SlideShare a Scribd company logo

Twi - 2nd Esdras.pdf

2 Esdras is an apocalyptic book in some English versions of the Bible. Tradition ascribes it to Ezra, a scribe and priest of the fifth century BC, but scholarship places its composition between 70 and 218 AD.

1 of 20
Download to read offline
Twi - 2nd Esdras.pdf
TI 1. NKYEKYƐMU
1 Odiyifo Esdras, Saraia ba, Asaria ba, Helkias ba,
Sadamias ba, Sadok ba, Akitob ba no nwoma a ɛtɔ so
mmienu.
2 Akias ba, Finees ba, Heli ba, Amaria ba, Asiei ba,
Marimot ba, Arna ba, Osias ba, Borit ba, Abisei ba ,
Finees ba, Eleasar ba, .
3 Aaron ba a ofi Lewi abusuakuo mu; na ɛyɛ nnommum
wɔ Media asase so, Persia hene Artesasta ahennie mu.
4 Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ:
5 Kɔ wo kwan so na kɔkyerɛ me nkurɔfoɔ wɔn bɔne
nnwuma, ne wɔn mma wɔn amumuyɛ a wɔayɛ atia me;
sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛka akyerɛ wɔn mma mma.
6 Efisɛ wɔn agyanom bɔne adɔɔso wɔ wɔn mu, efisɛ
wɔn werɛ afi me, na wɔde afɔrebɔde ama ahɔho anyame.
7 Ɛnyɛ me na miyii wɔn fii Misraim asase so fi nkoasom
fie no? na mmom wɔhyɛɛ me abufuo, na wɔabu
m’afotuo animtiaa.
8 Afei twe wo tiri nwi, na tow mmusu nyina gu wɔn so,
ɛfiri sɛ wɔanyɛ osetie amma me mmara, na mmom ɛyɛ
nkurɔfoɔ a wɔtua atua.
9 Megyae wɔn a mayɛ wɔn papa pii no akosi da bɛn?
10 Wɔn nti masɛe ahene bebree; Farao ne ne nkoa ne ne
tumi nyinaa na mabɔ no.
11 Masɛe amanaman no nyinaa wɔ wɔn anim, na apuei
fam no, mapete nnipa a wɔwɔ amansin abien so, Tiro ne
Sidon, na makunkum wɔn atamfo nyinaa.
12 Enti ka kyerɛ wɔn sɛ: Sɛ Awurade se ni.
13 Mede mo faa po no mu na mfitiaseɛ no, memaa mo
kwan kɛseɛ a ahotɔ wɔ mu; Mede Mose maa wo sɛ
ɔkannifoɔ, na Aaron nso sɛ ɔsɔfoɔ.
14 Memaa mo hann wɔ ogya adum mu, na mayɛ
anwonwade akɛse wɔ mo mu; nanso mo werɛ afi me,
Awurade na ɔseɛ.
15 Sɛɛ na Ade Nyinaa so Tumfoɔ Awurade seɛ nie:
Nwansena yɛɛ sɛ sɛnkyerɛnne ma mo; Memaa mo
ntamadan sɛ mommɔ mo ho ban, nanso moanwiinwii wɔ
hɔ, .
16 Na moanni nkonim wɔ me din mu amma mo atamfo
sɛe, na mmom daa de besi nnɛ moda so ara nwiinwii.
17 Ɛhe na mfasoɔ a mayɛ ama mo no wɔ? ɛberɛ a na
ɔkɔm ne sukɔm de mo wɔ ɛserɛ so no, momsu frɛɛ me
anaa?
18 Ɔkaa sɛ: Adɛn nti na wode yɛn aba sare yi so sɛ
worebɛkum yɛn? na eye ama yɛn sɛ yɛbɛsom
Misraimfoɔ, sene sɛ yɛbɛwu wɔ sare yi so.
19 Afei, meyɛɛ mo awerɛhoɔ mmɔbɔ, na memaa mo
mana sɛ munni; enti modii abɔfoɔ paanoo.
20 Ɛberɛ a sukɔm dee mo no, mantete ɔbotan no mu, na
nsuo guu mo mmee? ɔhyew nti mede nnua nhaban kataa
mo so.
21 Mekyekyɛɛ asase a ɛsow aba mu maa mo, metuu
Kanaanfoɔ, Feresifoɔ ne Filistifoɔ no gui wɔ mo anim.
Awurade na ɔseɛ.
22 Sɛ ade nyinaa so Tumfoɔ Awurade seɛ nie: Bere a na
mowɔ sare so, Amorifoɔ asubɔnten ho, na sukɔm de mo,
na mobɔ me din ho abususɛm.
23 Mamfa ogya amma mo abususɛm nti, na mmom
metoow dua bi guu nsu no mu, na memaa asubɔnten no
yɛɛ dɛ.
24 Dɛn na menyɛ wo, O Yakob? wo, Yuda, worentie me:
mɛdane me akɔ aman foforɔ nkyɛn, na wɔn na mede me
din bɛma wɔn, na wɔadi m’ahyɛdeɛ so.
25 Esiane sɛ moagyaw me nti, me nso mɛgya mo; sɛ
mopɛ sɛ meyɛ mo adom a, merenhu mo mmɔbɔ.
26 Bere biara a mobɛfrɛ me no, merentie mo, efisɛ mode
mogya agu mo nsa ho fi, na mo nan yɛ ntɛm kum nnipa.
27 Monni sɛ mogyaw me, na mmom mo ara mo ara,
Awurade na ɔseɛ.
28 Sɛ adeɛ nyinaa so Tumfoɔ Awurade seɛ nie: Mammɔ
mo mpaeɛ sɛ agya ne mma, sɛ ɛna ne mmammaa ne
ɔhwɛfoɔ ne nkokoaa nkumaa?
29 Sɛ mobɛyɛ me nkurɔfoɔ, na me nso mɛyɛ mo
Nyankopɔn; sɛ mobɛyɛ me mma, na me nso mayɛ mo
agya?
30 Meboaboaa mo ano sɛnea akokɔ boaboa ne mma ano
wɔ ne ntaban ase no, na afei, dɛn na menyɛ mo? Mɛtow
wo afi m’anim.
31 Sɛ mobɔ afɔdeɛ ma me a, mɛdane m’ani afiri mo ho,
ɛfiri sɛ magya mo afahyɛ, mo bosome foforɔ ne mo
twetiatwa.
32 Mesomaa me nkoa nkɔmhyɛfoɔ a mofa wɔn na
mokunkum wɔn, na motetew wɔn afunu mu asinasin, a
mɛhwehwɛ wɔn mogya afiri mo nsam, Awurade na ɔseɛ.
33 Sɛ ade nyinaa so Tumfoɔ Awurade seɛ nie: Wo fie
ayɛ amamfõ, mɛtow mo akyene sɛ mframa a ɛsesa.
34 Na mo mma renwo; ɛfiri sɛ wɔabu m’ahyɛdeɛ
animtia, na wɔayɛ deɛ ɛyɛ bɔne wɔ m’anim.
35 Mede mo afie bɛma ɔman a wɔbɛba; wɔn a wɔntee
me ho asɛm no, wɔbɛgye me adi; wɔn a menkyerɛɛ wɔn
nsɛnkyerɛnne biara, nanso wɔbɛyɛ nea mahyɛ wɔn no.
36 Wɔnhunuu nkɔmhyɛfoɔ biara, nanso wɔbɛkae wɔn
bɔne, na wɔagye atom.
37 Midi nnipa a wɔreba no adom a wɔn nkumaa di
ahurusi wɔ anigye mu no ho adanse, na ɛwom sɛ
wɔamfa honam ani anhu me de, nanso honhom mu gye
asɛm a meka no di.
38 Na afei, onua, hwɛ anuonyam bɛn; na monhwɛ nnipa
a wofi apuei fam reba no.
39 Wɔn a mede Abraham, Isak, ne Yakob, Osea, Amos,
ne Mikeas, Yoel, Abdias ne Yona bɛma wɔn sɛ
akannifoɔ.
40 Nahum ne Abakuk, Sofonia, Ageus, Sakary ne
Malaki a wɔsan frɛ no Awurade bɔfoɔ.
TI 2. NKYERƐKYERƐMU
1 Sɛɛ na Awurade seɛ ni: Meyii saa nkurɔfoɔ yi firii
nkoasom mu, na menam nkɔmhyɛfoɔ nkoa so de me
mmaransɛm maa wɔn; na wɔantie wɔn, na mmom
wɔbuu m’afotuo animtiaa.
2 Ɛna a ɔwoo wɔn no ka kyerɛɛ wɔn sɛ: Mo mma,
monkɔ; ɛfiri sɛ meyɛ okunafoɔ na wɔagyaa me.
3 Mede anigye tetee mo; na awerɛhoɔ ne awerɛhoɔ na
mahwere mo, ɛfiri sɛ moayɛ bɔne wɔ Awurade mo
Nyankopɔn anim, na moayɛ bɔne wɔ n'anim.
4 Na afei deɛn na menyɛ mo? Meyɛ okunafo a wɔagyaw
me hɔ: Me mma, monkɔ, na monsrɛ Awurade
mmɔborohunu.
5 Me deɛ, agya, mefrɛ wo sɛ adansedie wɔ saa mma yi
maame a wanni m’apam so.
6 Na wode wɔn bɛba asomdwoeɛ mu, na wɔde wɔn
maame akɔ asade mu, na wɔn mu mma rennya.
7 Momma wɔnhwete amanaman mu, momma wontu
wɔn din mfi asase so, efisɛ wɔabu m’apam no animtiaa.
8 Wo nnue, Assur, wo a wode wɔn a wɔnteɛ sie wo mu!
O nnipa abɔnefoɔ, monkae deɛ meyɛɛ Sodom ne
Gomora;
9 Wɔn a wɔn asase da atɛkyɛ ne nsõ akuwakuw mu, saa
ara na mɛyɛ wɔn a wɔntie me no,” Ade Nyinaa so
Tumfoɔ Awurade na ɔseɛ.
10 Sɛ Awurade se Esdras ni: Ka kyerɛ me nkurɔfo sɛ
mede Yerusalem ahenni a anka mede bɛma Israel no
bɛma wɔn.
11 Wɔn animuonyam nso mɛfa me, na mede daa
ntomadan a masiesie ama wɔn no ama yeinom.
12 Wɔbɛnya nkwa dua no sɛ sradeɛ a ɛyɛ dɛ; wɔrenyɛ
adwuma, na wɔremmrɛ.
13 Monkɔ, na mo nsa bɛka: mommɔ mpaeɛ nna kakra
mma mo na wɔatwa no tiaa, wɔasiesie ahennie ama mo
dada.
14 Fa ɔsoro ne asase nni adanseɛ; ɛfiri sɛ mabubu bɔne
asinasin, na mabɔ papa, ɛfiri sɛ mete aseɛ, Awurade na
ɔseɛ.
15 Ɛna, yɛ wo mma atuu, na fa anigyeɛ tete wɔn, ma
wɔn nan yɛ den sɛ adum, ɛfiri sɛ mapaw wo, Awurade
na ɔseɛ.
16 Na wɔn a wɔawuwu no, mɛnyane wɔn afiri wɔn
tenabea, na mayi wɔn afiri adamoa mu, ɛfiri sɛ mahunu
me din wɔ Israel.
17 Mma no na, nsuro, ɛfiri sɛ mapaw wo, Awurade na
ɔseɛ.
18 Wo mmoa nti na mɛsoma m’asomfoɔ Esay ne Jeremy,
a wɔn afotuo so na mayɛ kronkron na masiesie nnua
dumienu a aduaba ahodoɔ ahyɛ mu ma wo.
19 Na nsubɔnten bebree a nufusu ne ɛwo sene, ne
mmepɔ akɛseɛ nson, a nhwiren ne sukooko nyin wɔ so,
na ɛnam so de anigyeɛ ahyɛ wo mma ma.
20 Monyɛ okunafoɔ tenenee, bu nyisaa atɛn, mfa mma
ahiafoɔ, bɔ nyisaa ho ban, hyehyɛ adagyaw ntadeɛ,
21 Sa wɔn a wɔabubu ne wɔn a wɔn ho yɛ den yare,
nserew obubuafo mmu wɔn animtiaa, bɔ mmubuafo ho
ban, na ma onifuraefo mmra m’anim pefee.
22 Fa nkwakoraa ne mmabaa sie w’afasu mu.
23 Baabiara a wobɛhunu awufoɔ no, fa wɔn sie wɔn, na
mɛma wo dikan wɔ me wusɔreɛ mu.
24 Tena hɔ, O me nkurɔfoɔ, na gye w’ahome, ɛfiri sɛ wo
kommyɛ da so ara ba.
25 Ma wo mma aduane, O ɔhwɛfoɔ pa; de wɔn nan si hɔ.
26 Na nkoa a mede wɔn ama wo no deɛ, wɔn mu baako
mpo rensɛe; ɛfiri sɛ mɛhwehwɛ wɔn afiri wo dodoɔ mu.
27 Mmmmrɛ, na sɛ ahohia ne emu duru da no du a,
afoforo bɛsu na wɔadi awerɛhoɔ, na wo deɛ, w’ani
begye na woanya aduane.
28 Amanaman no ani bɛbere wo, nanso wɔrentumi nyɛ
wo hwee, Awurade na ɔseɛ.
29 Me nsa bɛkata wo so, na wo mma renhu hell.
30 Ma wo mma ani nnye, O ɛna; ɛfiri sɛ mɛgye wo,
Awurade na ɔseɛ.
31 Kae wo mma a wɔada no, ɛfiri sɛ mɛyi wɔn afiri
asase ano, na mahu wɔn mmɔbɔ, ɛfiri sɛ meyɛ
mmɔborɔhunu, Awurade Tumfoɔ na ɔseɛ.
32 Fa wo mma atuu kɔsi sɛ mɛba abɛhunu wɔn mmɔbɔ,
ɛfiri sɛ m’abura sene, na m’adom rensɛe.
33 Me Esdras nsa kaa Awurade ahyɛdeɛ wɔ Oreb bepɔ
so sɛ menkɔ Israel; nanso mmerɛ a mebaa wɔn nkyɛn no,
wɔbuu me animtiaa, na wɔbuu Awurade mmaransɛm
animtiaa.
34 Na ɛno nti mese mo sɛ, O mo abosonsomfo, a mote
na mote aseɛ, monhwɛ mo Guanhwɛfoɔ, ɔbɛma mo daa
ahomegyeɛ; ɛfiri sɛ wabɛn, deɛ ɔbɛba wiase awieeɛ.
35 Monsiesie mo ho mma ahennie no akatua, ɛfiri sɛ daa
hann bɛhyerɛn mo so daa.
36 Guan fi wiase sunsuma ho, nya w’animuonyam
anigyeɛ: Medi m’Agyenkwa ho adanseɛ pefee.
37 O gye akyɛdeɛ a wɔde ama mo no, na momma mo
ani nnye, momfa aseda mma deɛ wadi mo anim akɔ
ɔsoro ahennie no mu.
38 Sɔre na gyina hɔ, hwɛ wɔn dodoɔ a wɔasɔ wɔn ano
wɔ Awurade afahyɛ no mu;
39 Wɔn a wɔatwe wɔn ho afiri wiase sunsuma mu, . na
wɔanya Awurade animuonyam ntadeɛ.
40 Fa wo dodow, O Sion, na to wo mufo a wɔhyɛ ntade
fitaa a wɔadi Awurade mmara so no mu.
41 Wo mma dodoɔ a wo kɔn dɔ wɔn no aba mu: srɛ
Awurade tumi na wɔn ho ntew wo man a wɔafrɛ wɔn firi
mfitiaseɛ no ho.
42 Me Esdras, mehunuu nnipa kɛseɛ bi wɔ Sion bepɔ no
so, na mentumi nkan wɔn, na wɔn nyinaa de nnwom yii
Awurade ayɛ.
43 Na aberanteɛ bi a ne tenten yɛ tenten sene nkaeɛ no
nyinaa wɔ wɔn mfimfini, na ɔde abotiri guu wɔn mu
biara tiri so, na ɔma ne ho so kɛseɛ; a ɛyɛɛ me nwonwa
kɛse.
44 Enti mibisaa ɔbɔfo no sɛ: Owura, eyinom ne dɛn?
45 Ɔbuaa see me sɛ: Yeinom ne wɔn a wɔayi awuo
atadeɛ, na wɔhyɛ deɛ ɛnwuo, na wɔaka Onyankopɔn din;
46 Ɛnna meka kyerɛɛ ɔbɔfoɔ no sɛ: Aberanteɛ bɛn na ɔbɔ
wɔn abotiri na ɔma wɔn nsateaa?
47 Enti obuaa me ka kyerɛɛ me sɛ: Ɛyɛ Onyankopɔn Ba
a wɔaka ne ho asɛm wɔ wiase no. Afei mifii ase kamfoo
wɔn a wogyinaa Awurade din denneennen saa no kɛse.
48 Afei ɔbɔfoɔ no ka kyerɛɛ me sɛ: Kɔ wo kwan so na
kɔka nneɛma ko a Awurade wo Nyankopɔn
anwonwadeɛ a woahu no kyerɛ me nkurɔfoɔ.
TI 3. NKYERƐKYERƐMU
1 Kuro no sɛee akyi afe a ɛtɔ so aduasa mu no, na mewɔ
Babilon, na meda me mpa so a na me ho yeraw me, na
m’adwene baa me koma so.
2 Na mihuu Sion amamfõ ne wɔn a wɔtete Babilon no
ahonyade.
3 Na me honhom kaa me yie, enti mefirii aseɛ kaa nsɛm
a ehu ahyɛ mu ma kyerɛɛ Ɔsorosoroni no, na mekaa sɛ:
4 O Awurade, a wokura tumidi no, wokasae mfitiaseɛ,
berɛ a woduaa asase, na ɛno ara wo nko ara, na wohyɛɛ
nkurɔfoɔ no sɛ,
5 Na ɔmaa Adam nipadua a ɔkra nnim, a ɛyɛ wo nsa ano
adwuma, na ɛmaa nkwa home guu no mu, na wɔmaa no
tenaa ase wɔ w’anim.
6 Na wode no kɔ paradise a wo nsa nifa duaa no, ansa na
asase no reba.
7 Na wode ahyɛdeɛ maa no sɛ ɔnnɔ wo kwan, na ɔtoo
mmara so, na amonom hɔ ara wode owuo sii ne mu ne
n’awoɔ ntoatoasoɔ mu, a aman, mmusuakuo, nnipa ne
abusuafoɔ a wɔn mu firii wɔn dodoɔ mu.
8 Na ɔman biara nantewee sɛdeɛ wɔn ankasa pɛ, na
wɔyɛɛ anwanwadeɛ wɔ w’anim, na wɔbuu wo
mmaransɛm animtiaa.
9 Na bio wɔ mmerɛ mu no wode nsuyiri no baa wɔn a
wɔte wiase no so, na wosɛee wɔn.
10 Na ɛbaa sɛ wɔn mu biara mu no, sɛdeɛ owuo baa
Adam so no, saa ara na nsuyiri no nso maa yeinom.
11 Nanso wogyaw wɔn mu baako, a ɔne Noa ne ne
fiefoɔ a ateneneefoɔ nyinaa firi wɔn mu.
12 Na ɛbaa sɛ, mmerɛ a wɔn a wɔtete asaase so no hyɛɛ
aseɛ dɔɔso, na wɔnyaa mma bebree, na wɔyɛɛ nnipa
kɛseɛ no, wɔhyɛɛ aseɛ bio yɛɛ amumɔyɛfoɔ sene wɔn a
wɔdii kan no.
13 Afei berɛ a wɔtenaa ase bɔne saa wɔ w’anim no,
woyii ɔbarima bi firii wɔn mu a ne din de Abraham.
14 Ɔno na wodɔ no, na ɔno nko ara na wokyerɛɛ
w’apɛde.
15 Na ɔne no yɛɛ daapem apam, hyɛɛ no bɔ sɛ
worennyae n’asefoɔ da.
16 Na ɔno na wode Isak maa no, na wode Yakob ne
Esau nso maa Isak. Yakob deɛ, wo na woyii no maa wo,
na wode no too Esau nkyɛn, na saa na Yakob bɛyɛɛ
nnipakuo kɛseɛ.
17 Na bere a wode n’asefo fi Misraim no, wode wɔn
foro kɔɔ Sinai bepɔw so.
18 Na wokotow ɔsoro, na wode asaase sii fam, wosow
wiase nyinaa, na womaa emu dɔ wosowee, na wohaw
nnipa a wɔte saa bere no.
19 Na w’animuonyam faa apono nnan, ogya ne
asasewosow ne mframa ne awɔw mu; na wode mmara
no ama Yakob asefoɔ, na wode nsiyɛ ama Israel awoɔ
ntoatoasoɔ.
20 Na nanso woannye akoma bɔne amfi wɔn hɔ, ama wo
mmara asow aba wɔ wɔn mu.
21 Na Adam a odi kan a okura akoma bɔne no buu
mmara, na wodii no so nkonim; na saa ara na wɔn a
wɔwoo wɔn nyinaa nyɛ.
22 Saa na wɔmaa mmerɛwyɛ yɛɛ daa; na mmara (nso) a
ɛwɔ nkurɔfoɔ no akoma mu a ɛwɔ ntini no bɔne; enti
papa no kɔe, na bɔne no tenaa hɔ.
23 Enti mmerɛ no twaam, na mfeɛ no baa awieeɛ.
24 Ɔno na wohyɛɛ no sɛ ɔnsi kuro mma wo din, na ɔmfa
aduhuam ne afɔdeɛ mmrɛ wo wɔ mu.
25 Yei yɛɛ mfeɛ bebree no, wɔn a wɔtete kuro no mu
gyaw wo.
26 Na adeɛ nyina ara mu yɛɛ sɛdeɛ Adam ne n’awoɔ
ntoatoasoɔ nyinaa yɛeɛ no, ɛfiri sɛ na wɔn nso wɔ akoma
bɔne.
27 Na saa na wode wo kuro no hyɛɛ w’atamfo nsa.
28 Enti wɔn nneyɛe ye sen wɔn a wɔte Babilon, na enti
wɔadi Sion so tumi anaa?
29 Ɛfiri sɛ berɛ a meduruu hɔ, na mehunuu nyamesom
pa a wɔnni ano no, ɛnna me kra hunuu nnebɔneyɛfoɔ
bebree wɔ saa mfeɛ aduasa yi mu aso, ma enti m’akoma
dii me huammɔ.
30 Na mahunu sɛdeɛ woma wɔn bɔne, na woanya
nnebɔneyɛfoɔ nkwa, na woasɛe wo man, na woakora
w’atamfo so, na woankyerɛ.
31 Menkae ɔkwan a wɔbɛfa so agyaw saa kwan yi so:
Ɛnde Babilonfo ye sen Sionfo?
32 Anaasɛ ɔman foforo bi wɔ hɔ a wonim wo sɛ Israel
nka ho? anaa awo ntoatoaso bɛn na wɔagye w’apam adi
sɛ Yakob?
33 Na nanso wɔn akatua nnyi adi, na wɔn brɛ nnya aba
biara, ɛfiri sɛ makɔ ha ne ha wɔ amanaman mu, na
mehunu sɛ wɔsen wɔ ahonyadeɛ mu, na wɔnnwen wo
mmaransɛm ho.
34 Enti kari yɛn amumuyɛ seesei wɔ nkaribo mu, ne wɔn
a wɔte wiase no nso de; na saa ara na wɔrenhu wo din
wɔ baabiara gye Israel.
35 Anaa bere bɛn na wɔn a wɔtete asase so no anyɛ bɔne
wɔ w’anim? anaa nnipa bɛn na wɔadi w’ahyɛdeɛ so saa?
36 Wubehu sɛ Israel din na wadi w’ahyɛde so; nanso
ɛnyɛ abosonsomfo.
TI 4. NKYERƐKYERƐMU
1 Na ɔbɔfoɔ a wɔsomaa no me nkyɛn a ne din de Uriel
no maa me mmuaeɛ.
2 Na ɔkaa sɛ: W’akoma akɔ akyirikyiri wɔ wiase yi mu,
na wosusu sɛ wobɛte Ɔsorosoroni no kwan ase?
3 Ɛnna mekaa sɛ: Aane, me wura. Na ɔbuaa me sɛ:
Wɔasoma me sɛ menkyerɛ wo akwan mmiɛnsa, na
memfa nsɛsoɔ mmiɛnsa nkyerɛ w’anim.
4 Ɛno sɛ wobɛtumi aka me baako a, mɛkyerɛ wo kwan a
wopɛ sɛ wohunu no nso, na mɛkyerɛ wo baabi a akoma
bɔne no firi.
5 Na mekaa sɛ: Me wura, kɔ so ka. Ɛnna ɔka kyerɛɛ me
sɛ: Kɔ wo kwan so kɔkari me ogya mu duru, anaa susuw
mframa a ɛrebɔ me, anaa frɛ me bio da a atwam no.
6 Ɛnna mebuaa sɛ: Onipa bɛn na ɔbɛtumi ayɛ saa na
wobɛbisa me saa nsɛm yi?
7 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Sɛ mebisa wo sɛ atrae akɛseɛ teɛ
wɔ ɛpo mfimfini, anaa nsuten dodoɔ a ɛwɔ bun no
mfitiaseɛ, anaa nsuten dodoɔ a ɛwɔ wim atifi, anaa ɛhe
na ɛfiri adi paradise:
8 Ebia wobɛka akyerɛ me sɛ: Mansiane ankɔ bun mu da,
na mankɔ hell da, na manforo ankɔ soro da.
9 Nanso seesei mabisa wo gye sɛ ogya ne mframa nko
ara, ne da a wotwam, ne nneɛma a worentumi ntetew wo
ho mfi ho, na nanso wuntumi mma me ho mmuae biara.
10 Ɔka kyerɛɛ me bio sɛ: W’ankasa wo nneɛma ne wɔn
a wɔne wo anyin no, wuntumi nhu;
11 Ɛnde ɛbɛyɛ dɛn na w’anwenne no atumi ate
Ɔsorosoroni no kwan ase, na, wiase no afei de aporɔw
wɔ akyi de ate ɔporɔw a ɛda adi wɔ m’ani so no ase?
12 Ɛnna meka kyerɛɛ no sɛ: Ɛbɛyɛ papa sɛ yɛntena hɔ
koraa sen sɛ yɛbɛtena amumuyɛ mu, na yɛahu amane, na
yɛanhu nea enti a ɛte saa.
13 Ɔbuaa me sɛ: Mekɔɔ kwaeɛ bi mu wɔ asasetaw bi mu,
na nnua no tuu agyina.
14 Na ɔkaa sɛ: Mommra, momma yɛnkɔko ne ɛpo no
nkɔ, na ama yɛayɛ kwaeɛ pii ama yɛn.
15 Saa ara na ɛpo no mu nsuyiri no nso yɛɛ adwene, na
wɔkae sɛ: Mommra mmɛforo nkɔhyɛ asasetaw no so
kwaeɛ so, na ɛhɔ nso na yɛayɛ asase foforɔ ama yɛn.
16 Nnua no ho adwene yɛɛ kwa, ɛfiri sɛ ogya no
bɛhyeeɛ.
17 Ɛpo mu nsuyiri ho adwene nso yɛɛ ɔkwa, efisɛ
anhwea no sɔre gyinaa hɔ siw wɔn kwan.
18 Sɛ woyɛ ɔtemmufoɔ seesei wɔ saa mmienu yi ntam a,
hena na wobɛfiri aseɛ abu no bem? anaa hena na wobɛbu
no fɔ?
19 Mebuaa sɛ: Ampa ara, ɛyɛ nkwasea adwene sɛ wɔn
baanu nyinaa abɔ wɔn tirim, ɛfiri sɛ wɔde asase ama
kwaeɛ, na ɛpo nso wɔ ne baabi a ɛbɛsoa ne nsuyiri.
20 Afei ɔbuaa me sɛ: Woabu atɛn a ɛtene, nanso adɛn nti
na wo nso wommu atɛn?
21 Na sɛnea wɔde asase ma wuram, na ɛpo ma ne
nsuyiri no, saa ara na wɔn a wɔte asase so no rente
biribiara ase gye nea ɛwɔ asase so no, na nea ɔte ɔsoro
atifi no betumi ate nneɛma no ase a ɛboro ɔsoro sorokɔ
so.
22 Ɛnna mebuaa sɛ: Mesrɛ wo, Awurade, ma minnya
nhumu.
23 Ɛfiri sɛ na ɛnyɛ m’adwene sɛ mɛhunu nneɛma a
ɛkorɔn no, na mmom wɔn a wɔfa yɛn nkyɛn dabiara, a
ɛne sɛ, ɛno nti wɔde Israel ma sɛ ahohorabɔ ma
amanaman no, ne deɛ enti a wɔde nkurɔfoɔ a wodɔ wɔn
no ama de kɔ aman a wonsuro Nyankopɔn so, ne nea
enti a wɔsɛe yɛn agyanom mmara, na apam a wɔatwerɛ
no nyɛ hwee, .
24 Na yɛtwam fi wiase sɛ ntɛtea, na yɛn nkwa yɛ
ahodwiriw ne ehu, na yɛnfata sɛ yenya mmɔborɔhunu.
25 Ɛnde dɛn na ɔbɛyɛ ne din a wɔde frɛ yɛn no? eyinom
mu na mabisa.
26 Afei obuaa me sɛ: Dodow a wohwehwɛ mu no,
dodow no ara na ɛbɛyɛ wo nwonwa; ɛfiri sɛ wiase de
ahopere twam, .
27 Na yentumi nte nneɛma a wɔde ahyɛ atreneefo bɔ wɔ
bere a ɛreba no ase, efisɛ amumuyɛ ne mmerɛwyɛ ahyɛ
wiase yi ma.
28 Nanso nea ɛfa thi ngs a wobisa me no, mɛka akyerɛ
wo; ɛfiri sɛ wɔadua bɔne no, nanso ne sɛe no nnya
mmaeɛ.
29 Enti sɛ wɔandane deɛ wɔagu no, na sɛ baabi a wɔgu
amumɔyɛ no antwam a, ɛnneɛ deɛ wɔgu no papa ntumi
mma.
30 Ɛfiri sɛ wɔagua aba bɔne aba wɔ Adam akoma mu firi
mfitiaseɛ, na ɛde amumɔyɛ dodoɔ bɛn na ɛde bɛsi saa
berɛ yi? na ɛdɔɔso ahe na ɛbɛda so ara aba kɔsi sɛ awieɛ
berɛ bɛduru?
31 Dwennwen wo ho seesei, sɛnea aba bɔne aba asow
amumuyɛ aba kɛse no.
32 Na sɛ wɔtwa aso a ɛnni ano no a, asase kɛseɛ ahe na
ɛbɛhyɛ mu ma?
33 Afei mebuaa sɛ: Ɛbɛyɛ dɛn, na bere bɛn na eyinom
bɛba mu? ɛno nti na yɛn mfeɛ sua na ɛyɛ bɔne?
34 Na obuaa me sɛ: Mma nntu ntɛm nnkorɔn nsen
Ɔsorosoroni no, na wo ahopere yɛ kwa sɛ wobɛboro no
so.
35 Ateneneefoɔ akra nso ammisa saa nneɛma yi ho asɛm
wɔ wɔn pia mu sɛ: Mebɛhwɛ saa kwan yi so akosi da
bɛn? bere bɛn na yɛn akatua no fam aba no bɛba?
36 Na ɔbɔfoɔ panin Uriel buaa wɔn sɛ: Sɛ aba dodoɔ
ahyɛ mo mu ma mpo a, ɛfiri sɛ wakari wiase wɔ nsenia
mu.
37 Ɔde susudua asusu mmerɛ no; na ɔnam akontabuo so
kan mmerɛ no; na ɔnnhinhim na ɔnntutu wɔn, kɔsi sɛ
susudua a wɔaka ho asɛm no bɛba mu.
38 Ɛnna mebuaa sɛ: O Awurade a wodi tumi no,
Onyankopɔn nyamesom ahyɛ yɛn nyinaa ma.
39 Na yɛn nti ebia ɛbɛyɛ sɛ ateneneefoɔ fam nhyɛ ma,
ɛnam wɔn a wɔtete asase so no bɔne nti.
40 Enti obuaa me sɛ: Kɔ ɔbaa bi a wanyinsɛn nkyɛn, na
bisa no sɛ wadi asram akron no, sɛ ne yafunu bɛtumi
akura awoɔ no mu bio anaa.
41 Ɛnna mekaa sɛ: Dabi, Awurade, ɛno na ɔrentumi. Na
ɔka kyerɛɛ me sɛ: Ɔdamoa mu no, akra pia te sɛ ɔbaa
awotwaa.
42 Na sɛ ɔbaa a ɔwo ahopere de guan awoɔ a ɛhia no.
43 Efi mfitiaseɛ no, hwɛ, deɛ wopɛ sɛ wohunu no,
wɔbɛkyerɛ wo.
44 Ɛnna mebuaa sɛ: Sɛ manya w’anim adom, na sɛ
ɛbɛyɛ yie, na sɛ mefata a, .
45 Enti monkyerɛ me sɛ pii bɛba asen nea atwam anaa
nea atwam sen nea ɛbɛba.
46 Deɛ atwam no, menim, nanso deɛ ɛbɛba no, mennim.
47 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Gyina nifa, na mɛkyerɛkyerɛ
nsɛsoɔ no mu akyerɛ wo.
48 Enti megyinaa hɔ, na mehunuu, na hwɛ, fononoo a
ɛyɛ hyeɛ retwam wɔ m’anim, na ɛberɛ a ogyaframa no
kɔeɛ no, mehwɛeɛ, na hwɛ, wusiw no tena hɔ.
49 Yei akyi no, mununkum bi a ɛyɛ nsuo twaam wɔ
m’anim, na ɛmaa osuo bebree tɔeɛ; na bere a osu a ɛyɛ
hu no twaam no, nsu a ɛtɔe no kɔɔ so yɛɛ dinn.
50 Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ: Wo ho susuw ho; sɛnea osu
dɔɔso sen nsuten, ne sɛnea ogya sõ sen wusiw; nanso
nsuo a ɛtɔ ne wusiw no da so ara wɔ akyi: enti dodoɔ a
atwam no boroo so.
51 Ɛnna mebɔɔ mpaeɛ, na mekaa sɛ: Wodwene sɛ
mɛtena ase akosi saa berɛ no? anaa dɛn na ɛbɛsi saa nna
no mu?
52 Ɔbuaa me sɛ: Nsɛnkyerɛnneɛ a worebisa me no,
mɛtumi aka ho asɛm akyerɛ wo. ɛfiri sɛ mennim.
TI 5. NKYERƐKYERƐMU
1 Nanso sɛ nsɛnkyerɛnneɛ no reba no, hwɛ, nna no bɛba,
na wɔbɛfa wɔn a wɔtete asaase so no dodoɔ, na wɔde
nokorɛ kwan no asie, na asaase no bɛyɛ obonin wɔ
gyidie mu.
2 Na amumuyɛ bɛdɔɔso asen deɛ wohunu seesei, anaa
deɛ wote akyɛ.
3 Na asase a seesei wohu sɛ ɛwɔ nhini no, wobɛhunu sɛ
asɛe mpofirim.
4 Na sɛ Ɔsorosoroni no ma wo nkwa a, totorobɛnto a ɛtɔ
so mmiɛnsa no akyi no, wobɛhunu sɛ owia bɛhyerɛn
mpofirim anadwo, na ɔsram nso ahyerɛn mprɛnsa awia.
5 Na mogya bɛtɔ afi nnua mu, na ɔbo no bɛbɔ ne nne, na
ɔman no ho adwiriw wɔn.
6 Na mpo ɔno na ɔbɛdi hene a wɔnhwɛ no a wɔte asase
so, na nnomaa bɛbom atwa wɔn adwane.
7 Na Sodom Po no bɛtow mpataa agu, na ayɛ dede
anadwo a nnipa pii nnim, na wɔn nyinaa bɛte ne nne.
8 Basabasayɛ bɛba mmeaeɛ bebree nso, na wɔbɛsan de
ogya no asan akɔ, na wuram mmoa bɛsesa wɔn atrae, na
mmaa a wɔrekɔ brayɛ bɛwo mmoawa.
9 Na wɔbɛhunu nkyene nsuo wɔ deɛ ɛyɛ dɛ mu, na
nnamfo nyina ara bɛsɛe wɔn ho wɔn ho; afei ɔde nyansa
bɛhintaw, na nteaseɛ atwe ne ho akɔ ne kokoam dan
mu, .
10 Na nnipa bebree bɛhwehwɛ wɔn, nanso wɔrenhu wɔn,
ɛno na amumuyɛ ne ahosodi bɛdɔɔso wɔ asase so.
11 Asase baako nso bebisa foforo, na waka sɛ: So trenee
a ɛma onipa yɛ trenee no akɔ through wo? Na ɛbɛka sɛ:
Dabi!
12 Bere koro no ara mu no, nnipa bɛhwɛ kwan, nanso
biribiara nnya, wɔbɛyɛ adwuma, nanso wɔn akwan renkɔ
yiye.
13 Mede nsɛnkyerɛnne a ɛte saa akyerɛ wo; na sɛ wobɔ
mpaeɛ bio, na wosu sɛ seesei, na wodi mmuada nna mpo
a, wobɛte nneɛma akɛseɛ bio.
14 Afei menyanee, na ehu a ɛdɔɔso faa me nipadua
nyinaa mu, na m’adwene yɛɛ me yaw, ma enti ɛyerae.
15 Enti ɔbɔfo a ɔbaa me ne me bɛkasa no kuraa me,
kyekyee me werɛ, na ɔde me sii me nan so.
16 Anadwo a ɛtɔ so mmienu no, ɔman no sahene Salatiel
baa me nkyɛn bɛbisaa me sɛ: Ɛhe na woakɔ? na adɛn nti
na w’anim yɛ duru saa?
17 Wonnim sɛ wɔde Israel ahyɛ wo nsa wɔ wɔn
nnommumfa asase so?
18 Ɛnde, na monni paanoo, na nnyaw yɛn sɛ
oguanhwɛfoɔ a ogya ne nguan wɔ mpataku
atirimɔdenfoɔ nsam.
19 Ɛnna meka kyerɛɛ no sɛ: Fi me nkyɛn, na mmɛn me.
Na ɔtee deɛ mekaeɛ no, na ɔfirii me nkyɛn kɔeɛ.
20 Na saa na midii mmuada nnanson, na midii
awerɛhow na misu te sɛ nea ɔbɔfo Uriel hyɛɛ me no.
21 Na nnanson akyi no, ɔbaa dɛ m’akoma mu nsusuiɛ
yɛɛ me awerɛhow yie bio, .
22 Na me kra san nyaa nhumu honhom, na me ne
Ɔsorosoroni no san fii ase kasae.
23 Na ɔkaa sɛ: O Awurade a wodi tumi, asase so nnua
nyinaa ne ne nnua nyinaa mu no, woapaw wo borɔdɔma
baako pɛ.
24 Wiase nyinaa nsase nyinaa mu na woapaw wo amena
baako, na ne nhwiren nyinaa mu sukooko baako.
25 Na ɛpo bun nyinaa mu na woahyɛ asubɔnten baako
ma, na nkuro a wɔasisi nyinaa mu na woatew Sion ho
ama wo ho.
26 Nnomaa a wɔabɔ wɔn nyinaa mu na woato wo din
aborɔnoma baako, na anantwi a wɔayɛ wɔn nyinaa mu
na wode oguan baako ama wo.
27 Na nnipadɔm no nyinaa mu na woanya ɔman baako,
na wode mmara a obiara ani gye ho maa ɔman a wodɔ
wɔn yi.
28 Na afei, O Awurade, adɛn nti na wode nkurɔfoɔ
baako yi ama nnipa bebree? na ntini baako so na
woasiesie afoforɔ, na adɛn nti na woapete wo nkurɔfoɔ
baako pɛ no apete nnipa bebree mu?
29 Na wɔn a wɔkasa tiaa wo bɔhyɛ, na wɔannye w’apam
anni no, wɔatiatia so.
30 Sɛ wotan wo nkurɔfo saa a, nanso ɛsɛ sɛ wode
w’ankasa wo nsa twe wɔn aso.
31 Na mekaa saa nsɛm yi wiei no, wɔsomaa ɔbɔfoɔ a
ɔbaa me nkyɛn anadwo a atwam no kɔɔ me nkyɛn.
32 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Tie me, na mɛkyerɛkyerɛ wo;
tie asɛm a meka no, na mɛka pii akyerɛ wo.
33 Na mekaa sɛ: Kasa, m’Awurade. Ɛnna ɔka kyerɛɛ me
sɛ: Israel nti wo ho yeraw wo paa.
34 Na mekaa sɛ: Dabi, Awurade, na awerɛhoɔ kɛseɛ na
maka, ɛfiri sɛ dɔnhwerew biara m’ahyɛn yɛ me yaw,
berɛ a merebɔ mmɔden sɛ mɛte Ɔsorosoroni no kwan
ase, na mahwehwɛ n’atemmuo no fã bi.
35 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Worentumi. Na mebisaa sɛ:
Adɛn nti na, Awurade? ɛhe na wɔwoo me saa bere no?
anaa adɛn nti na na me maame awotwaa nyɛ m’adamoa
saa bere no, na anka manhu Yakob awoɔ ne Israel mmoa
brɛ no?
36 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Kan nneɛma a ennya mmaa me,
boaboa nwura a apete no ano, na ma nhwiren a ayow no
nyɛ ahabammono bio.
37 Bue me mmeae a wɔato mu no, na fa mframa a wɔato
mu no fi adi, kyerɛ me nne suban, na afei mɛka nea
wobɔ mmɔden sɛ wubehu no akyerɛ wo.
38 Na mekaa sɛ: O Awurade a wodi tumi no, hena na
obehu saa nneɛma yi, gye nea onni ne tenabea wɔ nnipa
nkyɛn?
39 Me deɛ, minni nyansa, ɛnde ɛbɛyɛ dɛn na matumi aka
nsɛm a wobisa me yi ho asɛm?
40 Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ: Sɛdeɛ worentumi nyɛ saa
nneɛma a maka ho asɛm yi mu biara no, saa ara nso na
worentumi nhunu m’atemmuo, anaa awieeɛ koraa no
ɔdɔ a mahyɛ me nkurɔfoɔ bɔ no.
41 Na mekaa sɛ: Hwɛ, O Awurade, woda so ara bɛn wɔn
a wɔakora wɔn so akosi awieɛ no, na dɛn na wɔbɛyɛ wɔn
a wɔadi m’anim, anaa yɛn a yɛwɔ seesei, anaa wɔn a
wɔbɛdi yɛn akyi aba?
42 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Mede m’atemmuo bɛtoto
nkataho ho, te sɛ deɛ ɔdi kan no ntwentwɛn ne nan ase
no, saa ara nso na deɛ ɔdi kan no ahoɔhare biara nni hɔ.
43 Enti mebuaa sɛ: Worentumi nyɛ wɔn a wɔyɛɛ wɔn, na
wɔte hɔ seesei ne wɔn a wɔrebɛba no prɛko pɛ; sɛnea
ɛbɛyɛ a wobɛda w’atemmu adi ntɛm?

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Hmong Daw Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hmong Daw Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxHmong Daw Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hmong Daw Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
The Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Aymara.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Aymara.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Aymara.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Aymara.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Assamese.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Assamese.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Assamese.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Assamese.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Amharic.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Amharic.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Amharic.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Amharic.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - English.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - English.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - English.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - English.pdf
 
Khmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Khmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKhmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Khmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Kazakh - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kazakh - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKazakh - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kazakh - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Kannada - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kannada - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKannada - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kannada - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Ewe - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Ewe - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfEwe - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Ewe - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Estonian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Estonian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfEstonian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Estonian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Esperanto - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Esperanto - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfEsperanto - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Esperanto - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Dutch - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Dutch - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfDutch - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Dutch - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Dogri - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Dogri - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfDogri - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Dogri - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Dari Persian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Dari Persian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfDari Persian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Dari Persian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Danish - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Danish - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfDanish - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Danish - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdfZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 

Twi - 2nd Esdras.pdf

 • 2. TI 1. NKYEKYƐMU 1 Odiyifo Esdras, Saraia ba, Asaria ba, Helkias ba, Sadamias ba, Sadok ba, Akitob ba no nwoma a ɛtɔ so mmienu. 2 Akias ba, Finees ba, Heli ba, Amaria ba, Asiei ba, Marimot ba, Arna ba, Osias ba, Borit ba, Abisei ba , Finees ba, Eleasar ba, . 3 Aaron ba a ofi Lewi abusuakuo mu; na ɛyɛ nnommum wɔ Media asase so, Persia hene Artesasta ahennie mu. 4 Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ: 5 Kɔ wo kwan so na kɔkyerɛ me nkurɔfoɔ wɔn bɔne nnwuma, ne wɔn mma wɔn amumuyɛ a wɔayɛ atia me; sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛka akyerɛ wɔn mma mma. 6 Efisɛ wɔn agyanom bɔne adɔɔso wɔ wɔn mu, efisɛ wɔn werɛ afi me, na wɔde afɔrebɔde ama ahɔho anyame. 7 Ɛnyɛ me na miyii wɔn fii Misraim asase so fi nkoasom fie no? na mmom wɔhyɛɛ me abufuo, na wɔabu m’afotuo animtiaa. 8 Afei twe wo tiri nwi, na tow mmusu nyina gu wɔn so, ɛfiri sɛ wɔanyɛ osetie amma me mmara, na mmom ɛyɛ nkurɔfoɔ a wɔtua atua. 9 Megyae wɔn a mayɛ wɔn papa pii no akosi da bɛn? 10 Wɔn nti masɛe ahene bebree; Farao ne ne nkoa ne ne tumi nyinaa na mabɔ no. 11 Masɛe amanaman no nyinaa wɔ wɔn anim, na apuei fam no, mapete nnipa a wɔwɔ amansin abien so, Tiro ne Sidon, na makunkum wɔn atamfo nyinaa. 12 Enti ka kyerɛ wɔn sɛ: Sɛ Awurade se ni. 13 Mede mo faa po no mu na mfitiaseɛ no, memaa mo kwan kɛseɛ a ahotɔ wɔ mu; Mede Mose maa wo sɛ ɔkannifoɔ, na Aaron nso sɛ ɔsɔfoɔ. 14 Memaa mo hann wɔ ogya adum mu, na mayɛ anwonwade akɛse wɔ mo mu; nanso mo werɛ afi me, Awurade na ɔseɛ. 15 Sɛɛ na Ade Nyinaa so Tumfoɔ Awurade seɛ nie: Nwansena yɛɛ sɛ sɛnkyerɛnne ma mo; Memaa mo ntamadan sɛ mommɔ mo ho ban, nanso moanwiinwii wɔ hɔ, . 16 Na moanni nkonim wɔ me din mu amma mo atamfo sɛe, na mmom daa de besi nnɛ moda so ara nwiinwii. 17 Ɛhe na mfasoɔ a mayɛ ama mo no wɔ? ɛberɛ a na ɔkɔm ne sukɔm de mo wɔ ɛserɛ so no, momsu frɛɛ me anaa? 18 Ɔkaa sɛ: Adɛn nti na wode yɛn aba sare yi so sɛ worebɛkum yɛn? na eye ama yɛn sɛ yɛbɛsom Misraimfoɔ, sene sɛ yɛbɛwu wɔ sare yi so. 19 Afei, meyɛɛ mo awerɛhoɔ mmɔbɔ, na memaa mo mana sɛ munni; enti modii abɔfoɔ paanoo. 20 Ɛberɛ a sukɔm dee mo no, mantete ɔbotan no mu, na nsuo guu mo mmee? ɔhyew nti mede nnua nhaban kataa mo so. 21 Mekyekyɛɛ asase a ɛsow aba mu maa mo, metuu Kanaanfoɔ, Feresifoɔ ne Filistifoɔ no gui wɔ mo anim. Awurade na ɔseɛ. 22 Sɛ ade nyinaa so Tumfoɔ Awurade seɛ nie: Bere a na mowɔ sare so, Amorifoɔ asubɔnten ho, na sukɔm de mo, na mobɔ me din ho abususɛm. 23 Mamfa ogya amma mo abususɛm nti, na mmom metoow dua bi guu nsu no mu, na memaa asubɔnten no yɛɛ dɛ. 24 Dɛn na menyɛ wo, O Yakob? wo, Yuda, worentie me: mɛdane me akɔ aman foforɔ nkyɛn, na wɔn na mede me din bɛma wɔn, na wɔadi m’ahyɛdeɛ so. 25 Esiane sɛ moagyaw me nti, me nso mɛgya mo; sɛ mopɛ sɛ meyɛ mo adom a, merenhu mo mmɔbɔ. 26 Bere biara a mobɛfrɛ me no, merentie mo, efisɛ mode mogya agu mo nsa ho fi, na mo nan yɛ ntɛm kum nnipa. 27 Monni sɛ mogyaw me, na mmom mo ara mo ara, Awurade na ɔseɛ. 28 Sɛ adeɛ nyinaa so Tumfoɔ Awurade seɛ nie: Mammɔ mo mpaeɛ sɛ agya ne mma, sɛ ɛna ne mmammaa ne ɔhwɛfoɔ ne nkokoaa nkumaa? 29 Sɛ mobɛyɛ me nkurɔfoɔ, na me nso mɛyɛ mo Nyankopɔn; sɛ mobɛyɛ me mma, na me nso mayɛ mo agya? 30 Meboaboaa mo ano sɛnea akokɔ boaboa ne mma ano wɔ ne ntaban ase no, na afei, dɛn na menyɛ mo? Mɛtow wo afi m’anim. 31 Sɛ mobɔ afɔdeɛ ma me a, mɛdane m’ani afiri mo ho, ɛfiri sɛ magya mo afahyɛ, mo bosome foforɔ ne mo twetiatwa. 32 Mesomaa me nkoa nkɔmhyɛfoɔ a mofa wɔn na mokunkum wɔn, na motetew wɔn afunu mu asinasin, a mɛhwehwɛ wɔn mogya afiri mo nsam, Awurade na ɔseɛ. 33 Sɛ ade nyinaa so Tumfoɔ Awurade seɛ nie: Wo fie ayɛ amamfõ, mɛtow mo akyene sɛ mframa a ɛsesa. 34 Na mo mma renwo; ɛfiri sɛ wɔabu m’ahyɛdeɛ animtia, na wɔayɛ deɛ ɛyɛ bɔne wɔ m’anim. 35 Mede mo afie bɛma ɔman a wɔbɛba; wɔn a wɔntee me ho asɛm no, wɔbɛgye me adi; wɔn a menkyerɛɛ wɔn nsɛnkyerɛnne biara, nanso wɔbɛyɛ nea mahyɛ wɔn no. 36 Wɔnhunuu nkɔmhyɛfoɔ biara, nanso wɔbɛkae wɔn bɔne, na wɔagye atom. 37 Midi nnipa a wɔreba no adom a wɔn nkumaa di ahurusi wɔ anigye mu no ho adanse, na ɛwom sɛ wɔamfa honam ani anhu me de, nanso honhom mu gye asɛm a meka no di. 38 Na afei, onua, hwɛ anuonyam bɛn; na monhwɛ nnipa a wofi apuei fam reba no. 39 Wɔn a mede Abraham, Isak, ne Yakob, Osea, Amos, ne Mikeas, Yoel, Abdias ne Yona bɛma wɔn sɛ akannifoɔ. 40 Nahum ne Abakuk, Sofonia, Ageus, Sakary ne Malaki a wɔsan frɛ no Awurade bɔfoɔ. TI 2. NKYERƐKYERƐMU 1 Sɛɛ na Awurade seɛ ni: Meyii saa nkurɔfoɔ yi firii nkoasom mu, na menam nkɔmhyɛfoɔ nkoa so de me mmaransɛm maa wɔn; na wɔantie wɔn, na mmom wɔbuu m’afotuo animtiaa. 2 Ɛna a ɔwoo wɔn no ka kyerɛɛ wɔn sɛ: Mo mma, monkɔ; ɛfiri sɛ meyɛ okunafoɔ na wɔagyaa me. 3 Mede anigye tetee mo; na awerɛhoɔ ne awerɛhoɔ na mahwere mo, ɛfiri sɛ moayɛ bɔne wɔ Awurade mo Nyankopɔn anim, na moayɛ bɔne wɔ n'anim.
 • 3. 4 Na afei deɛn na menyɛ mo? Meyɛ okunafo a wɔagyaw me hɔ: Me mma, monkɔ, na monsrɛ Awurade mmɔborohunu. 5 Me deɛ, agya, mefrɛ wo sɛ adansedie wɔ saa mma yi maame a wanni m’apam so. 6 Na wode wɔn bɛba asomdwoeɛ mu, na wɔde wɔn maame akɔ asade mu, na wɔn mu mma rennya. 7 Momma wɔnhwete amanaman mu, momma wontu wɔn din mfi asase so, efisɛ wɔabu m’apam no animtiaa. 8 Wo nnue, Assur, wo a wode wɔn a wɔnteɛ sie wo mu! O nnipa abɔnefoɔ, monkae deɛ meyɛɛ Sodom ne Gomora; 9 Wɔn a wɔn asase da atɛkyɛ ne nsõ akuwakuw mu, saa ara na mɛyɛ wɔn a wɔntie me no,” Ade Nyinaa so Tumfoɔ Awurade na ɔseɛ. 10 Sɛ Awurade se Esdras ni: Ka kyerɛ me nkurɔfo sɛ mede Yerusalem ahenni a anka mede bɛma Israel no bɛma wɔn. 11 Wɔn animuonyam nso mɛfa me, na mede daa ntomadan a masiesie ama wɔn no ama yeinom. 12 Wɔbɛnya nkwa dua no sɛ sradeɛ a ɛyɛ dɛ; wɔrenyɛ adwuma, na wɔremmrɛ. 13 Monkɔ, na mo nsa bɛka: mommɔ mpaeɛ nna kakra mma mo na wɔatwa no tiaa, wɔasiesie ahennie ama mo dada. 14 Fa ɔsoro ne asase nni adanseɛ; ɛfiri sɛ mabubu bɔne asinasin, na mabɔ papa, ɛfiri sɛ mete aseɛ, Awurade na ɔseɛ. 15 Ɛna, yɛ wo mma atuu, na fa anigyeɛ tete wɔn, ma wɔn nan yɛ den sɛ adum, ɛfiri sɛ mapaw wo, Awurade na ɔseɛ. 16 Na wɔn a wɔawuwu no, mɛnyane wɔn afiri wɔn tenabea, na mayi wɔn afiri adamoa mu, ɛfiri sɛ mahunu me din wɔ Israel. 17 Mma no na, nsuro, ɛfiri sɛ mapaw wo, Awurade na ɔseɛ. 18 Wo mmoa nti na mɛsoma m’asomfoɔ Esay ne Jeremy, a wɔn afotuo so na mayɛ kronkron na masiesie nnua dumienu a aduaba ahodoɔ ahyɛ mu ma wo. 19 Na nsubɔnten bebree a nufusu ne ɛwo sene, ne mmepɔ akɛseɛ nson, a nhwiren ne sukooko nyin wɔ so, na ɛnam so de anigyeɛ ahyɛ wo mma ma. 20 Monyɛ okunafoɔ tenenee, bu nyisaa atɛn, mfa mma ahiafoɔ, bɔ nyisaa ho ban, hyehyɛ adagyaw ntadeɛ, 21 Sa wɔn a wɔabubu ne wɔn a wɔn ho yɛ den yare, nserew obubuafo mmu wɔn animtiaa, bɔ mmubuafo ho ban, na ma onifuraefo mmra m’anim pefee. 22 Fa nkwakoraa ne mmabaa sie w’afasu mu. 23 Baabiara a wobɛhunu awufoɔ no, fa wɔn sie wɔn, na mɛma wo dikan wɔ me wusɔreɛ mu. 24 Tena hɔ, O me nkurɔfoɔ, na gye w’ahome, ɛfiri sɛ wo kommyɛ da so ara ba. 25 Ma wo mma aduane, O ɔhwɛfoɔ pa; de wɔn nan si hɔ. 26 Na nkoa a mede wɔn ama wo no deɛ, wɔn mu baako mpo rensɛe; ɛfiri sɛ mɛhwehwɛ wɔn afiri wo dodoɔ mu. 27 Mmmmrɛ, na sɛ ahohia ne emu duru da no du a, afoforo bɛsu na wɔadi awerɛhoɔ, na wo deɛ, w’ani begye na woanya aduane. 28 Amanaman no ani bɛbere wo, nanso wɔrentumi nyɛ wo hwee, Awurade na ɔseɛ. 29 Me nsa bɛkata wo so, na wo mma renhu hell. 30 Ma wo mma ani nnye, O ɛna; ɛfiri sɛ mɛgye wo, Awurade na ɔseɛ. 31 Kae wo mma a wɔada no, ɛfiri sɛ mɛyi wɔn afiri asase ano, na mahu wɔn mmɔbɔ, ɛfiri sɛ meyɛ mmɔborɔhunu, Awurade Tumfoɔ na ɔseɛ. 32 Fa wo mma atuu kɔsi sɛ mɛba abɛhunu wɔn mmɔbɔ, ɛfiri sɛ m’abura sene, na m’adom rensɛe. 33 Me Esdras nsa kaa Awurade ahyɛdeɛ wɔ Oreb bepɔ so sɛ menkɔ Israel; nanso mmerɛ a mebaa wɔn nkyɛn no, wɔbuu me animtiaa, na wɔbuu Awurade mmaransɛm animtiaa. 34 Na ɛno nti mese mo sɛ, O mo abosonsomfo, a mote na mote aseɛ, monhwɛ mo Guanhwɛfoɔ, ɔbɛma mo daa ahomegyeɛ; ɛfiri sɛ wabɛn, deɛ ɔbɛba wiase awieeɛ. 35 Monsiesie mo ho mma ahennie no akatua, ɛfiri sɛ daa hann bɛhyerɛn mo so daa. 36 Guan fi wiase sunsuma ho, nya w’animuonyam anigyeɛ: Medi m’Agyenkwa ho adanseɛ pefee. 37 O gye akyɛdeɛ a wɔde ama mo no, na momma mo ani nnye, momfa aseda mma deɛ wadi mo anim akɔ ɔsoro ahennie no mu. 38 Sɔre na gyina hɔ, hwɛ wɔn dodoɔ a wɔasɔ wɔn ano wɔ Awurade afahyɛ no mu; 39 Wɔn a wɔatwe wɔn ho afiri wiase sunsuma mu, . na wɔanya Awurade animuonyam ntadeɛ. 40 Fa wo dodow, O Sion, na to wo mufo a wɔhyɛ ntade fitaa a wɔadi Awurade mmara so no mu. 41 Wo mma dodoɔ a wo kɔn dɔ wɔn no aba mu: srɛ Awurade tumi na wɔn ho ntew wo man a wɔafrɛ wɔn firi mfitiaseɛ no ho. 42 Me Esdras, mehunuu nnipa kɛseɛ bi wɔ Sion bepɔ no so, na mentumi nkan wɔn, na wɔn nyinaa de nnwom yii Awurade ayɛ. 43 Na aberanteɛ bi a ne tenten yɛ tenten sene nkaeɛ no nyinaa wɔ wɔn mfimfini, na ɔde abotiri guu wɔn mu biara tiri so, na ɔma ne ho so kɛseɛ; a ɛyɛɛ me nwonwa kɛse. 44 Enti mibisaa ɔbɔfo no sɛ: Owura, eyinom ne dɛn? 45 Ɔbuaa see me sɛ: Yeinom ne wɔn a wɔayi awuo atadeɛ, na wɔhyɛ deɛ ɛnwuo, na wɔaka Onyankopɔn din; 46 Ɛnna meka kyerɛɛ ɔbɔfoɔ no sɛ: Aberanteɛ bɛn na ɔbɔ wɔn abotiri na ɔma wɔn nsateaa? 47 Enti obuaa me ka kyerɛɛ me sɛ: Ɛyɛ Onyankopɔn Ba a wɔaka ne ho asɛm wɔ wiase no. Afei mifii ase kamfoo wɔn a wogyinaa Awurade din denneennen saa no kɛse. 48 Afei ɔbɔfoɔ no ka kyerɛɛ me sɛ: Kɔ wo kwan so na kɔka nneɛma ko a Awurade wo Nyankopɔn anwonwadeɛ a woahu no kyerɛ me nkurɔfoɔ. TI 3. NKYERƐKYERƐMU 1 Kuro no sɛee akyi afe a ɛtɔ so aduasa mu no, na mewɔ Babilon, na meda me mpa so a na me ho yeraw me, na m’adwene baa me koma so. 2 Na mihuu Sion amamfõ ne wɔn a wɔtete Babilon no ahonyade.
 • 4. 3 Na me honhom kaa me yie, enti mefirii aseɛ kaa nsɛm a ehu ahyɛ mu ma kyerɛɛ Ɔsorosoroni no, na mekaa sɛ: 4 O Awurade, a wokura tumidi no, wokasae mfitiaseɛ, berɛ a woduaa asase, na ɛno ara wo nko ara, na wohyɛɛ nkurɔfoɔ no sɛ, 5 Na ɔmaa Adam nipadua a ɔkra nnim, a ɛyɛ wo nsa ano adwuma, na ɛmaa nkwa home guu no mu, na wɔmaa no tenaa ase wɔ w’anim. 6 Na wode no kɔ paradise a wo nsa nifa duaa no, ansa na asase no reba. 7 Na wode ahyɛdeɛ maa no sɛ ɔnnɔ wo kwan, na ɔtoo mmara so, na amonom hɔ ara wode owuo sii ne mu ne n’awoɔ ntoatoasoɔ mu, a aman, mmusuakuo, nnipa ne abusuafoɔ a wɔn mu firii wɔn dodoɔ mu. 8 Na ɔman biara nantewee sɛdeɛ wɔn ankasa pɛ, na wɔyɛɛ anwanwadeɛ wɔ w’anim, na wɔbuu wo mmaransɛm animtiaa. 9 Na bio wɔ mmerɛ mu no wode nsuyiri no baa wɔn a wɔte wiase no so, na wosɛee wɔn. 10 Na ɛbaa sɛ wɔn mu biara mu no, sɛdeɛ owuo baa Adam so no, saa ara na nsuyiri no nso maa yeinom. 11 Nanso wogyaw wɔn mu baako, a ɔne Noa ne ne fiefoɔ a ateneneefoɔ nyinaa firi wɔn mu. 12 Na ɛbaa sɛ, mmerɛ a wɔn a wɔtete asaase so no hyɛɛ aseɛ dɔɔso, na wɔnyaa mma bebree, na wɔyɛɛ nnipa kɛseɛ no, wɔhyɛɛ aseɛ bio yɛɛ amumɔyɛfoɔ sene wɔn a wɔdii kan no. 13 Afei berɛ a wɔtenaa ase bɔne saa wɔ w’anim no, woyii ɔbarima bi firii wɔn mu a ne din de Abraham. 14 Ɔno na wodɔ no, na ɔno nko ara na wokyerɛɛ w’apɛde. 15 Na ɔne no yɛɛ daapem apam, hyɛɛ no bɔ sɛ worennyae n’asefoɔ da. 16 Na ɔno na wode Isak maa no, na wode Yakob ne Esau nso maa Isak. Yakob deɛ, wo na woyii no maa wo, na wode no too Esau nkyɛn, na saa na Yakob bɛyɛɛ nnipakuo kɛseɛ. 17 Na bere a wode n’asefo fi Misraim no, wode wɔn foro kɔɔ Sinai bepɔw so. 18 Na wokotow ɔsoro, na wode asaase sii fam, wosow wiase nyinaa, na womaa emu dɔ wosowee, na wohaw nnipa a wɔte saa bere no. 19 Na w’animuonyam faa apono nnan, ogya ne asasewosow ne mframa ne awɔw mu; na wode mmara no ama Yakob asefoɔ, na wode nsiyɛ ama Israel awoɔ ntoatoasoɔ. 20 Na nanso woannye akoma bɔne amfi wɔn hɔ, ama wo mmara asow aba wɔ wɔn mu. 21 Na Adam a odi kan a okura akoma bɔne no buu mmara, na wodii no so nkonim; na saa ara na wɔn a wɔwoo wɔn nyinaa nyɛ. 22 Saa na wɔmaa mmerɛwyɛ yɛɛ daa; na mmara (nso) a ɛwɔ nkurɔfoɔ no akoma mu a ɛwɔ ntini no bɔne; enti papa no kɔe, na bɔne no tenaa hɔ. 23 Enti mmerɛ no twaam, na mfeɛ no baa awieeɛ. 24 Ɔno na wohyɛɛ no sɛ ɔnsi kuro mma wo din, na ɔmfa aduhuam ne afɔdeɛ mmrɛ wo wɔ mu. 25 Yei yɛɛ mfeɛ bebree no, wɔn a wɔtete kuro no mu gyaw wo. 26 Na adeɛ nyina ara mu yɛɛ sɛdeɛ Adam ne n’awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa yɛeɛ no, ɛfiri sɛ na wɔn nso wɔ akoma bɔne. 27 Na saa na wode wo kuro no hyɛɛ w’atamfo nsa. 28 Enti wɔn nneyɛe ye sen wɔn a wɔte Babilon, na enti wɔadi Sion so tumi anaa? 29 Ɛfiri sɛ berɛ a meduruu hɔ, na mehunuu nyamesom pa a wɔnni ano no, ɛnna me kra hunuu nnebɔneyɛfoɔ bebree wɔ saa mfeɛ aduasa yi mu aso, ma enti m’akoma dii me huammɔ. 30 Na mahunu sɛdeɛ woma wɔn bɔne, na woanya nnebɔneyɛfoɔ nkwa, na woasɛe wo man, na woakora w’atamfo so, na woankyerɛ. 31 Menkae ɔkwan a wɔbɛfa so agyaw saa kwan yi so: Ɛnde Babilonfo ye sen Sionfo? 32 Anaasɛ ɔman foforo bi wɔ hɔ a wonim wo sɛ Israel nka ho? anaa awo ntoatoaso bɛn na wɔagye w’apam adi sɛ Yakob? 33 Na nanso wɔn akatua nnyi adi, na wɔn brɛ nnya aba biara, ɛfiri sɛ makɔ ha ne ha wɔ amanaman mu, na mehunu sɛ wɔsen wɔ ahonyadeɛ mu, na wɔnnwen wo mmaransɛm ho. 34 Enti kari yɛn amumuyɛ seesei wɔ nkaribo mu, ne wɔn a wɔte wiase no nso de; na saa ara na wɔrenhu wo din wɔ baabiara gye Israel. 35 Anaa bere bɛn na wɔn a wɔtete asase so no anyɛ bɔne wɔ w’anim? anaa nnipa bɛn na wɔadi w’ahyɛdeɛ so saa? 36 Wubehu sɛ Israel din na wadi w’ahyɛde so; nanso ɛnyɛ abosonsomfo. TI 4. NKYERƐKYERƐMU 1 Na ɔbɔfoɔ a wɔsomaa no me nkyɛn a ne din de Uriel no maa me mmuaeɛ. 2 Na ɔkaa sɛ: W’akoma akɔ akyirikyiri wɔ wiase yi mu, na wosusu sɛ wobɛte Ɔsorosoroni no kwan ase? 3 Ɛnna mekaa sɛ: Aane, me wura. Na ɔbuaa me sɛ: Wɔasoma me sɛ menkyerɛ wo akwan mmiɛnsa, na memfa nsɛsoɔ mmiɛnsa nkyerɛ w’anim. 4 Ɛno sɛ wobɛtumi aka me baako a, mɛkyerɛ wo kwan a wopɛ sɛ wohunu no nso, na mɛkyerɛ wo baabi a akoma bɔne no firi. 5 Na mekaa sɛ: Me wura, kɔ so ka. Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ: Kɔ wo kwan so kɔkari me ogya mu duru, anaa susuw mframa a ɛrebɔ me, anaa frɛ me bio da a atwam no. 6 Ɛnna mebuaa sɛ: Onipa bɛn na ɔbɛtumi ayɛ saa na wobɛbisa me saa nsɛm yi? 7 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Sɛ mebisa wo sɛ atrae akɛseɛ teɛ wɔ ɛpo mfimfini, anaa nsuten dodoɔ a ɛwɔ bun no mfitiaseɛ, anaa nsuten dodoɔ a ɛwɔ wim atifi, anaa ɛhe na ɛfiri adi paradise: 8 Ebia wobɛka akyerɛ me sɛ: Mansiane ankɔ bun mu da, na mankɔ hell da, na manforo ankɔ soro da. 9 Nanso seesei mabisa wo gye sɛ ogya ne mframa nko ara, ne da a wotwam, ne nneɛma a worentumi ntetew wo ho mfi ho, na nanso wuntumi mma me ho mmuae biara. 10 Ɔka kyerɛɛ me bio sɛ: W’ankasa wo nneɛma ne wɔn a wɔne wo anyin no, wuntumi nhu;
 • 5. 11 Ɛnde ɛbɛyɛ dɛn na w’anwenne no atumi ate Ɔsorosoroni no kwan ase, na, wiase no afei de aporɔw wɔ akyi de ate ɔporɔw a ɛda adi wɔ m’ani so no ase? 12 Ɛnna meka kyerɛɛ no sɛ: Ɛbɛyɛ papa sɛ yɛntena hɔ koraa sen sɛ yɛbɛtena amumuyɛ mu, na yɛahu amane, na yɛanhu nea enti a ɛte saa. 13 Ɔbuaa me sɛ: Mekɔɔ kwaeɛ bi mu wɔ asasetaw bi mu, na nnua no tuu agyina. 14 Na ɔkaa sɛ: Mommra, momma yɛnkɔko ne ɛpo no nkɔ, na ama yɛayɛ kwaeɛ pii ama yɛn. 15 Saa ara na ɛpo no mu nsuyiri no nso yɛɛ adwene, na wɔkae sɛ: Mommra mmɛforo nkɔhyɛ asasetaw no so kwaeɛ so, na ɛhɔ nso na yɛayɛ asase foforɔ ama yɛn. 16 Nnua no ho adwene yɛɛ kwa, ɛfiri sɛ ogya no bɛhyeeɛ. 17 Ɛpo mu nsuyiri ho adwene nso yɛɛ ɔkwa, efisɛ anhwea no sɔre gyinaa hɔ siw wɔn kwan. 18 Sɛ woyɛ ɔtemmufoɔ seesei wɔ saa mmienu yi ntam a, hena na wobɛfiri aseɛ abu no bem? anaa hena na wobɛbu no fɔ? 19 Mebuaa sɛ: Ampa ara, ɛyɛ nkwasea adwene sɛ wɔn baanu nyinaa abɔ wɔn tirim, ɛfiri sɛ wɔde asase ama kwaeɛ, na ɛpo nso wɔ ne baabi a ɛbɛsoa ne nsuyiri. 20 Afei ɔbuaa me sɛ: Woabu atɛn a ɛtene, nanso adɛn nti na wo nso wommu atɛn? 21 Na sɛnea wɔde asase ma wuram, na ɛpo ma ne nsuyiri no, saa ara na wɔn a wɔte asase so no rente biribiara ase gye nea ɛwɔ asase so no, na nea ɔte ɔsoro atifi no betumi ate nneɛma no ase a ɛboro ɔsoro sorokɔ so. 22 Ɛnna mebuaa sɛ: Mesrɛ wo, Awurade, ma minnya nhumu. 23 Ɛfiri sɛ na ɛnyɛ m’adwene sɛ mɛhunu nneɛma a ɛkorɔn no, na mmom wɔn a wɔfa yɛn nkyɛn dabiara, a ɛne sɛ, ɛno nti wɔde Israel ma sɛ ahohorabɔ ma amanaman no, ne deɛ enti a wɔde nkurɔfoɔ a wodɔ wɔn no ama de kɔ aman a wonsuro Nyankopɔn so, ne nea enti a wɔsɛe yɛn agyanom mmara, na apam a wɔatwerɛ no nyɛ hwee, . 24 Na yɛtwam fi wiase sɛ ntɛtea, na yɛn nkwa yɛ ahodwiriw ne ehu, na yɛnfata sɛ yenya mmɔborɔhunu. 25 Ɛnde dɛn na ɔbɛyɛ ne din a wɔde frɛ yɛn no? eyinom mu na mabisa. 26 Afei obuaa me sɛ: Dodow a wohwehwɛ mu no, dodow no ara na ɛbɛyɛ wo nwonwa; ɛfiri sɛ wiase de ahopere twam, . 27 Na yentumi nte nneɛma a wɔde ahyɛ atreneefo bɔ wɔ bere a ɛreba no ase, efisɛ amumuyɛ ne mmerɛwyɛ ahyɛ wiase yi ma. 28 Nanso nea ɛfa thi ngs a wobisa me no, mɛka akyerɛ wo; ɛfiri sɛ wɔadua bɔne no, nanso ne sɛe no nnya mmaeɛ. 29 Enti sɛ wɔandane deɛ wɔagu no, na sɛ baabi a wɔgu amumɔyɛ no antwam a, ɛnneɛ deɛ wɔgu no papa ntumi mma. 30 Ɛfiri sɛ wɔagua aba bɔne aba wɔ Adam akoma mu firi mfitiaseɛ, na ɛde amumɔyɛ dodoɔ bɛn na ɛde bɛsi saa berɛ yi? na ɛdɔɔso ahe na ɛbɛda so ara aba kɔsi sɛ awieɛ berɛ bɛduru? 31 Dwennwen wo ho seesei, sɛnea aba bɔne aba asow amumuyɛ aba kɛse no. 32 Na sɛ wɔtwa aso a ɛnni ano no a, asase kɛseɛ ahe na ɛbɛhyɛ mu ma? 33 Afei mebuaa sɛ: Ɛbɛyɛ dɛn, na bere bɛn na eyinom bɛba mu? ɛno nti na yɛn mfeɛ sua na ɛyɛ bɔne? 34 Na obuaa me sɛ: Mma nntu ntɛm nnkorɔn nsen Ɔsorosoroni no, na wo ahopere yɛ kwa sɛ wobɛboro no so. 35 Ateneneefoɔ akra nso ammisa saa nneɛma yi ho asɛm wɔ wɔn pia mu sɛ: Mebɛhwɛ saa kwan yi so akosi da bɛn? bere bɛn na yɛn akatua no fam aba no bɛba? 36 Na ɔbɔfoɔ panin Uriel buaa wɔn sɛ: Sɛ aba dodoɔ ahyɛ mo mu ma mpo a, ɛfiri sɛ wakari wiase wɔ nsenia mu. 37 Ɔde susudua asusu mmerɛ no; na ɔnam akontabuo so kan mmerɛ no; na ɔnnhinhim na ɔnntutu wɔn, kɔsi sɛ susudua a wɔaka ho asɛm no bɛba mu. 38 Ɛnna mebuaa sɛ: O Awurade a wodi tumi no, Onyankopɔn nyamesom ahyɛ yɛn nyinaa ma. 39 Na yɛn nti ebia ɛbɛyɛ sɛ ateneneefoɔ fam nhyɛ ma, ɛnam wɔn a wɔtete asase so no bɔne nti. 40 Enti obuaa me sɛ: Kɔ ɔbaa bi a wanyinsɛn nkyɛn, na bisa no sɛ wadi asram akron no, sɛ ne yafunu bɛtumi akura awoɔ no mu bio anaa. 41 Ɛnna mekaa sɛ: Dabi, Awurade, ɛno na ɔrentumi. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Ɔdamoa mu no, akra pia te sɛ ɔbaa awotwaa. 42 Na sɛ ɔbaa a ɔwo ahopere de guan awoɔ a ɛhia no. 43 Efi mfitiaseɛ no, hwɛ, deɛ wopɛ sɛ wohunu no, wɔbɛkyerɛ wo. 44 Ɛnna mebuaa sɛ: Sɛ manya w’anim adom, na sɛ ɛbɛyɛ yie, na sɛ mefata a, . 45 Enti monkyerɛ me sɛ pii bɛba asen nea atwam anaa nea atwam sen nea ɛbɛba. 46 Deɛ atwam no, menim, nanso deɛ ɛbɛba no, mennim. 47 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Gyina nifa, na mɛkyerɛkyerɛ nsɛsoɔ no mu akyerɛ wo. 48 Enti megyinaa hɔ, na mehunuu, na hwɛ, fononoo a ɛyɛ hyeɛ retwam wɔ m’anim, na ɛberɛ a ogyaframa no kɔeɛ no, mehwɛeɛ, na hwɛ, wusiw no tena hɔ. 49 Yei akyi no, mununkum bi a ɛyɛ nsuo twaam wɔ m’anim, na ɛmaa osuo bebree tɔeɛ; na bere a osu a ɛyɛ hu no twaam no, nsu a ɛtɔe no kɔɔ so yɛɛ dinn. 50 Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ: Wo ho susuw ho; sɛnea osu dɔɔso sen nsuten, ne sɛnea ogya sõ sen wusiw; nanso nsuo a ɛtɔ ne wusiw no da so ara wɔ akyi: enti dodoɔ a atwam no boroo so. 51 Ɛnna mebɔɔ mpaeɛ, na mekaa sɛ: Wodwene sɛ mɛtena ase akosi saa berɛ no? anaa dɛn na ɛbɛsi saa nna no mu? 52 Ɔbuaa me sɛ: Nsɛnkyerɛnneɛ a worebisa me no, mɛtumi aka ho asɛm akyerɛ wo. ɛfiri sɛ mennim. TI 5. NKYERƐKYERƐMU 1 Nanso sɛ nsɛnkyerɛnneɛ no reba no, hwɛ, nna no bɛba, na wɔbɛfa wɔn a wɔtete asaase so no dodoɔ, na wɔde
 • 6. nokorɛ kwan no asie, na asaase no bɛyɛ obonin wɔ gyidie mu. 2 Na amumuyɛ bɛdɔɔso asen deɛ wohunu seesei, anaa deɛ wote akyɛ. 3 Na asase a seesei wohu sɛ ɛwɔ nhini no, wobɛhunu sɛ asɛe mpofirim. 4 Na sɛ Ɔsorosoroni no ma wo nkwa a, totorobɛnto a ɛtɔ so mmiɛnsa no akyi no, wobɛhunu sɛ owia bɛhyerɛn mpofirim anadwo, na ɔsram nso ahyerɛn mprɛnsa awia. 5 Na mogya bɛtɔ afi nnua mu, na ɔbo no bɛbɔ ne nne, na ɔman no ho adwiriw wɔn. 6 Na mpo ɔno na ɔbɛdi hene a wɔnhwɛ no a wɔte asase so, na nnomaa bɛbom atwa wɔn adwane. 7 Na Sodom Po no bɛtow mpataa agu, na ayɛ dede anadwo a nnipa pii nnim, na wɔn nyinaa bɛte ne nne. 8 Basabasayɛ bɛba mmeaeɛ bebree nso, na wɔbɛsan de ogya no asan akɔ, na wuram mmoa bɛsesa wɔn atrae, na mmaa a wɔrekɔ brayɛ bɛwo mmoawa. 9 Na wɔbɛhunu nkyene nsuo wɔ deɛ ɛyɛ dɛ mu, na nnamfo nyina ara bɛsɛe wɔn ho wɔn ho; afei ɔde nyansa bɛhintaw, na nteaseɛ atwe ne ho akɔ ne kokoam dan mu, . 10 Na nnipa bebree bɛhwehwɛ wɔn, nanso wɔrenhu wɔn, ɛno na amumuyɛ ne ahosodi bɛdɔɔso wɔ asase so. 11 Asase baako nso bebisa foforo, na waka sɛ: So trenee a ɛma onipa yɛ trenee no akɔ through wo? Na ɛbɛka sɛ: Dabi! 12 Bere koro no ara mu no, nnipa bɛhwɛ kwan, nanso biribiara nnya, wɔbɛyɛ adwuma, nanso wɔn akwan renkɔ yiye. 13 Mede nsɛnkyerɛnne a ɛte saa akyerɛ wo; na sɛ wobɔ mpaeɛ bio, na wosu sɛ seesei, na wodi mmuada nna mpo a, wobɛte nneɛma akɛseɛ bio. 14 Afei menyanee, na ehu a ɛdɔɔso faa me nipadua nyinaa mu, na m’adwene yɛɛ me yaw, ma enti ɛyerae. 15 Enti ɔbɔfo a ɔbaa me ne me bɛkasa no kuraa me, kyekyee me werɛ, na ɔde me sii me nan so. 16 Anadwo a ɛtɔ so mmienu no, ɔman no sahene Salatiel baa me nkyɛn bɛbisaa me sɛ: Ɛhe na woakɔ? na adɛn nti na w’anim yɛ duru saa? 17 Wonnim sɛ wɔde Israel ahyɛ wo nsa wɔ wɔn nnommumfa asase so? 18 Ɛnde, na monni paanoo, na nnyaw yɛn sɛ oguanhwɛfoɔ a ogya ne nguan wɔ mpataku atirimɔdenfoɔ nsam. 19 Ɛnna meka kyerɛɛ no sɛ: Fi me nkyɛn, na mmɛn me. Na ɔtee deɛ mekaeɛ no, na ɔfirii me nkyɛn kɔeɛ. 20 Na saa na midii mmuada nnanson, na midii awerɛhow na misu te sɛ nea ɔbɔfo Uriel hyɛɛ me no. 21 Na nnanson akyi no, ɔbaa dɛ m’akoma mu nsusuiɛ yɛɛ me awerɛhow yie bio, . 22 Na me kra san nyaa nhumu honhom, na me ne Ɔsorosoroni no san fii ase kasae. 23 Na ɔkaa sɛ: O Awurade a wodi tumi, asase so nnua nyinaa ne ne nnua nyinaa mu no, woapaw wo borɔdɔma baako pɛ. 24 Wiase nyinaa nsase nyinaa mu na woapaw wo amena baako, na ne nhwiren nyinaa mu sukooko baako. 25 Na ɛpo bun nyinaa mu na woahyɛ asubɔnten baako ma, na nkuro a wɔasisi nyinaa mu na woatew Sion ho ama wo ho. 26 Nnomaa a wɔabɔ wɔn nyinaa mu na woato wo din aborɔnoma baako, na anantwi a wɔayɛ wɔn nyinaa mu na wode oguan baako ama wo. 27 Na nnipadɔm no nyinaa mu na woanya ɔman baako, na wode mmara a obiara ani gye ho maa ɔman a wodɔ wɔn yi. 28 Na afei, O Awurade, adɛn nti na wode nkurɔfoɔ baako yi ama nnipa bebree? na ntini baako so na woasiesie afoforɔ, na adɛn nti na woapete wo nkurɔfoɔ baako pɛ no apete nnipa bebree mu? 29 Na wɔn a wɔkasa tiaa wo bɔhyɛ, na wɔannye w’apam anni no, wɔatiatia so. 30 Sɛ wotan wo nkurɔfo saa a, nanso ɛsɛ sɛ wode w’ankasa wo nsa twe wɔn aso. 31 Na mekaa saa nsɛm yi wiei no, wɔsomaa ɔbɔfoɔ a ɔbaa me nkyɛn anadwo a atwam no kɔɔ me nkyɛn. 32 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Tie me, na mɛkyerɛkyerɛ wo; tie asɛm a meka no, na mɛka pii akyerɛ wo. 33 Na mekaa sɛ: Kasa, m’Awurade. Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ: Israel nti wo ho yeraw wo paa. 34 Na mekaa sɛ: Dabi, Awurade, na awerɛhoɔ kɛseɛ na maka, ɛfiri sɛ dɔnhwerew biara m’ahyɛn yɛ me yaw, berɛ a merebɔ mmɔden sɛ mɛte Ɔsorosoroni no kwan ase, na mahwehwɛ n’atemmuo no fã bi. 35 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Worentumi. Na mebisaa sɛ: Adɛn nti na, Awurade? ɛhe na wɔwoo me saa bere no? anaa adɛn nti na na me maame awotwaa nyɛ m’adamoa saa bere no, na anka manhu Yakob awoɔ ne Israel mmoa brɛ no? 36 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Kan nneɛma a ennya mmaa me, boaboa nwura a apete no ano, na ma nhwiren a ayow no nyɛ ahabammono bio. 37 Bue me mmeae a wɔato mu no, na fa mframa a wɔato mu no fi adi, kyerɛ me nne suban, na afei mɛka nea wobɔ mmɔden sɛ wubehu no akyerɛ wo. 38 Na mekaa sɛ: O Awurade a wodi tumi no, hena na obehu saa nneɛma yi, gye nea onni ne tenabea wɔ nnipa nkyɛn? 39 Me deɛ, minni nyansa, ɛnde ɛbɛyɛ dɛn na matumi aka nsɛm a wobisa me yi ho asɛm? 40 Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ: Sɛdeɛ worentumi nyɛ saa nneɛma a maka ho asɛm yi mu biara no, saa ara nso na worentumi nhunu m’atemmuo, anaa awieeɛ koraa no ɔdɔ a mahyɛ me nkurɔfoɔ bɔ no. 41 Na mekaa sɛ: Hwɛ, O Awurade, woda so ara bɛn wɔn a wɔakora wɔn so akosi awieɛ no, na dɛn na wɔbɛyɛ wɔn a wɔadi m’anim, anaa yɛn a yɛwɔ seesei, anaa wɔn a wɔbɛdi yɛn akyi aba? 42 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Mede m’atemmuo bɛtoto nkataho ho, te sɛ deɛ ɔdi kan no ntwentwɛn ne nan ase no, saa ara nso na deɛ ɔdi kan no ahoɔhare biara nni hɔ. 43 Enti mebuaa sɛ: Worentumi nyɛ wɔn a wɔyɛɛ wɔn, na wɔte hɔ seesei ne wɔn a wɔrebɛba no prɛko pɛ; sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛda w’atemmu adi ntɛm?
 • 7. 44 Afei ɔbuaa me sɛ: Abɔdeɛ no rennyɛ ntɛm nsen nea ɔyɛɛ no; saa ara nso na wiase rentumi nkura wɔn prɛko pɛ a wɔbɛbɔ wɔn wɔ mu no. 45 Na mekaa sɛ: Sɛdeɛ woka kyerɛɛ w’akoa no, sɛ wo a woma obiara nkwa no, woama abɔdeɛ a woabɔ no nkwa prɛko pɛ, na abɔdeɛ no soo no, saa ara na afei nso ɛbɛtumi asoa wɔn a wɔwo no afei bra prɛko pɛ. 46 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Bisa ɔbaa awotwaa, na ka kyerɛ no sɛ: Sɛ wowo mma a, adɛn nti na wonyɛ no bom, na mmom monyɛ no mmiako mmiako? enti mommɔ no mpaeɛ sɛ ɔnwo mma du n prɛko pɛ. 47 Na mekaa sɛ: Ɔrentumi, na mmom ɛsɛ sɛ ɔyɛ no akyirikyiri. 48 Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ: Saa ara na mede asase awotwaa ama wɔn a wodua wɔn wɔ wɔn mmerɛ mu no. 49 Na sɛnea abofra kumaa ntumi mma nkwakoraa ne mmerewa de no, saa ara na mayɛ wiase a mabɔ no. 50 Na mebisae, na mekaa sɛ: Sɛ woama me kwan seesei a, mɛkɔ so akasa wɔ w’anim, ɛfiri sɛ yɛn maame a woka kyerɛɛ me sɛ ɔyɛ abofra no abɛn onyin. 51 Ɔbuaa me sɛ: Bisa ɔbaa a ɔwo mma, na ɔbɛka akyerɛ wo. 52 Ka kyerɛ no sɛ: Adɛn nti na wɔn a woawo wɔn seesei no te sɛ wɔn a wɔdii kan baeɛ, nanso wɔn tenten sua? 53 Na ɔbɛbua wo sɛ: Wɔn a wɔwo wɔn wɔ mmeranteberɛ mu ahoɔden mu no yɛ baako, na wɔn a wɔwo wɔn mfeɛ berɛ mu, berɛ a awotwaa no di huammɔ no, wɔn a wɔwo wɔn wɔ mmeranteberɛ mu no yɛ ɔkwan foforɔ so. 54 Enti dwene sɛdeɛ mo tenten sua sene wɔn a wɔdii w’anim kan no. 55 Na saa ara na wɔn a wɔba mo akyi no te sɛ abɔdeɛ a seesei wɔhyɛ aseɛ reyɛ akwakoraa, na wɔatwam wɔ mmeranteberɛ ahoɔden so. 56 Ɛnna mekaa sɛ: Awurade, mesrɛ wo sɛ, sɛ manya w’anim adom a, kyerɛ w’akoa a wonam no so kɔsra w’abɔde no. TI 6. NKYERƐKYERƐMU 1 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Mfitiaseɛ no, berɛ a wɔyɛɛ asase no, wiase ahyeɛ no anim, anaasɛ mframa bɔeɛ da biara. 2 Ansa na ɛrebɔ aprannaa na ayɛ hann, anaasɛ wɔato paradise fapem da biara. 3 Ansa na wɔrehu nhwiren fɛfɛ no, anaasɛ tumi a ɛkeka ne ho no resi hɔ, ansa na abɔfo bebree a wontumi nkan no reboaboa wɔn ano. 4 Anaasɛ bere biara na wɔma wim sorokɔ so, ansa na wɔrebɔ wim susudua no din, anaasɛ da biara na gyaframa a ɛwɔ Sion no reyɛ hyew, . 5 Na ansa na wɔrehwehwɛ mfeɛ a ɛwɔ hɔ seesei no, na wɔadane wɔn a seesei bɔne no nsusuiɛ, ansa na wɔresɔ wɔn ano a wɔaboaboa gyidie ano ayɛ ademudeɛ. 6 Afei mesusuu yeinom ho, na wɔnam me nko ara so na ɛyɛɛ ne nyinaa, na ɛnam obi foforɔ so. 7 Ɛnna mebuaa sɛ: Ɛdeɛn na ɛbɛyɛ mmerɛ no mu mpaepaemu? anaa bere bɛn na nea edi kan no awiei ne nea edi hɔ no mfiase bɛba? 8 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Efi Abraham so besi Isak so, bere a Yakob ne Esau woo Yakob no, Yakob nsa dii kan kuraa Esau nan ase. 9 Na Esau ne wiase awieeɛ, na Yakob ne deɛ ɛdi akyire no mfitiaseɛ. 10 Onipa nsa wɔ asen ne ne nsa ntam, Esdra, mmisa. 11 Afei mebuaa sɛ: O Awurade a wodi tumi, sɛ manya w’anim adom a. 12 Mesrɛ wo sɛ, kyerɛ w’akoa wo nsɛnkyerɛnneɛ no awieeɛ, na wokyerɛɛ me mu kyɛfa anadwo a ɛtwa toɔ no. 13 Enti obuaa me se: Gyina wo nan so na tie nne a ano yɛ den. 14 Na ɛbɛyɛ te sɛ kankyee kɛseɛ; nanso baabi a wogyina no renhinhim. 15 Na ɛno nti sɛ ɛkasa a, monnsuro, ɛfiri sɛ asɛm no firi awieeɛ, na wɔate asaase fapem ase. 16 Na adɛn ntia? ɛfiri sɛ yeinom kasa ho popo na ɛkanyan, ɛfiri sɛ ɛnim sɛ ɛsɛ sɛ wɔsesa yeinom awieeɛ. 17 Na ɛbaa sɛ, mmerɛ a metee no, mesɔre gyinaa me nan so tiee, na hwɛ, ɛnne bi rekasa, na ne nne te sɛ nsuo bebree nne. 18 Na ɛkaa sɛ: Hwɛ, nna bi reba a mɛhyɛ aseɛ abɛn na makɔsra wɔn a wɔtete asase so. 19 Na ɔbɛhyɛ aseɛ abisabisa wɔn, deɛ wɔyɛ wɔn a wɔde wɔn amumuyɛ apira wɔn a ɛntene, ne berɛ a Sion amanehunu no bɛba mu; 20 Na sɛ wiase a ɛbɛfiri aseɛ ayera no awie a, ɛno na mɛkyerɛ saa nsɛnkyerɛnneɛ yi: wɔbɛbue nwoma no mu wɔ wim anim, na wɔabom ahunu ne nyinaa. 21 Na mma a wɔadi afe no de wɔn nne bɛkasa, mmaa a wɔawo nyinsɛn no bɛwo mma a wɔadi asram mmiɛnsa anaa nnan a wɔnyɛ berɛ, na wɔbɛtena ase, na wɔanyan wɔn. 22 Na mpofirim ara, mmeae a wɔagu no bɛda adi sɛ wɔangu, na adekoradan a ayɛ ma no bɛda mpan mpofirim. 23 Na torobɛnto no bɛbɔ nnyigyei bi a sɛ obiara te a, ehu bɛka no mpofirim. 24 Saa berɛ no na nnamfo bɛko atia wɔn ho wɔn ho te sɛ atamfo, na asase ne wɔn a wɔte mu no begyina ehu mu, nsuten no nsuten begyina hɔ, na nnɔnhwerew abiɛsa mu no, wɔrentu mmirika. 25 Obiara a ɔbɛka firi yeinom nyina ara a maka akyerɛ wo no mu no bɛdwane, na wahunu me nkwagyeɛ ne mo wiase awieeɛ. 26 Na mmarima a wɔagye wɔn no bɛhunu, wɔn a wɔanka owuo nhwɛ firi wɔn awoɔ mu, na wɔbɛsesa wɔn a wɔte hɔ no akoma, na wɔadane nteaseɛ foforɔ. 27 Na wobedum bɔne, na wɔadum nnaadaa. 28 Gyidie deɛ, ɛbɛdi yie, wɔbɛdi ɔporɔw so nkonim, na wɔbɛka nokorɛ a ɛnni aba akyɛ no. 29 Na bere a ɔne me kasae no , hwɛ, mede nkakrankakra hwɛɛ nea na migyina n’anim no. 30 Na ɔkaa saa nsɛm yi kyerɛɛ me; Maba sɛ merebɛkyerɛ wo anadwo a ɛreba no. 31 Sɛ wobɔ mpaeɛ bio, na wodi mmuada nnanson bio a, mɛka nsɛm akɛseɛ akyerɛ wo awia sene deɛ mate.
 • 8. 32 Na wɔte wo nne wɔ Ɔsorosoroni no anim, ɛfiri sɛ Ɔtumfoɔ no ahunu wo trenee deɛ, wahunu w’ahoteɛ a woanya firi wo mmofraase no nso. 33 Na ɛno nti wasoma me sɛ memmɛkyerɛ wo yeinom nyinaa, na menka nkyerɛ wo sɛ: Ma wo werɛ werɛ na nsuro 34 Na mfa mmerɛ a atwam no nnyɛ ntɛm, nnwen nneɛma hunu, na woanpere wo ho amfiri mmerɛ a ɛdi akyire no mu. 35 Na ɛbaa sɛ yei akyi no, mesui bio, na midii mmuada nnanson saa ara, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛma adapɛn mmiɛnsa a ɔka kyerɛɛ me no awie. 36 Na anadwo a ɛtɔ so awotwe no, m’akoma yɛɛ me yaw bio, na mehyɛɛ aseɛ kasaeɛ wɔ Ɔsorosoroni no anim. 37 Ɛfiri sɛ wɔde ogya too me honhom mu kɛseɛ, na na me kra ahohiahia. 38 Na mekaa sɛ, O Awurade, wokasa firi abɔdeɛ mfitiaseɛ, mpo da a ɛdi kan no, na wokaa sei; Momma wɔnyɛ ɔsoro ne asase; na w’asɛm yɛ adwuma a edi mũ. 39 Na afei na honhom no wɔ hɔ, na esum ne kommyɛ wɔ afanu; na onipa nne nnyigyei no nnya nyɛɛ saa. 40 Afei wohyɛɛ sɛ hann fɛfɛ bi mfiri w’akoradeɛ mu, na w’adwuma no ada adi. 41 Da a ɛtɔ so mmienu no, woyɛɛ wim honhom no, na wohyɛɛ sɛ wɔntetew mu, na wɔnpaapae nsuo no ntam, na ɔfa baako akɔ soro, na baako nso atena ase. 42 Da a ɛtɔ so mmiɛnsa no, wohyɛɛ sɛ wɔnboaboa nsuo ano wɔ asase nkyɛmu nson mu, na woayow nkyekyɛmu nsia, na woakora so, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yeinom mu binom a wɔdua no Nyankopɔn na wɔafuo no asom wo. 43 Na w’asɛm no kɔe ara pɛ na adwuma no yɛɛ adwuma. 44 Ɛfiri sɛ amonom hɔ ara na nnuaba akɛseɛ a wɔntumi nkan, na ɛyɛ dɛ bebree na ɛsono emu biara, ne nhwiren a ne kɔla nnsesa, ne hua a ɛyɛ nwonwa. 45 Ɛda a ɛtɔ so nnan no, wohyɛɛ sɛ owia nhyerɛn, na bosome nhyerɛn, na nsoromma nsiesie. 46 Na ɔhyɛɛ wɔn sɛ wɔnyɛ ɔsom adwuma a ɛsɛ sɛ wɔyɛ mma onipa. 47 Da a ɛtɔ so nnum no, woka kyerɛɛ nkyɛmu nson no, baabi a nsuo no boaboaa ano sɛ ɛnwo abɔdeɛ a nkwa wom, nnomaa ne mpataa. 48 Na nsuo mum a nkwa nnim na ɛde nkwaboaa baeɛ wɔ Onyankopɔn ahyɛdeɛ so, na nnipa nyinaa akamfo w’anwonwadeɛ. 49 Afei wohyɛɛ abɔdeɛ a nkwa wom mmienu, baako na wofrɛɛ no Henok, na baako nso frɛɛ no Lewiatan; 50 Na ɔtetew baako firii baako ho, ɛfiri sɛ nkyɛmu nson, a ɛne baabi a nsuo no boaboaa ano no, antumi ankura wɔn mmienu nyinaa. 51 Womaa Henok fã baako a ɛyow da a ɛtɔ so mmiɛnsa no, na ɔntena faako a nkokoɔ apem wɔ mu no. 52 Na Leviatan de nkyɛmu ason, a ɛne nwini no maa no; na wakora no so sɛ wɔnmene deɛ wopɛ, ne berɛ a. 53 Da a ɛtɔ so nsia no, wohyɛɛ asase sɛ wɔmfa mmoa, anantwi ne mmoa a wɔwea mma w’anim. 54 Na yeinom akyi no, Adam a wode no yɛɛ w’abɔde nyinaa wura no nso: ɔno mu na yɛn nyinaa ne nnipa a woayi wɔn no nso fie. 55 Yeinom nyinaa na maka w’anim, O Awurade, ɛfiri sɛ wo na woyɛɛ wiase maa yɛn 56 Na aman a aka a wɔfiri Adam mu ba no nso, woaka sɛ wɔnyɛ hwee, gye sɛ wɔte sɛ ntasuo. 57 Na afei, O Awurade, hwɛ, saa abosonsomfoɔ yi a wɔabu wɔn din sɛ wɔnyɛ hwee pɛn no ahyɛ aseɛ reyɛ yɛn awuranom, na wɔremene yɛn. 58 Na yɛn a wofrɛɛ yɛn w’abakan, wo ba koro ne wo dɔfo a ɔyɛ den no, wɔde yɛn ahyɛ wɔn nsa. 59 Sɛ seesei wɔde yɛn nti na wɔayɛ wiase a, adɛn nti na yɛne wiase nni agyapadeɛ? eyi bɛtra hɔ akosi da bɛn? TI 7. NKYEKYƐMU 1 Na mekaa saa nsɛm yi wieeɛ no, wɔsomaa ɔbɔfoɔ a wɔsomaa no kɔɔ me nkyɛn anadwo a atwam no baa me nkyɛn. 2 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Esdra, sɔre, na tie nsɛm a maba sɛ merebɛka akyerɛ wo no. 3 Na mekaa sɛ: Kasa, me Nyankopɔn. Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ: Ɛpo no ato baabi a ɛtrɛ, na emu dɔ na ayɛ kɛseɛ. 4 Nanso sɛ wode asɛm no to nkyɛn a, na ɔpon no teateaa, na ɛte sɛ asubɔnten; 5 Ɛnde hena na obetumi akɔ po mu akɔhwɛ so na wadi so? sɛ wanfa teateaa no mu a, ɛbɛyɛ dɛn na watumi aba ntrɛwmu no mu? 6 Ade foforo nso wɔ hɔ; Wɔasi kuro, na wɔde asi afuo a ɛtrɛ so, na nneɛma pa nyinaa ahyɛ mu ma. 7 Ne pon no yɛ teateaa, na wɔde asi baabi a ɛyɛ hu sɛ ɛbɛhwe ase, te sɛ nea ogya wɔ nifa so, na nsuo a emu dɔ wɔ benkum so. 8 Na ɔkwan baako pɛ na ɛda wɔn mmienu ntam, mpo wɔ ogya ne nsuo no ntam, ketewa araa ma ɛtumi o ne man kɔ hɔ prɛko pɛ. 9 Sɛ seesei wɔde saa kuro yi maa onipa sɛ agyapadeɛ a, sɛ ɔrentumi ntwa asiane a wɔde asi n’anim no so da a, ɛbɛyɛ dɛn na ɔbɛnya saa agyapadeɛ yi? 10 Na mekaa sɛ: Ɛyɛ saa, Awurade. Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ: Saa ara nso na Israel kyɛfa teɛ. 11 Ɛfiri sɛ wɔn nti na meyɛɛ wiase, na berɛ a Adam buu m’ahyɛdeɛ so no, wɔhyɛɛ sɛ seesei aba mu. 12 Ɛno na wiase apon no yɛɛ teateaa, awerɛhoɔ ne awerɛhoɔ ahyɛ mu ma, ɛyɛ kakraa bi na ɛyɛ bɔne, asiane ahyɛ mu ma, na ɛyɛ yaw paa. 13 Na mpanimfoɔ wiase no abrannaa trɛw na ɛyɛ pintinn, na ɛde aba a enwu da baeɛ. 14 Na sɛ wɔn a wɔte ase no brɛ wɔn ho sɛ wɔrenkɔ saa nneɛma hunu yi mu a, wɔrentumi nnye wɔn a wɔde asie ama wɔn no da. 15 Afei adɛn nti na wohaw wo ho, ɛfiri sɛ woyɛ onipa a ɔporɔw? na adɛn nti na wokanyan wo, na woyɛ onipa a wowu ara? 16 Adɛn nti na woansusuw nea ɛbɛba yi ho wɔ w’adwene mu sen nea ɛwɔ hɔ yi? 17 Ɛnna mebuaa sɛ: O Awurade a wodi tumi no, woahyɛ wo mmara mu sɛ ateneneefoɔ benya yeinom, na wɔn a wɔsuro Onyankopɔn no bɛyera.
 • 9. 18 Nanso ateneneefoɔ bɛhunu amane, na wɔanya anidasoɔ a ɛtrɛ, ɛfiri sɛ wɔn a wɔyɛɛ amumuyɛ no ahunu amanehunu, nanso wɔrenhunu deɛ ɛtrɛ. 19 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ. Ɔtemmufo biara nni hɔ a ɔsen Onyankopɔn, na obiara nni hɔ a ɔwɔ ntease sen Ɔsorosoroni no. 20 Na nnipa bebree na wɔyera wɔ saa nkwa yi mu, ɛfiri sɛ wɔbu Onyankopɔn mmara a wɔde asi wɔn anim no animtiaa. 21 Na Onyankopɔn ahyɛ wɔn a wɔbaa hɔ no mmara a ɛyɛ den sɛ wɔnyɛ de tena ase, sɛdeɛ wɔbaa hɔ no, ne deɛ ɛsɛ sɛ wɔdi so na wɔakwati asotwe. 22 Nanso wɔannyɛ osetie amma no; na mmom ɔkasa tiaa no, na ɔsusuu nneɛma hunu; 23 Na wɔde wɔn nneyɛe bɔne daadaa wɔn ho; na ɔkaa Ɔsorosoroni no ho asɛm sɛ ɔnnyɛ; na onnim n’akwan; 24 Nanso wɔabu ne mmara animtiaa, na wɔapo n’apam; n’ahyɛdeɛ mu na wɔanni nokorɛ, na wɔanyɛ ne nnwuma. 25 Na ɛno nti, Esdras, ɛfiri sɛ deɛ ɛda mpan yɛ deɛ ɛda mpan, na deɛ ɛyɛ ma no yɛ nneɛma a ɛyɛ ma. 26 Hwɛ, mmerɛ no bɛba, na saa nsɛnkyerɛnneɛ a maka akyerɛ wo yi bɛba mu, na ayeforo no bɛda ne ho adi, na wɔbɛhunu ɔbaa a ɔrepue, a seesei wɔatwe afiri asaase so. 27 Na obiara a wɔgye no firi bɔne a yɛaka ho asɛm no mu no bɛhunu m’anwonwadeɛ. 28 Na me ba Yesu ne wɔn a wɔka ne ho no bɛyi wɔn ho adi, na wɔn a wɔbɛka no adi ahurusi mfirihyia ahannan ntam. 29 Mfeɛ yi akyi no, me ba Kristo ne nnipa a wɔwɔ nkwa nyinaa bɛwu. 30 Na wiase bɛdan kommyɛ dedaw no mu nnanson, te sɛ kan atemmuo no, na obiara rentra hɔ. 31 Na nnanson akyi no, wɔbɛnyan wiase a ɛnnyane no, na ɛbɛwu a aporɔw 32 Na asase bɛsan de wɔn a wɔada wɔ ne mu no asi hɔ, na mfutuma nso bɛsan ama wɔn a wɔte komm, na kokoam begye saa akra a wɔde wɔn ahyɛ wɔn nsa no. 33 Na Ɔsorosoroni no bɛda ne ho adi wɔ atemmuo nkongua no so, na amanehunu bɛtwam, na abodwokyɛre bɛba awieeɛ. 34 Nanso atemmu nko na ɛbɛka, nokware begyina hɔ, na gyidi ayɛ den. 35 Na adwuma no bedi akyi, na wɔbɛda akatua no adi, na nnwuma pa no bɛyɛ den, na nnwuma bɔne renkura mmara biara. 36 Ɛnna mekaa sɛ: Abraham dii kan bɔɔ mpaeɛ maa Sodomfoɔ, na Mose nso bɔɔ mpaeɛ maa agyanom a wɔyɛɛ bɔne wɔ sare so no. 37 Na Yesu dii n’akyi maa Israel wɔ Akan bere so. 38 Samuel ne Dawid nso maa ɔsɛeɛ, na Salomo nso maa wɔn a wɔbɛba kronkronbea hɔ. 39 Na Helias nso maa wɔn a osu tɔɔ wɔn no; na awufo nso, na wanya nkwa. 40 Hesekia nso maa ɔman no wɔ Sanherib bere so, na bebree nso maa nnipa bebree. 41 Saa ara na seesei nso, ɔporɔw anyin, na amumuyɛ adɔɔso, na ateneneefoɔ abɔ mpaeɛ ama amumɔyɛfoɔ. 42 Ɔbuaa me sɛ: Mprempren nkwa yi nyɛ awieɛ a animuonyam bebree tena; ɛno nti wɔabɔ mpaeɛ ama wɔn a wɔyɛ mmerɛ. 43 Na ɔsɛeɛ da no bɛyɛ saa berɛ yi awieeɛ, ne nkwa a ɛnwuo a ɛbɛba no mfitiaseɛ, a ɔporɔw atwam. 44 Ahosodi aba awiei, wɔatwa nokware a wonni, trenee anyin, na nokware afifi. 45 Afei obiara rentumi nnye deɛ wɔasɛe no no nkwa, na ɔnhyɛ deɛ wanya nkonimdie no so. 46 Afei mebuaa sɛ: Yei ne me asɛm a ɛdi kan ne deɛ ɛtwa toɔ, sɛ anka ɛyɛ papa sɛ anka memfa asase mma Adam, anyɛ saa a, sɛ wɔde maa no a, anka mɛsiw no kwan sɛ ɔnyɛ bɔne. 47 Na mfasoɔ bɛn na ɛwɔ so sɛ nnipa bɛtena ase a emu yɛ duru, na wɔ owuo akyi ahwɛ asotwe? 48 O Adam, dɛn na woayɛ? ɛfiri sɛ ɛwom sɛ ɛyɛ wo na woyɛɛ bɔne deɛ, nanso ɛnyɛ wo nko ara na woahwe ase, na mmom yɛn a yɛfiri wo mu ba nyinaa. 49 Na sɛ wɔhyɛ yɛn bɔ sɛ bere a enwu da wɔ hɔ a, mfaso bɛn na ɛwɔ so s yɛayɛ nnwuma a ɛde owu ba? 50 Na sɛ wɔhyɛ yɛn bɔ sɛ daa anidasoɔ wɔ hɔ, ɛberɛ a yɛn ankasa yɛ abɔnefoɔ kɛseɛ no, yɛayɛ ɔkwa? 51 Na sɛ wɔasie atenaeɛ a ɛyɛ apɔwmuden ne ahobanbɔ ama yɛn, ɛberɛ a yɛabɔ yɛn bra bɔne mu? 52 Na sɛ wɔkora Ɔsorosoroni no animuonyam so de bɔ wɔn a wɔabɔ ahwɛyie asetena mu no ho ban, ɛberɛ a yɛanantew akwan a ɛyɛ bɔne sen biara so no? 53 Na sɛ wɔbɛkyerɛ paradise bi a n’aba tena hɔ daa, a ahotɔ ne aduruyɛ wɔ mu, ɛfiri sɛ yɛrenkɔ mu? 54 (Efisɛ yɛanantew mmeae a ɛnyɛ dɛ.) 55 Na wɔn a wɔde wɔn ho ahyɛ mu no anim bɛhyerɛn wɔ nsoromma so, ɛberɛ a yɛn anim bɛyɛ tuntum asen esum? 56 Na bere a yɛtenaa ase na yɛyɛɛ amumuyɛ no, yɛansusuw sɛ yebefi ase ahu amane wɔ ho wɔ owu akyi. 57 Afei ɔbuaa me sɛ: Ɔko a onipa a wɔawo no asase so bɛko no tebea nie; 58 Na sɛ wodi no so nkonim a, obehu amane sɛnea wokae no, na sɛ onya nkonimdi a, obenya nea meka no. 59 Na yei ne nkwa a Mose ka kyerɛɛ ɔman no bere a ɔte ase no sɛ: Paw wo nkwa na woanya nkwa. 60 Nanso wɔannye no anni, anaa nkɔmhyɛfoɔ a wɔdii n’akyi no, anaa me a makasa akyerɛ wɔn no. 61 Ama emu duru a ɛte saa mma wɔn sɛe mu, sɛdeɛ anigyeɛ bɛba wɔn a wɔdaadaa wɔn kɔ nkwagyeɛ mu no so. 62 Ɛnna mebuaa sɛ: Awurade, menim sɛ ɔsorosoroni no, wɔfrɛ no mmɔborɔhunufoɔ, ɛfiri sɛ ɔhunu wɔn a wɔnnya mmaa wiase no mmɔbɔ. 63 Na wɔn a wɔdane kɔ ne mmara so nso so; 64 Na sɛ ɔwɔ abotare, na ɔma wɔn a wɔayɛ bɔne no abodwokyɛre te sɛ n’abɔdeɛ; 65 Na sɛ ɔyɛ ɔdomfoɔ, ɛfiri sɛ wasiesie ne ho sɛ ɔbɛma baabi a ɛhia; 66 Na sɛ ɔwɔ mmɔborɔhunu kɛseɛ, ɛfiri sɛ ɔma mmɔborɔhunu dɔɔso ma wɔn a wɔwɔ hɔ, ne wɔn a wɔatwa mu, ne wɔn a wɔbɛba nso. 67 Na sɛ wamma n’adɔeɛ nnɔɔso a, anka wiase no renkɔ so ne wɔn a wɔnya mu agyapadeɛ no.
 • 10. 68 Na ɔde bɔne kyɛ; ɛfiri sɛ sɛ wanyɛ saa wɔ ne papayɛ ho, ama wɔn a wɔayɛ bɔne no ho adwo wɔn a, ɛnsɛ sɛ nnipa nkyɛmu mpem du mu nkyɛ tena ase. 69 Na sɛ ɔtemmufoɔ no, sɛ wamfa n’asɛm asa wɔn yareɛ no ankyɛ wɔn, na wannyi akasakasa bebree no ano a. 70 Ɛsɛ sɛ nnipa kakraa bi pɛ na wɔaka ebia wɔ nnipadɔm a wontumi nkan wɔn mu. TI 8. NKYERƐKYERƐMU 1 Na obuaa me se: Ɔsorosoroni no ayɛ wiase yi ama nnipa bebree, na wiase a ɛbɛba no sua. 2 Mɛka nsɛsoɔ bi akyerɛ wo, Esdra; Sɛ wobisa asase a, ɛbɛka akyerɛ wo sɛ ɛma nkukuo bebree a wɔde yɛ dɔteɛ nkukuo, na mfuturo kakraa bi a sika fi mu ba no, saa ara na wiase yi kwan teɛ. 3 Wɔbɔɔ bebree, nanso kakraa bi na wɔbɛgye wɔn nkwa. 4 Enti mebuaa sɛ: Ɛnde, mene, me kra, nhumu, na we nyansa. 5 Na woapene so sɛ wobɛtie na woapɛ sɛ wohyɛ nkɔm, ɛfiri sɛ wo nni baabi bio sɛ wobɛtena ase. 6 O Awurade, sɛ woamma w’akoa kwan a, yɛmmɔ mpaeɛ wɔ w’anim, na woma yɛn aba kɔ yɛn akoma mu, ne amammerɛ kɔ yɛn nteaseɛ mu, ama emu aba; ɔkwan bɛn so na obiara a ɔporɔw a ogyina onipa ananmu bɛtra ase? 7 Ɛfiri sɛ wo nko ara, na yɛn nyinaa yɛ wo nsa ano adwuma baako, sɛdeɛ woka no. 8 Na sɛ wɔhyehyɛ nipadua no seesei wɔ ɛna no awotwaa mu na woma no akwaa a, w’abɔde bɛkora ogya ne nsuo mu, na w’abɔdeɛ a wobɔ no wɔ ne mu no agyina asram akron. 9 Na deɛ ɛkora ne deɛ wɔkora so no, wɔbɛkora so, na sɛ berɛ du a, awotwaa a wɔakora so no de deɛ ɛnyiniiɛ wɔ mu no ma. 10 Na woahyɛ sɛ wɔmfa nufusu a ɛyɛ nufu mu aba no mfi nipadua akwaa mu, kyerɛ sɛ, efi nufu mu. 11 Na adeɛ a wɔayɛ no anya aduane kakra kɔsi sɛ wode bɛto wo mmɔborɔhunu mu. 12 Wode wo tenenee so de baeɛ, na wotetee no wɔ wo mmara mu, na wode w’atemmuo sesaa mu. 13 Na wobɛkum no sɛ w’abɔdeɛ, na wobɛma no nkwa sɛ w’adwuma. 14 Enti sɛ wosɛe deɛ wɔde adwumaden kɛseɛ saa no a, ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ mmerɛ sɛ wode w’ahyɛdeɛ bɛhyehyɛ wo, na wɔakora adeɛ a wɔyɛeɛ no so. 15 Afei, Awurade, mɛkasa; sɛ woka onipa wɔ ɔkwan a ɛkɔ akyiri so a, wo na wunim yiye; na mmom woka wo nkurɔfoɔ a wɔn nti mepa me yaw; 16 Na w’agyapadeɛ nti na medi awerɛhoɔ; na Israel a meyɛ duru ma wɔn no; na Yakob nti, ɔno nti me ho yeraw me; 17 Enti mɛhyɛ aseɛ abɔ mpaeɛ wɔ w’anim ama me ho ne wɔn, ɛfiri sɛ mehunu yɛn a yɛte asase no so asehweɛ. 18 Na mate ɔtemmufoɔ a ɔreba no ahoɔhare. 19 Enti tie me nne, na te me nsɛm ase, na mɛkasa wɔ w’anim. Eyi ne Esdras nsɛm no mfiase, ansa na wɔrefa no so: na me s mmoa, 20 O Awurade, wo a wote daapem mu a wofiri soro hwɛ nneɛma wɔ ɔsoro ne wim; 21 Nea n’ahengua yɛ nea wontumi mmu no; a ebia wɔrente n’anuonyam ase; abɔfo asafo a wɔn ho popo gyina n’anim, . 22 Ɔno na mframa ne ogya yɛ ne som; a n’asɛm yɛ nokorɛ, na n’asɛm yɛ daa; a n’ahyɛde mu yɛ den, na n’ahyɛde yɛ hu; 23 Ɔno na n’anim yew bun mu, na abufuw ma mmepɔw no wosow; ɛno na nokware no di ho adanse: 24 O tie w’akoa mpaebɔ, na tie w’abɔde adesrɛ. 25 Na mete ase no, mɛkasa, na bere tenten a menya nhumu no, mɛbua. 26 O nhwɛ wo nkurɔfoɔ bɔne; na mmom wɔn a wɔsom wo nokorɛ mu no so. 27 Mma monnhwɛ amanaman no nhyehyɛɛ bɔne, na mmom wɔn a wodi w’adansesɛm so wɔ amanehunu mu no akɔnnɔ. 28 Nnwen wɔn a wɔnantew atoro wɔ w’anim no ho, na mmom kae wɔn a sɛnea w’apɛde te no, wɔahu wo suro no. 29 Mma ɛnnyɛ wo pɛ sɛ wobɛsɛe wɔn a wɔatena ase sɛ mmoa; na mmom sɛ wobɛhwɛ wɔn a wɔakyerɛkyerɛ wo mmara no pefee. 30 Mma wɔn bo mmfuw wɔn a wobu wɔn sɛ wɔyɛ bɔne sene mmoa no; na mmom dɔ wɔn a wɔde wɔn ho to wo trenee ne wo anuonyam so daa no. 31 Na yɛn ne yɛn agyanom brɛ wɔ nyarewa a ɛte saa ho, na yɛn nnebɔneyɛfoɔ nti wɔbɛfrɛ wo mmɔborɔhunufoɔ. 32 Na sɛ wopɛ sɛ wohu yɛn mmɔbɔ a, wɔbɛfrɛ wo mmɔborɔhunufoɔ, ama yɛn a yɛnni tenenee nnwuma biara. 33 Ateneneefoɔ a wɔde nnwuma pa bebree asie wo nkyɛn no, wɔn ankasa nnwuma mu na wɔbɛnya akatua. 34 Na onipa yɛ dɛn na w’ani nnye ne ho? Anaasɛ awo ntoatoaso a ɛporɔw ne dɛn, na wo bo afuw no saa? 35 Na nokorɛ mu no, obiara nni wɔn a wɔawo wɔn no mu, na mmom wayɛ amumuyɛ; na anokwafoɔ no mu biara nni hɔ a wannyɛ bɔne. 36 Na yei mu, O Awurade, wɔbɛda wo tenenee ne wo papayɛ adi, sɛ wohu mmɔborɔhunu ma wɔn a wɔnni nnwuma pa mu ahotosoɔ a. 37 Afei ɔbuaa me sɛ: Nsɛm bi na woaka no yie, na sɛdeɛ wo nsɛm teɛ. 38 Ampa ara merennwen wɔn a wɔayɛ bɔne ansa na wɔawuwu, ansa na wɔabu wɔn atɛn, ansa na wɔasɛe wɔn no su ho. 39 Na m’ani begye wɔ atreneefo suban ho, na mɛkae wɔn akwantuo, ne nkwagyeɛ, ne akatua a wɔbɛnya nso. 40 Sɛdeɛ maka seesei no, saa ara na ɛbɛba mu. 41 Na sɛdeɛ okuafoɔ gu aba bebree wɔ asase so, na ɔdua nnua bebree, na deɛ wɔdua no yie ne berɛ mu no mma, na deɛ wɔadua nyinaa nnye ntini no, saa ara na ɛte wɔ wɔn a wɔdua no ho wiase mu; ɛnyɛ wɔn nyinaa na wɔbɛgye wɔn nkwa. 42 Afei mebuaa sɛ: Sɛ manya adom a, ma menkasa. 43 Te sɛ okuafoɔ aba sɛe, sɛ ankɔ soro na woannye wo osuo wɔ berɛ a ɛsɛ mu a; anaa sɛ osuo pii tɔ, na ɛsɛe no a:
 • 11. 44 Saa ara na onipa a wɔde wo nsa ayɛ, na wɔfrɛ no wo suban nso sɛe, ɛfiri sɛ wote sɛ ɔno a ne nti na woyɛɛ nneɛma nyinaa, na wode no totoo okuafoɔ asefoɔ ho. 45 Mma wo bo mmfuw yɛn na mmom mmɔ wo man mmɔbɔ, na hu w’agyapadeɛ mmɔbɔ, ɛfiri sɛ woyɛ mmɔborɔhunu ma w’abɔdeɛ. 46 Ɛnna ɔbuaa me sɛ: Nneɛma a ɛwɔ hɔ no wɔ hɔ ma seesei ne deɛ ɛbɛba ama wɔn a wɔbɛba no. 47 Na woayɛ tiaa koraa sɛ wobɛtumi adɔ m’abɔdeɛ sene me, nanso mpɛn pii na mabɛn wo ne wɔn, nanso wɔn a wɔnteɛ da. 48 Eyi mu nso na wo ho yɛ nwonwa wɔ Ɔsorosoroni no anim. 49 Woabrɛ wo ho ase sɛdeɛ ɛfata wo, na woanbu wo ho sɛ wofata sɛ wɔhyɛ wo anuonyam pii wɔ ateneneefoɔ mu. 50 Na amanehunu akɛseɛ bebree bɛba wɔn a mmerɛ a ɛdi akyire no mu bɛtena wiase no mu, ɛfiri sɛ wɔnante ahantan kɛseɛ mu. 51 Na wo ara te aseɛ, na hwehwɛ anuonyam ma wɔn a wɔte sɛ wo. 52 Ɛfiri sɛ wɔabue paradise ama mo, wɔadua nkwa dua, wɔasiesie mmerɛ a ɛbɛba no, wɔasiesie bebree, wɔasi kuro, na wɔama ahomegyeɛ ho kwan, aane, papayɛ ne nyansa a ɛyɛ pɛ. 53 Wɔasɔ bɔne ntini ano afiri mo so, mmerɛwyɛ ne nwansena asie mo, na ɔporɔw aguan akɔ Hell na werɛ afi. 54 Awerɛhow twam, na awiei koraa no, wɔkyerɛ ademude a enwu da. 55 Na ɛno nti nmmisa nsɛm bio mfa wɔn a wɔyera no dodoɔ ho. 56 Ɛfiri sɛ berɛ a wɔgyee wɔn ho no, wɔbuu Ɔsorosoroni no animtiaa, wɔsusuu ne mmara ho animtiaa, na wɔgyaa n’akwan. 57 Afei nso, wɔatiatia ne trenee so, . 58 Na wɔkaa wɔ wɔn akoma mu sɛ, Onyankopɔn biara nni hɔ; aane, na sɛ wonim sɛ ɛsɛ sɛ wɔwu. 59 Na sɛdeɛ nneɛma a yɛadi kan aka ho asɛm no bɛgye mo no, saa ara na wɔasiesie sukɔm ne ɛyaw ama wɔn, ɛfiri sɛ na ɛnyɛ ne pɛ sɛ nnipa bɛda fam. 60 Na wɔn a wɔabɔ wɔn no wɔ wɔguu deɛ ɔyɛɛ wɔn no din ho fi, na wɔanda deɛ ɔsiesiee nkwa maa wɔn no ase. 61 Na ɛno nti m’atemmuo abɛn seesei. 62 Memfa yeinom nkyerɛɛ nnipa nyina ara, na mmom wo ne nnipa kakraa bi a wɔte sɛ wo. Ɛnna mebuaa sɛ: . 63 Hwɛ, O Awurade, afei woakyerɛ me anwanwadeɛ dodoɔ a wobɛhyɛ aseɛ ayɛ wɔ mmerɛ a ɛdi akyire no mu, nanso mmerɛ bɛn na woankyerɛ me. TI 9. NKYERƐKYERƐMU 1 Ɛnna obuaa me sɛ: Susu bere no, na sɛ wuhu nsɛnkyerɛnne a atwam no fã bi a maka akyerɛ wo kan no a, 2 Afei wobɛte aseɛ sɛ ɛyɛ berɛ korɔ no ara a Ɔsorosoroni no bɛfiri aseɛ akɔsra wiase a ɔyɛeɛ no. 3 Ɛno nti sɛ wɔbɛhunu asasewosow ne basabasayɛ wɔ wiase a. 4 Ɛno na wobɛte aseɛ yie sɛ Ɔsorosoroni no kaa saa nsɛm no ho asɛm firi nna a ɛdi w’anim no, ɛfiri mfitiaseɛ. 5 Na te sɛ deɛ wɔayɛ wiase nyinaa wɔ mfitiaseɛ ne n’awieeɛ, na n’awieeɛ da adi. 6 Saa ara nso na Ɔsorosoroni no mmerɛ nso wɔ mfitiaseɛ pefee wɔ anwonwadeɛ ne tumi nnwuma mu, na ɛba awieeɛ wɔ nsunsuansoɔ ne nsɛnkyerɛnneɛ mu. 7 Na obiara a wɔbɛgye no nkwa, na ɔnam ne nnwuma ne ne gyidie a moagye adi no so bɛtumi aguan. 8 Wɔbɛkora wɔn so afiri asiane a wɔaka ho asɛm no mu, na wɔbɛhunu me nkwagyeɛ wɔ m’asase so ne m’ahyeɛ mu, ɛfiri sɛ mayɛ wɔn kronkron ama me firi mfitiaseɛ. 9 Ɛno na wɔn a wɔadi m’akwan ho ayayadeɛ no bɛtena mmɔborɔhunu mu, na wɔn a wɔtow wɔn gui no bɛtena ayayadeɛ mu. 10 Na wɔn a wɔn abrabɔ mu anya mfasoɔ, na wɔnhunu me; 11 Na wɔn a wɔtan me mmara no, berɛ a na wɔda so ara wɔ ahofadie, na berɛ a na wɔnsakyera beaeɛ da so abue ama wɔn no, wɔante aseɛ, na mmom wɔbuu no animtiaa; 12 Ɛsɛ sɛ ɔno ara hu no wɔ ɛyaw mu wu akyi. 13 Na ɛno nti mma nnpɛ sɛ wohu sɛdeɛ wɔbɛtwe amumɔyɛfoɔ aso ne berɛ a wɔbɛtwe wɔn aso, na mmom bisa sɛdeɛ wɔbɛgye ateneneefoɔ nkwa, deɛ wiase yɛ ne dea ne deɛ wɔbɔɔ wiase maa no. 14 Ɛnna mebuaa sɛ: 15 Maka dada, na seesei merekasa, na mɛka no akyiri yi nso, sɛ wɔn a wɔyera no bebree sene wɔn a wɔbɛgye wɔn nkwa. 16 Te sɛ sɛnea asorɔkye sõ sen nsu a ɛtɔ gu fam. 17 Na ɔbuaa me sɛ: Sɛdeɛ afuo teɛ no, saa ara na aba nso teɛ; sɛnea nhwiren no te no, saa na kɔla ahorow no nso te; sɛnea odwumayɛni te no, saa ara na adwuma no te; na sɛdeɛ okuafoɔ te sɛ ɔno ara no, saa ara na ne kuayɛ nso teɛ, ɛfiri sɛ na ɛyɛ wiase berɛ. 18 Na afei mmerɛ a mesiesiee wiase a wɔnnya nyɛɛ no, mpo sɛ wɔntena wɔn a wɔte ase seesei no mu no, obiara ankasa antia me. 19 Na saa bere no na obiara tiee, na afei de aba a ewo daa ne mmara a wontumi nhwehw mu no asɛe wɔn a wɔabɔ wɔn wɔ wiase a wɔayɛ no mu no suban. 20 Enti mehwɛɛ wiase no, na hwɛ, asiane bi wɔ hɔ esiane mfiri a wɔde baa mu no nti. 21 Na mehunuu, na mehunuu no kɛseɛ, na makora me bobe a ɛyɛ akuakuo ne nnipa akɛseɛ afifideɛ. 22 Enti momma nnipadɔm a wɔwoo wɔn kwa no nsɛe; na momma wɔnkora me bobe, ne m’adua; ɛfiri sɛ, mede adwumaden kɛseɛ na ama ayɛ pɛ. 23 Nanso, sɛ wogyae nnanson bio a, (nanso worenni mmuada wɔ mu a; 24 Na kɔ afuo a nhwiren wɔ mu, baabi a wonsi dan biara, na monni afuo mu nhwiren nko ara; monnsɔ nam nhwɛ, monnom bobesa, na mmom monni nhwiren nko;) 25 Na bɔ mpaeɛ kyerɛ Ɔsorosoroni no daa, ɛno na mɛba ne wo abɛkasa. 26 Enti mekɔɔ wuram a wɔfrɛ no Ardat no mu te sɛ nea ɔhyɛɛ me no; na ɛhɔ na metenaa nhwiren no mu, na midii wuram nhabannuru bi, na ɛno ara nam no maa memee.
 • 12. 27 Nnanson akyi no, metenaa sare no so, na m’akoma yɛɛ me yaw te sɛ kan no. 28 Na mebuee m’ano, na mefirii aseɛ kasaeɛ wɔ Ɔsorosoroni no anim sɛ: 29 O Awurade, wo a woyi wo ho adi kyerɛ yɛn no, wɔkyerɛɛ wo kyerɛɛ yɛn agyanom wɔ ɛserɛ so, baabi a obiara ntiatia so, baabi a ɛso yɛ kwae, berɛ a wɔfiri Misraim baeɛ no. 30 Na wokaa sɛ: Israel, tie me; na hyɛ me nsɛm no agyirae, wo Yakob asefo. 31 Na hwɛ, megu me mmara wɔ mo mu, na ɛbɛsow aba wɔ mo mu, na wɔbɛhyɛ mo animuonyam wɔ mu daa. 32 Na yɛn agyanom a wɔgyee mmara no anni so, na wɔanni w’ahyɛdeɛ so, na ɛwom sɛ wo mmara aba no ansɛe de, nanso antumi ansɛe, ɛfiri sɛ na ɛyɛ wo dea; 33 Na wɔn a wɔgyee no wuwuiɛ, ɛfiri sɛ wɔankora deɛ wɔguu wɔn mu no so. 34 Na, hwɛ, ɛyɛ amanne, sɛ asase no nya aba, anaa ɛpo so hyɛn, anaa anwenne biara aduane anaa anonneɛ, sɛ, deɛ ɛyeraeɛ a wɔguu mu anaa wɔtoo guu mu no, . 35 Adeɛ a wɔduaeɛ anaa wɔtoo guu mu anaa wɔgyeeɛ no nso sɛe, na ɛntena yɛn nkyɛn, na yɛn na ɛnsii saa. 36 Na yɛn a yɛanya mmara no, bɔne na ɛyera, na yɛn koma a yegyee no nso yera 37 Nanso mmara no nsɛe, na ɛtra mu n’ahoɔden. 38 Na mmerɛ a mekaa saa nsɛm yi wɔ m’akoma mu no, mede m’ani hwɛɛ m’akyi, na nifa so no, mehunuu ɔbaa bi, na hwɛ, ɔdii awerɛhoɔ na ɔde nne kɛseɛ sui, na ɔdii awerɛhoɔ kɛseɛ wɔ akoma mu, ne ɔno ntade mu atetew, na na nsõ agu ne ti so. 39 Afei ma m’adwene nkɔ, na medane me kɔɔ ne nkyɛn. 40 Na ɔbisaa no sɛ: Adɛn nti na wosu? adɛn nti na w’awerɛhow saa wɔ w’adwene mu? 41 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Owura, gyae me, na madi me ho awerɛhoɔ, na mede awerɛhoɔ aka m’awerɛhoɔ ho, ɛfiri sɛ m’adwene mu yɛ me yaw, na mabrɛ me ho ase paa. 42 Na mebisaa no sɛ: Dɛn na ɛyare wo? ka kyerɛ me. 43 Ɔka kyerɛɛ me sɛ: Me w’akoa mayɛ obonin na mannya ba, ɛwom sɛ na mewɔ kunu mfe aduasa de. 44 Na saa mfeɛ aduasa no, manyɛ biribi foforɔ biara awia ne anadwo, ne dɔnhwerew biara, gye sɛ mebɔɔ me mpaeɛ kyerɛɛ Ɔsorosoroni no. 45 Mfeɛ aduasa akyi no, Onyankopɔn tiee me w’afenaa, ɔhwɛɛ m’amanehunu, dwenee m’ahohia ho, na ɔmaa me ɔbabarima, na m’ani gyee ne ho paa, saa ara na me kunu ne m’afipamfo nyinaa nso teɛ, na yɛhyɛɛ no anuonyam kɛseɛ Ade Nyinaa so Tumfoɔ no. 46 Na mede awerɛhoɔ kɛseɛ maa no aduane. 47 Enti bere a onyinii, na ɔduruu bere a ɔbɛwo ɔyere no, metoo pon. TI 10 NKYERƐKYERƐMU 1 Na ɛbaa sɛ mmerɛ a me ba no hyɛnee n’ayeforohyia dan mu no, ɔhwee fam wuiɛ. 2 Afei yɛn nyinaa butuu akanea no, na m’afipamfo nyinaa sɔree sɛ wɔrebɛkyekye me werɛ, enti megyee m’ahome kɔsii da a ɛtɔ so mmienu anadwo. 3 Na ɛbaa sɛ, berɛ a wɔn nyinaa gyaee sɛ wɔbɛkyekye me werɛ no, awieeɛ no, mɛyɛ komm; afei mesɔree anadwo na medwane, na mebaa ha wɔ afuo yi mu, sɛdeɛ wohunu no. 4 Na seesei mayɛ m’adwene sɛ merensan nkɔ kuro no mu, na mmom mɛtena ha, na mennidi anaa mennom, na mmom daa mɛdi awerɛhoɔ na madi mmuada kɔsi sɛ mɛwu. 5 Ɛnna migyaw adwendwene a na mewɔ mu no, na mede abufuw kasa kyerɛɛ no sɛ: 6 Wo ɔbaa kwasea sene afoforo nyinaa, wunhu yɛn awerɛhow, na dɛn na ɛto yɛn? 7 Ɛbɛyɛ dɛn na yɛn maame Sion ayɛ no ma a emu yɛ duru nyinaa, na wabrɛ ne ho ase pii, adi awerɛhoɔ a ɛyɛ yaw paa? 8 Na afei, sɛ yɛhunu sɛ yɛn nyinaa redi awerɛhoɔ na yɛadi awerɛhoɔ, ɛfiri sɛ yɛn nyinaa wɔ duru mu a, so wodi awerɛhoɔ wɔ ɔbabarima baako ho? 9 Na bisa asase, na ɔbɛka akyerɛ wo sɛ, ɔno na ɛsɛ sɛ odi awerɛhoɔ wɔ nnipa bebree a wɔanyin wɔ ne so no asehweɛ ho. 10 Efisɛ ne mu na wɔn nyinaa fi adi kan, na ne mu na afoforo nyinaa befi aba, na hwɛ, ɛkame ayɛ sɛ wɔn nyinaa nantew kɔ ɔsɛe mu, na wɔatu wɔn mu nnipadɔm no afi hɔ koraa. 11 Ɛnde hwan na ɔbɛdi awerɛhoɔ asen ɔno a wahwere nnipakuo bebree saa no; na ɛnyɛ wo, deɛ ɛyɛ wo yaw gye sɛ obiako? 12 Na sɛ woka kyerɛ me sɛ: M’awerɛhoɔ nte sɛ asase deɛ, ɛfiri sɛ mahwere m’awotwaa mu aba a mede ɛyaw de baeɛ, na mede awerɛhoɔ soo; 13 Na asase deɛ, ɛnte saa, ɛfiri sɛ nnipakuo a wɔwɔ mu no, sɛdeɛ asase teɛ no kɔeɛ. 14 Ɛnna meka kyerɛ wo sɛ: Sɛ wode adwuma brɛɛ wo; saa ara nso na asase nso ama n’aba, a ɛne onipa, firi mfitiaseɛ de kɔsi deɛ ɔyɛɛ no no. 15 Afei fa w’awerɛhoɔ sie wo ho, na fa akokoɔduro pa gyina deɛ ato wo so no ano. 16 Na sɛ wogye tom sɛ Onyankopɔn asi ne bo sɛ ɔbɛyɛ ɔteneneefoɔ a, wobɛgye wo ba no wɔ berɛ mu, na wɔakamfo wo wɔ mmaa mu. 17 Afei kɔ kuro no mu kɔ wo kunu nkyɛn. 18 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Ɛno na merenyɛ, merenkɔ kuro no mu, na ɛha na mɛwu. 19 Enti me ne no kasae bio, na mekaa sɛ: 20 Monnyɛ saa, na mmom wɔntu mo fo. ɛnam me so: na Sion amanehunu dɔɔso ahe? wɔkyekye wɔn werɛ wɔ Yerusalem awerɛhow no ho. 21 Na wohunu sɛ wɔabubu yɛn kronkronbea hɔ, wɔabubu yɛn afɔrebukyia, na wɔasɛe yɛn asɔredan; 22 Wɔde yɛn dwom no ato fam, wɔama yɛn dwom ayɛ komm, yɛn anigyeɛ aba awieeɛ, yɛn kaneadua kanea adum, yɛn apam adaka no asɛe, yɛn kronkron nneɛma ho agu fĩ, na edin a wɔde frɛ no wɔafrɛ yɛn ho agu fĩ: ɛkame ayɛ sɛ wɔgu yɛn mma aniwu, wɔhye yɛn asɔfo, yɛn Lewifo akɔ nnommumfa mu, yɛn mmaabun ho agu fĩ, na wɔato yɛn yerenom; wɔsoa yɛn atreneefoɔ kɔ, wɔsɛee yɛn nkumaa, wɔde yɛn mmeranteɛ ba nkoasom mu, na yɛn mmarima a wɔyɛ den no abɛyɛ mmerɛ;
 • 13. 23 Na, deɛ ɛyɛ kɛseɛ sene nyina ara, Sion nsɔano no ahwere n’animuonyam seesei; ɛfiri sɛ wɔde no ahyɛ wɔn a wɔtan yɛn nsam. 24 Na ɛno nti wosow wo mu duru kɛseɛ no, na yi awerɛhoɔ bebree no firi hɔ, ama Ɔtumfoɔ no ahunu wo mmɔbɔ bio, na Ɔsorosoroni no bɛma wo ahomegyeɛ ne ahotɔ afiri w’adwuma mu. 25 Na ɛbaa sɛ berɛ a me ne no rekasa no, hwɛ, n’anim hyerɛn mpofirim, na n’anim hyerɛn, ma enti mesuro no, na medwendwene deɛ ɛbɛtumi aba ho. 26 Na hwɛ, mpofirim ara ɔteɛɛm kɛseɛ, na ɔbaa no dede nti asase wosow. 27 Na mehwɛe, na hwɛ, ɔbaa no annyi ne ho adi ankyerɛ me bio, na mmom na wɔasi kuro bi, na a bea kɛseɛ yii ne ho adi firii nhyɛaseɛ so, na ehu kaa me, na mede nne kɛseɛ teaa mu kaa sɛ: 28 Ɛhe na ɔbɔfo Uriel a ɔbaa me nkyɛn kane no wɔ? ɛfiri sɛ wama mahwe ase wɔ ahodwirie bebree mu, na m’awieɛ adan porɔeɛ, ne me mpaebɔ a mede bɛka me anim. 29 Na mmerɛ a mereka saa nsɛm yi hwɛ, ɔbaa me nkyɛn, na ɔhwɛɛ me. 30 Na hwɛ, meda hɔ sɛ obi a wawu, na wɔagye m’adwene afi me nsam, na ɔkyeree me nsa nifa kyekyee me werɛ, na ɔde me sii m’anan so ka kyerɛɛ me sɛ: 31 Dɛn na ɛyare wo? na adɛn nti na wo ho yeraw wo saa? na adɛn nti na wo nhumu ahaw, na w’akoma mu adwene? 32 Na mekaa sɛ: Ɛfiri sɛ woagya me, na nanso meyɛɛ sɛdeɛ wo nsɛm teɛ, na mekɔɔ wuram, na, hwɛ, mahunu, na nanso mahunu, sɛ mentumi nkyerɛ. 33 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Gyina hɔ ɔbarima, na mɛtu wo fo. 34 Ɛnna mekae sɛ: Me wura, kasa wɔ me mu; nko ara na nnyaw me, na manwu a m’anidasoɔ asɛe. 35 Na mahu sɛ na minnim, na mate sɛ minnim. 36 Anaasɛ wɔdaadaa m’adwene, anaa me kra dae mu? 37 Afei mesrɛ wo sɛ fa anisoadehunu yi nkyerɛ w’akoa. 38 Ɔbuaa me sɛ: Tie me, na mɛbɔ wo amanneɛ, na maka nea enti a wosuro no akyerɛ wo, ɛfiri sɛ Ɔsorosoroni no bɛda kokoam nsɛm bebree adi akyerɛ wo. 39 Wahu sɛ w’akwan teɛ, ɛfiri sɛ wodi awerɛhoɔ daa wɔ wo nkurɔfoɔ ho, na wodi awerɛhoɔ kɛseɛ ma Sion. 40 Enti yei ne anisoadehunu a wohunuu no nkyɛreeɛ no asekyerɛ. 41 Wohunuu ɔbaa bi a ɔredi awerɛhoɔ, na wohyɛɛ aseɛ kyekyee no werɛ. 42 Na afei, wunhu ɔbaa no sɛso bio, na kuro bi a wɔasi yii ne ho adi kyerɛɛ wo. 43 Na nea ɔkaa ne ba wuo ho asɛm kyerɛɛ wo no, yei ne ano aduru. 44 Ɔbaa a wohunuu no yi ne Sion, na ɔbaa a wohu no sɛ kuro a wɔasi no, ɔka kyerɛɛ wo no. 45 Na mese, ɔka kyerɛɛ wo sɛ, wadi mfeɛ aduasa a ɔyɛ obonin. 46 Mfeɛ aduasa akyi no, Salomo kyekyeree kuro no bɔɔ afɔdeɛ, na ɔwoo ɔbabarima. 47 Na ɔka kyerɛɛ wo sɛ ɔde adwumaden maa no aduane no, ɛno ne Yerusalem tenabea. 48 Na ɔka kyerɛɛ wo sɛ: Me ba a ɔreba n’aware dan mu no, ɔsɛee no, na owui. 49 Na hwɛ, wohunuu ne nsɛsoɔ, na ɛnam sɛ ɔdii ne ba no ho awerɛhoɔ nti, wohyɛɛ aseɛ kyekyee no werɛ, na saa nneɛma a ɛbaeɛ yi mu no, wɔbɛbue yeinom ama wo. 50 Na afei deɛ Ɔsorosoroni no hunu sɛ woadi awerɛhoɔ a ɛnyɛ atoro, na worehunu amane wɔ w’akoma nyinaa mu ama no, saa ara na wakyerɛ wo n’animuonyam hann ne n’ahoɔfɛ a ɛyɛ fɛ. 51 Na ɛno nti mehyɛɛ wo sɛ ntena afuo a wɔansisi fie biara no mu. 52 Na menim sɛ Ɔsorosoroni no bɛkyerɛ wo yei. 53 Enti mehyɛɛ wo sɛ kɔ wuram, baabi a na ɔdan biara fapem nni hɔ. 54 Ɛfiri sɛ baabi a Ɔsorosoroni no firi aseɛ kyerɛ ne kuro no, obiara dan ntumi nnyina. 55 Na ɛno nti nnsuro, mma w’akoma nnsuro, na mmom kɔ wo kwan mu, na hwɛ ɔdan no fɛfɛɛfɛ ne kɛseɛ, sɛdeɛ w’ani tumi hunu. 56 Na afei wobɛte sɛdeɛ w’aso bɛte aseɛ. 57 Ɛfiri sɛ wɔahyira wo sene afoforɔ bebree, na wɔafrɛ wo wɔ Ɔsorosoroni no nkyɛn; na saa ara nso na kakraa bi pɛ. 58 Nanso ɔkyena anadwo na wobɛtena ha; 59 Na saa ara na Ɔsorosoroni no bɛkyerɛ wo anisoadehunu a ɛfa nneɛma a ɛkorɔn no ho, a Ɔsorosoroni no bɛyɛ wɔn a wɔtete asase so wɔ nna a ɛdi akyire no mu. Enti medaa saa anadwo no ne foforo, te sɛ sɛnea ɔhyɛɛ me no. TI 11. NKYERƐKYERƐMU 1 Afei mehunuu daeɛ bi, na hwɛ, ɔkɔre bi a ɔwɔ ntaban dumienu ne ti mmiɛnsa fi po no mu baeɛ. 2 Na mehunuu, na hwɛ, ɔtrɛw ne ntaban mu wɔ asase nyinaa so, na wim mframa nyinaa bɔ guu ne so, na wɔboaboaa wɔn ano. 3 Na mehwɛe, na ntakra foforɔ a ɛne ne ho bɔ abira fifii ne ntakra mu; na wɔbɛyɛɛ ntakra nketewa ne nketewa. 4 Nanso na ne ti ahome, na ne ti a ɛwɔ mfimfini no sõ sene ɔfoforo no, nanso ne nkaeɛ no na ɛhome. 5 Afei nso, mehunuu, na hwɛ, ɔkɔre no de ne ntakra tu, na ɔdii hene wɔ asase ne wɔn a wɔtete so no so. 6 Na mehunuu sɛ nneɛma a ɛwɔ ɔsoro ase nyina ara brɛɛ ne ho ase, na obiara ankasa tia no, na abɔdeɛ baako mpo nni asaase so. 7 Na mehunuu, na hwɛ, ɔkɔre no sɔree ne nan ase, na ɔkasa kyerɛɛ ne ntakra se. 8 Monnwɛn prɛko pɛ, obiara nna ne baabi, na monwɛn. 9 Nanso momma wɔkora ti no so mma akyiri yi. 10 Na mehunuu, na hwɛ, ɛnne no amfiri ne tirim, na ɛfiri ne nipadua mfimfini. 11 Na mekan ne ntakra a ɛne ne ho bɔ abira no, na hwɛ, na ɛyɛ awotwe. 12 Na mehwɛe, na hwɛ, ntakra baako asɔre wɔ nifa so, na ɛredi hene d asase nyinaa so; 13 Na saa ara na ɔdii hene no, n’awieeɛ baeɛ, na ne beaeɛ no annyi adi bio, enti wɔn a wɔdi hɔ no sɔre gyinaa hɔ. na ɔdii hene, na ɔnyaa mmerɛ kɛseɛ;
 • 14. 14 Na ɛberɛ a ɔdii hene no, n’awieeɛ nso baeɛ, te sɛ deɛ ɛdi kan no, ma enti annyi ne ho adi bio. 15 Ɛnna nne bi baa ne nkyɛn bɛkaa sɛ: 16 Tie wo a woadi asase so ahennie akyɛ yi: yei na mereka akyerɛ wo ansa na woremfi aseɛ yi wo ho bio. 17 Obiara nni hɔ a ɔbɛdi w’akyi a ɔbɛduru wo berɛ so, anaa ne fã nso. 18 Afei deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no sɔree, na ɔdii hene sɛ ɔfoforo no, na ɔno nso annyi ne ho adi bio. 19 Saa ara na wɔne nkaeɛ no nyinaa kɔeɛ nnidiso nnidiso, sɛdeɛ obiara dii hene, na afei wɔannyi ne ho adi bio. 20 Afei mehunuu, na berɛ rekɔ so no, ntakra a ɛdi akyire no sɔre gyinaa nifa, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛdi tumi nso; na wɔn mu binom dii tumi, nanso bere tiaa bi mu no, wɔannyi wɔn ho adi bio. 21 Na wɔn mu binom sisi hɔ, nanso wɔanni hene. 22 Yei akyi no, mehwɛe, na hwɛ, ntakra dumien no ne ntakra nketewa mmienu no nso annyi adi bio. 23 Na ɔkɔre no nipadua nni hɔ bio, na mmom na ti abiɛsa a ɛda hɔ ne ntaban nketewa nsia. 24 Na mehunuu nso sɛ ntakra nketewa mmienu apaapae afiri nsia no mu, na aka tiri a ɛwɔ nifa no ase, ɛfiri sɛ anan no tena hɔ. 25 Na mehunuu, na hwɛ, ntakra a ɛwɔ ntaban no ase no susuu sɛ wɔbɛsi wɔn ho na wɔadi tumi. 26 Na mehunuu, na hwɛ, na obi asi hɔ, nanso ankyɛre biara anna ne ho adi bio. 27 Na deɛ ɔtɔ so mmienu no kɔeɛ ntɛm sene deɛ ɛdi kan no. 28 Na mehunuu, na hwɛ, wɔn mmienu a wɔaka no nso susuwii sɛ wɔbɛdi hene. 29 Na berɛ a wɔdwenee saa no, hwɛ, tiri a na wɔagye wɔn ahome no mu baako nyanee, a ɛne deɛ ɛwɔ mfimfini no; ɛfiri sɛ na ɛno yɛ kɛseɛ sene ti mmienu a aka no. 30 Na afei mehunuu sɛ atiri mmienu a aka no aka ho. 31 Na hwɛ, wɔn a wɔka ne ho no dane ti no, na ɛweee ntaban a anka ɛbɛdi hene no ase ntakra mmienu no. 32 Nanso saa ti yi maa ehu kaa asase nyinaa, na ɔdii wɔn a wɔtete asase so nyinaa so wɔ nhyɛsoɔ bebree mu; na na ɛwɔ wiase nnisoɔ sene ntaban a na ɛwɔ hɔ nyinaa. 33 Na yei akyi no mehunuu, na hwɛ, ti a ɛwɔ mfimfini no annyi ne ho adi bio mpofirim, te sɛ ntaban. 34 Na atitire mmienu a wɔdii asase so ne wɔn a wɔtete so no so no, na aka. 35 Na mehunuu, na hwɛ, ti a ɛwɔ nifa so no amene deɛ ɛwɔ benkum no. 36 Afei mede nne bi a ɛka kyerɛɛ me sɛ: Hwɛ w’anim na susuw nea worehu no ho. 37 Na mehunuu, na hwɛ, te sɛ gyata a ɔbobom a wɔapam no afiri kwaeɛ mu, na mehunuu sɛ ɔsomaa onipa nne kɔɔ ɔkɔre no nkyɛn sɛ: 38 Tie, me ne wo bɛkasa, na Ɔsorosoroni no bɛka akyerɛ wo sɛ: 39 Ɛnyɛ wo na wokae wɔ mmoa baanan a memaa wodii hene wɔ me wiase no mu, na wɔn mmere awiei afa wɔn so aba? 40 Na deɛ ɔtɔ so nnan no baeɛ, na ɔdii mmoa a wɔatwam no nyina ara so nkonim, na ɔnyaa tumi wɔ wiase no so ehu kɛseɛ, ne asase nyina ara so de nhyɛsoɔ bɔne bebree; na bere tenten saa na ɔde nnaadaa tenaa asaase so. 41 Na womfa nokware mmu asase atɛn. 42 Ɛfiri sɛ woahaw ahobrɛasefoɔ, woapira asomdwoeɛfoɔ, woadɔ atorofoɔ, na woasɛe wɔn a wɔsow aba no tenabea, na woabubu wɔn a wɔanyɛ wo bɔne biara no afasuo. 43 Ɛno nti na w’adebɔne aba Ɔsorosoroni no nkyɛn, na w’ahantan aba Ɔtumfoɔ no nkyɛn. 44 Ɔsorosoroni no nso ahwɛ ahantan mmerɛ no, na hwɛ, wɔawie, na n’akyideɛ aba mu. 45 Na ɛno nti, wo ɔkɔre, anaa wo ntaban a ɛyɛ hu, anaa wo ntakra bɔne anaa wo ti a ɛyɛ adwemmɔne, anaa wo nsateaa a ɛyɛ yaw, anaa wo nipadua hunu nyinaa. 46 Na asase nyinaa anya ahotɔ, na wɔasan aba, na wɔagye wɔn afiri w’atirimɔdensɛm mu, na wanya anidasoɔ ama deɛ ɔyɛɛ no atemmuo ne mmɔborɔhunu. TI 12. NKYERƐKYERƐMU 1 Na ɛbaa sɛ gyata no reka saa nsɛm yi akyerɛ ɔkɔre no, mehunuu. 2 Na hwɛ, ti a aka ne ntaban nnan no annyi ne ho adi bio, na mmienu no kɔɔ so na wɔsii wɔn ho sɛ wɔredi hene, na wɔn ahennie sua, na basabasayɛ ahyɛ mu ma. 3 Na mehunuu, na hwɛ, wɔannyi wɔn ho adi bio, na ɔkɔre no nipadua nyinaa hyehyee ma enti ehu kaa asase no, afei menyanee firii m’adwene mu ahokyere ne ahodwiriw mu, ne ehu kɛseɛ mu. na ɔka kyerɛɛ me honhom sɛ, . 4 Hwɛ, yei na woayɛ me, sɛ wohwehwɛ Ɔsorosoroni no akwan mu. 5 Hwɛ, nanso mabrɛ wɔ m’adwene mu, na mayɛ mmerɛw kɛse wɔ me honhom mu; na ahoɔden kakraa bi na ɛwɔ me mu, ɛnam ehu kɛseɛ a wɔde dii me so anadwo yi nti. 6 Enti afei mɛsrɛ Ɔsorosoroni no sɛ ɔnkyekye me werɛ nkɔsi awieeɛ. 7 Na mekaa sɛ: Awurade a ɔsoa tumidi, sɛ manya adom ansa na t hy ani, na sɛ wɔbu me ne wo bem wɔ afoforɔ bebree anim a, na sɛ me mpaebɔ ampa ara aba w’anim a; 8 Enti kyekye me werɛ, na kyerɛ me w’akoa anisoadehunu a ɛyɛ hu yi nkyerɛaseɛ ne nsonsonoeɛ a ɛda adi pefee, na woakyekye me kra werɛ pɛpɛɛpɛ. 9 Na woabu me atɛn sɛ mefata sɛ wokyerɛ me mmere a edi akyiri no. 10 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Yei ne anisoadehunu no nkyerɛaseɛ. 11 Ɔkɔre a wuhui sɛ ofi po mu reforo no ne ahenni a wohuu no wo nua Daniel anisoadehu mu no. 12 Nanso wɔankyerɛkyerɛ mu ankyerɛ no, ɛno nti afei mereka akyerɛ wo. 13 Hwɛ, nna no bɛba, a ahennie bi bɛsɔre wɔ asaase so, na wɔbɛsuro no akyɛn ahennie a na ɛdi n’anim no nyina ara. 14 Saa ara na ahene dumienu bedi hene, wɔn ho wɔn ho nnidiso nnidiso.
 • 15. 15 Ɛno na deɛ ɔtɔ so mmienu no bɛhyɛ aseɛ adi hene, na wanya mmerɛ asen dumienu no mu biara. 16 Na yei na ntaban dumienu no kyerɛ, deɛ wohunuu no. 17 Ɛnne a wotee sɛ ɛrekasa, na woanhu sɛ ɛrepue mfi tiri mu na mmom efi ne nipadua no mfinimfini no, nteaseɛ nie. 18 Sɛ saa ahennie berɛ no akyi no, aperepereɛ kɛseɛ bɛsɔre, na ɛbɛgyina nkoguo mu, nanso ɛrenhwe ase saa berɛ no, na mmom wɔbɛsan de akɔ ne mfitiaseɛ bio. 19 Na wohunuu ntakra ase nketewa awotwe no sɛ wɔbata ne ntaban ho no, nteaseɛ nie. 20 Ɔno mu na ahene baawɔtwe bɛsɔre a wɔn mmerɛ sua, na wɔn mfeɛ bɛyɛ ntɛmntɛm. 21 Na wɔn mu mmienu bɛyera, na mfimfini berɛ no rebɛn, wɔbɛkora baanan so akɔsi sɛ wɔn awieeɛ bɛfiri aseɛ abɛn, na wɔbɛkora mmienu so akosi awieeɛ. 22 Na ɛberɛ a wohunuu ti mmiɛnsa sɛ wɔregye wɔn ahome no, nkyerɛaseɛ nie. 23 Ne nna a edi akyiri mu no, Ɔsorosoroni no bɛma ahenni abiɛsa so, na wayɛ nneɛma pii foforo wɔ mu, na wɔadi asase so tumi, 24 Na wɔn a wɔte mu no de nhyɛsoɔ bebree sene wɔn a wɔdii wɔn anim no nyinaa. 25 Na yeinom ne wɔn a wɔbɛyɛ n’amumuyɛ, na wɔawie n’awiei a ɛtwa toɔ no. 26 Na ɛberɛ a wohunuu sɛ ti kɛseɛ no annyi ne ho adi bio no, ɛkyerɛ sɛ wɔn mu baako bɛwu wɔ ne mpa so, na nanso ɛyaw. 27 Na wɔn baanu a wɔbɛka no, wɔde nkrante bɛkum wɔn. 28 Na obiako nkrante bɛmene ɔfoforo no, na awiei koraa no, ɔno ankasa de nkrante bɛhwe ase. 29 Na wohunuu ntaban no ase ntakra mmienu a ɛtwam fa ti a ɛwɔ nifa so no; 30 Ɛkyerɛ sɛ yeinom ne wɔn a Ɔsorosoroni no de wɔn asie kɔsi wɔn awieeɛ: yei ne ahennie ketewa a ɔhaw ahyɛ mu ma, sɛdeɛ wohunuu no. 31 Na gyata a wohunuu no sɛ ɔresɔre afiri kwaeɛ mu na ɔrebobom na ɔrekasa akyerɛ ɔkɔre, na ɔde nsɛm a woate no nyinaa rekasa atia no wɔ ne nteneɛ ho; 32 Oyi ne nea wɔasra no, a Ɔsorosoroni no de asie ama wɔn ne wɔn amumuyɛ de akosi awiei: ɔbɛka wɔn anim, na ɔde wɔn atirimɔdensɛm akasa atia wɔn. 33 Na ɔde wɔn besi n’anim atemmuo mu atetefoɔ, na ɔbɛteɛ wɔn anim, na wateɛ wɔn so. 34 Na me nkurɔfoɔ nkaeɛ no, ɔde mmɔborɔhunu bɛgye wɔn, wɔn a wɔapiapia wɔn wɔ m’ahyeɛ so no, na ɔbɛma wɔn ani agye kɔsi atemmuo da no ba, a maka ho asɛm akyerɛ wo firi mfitiaseɛ. 35 Yei ne daeɛ a wohunueɛ no, na yeinom ne nkyerɛaseɛ no. 36 Wo nko ara na woafata sɛ wobɛhunu Ɔsorosoroni no ahintasɛm yi. 37 Enti kyerɛw nneɛma a woahu yi nyinaa wɔ nhoma mu na fa sie. 38 Na kyerɛkyerɛ wɔn ma nkurɔfoɔ no anyansafoɔ, a wonim wɔn akoma bɛtumi ate saa ahintasɛm yi ase. 39 Na wo ara twɛn wɔ ha nnanson bio, na wɔakyerɛ wo, biribiara a Ɔsorosoroni no pɛ sɛ ɔbɛka akyerɛ wo. Na ɔkaa saa na ɔkɔɔ ne kwan so. 40 Na ɛbaa sɛ, berɛ a nkurɔfoɔ no nyina ara hunuu sɛ nnanson no atwam, na mansan mma kuro no mu bio no, wɔboaboaa wɔn nyinaa ano, ɛfiri akumaa so kɔsi akɛseɛ so, na wɔbaa me nkyɛn bɛkaa sɛ: 41 Dɛn na yɛafom wo? na bɔne bɛn na yɛayɛ atia wo, a wogyaw yɛn, na wotena ha yi? 42 Adiyifoɔ no nyinaa mu no, wo nko ara na wɔagyaw yɛn, sɛ bobesa akuakuo ne kyɛnere wɔ baabi a ɛyɛ sum, ne sɛ guankɔbea anaa hyɛn a wɔakora so afiri ahum mu. 43 Anammɔne a aba yɛn nkyɛn no nnɔɔso anaa? 44 Sɛ wogyaa yɛn a, anka ɛbɛyɛ papa ama yɛn, sɛ wɔhyee yɛn nso Sion mfimfini a? 45 Na yɛnyɛ papa nsen wɔn a wowuwui wɔ hɔ no. Na wɔde nne kɛse sui. Ɛnna mebuaa wɔn sɛ: . 46 O Israel, nya awerɛkyekyesɛm pa; na mma wo ho nyɛ duru, wo Yakob fie. 47 Na Ɔsorosoroni no wɔ mo nkaeɛ mu, na Ɔtumfoɔ no werɛ mfirii mo wɔ sɔhwɛ mu. 48 Me deɛ, mennyaw mo, na mannyae mo nso, na maba ha sɛ merebɛbɔ mpaeɛ ama Sion amamfõ, na mahwehwɛ mmɔborɔhunu ama mo asomdwoeɛ ur kronkronbea. 49 Na afei obiara nkɔ mo fie, na nna yi akyi no mɛba mo nkyɛn. 50 Enti ɔman no kɔɔ kuro no mu sɛdeɛ mehyɛɛ wɔn no. 51 Na metenaa wuram nnanson, sɛdeɛ ɔbɔfoɔ no hyɛɛ me no; na midii wuram nhwiren no saa nna no mu nko ara, na minyaa me nam a ɛyɛ nhabannuru. TI 13. NKYERƐKYERƐMU 1 Na nnanson akyi no, mesoo daeɛ anadwo. 2 Na hwɛ, mframa bi firii ɛpo no mu sɔree, na ɛkanyan n’asorɔkye nyinaa. 3 Na mehunuu, na hwɛ, onipa no ne ɔsoro mpempem pii yɛɛ den, na ɔdanee n’anim hwɛeɛ no, nneɛma a wɔhunuu no n’ase nyinaa wosowee. 4 Na bere biara a ɛnne no fi n’anom no, wɔn a wɔtee ne nne no nyinaa hyehyee te sɛ nea asase twitwa bere a ɛte ogya no. 5 Na yei akyi no mehunuu, na, hwɛ, nnipakuo bi a wɔaboaboa wɔn ano, a wɔn dodoɔ mu, firi ɔsoro mframa nnan no mu, sɛ wɔrebɛhyɛ onipa a ɔfiri ɛpo no mu baeɛ no ase 6 Nanso mehunuu, na hwɛ, watwa ne ho bepɔ kɛseɛ bi, na watu akɔ soro wɔ so. 7 Nanso anka mɛhunu ɔmantam anaa beaeɛ a wɔatwa kokoɔ no nyinaa, na mantumi. 8 Na yei akyi no mehunuu, na hwɛ, wɔn a wɔaboaboa wɔn ho ano sɛ wɔrebɛhyɛ no ase no nyina ara suroe kɛseɛ, na nanso wɔsii akokoɔduro ko. 9 Na hwɛ, berɛ a ɔhunuu nnipakuo a wɔbaa hɔ no basabasayɛ no, wamma ne nsa so, na wankura nkrantɛ anaa akodeɛ biara. 10 Nanso me nko ara na mehunuu sɛ ɔsomaa firii n’anom te sɛ ogya a ɛpaeɛ, na ɔfirii n’anofafa mu ahome a ɛredɛw, na ɔtoo nkeka ne ahum firii ne tɛkrɛma mu.
 • 16. 11 Na wɔn nyinaa frafrae; ogya a ɛpae, ɔhome a ɛredɛw, ne ahum kɛse; na ɔde basabasayɛ hwee nnipadɔm a wɔasiesie wɔn ho sɛ wɔbɛko no so, na ɔhyee wɔn mu biara, ma enti mpofirim ara nnipadɔm a wontumi nkan wɔn no, wɔanhu biribiara, gye mfutuma ne wusiw hua nko ara: bere a mihuu eyi no, misuroe . 12 Ɛno akyi no, mehunuu sɛ saa ɔbarima no ara firi bepɔ no so siane, na mefrɛɛ Nnipakuo foforɔ a wɔpɛ asomdwoeɛ ba ne nkyɛn. 13 Na nnipa bebree baa ne nkyɛn, na ebinom ani gyei, ebinom dii awerɛhoɔ, na ebinom nso wɔkyekyeree, na ebinom nso de wɔn a wɔde afɔrebɔ maeɛ no baeɛ. 14 Woakyerɛ w’akoa anwanwadeɛ yi firi mfitiaseɛ, na woabu me sɛ mefata sɛ wogye me mpaebɔ. 15 Monkyerɛ me daeɛ yi asekyerɛ. 16 Na sɛdeɛ me nyinsɛn wɔ m’adwene mu no, wɔn a wɔbɛka wɔ saa nna no mu no nnue na wɔn a wɔnka wɔn akyi no nnue! 17 Na wɔn a wɔanka wɔn no, na wɔn mu yɛ duru. 18 Afei mete nneɛma a wɔde asie wɔ nna a ɛdi akyire no mu, a ɛbɛto wɔn ne wɔn a wɔaka akyi no ase. 19 Enti wɔba asiane akɛseɛ ne ahiadeɛ bebree mu, te sɛ sɛdeɛ saa daeɛ yi ka no. 20 Nanso ɛyɛ mmerɛw ma nea ɔwɔ asiane mu sɛ ɔbɛba eyinom mu sen sɛ obetwam sɛ mununkum afi wiase, na wanhu nneɛma a ɛrekɔ so wɔ nna a edi akyiri no mu. Na ɔbuaa me sɛ: . 21 Anisoadehunu no nkyerɛaseɛ na mɛkyerɛ wo, na mɛbue deɛ woahwehwɛ no akyerɛ wo. 22 Na woka wɔn a wɔaka wɔn akyi no ho asɛm no, nteaseɛ nie. 23 Deɛ ɔbɛgyina asiane ano saa berɛ no, wakora ne ho so, wɔn a wɔatɔ asiane mu no ne wɔn a wɔwɔ nnwuma ne gyidie wɔ Otumfoɔ no mu. 24 Enti monhunu yei sɛ wɔn a wɔagyaa wɔn akyi no wɔ nhyira sene wɔn a wɔawuwu. 25 Anisoadehunu no asekyerɛ nie: Na wohunuu ɔbarima bi sɛ ɔfiri ɛpo mfimfini reba. 26 Ɔno ne deɛ Ɔsorosoroni Nyankopɔn akora berɛ kɛseɛ bi so, na ɔno ara na ɔbɛgye n’abɔdeɛ, na ɔbɛhyehyɛ wɔn a wɔaka no. 27 Na ɛberɛ a wohunuu sɛ n’anom firi baeɛ sɛ mframa ne ogya ne ahum; 28 Na ɔnkura nkrantɛ anaa ɔko adwinnadeɛ biara, na mmom sɛ ɔde ahopere baeɛ no sɛee nnipakuo a wɔbaa sɛ wɔrebɛdi no so no nyinaa; eyi ne nkyerɛase no: 29 Hwɛ, nna bi reba, a Ɔsorosoroni no bɛhyɛ aseɛ agye wɔn a wɔwɔ asaase so. 30 Na ɔbɛma wɔn a wɔtete asase so no ho adwiriw wɔn. 31 Na obiako bɛhyɛ ne ho bɔ sɛ ɔne ɔfoforo bɛko, kuro baako ne ne yɔnko, beaeɛ baako ne ne yɔnko, ɔman baako ne ne yɔnko, na ahemman baako ne foforɔ. 32 Na mmerɛ no bɛba a saa nneɛma yi bɛba, na nsɛnkyerɛnneɛ a mekyerɛɛ wo kane no bɛsi, na afei wɔbɛka me Ba a wohunuu no sɛ onipa sɛ ɔreforo no. 33 Na sɛ ɔman no nyinaa te ne nne a, obiara bɛfiri n’asase so agyae ɔko a ɔne ne yɔnko wɔ no. 34 Na nnipadɔm a wontumi nkan wɔn bɛboaboa wɔn ano, sɛdeɛ wohunuu wɔn no, a wɔpɛ sɛ wɔba, na wɔdi no so nkonim denam ɔko so. 35 Na ɔbɛgyina Sion bepɔ no atifi. 36 Na Sion bɛba, na wɔasiesie no na wɔakyekyere no akyerɛ nnipa nyinaa. te sɛ sɛnea wuhuu koko a wɔasen a nsa nnim no. 37 Na me Ba yi bɛkasa atia saa aman no nhyehyɛɛ bɔne no, a ɛnam wɔn nkwa bɔne nti wɔatɔ ahum mu; 38 Na ɔde wɔn adwene bɔne ne ayayade a wɔde befi ase ayɛ wɔn ayayade a ɛte sɛ ogyaframa no bɛto wɔn anim. 39 Na ɛberɛ a wohunuu sɛ waboaboa nnipakuo foforɔ a wɔyɛ asomdwoeɛ ano aba ne nkyɛn no; 40 Eyinom ne mmusuakuw du no, a wɔfaa wɔn nneduafo fii wɔn ankasa asase so wɔ ɔhene Osea bere so, a Asiria hene Salmanasar de no kɔɔ nnommum mu, na ɔsoaa wɔn faa nsu no so, na saa ara na wɔbaa asaase foforo so . 41 Na wɔgyee saa afotuo yi wɔ wɔn mu, sɛ wɔbɛgya amanaman no mu nnipa dodoɔ no, na wɔakɔ asase foforɔ so, baabi a adesamma ntena da. 42 Na wɔadi wɔn mmara a wɔanni so da wɔ wɔn ankasa asase so no so wɔ hɔ. 43 Na wɔnam asubɔnten no ho kɔɔ Eufrate. 44 Na Ɔsorosoroni no yɛɛ nsɛnkyerɛnne maa wɔn, na ɔmaa nsuyiri no gyinaa hɔ kosii sɛ wɔtwam. 45 Ɛfiri sɛ na ɔkwan kɛseɛ bi fa saa asase no so, ɛne afe ne fã, na saa ɔmantam no ara na wɔfrɛ no Arsaret. 46 Afei wɔtenaa hɔ kɔsii berɛ a ɛdi akyire no; na afei berɛ a wɔbɛhyɛ aseɛ aba no, . 47 Ɔsorosoroni no bɛsi asubɔnten no mu nsuten bio, na wɔafa mu, ɛno nti na wode asomdwoeɛ hunuu nnipakuo no. 48 Na wɔn a wɔagyaa wo nkurɔfoɔ no ne wɔn a wɔhunu wɔn wɔ m’ahyeɛ mu. 49 Afei sɛ ɔsɛe aman a wɔaboaboa wɔn ano no dɔm a, ɔbɛbɔ ne nkurɔfoɔ a wɔaka no ho ban. 50 Na afei ɔbɛkyerɛ wɔn anwanwadeɛ akɛseɛ. 51 Ɛnna mekaa sɛ: O Awurade a wodi tumi no, kyerɛ me yei: Adɛn nti na mahu ɔbarima no sɛ ofi po mfimfini reba? 52 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: Sɛdeɛ worentumi nhwehwɛ na wunnim nneɛma a ɛwɔ ɛpo bun mu no: saa ara na obiara ntumi nhunu me Ba no anaa wɔn a wɔka ne ho wɔ asase so, gye awiabere . 53 Wei ne daeɛ a wohunuiɛ no nkyerɛaseɛ, na ɛnam so ma wo nko ara wɔ hare. 54 Ɛfiri sɛ woagyae w’ankasa wo kwan, na wode w’ahoɔden ayɛ me mmara, na woahwehwɛ. 55 Wode nyansa hyehyɛ w’asetena, na woafrɛ nhumu wo maame. 56 Na ɛno nti makyerɛ wo Ɔsorosoroni no ademudeɛ: nnansa akyi no mɛka nsɛm foforɔ akyerɛ wo, na maka tumi ne anwonwadeɛ akyerɛ wo. 57 Afei mefirii adi kɔɔ wuram, de ayeyi ne aseda kɛseɛ maa Ɔsorosoroni no ɛnam n’anwonwadeɛ a ɔyɛeɛ wɔ berɛ mu nti; 58 Na ɛsiane sɛ ɔdi saa ara ne nneɛma a ɛtɔ wɔ ne mmerɛ mu so nti, na metenaa hɔ nnansa.
 • 17. TI 14. NKYERƐKYERƐMU 1 Da a ɛtɔ so mmiɛnsa no, metenaa oduaba bi ase, na hwɛ, nne bi firii wura bi mu baa me so sɛ: Esdra, Esdra. 2 Na mekaa sɛ: Me ni, Awurade Na mesɔre gyinaa me nan so. 3 Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ: Wuram no mu na meyii me ho adi kyerɛɛ Mose, na me ne no kasae, bere a na me nkurɔfo resom wɔ Misraim no. 4 Na mesomaa no sɛ ɔnkɔdii me nkurɔfoɔ anim firii Misraim, na mede no foroo bepɔ a mekuraa no kyɛeɛ no so. 5 Na ɔkaa anwonwadeɛ bebree kyerɛɛ no, na ɔkyerɛɛ no mmerɛ no mu ahintasɛm ne n’awieeɛ; na ɔhyɛɛ no sɛ, . 6 Saa nsɛm yi na wobɛka, na wode yeinom asie. 7 Na afei mese wo sɛ, . 8 Fa nsɛnkyerɛnne a makyerɛ ne adaeso a woahu ne nkyerɛaseɛ a woate no asie w’akoma mu. 9 Ɛfiri sɛ wɔbɛyi wo afiri nyina ara mu, na ɛfiri seesei rekɔ no, wobɛtena me Ba no ne wɔn a wɔte sɛ wo nkyɛn kɔsi sɛ mmerɛ no bɛba awieeɛ. 10 Efisɛ wiase ahwere ne mmerantebere, na mmere no afi ase reyɛ dedaw. 11 Na wiase no mu akyekyɛ dumienu, na ne nkyekyɛmu du no ayera dedaw, ne nkyɛmu du mu fã. 12 Na deɛ ɛka ho wɔ nkyɛmu du mu fã akyi. 13 Afei siesie wo fie, na ka wo nkurɔfo anim, kyekye wɔn a wɔahyia ahohia mu werɛ, na afei gyae ɔporɔw. 14 Gyae nsunsuansoɔ a ɛwuo firi wo so, to onipa nnesoa ngu, yi su a ɛyɛ mmerɛ firi hɔ seesei, . 15 Na fa adwene a emu yɛ duru ma wo no to nkyɛn, na yɛ ntɛm guan fi mmerɛ yi ho. 16 Na bɔne a ɛkyɛn deɛ woahunu sɛ ɛrekɔ so no bɛba akyiri yi. 17 Na hwɛ sɛnea wiase no bɛyɛ mmerɛw wɔ mfe a akyɛ mu no, saa ara na bɔne bɛdɔɔso wɔ wɔn a wɔte mu no so. 18 Efisɛ bere no aguan akɔ akyirikyiri, na adan a wɔde ma no abɛn, efisɛ afei de anisoadehu a woahu no reba ntɛm. 19 Afei mebuaa w’anim sɛ: 20 Hwɛ, Awurade, mɛkɔ, sɛdeɛ wohyɛɛ me no, na matu nkurɔfoɔ a wɔwɔ hɔ no anim, na wɔn a wɔbɛwo wɔn akyi no, hwan na ɔbɛtu wɔn fo? saa na wiase no asi sum mu, na wɔn a wɔte mu no nni hann. 21 Ɛfiri sɛ wɔahyew wo mmara obiara nnim deɛ wɔayi wo, anaa adwuma a ɛbɛhyɛ aseɛ. 22 Na sɛ manya adom wɔ w’anim a, soma Honhom Kronkron no mmra me mu, na mɛtwerɛ deɛ wɔayɛ wɔ wiase firi mfitiaseɛ no nyina ara, a wɔatwerɛ wɔ wo mmara mu, ama nnipa ahunu wo kwan, na wɔn nso a ɛbɛtra ase wɔ nna a edi akyiri no mu no betumi atra ase. 23 Na ɔbuaa me sɛ: Kɔ wo kwan so na boaboa nkurɔfoɔ no ano, na ka kyerɛ wɔn sɛ wɔnnhwehwɛ wo nna aduanan. 24 Na hwɛ wo siesie adaka nnua bebree, na fa Sarea, Dabria, Selemia, Ekanus, ne Asiel, wɔn baanum a wɔasiesie wɔn ho sɛ wɔbɛtwerɛ ntɛm no ka wo ho; 25 Na bra ha, na mɛsɔ nhumu kanea wɔ w’akoma mu, a wɔrendum, kɔsi sɛ nneɛma a wobɛhyɛ aseɛ akyerɛw no bɛba mu. 26 Na sɛ woyɛ wie a, wobɔ nneɛma bi dawuru, na fa nsɛm bi kyerɛ anyansafoɔ kokoam, ɔkyena dɔnhwerew yi na wobɛfiri aseɛ akyerɛw. 27 Afei mefirii adi sɛdeɛ ɔhyɛeɛ no, na meboaboaa ɔman no nyinaa ano kaa sɛ: 28 O Israel, tie nsɛm yi. 29 Mfitiaseɛ no, na yɛn agyanom yɛ ahɔhoɔ wɔ Misraim, baabi a wɔgyee wɔn firii. 30 Na monyaa nkwa mmara a wɔanni so, a mo nso moabu so wɔ wɔn akyi no. 31 Afei wɔkyekyɛɛ asase no, Sion asaase no mu wɔ ntonto mu, na mo agyanom ne mo ara moayɛ amumuyɛ, na moanni akwan a Ɔsorosoroni no hyɛɛ mo no so. 32 Na sɛ ɔyɛ ɔtemmufoɔ tenenee nti, ɔgyee adeɛ a ɔde maa mo no firii mo nsam. 33 Na afei mowɔ ha, na mo nuanom wɔ mo mu. 34 Enti sɛ ɛte saa sɛ mobɛbrɛ mo ankasa mo nhumu ase, na moasiesie mo akoma a, wɔbɛkora mo nkwa mu na owuo akyi no mobɛnya mmɔborɔhunu. 35 Na owuo akyi no atemmuo no bɛba, berɛ a yɛbɛtena ase bio, na ɛno na wɔbɛda ateneneefoɔ din adi, na wɔaka amumɔyɛfoɔ nnwuma ho asɛm. 36 Enti mma obiara mmra me nkyɛn seesei, na ɔnhwehwɛ me nna aduanan yi. 37 Enti mefaa mmarima baanum no sɛnea ɔhyɛɛ me no, na yɛkɔɔ wuram kɔtenaa hɔ. 38 Na ade kyee no, hwɛ, ɛnne bi frɛɛ me sɛ: Esdra, bue w’ano na nom nea mede ma wo nom. 39 Afei mebuee m’ano, na hwɛ, ɔde kuruwa bi a ɛyɛ ma te sɛ nsuo ayɛ me ma, nanso ne kɔla te sɛ ogya. 40 Na mefaa no nomee, na menom bi no, m’akoma kaa nhumu, na nyansa nyin wɔ me kokom, ɛfiri sɛ me honhom hyɛɛ me nkaeɛ den. 41 Na m’ano buee, na wɔanto mu bio. 42 Ɔsorosoroni no maa mmarima baanum no nteaseɛ, na wɔtwerɛɛ anisoadehunu a ɛyɛ nwonwa a ɛfa anadwo no ho a na wɔnnim, na wɔtenaa hɔ adaduanan, na wɔtwerɛɛ awia, na anadwo nso wɔdii paanoo. 43 Na me deɛ. Mekasa awia, na mankura me tɛkrɛma anadwo. 44 Nna aduanan mu na wɔtwerɛɛ nwoma ahanu ne nnan. 45 Na nnafua aduanan no duruiɛ no, Ɔsorosoroni no kaa sɛ: Wɔn a wodi kan a woatwerɛ no mmɔ wɔn ho dawuru, na wɔn a wɔfata ne wɔn a wɔnfata no nkenkan. 46 Na aduɔson a ɛtwa toɔ no deɛ, na wode ama wɔn a wɔyɛ anyansafoɔ wɔ ɔman no mu nko ara. 47 Wɔn mu na nhumu asubura, nyansa asubura ne nimdeɛ asuten wɔ. 48 Na meyɛɛ saa. TI 15 NKYEKYƐMU 1 Hwɛ, ka nkɔmhyɛ nsɛm a mede bɛhyɛ w’anom no wɔ me nkurɔfoɔ aso mu, Awurade na ɔseɛ. 2 Na ma wɔnkyerɛw wɔn krataa so, efisɛ wɔyɛ nokwafo ne nokware.
 • 18. 3 Nsuro adwemmɔne a ɛtia wo, mma wɔn a wɔkasa tia wo no nhaw wo. 4 Na wɔn a wonni nokware no nyinaa bewuwu wɔ wɔn nokwaredi a wonni mu. 5 Hwɛ, Awurade na ɔseɛ, mede ɔhaw bɛbrɛ wiase; nkrante, ɔkɔm, owu, ne ɔsɛe. 6 Na amumuyɛ agu asaase nyina ara ho fĩ, na wɔn nnwuma a ɛyɛ yaw no aba mu. 7 Ɛno nti na Awurade se. 8 Merenkura me tɛkrɛma mu bio sɛ ɛfa wɔn amumuyɛ a wɔyɛ no ahohora no ho, na meremma wɔn kwan wɔ saa nneɛma no mu, a wɔde wɔn ho hyɛ mu amumɔyɛ mu: hwɛ, mogya a ne ho nni asɛm ne trenee teɛm frɛ me, ne akra a wɔde wɔn ho hyɛ mu no nwiinwii bere nyinaa kɛkɛ. 9 Na dɛm ntsi, Ewuradze na ɔse dɛ, esi pi se, mɛgye hɔn so ka, na magye bɔgya a ne ho nni asɛm no nyina ara firi hɔn mu ama me. 10 Hwɛ, wɔde me nkurɔfoɔ rekɔ sɛ nguankuo a wɔrekɔkum wɔn: Meremma wɔn kwan seesei ntena Misraim asaase so. 11 Na mede nsa a ɛyɛ den ne abasa a wɔatene bɛba, na mede ɔhaw akunkum Misraim sɛnea na ɛte kan no, na masɛe n’asase nyinaa. 12 Misraim bedi awerɛhow, na wɔde ɔhaw ne asotwe a Onyankopɔn de bɛba ne so no bɛbɔ ne fapem. 13 Wɔn a wɔfuw asase no bɛdi awerɛhoɔ, ɛfiri sɛ wɔn aba bɛtɔre wɔ ogya ne asukɔtweaa ne nsoromma kuo a ɛyɛ hu mu. 14 Wiase ne wɔn a wɔte mu nnue! 15 Na nkrantɛ ne wɔn sɛe abɛn, na ɔman baako bɛsɔre ako atia t ɔfoforo, na nkrante wɔ wɔn nsam. 16 Na atuatew bɛba nnipa mu, na wɔatow ahyɛ wɔn ho wɔn ho so; wɔrenhwɛ wɔn ahemfo anaa mmapɔmma, na wɔn nneyɛeɛ kwan bɛgyina wɔn tumi mu. 17 Onipa bɛpɛ sɛ ɔkɔ kuro bi mu, na ɔrentumi. 18 Na wɔn ahomasoɔ nti nkuro no bɛhaw, afie bɛsɛe, na nnipa bɛsuro. 19 Onipa renhu ne yɔnko mmɔbɔ, na mmom ɔde nkrantɛ bɛsɛe wɔn afie, na wafow wɔn agyapadeɛ, ɛnam aduane a wɔnnya ne ahohiahia kɛseɛ nti. 20 Hwɛ, Onyankopɔn na ɔse, mɛfrɛ asaase so ahemfo nyina ara ma wɔabu me, wɔn a wɔfiri owia apueɛ, anafoɔ, apueeɛ, ne Libanus; sɛ wɔbɛdan wɔn ho wɔn ho atia wɔn ho, na wɔatua deɛ wɔayɛ wɔn no so ka. 21 Sɛdeɛ wɔda so ara yɛ nnɛ ma wɔn a wɔapaw wɔn no, saa ara na mɛyɛ, na matua ka wɔ wɔn kokom. Sɛ Awurade Nyankopɔn se ni; 22 Me nsa nifa renhu nnebɔneyɛfo, na me nkrante rennyae wɔn a wohwie mogya a ɛho nni asɛm guu asase so no so. 23 Ogya afi n’abufuw mu, na ahyew asase fapem ne nnebɔneyɛfo te sɛ sare a wɔahyew. 24 Wɔn a wɔyɛ bɔne, na wɔnni me mmaransɛm so no nnue! Awurade na ɔseɛ. 25 Merenka wɔn mmɔbɔ, mo mma, momfiri tumi mu, monngu me kronkronbea ho fi. 26 Na Awurade nim wɔn a wɔyɛ bɔne tia no nyina ara, na ɛno nti ɔgye wɔn kɔ owuo ne ɔsɛeɛ mu. 27 Na afei ɔhaw no aba asase nyinaa so na mobɛtena mu, ɛfiri sɛ Onyankopɔn rennye mo, ɛfiri sɛ moayɛ bɔne atia no. 28 Hwɛ anisoadehunu a ɛyɛ hu ne ne firi apueeɛ. 29 Ɛhɔ na Arabia ɔtweaseɛ amanaman de nteaseɛnam bebree bɛfiri adi, na wɔasoa wɔn dodoɔ sɛ mframa wɔ asase so, na wɔn a wɔte wɔn nyinaa asuro na wɔn ho popo. 30 Afei nso Karmanfoɔ a wɔn bo afuw abufuo no bɛfiri adi sɛ wuram mprako, na wɔde tumi kɛseɛ bɛba, na wɔne wɔn akɔko, na wɔasɛe Asiriafoɔ asaase no fã bi. 31 Na afei ɔtweaseɛ no bɛdi tumi, akae wɔn su; na sɛ wɔdane wɔn ho, na wɔabɔ pɔw wɔ tumi kɛseɛ mu sɛ wɔbɛtaa wɔn a, . 32 Afei eyinom bɛhaw mogya, na wɔnam wɔn tumi so ayɛ komm, na wɔaguan. 33 Na atamfo bɛka wɔn ho afi Asiriafo asase so, na wɔasɛe wɔn mu binom, na ehu ne ehu ne wɔn ahemfo ntam akasakasa bɛba wɔn dɔm mu. 34 Hwɛ mununkum a ɛfiri apueeɛ ne atifi kɔsi anafoɔ, na ɛyɛ hu paa sɛ wobɛhwɛ, abufuo ne ahum ahyɛ mu ma. 35 Wɔbɛbɔ wɔn ho wɔn ho, na wɔbɛbɔ nsoromma bebree agu asase so, mpo wɔn ara wɔn nsoromma; na mogya befi nkrante mu akosi yafunu mu, . 36 Na nnipa nwura kɔsi yoma tokuru. 37 Na ehu ne ahopopo kɛseɛ bɛba asase so, na wɔn a wɔhunu abufuo no bɛsuro, na ahopopo bɛba wɔn so. 38 Na afei ahum akɛseɛ bɛfiri anafoɔ fam, ne atifi fam, ne ɔfa foforɔ afiri atɔeɛ fam. 39 Na mframa a ano yɛ den bɛsɔre afiri apueeɛ fam, na ɛbɛbue mu; na mununkum a ɔde abufuw maa so, ne nsoromma a ɛkanyan no sɛ ɛde ehu ba apuei ne atɔe mframa no so no, wɔbɛsɛe no. 40 Abufuhyeɛ ne nsoromma mununkum akɛseɛ a ɛyɛ den no bɛhoahoa wɔn ho ama asase nyinaa ne wɔn a wɔtete so no abɔ hu; na wɔbɛhwie nsoromma a ɛyɛ hu agu mmeae a ɛkorɔn na ɛwɔ soro biara so, . 41 Ogya, ne asukɔtweaa, ne nkrante a ɛtu, ne nsuo bebree, na afuo nyinaa ayɛ mã, ne nsubɔnten nyinaa, ne nsuo kɛseɛ bebree. 42 Na wɔbɛbubu nkuro ne afasuo, mmepɔ ne nkokoɔ, kwaeɛ mu nnua ne wuram sare ne nnɔbaeɛ. 43 Na wɔde pintinn bɛkɔ Babilon na wɔabɔ no hu. 44 Wɔbɛba ne nkyɛn atwa ne ho ahyia, na wɔbɛhwie nsoromma ne abufuw nyinaa agu ne so, na mfutuma ne wusiw bɛforo akɔ soro, na wɔn a wɔatwa ne ho ahyia nyinaa adi awerɛhow. 45 Na wɔn a wɔaka wɔ n’ase no bɛsom wɔn a wɔde ehu aka no. 46 Na wo, Asia, a wowɔ Babilon anidasoɔ mu kyɛfa, na woyɛ ne nipa animuonyam. 47 Wo nnue, wo mmɔbɔfoɔ, ɛfiri sɛ woayɛ wo ho sɛ ɔno; na wode aguamammɔ asiesie wo mmabea, ama wɔasɔ w’adɔfo a wɔpɛ sɛ wɔne wo bɔ aguaman daa no ani na wɔahoahoa wɔn ho. 48 Woadi deɛ wɔtan no n’adwuma ne ne nnoɔma nyinaa mu no akyi. 49 Mɛma amanehunu aba wo so; okunafo, ohia, ɔkɔm, nkrante ne ɔyaredɔm, sɛ wode ɔsɛe ne owu bɛsɛe w’afie.
 • 19. 50 Na wo Tumi animuonyam bɛyow sɛ nhwiren, ɔhyew a wɔsoma fa wo so no bɛsɔre. 51 Wobɛyɛ mmerɛw sɛ ɔbaa ohiani a wɔabɔ no akuturuku, na wɔateɛ no apirapira so, na atumfoɔ ne adɔfo rentumi nnye ve wo. 52 Sɛ anka mede ahoɔyaw bɛtia wo saa, Awurade na ɔseɛ. 53 Sɛ woankum wɔn a wɔapaw wɔn no daa, na woama wo nsa a wobɔ no so, na woka wɔn awufo ho asɛm bere a woabow nsa no a, . 54 Wobɛkyerɛ w’anim fɛfɛɛfɛ? 55 W’aguamammɔ ho akatua bɛda wo kokom, ɛno nti wobɛnya akatua. 56 Sɛdeɛ woyɛɛ me deɛ woayi me no, Awurade na ɔseɛ, saa ara na Onyankopɔn bɛyɛ wo, na ɔde wo ahyɛ amumɔyɛ mu 57 Ɔkɔm bɛkum wo mma, na wobɛhwe ase wɔ nkrantɛ mu, wɔbɛbubu wo nkuro, na wo deɛ nyinaa de nkrantɛ asɛe wɔ wuram. 58 Wɔn a wɔwɔ mmepɔ so no, ɔkɔm bɛkum wɔn, na wɔadi wɔn ankasa nam, na wɔanom wɔn ankasa mogya, ɛnam aduane ho kɔm ne nsuo sukɔm kɛseɛ nti. 59 Wo sɛ obi a n’ani nnye no, wobɛfa po no mu aba, na woanya ɔhaw bio. 60 Na kwan no mu no, wɔbɛpere wɔn ho akɔ kuro a ɛnyɛ hwee no so, na wɔasɛe w’asase no fã bi, na wɔasɛe w’animuonyam fã bi, na wɔasan akɔ Babilon a wɔsɛee no no mu. 61 Na wɔbɛtow wo akyene sɛ nwura, na wɔbɛyɛ wo sɛ ogya; 62 Na ɛbɛsɛe wo ne wo nkuro, w’asase ne wo mmepɔ; wɔde ogya bɛhyew wo kwae ne wo nnua a ɛsow aba nyinaa. 63 Wɔbɛfa wo mma akɔ nnommum mu, na hwɛ, deɛ wowɔ no, wɔbɛfow, na wɔasɛe w’anim fɛfɛɛfɛ. TI 16. NKYERƐKYERƐMU 1 Wo nnue, Babilon ne Asia! wo nnue, Misraim ne Siria! 2 Momfa kotokuo ne nwi ntama nhyɛ mo ho, monsu mo mma awerɛhoɔ; ɛfiri sɛ mo sɛe abɛn. 3 Wɔasoma nkrante aba mo so, na hena na obetumi asan asan? 4 Wɔasoma ogya aba mo mu, na hena na obetumi adum? 5 Wɔde ɔhaw ahorow abrɛ mo, na dɛn ne nea obetumi apam wɔn? 6 So obi betumi apam gyata a ɔkɔm de no wɔ wuram? anaasɛ obi betumi adum ogya no wɔ nwansena mu, bere a afi ase rehyew no? 7 So obi betumi adan agyan a agyantofo a ne ho yɛ den tow no bio? 8 Awurade tumfoɔ no na ɔsoma ɔhaw no na hwan ne deɛ ɔbɛtumi apam wɔn? 9 Ogya bepue afi n’abufuw mu, na hena ne nea obetumi adum? 10 Ɔbɛtow anyinam, na hena na ɔrensuro? ɔbɛbɔ aprannaa, na hena na ɔrensuro? 11 Awurade bɛhunahuna, na hwan na wɔrenhwe no koraa wɔ n’anim? 12 Asase wosow ne ne fapem; ɛpo sɔre a asorɔkye fi bun mu, na n’asorɔkye ho popo, ne emu mpataa nso, Awurade anim ne ne tumi anuonyam anim. “ 14 Hwɛ, wɔasoma ɔhaw no, na ɛrensan mma bio, kɔsi sɛ ɛbɛba asaase so. 15 Ogya no asɔ, na wɔrendum kɔsi sɛ ɛbɛhyew asase fapem. 16 Sɛ agyan a agyantofo denden tow no nsan n’akyi no, saa ara na ɔhaw ahorow a wɔde bɛba asase so no rensan bio. 17 Me nnue! nnue ne me! hena na obegye me saa nna no mu? 18 Awerɛhoɔ ne awerɛhoɔ kɛseɛ mfitiaseɛ; ɔkɔm ne owuo kɛseɛ mfitiaseɛ; akodi mfiase, na tumi horow no begyina ehu mu; bɔne mfiase! dɛn na mɛyɛ bere a saa bɔne yi bɛba no? 19 Hwɛ, wɔsoma ɔkɔm ne ɔhaw, ahohiahia ne amanehunu sɛ mpire a wɔde besiesie. 20 Nanso yeinom nyina ara nti wɔrensan mfi wɔn amumuyɛ ho, na wɔremfa wɔn adwene nsi mpire no so daa. 21 Hwɛ, aduane bɛyɛ papa a ne boɔ yɛ mmerɛ wɔ asaase so, araa ma wɔbɛsusu sɛ wɔn ho wɔ tebea pa mu, na mpo saa berɛ no, bɔne bɛfiri asaase so, nkrantɛ, ɔkɔm, ne ntwitwiridii kɛseɛ. 22 Na wɔn a wɔtete asase so no mu bebree bɛyera wɔ ɔkɔm mu; na ɔfoforo a ɔkwati ɔkɔm no, nkrante bɛsɛe no. 23 Na wɔbɛtow awufoɔ agu sɛ nwura, na obiara nni hɔ a ɔbɛkyekyere wɔn werɛ, ɛfiri sɛ asase bɛsɛe, na nkuro nso agu. 24 Obiara renka a ɔbɛfuw asase na wagu 25 Nnua no bɛsow aba, na hena na ɔbɛboaboa ano? 26 Bobe no bɛbere, na hena na obetiatia so? ɛfiri sɛ mmeaeɛ nyinaa bɛyɛ amamfõ ama nnipa. 27 Enti onipa bi bɛpɛ sɛ ohu ɔfoforo na watie ne nne. 28 Kuro bi mu du bɛka, na afuo mu mmienu a wɔde wɔn ho ahintaw nnua a ɛyɛ den ne abotan mu mpaapaemu mu. 29 Sɛnea Ngodua turo mu wɔ dua biara so no, ngodua abiɛsa anaa anan ka; 30 Anaasɛ sɛ wɔboaboa bobeturo ano a, wɔn a wɔde nsi hwehwɛ bobeturo no mu akuwakuw bi aka. 31 Saa ara nso na saa nna no mu no, nnipa baasa anaa baanan bɛka wɔn a wɔde nkrante hwehwɛ wɔn afie mu. 32 Na asase bɛsɛe, na n’afuo ayɛ dedaw, na nsɔe bɛhyɛ n’akwan ne n’akwan nyinaa ma, ɛfiri sɛ obiara rentu kwan. 33 Mmabaa bɛdi awerɛhoɔ a wɔnni ayeforokunu; mmea no bedi awerɛhow, a wonni kununom; wɔn mmabea bedi awerɛhow, a wonni aboafo. 34 Akodi mu no, wɔbɛsɛe wɔn ayeforokunu, na ɔkɔm bɛyera wɔn kununom. 35 Awurade nkoa, montie yeinom na monte aseɛ. 36 Hwɛ, Awurade asɛm no, gye, monnnye anyame a Awurade kaa wɔn ho asɛm no nni. 37 Hwɛ, ɔhaw ahorow no rebɛn, na ɛnsɛ. 38 Sɛ ɔbaa a ɔnyinsɛn wɔ bosome a ɛtɔ so nkron mu awo ne ba no, n’awoɔ nnɔnhwere mmienu anaa mmiɛnsa no,
 • 20. ɛyaw akɛseɛ twa ne yafunu ho hyia, na ɛyaw no sɛ abofra no fi adi a, ɛyaw no ntena hɔ kakra. 39 Saa ara nso na ɔhaw no rennyae mma asaase so, na wiase bɛdi awerɛhoɔ, na awerɛhoɔ bɛba no so wɔ afanu nyinaa. 40 O me nkurɔfoɔ, montie m’asɛm: monsiesie mo ho mma mo ko, na saa bɔne no mu nyɛ sɛ akwantufoɔ wɔ asase so. 41 Deɛ ɔtɔn no, ɔnyɛ sɛ deɛ ɔdwane, na deɛ ɔtɔ no nyɛ sɛ deɛ ɔbɛhwere. 42 Deɛ ɔte aguadeɛ, sɛ deɛ ɔnnya mfasoɔ biara, na deɛ ɔsi dan no, sɛ deɛ ɔrentena mu. 43 Deɛ oguu no te sɛ nea ɔrentwa, saa ara na deɛ ɔdua bobe turo no nso te sɛ deɛ ɔrentwa bobe aba no. 44 Wɔn a wɔware te sɛ wɔn a wɔrenwo mma; na wɔn a wɔnware no te sɛ akunafoɔ. 45 Na ɛno nti wɔn a wɔyɛ adwumaden no yɛ adwuma kwa; 46 Na ahɔho bɛtwa wɔn aba, na wɔafow wɔn agyapade, atutu wɔn afie, na wɔafa wɔn mma nnommum, ɛfiri sɛ nnommumfa ne ɔkɔm mu na wɔbɛnya mma. 47 Na wɔn a wɔde adwotwa kɔ wɔn aguadeɛ mu no, dodoɔ no ara na wɔsiesie wɔn nkuro, wɔn afie, wɔn agyapadeɛ ne wɔn ankasa nnipa. 48 Dodow no ara na me bo befuw wɔn wɔ wɔn bɔne ho, Awurade na ɔseɛ. 49 Te sɛ aguaman anibereɛ ɔbaa nokwafoɔ ne ɔbra pa. 50 Saa ara na tenenee bɛtan amumuyɛ, berɛ a ɔbɔ ne ho ase, na ɔbɛbɔ no soboɔ wɔ n’anim, sɛ ɔba a ɔbɛbɔ deɛ ɔde nsi hwehwɛ bɔne biara a ɛwɔ asase so no ho ban. 51 Na ɛno nti monyɛ sɛ ɛno, anaa ne nnwuma. 52 Ɛfiri sɛ kakra bi, na wɔbɛyi amumuyɛ afiri asase so, na tenenee adi hene wɔ mo mu. 53 Mma ɔdebɔneyɛfoɔ no nka sɛ ɔnnyɛ bɔne, ɛfiri sɛ Onyankopɔn bɛhye gya fango wɔ ne tiri so, a ɛka Awurade Nyankopɔn ne n’animuonyam anim sɛ: Menyɛɛ bɔne. 54 Hwɛ, Awurade nim nnipa nnwuma nyina ara, wɔn adwene, wɔn adwene, ne wɔn akoma; 55 Wɔn a wɔkaa asɛm no nko ara sɛ: Wɔnyɛ asase no. na wɔyɛɛ no: Ma wɔnyɛ ɔsoro; na wɔbɔɔ no. 56 N’asɛm mu na wɔyɛɛ nsoromma, na ɔnim wɔn dodoɔ. 57 Ɔhwehwɛ bun mu, ne emu ademude; wasusu ɛpo ne deɛ ɛwɔ mu. 58 Wato ɛpo mu wɔ nsuo mfimfini, na ɔde n’asɛm asɛn asase wɔ nsuo no so. 59 Ɔtrɛw ɔsoro mu sɛ akorae; nsuo no so na ɔde sii fam. 60 Sare so na wayɛ nsuten ne atare wɔ mmepɔ atifi, na nsuyiri bɛhwie afiri abotan atenten so agugu asase so nsuo. 61 Ɔbɔɔ onipa, na ɔde n’akoma hyɛɛ nipadua no mfimfini, na ɔmaa no ahome, nkwa ne nhumu. 62 Aane ne Ade Nyinaa so Tumfoɔ Nyankopɔn Honhom a ɔbɔɔ nneɛma nyina ara, na ɔhwehwɛ nneɛma a ahintaw nyina ara wɔ asase so ahintasɛm mu no. 63 Ampa ara ɔnim mo nhyehyɛɛ, ne deɛ modwene wɔ mo akoma mu, mpo wɔn a wɔyɛ bɔne, na wɔpɛ sɛ wɔde wɔn bɔne sie. 64 Enti Awurade ahwehwɛ mo nnwuma nyinaa mu pɛpɛɛpɛ, na ɔde mo nyinaa ani awu. 65 Na sɛ wɔde mo bɔne ba a, mo ani bewu nnipa anim, na mo ankasa mo bɔne bɛyɛ mo sobofoɔ saa da no. 66 Dɛn na mobɛyɛ? anaasɛ ɛbɛyɛ dɛn na mode mo bɔne asie Onyankopɔn ne n’abɔfo anim? 67 Hwɛ, Onyankopɔn ankasa ne ɔtemmufoɔ, monsuro no: mongyae mo bɔne, na mo werɛ mfiri mo amumuyɛ, na momfa ne ho nhyɛ mu bio daa: saa ara na Onyankopɔn bɛdi mo anim, na wagye mo afiri ɔhaw nyina ara mu. 68 Ɛfiri sɛ, hwɛ, nnipakuo kɛseɛ abufuo a ɛredɛre ahye mo so, na wɔbɛfa mo mu binom, na wɔde nneɛma a wɔde abɔ afɔdeɛ ama abosom ayɛ mo aduane. 69 Na wɔn a wɔpene so no, wɔbɛdi wɔn ho fɛw ne ahohorabɔ mu, na wɔatiatia wɔn nan ase. 70 Ɛfiri sɛ atuateɛ kɛseɛ bɛba wɔn a wɔsuro Awurade no so wɔ baabiara, ne nkuro a ɛdi hɔ no. 71 Wɔbɛyɛ sɛ abɔdamfo a wɔrenkyɛ obiara, nanso wɔda so ara sɛe wɔn a wosuro Awurade no na wɔsɛe wɔn. 72 Efisɛ wɔbɛsɛe na wɔafa wɔn nneɛma akɔ, na wɔatow wɔn afi wɔn afie mu. 73 Afei wɔbɛhunu wɔn, wɔn a wɔapaw wɔn; na wɔbɛsɔ wɔn ahwɛ sɛ sika kɔkɔɔ a ɛwɔ ogya mu. 74 Tie, O mo adɔfo, Awurade na ɔseɛ: hwɛ, amanehunu nna no abɛn, nanso mɛgye mo afiri saa ara. 75 Monnsuro na monnnye akyinnyeɛ; ɛfiri sɛ Onyankopɔn ne mo kwankyerɛfoɔ, . 76 Na wɔn a wodi me mmaransɛm ne m’ahyɛdeɛ so no kwankyerɛfoɔ, Awurade Nyankopɔn na ɔseɛ: mma mo bɔne nnso mo, na mommma mo mmusuo nnso. 77 Due nka wɔn a wɔde wɔn bɔne akyekyere wɔn, na wɔde wɔn ini akata wɔn so su te sɛ afuw a nnua akata so, na nsɔe akata ne kwan so, na obiara rentumi mfa mu! 78 Wogyaw no a wɔansiesie, na wɔtow gu ogya mu sɛ wɔde bɛhyew.