chúng từ những vật không có; và nhân loại cũng được tạo ra như vậy. 29 Đừng sợ kẻ hành hạ này, nhưng vì xứng đáng với anh em của bạn, hãy chấp nhận cái chết của bạn để tôi có thể tiếp nhận bạn một lần nữa trong lòng thương xót với anh em của bạn. 30 Bà còn đang nói những lời ấy thì chàng trai nói: “Bà đợi ai?” Tôi sẽ không vâng theo mệnh lệnh của vua nhưng tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của luật pháp mà Môi-se đã truyền cho tổ phụ chúng tôi. 31 Còn ngươi, kẻ đã gây ra mọi tai họa chống lại người Hê-bơ-rơ, sẽ không thoát khỏi tay Đức Chúa Trời. 32 Vì chúng tôi đau khổ vì tội lỗi mình. 33 Và dù Chúa hằng sống có giận chúng ta trong chốc lát vì sự sửa phạt và sửa trị của chúng ta, Ngài cũng sẽ hòa hợp lại với các tôi tớ Ngài. 34 Nhưng, hỡi kẻ vô đạo, và trong tất cả những kẻ gian ác nhất, ngươi chớ tự cao vô cớ, cũng đừng kiêu ngạo với những hy vọng không chắc chắn, giơ tay chống lại các tôi tớ của Đức Chúa Trời: 35 Vì ngươi vẫn chưa thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng nhìn thấy mọi sự. 36 Vì anh em chúng ta, hiện nay chỉ phải chịu một cơn đau ngắn, đã chết theo giao ước của Đức Chúa Trời về sự sống đời đời: còn ngươi, qua sự phán xét của Đức Chúa Trời, sẽ nhận hình phạt xứng đáng vì tội kiêu ngạo của mình. 37 Nhưng tôi, với tư cách là những người anh em của mình, hiến dâng thân xác và mạng sống của mình vì luật pháp của tổ phụ chúng tôi, cầu xin Đức Chúa Trời mau chóng thương xót dân tộc chúng tôi; và để ngươi trải qua những đau khổ và bệnh dịch có thể thú nhận rằng chỉ có Ngài là Đức Chúa Trời; 38 Và để trong tôi và các anh em của tôi cơn thịnh nộ của Đấng Toàn Năng giáng xuống đất nước chúng ta một cách chính đáng có thể chấm dứt. 39 Vua nổi cơn thịnh nộ, trừng phạt anh ta tệ hơn tất cả những người khác và nhận lấy sự nhạo báng một cách nặng nề. 40 Thế là người này chết mà không bị ô uế và đặt trọn niềm tin cậy vào Chúa. 41 Cuối cùng, sau khi các con trai, mẹ qua đời. 42 Bây giờ nói như vậy là đủ về các lễ thờ thần tượng và những hình thức tra tấn khắc nghiệt. CHƯƠNG 8 1 Giu-đa Ma-ca-bê và những người đi cùng ông đi lén vào các thành, triệu tập bà con họ lại, và đem đến cùng tất cả những người còn theo đạo Do Thái, và tập hợp khoảng sáu ngàn người. 2 Và họ cầu xin Chúa, xin Ngài đoái nhìn đến những người bị chà đạp; và cũng tiếc cho ngôi chùa bị xúc phạm bởi những kẻ vô đạo;
 • 9. 3 Và rằng Ngài sẽ thương xót thành phố đã bị hủy hoại nặng nề và sẵn sàng bị san bằng mặt đất; và nghe thấy tiếng máu kêu lên anh ta, 4 Và hãy nhớ lại sự tàn sát độc ác đối với những đứa trẻ vô tội, và những lời phạm thượng chống lại danh Ngài; và rằng anh ta sẽ thể hiện lòng căm thù của mình đối với kẻ ác. 5 Khi Maccabeus có bạn đồng hành với mình, ông không thể bị dân ngoại chống cự: vì cơn thịnh nộ của Chúa đã trở thành lòng thương xót. 6 Vì vậy, ông đến bất ngờ, đốt cháy các thị trấn và thành phố, chiếm vào tay những nơi rộng rãi nhất, đánh bại và khiến không ít kẻ thù phải chạy trốn. 7 Nhưng Ngài đặc biệt lợi dụng ban đêm để thực hiện những nỗ lực bí mật như vậy, đến nỗi kết quả thánh khiết của Ngài được lan truyền khắp nơi. 8 Vì vậy, khi Philip thấy người này ngày càng tăng trưởng và mọi thứ ngày càng thịnh vượng với anh ta, ông đã viết thư cho Ptolemeus, thống đốc của Celosyria và Phenice, để hỗ trợ nhiều hơn cho công việc của nhà vua. 9 Sau đó, ngay lập tức chọn Nicanor, con trai của Patroclus, một trong những người bạn đặc biệt của ông, ông đã phái ông ta cùng với không dưới hai mươi nghìn người thuộc mọi quốc gia dưới quyền ông ta để tiêu diệt toàn bộ thế hệ người Do Thái; và cùng với anh ta, anh ta còn tham gia cùng Gorgias, một đội trưởng, người có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề chiến tranh. 10 Nicanor đảm nhận việc kiếm thật nhiều tiền từ những người Do Thái bị giam cầm, đủ để trả khoản cống nộp hai nghìn ta lâng mà nhà vua phải nộp cho người La Mã. 11 Lập tức, ông sai người đi đến các thành dọc bờ biển, rao bán những người Do Thái bị giam cầm, và hứa rằng họ sẽ nhận được tám mươi mười xác cho một ta-lâng, không ngờ rằng sự báo thù sẽ đến với ông từ Đức Chúa Trời Toàn năng. 12 Khi có tin Giu-đa hay tin Ni-ca-no sẽ đến, và hắn cho những người ở cùng mình biết đạo quân đã đến gần, 13 Những kẻ sợ hãi, không tin vào sự công bình của Đức Chúa Trời, đã bỏ trốn và trốn đi. 14 Những người khác thì bán tất cả những gì họ còn lại và cầu xin Chúa giải cứu họ, bị Nicanor độc ác bán trước khi họ gặp nhau: 15 Và nếu không phải vì lợi ích của họ, mà là vì những giao ước mà Ngài đã lập với tổ phụ của họ, và vì thánh danh vinh quang của Ngài mà họ đã được kêu gọi. 16 Vậy, Ma-ca-bê triệu tập quân lính của mình lên đến sáu ngàn người, và khuyên họ đừng kinh hãi kẻ thù, cũng đừng sợ đám đông dân ngoại đến nghịch cùng họ; nhưng để chiến đấu một cách nam tính, 17 Và để phơi bày trước mắt họ sự tổn hại mà họ đã bất công gây ra cho nơi thánh, và sự đối xử tàn ác đối với thành phố, mà họ đã chế nhạo, và cả việc tước bỏ chính quyền của tổ tiên họ: 18 Ông nói, vì họ tin tưởng vào vũ khí và lòng dũng cảm của mình; nhưng niềm tin của chúng tôi là vào Đấng toàn năng, Đấng có thể hạ gục cả những kẻ chống lại chúng tôi và cả thế giới. 19 Ngoài ra, ông còn kể cho họ nghe tổ tiên của họ đã tìm được sự giúp đỡ gì và họ đã được giải cứu như thế nào khi dưới quyền San-chê-ríp, có một trăm sáu mươi năm ngàn người đã thiệt mạng. 20 Ông kể cho họ nghe về trận chiến giữa họ và người Ga- la-ti tại Ba-by-lôn, tổng cộng họ chỉ có tám ngàn người tham gia công việc, với bốn ngàn người Ma-xê-đoan, và người Ma-xê-đoan đang bối rối, thì tám ngàn người đã tiêu diệt một trăm hai mươi ngàn người. nhờ ơn trời giúp đỡ nên họ đã nhận được chiến lợi phẩm lớn. 21 Khi đã làm cho họ dạn dĩ bằng những lời này, sẵn sàng chết vì luật pháp và tổ quốc, ông chia quân của mình thành bốn phần; 22 Ông liên kết với các anh em mình, những người lãnh đạo mỗi đội, để đấu với Simon, Joseph và Jonathan, mỗi người được một nghìn năm trăm người. 23 Ông cũng chỉ định Eleazar đọc sách thánh: và khi ông ban cho họ khẩu hiệu này: Sự giúp đỡ của Chúa; chính anh ấy dẫn đầu ban nhạc đầu tiên, 24 Và nhờ sự giúp đỡ của Đấng Toàn năng, họ đã tiêu diệt hơn chín ngàn kẻ thù của mình, làm bị thương và tàn phế phần lớn quân đội của Nicanor, khiến tất cả phải bỏ chạy; 25 Chúng lấy tiền của những người đến mua và đuổi theo chúng rất xa, nhưng chẳng kịp thời chúng đã quay trở lại. 26 Vì hôm đó là ngày trước ngày Sa-bát nên họ không đuổi theo nữa. 27 Vậy nên khi họ đã tập hợp áo giáp của mình lại và tiêu diệt kẻ thù của mình, họ bận rộn trong ngày Sa-bát, hết lời khen ngợi và tạ ơn Chúa, là Đấng đã bảo tồn họ cho đến ngày đó, đó là khởi đầu của lòng thương xót dành cho họ. 28 Sau ngày Sa-bát, khi họ đã chia chiến lợi phẩm cho những người tàn tật, góa bụa và trẻ mồ côi, phần còn lại họ chia cho nhau và cho đầy tớ của họ. 29 Khi việc này đã xong, họ cùng nhau cầu nguyện, cầu xin Chúa nhân từ cho Ngài được hòa giải mãi mãi với các tôi tớ Ngài. 30 Ngoài ra, trong số những người đi cùng Timotheus và Bacchides, những người đã chiến đấu chống lại họ, họ đã giết hơn hai mươi ngàn người, và rất dễ dàng chiếm được những đồn lũy cao và vững chắc, đồng thời chia cho nhau nhiều chiến lợi phẩm, và biến kẻ tàn phế, trẻ mồ côi, góa phụ, phải, và người già cũng có chiến lợi phẩm ngang nhau. 31 Khi họ đã tập hợp binh khí của mình lại, cẩn thận đặt chúng vào những nơi thuận tiện, và những chiến lợi phẩm còn lại họ mang về Giê-ru-sa-lem. 32 Họ cũng giết Philarches, kẻ độc ác, kẻ theo phe Timôtê, và đã nhiều lần làm phiền lòng người Do Thái. 33 Hơn nữa, vào thời điểm họ tổ chức tiệc mừng chiến thắng trên đất nước mình, họ đã đốt Callisthenes, kẻ đã phóng hỏa đốt cổng thánh, kẻ đã trốn vào một ngôi nhà nhỏ; và thế là hắn đã nhận được phần thưởng xứng đáng cho sự gian ác của mình. 34 Còn tên Ni-ca-no vô nhân đức nhất, kẻ đã đem hàng ngàn thương nhân đến mua người Do Thái, 35 Ông đã nhờ sự giúp đỡ của Chúa mà bị họ hạ bệ, những người mà ông ít coi trọng nhất; Cởi bỏ bộ trang phục lộng lẫy và giải tán đồng đội của mình, anh ta như một người hầu chạy trốn qua vùng trung du đến Antioch, trong nỗi nhục nhã vô cùng, vì quân đội của anh ta đã bị tiêu diệt. 36 Vì vậy, ông ta, người đã đảm nhận việc trả thù lao cho người La Mã bằng cách bắt những người bị giam giữ ở Giê-ru-sa-lem, đã nói với nước ngoài rằng người Do Thái có Chúa để chiến đấu cho họ, và do đó họ không thể bị tổn thương, vì họ tuân theo luật pháp anh ấy đã đưa cho họ. CHƯƠNG 9 1 Vào khoảng thời gian đó, Antiochus bị ô nhục rời khỏi đất nước Ba Tư
 • 10. 2 Vì hắn đã vào thành phố tên là Persepolis, định cướp đền thờ và chiếm giữ thành phố; sau đó vô số người chạy để tự vệ bằng vũ khí của họ khiến họ phải bỏ chạy; và chuyện đã xảy ra là Antiochus bị cư dân bỏ chạy và trở về trong sự xấu hổ. 3 Khi ông đến Écbatane, người ta báo cho ông biết chuyện gì đã xảy ra với Nicanor và Timotheus. 4 Rồi nổi giận. anh ta nghĩ đến việc trả thù người Do Thái vì sự ô nhục đã gây ra cho anh ta bởi những kẻ đã khiến anh ta phải chạy trốn. Vì vậy, ông đã ra lệnh cho người đánh xe của mình lái xe không ngừng nghỉ và khởi hành cuộc hành trình, sự phán xét của Chúa hiện đang theo sau anh ta. Vì ông đã nói một cách đầy kiêu hãnh rằng: Rằng ông sẽ đến Giê-ru-sa-lem và biến nó thành nơi chôn cất chung của người Do Thái. 5 Nhưng Chúa toàn năng, Thần của Isreal, đã đánh anh ta bằng một bệnh dịch không thể chữa khỏi và vô hình: hoặc ngay khi anh ta nói những lời này, một cơn đau ruột không thể chữa khỏi ập đến với anh ta, và những đau khổ nhức nhối trong nội tạng; 6 Và điều đó là công bằng nhất: vì hắn đã dày vò ruột gan của nhiều người khác bằng nhiều cực hình kỳ lạ. 7 Tuy nhiên, ông vẫn không ngừng khoe khoang, nhưng vẫn đầy kiêu ngạo, nổi cơn thịnh nộ chống lại người Do Thái và ra lệnh tăng tốc lên đường. ; đến nỗi khi bị ngã, toàn thân đều đau đớn. 8 Và do đó, kẻ mà trước đây từng nghĩ rằng mình có thể chỉ huy sóng biển (anh ta rất kiêu hãnh vượt quá thể trạng của con người) và cân những ngọn núi cao bằng một cái cân, giờ đây đã bị ném xuống đất và bị mang đi trên xe ngựa. , biểu lộ tất cả quyền năng hiển nhiên của Đức Chúa Trời. 9 Vì vậy, sâu bọ bò ra khỏi thân thể của kẻ gian ác này, và trong khi hắn sống trong đau khổ và đau đớn, xác thịt hắn rã rời, và mùi hôi thối của hắn gây khó chịu cho cả quân đội của hắn. 10 Và người đàn ông đó, đã nghĩ một chút trước khi có thể chạm tới các vì sao trên trời, không ai có thể chịu đựng được mùi hôi thối không thể chịu đựng được của mình. 11 Vì vậy, tại đây, bị hành hạ, anh ta bắt đầu từ bỏ niềm kiêu hãnh lớn lao của mình và bắt đầu nhận ra chính mình bởi tai họa của Chúa, nỗi đau của anh ta mỗi lúc một tăng lên. 12 Khi chính mình không chịu nổi mùi hôi của mình, thì người nói những lời này: Vâng phục Đức Chúa Trời là điều phải lẽ, và loài người phải chết thì chớ tự hào về mình nếu mình là Đức Chúa Trời. 13 Kẻ ác này cũng đã thề nguyện với Chúa, nhưng bây giờ Ngài không còn thương xót hắn nữa mà nói rằng: 14 Rằng thành thánh (mà ông đang vội vàng đặt nó xuống đất và biến nó thành một nơi chôn cất chung), ông sẽ được tự do: 15 Và đối với những người Do Thái, những người mà ông cho là không đáng được chôn cất, mà phải vứt bỏ cùng với con cái của họ cho chim và thú rừng ăn thịt, ông sẽ coi tất cả họ đều ngang hàng với công dân của Athens: 16 Và ngôi đền thánh, mà trước khi bị hư hỏng, anh ta sẽ trang trí bằng những lễ vật tốt đẹp, và khôi phục lại tất cả các đồ thờ thánh bằng nhiều thứ khác, và lấy doanh thu của mình để trang trải các khoản phí thuộc về các vật hiến tế: 17 Phải, và rằng ông ấy cũng sẽ trở thành một người Do Thái, đi khắp thế giới có người ở và rao truyền quyền năng của Thượng Đế. 18 Nhưng vì tất cả những điều này, nỗi đau đớn của ông vẫn không ngừng: vì sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời đã đến với ông: vì tuyệt vọng về sức khỏe của mình, ông đã viết cho người Do Thái một bức thư được bảo lãnh, trong đó có hình thức cầu xin, theo cách này: 19 Antiochus, vua và thống đốc, gửi tới những người Do Thái tốt bụng, công dân của ông chúc nhiều niềm vui, sức khỏe và thịnh vượng: 20 Nếu anh và con cái anh được bình an và công việc của anh được như ý, thì tôi sẽ tạ ơn Thiên Chúa rất nhiều và có hy vọng vào thiên đàng. 21 Còn tôi, tôi yếu đuối, nếu không tôi đã nhớ đến danh dự và thiện chí của ngài từ Ba Tư trở về, rồi mắc bệnh hiểm nghèo, tôi nghĩ cần phải lo cho sự an nguy chung của mọi người: 22 Không nghi ngờ sức khỏe của mình mà còn có hy vọng lớn thoát khỏi căn bệnh này. 23 Nhưng xét ra thì ngay cả cha tôi cũng vậy, vào thời đó ông đã dẫn quân vào vùng cao. bổ nhiệm người kế nhiệm, 24 Cuối cùng, nếu có điều gì xảy ra trái với mong đợi, hoặc nếu có bất kỳ tin tức đau buồn nào được đưa đến, thì người dân trong đất, biết bang sẽ thuộc về ai, có thể không gặp rắc rối: 25 Một lần nữa, hãy xem xét làm thế nào mà các hoàng tử ở biên giới và láng giềng của vương quốc của tôi lại chờ đợi cơ hội và mong đợi điều gì sẽ xảy ra. Tôi đã bổ nhiệm con trai tôi là Antiochus làm vua, người mà tôi thường cam kết và khen ngợi với nhiều người trong số các bạn khi tôi lên các tỉnh cao; người mà tôi đã viết như sau: 26 Vì vậy, tôi cầu nguyện và yêu cầu bạn ghi nhớ những lợi ích mà tôi đã làm cho bạn nói chung và đặc biệt, và rằng mọi người sẽ vẫn chung thủy với tôi và con trai tôi. 27 Vì tôi tin chắc rằng anh ấy hiểu tâm trí tôi sẽ thuận lợi và ân cần nhượng bộ những mong muốn của bạn. 28 Như vậy, kẻ sát nhân và kẻ phạm thượng đã phải chịu đau khổ tột cùng khi van xin những người khác, nên hắn đã chết một cái chết đau khổ ở một vùng đất xa lạ trên núi. 29 Và Philip, người được nuôi dưỡng với anh ta, đã mang xác anh ta đi, người cũng sợ con trai của Antiochus đã đi đến Ai Cập để gặp Ptolemeus Philometor. CHƯƠNG 10 1 Bấy giờ Maccabeus và đoàn tùy tùng của ông, được Chúa hướng dẫn, đã khôi phục được đền thờ và thành phố: 2 Nhưng những bàn thờ mà dân ngoại đã dựng ngoài đường và cả những nhà nguyện, họ đã phá bỏ. 3 Sau khi dọn sạch đền thờ, họ làm một bàn thờ khác, đập đá, lấy lửa ra khỏi đó và dâng của lễ sau hai năm, rồi bày hương, đèn và bánh trần thiết. 4 Khi việc đó xong, họ sấp mình xuống đất và cầu xin Chúa cho họ đừng gặp những khó khăn như vậy nữa; nhưng nếu họ còn phạm tội cùng Ngài nữa, thì chính Ngài sẽ lấy lòng thương xót sửa phạt họ, hầu cho họ không bị nộp cho các dân tộc phạm thượng và man rợ. 5 Cùng ngày mà những người lạ đã làm ô uế đền thờ, cũng chính ngày đó, đền thờ lại được thanh tẩy, tức là ngày hai mươi lăm tháng đó, tức là Ca-xơ-lê. 6 Họ vui mừng kỷ niệm tám ngày, như trong lễ lều tạm, nhớ lại rằng cách đây không lâu họ đã tổ chức lễ lều tạm, khi họ lang thang trong núi và hang ổ như thú vật.
 • 11. 7 Vì thế, họ trơ trụi cành, cành đẹp và chà là, và hát những bài thánh vịnh tôn vinh Đấng đã giúp họ thành công trong việc dọn sạch nơi ở của Ngài. 8 Họ cũng đã ấn định theo một luật lệ và sắc lệnh chung, rằng hằng năm toàn thể dân tộc Do Thái phải tuân giữ những ngày đó. 9 Và đây là sự kết thúc của Antiochus, được gọi là Epiphanes. 10 Bây giờ chúng ta sẽ tuyên bố những hành động của Antiochus Eupator, con trai của kẻ độc ác này, tóm tắt ngắn gọn những tai họa của chiến tranh. 11 Vì vậy, khi lên ngôi, ông đặt Lysias cai trị công việc của vương quốc mình và bổ nhiệm ông ta làm thống đốc của Celosyria và Phenice. 12 Đối với Ptolemeus, người được gọi là Macron, thay vì chọn thực thi công lý cho người Do Thái về những sai trái đã gây ra cho họ, đã cố gắng tiếp tục hòa bình với họ. 13 Sau đó, bị những người bạn của nhà vua buộc tội trước Eupator, và từng lời nói là kẻ phản bội vì anh ta đã rời khỏi Síp, mà Philometor đã cam kết với anh ta, và rời đi Antiochus Epiphanes, và thấy rằng anh ta không ở một nơi vinh dự nào, anh ta rất nản lòng , rằng anh ta đã đầu độc chính mình và chết. 14 Nhưng khi Gorgias làm thống đốc các thành trì, ông đã thuê binh lính và liên tục gây chiến với người Do Thái: 15 Sau đó, toàn dân I-đu-ma đã nắm trong tay những nắm giữ rộng rãi nhất, chiếm giữ người Do Thái và tiếp nhận những người bị trục xuất khỏi Giê-ru-sa-lem, rồi tiến tới gây chiến. 16 Bấy giờ những người ở với Mác-ca-bê nài xin Đức Chúa Trời giúp đỡ họ; và thế là họ bạo lực chạy vào đồn lũy vững chắc của quân Idumean, 17 Họ tấn công mạnh mẽ, chiếm được đồn lũy, chặn đứng tất cả quân chiến đấu trên tường thành, giết tất cả những gì rơi vào tay họ và giết không dưới hai mươi ngàn người. 18 Và bởi vì có một số người, không dưới chín ngàn người, đã cùng nhau chạy trốn vào hai lâu đài rất kiên cố, có đủ mọi thứ thuận tiện để duy trì cuộc vây hãm, 19 Maccabeus để lại Simon, Joseph, và Zaccheus, và những người đi theo ông, những người có đủ khả năng bao vây họ, và ông rời đi đến những nơi cần sự giúp đỡ của ông hơn. 20 Những người theo Si-môn, bị lòng tham lam dẫn dắt, đã bị một số người trong lâu đài dụ dỗ lấy tiền, lấy bảy mươi ngàn quan, rồi thả một số trốn thoát. 21 Nhưng khi Ma-ca-bê được biết sự việc đã xảy ra, ông triệu tập các thống đốc trong dân lại và tố cáo những người đó rằng họ đã bán anh em mình để lấy tiền, và thả kẻ thù tự do để chiến đấu chống lại họ. 22 Ông giết chết những kẻ phản bội và ngay lập tức chiếm được hai lâu đài. 23 Và thành công trong việc sử dụng vũ khí trong tay trong mọi việc, ông đã giết được hơn hai mươi ngàn quân trong hai kho chứa. 24 Lúc bấy giờ, Timotheus, người mà người Do Thái đã đánh bại trước đây, khi ông ta tập hợp một lượng lớn lực lượng nước ngoài và ngựa từ châu Á không ít, đã đến như thể ông ta sẽ dùng vũ lực để chiếm lấy người Do Thái. 25 Nhưng khi Ngài đến gần, những người ở với Ma-ca-bê quay lại cầu nguyện Đức Chúa Trời, rắc đất lên đầu và thắt bao gai vào thắt lưng, 26 Ngài sấp mình xuống chân bàn thờ và cầu xin Ngài thương xót họ, trở thành kẻ thù của kẻ thù họ, kẻ thù của kẻ thù họ, như luật pháp đã dạy. 27 Sau khi cầu nguyện, họ cầm vũ khí và đi xa hơn khỏi thành. Khi đến gần kẻ thù, họ giữ mình một mình. 28 Lúc ấy, mặt trời vừa mới mọc, cả hai cùng nhau hiệp lại; một bên cùng với đức hạnh của mình cũng là nơi ẩn náu của họ đối với Chúa để đảm bảo cho sự thành công và chiến thắng của họ: phía bên kia biến cơn thịnh nộ của họ thành thủ lĩnh trong trận chiến của họ 29 Nhưng khi trận chiến trở nên căng thẳng, có năm người đàn ông đẹp trai cỡi ngựa, với dây cương bằng vàng, xuất hiện trước mặt kẻ thù từ trên trời, và hai người trong số họ dẫn đầu người Do Thái, 30 Và bắt Ma-ca-bê đứng giữa họ, dùng vũ khí trang bị cho ông mọi phía, giữ cho ông được an toàn, nhưng bắn tên và tia sét vào kẻ thù: đến nỗi họ bị mù quáng và đầy rắc rối, nên họ đã bị giết. 31 Có hai vạn năm trăm lính bộ binh và sáu trăm kỵ binh bị giết. 32 Về phần Timotheus, anh ta chạy trốn vào một thành trì rất vững chắc tên là Gawra, nơi Chereas làm thống đốc. 33 Nhưng những người theo Ma-ca-bê đã can đảm vây hãm đồn lũy bốn ngày. 34 Còn những người ở trong tin cậy nơi thế lực của nơi đó, thì lộng ngôn quá mức và buông ra những lời độc ác. 35 Tuy nhiên, vào ngày thứ năm, hai mươi thanh niên trong đại đội của Maccabeus, nổi giận vì những lời báng bổ, đã xông vào bức tường một cách nam tính và với lòng dũng cảm mãnh liệt đã giết chết tất cả những gì họ gặp phải. 36 Những kẻ khác cũng đi theo chúng, trong khi chúng đang bận rộn với những người ở bên trong, đốt các tháp, và đốt lửa thiêu sống những kẻ phạm thượng; và những người khác đã phá cổng, và sau khi tiếp nhận phần còn lại của quân đội, chiếm thành phố, 37 Và giết Timotheus, người được giấu trong một cái hố nào đó, và Cheras, anh trai của ông, cùng với Apollophanes. 38 Khi việc này được thực hiện xong, họ dùng thánh vịnh và lời cảm tạ để ca ngợi Chúa, Đấng đã làm những điều vĩ đại cho dân Y-sơ-ra-ên và đã ban cho họ chiến thắng. CHƯƠNG 11 1 Không lâu sau, Lysias, người bảo vệ và em họ của nhà vua, người cũng quản lý công việc, vô cùng bất bình về những việc đã xảy ra. 2 Khi ông tập hợp khoảng bốn mươi ngàn kỵ binh cùng với tất cả các kỵ binh, ông đến đánh người Do Thái, với ý định biến thành này thành nơi ở của dân ngoại, 3 Và để kiếm lợi từ đền thờ cũng như các nhà nguyện khác của ngoại giáo, và bán chức tế lễ thượng phẩm hàng năm: 4 Chẳng hề quan tâm đến quyền năng của Đức Chúa Trời mà lại tự hào với hàng vạn quân lính, hàng ngàn kỵ binh và sáu mươi con voi của Ngài. 5 Vậy, ông đến xứ Giu-đê, tiến gần đến Bết-sua, là một thành kiên cố, nhưng cách Giê-ru-sa-lem khoảng năm dặm, và ông vây hãm thành ấy rất dữ dội. 6 Khi những người ở với Maccabeus nghe tin ông đã bao vây các đồn lũy, họ và tất cả mọi người đều than thở và rơi nước mắt, cầu xin Chúa rằng Ngài sẽ sai một thiên thần tốt lành đến giải cứu Israel.
 • 12. 7 Sau đó, chính Maccabeus trước hết cầm vũ khí, khuyên nhủ người kia hãy liều mình cùng với ông để giúp đỡ anh em mình; thế là họ cùng nhau ra đi với một tâm trí sẵn sàng. 8 Khi họ đến Giê-ru-sa-lem, có một người cưỡi ngựa mặc áo trắng, khoác áo giáp vàng xuất hiện trước mặt họ. 9 Sau đó, họ cùng nhau ca ngợi Đức Chúa Trời nhân từ và lấy hết can đảm, đến nỗi họ sẵn sàng không chỉ chiến đấu với loài người mà còn với hầu hết các loài thú dữ, và đâm xuyên qua những bức tường sắt. 10 Như vậy, họ đã tiến bước trong bộ áo giáp của mình, có một sự giúp đỡ từ trên trời: vì Chúa đã thương xót họ 11 Họ tấn công kẻ thù như sư tử, giết chết mười một ngàn bộ binh và một ngàn sáu trăm kỵ binh, và khiến tất cả những kẻ khác phải bỏ chạy. 12 Nhiều người trong số họ cũng bị thương, trần truồng trốn thoát; còn Lysias thì xấu hổ bỏ chạy và trốn thoát. 13 Ông là người thông sáng, tự mình chấp nhận những mất mát mình đã gặp phải, và nghĩ rằng người Do Thái không thể vượt qua được, vì Đức Chúa Trời Toàn năng đã giúp đỡ họ nên ông đã sai người đến với họ, 14 Và thuyết phục họ đồng ý với mọi điều kiện hợp lý, và hứa rằng ông sẽ thuyết phục nhà vua rằng ông cần phải làm bạn với họ. 15 Ma-ca-bê bằng lòng làm theo mọi điều Ly-sia ước muốn, vì lợi ích chung; và bất cứ điều gì Maccabeus viết cho Lysias liên quan đến người Do Thái, nhà vua đều chấp nhận. 16 Vì có những lá thư từ Lysia viết cho người Do Thái với nội dung như sau: Lysias gửi lời chào người Do Thái: 17 John và Absolom, những người được ngài cử đến, đã giao cho tôi bản kiến nghị đã được đăng ký và yêu cầu thực hiện nội dung của nó. 18 Vì thế, bất cứ điều gì cần phải trình lên vua, tôi đều đã trình bày, và vua sẽ ban cho theo khả năng có thể được. 19 Và nếu lúc đó các người vẫn trung thành với chính quyền thì sau này tôi cũng sẽ cố gắng trở thành một phương tiện mang lại lợi ích cho các người. 20 Về những chi tiết, tôi đã ra lệnh cho cả người này và người kia do tôi đưa ra phải trao đổi với bạn. 21 Tạm biệt các bạn. Năm thứ một trăm tám mươi, ngày hai mươi bốn tháng Điôscorinthius. 22 Bức thư của nhà vua có những lời sau: Vua Antiochus gửi lời chào Lysias, em trai ông: 23 Vì cha của chúng tôi đã được chuyển giao cho các vị thần nên ý muốn của chúng tôi là những người ở trong vương quốc của chúng tôi phải sống yên tĩnh, để mọi người có thể lo công việc riêng của mình. 24 Chúng tôi cũng biết rằng người Do-thái không bằng lòng theo cha chúng tôi để theo tục lệ của dân ngoại, nhưng thà giữ lối sống riêng của họ: vì lý do họ đòi hỏi chúng tôi, nên chúng tôi phải chịu cho họ làm theo. sống theo luật riêng của mình. 25 Vì vậy, tâm trí của chúng tôi là quốc gia này sẽ được yên nghỉ, và chúng tôi đã quyết tâm khôi phục lại đền thờ của họ để họ có thể sống theo phong tục của tổ tiên họ. 26 Vậy thì tốt nhất ngài nên sai người đến và ban bình an cho họ, để khi họ đã được chúng ta xác nhận, họ sẽ được an ủi và luôn vui vẻ làm công việc riêng của mình. 27 Thư của vua gửi cho dân Do Thái như thế này: Vua Antiochus gửi lời chào đến hội đồng và những người Do Thái còn lại: 28 Nếu các bạn được bình an, chúng tôi có lòng mong muốn đó; chúng tôi cũng có sức khỏe tốt. 29 Menelaus đã tuyên bố với chúng tôi rằng mong muốn của bạn là được trở về nhà và theo đuổi công việc kinh doanh của riêng mình: 30 Vì vậy, những người rời đi sẽ có hành vi an toàn cho đến ngày thứ ba mươi của Xanthicus với sự an toàn. 31 Và người Do Thái sẽ sử dụng loại thịt và luật lệ riêng của họ như trước đây; và không ai trong số họ sẽ bị quấy rối vì những việc làm một cách thiếu hiểu biết. 32 Tôi cũng đã sai Mê-nê-la-ô đến an ủi anh em. 33 Tạm biệt các bạn. Vào năm một trăm bốn mươi tám, ngày mười lăm tháng Xanthicus. 34 Người La Mã cũng gửi cho họ một lá thư có nội dung như sau: Quintus Memmius và Titus Manlius, đại sứ của người La Mã, gửi lời chào đến người Do Thái. 35 Bất cứ điều gì em họ của vua Lysias đã ban cho, chúng tôi cũng rất hài lòng. 36 Nhưng về những việc mà ông ấy cho là phải trình lên nhà vua, sau khi ngài đã khuyên bảo, hãy cử ngay một người đi, để chúng tôi có thể thông báo khi thuận tiện cho ngài: vì chúng tôi sắp đi An-ti-ốt. 37 Vậy hãy nhanh chóng gửi một số người đến để chúng tôi biết ý định của bạn. 38 Tạm biệt. Năm thứ một trăm tám mươi này, ngày mười lăm tháng Xanthicus. CHƯƠNG 12 1 Khi những giao ước này đã được lập xong, Lysias vào chầu vua, và người Do Thái lo việc chăn nuôi của họ. 2 Nhưng trong số các thống đốc của một số nơi, Timotheus, và Apollonius, con trai của Genneus, cũng như Hieronymus, và Demophon, cùng với họ là Nicanor, thống đốc của Síp, không cho phép họ im lặng và sống trong hòa bình. 3 Người Gia-phô cũng làm một việc vô đạo đức như vậy: họ cầu nguyện những người Do Thái ở giữa họ hãy cùng vợ con họ lên những chiếc thuyền mà họ đã chuẩn bị sẵn, như thể họ không hề có ý làm hại họ. 4 Ai đã chấp nhận nó theo sắc lệnh chung của thành phố, vì mong muốn được sống trong hòa bình và không nghi ngờ gì cả: nhưng khi họ đi ra vực sâu, họ đã nhấn chìm không dưới hai trăm người trong số họ. 5 Khi Giu-đa nghe biết sự tàn ác này đã xảy ra với đồng hương mình, ông ra lệnh cho những người đi cùng ông chuẩn bị sẵn sàng. 6 Và kêu cầu Đức Chúa Trời là Thẩm phán công chính, ông đã chống lại những kẻ đã giết anh em mình, và đốt cháy bến cảng vào ban đêm, đốt cháy các thuyền và giết chết những người chạy trốn đến đó. 7 Khi thành đã đóng cửa, ông đi lui, như thể muốn quay lại để tiêu diệt tất cả dân chúng trong thành Giốp-bê. 8 Nhưng khi ông nghe nói người Jamnite cũng có ý định làm như vậy đối với người Do Thái sống giữa họ, 9 Ông ta cũng tấn công người Jamnites vào ban đêm, đốt cháy bến cảng và lực lượng hải quân, đến nỗi ánh lửa được nhìn thấy ở Jerusalem cách xa hai trăm bốn mươi dặm. 10 Bây giờ, khi họ đã rời khỏi đó, chín chặng đường trong cuộc hành trình đến Timotheus, không dưới năm nghìn người đi bộ và năm trăm kỵ binh của người Ả Rập tấn công anh ta. 11 Sau đó xảy ra một trận chiến rất ác liệt; nhưng phía Giuđa nhờ sự giúp đỡ của Thiên Chúa đã chiến thắng; đến nỗi những người du mục ở Ả Rập, bị khuất phục, đã cầu
 • 13. xin hòa bình cho Judas, hứa sẽ cho anh ta gia súc và làm hài lòng anh ta bằng cách khác. 12 Giu-đa tưởng rằng họ sẽ có ích trong nhiều việc nên đã ban hòa bình cho họ; rồi họ bắt tay nhau rồi ra về lều trại của mình. 13 Ông cũng định làm một cây cầu dẫn đến một thành phố kiên cố, có tường bao quanh và dân cư thuộc nhiều quốc gia khác nhau sinh sống; và tên của nó là Caspis. 14 Nhưng những người ở trong thành quá tin tưởng vào sức mạnh của tường thành và lương thực dự trữ, đến nỗi cư xử thô lỗ với những người ở với Giu-đa, chửi bới, lộng ngôn và thốt ra những lời không được nói ra. 15 Vì vậy, Giu-đa cùng với đồng đội của mình, kêu cầu Chúa tể vĩ đại của thế giới, người không có ram hay động cơ chiến tranh đã đánh đổ Giê-ri-cô vào thời Giô-suê, đã tấn công dữ dội vào các bức tường, 16 Và theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài chiếm lấy thành phố và thực hiện những cuộc tàn sát không thể tả xiết, đến nỗi một cái hồ rộng hai thước gần liền kề với nó, đầy ắp và chảy đầy máu. 17 Họ rời khỏi đó bảy trăm năm mươi dặm và đến Characa, gặp những người Do Thái gọi là Tubieni. 18 Nhưng về phần Timotheus, họ không tìm thấy anh ta ở những nơi đó: vì trước khi anh ta phái bất cứ điều gì, anh ta đã rời khỏi đó, để lại một đồn trú rất mạnh ở một vị trí nhất định. 19 Tuy nhiên, Dositheus và Sosipater, những người chỉ huy của Maccabeus, đã tiến ra và giết chết những người mà Timotheus đã để lại trong pháo đài, hơn mười nghìn người. 20 Maccabeus dàn quân của mình thành từng đội, đặt họ trên các đội quân và tiến đánh Timotheus, người có khoảng một trăm hai mươi ngàn bộ binh và hai ngàn năm trăm kỵ binh. 21 Khi Timôtê biết được việc Giuđa sắp đến, ông sai phụ nữ, trẻ em và hành lý khác đến một pháo đài tên là Carnion: vì thành phố này rất khó bị bao vây và khó đến được, vì lý do ở khắp mọi nơi đều chật hẹp. . 22 Nhưng khi Giu-đa nhóm đầu tiên của hắn xuất hiện, kẻ thù sợ hãi và kinh hãi vì sự xuất hiện của Đấng thấu suốt mọi sự, bỏ chạy, kẻ chạy theo hướng này, kẻ chạy theo hướng khác, đến nỗi thường bị thương. của chính người của họ, và bị thương bằng mũi kiếm của chính họ. 23 Giu-đa cũng hăng hái truy đuổi chúng, giết chết bọn khốn nạn đó, và hắn đã giết khoảng ba mươi ngàn người. 24 Hơn nữa, chính Timotheus cũng rơi vào tay Dositheus và Sosipater, những người mà ông ta đã hết sức khéo léo cầu xin để ông ta có thể tiếp tục cuộc sống của mình, bởi vì ông ta có nhiều cha mẹ là người Do Thái, và anh em của một số người trong số họ, những người, nếu họ đặt anh ta đến chết, không nên coi thường. 25 Sau khi ông đã hứa nhiều lời với họ rằng ông sẽ phục hồi họ không bị tổn hại gì, theo như thỏa thuận, họ đã thả ông ra để cứu anh em họ. 26 Sau đó, Maccabeus tiến quân đến Carnion và đến đền thờ Atargatis, và ở đó ông đã giết năm mươi ngàn người. 27 Sau khi bỏ chạy và tiêu diệt chúng, Giu-đa dẫn quân về phía Ép-rôn, một thành phố kiên cố, nơi Ly-sia cư ngụ, và vô số các dân tộc khác nhau, và những thanh niên khỏe mạnh đã canh giữ các bức tường và bảo vệ chúng một cách dũng mãnh: trong đó cũng được cung cấp rất nhiều động cơ và phi tiêu. 28 Nhưng khi Giu-đa và đồng bọn của hắn kêu cầu Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Đấng dùng quyền năng bẻ gãy sức mạnh của kẻ thù, thì họ đã chiếm được thành và giết chết hai mươi lăm ngàn người ở trong thành, 29 Từ đó họ đi đến Scythopolis, nằm cách Giê-ru-sa-lem sáu trăm dặm, 30 Nhưng khi những người Do Thái cư trú ở đó đã làm chứng rằng người Scythopolitan đã đối xử yêu thương với họ và đối xử tử tế với họ trong lúc họ gặp nghịch cảnh; 31 Họ tạ ơn và mong muốn họ vẫn thân thiện với nhau. Thế là họ đến Giê-ru-sa-lem nhân dịp lễ các Tuần đang đến gần. 32 Sau kỳ lễ gọi là Lễ Ngũ Tuần, họ tiến đánh Gorgias, thống đốc xứ Iđumêa, 33 Họ xuất quân với ba ngàn bộ binh và bốn trăm kỵ binh. 34 Trong lúc giao chiến, có một số người Do Thái bị giết. 35 Lúc đó Dositheus, một người trong đại đội của Bacenor, cưỡi ngựa và là một người đàn ông khỏe mạnh, vẫn đang ở trên Gorgias, và dùng vũ lực nắm lấy áo khoác của anh ta; và khi anh ta định bắt sống người đàn ông bị nguyền rủa đó, một kỵ sĩ của Thracia lao tới đã đánh gãy vai anh ta, khiến Gorgias phải chạy trốn đến Marisa. 36 Khi những người ở với Gorgias đã chiến đấu lâu dài và mệt mỏi, Giuđa đã cầu xin Chúa rằng Ngài sẽ tỏ ra là người giúp đỡ và chỉ huy trận chiến của họ. 37 Và sau đó, anh ta bắt đầu bằng ngôn ngữ của mình, hát những bài thánh vịnh với giọng lớn, và bất ngờ lao vào người của Gorgias, anh ta khiến họ bỏ chạy. 38 Giu-đa tập hợp quân lính của mình và đến thành phố Ô- đô-lam. Đến ngày thứ bảy, họ thanh tẩy mình như tục lệ và giữ ngày Sa-bát tại chỗ cũ. 39 Ngày hôm sau, như thường lệ, Giu-đa và đồng bọn đến lấy xác những người bị giết và chôn họ cùng với bà con họ trong mộ tổ phụ. 40 Dưới áo khoác của mỗi người bị giết, họ tìm thấy những đồ vật được thánh hiến cho thần tượng của người Jamnites, một điều luật pháp cấm người Do Thái. Sau đó mọi người đều thấy rằng đây chính là nguyên nhân khiến họ bị giết. 41 Vậy mọi người hãy ngợi khen Chúa là Đấng xét đoán công bình, Đấng đã mở ra những điều giấu kín, 42 Họ cùng nhau cầu nguyện và nài xin Ngài cho tội lỗi đã phạm được xóa sạch hoàn toàn. Ngoài ra, Giu-đa cao quý còn khuyên dân chúng hãy giữ mình khỏi phạm tội, vì họ đã nhìn thấy trước mắt những điều đã xảy ra vì tội lỗi của những người bị giết. 43 Khi ông triệu tập toàn hội đồng số tiền hai ngàn đồng bạc, ông sai nó đi Giê-ru-sa-lem để dâng lễ tạ tội, ông làm rất tốt và thành thật, vì ông nhớ đến sự sống lại: 44 Vì nếu Ngài không hy vọng rằng những người bị giết sẽ sống lại, thì việc cầu nguyện cho người chết là điều thừa thãi và vô ích. 45 Và cũng ở chỗ ông nhận thấy rằng có một ân huệ lớn lao dành cho những người chết một cách tin kính, đó là một ý nghĩ thánh thiện và tốt lành. Sau đó, ông làm lễ chuộc tội cho những người đã chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. CHƯƠNG 13 1 Vào năm một trăm bốn mươi chín, người ta báo cho Giu- đa biết rằng Antiochus Eupator sẽ mang một thế lực hùng mạnh đến xứ Giu-đê, 2 Cùng với anh ta, Lysias là người bảo vệ và cai trị công việc của anh ta, có một trong hai người trong số họ là lực lượng bộ binh Hy Lạp, một trăm mười nghìn, và kỵ binh