SlideShare a Scribd company logo

Tsonga - 2nd Maccabees.pdf

2nd Maccabees is a deuterocanonical book which recounts the persecution of Jews under King Antiochus IV Epiphanes and the Maccabean Revolt against him. Painting by Pierre Paul Rubens, 1634.

1 of 17
Download to read offline
Tsonga - 2nd Maccabees.pdf
NDZIMA YA 1
1 Vamakwerhu, Vayuda lava nga eYerusalema ni le tikweni ra
Yudiya, va navelela vamakwerhu, Vayuda lava nga etikweni
hinkwaro ra Egipta rihanyo ni ku rhula.
2 Xikwembu a xi mi twele tintswalo, mi tsundzuka ntwanano
wa xona lowu xi wu endleke na Abrahama, Isaka na Yakobo,
malandza ya xona yo tshembeka;
3 Mi nyika hinkwenu mbilu ya ku n’wi tirhela, ni ku endla ku
rhandza ka yena, hi xivindzi lexinene ni mianakanyo ya ku
tiyimisela;
4 Pfula timbilu ta n’wina enawini ni swileriso swa yena, mi
mi rhumela ku rhula;
5 Yingisa swikhongelo swa n’wina, mi va ni vun’we na
n’wina, mi nga tshuki mi mi tshika hi nkarhi wa maxangu.
6 Sweswi hi kona laha hi mi khongelelaka.
7 Hi nkarhi lowu Demetriyo a fumeke ha wona, hi lembe ra
dzana na makume-nhungu-nhungu, hina Vayuda hi mi tsalele
hi maxangu lamakulu lama hi weleke emalembeni wolawo, ku
sukela enkarhini lowu Yasoni ni ntlawa wakwe va pfukeleke
etikweni ro kwetsima ni mfumo.
8 Hi hisa rivala, hi halata ngati leyi nga riki na nandzu; hi
tlhela hi humesa magandzelo ni mapa lamanene, hi lumeka
timboni, hi veka swinkwa.
9 Sweswi vonani leswaku mi tlangela nkhuvo wa mintsonga
hi n’hweti ya Casleu.
10 Hi lembe ra 148, vanhu lava a va ri eYerusalema ni le
Yudiya, ni huvo na Yudasi, va rhumele ku xeweta ni ku
hanyisa rihanyo eka Aristobulu, n’wini wa hosi Ptolemeyo,
loyi a a ri exifundzheni xa vaprista lava totiweke, ni le ka
vaprista lava totiweke Vayuda lava a va ri eEgipta;
11 Leswi Xikwembu xi hi kutsuleke emaxangwini lamakulu,
ha xi nkhensa swinene, tanihi leswi hi tshameke hi lwa ni hosi.
12 Hikuva u hlongole lava lwaka endzeni ka muti wo
kwetsima.
13 Hikuva loko murhangeri a fika ePeresiya, ni vuthu leri a ri
ri na rona leri a ri vonaka ri nga hluriwi, va dlayiwile
etempeleni ya Nanea hi vukanganyisi bya vaprista va Nanea.
14 Hikuva Antiyoko, onge hiloko a lava ku n’wi teka, a ta
endhawini yoleyo ni vanghana vakwe lava a va ri na yena, va
ta amukela mali hi vito ra vukati.
15 Kuteloko vaprista va Naniya va humile, kutani a nghena ni
ntlawa lowutsongo eka khampasi ya tempele, va pfala tempele
hi ku hatlisa loko Antiyoko a nghena.
16 Loko va pfula nyangwa ya le xihundleni ya lwangu, va
hoxa maribye yo fana ni ku dzindza ka tilo, va dlaya ndhuna
ya masocha, va ma tsemelela hi swiphemu-phemu, va va ba
tinhloko va ma hoxa eka lava a va ri ehandle.
17 A ku dzunisiwe Xikwembu xa hina eka swilo hinkwaswo,
lexi nyiketeke lava nga chaviki Xikwembu.
18 Hikokwalaho, leswi sweswi hi kunguhateke ku hlayisa ku
basisiwa ka tempele hi siku ra vu-25 ra n’hweti ya Casleu, hi
vone swi fanerile ku mi tiyisekisa ha swona, leswaku na
n’wina mi ta swi hlayisa, tanihi nkhuvo wa mintsonga ni wa
ndzilo, lowu hi nyikiweke wona loko Neemias a humesa
magandzelo, endzhaku ka sweswo u ake tempele ni alitari.
19 Hikuva loko vatata wa hina va yisiwe ePeresiya, vaprista
lava a va tinyiketela hi nkarhi wolowo va teke ndzilo wa
alitari exihundleni, va wu tumbeta endhawini leyi nga riki na
nchumu ya mugodi lowu nga riki na mati, laha va wu
hlayiseke, lerova ndhawu ya kona yi nga tiviwi vavanuna
hinkwavo.
20 Endzhaku ka malembe yo tala, loko Xikwembu xi tsakisile,
Neemiasi, loko a rhumiwe hi hosi ya Peresiya, a rhuma
vatukulu va vaprista lava a va yi tumbeta endzilweni; ;
21 Kutani a va lerisa leswaku va yi koka, va yi tisa; naswona
loko magandzelo ma vekiwile, Neemias a lerisa vaprista
leswaku va fafazela tihunyi ni swilo leswi vekiweke ehenhla
ka tona hi mati.
22 Loko leswi swi endliwile, kutani ku fika nkarhi wa
leswaku dyambu ri ta, leri a ri tumbetiwe epapeni, ku pfurha
ndzilo lowukulu, lerova un’wana ni un’wana a hlamala.
23 Kutani vaprista va endla xikhongelo loko gandzelo ri ri
karhi ri dyiwa, ndzi ri, vaprista ni lavan’wana hinkwavo,
Yonathani a sungula, kasi lavan’wana hinkwavo va hlamula,
ku fana na Neemias.
24 Kutani xikhongelo a xi ri hi mukhuva lowu; We HOSI,
Hosi Xikwembu, Muvumbi wa swilo hinkwaswo, la chavaka,
ni matimba, ni wo lulama, ni tintswalo, ni Hosi yin'we ni ya
tintswalo,
25 Hi wena un’we munyiki wa swilo hinkwaswo, u ri un’we
wo lulama, wa matimba hinkwawo ni la nga heriki, wena la
kutsulaka Israyele emaxangwini hinkwawo, u hlawule vatata
wa vona, u va hlawulekisa.
26 Amukela xitlhavelo xa tiko ra wena hinkwaro ra Israyele, u
hlayisa xiavelo xa wena, u xi kwetsimisa.
27 Hlengeleta lava hangalakeke eka hina, u kutsula lava
tirhelaka exikarhi ka vamatiko, languta lava nyenyetsaka ni
lava nyenyetsaka, u tivisa vamatiko leswaku hi wena
Xikwembu xa hina.
28 Xupula lava hi tshikilelaka, u hi endle leswo biha hi ku
tikukumuxa.
29 Pfuxeta byala vanhu va wena endhawini ya wena yo
kwetsima, hilaha Muxe a vuleke hakona.
30 Vaprista va yimbelela tipisalema ta ku nkhensa.
31 Loko gandzelo ri herile, Neemia a lerisa leswaku mati lama
saleke ma cheriwa emaribyeni lamakulu.
32 Loko leswi swi endliwile, ku pfurha langavi, kambe ri
herisiwa hi ku vonakala loku a ku voninga alitarini.
33 Kutani loko mhaka leyi yi tiviwa, hosi ya Peresiya yi
byeriwe leswaku endhawini leyi vaprista lava a va yisiwa va
tumbete ndzilo eka yona, ku humelele mati, ni leswaku
Nemiya u basise magandzelo ha wona.
34 Kutani hosi yi pfala ndhawu yoleyo, yi yi kwetsimisa,
endzhaku ka loko yi ringetile mhaka leyi.
35 Hosi yi teka tinyiko to tala, yi nyika lava yi lavaka ku va
tsakisa.
36 Kutani Neemias a thya mhaka leyi leswaku i Naftara, leswi
nga ku vula, ku basisiwa: kambe vanhu vo tala va swi vitana
Nefi.
NDZIMA YA 2
1 Nakambe ku kumeka eka tirhekhodo, leswaku muprofeta
Jeremy u lerisile lava rhwariweke ku teka ndzilo, hilaha swi
kombisiweke hakona.
2 Naswona muprofeta, loko a va nyike Nawu, a va lerisile
leswaku va nga rivali swileriso swa Yehovha, ni leswaku va
nga hambuki emianakanyweni ya vona, loko va vona
swifaniso swa silivhere ni swa nsuku, ni swikhaviso swa vona.
3 A va khutaza hi mavulavulelo man’wana yo tano, leswaku
Nawu wu nga suki etimbilwini ta vona.
4 Nakambe a ku ri eka tsalwa leri fanaka, leswaku muprofeta,
loko a tsundzuxiwa hi Xikwembu, a lerisa tabernakela ni
Areka leswaku swi famba na yena, loko a ri karhi a huma
entshaveni, laha Muxe a khandziyeke kona, a vona ndzhaka
ya Xikwembu.
5 Loko Jeremy a fika kwalaho, a kuma bako leri nga ni
mbhovo, laha a nga veka tabernakela ni Areka ni alitari ya
mirhi ya risuna, kutani a pfala nyangwa.
6 Kutani van’wana va lava a va n’wi landzela va ta va ta
fungha ndlela, kambe a va yi kumanga.
7 Loko Jeremy a swi vona, a va sola, a ku: “Loko ku ri
ndhawu yoleyo, a yi nge tiviwi ku fikela enkarhini lowu
Xikwembu xi nga ta tlhela xi hlengeleta vanhu va xona, xi va
amukela hi tintswalo.”
8 Kutani Yehovha u ta va komba swilo leswi, kutani ku
vangama ka Yehovha ku ta humelela ni papa, hilaha ri
kombisiweke hakona ehansi ka Muxe, ni ku fana ni loko
Solomoni a navela leswaku ndhawu leyi yi kwetsimisiwa hi
ndlela leyi xiximekaka.
9 Ku tlhela ku tivisiwa leswaku, leswi a tlhariheke, u nyikele
gandzelo ra ku tinyiketela ni ra ku hetisa tempele.
10 Ku fana ni loko Muxe a khongela eka Yehovha, ndzilo wu
xika wu huma etilweni wu hisa magandzelo.
11 Hiloko Muxe a ku: “Hikuva gandzelo ra xidyoho a ri nga ta
dyiwa, ri herile.”
12 Hiloko Solomoni a hlayisa masiku wolawo ya nhungu.
13 Swilo leswi fanaka swi vikiwile ni le ka matsalwa ni le ka
tinhlamuselo ta Neemias; ni ndlela leyi a simekeke layiburari
a hlengeleteke swiendlo swa tihosi, ni vaprofeta, na Davhida,
ni mapapila ya tihosi malunghana ni tinyiko to kwetsima.
14 Hi mukhuva lowu fanaka na yena Yudasi u hlengelete
swilo hinkwaswo leswi lahlekeke hikwalaho ka nyimpi leyi hi
veke na yona, kutani swi tshama na hina.
15 Hikokwalaho, loko mi lava swona, rhumelani van’wana
leswaku va ta mi tisela swona.
16 Loko hi ri kusuhi ni ku tlangela ku tibasisa, hi mi tsalele,
kutani mi ta endla leswinene, loko mi hlayisa masiku wolawo.
17 Nakambe hi tshemba leswaku Xikwembu lexi poniseke
vanhu va xona hinkwavo, xi va nyika hinkwavo ndzhaka, ni
mfumo ni vuprista ni vukwetsimelo.
18 Hilaha a tshembiseke hakona eNawini, ku nga ri khale u ta
hi twela vusiwana, a hi hlengeleta ku suka etikweni rin’wana
ni rin’wana ehansi ka tilo, a hi yisa endhawini yo kwetsima,
hikuva u hi kutsurile emaxangwini lamakulu, u basise ndhawu
yoleyo.
19 Malunghana ni Yudasi Makabeyo ni vamakwavo ni ku
basisiwa ka tempele leyikulu ni ku nyiketeriwa ka alitari.
20 Tinyimpi ta Antiyoko Epifani na Yupato n’wana wakwe.
21 Swikombiso leswi vonakaka swi huma etilweni eka lava a
va tikhoma hi ndlela ya vununa leswaku va xixima Vuyuda,
lerova, loko va nga ri vatsongo, va hlula tiko hinkwaro, va
hlongorisa mintshungu ya tiharhi.
22 Kutani tempele yi tlhela yi vuyisa tempele leyi dumeke
emisaveni hinkwayo, yi ntshunxa muti, yi seketela milawu
leyi yaka ehansi, Hosi yi va twela musa hi tintswalo hinkwato.
23 Swilo leswi hinkwaswo, ndzi ri, leswi swi vuriweke hi
Yasoni wa le Kirene hi tibuku ta ntlhanu, hi ta kambela hi ku
komisa hi vholumo yin’we.
24 Hikuva va anakanyela nhlayo leyi nga pimekiki, ni ku
nonon’hweriwa loku va ku kumaka ku navela ku languta
switlhokovetselo swa xitori, hikwalaho ka ku hambana-
hambana ka mhaka leyi.
25 Hi tivonele leswaku lava lavaka ku hlaya va tsaka, ni
leswaku lava navelaka ku tsundzuka va ta olova, ni leswaku
hinkwavo lava swi nghenaka emavokweni ya vona va ta
vuyeriwa.
26 Hikokwalaho eka hina, lava hi tekeke ntirho lowu wo vava
wa ku pfuxeta, a swi nga olovi, kambe a ku ri mhaka ya nyuku
ni ku rindza;
27 Ku fana ni leswi swi nga oloviki eka loyi a lunghiselelaka
nkhuvo, a lava ku vuyeriwa hi van’wana;
28 Ku tshikela mutsari ku khoma loku kongomeke ka
xin’wana na xin’wana xo karhi, na ku tirha hi matimba ku
landzelela milawu ya xifunengeto.
29 Hikuva kukotisa muaki lonkulu wa yindlu leyintshwa a
fanele ku khathalela muako hinkwawo; kambe loyi a
tiyimiseleke ku yi veka, ni ku yi penda, u fanele ku lava swilo
leswi faneleke ku yi khavisa;
30 Ku yima ehenhla ka yinhla yin’wana ni yin’wana, ni ku
kambisisa swilo hi ku angarhela, ni ku lava ku tiva hi ku
kongoma, i swa mutsari wo sungula wa xitori.
31 Kambe ku tirhisa marito yo koma, ni ku papalata ku
tikarhata ngopfu entirhweni, swi fanele ku nyikiwa loyi a nga
ta endla xifunengeto.
32 Laha hi ta sungula xitori: ntsena hi engetela swo tala eka
leswi vuriweke, leswaku i nchumu wa vuphukuphuku ku
endla xingheniso xo leha, ni ku va xo koma eka xitori hi xoxe.
NDZIMA YA 3
1 Loko muti lowo kwetsima wu akiwa hi ku rhula hinkwako,
ni milawu yi hlayisiwe kahle swinene, hikwalaho ka ku chava
Xikwembu ka Oniyasi Muprista lonkulu, ni ku venga ka yena
vubihi.
2 Swi endlekile leswaku hambi ku ri tihosi hi toxe ti xixime
ndhawu, ni ku kurisa tempele hi tinyiko ta tona letinene
ngopfu;
3 Lerova Seleucus wa le Asia hi mali ya yena n’wini u rhwale
swibalo hinkwaswo leswi a swi ri swa ntirho wa magandzelo.
4 Kambe Simoni un’wana wa nyimba ya Benjamini, loyi a
vekiweke ndhuna ya tempele, a holova ni muprista lonkulu hi
mpfilumpfilu emutini.
5 Loko a nga swi koti ku hlula Oniyasi, a n’wi yisa eka
Apoloniya n’wana wa Thrasiya, loyi hi nkarhi wolowo a a ri
ndhuna-nkulu ya Selosiriya ni Fenikiya.
6 Kutani a n’wi byela leswaku vuhlayiselo bya xuma
eYerusalema a byi tele hi mali leyi nga pimekiki, lerova
rifuwo ra vona ro tala, leri nga fambisaniki ni xibalo xa
magandzelo, a ri hlayeki, ni leswaku swa koteka ku tisa
hinkwaswo eka swa hosi voko.
7 Loko Apoloniyo a fika eka hosi, a n’wi kombe mali leyi a yi
byeriwile, hosi yi hlawule Heliyodoro muhlayisi wa yona wa
mali, yi n’wi rhumela xileriso leswaku a n’wi tisela mali leyi
boxiweke ka ha ri emahlweni.
8 Hi ku hatlisa Heliodorus a teka riendzo ra yena; ehansi ka
muvala wa ku endzela miti ya Celosyria na Fenice, kambe
hakunene ku hetisisa xikongomelo xa hosi.
9 Kuteloko a fika eYerusalema, kutani a amukeriwile hi
xichavo hi muprista lonkulu wa muti, a n’wi byela vutlhari
lebyi nyikiweke hi mali yoleyo, a n’wi byela leswaku a tile
hikwalaho ka yini, a vutisa loko swilo leswi swi ri tano
hakunene.
10 Kutani muprista lonkulu a n’wi byela leswaku ku ni mali
yo tano leyi vekeriweke ku pfuna tinoni ni vana lava nga riki
na tatana.
11 Nileswaku yin’wana ya yona a yi ri ya Hirkano n’wana wa
Tobiya, wanuna la xiximekaka swinene, ku nga ri ku fana ni
Simoni lowo homboloka loyi a vuleke marungula lama
hoxeke.
12 Naswona leswaku a swi nga koteki nikatsongo leswaku
vaendliwa swo biha swo tano, lava va swi endleke eka ku
kwetsima ka ndhawu, ni le ka vukulu ni ku kwetsima loku nga
onhiwiki ka tempele, loku xiximiwaka ehenhla ka misava
hinkwayo.
13 Kambe Heliyodoro, hikwalaho ka xileriso xa hosi lexi yi
nyikiweke xona, a ku: “Swi fanele swi nghenisiwa
evuhlayiselweni bya hosi.”
14 Hi siku leri a ri vekeke, a nghena ku hlela mhaka leyi.
15 Kambe vaprista, va nkhinsama emahlweni ka alitari va
ambale swiambalo swa vona swa vaprista, va vitana loyi a
endleke nawu malunghana ni swilo leswi a swi hlayiseke, va
ya etilweni, leswaku va hlayisiwa va hlayisekile eka lava va
tiboheke leswaku va hlayisiwa.
16 Kutani un’wana ni un’wana loyi a a langute muprista
lonkulu emahlweni, a a ta va a vavise mbilu yakwe, hikuva
xikandza xakwe ni ku cinca ka muvala wakwe a swi twarisa
ku vaviseka ka le ndzeni ka mianakanyo yakwe.
17 Hikuva wanuna loyi a a rhendzeriwe hi ku chava ni ku
chava miri, lerova lava a va n’wi languta va swi vona leswaku
a a ri ni gome lerikulu embilwini yakwe sweswi.
18 Van’wana va tsutsumele etindlwini ta vona va khitikanela
etindlwini ta vona va ya endla xikombelo xa vanhu hinkwavo,
hikuva ndhawu yoleyo a yi fana ni ku delela.
19 Vavasati lava a va ambale tinguvu to khwaxa ehansi ka
swifuva swa vona, a va tele eswitarateni, vanhwanyana lava a
va ri karhi va tsutsumela, van’wana va ya etinyangweni,
van’wana va ya emakhumbini, van’wana a va languta hi
mafasitere.
20 Hinkwavo, va khome mavoko ya vona va kongoma
etilweni, va kombela.
21 Kutani munhu a swi ta va a twela vusiwana loko a vona ku
wa ka ntshungu wa mixaka hinkwayo, ni ku chava ka
muprista lonkulu a ri eku xanisekeni ko tano.
22 Kutani va vitana Hosi ya Matimba Hinkwawo leswaku a
hlayisa swilo leswi endliweke hi ku tshemba swi hlayisekile
naswona swi tiyiseka eka lava va swi endleke.
23 Hambi swi ri tano Heliodorus u hetisise leswi a swi
lerisiwe.
24 Loko a ri kwalaho a ri ni varindzi va yena evuhlayiselweni
bya xuma, Hosi ya mimoya ni Hosana ya matimba hinkwawo,
a endla xivono lexikulu, lerova hinkwavo lava tikukumuxaka
va ta nghena na yena va hlamarisiwa hi matimba ya
Xikwembu. va titivala, va chava swinene.
25 Hikuva ku humelele hanci leyi nga ni mukhandziyi wo
chavisa eka yona, yi khavisiwe hi xifunengeto xo saseka
swinene, yi tsutsuma hi matimba, yi ba Heliyodorus hi
milenge ya yona ya le mahlweni, naswona a swi tikomba onge
loyi a tshameke hanci a a ri ni ntambhu leyi heleleke nsuku.
26 Majaha man’wana mambirhi ma humelela emahlweni ka
yena, lama xiyekaka hi matimba, lama sasekeke ni swiambalo
swo saseka, ma yime etlhelo ka yena matlhelo hamambirhi; a
n'wi ba nkarhi hinkwawo, a n'wi tlhava ngopfu.
27 Hiloko Heliyodorus a wela ehansi hi xitshuketa, a
rhendzeriwa hi munyama lowukulu, kambe lava a va ri na
yena va n'wi teka va n'wi hoxa exigwitsirisini.
28 Xisweswo yena, loyi a nga ta sweswinyana hi xitimela
lexikulu ni varindzi va yena hinkwavo va nghena
evuhlayiselweni bya xuma lebyi vuriweke, va nga swi koti ku
ti pfuna hi matlhari ya yena, naswona swi le rivaleni leswaku
va amukele matimba ya Xikwembu.
29 Hikuva hi voko ra Xikwembu u lahliwile ehansi, a etlela a
nga ha ri na ntshembo hinkwawo wa vutomi.
30 Kambe va dzunisa Yehovha, loyi a xiximeke ndhawu ya
yena hi singita, hikwalaho ka tempele; leyi emahlweninyana a
yi tele hi ku chava ni ku karhateka, loko Hosi ya Matimba
Hinkwawo yi humelela, yi tele hi ntsako ni ku tsaka.
31 Hi ku hatlisa vanghana van’wana va Heliyodorus va
khongela Oniya, leswaku a vitana Loyi a nge Henhla-henhla
leswaku a n’wi nyika vutomi bya yena, loyi a etleleke a
lunghekele ku tshika moya.
32 Hiloko muprista lonkulu, hi ku kanakana leswaku hosi yi
nga ehleketi leswaku Heliyodoro yi endliwe vukanganyisi byo
karhi hi Vayuda, a humesa xitlhavelo xa rihanyo ra wanuna
loyi.
33 Loko muprista lonkulu a ri karhi a kombetela ku rivaleriwa,
majaha wolawo lama ambaleke swiambalo leswi fanaka ma
humelela, ma yima etlhelo ka Heliyodoro, ma ku: “Nkhensa
Oniyasi muprista lonkulu, hikuva Hosi yi ku nyike vutomi
hikwalaho ka yena.
34 Loko u vona leswaku u biwe hi swibakele u huma etilweni,
byela vanhu hinkwavo matimba lamakulu ya Xikwembu.
Kuteloko va vula marito lawa, a va nga ha humeleli.
35 Kutani Heliyodoro, endzhaku ka loko a humelerile
gandzelo eka Yehovha, a endla swihlambanyo leswikulu eka
loyi a poniseke vutomi bya yena, ni ku xeweta Oniyasi, a
tlhelela eka hosi ni vuthu rakwe.
36 Kutani a nyikela vumbhoni eka vanhu hinkwavo hi
mintirho ya Xikwembu lexikulu, leyi a yi voneke hi mahlo
yakwe.
37 Loko hosi Heliyodoro, loyi a nga ha vaka munhu la
fanelekaka ku tlhela a rhumeriwa eYerusalema, a ku:
38 Loko u ri na nala kumbe muxengi, n'wi rhumele kona, u ta
n'wi amukela kahle loko a baleka ni vutomi bya yena, hikuva
endhawini yoleyo, a swi kanakanisi; ku ni matimba yo
hlawuleka ya Xikwembu.
39 Hikuva loyi a tshamaka etilweni tihlo ra yena ri langute
ndhawu yoleyo, a yi sirhelela; kutani u ba ni ku lovisa lava
taka ku ta ri vavisa.
40 Swilo leswi khumbaka Heliyodorus ni ku hlayisa
vuhlayiselo bya xuma, swi wa hi muxaka lowu.
NDZIMA YA 4
1 Simoni loyi sweswi, loyi hi nga vulavula ha yena eku
sunguleni, a a ri muxengi wa mali ni tiko ra ka vona, u rhukete
Oniyasi, onge hiloko a chavisile Heliodorus, a va muendli wa
swilo swo biha.
2 Xisweswo u ve ni xivindzi xo n’wi vitana muxengi, loyi a a
faneriwa hi muti lowunene, a rhandza tiko ra ka vona, a
hisekela milawu swinene.
3 Kambe loko rivengo ra vona ri ya emahlweni, lerova ku
dlaya vanhu hi un’wana wa ntlawa wa Simoni.
4 Oniyasi hi ku vona khombo ra ku kanetana loku, ni leswaku
Apoloniyo, tanihi ndhuna-nkulu ya Celosyria na Fenikiya, u
hlundzuke ngopfu, a andzisa vubihi bya Simoni.
5 A nga yanga eka hosi leswaku a va muhehli wa vanhu va
tiko ra ka vona, kambe a lava ku vuyeriwa ka vanhu hinkwavo,
erivaleni ni le xihundleni.
6 Hikuva a swi vonile leswaku a swi nga koteki leswaku tiko
ri tshama ri miyerile, Simoni a tshika vuphukuphuku bya yena,
handle ka loko hosi yi swi languta.
7 Kambe endzhaku ka rifu ra Seluko, loko Antiyoko la
vuriwaka Epifani a teke mfumo, Yasoni makwavo wa Oniya a
tirha hi xihundla leswaku a va muprista lonkulu.
8 A tshembisa hosi hi ku khongelela titalenta ta silivhere ta
madzana manharhu na makume-nhungu, ni titalenta tin'wana
ta makume-nhungu.
9 Handle ka leswi, a tshembisa ku avela van’wana va dzana
na makume ntlhanu, loko a nga va na mpfumelelo wo n’wi
akela ndhawu yo endla vutiolori, ni ku letela vantshwa hi
mikhuva ya vamatiko, ni ku va tsala va Yerusalema hi ku ya
hi vito ra Vaantiyokiya.
10 Loko hosi yi pfumelerile, naswona yi kume ku fuma ka
yona, yi hatle yi tisa tiko ra yona eka mukhuva wa Magriki.
11 Kutani malunghelo ya vuhosi lama nyikiweke Vayuda hi
ndlela yo hlawuleka hi ku tirhisa Yohane tata wa Yupolem,
loyi a yeke muyimeri eRhoma leswaku a ya endla vunghana
ni mpfuno, u ma teke; kutani a wisa tihulumendhe leti a ti ri hi
ku landza Nawu, a tisa mikhuva leyintshwa leyi lwisanaka na
Nawu.
12 Hikuva u ake ndhawu yo titoloveta hi ntsako ehansi ka
xihondzo hi xoxe, a tisa majaha lamakulu ehansi ka yena, a
ma ambala xihuku.
13 Kutani ku tlakuke ngopfu ka mikhuva ya Magriki ni ku
andza ka mikhuva ya vuhedeni, hikwalaho ka ku thyakisa
lokukulu ka Yasoni, musiwana loyi a nga chaviki Xikwembu,
loyi a nga riki muprista lonkulu;
14 Leswaku vaprista a va nga ha ri na xivindzi xo tlhela va
tirhela ealitarini, kambe hi ku delela tempele, ni ku honisa
magandzelo, va hatlise ku va lava dlayiwaka eka mali leyi nga
riki enawini endhawini ya ku titoloveta, endzhaku ka loko
ntlangu wa Discus wu va vitanile;
15 A va nga veki ku xiximeka ka vatata wa vona, kambe va
tsakela ku vangama ka Vagriki ku tlula hinkwavo.
16 Hikwalaho ka sweswo ku va wela khombo lerikulu, hikuva
a va ri valala va vona ni varihiseri, lava va landzeleleke
mukhuva wa vona hi ku hiseka, ni lava a va navela ku fana na
vona eka swilo hinkwaswo.
17 Hikuva a hi mhaka yo vevuka ku endla leswo biha ku
lwisana ni milawu ya Xikwembu, kambe nkarhi lowu
landzelaka wu ta twarisa swilo leswi.
18 Loko ntlango lowu a wu tirhisiwa lembe rin’wana ni
rin’wana ra ripfumelo wu tlangeriwa eTiro, hosi a yi ri kona.
19 Yasoni loyi la nga riki na tintswalo u rhumele varhumiwa
vo hlawuleka ku suka eYerusalema, lava a va ri Va-Antiyoka,
leswaku va ya rhwala madzana manharhu ya tidrakima ta
silivhere eka gandzelo ra Hercules, leyi hambi ku ri varhwari
va yona va voneke swi fanerile ku nga yi nyikeli eka gandzelo,
hikuva a swi nga olovi, kambe ku va kona yi vekeriwe
swibalo swin’wana.
20 Mali leyi kutani, malunghana ni murhumeri, yi vekeriwe
gandzelo ra Hercules; kambe hikwalaho ka varhwari va yona,
a yi tirhisiwa ku endla ti- gallie.
21 Loko Apoloniyo n’wana wa Menestheus a rhumeriwe
eEgipta leswaku a vekiwa hosi Ptolemeyo Filometor
exiluvelweni, Antiyoko, hi ku twisisa leswaku a nga
khumbeki kahle etimhakeni ta yena, a tiyimisela ku hlayiseka
ka yena, kutani a fika eYopa, a suka kwalaho a ya
eYerusalema : 1 .
22 Yasoni ni va muti va amukeriwile hi ndlela leyi
xiximekaka, va tisiwa hi rivoni ni ku huwelela lokukulu.
23 Endzhaku ka malembe manharhu Yasoni u rhumele
Menelawu, makwavo wa Simoni loyi a boxiweke laha henhla,
leswaku a ya rhwala mali leyi eka hosi, a n’wi anakanya hi
timhaka to karhi leti lavekaka.
24 Kambe loko yi tisiwa emahlweni ka hosi, loko yi yi
kurisile hikwalaho ka ku vonakala loku vangamaka ka
matimba ya yona, a tikumela vuprista, a nyikela hi titalenta ta
silivhere leti tlulaka Yasoni hi madzana manharhu.
25 Hiloko a ta ni xileriso xa hosi, a nga tisi nchumu lowu
fanelaka ku va muprista lonkulu, kambe a ri ni vukarhi bya
mufumi wa tihanyi ni vukarhi bya xivandzana xa tihanyi.
26 Hiloko Yasoni, loyi a a tsongahata makwavo, a
rhuketeriwa hi un’wana, a boheka ku balekela etikweni ra
Vaamoni.
27 Kutani Menelawu a kuma vuhosi, kambe loko ku ri mali
leyi a yi tshembiseke hosi, a nga yi tekelanga enhlokweni,
hambileswi Sostrati mufumi wa xigodlho a a yi lava.
28 Hikuva ku hlengeletiwa ka mikhuva a ku ri ka yena.
Hikokwalaho havumbirhi bya vona va vitaniwile emahlweni
ka hosi.
29 Kutani Menelawu u siye Lisimako makwavo
ematshan’weni ya yena evuprista; kutani Sostrato a siya
Crates, loyi a a ri ndhuna-nkulu ya Vakipra.
30 Loko swilo sweswo swi ri karhi swi endliwa, va ka Tarso
na Malosi va pfukela mfumo, hikuva va nyikiwe nsati
lontsongo wa hosi, loyi a vuriwaka Antiyoka.
31 Kutani hosi yi ta hi ku hatlisa leswaku yi rhurisa timhaka,
yi siya Andronicus, wanuna la nga ni vulawuri, a va mupfuni
wa yona.
32 Kutani Menelawu, hi ku anakanya leswaku u kume nkarhi
lowu faneleke, a yiva swibya swin’wana swa nsuku
etempeleni, a swi nyika Andronicus, swin’wana a swi xavisa
eTiro ni le mitini leyi rhendzeleke.
33 Kuteloko Oniyasi a tiva ku tiyiseka, a n’wi tshinya, a ya
evukwetsimelweni eDafne, leyi nga ekusuhi na Antiyoka.
34 Hikokwalaho Menelawu, a teka Andronikasi a hambanisa,
a n'wi khongela, a n'wi khongela leswaku a n'wi khoma
Oniyasi emavokweni ya yena; loko a khorwisekile, kutani a ta
eka Oniyasi hi vukanganyisi, a n'wi nyika voko ra yena ra
xinene hi ku hlambanya; hambileswi a a kanakaniwa hi yena,
kambe a n'wi kucetela ku huma evukwetsimelweni, a n'wi
pfalela hi ku hatlisa, a nga ri na mhaka ni vululami.
35 Hikwalaho ka sweswo a va nga ri Vayuda ntsena, kambe ni
vo tala va matiko man’wana, va hlundzuke ngopfu, va
hlundzuke ngopfu hikwalaho ka ku dlaya ka munhu loyi hi
ndlela leyi nga fanelangiki.
36 Loko hosi yi vuya etindhawini leti rhendzeleke Kilikiya,
Vayuda lava a va ri emutini wolowo ni Vagriki van’wana lava
a va nyenya mhaka leyi, va vilela hikuva Oniyasi u dlayiwile
handle ka xivangelo.
37 Hikokwalaho Antiyoko a tisola hi mbilu hinkwayo, a twela
vusiwana, a rila, hikwalaho ka mahanyelo ya yena lama nga ni
vuxiyaxiya ni ku titsongahata ya loyi a feke.
38 Hi ku hlundzuka, hi ku hatlisa a teka Andronikasi wa yena
wa xivunguvungu, a handzula swiambalo swa yena, a n’wi
yisa emutini hinkwawo ku ya fika endhawini yoleyo, laha a
nga dlaya Oniyasi, laha a dlayeke mudlayi la rhukaniweke
kona. Xisweswo HOSI Xikwembu xi n'wi hakela nxupulo wa
yena, hilaha a a faneriwa hakona.
39 Loko ku endliwe switlhavelo swo tala emutini hi Lisimako
hi mpfumelelo wa Menelawu, naswona mihandzu ya wona yi
hangalasiwa, ntshungu wu hlengeletanile ku lwa na Lisimako,
swibya swo tala swa nsuku se a swi rhwariwile.
40 Hiloko vanhu lava tolovelekeke va pfuka, va tele hi
vukarhi, Lisimako a hlomisa vavanuna va kwalomu ka magidi
manharhu, a sungula ku humesa madzolonga; Auranus un’we
a ri murhangeri, wanuna loyi a nga hundza ekule hi malembe,
naswona a nga ri ehansi hi vuphukuphuku.
41 Kutani loko va vona ku ringeta ka Lisimako, van’wana va
vona va khoma maribye, van’wana va khoma swibakele,
van’wana va teka mavoko ya ntshuri, lowu landzeleke, va ma
hoxa hinkwaswo swin’we ehenhla ka Lisimako ni lava va va
khandziyeke.
42 Hi ndlela yoleyo vo tala va vona va va vavisa, van’wana va
va ba ehansi, hinkwavo va va sindzisa ku baleka, kambe loko
ku ri muphangi wa kereke hi yexe, va n’wi dlayile etlhelo ka
vuhlayiselo bya xuma.
43 Hikokwalaho eka timhaka leti a ku ri ni xihehlo lexi
hehliwaka Menelawu.
44 Kuteloko hosi yi fika eTiro, vavanuna vanharhu lava
rhumiweke ku suka eka huvo ya huvo ya vayimeri va
tinyiketele emahlweni ka yona.
45 Kambe Menelaus, leswi sweswi a voniweke nandzu, u
tshembise Ptolemee n’wana wa Dorimani leswaku u ta n’wi
nyika mali yo tala, loko a rhurisa hosi eka yena.
46 Hiloko Ptolemeya a yisa hosi etlhelo, a yi yisa ekamareni
ro karhi, a yi endla a va ni mianakanyo yin’wana.
47 Lerova a ntshunxa Menelawu eka swihehlo, loyi
hambileswi a a ri xivangelo xa vubihi hinkwabyo: ni
vavanuna volavo lava pfumalaka, lava, loko a va byele mhaka
ya vona, ina, emahlweni ka Vaskita, a va ta avanyisiwa va nga
ri na nandzu, vona u va gweve rifu .
48 Xisweswo lava landzeleke mhaka leyi hikwalaho ka muti,
ni vanhu, ni swibya swo kwetsima, va hatle va xupuriwa hi
ndlela leyi nga fanelangiki.
49 Hikokwalaho, hambi ku ri vanhu va le Tiro, va vengiwa hi
xiendlo xexo xo biha, va va lahliwa hi ndlela leyi xiximekaka.
50 Kutani hi ku navela ka lava a va ri na matimba Menelaus u
tshamile a ha ri na vulawuri, a andza hi vubihi, naswona a ri
muxengi lonkulu eka vaaki.
NDZIMA YA 5
1 Hi nkarhi wolowo Antiyoko a lunghiselela riendzo ra yena
ra vumbirhi ro ya eEgipta.
2 Kutani swi humelela, leswaku emutini hinkwawo, ku
ringana masiku ya kwalomu ka makume mune, ku voniwe
vagadi va tihanci va tsutsuma emoyeni, va ambale lapi ra
nsuku, va hlomile hi mabanga, ku fana ni ntlawa wa masocha, .
3 Ni mavuthu ya vagadi va tihanci lava hlomeke, va hlangana
ni ku tsutsuma va lwa, hi ku rhurhumela ka switlhangu, ni
tipiki to tala, ni ku hoxa mabanga, ni ku hoxa miseve, ni ku
hatima ka swikhaviso swa nsuku, ni tintambhu ta mixaka
hinkwayo.
4 Hikwalaho un’wana ni un’wana a khongela leswaku xivono
xexo xi hundzuka lexinene.
5 Kuteloko ku hume mahungu ya mavunwa, onge hi loko
Antiyoka u file, Yasoni a teka vavanuna va kwalomu ka 1 000,
kutani hi xitshuketa a hlasela muti; lava a va ri ehenhla ka
marhangu va tlheriseriwa endzhaku, kutani muti wu tekiwa
eku heteleleni, Menelawu a balekela exivandleni xa vuhosi.
6 Kambe Yasoni u dlaye vaaka-tiko va yena handle ka
tintswalo, a nga anakanyeli leswaku ku kuma siku ra vona ra
tiko ra ka vona a ku ta va siku leri nga tsakisiki ngopfu eka
yena; kambe a ehleketa leswaku a va ri valala va yena, ku nga
ri vanhu va tiko ra yena, lava a va hluleke.
7 Kambe hikwalaho ka leswi hinkwaswo a nga kumanga
vuhosi, kambe eku heteleleni u khomiwe hi tingana hikwalaho
ka hakelo ya vuxengi bya yena, kutani a balekela etikweni ra
Vaamoni.
8 Hikokwalaho, eku heteleleni a vuya hi ntsako, a hehliwa
emahlweni ka Areta hosi ya Vaarabu, a baleka emutini
wun’wana ni wun’wana, a hlongorisa vanhu hinkwavo, a
vengiwa tanihi mutshila wa milawu, a vengiwa tanihi nala wa
le rivaleni tiko ra ka vona ni vanhu va ka vona, u hlongoriwile
aEgipta.
9 Xisweswo loyi a hlongoleke vo tala etikweni ra ka vona u
lovile etikweni rimbe, a tlhelela eka Valakedemonia, a
ehleketa ku kuma mpfuno kwalaho hikwalaho ka maxaka ya
yena.
10 Loyi a hlongoleke vanhu vo tala lava nga lahliwa, a nga ri
na munhu wo n’wi rilela, hambi ku ri ku lahliwa loku
xiximekaka nikatsongo, hambi ku ri sirha ni vatata wakwe.
11 Loko leswi swi fike emovheni wa hosi, a anakanya
leswaku tiko ra Yudiya ri pfukerile, kutani a huma aEgipta hi
ku hlundzuka, a teka muti hi matimba ya matlhari.
12 Kutani a lerisa vavanuna va yena va nyimpi leswaku va
nga va tsetseleri lava hlanganaka na vona, ni ku dlaya lava
tlhandlukaka etindlwini.
13 Xisweswo ku dlayiwa ka lavatsongo ni lavakulu, ku susiwa
vavanuna, vavasati ni vana, ku dlaya vanhwana ni tincece.
14 Ku nga si hela masiku manharhu lama heleleke ku lovisiwa
vanhu va 40 000, laha ku dlayiweke vanhu va 40 000
enyimpini; naswona a va xavisiwi vatsongo ku tlula lava
dlayiweke.
15 Kambe a nga eneriseki hi leswi, kambe a tikukumuxa a
nghena etempeleni yo kwetsima swinene ya misava hinkwayo;
Menelaus, muxengi yoloye wa milawu, ni tiko ra ka vona, a ri
mukongomisi wa yena:
16 Kutani a teka swibya swo kwetsima hi mavoko lama
thyakeke, ni hi mavoko lama thyakeke a koka swilo leswi
nyiketeriweke hi tihosi tin’wana leswaku swi engeteriwa ni ku
vangama ni ku xiximiwa ka ndhawu yoleyo, a swi nyikela.
17 Naswona Antiyoko a a tikukumuxa swinene
emiehleketweni, lerova a nga swi tekelanga enhlokweni
leswaku Hosi yi hlundzukile nkarhinyana hikwalaho ka
swidyoho swa lava akeke emutini, kutani tihlo ra yena a ri nga
ri eka ndhawu yoleyo.
18 Hikuva loko khale a va nga phutseriwe hi swidyoho swo
tala, wanuna loyi, hi ku hatlisa loko a fika, a a hatle a biwa, a
tlheriseriwa endzhaku eku tikukumuxiweni ka yena, ku fana
na Heliyodorus, loyi hosi Seluko a n’wi rhumeke ku ya
languta vuhlayiselo bya xuma.
19 Hambi swi ri tano Xikwembu a xi hlawulanga vanhu
hikwalaho ka ndhawu, kambe ndhawu leyi nga ekule
hikwalaho ka vanhu.
20 Hikokwalaho ndhawu hi yoxe, leyi a yi hlanganyela na
vona eka maxangu lama humeleleke etikweni, endzhaku ka
sweswo yi vulavurisane hi mimpfuno leyi rhumeriweke hi
Hosi: naswona tanihi leswi yi tshikiweke hi vukarhi bya Lowa
Matimba Hinkwawo, nakambe, Hosi leyikulu loko yi
vuyelelana, yi simekiwile hi ku vangama hinkwako.
21 Loko Antiyoko a humese titalenta ta gidi na madzana ya
nhungu etempeleni, a suka hi ku hatlisa a ya eAntiyoka, a ri
karhi a tikukumuxa ku endla leswaku tiko ri fambisiwa hi
swikepe ni lwandle leri hundzaka hi milenge.
22 Kutani a siya tindhuna leswaku ti karhata tiko:
eYerusalema, Filipi, Filipi, a ri Mufrigia etikweni ra ka vona,
ni mikhuva ya tihanyi ku tlula loyi a n’wi vekeke kwalaho;
23 EGarizimi a ku ri Andronikasi; naswona handle ka sweswo,
Menelaus, loyi a biheke ku tlula hinkwavo, a a rhwale voko ro
tika ehenhla ka vaaki, a ri ni mianakanyo yo biha eka vaaki va
tiko ra ka vona Vayuda.
24 A tlhela a rhumela murhangeri loyi wa manyala Apoloniyo
ni vuthu ra 20 000, a n’wi lerisa leswaku a dlaya hinkwavo
lava a va ri emalembeni ya vona lamanene, a xavisa vavasati
ni lavatsongo.
25 Loko a ta eYerusalema, a tiendla onge u ni ku rhula, a
tiyisela ku fikela hi siku ro kwetsima ra Savata, loko a teka
Vayuda va hlayisa siku ro kwetsima, a lerisa vavanuna va
yena leswaku va hloma.
26 Hiloko a dlaya hinkwavo lava a va ya eku tlangeleni ka
Savata, a dlaya mintshungu leyikulu hi ku tsutsuma emutini hi
matlhari.
27 Kambe Yudasi Makabiyo ni vanhu van’wana va nhungu,
kumbe kwalomu ka kwalaho, va tlhelela emananga, va tshama
etintshaveni hi mukhuva wa swiharhi, ni ntlawa wakwe lowu
a wu dya mirhi nkarhi hinkwawo, leswaku va nga hlanganyeli
eka thyaka leri.
NDZIMA YA 6
1 Endzhakunyana ka sweswo hosi yi rhuma mukhalabye wa le
Atena ku ya sindzisa Vayuda leswaku va tshika milawu ya
vatata wa vona, va nga hanyi hi milawu ya Xikwembu.
2 Ni ku thyakisa ni tempele ya le Yerusalema, ni ku yi thya
tempele ya Jupiter Olympius; ni leswaku eGarizim, ya Jupiter
Musirheleri wa vanhu lava nga tiviwiki, tanihi leswi a va
navela lava tshamaka endhawini yoleyo.
3 Ku nghena ka vubihi lebyi a ku ri ku vava ni ku vava eka
vanhu.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdfUZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdfUYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdfURDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdfTWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
 
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdfTHAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdfTELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TATAR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TATAR - The Book of the Prophet Nahum.pdfTATAR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TATAR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TAMIL - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAMIL - The Book of the Prophet Nahum.pdfTAMIL - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAMIL - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TAJIK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAJIK - The Book of the Prophet Nahum.pdfTAJIK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAJIK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TAHITIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAHITIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTAHITIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAHITIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TAGALOG - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAGALOG - The Book of the Prophet Nahum.pdfTAGALOG - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAGALOG - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
SWEDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
SWEDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfSWEDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
SWEDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 

Tsonga - 2nd Maccabees.pdf

 • 2. NDZIMA YA 1 1 Vamakwerhu, Vayuda lava nga eYerusalema ni le tikweni ra Yudiya, va navelela vamakwerhu, Vayuda lava nga etikweni hinkwaro ra Egipta rihanyo ni ku rhula. 2 Xikwembu a xi mi twele tintswalo, mi tsundzuka ntwanano wa xona lowu xi wu endleke na Abrahama, Isaka na Yakobo, malandza ya xona yo tshembeka; 3 Mi nyika hinkwenu mbilu ya ku n’wi tirhela, ni ku endla ku rhandza ka yena, hi xivindzi lexinene ni mianakanyo ya ku tiyimisela; 4 Pfula timbilu ta n’wina enawini ni swileriso swa yena, mi mi rhumela ku rhula; 5 Yingisa swikhongelo swa n’wina, mi va ni vun’we na n’wina, mi nga tshuki mi mi tshika hi nkarhi wa maxangu. 6 Sweswi hi kona laha hi mi khongelelaka. 7 Hi nkarhi lowu Demetriyo a fumeke ha wona, hi lembe ra dzana na makume-nhungu-nhungu, hina Vayuda hi mi tsalele hi maxangu lamakulu lama hi weleke emalembeni wolawo, ku sukela enkarhini lowu Yasoni ni ntlawa wakwe va pfukeleke etikweni ro kwetsima ni mfumo. 8 Hi hisa rivala, hi halata ngati leyi nga riki na nandzu; hi tlhela hi humesa magandzelo ni mapa lamanene, hi lumeka timboni, hi veka swinkwa. 9 Sweswi vonani leswaku mi tlangela nkhuvo wa mintsonga hi n’hweti ya Casleu. 10 Hi lembe ra 148, vanhu lava a va ri eYerusalema ni le Yudiya, ni huvo na Yudasi, va rhumele ku xeweta ni ku hanyisa rihanyo eka Aristobulu, n’wini wa hosi Ptolemeyo, loyi a a ri exifundzheni xa vaprista lava totiweke, ni le ka vaprista lava totiweke Vayuda lava a va ri eEgipta; 11 Leswi Xikwembu xi hi kutsuleke emaxangwini lamakulu, ha xi nkhensa swinene, tanihi leswi hi tshameke hi lwa ni hosi. 12 Hikuva u hlongole lava lwaka endzeni ka muti wo kwetsima. 13 Hikuva loko murhangeri a fika ePeresiya, ni vuthu leri a ri ri na rona leri a ri vonaka ri nga hluriwi, va dlayiwile etempeleni ya Nanea hi vukanganyisi bya vaprista va Nanea. 14 Hikuva Antiyoko, onge hiloko a lava ku n’wi teka, a ta endhawini yoleyo ni vanghana vakwe lava a va ri na yena, va ta amukela mali hi vito ra vukati. 15 Kuteloko vaprista va Naniya va humile, kutani a nghena ni ntlawa lowutsongo eka khampasi ya tempele, va pfala tempele hi ku hatlisa loko Antiyoko a nghena. 16 Loko va pfula nyangwa ya le xihundleni ya lwangu, va hoxa maribye yo fana ni ku dzindza ka tilo, va dlaya ndhuna ya masocha, va ma tsemelela hi swiphemu-phemu, va va ba tinhloko va ma hoxa eka lava a va ri ehandle. 17 A ku dzunisiwe Xikwembu xa hina eka swilo hinkwaswo, lexi nyiketeke lava nga chaviki Xikwembu. 18 Hikokwalaho, leswi sweswi hi kunguhateke ku hlayisa ku basisiwa ka tempele hi siku ra vu-25 ra n’hweti ya Casleu, hi vone swi fanerile ku mi tiyisekisa ha swona, leswaku na n’wina mi ta swi hlayisa, tanihi nkhuvo wa mintsonga ni wa ndzilo, lowu hi nyikiweke wona loko Neemias a humesa magandzelo, endzhaku ka sweswo u ake tempele ni alitari. 19 Hikuva loko vatata wa hina va yisiwe ePeresiya, vaprista lava a va tinyiketela hi nkarhi wolowo va teke ndzilo wa alitari exihundleni, va wu tumbeta endhawini leyi nga riki na nchumu ya mugodi lowu nga riki na mati, laha va wu hlayiseke, lerova ndhawu ya kona yi nga tiviwi vavanuna hinkwavo. 20 Endzhaku ka malembe yo tala, loko Xikwembu xi tsakisile, Neemiasi, loko a rhumiwe hi hosi ya Peresiya, a rhuma vatukulu va vaprista lava a va yi tumbeta endzilweni; ; 21 Kutani a va lerisa leswaku va yi koka, va yi tisa; naswona loko magandzelo ma vekiwile, Neemias a lerisa vaprista leswaku va fafazela tihunyi ni swilo leswi vekiweke ehenhla ka tona hi mati. 22 Loko leswi swi endliwile, kutani ku fika nkarhi wa leswaku dyambu ri ta, leri a ri tumbetiwe epapeni, ku pfurha ndzilo lowukulu, lerova un’wana ni un’wana a hlamala. 23 Kutani vaprista va endla xikhongelo loko gandzelo ri ri karhi ri dyiwa, ndzi ri, vaprista ni lavan’wana hinkwavo, Yonathani a sungula, kasi lavan’wana hinkwavo va hlamula, ku fana na Neemias. 24 Kutani xikhongelo a xi ri hi mukhuva lowu; We HOSI, Hosi Xikwembu, Muvumbi wa swilo hinkwaswo, la chavaka, ni matimba, ni wo lulama, ni tintswalo, ni Hosi yin'we ni ya tintswalo, 25 Hi wena un’we munyiki wa swilo hinkwaswo, u ri un’we wo lulama, wa matimba hinkwawo ni la nga heriki, wena la kutsulaka Israyele emaxangwini hinkwawo, u hlawule vatata wa vona, u va hlawulekisa. 26 Amukela xitlhavelo xa tiko ra wena hinkwaro ra Israyele, u hlayisa xiavelo xa wena, u xi kwetsimisa. 27 Hlengeleta lava hangalakeke eka hina, u kutsula lava tirhelaka exikarhi ka vamatiko, languta lava nyenyetsaka ni lava nyenyetsaka, u tivisa vamatiko leswaku hi wena Xikwembu xa hina. 28 Xupula lava hi tshikilelaka, u hi endle leswo biha hi ku tikukumuxa. 29 Pfuxeta byala vanhu va wena endhawini ya wena yo kwetsima, hilaha Muxe a vuleke hakona. 30 Vaprista va yimbelela tipisalema ta ku nkhensa. 31 Loko gandzelo ri herile, Neemia a lerisa leswaku mati lama saleke ma cheriwa emaribyeni lamakulu. 32 Loko leswi swi endliwile, ku pfurha langavi, kambe ri herisiwa hi ku vonakala loku a ku voninga alitarini. 33 Kutani loko mhaka leyi yi tiviwa, hosi ya Peresiya yi byeriwe leswaku endhawini leyi vaprista lava a va yisiwa va tumbete ndzilo eka yona, ku humelele mati, ni leswaku Nemiya u basise magandzelo ha wona. 34 Kutani hosi yi pfala ndhawu yoleyo, yi yi kwetsimisa, endzhaku ka loko yi ringetile mhaka leyi. 35 Hosi yi teka tinyiko to tala, yi nyika lava yi lavaka ku va tsakisa. 36 Kutani Neemias a thya mhaka leyi leswaku i Naftara, leswi nga ku vula, ku basisiwa: kambe vanhu vo tala va swi vitana Nefi. NDZIMA YA 2 1 Nakambe ku kumeka eka tirhekhodo, leswaku muprofeta Jeremy u lerisile lava rhwariweke ku teka ndzilo, hilaha swi kombisiweke hakona. 2 Naswona muprofeta, loko a va nyike Nawu, a va lerisile leswaku va nga rivali swileriso swa Yehovha, ni leswaku va nga hambuki emianakanyweni ya vona, loko va vona swifaniso swa silivhere ni swa nsuku, ni swikhaviso swa vona. 3 A va khutaza hi mavulavulelo man’wana yo tano, leswaku Nawu wu nga suki etimbilwini ta vona. 4 Nakambe a ku ri eka tsalwa leri fanaka, leswaku muprofeta, loko a tsundzuxiwa hi Xikwembu, a lerisa tabernakela ni Areka leswaku swi famba na yena, loko a ri karhi a huma entshaveni, laha Muxe a khandziyeke kona, a vona ndzhaka ya Xikwembu. 5 Loko Jeremy a fika kwalaho, a kuma bako leri nga ni mbhovo, laha a nga veka tabernakela ni Areka ni alitari ya mirhi ya risuna, kutani a pfala nyangwa.
 • 3. 6 Kutani van’wana va lava a va n’wi landzela va ta va ta fungha ndlela, kambe a va yi kumanga. 7 Loko Jeremy a swi vona, a va sola, a ku: “Loko ku ri ndhawu yoleyo, a yi nge tiviwi ku fikela enkarhini lowu Xikwembu xi nga ta tlhela xi hlengeleta vanhu va xona, xi va amukela hi tintswalo.” 8 Kutani Yehovha u ta va komba swilo leswi, kutani ku vangama ka Yehovha ku ta humelela ni papa, hilaha ri kombisiweke hakona ehansi ka Muxe, ni ku fana ni loko Solomoni a navela leswaku ndhawu leyi yi kwetsimisiwa hi ndlela leyi xiximekaka. 9 Ku tlhela ku tivisiwa leswaku, leswi a tlhariheke, u nyikele gandzelo ra ku tinyiketela ni ra ku hetisa tempele. 10 Ku fana ni loko Muxe a khongela eka Yehovha, ndzilo wu xika wu huma etilweni wu hisa magandzelo. 11 Hiloko Muxe a ku: “Hikuva gandzelo ra xidyoho a ri nga ta dyiwa, ri herile.” 12 Hiloko Solomoni a hlayisa masiku wolawo ya nhungu. 13 Swilo leswi fanaka swi vikiwile ni le ka matsalwa ni le ka tinhlamuselo ta Neemias; ni ndlela leyi a simekeke layiburari a hlengeleteke swiendlo swa tihosi, ni vaprofeta, na Davhida, ni mapapila ya tihosi malunghana ni tinyiko to kwetsima. 14 Hi mukhuva lowu fanaka na yena Yudasi u hlengelete swilo hinkwaswo leswi lahlekeke hikwalaho ka nyimpi leyi hi veke na yona, kutani swi tshama na hina. 15 Hikokwalaho, loko mi lava swona, rhumelani van’wana leswaku va ta mi tisela swona. 16 Loko hi ri kusuhi ni ku tlangela ku tibasisa, hi mi tsalele, kutani mi ta endla leswinene, loko mi hlayisa masiku wolawo. 17 Nakambe hi tshemba leswaku Xikwembu lexi poniseke vanhu va xona hinkwavo, xi va nyika hinkwavo ndzhaka, ni mfumo ni vuprista ni vukwetsimelo. 18 Hilaha a tshembiseke hakona eNawini, ku nga ri khale u ta hi twela vusiwana, a hi hlengeleta ku suka etikweni rin’wana ni rin’wana ehansi ka tilo, a hi yisa endhawini yo kwetsima, hikuva u hi kutsurile emaxangwini lamakulu, u basise ndhawu yoleyo. 19 Malunghana ni Yudasi Makabeyo ni vamakwavo ni ku basisiwa ka tempele leyikulu ni ku nyiketeriwa ka alitari. 20 Tinyimpi ta Antiyoko Epifani na Yupato n’wana wakwe. 21 Swikombiso leswi vonakaka swi huma etilweni eka lava a va tikhoma hi ndlela ya vununa leswaku va xixima Vuyuda, lerova, loko va nga ri vatsongo, va hlula tiko hinkwaro, va hlongorisa mintshungu ya tiharhi. 22 Kutani tempele yi tlhela yi vuyisa tempele leyi dumeke emisaveni hinkwayo, yi ntshunxa muti, yi seketela milawu leyi yaka ehansi, Hosi yi va twela musa hi tintswalo hinkwato. 23 Swilo leswi hinkwaswo, ndzi ri, leswi swi vuriweke hi Yasoni wa le Kirene hi tibuku ta ntlhanu, hi ta kambela hi ku komisa hi vholumo yin’we. 24 Hikuva va anakanyela nhlayo leyi nga pimekiki, ni ku nonon’hweriwa loku va ku kumaka ku navela ku languta switlhokovetselo swa xitori, hikwalaho ka ku hambana- hambana ka mhaka leyi. 25 Hi tivonele leswaku lava lavaka ku hlaya va tsaka, ni leswaku lava navelaka ku tsundzuka va ta olova, ni leswaku hinkwavo lava swi nghenaka emavokweni ya vona va ta vuyeriwa. 26 Hikokwalaho eka hina, lava hi tekeke ntirho lowu wo vava wa ku pfuxeta, a swi nga olovi, kambe a ku ri mhaka ya nyuku ni ku rindza; 27 Ku fana ni leswi swi nga oloviki eka loyi a lunghiselelaka nkhuvo, a lava ku vuyeriwa hi van’wana; 28 Ku tshikela mutsari ku khoma loku kongomeke ka xin’wana na xin’wana xo karhi, na ku tirha hi matimba ku landzelela milawu ya xifunengeto. 29 Hikuva kukotisa muaki lonkulu wa yindlu leyintshwa a fanele ku khathalela muako hinkwawo; kambe loyi a tiyimiseleke ku yi veka, ni ku yi penda, u fanele ku lava swilo leswi faneleke ku yi khavisa; 30 Ku yima ehenhla ka yinhla yin’wana ni yin’wana, ni ku kambisisa swilo hi ku angarhela, ni ku lava ku tiva hi ku kongoma, i swa mutsari wo sungula wa xitori. 31 Kambe ku tirhisa marito yo koma, ni ku papalata ku tikarhata ngopfu entirhweni, swi fanele ku nyikiwa loyi a nga ta endla xifunengeto. 32 Laha hi ta sungula xitori: ntsena hi engetela swo tala eka leswi vuriweke, leswaku i nchumu wa vuphukuphuku ku endla xingheniso xo leha, ni ku va xo koma eka xitori hi xoxe. NDZIMA YA 3 1 Loko muti lowo kwetsima wu akiwa hi ku rhula hinkwako, ni milawu yi hlayisiwe kahle swinene, hikwalaho ka ku chava Xikwembu ka Oniyasi Muprista lonkulu, ni ku venga ka yena vubihi. 2 Swi endlekile leswaku hambi ku ri tihosi hi toxe ti xixime ndhawu, ni ku kurisa tempele hi tinyiko ta tona letinene ngopfu; 3 Lerova Seleucus wa le Asia hi mali ya yena n’wini u rhwale swibalo hinkwaswo leswi a swi ri swa ntirho wa magandzelo. 4 Kambe Simoni un’wana wa nyimba ya Benjamini, loyi a vekiweke ndhuna ya tempele, a holova ni muprista lonkulu hi mpfilumpfilu emutini. 5 Loko a nga swi koti ku hlula Oniyasi, a n’wi yisa eka Apoloniya n’wana wa Thrasiya, loyi hi nkarhi wolowo a a ri ndhuna-nkulu ya Selosiriya ni Fenikiya. 6 Kutani a n’wi byela leswaku vuhlayiselo bya xuma eYerusalema a byi tele hi mali leyi nga pimekiki, lerova rifuwo ra vona ro tala, leri nga fambisaniki ni xibalo xa magandzelo, a ri hlayeki, ni leswaku swa koteka ku tisa hinkwaswo eka swa hosi voko. 7 Loko Apoloniyo a fika eka hosi, a n’wi kombe mali leyi a yi byeriwile, hosi yi hlawule Heliyodoro muhlayisi wa yona wa mali, yi n’wi rhumela xileriso leswaku a n’wi tisela mali leyi boxiweke ka ha ri emahlweni. 8 Hi ku hatlisa Heliodorus a teka riendzo ra yena; ehansi ka muvala wa ku endzela miti ya Celosyria na Fenice, kambe hakunene ku hetisisa xikongomelo xa hosi. 9 Kuteloko a fika eYerusalema, kutani a amukeriwile hi xichavo hi muprista lonkulu wa muti, a n’wi byela vutlhari lebyi nyikiweke hi mali yoleyo, a n’wi byela leswaku a tile hikwalaho ka yini, a vutisa loko swilo leswi swi ri tano hakunene. 10 Kutani muprista lonkulu a n’wi byela leswaku ku ni mali yo tano leyi vekeriweke ku pfuna tinoni ni vana lava nga riki na tatana. 11 Nileswaku yin’wana ya yona a yi ri ya Hirkano n’wana wa Tobiya, wanuna la xiximekaka swinene, ku nga ri ku fana ni Simoni lowo homboloka loyi a vuleke marungula lama hoxeke. 12 Naswona leswaku a swi nga koteki nikatsongo leswaku vaendliwa swo biha swo tano, lava va swi endleke eka ku kwetsima ka ndhawu, ni le ka vukulu ni ku kwetsima loku nga onhiwiki ka tempele, loku xiximiwaka ehenhla ka misava hinkwayo. 13 Kambe Heliyodoro, hikwalaho ka xileriso xa hosi lexi yi nyikiweke xona, a ku: “Swi fanele swi nghenisiwa evuhlayiselweni bya hosi.” 14 Hi siku leri a ri vekeke, a nghena ku hlela mhaka leyi. 15 Kambe vaprista, va nkhinsama emahlweni ka alitari va ambale swiambalo swa vona swa vaprista, va vitana loyi a
 • 4. endleke nawu malunghana ni swilo leswi a swi hlayiseke, va ya etilweni, leswaku va hlayisiwa va hlayisekile eka lava va tiboheke leswaku va hlayisiwa. 16 Kutani un’wana ni un’wana loyi a a langute muprista lonkulu emahlweni, a a ta va a vavise mbilu yakwe, hikuva xikandza xakwe ni ku cinca ka muvala wakwe a swi twarisa ku vaviseka ka le ndzeni ka mianakanyo yakwe. 17 Hikuva wanuna loyi a a rhendzeriwe hi ku chava ni ku chava miri, lerova lava a va n’wi languta va swi vona leswaku a a ri ni gome lerikulu embilwini yakwe sweswi. 18 Van’wana va tsutsumele etindlwini ta vona va khitikanela etindlwini ta vona va ya endla xikombelo xa vanhu hinkwavo, hikuva ndhawu yoleyo a yi fana ni ku delela. 19 Vavasati lava a va ambale tinguvu to khwaxa ehansi ka swifuva swa vona, a va tele eswitarateni, vanhwanyana lava a va ri karhi va tsutsumela, van’wana va ya etinyangweni, van’wana va ya emakhumbini, van’wana a va languta hi mafasitere. 20 Hinkwavo, va khome mavoko ya vona va kongoma etilweni, va kombela. 21 Kutani munhu a swi ta va a twela vusiwana loko a vona ku wa ka ntshungu wa mixaka hinkwayo, ni ku chava ka muprista lonkulu a ri eku xanisekeni ko tano. 22 Kutani va vitana Hosi ya Matimba Hinkwawo leswaku a hlayisa swilo leswi endliweke hi ku tshemba swi hlayisekile naswona swi tiyiseka eka lava va swi endleke. 23 Hambi swi ri tano Heliodorus u hetisise leswi a swi lerisiwe. 24 Loko a ri kwalaho a ri ni varindzi va yena evuhlayiselweni bya xuma, Hosi ya mimoya ni Hosana ya matimba hinkwawo, a endla xivono lexikulu, lerova hinkwavo lava tikukumuxaka va ta nghena na yena va hlamarisiwa hi matimba ya Xikwembu. va titivala, va chava swinene. 25 Hikuva ku humelele hanci leyi nga ni mukhandziyi wo chavisa eka yona, yi khavisiwe hi xifunengeto xo saseka swinene, yi tsutsuma hi matimba, yi ba Heliyodorus hi milenge ya yona ya le mahlweni, naswona a swi tikomba onge loyi a tshameke hanci a a ri ni ntambhu leyi heleleke nsuku. 26 Majaha man’wana mambirhi ma humelela emahlweni ka yena, lama xiyekaka hi matimba, lama sasekeke ni swiambalo swo saseka, ma yime etlhelo ka yena matlhelo hamambirhi; a n'wi ba nkarhi hinkwawo, a n'wi tlhava ngopfu. 27 Hiloko Heliyodorus a wela ehansi hi xitshuketa, a rhendzeriwa hi munyama lowukulu, kambe lava a va ri na yena va n'wi teka va n'wi hoxa exigwitsirisini. 28 Xisweswo yena, loyi a nga ta sweswinyana hi xitimela lexikulu ni varindzi va yena hinkwavo va nghena evuhlayiselweni bya xuma lebyi vuriweke, va nga swi koti ku ti pfuna hi matlhari ya yena, naswona swi le rivaleni leswaku va amukele matimba ya Xikwembu. 29 Hikuva hi voko ra Xikwembu u lahliwile ehansi, a etlela a nga ha ri na ntshembo hinkwawo wa vutomi. 30 Kambe va dzunisa Yehovha, loyi a xiximeke ndhawu ya yena hi singita, hikwalaho ka tempele; leyi emahlweninyana a yi tele hi ku chava ni ku karhateka, loko Hosi ya Matimba Hinkwawo yi humelela, yi tele hi ntsako ni ku tsaka. 31 Hi ku hatlisa vanghana van’wana va Heliyodorus va khongela Oniya, leswaku a vitana Loyi a nge Henhla-henhla leswaku a n’wi nyika vutomi bya yena, loyi a etleleke a lunghekele ku tshika moya. 32 Hiloko muprista lonkulu, hi ku kanakana leswaku hosi yi nga ehleketi leswaku Heliyodoro yi endliwe vukanganyisi byo karhi hi Vayuda, a humesa xitlhavelo xa rihanyo ra wanuna loyi. 33 Loko muprista lonkulu a ri karhi a kombetela ku rivaleriwa, majaha wolawo lama ambaleke swiambalo leswi fanaka ma humelela, ma yima etlhelo ka Heliyodoro, ma ku: “Nkhensa Oniyasi muprista lonkulu, hikuva Hosi yi ku nyike vutomi hikwalaho ka yena. 34 Loko u vona leswaku u biwe hi swibakele u huma etilweni, byela vanhu hinkwavo matimba lamakulu ya Xikwembu. Kuteloko va vula marito lawa, a va nga ha humeleli. 35 Kutani Heliyodoro, endzhaku ka loko a humelerile gandzelo eka Yehovha, a endla swihlambanyo leswikulu eka loyi a poniseke vutomi bya yena, ni ku xeweta Oniyasi, a tlhelela eka hosi ni vuthu rakwe. 36 Kutani a nyikela vumbhoni eka vanhu hinkwavo hi mintirho ya Xikwembu lexikulu, leyi a yi voneke hi mahlo yakwe. 37 Loko hosi Heliyodoro, loyi a nga ha vaka munhu la fanelekaka ku tlhela a rhumeriwa eYerusalema, a ku: 38 Loko u ri na nala kumbe muxengi, n'wi rhumele kona, u ta n'wi amukela kahle loko a baleka ni vutomi bya yena, hikuva endhawini yoleyo, a swi kanakanisi; ku ni matimba yo hlawuleka ya Xikwembu. 39 Hikuva loyi a tshamaka etilweni tihlo ra yena ri langute ndhawu yoleyo, a yi sirhelela; kutani u ba ni ku lovisa lava taka ku ta ri vavisa. 40 Swilo leswi khumbaka Heliyodorus ni ku hlayisa vuhlayiselo bya xuma, swi wa hi muxaka lowu. NDZIMA YA 4 1 Simoni loyi sweswi, loyi hi nga vulavula ha yena eku sunguleni, a a ri muxengi wa mali ni tiko ra ka vona, u rhukete Oniyasi, onge hiloko a chavisile Heliodorus, a va muendli wa swilo swo biha. 2 Xisweswo u ve ni xivindzi xo n’wi vitana muxengi, loyi a a faneriwa hi muti lowunene, a rhandza tiko ra ka vona, a hisekela milawu swinene. 3 Kambe loko rivengo ra vona ri ya emahlweni, lerova ku dlaya vanhu hi un’wana wa ntlawa wa Simoni. 4 Oniyasi hi ku vona khombo ra ku kanetana loku, ni leswaku Apoloniyo, tanihi ndhuna-nkulu ya Celosyria na Fenikiya, u hlundzuke ngopfu, a andzisa vubihi bya Simoni. 5 A nga yanga eka hosi leswaku a va muhehli wa vanhu va tiko ra ka vona, kambe a lava ku vuyeriwa ka vanhu hinkwavo, erivaleni ni le xihundleni. 6 Hikuva a swi vonile leswaku a swi nga koteki leswaku tiko ri tshama ri miyerile, Simoni a tshika vuphukuphuku bya yena, handle ka loko hosi yi swi languta. 7 Kambe endzhaku ka rifu ra Seluko, loko Antiyoko la vuriwaka Epifani a teke mfumo, Yasoni makwavo wa Oniya a tirha hi xihundla leswaku a va muprista lonkulu. 8 A tshembisa hosi hi ku khongelela titalenta ta silivhere ta madzana manharhu na makume-nhungu, ni titalenta tin'wana ta makume-nhungu. 9 Handle ka leswi, a tshembisa ku avela van’wana va dzana na makume ntlhanu, loko a nga va na mpfumelelo wo n’wi akela ndhawu yo endla vutiolori, ni ku letela vantshwa hi mikhuva ya vamatiko, ni ku va tsala va Yerusalema hi ku ya hi vito ra Vaantiyokiya. 10 Loko hosi yi pfumelerile, naswona yi kume ku fuma ka yona, yi hatle yi tisa tiko ra yona eka mukhuva wa Magriki. 11 Kutani malunghelo ya vuhosi lama nyikiweke Vayuda hi ndlela yo hlawuleka hi ku tirhisa Yohane tata wa Yupolem, loyi a yeke muyimeri eRhoma leswaku a ya endla vunghana ni mpfuno, u ma teke; kutani a wisa tihulumendhe leti a ti ri hi ku landza Nawu, a tisa mikhuva leyintshwa leyi lwisanaka na Nawu.
 • 5. 12 Hikuva u ake ndhawu yo titoloveta hi ntsako ehansi ka xihondzo hi xoxe, a tisa majaha lamakulu ehansi ka yena, a ma ambala xihuku. 13 Kutani ku tlakuke ngopfu ka mikhuva ya Magriki ni ku andza ka mikhuva ya vuhedeni, hikwalaho ka ku thyakisa lokukulu ka Yasoni, musiwana loyi a nga chaviki Xikwembu, loyi a nga riki muprista lonkulu; 14 Leswaku vaprista a va nga ha ri na xivindzi xo tlhela va tirhela ealitarini, kambe hi ku delela tempele, ni ku honisa magandzelo, va hatlise ku va lava dlayiwaka eka mali leyi nga riki enawini endhawini ya ku titoloveta, endzhaku ka loko ntlangu wa Discus wu va vitanile; 15 A va nga veki ku xiximeka ka vatata wa vona, kambe va tsakela ku vangama ka Vagriki ku tlula hinkwavo. 16 Hikwalaho ka sweswo ku va wela khombo lerikulu, hikuva a va ri valala va vona ni varihiseri, lava va landzeleleke mukhuva wa vona hi ku hiseka, ni lava a va navela ku fana na vona eka swilo hinkwaswo. 17 Hikuva a hi mhaka yo vevuka ku endla leswo biha ku lwisana ni milawu ya Xikwembu, kambe nkarhi lowu landzelaka wu ta twarisa swilo leswi. 18 Loko ntlango lowu a wu tirhisiwa lembe rin’wana ni rin’wana ra ripfumelo wu tlangeriwa eTiro, hosi a yi ri kona. 19 Yasoni loyi la nga riki na tintswalo u rhumele varhumiwa vo hlawuleka ku suka eYerusalema, lava a va ri Va-Antiyoka, leswaku va ya rhwala madzana manharhu ya tidrakima ta silivhere eka gandzelo ra Hercules, leyi hambi ku ri varhwari va yona va voneke swi fanerile ku nga yi nyikeli eka gandzelo, hikuva a swi nga olovi, kambe ku va kona yi vekeriwe swibalo swin’wana. 20 Mali leyi kutani, malunghana ni murhumeri, yi vekeriwe gandzelo ra Hercules; kambe hikwalaho ka varhwari va yona, a yi tirhisiwa ku endla ti- gallie. 21 Loko Apoloniyo n’wana wa Menestheus a rhumeriwe eEgipta leswaku a vekiwa hosi Ptolemeyo Filometor exiluvelweni, Antiyoko, hi ku twisisa leswaku a nga khumbeki kahle etimhakeni ta yena, a tiyimisela ku hlayiseka ka yena, kutani a fika eYopa, a suka kwalaho a ya eYerusalema : 1 . 22 Yasoni ni va muti va amukeriwile hi ndlela leyi xiximekaka, va tisiwa hi rivoni ni ku huwelela lokukulu. 23 Endzhaku ka malembe manharhu Yasoni u rhumele Menelawu, makwavo wa Simoni loyi a boxiweke laha henhla, leswaku a ya rhwala mali leyi eka hosi, a n’wi anakanya hi timhaka to karhi leti lavekaka. 24 Kambe loko yi tisiwa emahlweni ka hosi, loko yi yi kurisile hikwalaho ka ku vonakala loku vangamaka ka matimba ya yona, a tikumela vuprista, a nyikela hi titalenta ta silivhere leti tlulaka Yasoni hi madzana manharhu. 25 Hiloko a ta ni xileriso xa hosi, a nga tisi nchumu lowu fanelaka ku va muprista lonkulu, kambe a ri ni vukarhi bya mufumi wa tihanyi ni vukarhi bya xivandzana xa tihanyi. 26 Hiloko Yasoni, loyi a a tsongahata makwavo, a rhuketeriwa hi un’wana, a boheka ku balekela etikweni ra Vaamoni. 27 Kutani Menelawu a kuma vuhosi, kambe loko ku ri mali leyi a yi tshembiseke hosi, a nga yi tekelanga enhlokweni, hambileswi Sostrati mufumi wa xigodlho a a yi lava. 28 Hikuva ku hlengeletiwa ka mikhuva a ku ri ka yena. Hikokwalaho havumbirhi bya vona va vitaniwile emahlweni ka hosi. 29 Kutani Menelawu u siye Lisimako makwavo ematshan’weni ya yena evuprista; kutani Sostrato a siya Crates, loyi a a ri ndhuna-nkulu ya Vakipra. 30 Loko swilo sweswo swi ri karhi swi endliwa, va ka Tarso na Malosi va pfukela mfumo, hikuva va nyikiwe nsati lontsongo wa hosi, loyi a vuriwaka Antiyoka. 31 Kutani hosi yi ta hi ku hatlisa leswaku yi rhurisa timhaka, yi siya Andronicus, wanuna la nga ni vulawuri, a va mupfuni wa yona. 32 Kutani Menelawu, hi ku anakanya leswaku u kume nkarhi lowu faneleke, a yiva swibya swin’wana swa nsuku etempeleni, a swi nyika Andronicus, swin’wana a swi xavisa eTiro ni le mitini leyi rhendzeleke. 33 Kuteloko Oniyasi a tiva ku tiyiseka, a n’wi tshinya, a ya evukwetsimelweni eDafne, leyi nga ekusuhi na Antiyoka. 34 Hikokwalaho Menelawu, a teka Andronikasi a hambanisa, a n'wi khongela, a n'wi khongela leswaku a n'wi khoma Oniyasi emavokweni ya yena; loko a khorwisekile, kutani a ta eka Oniyasi hi vukanganyisi, a n'wi nyika voko ra yena ra xinene hi ku hlambanya; hambileswi a a kanakaniwa hi yena, kambe a n'wi kucetela ku huma evukwetsimelweni, a n'wi pfalela hi ku hatlisa, a nga ri na mhaka ni vululami. 35 Hikwalaho ka sweswo a va nga ri Vayuda ntsena, kambe ni vo tala va matiko man’wana, va hlundzuke ngopfu, va hlundzuke ngopfu hikwalaho ka ku dlaya ka munhu loyi hi ndlela leyi nga fanelangiki. 36 Loko hosi yi vuya etindhawini leti rhendzeleke Kilikiya, Vayuda lava a va ri emutini wolowo ni Vagriki van’wana lava a va nyenya mhaka leyi, va vilela hikuva Oniyasi u dlayiwile handle ka xivangelo. 37 Hikokwalaho Antiyoko a tisola hi mbilu hinkwayo, a twela vusiwana, a rila, hikwalaho ka mahanyelo ya yena lama nga ni vuxiyaxiya ni ku titsongahata ya loyi a feke. 38 Hi ku hlundzuka, hi ku hatlisa a teka Andronikasi wa yena wa xivunguvungu, a handzula swiambalo swa yena, a n’wi yisa emutini hinkwawo ku ya fika endhawini yoleyo, laha a nga dlaya Oniyasi, laha a dlayeke mudlayi la rhukaniweke kona. Xisweswo HOSI Xikwembu xi n'wi hakela nxupulo wa yena, hilaha a a faneriwa hakona. 39 Loko ku endliwe switlhavelo swo tala emutini hi Lisimako hi mpfumelelo wa Menelawu, naswona mihandzu ya wona yi hangalasiwa, ntshungu wu hlengeletanile ku lwa na Lisimako, swibya swo tala swa nsuku se a swi rhwariwile. 40 Hiloko vanhu lava tolovelekeke va pfuka, va tele hi vukarhi, Lisimako a hlomisa vavanuna va kwalomu ka magidi manharhu, a sungula ku humesa madzolonga; Auranus un’we a ri murhangeri, wanuna loyi a nga hundza ekule hi malembe, naswona a nga ri ehansi hi vuphukuphuku. 41 Kutani loko va vona ku ringeta ka Lisimako, van’wana va vona va khoma maribye, van’wana va khoma swibakele, van’wana va teka mavoko ya ntshuri, lowu landzeleke, va ma hoxa hinkwaswo swin’we ehenhla ka Lisimako ni lava va va khandziyeke. 42 Hi ndlela yoleyo vo tala va vona va va vavisa, van’wana va va ba ehansi, hinkwavo va va sindzisa ku baleka, kambe loko ku ri muphangi wa kereke hi yexe, va n’wi dlayile etlhelo ka vuhlayiselo bya xuma. 43 Hikokwalaho eka timhaka leti a ku ri ni xihehlo lexi hehliwaka Menelawu. 44 Kuteloko hosi yi fika eTiro, vavanuna vanharhu lava rhumiweke ku suka eka huvo ya huvo ya vayimeri va tinyiketele emahlweni ka yona. 45 Kambe Menelaus, leswi sweswi a voniweke nandzu, u tshembise Ptolemee n’wana wa Dorimani leswaku u ta n’wi nyika mali yo tala, loko a rhurisa hosi eka yena. 46 Hiloko Ptolemeya a yisa hosi etlhelo, a yi yisa ekamareni ro karhi, a yi endla a va ni mianakanyo yin’wana. 47 Lerova a ntshunxa Menelawu eka swihehlo, loyi hambileswi a a ri xivangelo xa vubihi hinkwabyo: ni
 • 6. vavanuna volavo lava pfumalaka, lava, loko a va byele mhaka ya vona, ina, emahlweni ka Vaskita, a va ta avanyisiwa va nga ri na nandzu, vona u va gweve rifu . 48 Xisweswo lava landzeleke mhaka leyi hikwalaho ka muti, ni vanhu, ni swibya swo kwetsima, va hatle va xupuriwa hi ndlela leyi nga fanelangiki. 49 Hikokwalaho, hambi ku ri vanhu va le Tiro, va vengiwa hi xiendlo xexo xo biha, va va lahliwa hi ndlela leyi xiximekaka. 50 Kutani hi ku navela ka lava a va ri na matimba Menelaus u tshamile a ha ri na vulawuri, a andza hi vubihi, naswona a ri muxengi lonkulu eka vaaki. NDZIMA YA 5 1 Hi nkarhi wolowo Antiyoko a lunghiselela riendzo ra yena ra vumbirhi ro ya eEgipta. 2 Kutani swi humelela, leswaku emutini hinkwawo, ku ringana masiku ya kwalomu ka makume mune, ku voniwe vagadi va tihanci va tsutsuma emoyeni, va ambale lapi ra nsuku, va hlomile hi mabanga, ku fana ni ntlawa wa masocha, . 3 Ni mavuthu ya vagadi va tihanci lava hlomeke, va hlangana ni ku tsutsuma va lwa, hi ku rhurhumela ka switlhangu, ni tipiki to tala, ni ku hoxa mabanga, ni ku hoxa miseve, ni ku hatima ka swikhaviso swa nsuku, ni tintambhu ta mixaka hinkwayo. 4 Hikwalaho un’wana ni un’wana a khongela leswaku xivono xexo xi hundzuka lexinene. 5 Kuteloko ku hume mahungu ya mavunwa, onge hi loko Antiyoka u file, Yasoni a teka vavanuna va kwalomu ka 1 000, kutani hi xitshuketa a hlasela muti; lava a va ri ehenhla ka marhangu va tlheriseriwa endzhaku, kutani muti wu tekiwa eku heteleleni, Menelawu a balekela exivandleni xa vuhosi. 6 Kambe Yasoni u dlaye vaaka-tiko va yena handle ka tintswalo, a nga anakanyeli leswaku ku kuma siku ra vona ra tiko ra ka vona a ku ta va siku leri nga tsakisiki ngopfu eka yena; kambe a ehleketa leswaku a va ri valala va yena, ku nga ri vanhu va tiko ra yena, lava a va hluleke. 7 Kambe hikwalaho ka leswi hinkwaswo a nga kumanga vuhosi, kambe eku heteleleni u khomiwe hi tingana hikwalaho ka hakelo ya vuxengi bya yena, kutani a balekela etikweni ra Vaamoni. 8 Hikokwalaho, eku heteleleni a vuya hi ntsako, a hehliwa emahlweni ka Areta hosi ya Vaarabu, a baleka emutini wun’wana ni wun’wana, a hlongorisa vanhu hinkwavo, a vengiwa tanihi mutshila wa milawu, a vengiwa tanihi nala wa le rivaleni tiko ra ka vona ni vanhu va ka vona, u hlongoriwile aEgipta. 9 Xisweswo loyi a hlongoleke vo tala etikweni ra ka vona u lovile etikweni rimbe, a tlhelela eka Valakedemonia, a ehleketa ku kuma mpfuno kwalaho hikwalaho ka maxaka ya yena. 10 Loyi a hlongoleke vanhu vo tala lava nga lahliwa, a nga ri na munhu wo n’wi rilela, hambi ku ri ku lahliwa loku xiximekaka nikatsongo, hambi ku ri sirha ni vatata wakwe. 11 Loko leswi swi fike emovheni wa hosi, a anakanya leswaku tiko ra Yudiya ri pfukerile, kutani a huma aEgipta hi ku hlundzuka, a teka muti hi matimba ya matlhari. 12 Kutani a lerisa vavanuna va yena va nyimpi leswaku va nga va tsetseleri lava hlanganaka na vona, ni ku dlaya lava tlhandlukaka etindlwini. 13 Xisweswo ku dlayiwa ka lavatsongo ni lavakulu, ku susiwa vavanuna, vavasati ni vana, ku dlaya vanhwana ni tincece. 14 Ku nga si hela masiku manharhu lama heleleke ku lovisiwa vanhu va 40 000, laha ku dlayiweke vanhu va 40 000 enyimpini; naswona a va xavisiwi vatsongo ku tlula lava dlayiweke. 15 Kambe a nga eneriseki hi leswi, kambe a tikukumuxa a nghena etempeleni yo kwetsima swinene ya misava hinkwayo; Menelaus, muxengi yoloye wa milawu, ni tiko ra ka vona, a ri mukongomisi wa yena: 16 Kutani a teka swibya swo kwetsima hi mavoko lama thyakeke, ni hi mavoko lama thyakeke a koka swilo leswi nyiketeriweke hi tihosi tin’wana leswaku swi engeteriwa ni ku vangama ni ku xiximiwa ka ndhawu yoleyo, a swi nyikela. 17 Naswona Antiyoko a a tikukumuxa swinene emiehleketweni, lerova a nga swi tekelanga enhlokweni leswaku Hosi yi hlundzukile nkarhinyana hikwalaho ka swidyoho swa lava akeke emutini, kutani tihlo ra yena a ri nga ri eka ndhawu yoleyo. 18 Hikuva loko khale a va nga phutseriwe hi swidyoho swo tala, wanuna loyi, hi ku hatlisa loko a fika, a a hatle a biwa, a tlheriseriwa endzhaku eku tikukumuxiweni ka yena, ku fana na Heliyodorus, loyi hosi Seluko a n’wi rhumeke ku ya languta vuhlayiselo bya xuma. 19 Hambi swi ri tano Xikwembu a xi hlawulanga vanhu hikwalaho ka ndhawu, kambe ndhawu leyi nga ekule hikwalaho ka vanhu. 20 Hikokwalaho ndhawu hi yoxe, leyi a yi hlanganyela na vona eka maxangu lama humeleleke etikweni, endzhaku ka sweswo yi vulavurisane hi mimpfuno leyi rhumeriweke hi Hosi: naswona tanihi leswi yi tshikiweke hi vukarhi bya Lowa Matimba Hinkwawo, nakambe, Hosi leyikulu loko yi vuyelelana, yi simekiwile hi ku vangama hinkwako. 21 Loko Antiyoko a humese titalenta ta gidi na madzana ya nhungu etempeleni, a suka hi ku hatlisa a ya eAntiyoka, a ri karhi a tikukumuxa ku endla leswaku tiko ri fambisiwa hi swikepe ni lwandle leri hundzaka hi milenge. 22 Kutani a siya tindhuna leswaku ti karhata tiko: eYerusalema, Filipi, Filipi, a ri Mufrigia etikweni ra ka vona, ni mikhuva ya tihanyi ku tlula loyi a n’wi vekeke kwalaho; 23 EGarizimi a ku ri Andronikasi; naswona handle ka sweswo, Menelaus, loyi a biheke ku tlula hinkwavo, a a rhwale voko ro tika ehenhla ka vaaki, a ri ni mianakanyo yo biha eka vaaki va tiko ra ka vona Vayuda. 24 A tlhela a rhumela murhangeri loyi wa manyala Apoloniyo ni vuthu ra 20 000, a n’wi lerisa leswaku a dlaya hinkwavo lava a va ri emalembeni ya vona lamanene, a xavisa vavasati ni lavatsongo. 25 Loko a ta eYerusalema, a tiendla onge u ni ku rhula, a tiyisela ku fikela hi siku ro kwetsima ra Savata, loko a teka Vayuda va hlayisa siku ro kwetsima, a lerisa vavanuna va yena leswaku va hloma. 26 Hiloko a dlaya hinkwavo lava a va ya eku tlangeleni ka Savata, a dlaya mintshungu leyikulu hi ku tsutsuma emutini hi matlhari. 27 Kambe Yudasi Makabiyo ni vanhu van’wana va nhungu, kumbe kwalomu ka kwalaho, va tlhelela emananga, va tshama etintshaveni hi mukhuva wa swiharhi, ni ntlawa wakwe lowu a wu dya mirhi nkarhi hinkwawo, leswaku va nga hlanganyeli eka thyaka leri. NDZIMA YA 6 1 Endzhakunyana ka sweswo hosi yi rhuma mukhalabye wa le Atena ku ya sindzisa Vayuda leswaku va tshika milawu ya vatata wa vona, va nga hanyi hi milawu ya Xikwembu. 2 Ni ku thyakisa ni tempele ya le Yerusalema, ni ku yi thya tempele ya Jupiter Olympius; ni leswaku eGarizim, ya Jupiter Musirheleri wa vanhu lava nga tiviwiki, tanihi leswi a va navela lava tshamaka endhawini yoleyo. 3 Ku nghena ka vubihi lebyi a ku ri ku vava ni ku vava eka vanhu.
 • 7. 4 Hikuva tempele a yi tele hi mpfilumpfilu ni ku titsakisa hi Vamatiko, lava a va gangisana ni tinghwavava, va tihlanganisa ni vavasati lava nga exikarhi ka tindhawu to kwetsima, naswona handle ka sweswo a va tisa swilo leswi nga riki enawini. 5 Na yona alitari a yi tele hi swilo leswi thyakeke, leswi Nawu wu swi yirisaka. 6 Naswona a swi nga pfumeleriwi leswaku munhu a hlayisa masiku ya Savata kumbe ku titsona swakudya ka khale, kumbe ku tivula Muyuda nikatsongo. 7 Hi siku ra ku velekiwa ka hosi n’hweti yin’wana ni yin’wana a va tisiwa hi ku vava leswaku va dya magandzelo; naswona loko ku titsona swakudya ka Bacchus ku hlayisiwile, Vayuda va boheke ku famba hi ndlela yo ya eBacchus, va rhwale ivy. 8 Ku tlula kwalaho, ku hume xileriso emitini ya vaakelani ya vamatiko, hi xiringanyeto xa Ptolemeya, ku lwisana ni Vayuda, leswaku va hlayisa mikhuva leyi fanaka, va dya magandzelo ya vona. 9 Un’wana ni un’wana loyi a nga laviki ku pfumelelana ni mikhuva ya Vamatiko u fanele a dlayiwa. Kutani munhu un’wana a nga ha va a vone ku xaniseka ka sweswi. 10 Hikuva a ku tisiwa vavasati vambirhi lava yimbeke vana va vona; loko va va rhangele erivaleni va rhendzela muti, tincece ti khome mavele ya tona, va ti lahlela ehansi hi tinhloko ku suka erirhangwini. 11 Kutani van’wana, lava a va tsutsumele emabakweni ya le kusuhi, leswaku va hlayisa siku ra Savata exihundleni, loko Filipi a swi voniwa, hinkwavo va hisiwa swin’we, hikuva va tiyimisele ku tipfuna hi ku xixima siku ro kwetsima swinene. 12 Sweswi ndzi kombela lava hlayaka buku leyi leswaku va nga heli matimba hikwalaho ka makhombo lawa, kambe va avanyisa swigwevo sweswo ku nga ri swa ku lovisa, kambe swa ku tshinya tiko ra hina. 13 Hikuva i xikombiso xa vunene bya yena lebyikulu, loko vaendli vo homboloka va nga xanisiwi nkarhi wo leha, kambe va xupuriwa hi ku hatlisa. 14 Hikuva a hi ku fana ni matiko man’wana, lawa HOSI Xikwembu xi va tshikaka ku va xupula, va kondza va fika eku hetisekeni ka swidyoho swa vona, xi hi endla hi ndlela yoleyo. 15 Leswaku, leswi a fikeleleke xiyimo xa le henhla xa xidyoho, endzhaku ka sweswo a nga hi rihisela. 16 Hikokwalaho, a nga tshuki a susa tintswalo ta yena eka hina; 17 Kambe leswi hi swi vuleke a swi ve xitsundzuxo eka hina. Nakona sweswi hi ta fika eka ku twarisiwa ka mhaka hi marito ma nga ri mangani. 18 Eliyazara, un’wana wa vatsari lavakulu, wanuna la dyuhaleke, ni xikandza xo saseka, u boheke ku pfula nomu ni ku dya nyama ya tinguluve. 19 Kambe yena, a hlawula ku fa hi ku dzuneka, ku ri ni ku hanya a thyakisiwe hi manyala yo tano, a ma tshwutela marha, a ta hi ku tisungulela ku xanisiwa. 20 Hilaha a swi fanerile hakona ku ta, lava tiyimiseleke ku tiyimisela ku lwisana ni swilo swo tano, leswi nga pfumeleriwiki leswaku ku nandziwa ku rhandza vutomi. 21 Kambe lava a va ri ni vutihlamuleri bya nkhuvo wolowo wo homboloka, hikwalaho ka ku tolovelana ka khale ni wanuna loyi, va n’wi tekela etlhelo, va n’wi kombela leswaku a tisa nyama ya swakudya swa yena, leyi a yi pfumeleriwa ku yi tirhisa, a yi endla onge hiloko a yi tirhisa va dye nyama leyi tekiweke eka gandzelo leri lerisiweke hi hosi; 22 Leswaku hi ku endla tano a kutsuriwa eku feni, naswona hikwalaho ka vunghana bya khale na vona. 23 Kambe a sungula ku anakanyisisa hi vutlhari, ni hi ku ya hi malembe ya yena, ni vukulu bya malembe ya yena ya khale, ni ku xiximiwa ka nhloko ya yena ya mpunga, leyi a yi fike eka yona, ni dyondzo ya yena yo tshembeka swinene ku sukela loko a ha ri n’wana, kumbe ku vula ntiyiso nawu wo kwetsima lowu endliweke ni yi nyikiwile hi Xikwembu, kutani a hlamula hi ku ya hi sweswo, kutani a va lava hi ku hatlisa leswaku va n'wi rhumela esirheni. 24 Hikuva a swi fanelanga hi malembe ya hina, ku vula yena, hi ndlela yihi na yihi ku tikhoma hi ndlela yihi na yihi, laha vantshwa vo tala va nga ehleketaka leswaku Eliyazara, loko a ri ni malembe ya makume-nhungu na khume, sweswi u ye eka vukhongeri byin’wana lebyi nga tolovelekangiki; 25 Kutani vona hi vukanganyisi bya mina, ni ku navela ku hanya nkarhinyana ni nkarhinyana, va fanele ku kanganyisiwa hi mina, kutani ndzi kuma xivati eka vudyuhari bya mina, ni ku byi endla byi nyenyetsa. 26 Hikuva hambileswi sweswi ndzi nga ta ntshunxiwa eku xupuweni ka vanhu, kambe a ndzi fanelanga ndzi balekela voko ra Lowa Matimba Hinkwawo, hambi ku ri ku hanya kumbe ku fa. 27 Hikokwalaho sweswi, ndzi hundzula vutomi lebyi hi vununa, ndzi ta tikombisa loyi a lavaka malembe ya mina; 28 Naswona siya xikombiso lexi xiyekaka eka lava ha riki vantshwa leswaku va fela milawu leyi xiximekaka ni yo kwetsima hi ku swi rhandza ni hi xivindzi. Kuteloko a vula marito lawa, hi ku hatlisa a ya eku xanisekeni. 29 Lava va n’wi rhangeleke ku cinca ku navela lokunene va n’wi rhwale rivengonyana, hikuva mavulavulelo lama boxiweke ka ha ri emahlweni, hilaha a va ehleketa hakona, a ma huma emianakanyweni leyi heleriweke hi ntshembo. 30 Kambe loko a lunghekele ku fa hi swibakele, a konya, a ku: “Swi le rivaleni eka Yehovha, loyi a nga ni vutivi byo kwetsima, leswaku hambileswi ndzi nga kutsuriwa eku feni, sweswi ndzi tiyisela switlhavi leswikulu emirini hi ku biwa.” : kambe hi moya-xiviri ndzi enerisekile swinene hi ku xaniseka hi swilo leswi, hikuva ndza n'wi chava. 31 Nakona hi ndlela leyi wanuna loyi u file, a siya rifu ra yena ku va xikombiso xa xivindzi xo xiximeka, ni xitsundzuxo xa vunene, ku nga ri eka majaha ntsena, kambe eka rixaka ra yena hinkwaro. NDZIMA YA 7 1 Nakambe vamakwavo va nkombo ni mana wa vona va khomiwile, va sindzisiwa hi hosi leyi lwisanaka na nawu ku nantswa nyama ya tinguluve, va xanisiwa hi switlhavi ni swibakele. 2 Kambe un’wana wa lava vulavuleke ro sungula a ku: “Xana u nga kombela yini kumbe u dyondza yini eka hina?” hi lunghekele ku fa, ematshan'wini yo tlula milawu ya vatata wa hina. 3 Kutani hosi yi hlundzukile swinene, yi lerisa leswaku ku hisiwa swibya ni swibya. 4 Hi ku hatlisa, a lerisa ku tsemiwa ririmi ra loyi a vulavuleke ku sungula, ni ku tsema swirho swa le makumu swa miri wa yena, vamakwavo lavan’wana ni mana wakwe va langute. 5 Loko a ri karhi a lamarile swirho swa yena hinkwaswo, a lerisa leswaku a ha hanya leswaku a yisiwa endzilweni, a oxiwa epanini, naswona tanihi leswi mpfula ya pani a yi hangalakile endhawini leyinene, va khutaza un’we un'wana na manana ku fa a ri wanuna, a vula hi ndlela leyi, . 6 HOSI Xikwembu xa hi languta, naswona entiyisweni wa chavelela eka hina, hilaha Muxe a vuleke hakona eka risimu ra yena, leri nyikeleke vumbhoni emahlweni ka vona, a ku: “U ta chaveleriwa hi malandza ya yena.” 7 Kutani loko wo sungula a file hi nhlayo leyi, va tisa wa vumbirhi leswaku va n’wi endlela xihlangi, kutani va n’wi
 • 8. susa nhlonge ya nhloko hi misisi, va n’wi vutisa va ku: “Xana u ta dya, u nga si xupuriwa.” xirho xin'wana ni xin'wana xa miri wa wena? 8 Kambe a hlamula hi ririmi ra yena, a ku: “E-e. Hikokwalaho na yena u amukele ku xanisiwa loku landzelaka hi ku landzelelana, ku fana ni lava vo sungula.” 9 Loko a hefemulela ehenhla, a ku: “U hi susa evuton’wini lebyi ku fana ni vukarhi, kambe Hosi ya misava yi ta hi pfuxa, lava feleke milawu ya yona, hi ya evuton’wini lebyi nga heriki.” 10 Endzhaku ka yena, wa vunharhu ku endliwe xihlekiso, kutani loko a laviwa, a humesa ririmi ra yena, kutani hi ku hatlisa, a tshambuluta mavoko ya yena hi vununa. 11 A ku hi xivindzi: “Leswi a ndzi ri na swona swi huma etilweni; ndzi va sandza hikwalaho ka milawu ya yena; naswona eka yena ndzi tshemba leswaku ndzi ta tlhela ndzi va amukela. 12 Lerova hosi ni lava a va ri na yona va hlamarisiwa hi xivindzi xa jaha leri, hikuva a ri nga ri na mhaka ni switlhavi. 13 Loko wanuna loyi na yena a file, va xanisa ni ku n’wi tshova hi ndlela leyi fanaka. 14 Kutani loko a lunghekele ku fa a ku: “I swinene, loko u dlayiwa hi vanhu, ku langutela ntshembo lowu humaka eka Xikwembu leswaku u ta pfuxiwa hi xona. 15 Endzhaku ka sweswo va tisa ni wa vuntlhanu, va n’wi tshova. 16 Hiloko a languta hosi, a ku: “U ni matimba ehenhla ka vanhu, wa onhaka, u endla leswi u swi lavaka; kambe mi nga ehleketi leswaku tiko ra hina ri tshikiwile hi Xikwembu; 17 Kambe tshama nkarhinyana, u vona matimba ya yena lamakulu, ndlela leyi a nga ta ku xanisa ha yona ni mbewu ya wena. 18 Endzhaku ka yena va tisa ni wa vutsevu, loko a lunghekele ku fa, a ku: “Mi nga kanganyisiwi handle ka xivangelo, hikuva hi tikeriwa hi timhaka leti, hi dyohele Xikwembu xa hina; 19 Kambe wena, u nga ehleketi leswaku u ta baleka u nga xupuriwi. 20 Kambe manana loyi a a hlamarisa ku tlula hinkwaswo, naswona a a fanele ku tsundzukiwa hi ndlela leyi xiximekaka, hikuva loko a vona vana va yena va nkombo va majaha va dlayiwile ku nga si hela siku rin’we, u swi veleke hi xivindzi lexinene, hikwalaho ka ntshembo lowu a a ri na wona eHosini. 21 Ina, u khutazile un’wana na un’wana wa vona hi ririmi ra yena, a tele hi mimoya ya xivindzi; a pfuxa miehleketo ya yena ya vusati hi khwiri ra xinuna, a ku eka vona: 22 A ndzi swi koti ku vula leswaku mi fike njhani ekhwirini ra mina, hikuva a ndzi mi nyikanga moya kumbe vutomi, hambi ku ri mina ndzi vumbeke swirho swa un’wana ni un’wana wa n’wina; 23 Kambe handle ko kanakana Muvumbi wa misava, loyi a vumbeke xitukulwana xa munhu, a kuma masungulo ya swilo hinkwaswo, u ta tlhela a mi nyika moya ni vutomi hi tintswalo ta yena n’wini, tanihi leswi sweswi mi nga tivoneliki n’wina hikwalaho ka milawu yakwe’. vunene. 24 Kutani Antiyoko, a titeka a sandziwa, ni ku ehleketa leswaku i ku rhuketela, loko lontsongo a ha hanya, a nga n’wi khutazanga hi marito ntsena, kambe u tlhele a n’wi tiyisekisa hi ku hlambanya, leswaku u ta n’wi endla a va la fuweke ni la tsakeke munhu, loko a ta fularhela milawu ya vatata wa yena; naswona leswaku nakambe a a ta n’wi teka a va munghana wa yena, a n’wi tshemba hi timhaka. 25 Kambe loko jaha leri ri nga n’wi yingisi nikatsongo, hosi yi vitana mana wa yona, yi n’wi khutaza leswaku a tsundzuxa jaha leri leswaku ri ponisa vutomi bya rona. 26 Loko a n’wi khutaza hi marito yo tala, a n’wi tshembisa leswaku u ta tsundzuxa n’wana wakwe. 27 Kambe a nkhinsama emahlweni ka yena, a hleka mufumi wa tihanyi wa tihanyi hi ku sandza, a vulavula hi ririmi ra ka vona hi ndlela leyi; Wena n’wananga, ndzi twele vusiwana loyi a ku veleke tin’hweti ta nhungu ekhwirini ra mina, ni ku ku nyika malembe manharhu yo tano, ni ku wundla, ni ku kurisa ku ya fika eka malembe lawa, ni ku tiyisela maxangu ya dyondzo. 28 Ndza ku kombela, n’wananga, languta tilo ni misava ni hinkwaswo leswi nga eka yona, u anakanya leswaku Xikwembu xi swi endlile hi swilo leswi nga riki kona; naswona vanhu va endliwe hi ndlela leyi fanaka. 29 U nga chavi muxanisi loyi, kambe, leswi u faneriwaka hi vamakwenu, teka rifu ra wena leswaku ndzi ta tlhela ndzi ku amukela hi tintswalo swin’we ni vamakwenu. 30 Loko a ha vula marito lawa, jaha ri ku: “Mi rindzele mani?” A ndzi nge yingisi xileriso xa hosi, kambe ndzi ta yingisa xileriso xa Nawu lowu nyikiweke vatata wa hina hi Muxe. 31 Wena la nga musunguri wa makhombo hinkwawo eka Vaheveru, a wu nge poni emavokweni ya Xikwembu. 32 Hikuva hi xaniseka hikwalaho ka swidyoho swa hina. 33 Hambiloko Hosi leyi hanyaka yi hi hlundzukela swa xinkarhana hikwalaho ka ku tshinyiwa ni ku ololoka ka hina, yi ta tlhela yi va ni vun’we ni malandza ya yona. 34 Kambe wena, Wena munhu la nga chaviki Xikwembu, ni lavo homboloka hinkwavo, u nga tshuki u tlakusiwa handle ka xivangelo, kumbe ku tikukumuxa hi ntshembo lowu nga tiyisekiki, u tlakusela voko ra wena ehenhla ka malandza ya Xikwembu. 35 Hikuva a wu si balekela ku avanyisa ka Xikwembu xa Matimba Hinkwawo, lexi vonaka swilo hinkwaswo. 36 Hikuva vamakwerhu, lava sweswi va xanisekeke nkarhinyana, va file ehansi ka ntwanano wa Xikwembu wa vutomi lebyi nga heriki, kambe wena, hi ku avanyisa ka Xikwembu, u ta kuma nxupulo lowu lulameke hikwalaho ka ku tikukumuxa ka wena. 37 Kambe mina, tanihi vamakwerhu, ndzi nyikela miri ni vutomi bya mina hikwalaho ka milawu ya vatata wa hina, ndzi kombela Xikwembu leswaku xi hatla xi va ni tintswalo eka tiko ra hina; ni leswaku wena hi ku xanisiwa ni makhombo u nga pfumela, leswaku hi yena ntsena i Xikwembu; 38 Naswona eka mina ni vamakwerhu vukarhi bya Lowa Matimba Hinkwawo, lebyi tisiwaka hi ku lulama ehenhla ka rixaka ra hina, byi nga hela. 39 Ku tlula hosi’ hi ku hlundzuka, yi n’wi nyike ku biha ku tlula hinkwavo, naswona yi teke ku vava leswaku yi hlekuriwile. 40 Kutani wanuna loyi a fa a nga thyakisi, a tshemba Yehovha. 41 Xo hetelela endzhaku ka vana va majaha manana u file. 42 Leswi a swi ringanerile sweswi ku vulavula malunghana ni minkhuvo ya ku gandzela swikwembu swa hava ni ku xanisiwa lokukulu. NDZIMA YA 8 1 Kutani Yudasi Makabeyo ni lava a va ri na yena, va ya exihundleni emitini, va vitana maxaka ya vona, va teka hinkwavo lava a va ri evukhongerini bya Vayuda, va hlengeleta vavanuna va kwalomu ka 6 000. 2 Kutani va vitana Yehovha leswaku a languta vanhu lava kandziyiweke hi hinkwavo; naswona u tlhela u twela vusiwana tempele leyi nyamisiweke hi vanhu lava nga chaviki Xikwembu;
 • 9. 3 Ni leswaku a a ta twela vusiwana muti, lowu onhakeke swinene, ni lowu lunghekeleke ku endliwa ni misava; mi yingisa ngati leyi huwelelaka eka yena, . 4 Naswona tsundzukani ku dlayiwa ko biha ka tincece leti nga riki na khombo, ni ku sandza loku endliweke eka vito ra yena; ni leswaku u ta kombisa rivengo ra yena eka lavo homboloka. 5 Loko Makabeyo a ri karhi a n’wi rhendzela, a nga swi kotanga ku lwisana ni matiko, hikuva vukari bya Yehovha byi hundzuke tintswalo. 6 Hikokwalaho a fika a nga swi xiyanga, a hisa miti ni miti, a nghena emavokweni ya yena etindhawini leti nga ni vanhu vo tala, a hlula ni ku baleka ni valala va yena ku nga ri vatsongo. 7 Kambe hi ku hlawuleka u tirhise vusiku byebyo hikwalaho ka matshalatshala yo tano ya le xihundleni, lerova mihandzu ya ku kwetsima ka yena yi hangalasiwa hinkwako-nkwako. 8 Hiloko Filipi a vona leswaku wanuna loyi a andza hakatsongo-tsongo, ni leswaku swilo swi ya swi humelela swinene, a tsalela Ptolemeus, ndhuna-nkulu ya Celosyria na Fenikiya, leswaku a ta nyika mpfuno lowu engetelekeke etimhakeni ta hosi. 9 Hi ku hatlisa a hlawula Nikanoro n’wana wa Patroclus, un’wana wa vanghana va yena vo hlawuleka, a n’wi rhuma a ri ni vanhu lava nga riki ehansi ka 20 000 va matiko hinkwawo lama nga ehansi ka yena, leswaku a ta hlongola rixaka hinkwaro ra Vayuda; naswona na yena u joyine na Gorgias ndhuna ya masocha, loyi etimhakeni ta nyimpi a a ri na ntokoto lowukulu. 10 Hiloko Nikanoro a tiyimisela ku endla mali yo tala swinene eka Vayuda lava khomiweke, ku fana ni ku hakela ndzuvo wa titalenta ta magidi mambirhi, lowu hosi a yi fanele ku hakela Varhoma. 11 Hikokwalaho hi ku hatlisa a rhumela vanhu emitini leyi nga eribuweni ra lwandle, a huwelela ku xavisiwa ka Vayuda lava khomiweke, a tshembisa leswaku va ta va ni mimiri ya makume-nhungu na khume hi talenta yin’we, a nga langutelanga ku rihisela loku a ku ta n’wi landzela ku suka eka Xikwembu xa Matimba Hinkwawo. 12 Kuteloko ku tisiwa rito eka Yudasi hi ta ku ta ka Nikanoro, kutani a byela lava a va ri na yena leswaku vuthu ri tshinele. 13 Lava a va chava, va nga tshembi vululami bya Xikwembu, va baleka, va tikhoma. 14 Van’wana va xavise hinkwaswo leswi va swi siyeke, va kombela Yehovha leswaku a va kutsula, va xavisiwe hi Nikanoro lowo homboloka va nga si hlangana. 15 Loko ku nga ri hikwalaho ka vona vini, kambe hikwalaho ka mintwanano leyi a yi endleke ni vatata wa vona ni hikwalaho ka vito ra yena ro kwetsima ni leri vangamaka, leri va vitaniweke ha rona. 16 Hiloko Makabeyo a vitana vavanuna va yena ku fika eka nhlayo ya 6 000, a va khutaza leswaku va nga tshuki va chavisiwa hi nala, ni ku chava ntshungu lowukulu wa vamatiko, lava va teke hi ndlela yo biha; kambe ku lwa hi vununa, . 17 Ni ku veka emahlweni ka vona ku vaviseka loku va ku endleke endhawini yo kwetsima hi ndlela leyi nga lulamangiki, ni ku khomiwa ka muti hi tihanyi, loku va nga endla xihlekiso ha kona, ni ku tekiwa ka hulumendhe ya vakokwa wa vona. 18 Hikuva, a ku, va tshemba matlhari ya vona ni xivindzi xa vona; kambe ku tshemba ka hina ku le ka Lowa Matimba Hinkwawo loyi hi ku hatlisa a nga lahlelaka ehansi lava taka ku lwisana na hina, na misava hinkwayo. 19 Ku tlula kwalaho, a va byela mpfuno lowu vakokwa wa vona va wu kumeke, ni ndlela leyi va kutsuriweke ha yona, loko Senakeribi va lovile dzana na makume-nhungu-ntlhanu wa magidi. 20 Kutani a va byela hi nyimpi leyi va veke na yona eBabilona ni Vagalatiya, ndlela leyi va fikeke ha yona vanhu va 8 000 ntsena entirhweni, ni Vamakedoniya va 4 000, ni leswaku Vamakedoniya va pfilunganyekile, va 8 000 va dlaye 120 000 hikwalaho ka mpfuno lowu a va ri na wona wu huma etilweni, kutani va kuma rifuwo lerikulu. 21 Xisweswo loko a va tiyisile hi marito lawa, ni ku tiyimisela ku fela nawu ni tiko, a avanyisa vuthu ra yena hi swiphemu swa mune; 22 A tihlanganisa ni vamakwavo, varhangeri va ntlawa wun’wana ni wun’wana, ku va Simoni na Yosefa na Yonathani, a nyika un’wana ni un’wana vavanuna va 1500. 23 A tlhela a veka Eliyazara leswaku a hlaya buku yo kwetsima, kutani a va nyika rito leri: “Mpfuno wa Xikwembu; hi yexe a rhangela ntlawa wo sungula, . 24 Hi ku pfuniwa hi Lowa Matimba Hinkwawo va dlaye valala va vona vo tlula nhungu wa magidi, va vavisa ni ku lema xiphemu lexikulu xa vuthu ra Nikanoro, kutani va baleka hinkwavo; 25 Kutani va teka mali ya vona leyi teke ku va xava, va va hlongorisa ekule, kambe loko va pfumala nkarhi va tlhelela. 26 Hikuva a ku ri siku ra le mahlweni ka Savata, hikwalaho a va nga ha va hlongorisi. 27 Kutani loko va hlengelete matlhari ya vona, va phanga valala va vona, va tikarhata kwalomu ka Savata, va humesa ku dzunisa ni ku nkhensa loku tlulaka mpimo eka Yehovha, loyi a va hlayiseke ku fikela siku rero, ku nga masungulo ya tintswalo leti va ti chelaka. 28 Endzhaku ka Savata, loko va nyikile swiphemu swa swilo leswi phangiweke eka lava lamaleke, ni tinoni ni vana lava nga riki na vatswari, leswi saleke va swi avanyisa swin’we ni malandza ya vona. 29 Loko leswi swi endliwile, naswona va endle xikombelo xo tala, va kombela Hosi ya tintswalo leswaku yi vuyelelana ni malandza ya yona hilaha ku nga heriki. 30 Ku tlula kwalaho eka lava a va ri na Timotiya na Bakide, lava a va lwa na vona, va dlaye vanhu vo tlula 20 000, va kuma swihondzo leswi tlakukeke ni swisirhelelo hi ku olova swinene, va avela swilo swo tala leswi phangiweke exikarhi ka vona, va endla lava lamaleke, swisiwana, tinoni, ina, . ni lava dyuhaleke na vona, va ringana hi ku phanghiwa na vona. 31 Kuteloko va hlengelete matlhari ya vona, va ma veka hinkwaswo hi vukheta etindhawini letinene, ni masalela ya swilo leswi phangiweke leswi va swi tiseke eYerusalema. 32 Va dlaye na Filarke, munhu yoloye wo homboloka, loyi a a ri na Timotiya, a hlundzukisa Vayuda hi tindlela to tala. 33 Ku tlula kwalaho hi nkarhi lowu a va ri karhi va tlangela nkhuvo wa ku hlula etikweni ra vona va hise Kalisthene, loyi a hiseke tinyangwa to kwetsima, loyi a balekeke endlwini leyitsongo; kutani hi ndlela yoleyo u amukele hakelo leyi faneleke hikwalaho ka vubihi bya yena. 34 Loko ku ri Nikanoro yoloye la nga riki na musa, loyi a tiseke vaxavisi va 1 000 leswaku va ta xava Vayuda. 35 Hi mpfuno wa Hosi u yisiwe ehansi hi vona, lava a nga va tekelaka enhlokweni; a hluvula swiambalo swa yena swo vangama, a ntshunxa ntlawa wa yena, a ta ku fana ni nandza la balekaka exikarhi ka tiko, a ya eAntiyoka a ri ni tingana swinene, hikuva vuthu ra yena ri lovisiwile. 36 Xisweswo yena, loyi a tekeke ehenhla ka yena ku endla leswinene eka Varhoma xibalo xa vona hi ku tirhisa vabohiwa eYerusalema, u byele ehandle, leswaku Vayuda a va ri na Xikwembu xo va lwela, hikwalaho a va nga ta vaviseka, hikuva a va landzela milawu leyi u va nyikile.
 • 10. NDZIMA YA 9 1 Hi nkarhi wolowo Antiyoko a huma etikweni ra Peresiya a ri ni xisandzu 2 Hikuva a a nghene emutini lowu vuriwaka Persepolis, a ya phanga tempele ni ku khoma muti; kutani ntshungu lowu tsutsumelaka ku tisirhelela hi matlhari ya wona wu va balekela; kutani swi endleka leswaku Antiyoko a balekeriwa vaaki a vuya hi tingana. 3 Loko a fika eEkibatane, a tisiwa mahungu ya leswi humeleleke Nikanoro na Timotiya. 4 Kutani ku pfimba hi ku hlundzuka. a anakanya ku rihisela Vayuda tingana leti n'wi endleke tingana hi lava va n'wi baleke. Hikokwalaho a lerisa muchayeri wa kalichi ya yena ku chayela a nga yimi, a famba, ku avanyisa ka Xikwembu ku n'wi landzela sweswi. Hikuva a a vulavule hi ku tikukumuxa hi ndlela leyi, a ku: “U ta ta eYerusalema, a yi endla ndhawu ya Vayuda leyi tolovelekeke.” 5 Kambe Yehovha Lowa Matimba Hinkwawo, Xikwembu xa Israyele, u n’wi hlasele hi ntungu lowu nga tshungulekiki ni lowu nga vonakiki, kutani hi ku hatlisa loko a vula marito lawa, ku vava ka marhumbu loku nga tshungulekiki ku n’wi hlasela, ni ku xaniseka lokukulu ka swirho swa le ndzeni; 6 Naswona sweswo swi lulamile swinene, hikuva a a xanise marhumbu ya vanhu van’wana hi ku xanisiwa ko tala ni loku nga tolovelekangiki. 7 Hambi swi ri tano a nga tshikanga nikatsongo ku tinyungubyisa ka yena, kambe a ha tele hi ku tikukumuxa, a hefemula ndzilo hi vukarhi bya yena eka Vayuda, a lerisa ku hatlisisa riendzo: kambe swi endlekile leswaku a wa ehansi egolonyini ya yena, a rhwariwe hi matimba ; lerova hi ku wa lokukulu, swirho hinkwaswo swa miri wa yena swi vavisekile swinene. 8 Kutani hi ndlela leyi loyi a a ehleketa nyana leswaku a nga lerisa magandlati ya lwandle, (a a tikukumuxa swinene ku tlula xiyimo xa munhu) ni ku pima tintshava to leha hi xikalo, sweswi a a lahleriwa ehansi, kutani a rhwariwe hi muchayeri wa tihanci , a kombisa matimba ya Xikwembu hinkwawo lama vonakaka. 9 Xisweswo swivungu swi pfuka emirini wa wanuna loyi wo homboloka, loko a ha hanya hi gome ni ku vaviseka, nyama yakwe yi wa, thyaka ra ku nun’hwela ka yena a ku ri huwa eka vuthu rakwe hinkwaro. 10 Munhu loyi, loyi a a ehleketa nyana leswaku a nga fikelela tinyeleti ta tilo, a ku na munhu loyi a nga tiyiselaka ku rhwala nun’hwelo wa yena lowu nga tiyiselekiki. 11 Hikokwalaho, hi ku karhatiwa, a sungula ku tshika ku tikukumuxa ka yena lokukulu, a titiva hi ntungu wa Xikwembu, ku vava ka yena ku ya ku andza nkarhi wun’wana ni wun’wana. 12 Loko yena a nga swi koti ku tiyisela ku nun’hwela ka yena, a vula marito lawa: “Swi fanerile ku titsongahata eka Xikwembu, ni leswaku munhu la faka a nga tiehleketi hi ku tikukumuxa loko a ri Xikwembu.” 13 Munhu loyi wo homboloka a hlambanya na Yehovha, loyi sweswi a nga ha laviki ku n'wi twela vusiwana, a ku: 14 A a ta ntshunxa muti lowo kwetsima (lowu a a ya eka wona hi ku hatlisa ku wu veka ni misava ni ku wu endla ndhawu yo lahla vanhu hinkwavo. 15 Malunghana ni Vayuda, lava a va avanyiseke va nga fanelanga ku lahliwa, kambe va cukumetiwa ehandle ni vana va vona leswaku va dyiwa hi swinyenyana ni swiharhi swa nhova, a a ta va endla hinkwavo va ringana ni vaaki va le Atena. 16 Tempele yo kwetsima, leyi a nga si phanga, a a khavisa hi tinyiko letinene, a pfuxeta swibya hinkwaswo swo kwetsima hi swin’wana swo tala, a hakela swikweleti swa magandzelo hi mali ya yena. 17 Ina, ni leswaku na yena a a ta va Muyuda hi yexe, a famba emisaveni hinkwayo leyi a yi akiwile, a twarisa matimba ya Xikwembu. 18 Kambe hikwalaho ka leswi hinkwaswo switlhavi swa yena a swi nga heli, hikuva ku avanyisa loku lulameke ka Xikwembu ku n’wi fikelerile, hikwalaho ka leswi a hele matimba ya rihanyo ra yena, a tsalela Vayuda papila leri tsariweke ehansi, leri nga ni xivumbeko xa xikombelo, hi ndlela leyi. 19 Antiyoko, hosi ni ndhuna-nkulu, Vayuda lavanene va vaaka-tiko va yena u navela ntsako lowukulu, rihanyo ni ku humelela. 20 Loko n’wina ni vana va n’wina mi hanya kahle, naswona timhaka ta n’wina ti mi enerisa, ndzi nkhensa Xikwembu swinene, ndzi ri ni ntshembo wa mina etilweni. 21 Loko ku ri mina, a ndzi tsanile, loko swi nga ri tano, a ndzi ta va ndzi tsundzuke hi musa ku xiximeka ka wena ni ku navela ka wena lokunene loku vuyaka hi le Peresiya, ni ku khomiwa hi vuvabyi lebyikulu, ndzi vone swi fanerile ku khathalela vuhlayiseki bya vanhu hinkwavo. 22 A ndzi nga tshembi rihanyo ra mina, kambe ndzi ri ni ntshembo lowukulu wo balekela vuvabyi lebyi. 23 Kambe loko hi xiya sweswo, hambi ku ri tatana, hi nkarhi wolowo u rhangele vuthu ra le matikweni lama tlakukeke. u hlawuriwile ku va mutlhandlami, . 24 Loko ku nga humelela nchumu lowu lwisanaka ni leswi a swi languteriwile, kumbe loko ku tisiwa mahungu yo vava, vanhu va tiko, hi ku tiva leswaku mfumo wu siyeriwe mani, a va nga karhateki. 25 Nakambe, mi anakanyisisa hi ndlela leyi tihosana leti nga endzilakaneni ni vaakelani va mfumo wa mina ti rindzelaka minkarhi, ti langutela leswi nga ta humelela. Ndzi vekile n'wana wa mina Antiyoko ku va hosi, loyi ndzi tshameke ndzi n'wi nyiketa ni ku n'wi bumabumela eka vo tala va n'wina, loko ndzi tlhandlukela eswifundzheni leswi tlakukeke; loyi ndzi n'wi tsaleleke hi ndlela leyi landzelaka: 26 Hikokwalaho ndza mi khongela ni ku mi kombela leswaku mi tsundzuka mimpfuno leyi ndzi mi endleleke yona hi ku angarhela, ni hi ku hlawuleka, ni leswaku munhu un’wana ni un’wana a ha tshembeka eka mina ni n’wana wa mina. 27 Hikuva ndza tiyiseka leswaku loko a twisisa mianakanyo ya mina u ta pfumelela ku navela ka n’wina hi musa ni hi musa. 28 Xisweswo mudlayi ni musandzi a xanisekile swinene, hilaha a khongoteleke vavanuna van’wana hakona, u file hi ndlela leyi khomisaka gome etikweni rimbe etintshaveni. 29 Filipi, loyi a kurisiweke na yena, a rhwala ntsumbu wa yena, loyi na yena hi ku chava n’wana wa Antiyoka a ya eEgipta eka Ptolemeyo Filometor. NDZIMA YA 10 1 Makabeyo ni ntlawa wa yena, HOSI Xikwembu xi va kongomisa, va pfuxa tempele ni muti. 2 Kambe tialitari leti vamatiko va ti akeke exitarateni lexi pfulekeke, ni tindhawu ta vugandzeri, va ti mbundzumuxa. 3 Loko va basise tempele, va endla alitari yin’wana, va ba maribye va humesa ndzilo eka vona, va endla gandzelo endzhaku ka malembe mambirhi, va veka mirhi ya risuna, ni swivoni, ni xinkwa xo kombisa. 4 Loko sweswo swi endliwile, va wela ehansi, va kombela Yehovha leswaku va nga ha tlheli va nghena emaxangwini yo tano; kambe loko va nga ha n'wi dyohela, leswaku yena a ta
 • 11. va tshinya hi tintswalo, ni leswaku va nga nyiketiwi ematikweni lama sandzaka ni ya tihanyi. 5 Kutani hi siku leri valuveri va nyamisaka tempele ha rona, hi siku leri fanaka, yi basisiwa nakambe, hi siku ra vu-25 ra n’hweti yoleyo, ku nga Casleu. 6 Va hlayisa masiku ya nhungu hi ku tsaka, ku fana ni le nkhubyeni wa mintsonga, va tsundzuka leswaku a ku nga ri khale va khome nkhuvo wa mintsonga, loko va ri karhi va famba-famba etintshaveni ni le minkoveni ku fana ni swivandzana. 7 Hikokwalaho va rhwala marhavi, ni marhavi yo saseka, ni mincindzu, va yimbelela tipisalema eka loyi a va nyikeke ku humelela lokunene eku basiseni ka ndhawu ya yena. 8 Va tlhela va veka hi nawu ni xileriso xin’we, leswaku lembe rin’wana ni rin’wana masiku wolawo ma fanele ma hlayisiwa eka tiko hinkwaro ra Vayuda. 9 Hi wona makumu ya Antiyoka, loyi a vuriwaka Epifani. 10 Sweswi hi ta twarisa swiendlo swa Antiyoko Yupatoro, loyi a a ri n’wana wa wanuna loyi wo homboloka, a hlengeleta makhombo ya tinyimpi hi ku komisa. 11 Kutani loko a fika exiluvelweni, a veka Lisiya un’wana ku langutela timhaka ta mfumo wa yena, a n’wi veka ku va ndhuna-nkulu ya yena ya Kelosiriya na Fenikiya. 12 Hikuva Ptolemeus, loyi a a vitaniwa Macron, a tihlawule ku endla vululami eka Vayuda hikwalaho ka leswo biha leswi va endleriweke swona, a ringeta ku hambeta a va ni ku rhula na vona. 13 Hiloko a hehliwa hi vanghana va hosi emahlweni ka Yupatoro, ni ku vitana muxengi hi rito rin'wana ni rin'wana hikuva u sukile eKipra, leswaku Filometor u n'wi nyiketile, a ya eAntiyoko Epifani, kutani a vona leswaku a nga ri endhawini leyi xiximekaka, a hela matimba swinene , leswaku u ti chele chefu kutani a fa. 14 Kambe loko Gorgiya a ha ri ndhuna-nkulu ya swihlahla, a thola masocha, a wundla nyimpi ni Vayuda nkarhi hinkwawo. 15 Hi nkarhi wolowo, Vaidumiya, loko va nghene emavokweni ya vona ya swivandla leswi nga ni swilo swo tala, va hlayisa Vayuda va khomekile, va amukela lava hlongoriweke eYerusalema, va ya wundla nyimpi. 16 Kutani lava a va ri na Makabeyo va kombela, va kombela Xikwembu leswaku xi va mupfuni wa vona; kutani va tsutsumela hi madzolonga ehenhla ka swisirhelelo swa Vaidume, . 17 Hi ku va hlasela hi matimba, va hlula makhombo, va sivela hinkwavo lava lwaka erirhangwini, va dlaya hinkwavo lava weleke emavokweni ya vona, va dlaya vanhu lava nga riki ehansi ka 20 000. 18 Hikwalaho ka leswi van’wana lava a va nga ri ehansi ka nhungu wa magidi, va balekeke swin’we eswigodlhweni swimbirhi leswi tiyeke swinene, va ri ni swilo swa mixaka hinkwayo leswi faneleke ku tiyisela ku rhendzeriwa. 19 Makabeyo a siya Simoni na Yosefa, na Zakiyo ni lava a va ri na yena, lava a va ringanerile ku va rhendzela, a ya etindhawini leti a ti lava mpfuno wa yena swinene. 20 Kutani lava a va ri na Simoni, va kongomisiwa hi makwanga, va hlohloteriwa hi mali hi van’wana va lava a va ri exigodlhweni, va teka tidrakima ta 70 000, kutani van’wana va vona va baleka. 21 Kambe loko Makabeyo a byeriwe leswi endlekeke, a vitana tindhuna ta tiko, a hehla vavanuna volavo leswaku va xavise vamakwavo hi mali, va ntshunxa valala va vona leswaku va lwa na vona. 22 Hiloko a dlaya lava kumiweke va ri vaxengi, kutani hi ku hatlisa a teka swigodlho leswimbirhi. 23 Hi ku humelela lokunene hi matlhari yakwe eka swilo hinkwaswo leswi a swi khomeke, u dlaye vanhu lava tlulaka 20 000 etindhawini letimbirhi. 24 Kutani Timotiya, loyi Vayuda va n’wi hluleke khale, loko a hlengelete mavuthu yo tala ya matiko mambe, ni tihanci leti humaka eAsia ku nga ri tingani, a ta onge hi loko a ta teka Vayuda hi matlhari. 25 Kambe loko a tshinela, lava a va ri na Makabeyo va hundzuluka va khongela eka Xikwembu, va fafazela misava etinhlokweni ta vona, va boha marhaku ya vona hi nguvu yo khwaxa. 26 Kutani a wela ehansi ehansi ka alitari, a n’wi kombela leswaku a va twela vusiwana, a va nala eka valala va vona, ni nala wa valala va vona, hilaha Nawu wu vulaka hakona. 27 Endzhaku ka xikhongelo va teka matlhari ya vona, va ya emahlweni va suka emutini, kutani loko va tshinela eka valala va vona, va tshama va ri voxe. 28 Loko dyambu ra ha ku huma, va hlanganisa havumbirhi bya vona; xiphemu xin’wana xi ri ni vutumbelo bya xona ni le ka Hosi swin’we ni vunene bya xona: tlhelo lerin’wana ri endla vukarhi bya vona murhangeri wa nyimpi ya vona 29 Kambe loko nyimpi yi ya yi tiya, vavanuna va ntlhanu vo saseka lava khandziyeke tihanci va ri etilweni va humelela eka valala, va ri ni swihuku swa nsuku, kutani vambirhi va vona va rhangela Vayuda. 30 Kutani va khoma Makabeyo exikarhi ka vona, va n’wi funengeta matlhari matlhelo hinkwawo, va n’wi hlayisa, kambe va duvula miseve ni rihati eka valala, lerova va pfilunganyekile hi vubofu, va tele hi maxangu, va dlayiwa. 31 Vagadi va tihanci va 20 500 ni vagadi va tihanci va 600 va dlayiwile. 32 Loko ku ri Timotiya hi byakwe, a balekela endhawini leyi khomekeke swinene, leyi vuriwaka Gawra, laha Keriya a a ri ndhuna-nkulu. 33 Kambe lava a va ri na Makabeyo va rhendzele khokholo hi xivindzi masiku ya mune. 34 Lava a va ri endzeni, va tshemba matimba ya ndhawu yoleyo, va sandza swinene, va vula marito yo biha. 35 Hambi swi ri tano hi siku ra vuntlhanu eku sunguleni, majaha ya 20 ya ntlawa wa Makabeyo, lama pfurhaka hi vukarhi hikwalaho ka ku sandza, ma hlasela rirhangu hi vununa, naswona hi xivindzi lexikulu ma dlaya hinkwavo lava va hlanganeke na vona. 36 Van’wana na vona va tlhandlukela endzhaku ka vona, loko va khomekile hi lava a va ri endzeni, va hisa swihondzo, ni ndzilo lowu pfurhaka wu hisa vasandzi va ha hanya; van'wana va pfula tinyangwa, kutani, loko va amukela vuthu lerin'wana, va teka muti. 37 Kutani a dlaya Timotiya loyi a a tumbele emugodini, na Keriya makwavo, na Apolofani. 38 Loko leswi swi endliwile, va dzunisa Yehovha hi tipisalema ni ku nkhensa, loyi a endleleke Israyele swilo leswikulu swinene, a va nyika ku hlula. NDZIMA YA 11 1 Endzhaku ka nkarhi wo leha, Lisiyasi musirheleri wa hosi tlhelo muzala wa yena, loyi na yena a a lawula timhaka, u hlundzuke ngopfu hi swilo leswi endliweke. 2 Kuteloko a hlengelete vanhu va kwalomu ka 40 000 ni vagadi va tihanci hinkwavo, a ya lwa ni Vayuda, a ehleketa ku endla muti lowu wu va vutshamo bya Vamatiko. 3 Ku vuyeriwa ka tempele, ku fana ni le ka tindlu tin’wana ta vugandzeri ta vamatiko, ni ku xavisa vuprista lebyikulu lembe ni lembe.
 • 12. 4 A nga anakanyi nikatsongo matimba ya Xikwembu kambe u tikukumuxile ni vagadi va xona va 10 000 lava fambaka hi milenge, ni vagadi va xona va tihanci va magidi ni tindlopfu ta xona ta makume-nhungu. 5 Hiloko a fika eYudiya, a tshinela eBetsura, ku nga muti lowu tiyeke, kambe wu ri ekule na Yerusalema kwalomu ka tikhilomitara ta ntlhanu, kutani a wu rhendzela swinene. 6 Loko lava a va ri na Makabeyo va twa leswaku u rhendzele makhombo, vona ni vanhu hinkwavo va ri karhi va rila ni mihloti va kombela Yehovha leswaku a rhumela ntsumi leyinene leswaku yi ta kutsula Israyele. 7 Kutani Makabeyo a rhanga a teka matlhari, a khutaza un’wana leswaku va ta tipeta ekhombyeni swin’we na yena leswaku va pfuna vamakwavo. 8 Loko va ha ri eYerusalema, ku humelela un’wana la gadeke hanci la ambaleke swiambalo swo basa, a ri karhi a rhurhumela matlhari yakwe ya nsuku. 9 Kutani va dzunisa Xikwembu xa tintswalo hinkwavo swin’we, va tiyisa mbilu, lerova a va nga lunghekelanga ku lwa ni vanhu ntsena, kambe ni swivandzana swo tala swa tihanyi, ni ku tlhava marhangu ya nsimbi. 10 Hi ndlela yoleyo va ya emahlweni va ambale matlhari ya vona, va ri ni mupfuni la humaka etilweni, hikuva Yehovha a a va twela vusiwana 11 Kutani va hlasela valala va vona ku fana ni tinghala, va dlaya vagadi va tihanci va 11 000 ni vagadi va tihanci va 1600, va baleka hinkwavo. 12 Vo tala va vona loko va vavisekile, va balekile va nga ambalanga nchumu; kutani Lisiya a baleka hi tingana, kutani a baleka. 13 Loko a ri munhu wa ku twisisa, a lahlela ku lahlekeriwa loku a ku lahleke na yena, a anakanya leswaku Vaheveru a va nge va hluriwi, hikuva Xikwembu xa Matimba Hinkwawo xi va pfunile, u rhumele vanhu eka vona. 14 A va kucetela ku pfumelelana ni swiyimo hinkwaswo leswi ringaneleke, a va tshembisa leswaku u ta khorwisa hosi leswaku yi fanele yi va munghana wa vona. 15 Kutani Makabeyo a pfumelelana ni hinkwaswo leswi Lisiya a a swi navela, a ri karhi a tivonela eka leswi vuyerisaka vanhu hinkwavo; hinkwaswo leswi Makabeyo a swi tsaleleke Lisiya malunghana ni Vayuda, hosi a yi swi pfumelela. 16 Hikuva a ku ri ni mapapila lama tsaleriweke Vayuda lama humaka eLisiya, ma vula leswi: “Lisiya u rhumele vanhu va Vayuda. 17 Yohane na Absolomu, lava rhumeriweke ku suka eka n’wina, va ndzi nyike xikombelo lexi tsariweke, kutani va kombela leswaku ku endliwa leswi nga endzeni ka xona. 18 Hikokwalaho timhaka tin'wana ni tin'wana leti a ti fanele ti tivisiwa eka hosi, ndzi ti tivise, kutani yi nyikile hinkwaswo leswi nga kotekaka. 19 Kutani loko mi ta tshama mi tshembekile eka mfumo, endzhaku ka sweswo ndzi ta ringeta ku va ndlela yo mi pfuna. 20 Kambe hi ku kongoma, ndzi nyikile xileriso eka lava ni lava humaka eka mina, leswaku va vulavula na n’wina. 21 Fambani kahle. Lembe ra dzana na makume ntsevu na makume mune, siku ra makume mbirhi na mune ra n'hweti ya Dioscorinthius. 22 Papila ra hosi a ri ri ni marito lawa: Hosi Antiyoko u rhumele makwavo Lisiya; 23 Tanihi leswi tata wa hina a hundzuluxiweke eka swikwembu, ku rhandza ka hina hi leswaku lava nga exifundzheni xa hina va hanya hi ku rhula, leswaku un’wana ni un’wana a ta khathalela timhaka ta yena n’wini. 24 Nakambe ha swi twisisa leswaku Vayuda a va nga pfumeli eka tata wa hina, leswaku va tisiwa eka mukhuva wa Vamatiko, kambe va rhandze ku hlayisa ndlela ya vona ya ku hanya va hanya hi ku landza milawu ya vona. 25 Hikokwalaho miehleketo ya hina hileswaku tiko leri ri ta wisa, kutani hi tiyimisele ku va pfuxeta tempele ya vona, leswaku va hanya hi ku landza mikhuva ya vakokwa wa vona. 26 Hikokwalaho u ta endla kahle loko u va rhuma, u va nyika ku rhula, leswaku loko va tiyisiwile hi miehleketo ya hina, va chaveleriwa kahle, va tshama va ri karhi va famba hi ku tsaka etimhakeni ta vona. 27 Papila ra hosi leri yaka eka rixaka ra Vayuda a ri ri hi ndlela leyi: Hosi Antiyoko u rhuma ku xeweta Huvo ni Vayuda lavan’wana. 28 Loko mi hanya kahle, hi ni ku navela ka hina; hi tlhela hi va ni rihanyo lerinene. 29 Menelawusi a hi byela leswaku ku navela ka n'wina a ku ri ku tlhelela ekaya, mi endla ntirho wa n'wina. 30 Hikokwalaho lava nga ta famba va ta tikhoma hi ndlela leyi hlayisekeke ku fikela hi siku ra vu 30 ra Xanthicus. 31 Vayuda va ta tirhisa muxaka wa vona wa swakudya ni milawu ya vona, ku fana ni le ku sunguleni; naswona ku hava na yin’we ya vona hi tindlela ta muxaka wihi na wihi loyi a nga ta xanisiwa hikwalaho ka swilo leswi endliweke hi ku pfumala vutivi. 32 Na mina ndzi rhumile Menelawu, leswaku a ta mi chavelela. 33 Fambani kahle. Hi lembe ra dzana ra makume mune na ntsevu, na siku ra vukhume ntlhanu ra n'hweti ya Xanthicus. 34 Varhoma va tlhela va va rhumela papila leri nga ni marito lawa: Quintus Memmius na Titus Manlius, vayimeri va Varhoma, va rhumele ku xeweta vanhu va Vayuda. 35 Hinkwaswo leswi Lisiya muzala wa hosi a swi nyikeke, na hina ha swi tsakela swinene. 36 Kambe malunghana ni swilo leswi a swi voneke leswaku swi kongomisiwa eka hosi, endzhaku ka loko mi tsundzuxile ha swona, rhumelani un’we hi ku hatlisa leswaku hi ta mi byela hilaha swi nga ta mi fanela hakona, hikuva sweswi hi ya eAntiyoka. 37 Hikokwalaho rhuma van’wana hi ku hatlisa, leswaku hi ta tiva leswi u swi ehleketaka. 38 Ku wisa. Lembe leri ra dzana na ntsevu na makume mune, siku ra vukhume ntlhanu ra nhweti ya Xanthicus. NDZIMA YA 12 1 Loko mintwanano leyi yi endliwile, Lisiya a ya eka hosi, Vayuda va ri karhi va rima. 2 Kambe eka tindhuna ta tindhawu to hlayanyana, Timotiya na Apoloniyo n’wana wa Geneyo, na Hieronymus na Demofoni, na Nikanoro ndhuna-nkulu ya Kipra, a va nga va pfumeleli ku miyela va hanya hi ku rhula. 3 Vavanuna va le Yopa na vona va endle xiendlo xo tano xo biha, va khongela Vayuda lava akeke exikarhi ka vona leswaku va famba ni vasati ni vana va vona emabyatsweni lawa va ma lunghiseleleke, onge hi loko va nga va vavisi. 4 Va wu amukerile hi ku landza xileriso lexi tolovelekeke xa muti, va ri lava navelaka ku hanya hi ku rhula, va nga kanakani nchumu; 5 Loko Yudasi a twa hi ta tihanyi leti ti endliwe vanhu va tiko ra ka vona, a lerisa lava a va ri na yena leswaku va va lunghiselela. 6 Loko a vitana Xikwembu Muavanyisi wo lulama, a ya lwa ni vadlayi volavo va vamakwavo, a hisa ndhawu ya vutumbelo nivusiku, a hisa mabyatso, a dlaya lava balekeke kona. 7 Loko muti wu pfariwile, a tlhelela endzhaku, onge hi loko a ta tlhelela a ya tsuvula hinkwavo va muti wa Yopa.
 • 13. 8 Kambe loko a twa leswaku Vajamani a va tiyimisele ku endla leswi fanaka ni Vayuda lava akeke exikarhi ka vona. 9 A fika ni Vajamani nivusiku, kutani a hisa ndzilo endhawini ya vutumbelo ni masocha ya le matini, lerova ku vonakala ka ndzilo ku voniwa eYerusalema eka mpfhuka wa tikhilomitara ta 240. 10 Loko va sukile kwalaho hi tikhilomitara ta nhungu va ri karhi va kongoma eTimotiya, vavanuna lava nga riki ehansi ka 5 000 lava fambaka hi milenge ni vagadi va tihanci va 500 va Maarabu va n’wi khandziya. 11 Hiloko ku va ni nyimpi yo vava swinene; kambe tlhelo ra Yudasi hi ku pfuniwa hi Xikwembu ri kume ku hlula; lerova Vahlapfa va le Arabiya, loko va hluriwile, va kombela Yudasi ku rhula, va tshembisa ku n'wi nyika tihomu, ni ku n'wi tsakisa hi ndlela yin'wana. 12 Hiloko Yudasi a ehleketa leswaku va ta vuyeriwa hi swilo swo tala, a va nyika ku rhula, kutani va khomana hi mavoko, kutani va suka emitsongeni ya vona. 13 A tlhela a lava ku endla buloho leri yaka emutini wun’wana lowu tiyeke, lowu rhendzeriweke hi marhangu, naswona a ku tshama vanhu va matiko yo hambana-hambana; vito ra yona a ku ri Caspis. 14 Kambe lava a va ri endzeni ka yona a va tshemba matimba ya marhangu ni mphakelo wa swakudya, lerova va tikhome hi ndlela ya tihanyi eka lava a va ri na Yudasi, va rhuketela ni ku sandza, va vula marito yo tano lama nga fanelangiki ku vuriwa. 15 Hikokwalaho Yudasi ni ntlawa wakwe, a vitana Hosi leyikulu ya misava, loyi a nga wisela Yeriko ehansi enkarhini wa Yoxuwa, a nga ri na makhuna kumbe michini ya nyimpi, a hlasela marhangu hi matimba. 16 Kutani va teka muti hi ku rhandza ka Xikwembu, va dlaya vanhu lava nga hlamuselekiki, lerova tiva leri anameke tikhilomitara timbirhi ekusuhi ni leri hlanganaka na rona, ri tele, ri voniwa ri ri karhi ri khuluka ngati. 17 Kutani va suka kwalaho tikhilomitara ta 700, va fika eKaraka eka Vayuda lava vuriwaka Tubieni. 18 Kambe loko ku ri Timotiya, a va n’wi kumanga etindhawini leti, hikuva a nga si rhumela nchumu, u sukile kwalaho, a siye vuthu ra masocha lama tiyeke swinene endhawini yin’wana. 19 Kambe Dositiya na Sosipatere, lava a va ri tindhuna ta Makabeyo, va huma va ya dlaya lava Timotiya a va siyeke ekhokholweni, ku tlula vavanuna va 10 000. 20 Makabeyo a hlongorisa mavuthu yakwe hi mintlawa, a ma veka ehenhla ka mavuthu, a ya lwa na Timotiya, loyi a a ri ni vavanuna va 120 000 lava fambaka hi milenge ni vagadi va tihanci va 2000 000. 21 Loko Timotiya a tiva ku ta ka Yudasi, a rhumela vavasati ni vana ni mindzhwalo yin’wana ekhokholweni leri vuriwaka Carnion, hikuva muti lowu a wu tika ku wu rhendzela, naswona a swi nga olovi ku fika eka wona, hikwalaho ka ku nonoka ka tindhawu hinkwato . 22 Kambe loko Yudasi ntlawa wakwe wo sungula wu vonaka, valala va biwa hi ku chava ni ku chava hikwalaho ka ku humelela ka Loyi a vonaka swilo hinkwaswo, va baleke ngopfu, un’wana a tsutsumela endleleni leyi, un’wana a tsutsumela endleleni leyi, lerova a va tshamela ku vaviseka va vavanuna va vona, va vavisekile hi tinhla ta mabanga ya vona. 23 Yudasi na yena a a tiyimisela swinene ku va hlongorisa, a dlaya swisiwana sweswo swo homboloka, leswi a dlayeke vavanuna va kwalomu ka 30 000 eka vona. 24 Ku tlula kwalaho, Timotiya hi byakwe a wela emavokweni ya Dosithiyo na Sosipatere, lava a va kombele hi vutshila byo tala leswaku va n’wi tshika a famba ni vutomi bya yena, hikuva a a ri ni vatswari vo tala va Vayuda ni vamakwavo va van’wana va vona, lava, loko va swi veka yena ku fikela eku feni, a nga fanelanga ku tekiwa. 25 Hiloko a va tiyisekisa hi marito yo tala leswaku u ta va vuyisela handle ko vaviseka, hi ku ya hi ntwanano, va n’wi tshike a famba leswaku va ponisa vamakwavo. 26 Kutani Makabeyo a famba a ya eKarniyoni ni le tempeleni ya Atargati, kutani a dlaya vanhu va 20 000 kwalaho. 27 Endzhaku ka loko a balekile a va lovisa, Yudasi a susa mavuthu a kongoma eEfroni, muti lowu tiyeke, lowu Lisiya a a tshama eka wona, ni ntshungu lowukulu wa matiko yo hambana-hambana, majaha ya matimba ma rindza marhangu, ma ma sirhelela hi matimba nakambe a ku ri mphakelo lowukulu wa tinjhini ni miseve. 28 Kambe loko Yudasi ni ntlawa wakwe va vitanile Xikwembu xa Matimba Hinkwawo, lexi tshovaka matimba ya valala va xona hi matimba ya xona, va hlula muti, va dlaya vanhu va 25 000 lava a va ri endzeni. 29 Ku suka kwalaho va suka va ya eSkitopoli, leyi nga eka mpfhuka wa 600 wa tikhilomitara ku suka eYerusalema. 30 Kambe loko Vayuda lava akeke kwalaho va nyikele vumbhoni bya leswaku Vasikitopoliti a va va khoma hi rirhandzu, va va khongotela hi musa enkarhini wa maxangu ya vona; 31 Va va nkhensa, va kombela leswaku va va ni xinghana na vona, kutani va fika eYerusalema, nkhuvo wa mavhiki wu tshinela. 32 Endzhaku ka nkhuvo, lowu vitaniwaka Pentekosta, va huma va ya lwa na Gorgiya ndhuna-nkulu ya Idumeya. 33 Va humile ni vavanuna va 3 000 lava fambaka hi milenge ni vagadi va tihanci va 400. 34 Loko va lwa swin’we Vayuda va nga ri vangani va dlayiwile. 35 Hi nkarhi wolowo Dositheus, un’wana wa ntlawa wa Bacenor, loyi a khandziyeke tihanci ni wanuna wa matimba, a ha ri ehenhla ka Gorgiya, a khome nguvu yakwe a n’wi koka hi matimba; naswona loko a ta va a teke wanuna yoloye la rhukaniweke a ha hanya, mugadi wa tihanci wa le Thracia loyi a n’wi hlaselaka u n’wi tlhave makatla, lerova Gorgias a balekela eka Marisa. 36 Loko lava a va ri na Gorgiya va lwa nkarhi wo leha, va karhele, Yudasi a vitana Yehovha leswaku a tikombisa a ri mupfuni wa vona ni murhangeri wa nyimpi. 37 Hi ku vula sweswo a sungula hi ririmi ra yena, a yimbelela tipisalema hi rito lerikulu, a tsutsumela vavanuna va Gorgiya a nga swi tivi, a va balekela. 38 Hiloko Yudasi a hlengeleta mavuthu yakwe, a nghena emutini wa Odolama, Kuteloko siku ra vunkombo ri fika, va tibasisa, hilaha a va tolovelekile hakona, va hlayisa Savata endhawini yoleyo. 39 Hi siku leri tlhandlamaka, hilaha a swi tirhile hakona, Yudasi ni ntlawa wakwe va ta va ta teka mintsumbu ya lava dlayiweke, va ya lahla ni maxaka ya vona emasirheni ya vatata wa vona. 40 Kutani ehansi ka tinguvu ta un’wana ni un’wana loyi a dlayiweke, va kume swilo leswi hlawuleriweke swifaniso swa Vajamani, leswi yirisiweke hi Vayuda hi Nawu. Kutani un'wana ni un'wana a vona leswaku hi xona xivangelo xa leswaku va dlayiwa. 41 Hikokwalaho vanhu hinkwavo va dzunisa Yehovha, Muavanyisi wo lulama, loyi a pfuleke swilo leswi fihliweke. 42 Va tinyiketele ku khongela, va n’wi kombela leswaku xidyoho lexi endliweke xi nga ha tsundzukiwi hi ku helela. Handle ka sweswo, Yudasi yoloye wa xiyimo xa le henhla u khutaze vanhu leswaku va tisirhelela eka xidyoho, hikuva va vone emahlweni ka mahlo ya vona swilo leswi humeleleke hikwalaho ka swidyoho swa lava dlayiweke.
 • 14. 43 Kuteloko a hlengelete nhlengeletano hinkwayo ya tidrakima ta silivhere ta magidi mambirhi, a yi rhumela eYerusalema ku ya nyikela gandzelo ra xidyoho, a endla kahle swinene ni hi ku tshembeka, hikuva a a anakanya hi ku pfuxiwa ka vafi. 44 Hikuva loko a nga tshembanga leswaku lava dlayiweke a va ta pfuka, a swi nga ri swa nkoka ni swa hava ku khongelela vafi. 45 Naswona hi leswi a swi xiyeke leswaku ku ni tintswalo letikulu leti vekeriweke lava feke hi ku chava Xikwembu, a ku ri mianakanyo yo kwetsima ni leyinene. Hiloko a endla ku vuyelelana ka vafi, leswaku va kutsuriwa eka xidyoho. NDZIMA YA 13 1 Hi lembe ra dzana ra vumune na nhungu ku byeriwa Yudasi leswaku Antiyoko Yupatoro u ta eYudiya hi matimba lamakulu. 2 A ri na yena Lisiya musirheleri wa yena, ni mufumi wa timhaka ta yena, un’wana wa vona a ri ni matimba ya Magriki ya vafambisi va milenge, dzana na khume ra magidi, ni vagadi va tihanci va magidi ya ntlhanu na madzana manharhu, ni tindlopfu ta makume-mbirhi-mbirhi ni makalichi ya madzana manharhu lama hlomeke swikhomo. 3 Menelaus na yena a tihlanganisa na vona, kutani hi vukanganyisi lebyikulu a khutaza Antiyoka, ku nga ri hikwalaho ka ku sirhelela tiko, kambe hikuva a a ehleketa leswaku u endliwe ndhuna-nkulu. 4 Kambe Hosi ya tihosi yi susumetele mianakanyo ya Antiyoko eka xisiwana lexi xo homboloka, kutani Lisiya a tivisa hosi leswaku wanuna loyi hi yena a vangeke makhombo hinkwawo, lerova hosi yi lerisa ku n’wi tisa eBeriya, ni ku n’wi dlaya, tanihi leswi ndlela yi le ndzhawini yoleyo. 5 Endhawini yoleyo a ku ri ni xihondzo lexi leheke swisungunu swa 50, lexi teleke nkuma, xi ri ni xitirho xa xirhendzevutana lexi matlhelo hinkwawo a xi lenga-lenga ehansi enkumeni. 6 Un’wana ni un’wana loyi a a gweviwile hi ku dzunisa, kumbe loyi a endleke vugevenga byin’wana lebyikulu, vanhu hinkwavo a va n’wi dlaya. 7 Rifu ro tano ri humelerile leswaku munhu wo homboloka a fa, a nga ri na ku lahliwa emisaveni; naswona sweswo hi vululami swinene: 8 Hikuva leswi a endleke swidyoho swo tala hi alitari, leyi ndzilo ni nkuma wa yona a swi kwetsima, u amukele rifu rakwe enkumeni. 9 Kutani hosi yi ta hi mianakanyo ya vuharhi ni ya ku tikukumuxa, yi endla swo biha swinene eka Vayuda, ku tlula leswi a swi endliwe enkarhini wa tata wa yona. 10 Kuteloko Yudasi a swi lemuka, a lerisa ntshungu leswaku wu vitana Hosi vusiku ni nhlikanhi, leswaku loko ku ri ni nkarhi wun’wana, na yena a ta va pfuna, hikuva a va ta susiwa enawini wa vona, etikweni ra vona. ni ku suka etempeleni yo kwetsima: 11 A nga pfumeleli vanhu lava a va phyuphyile nyana, va titsongahata eka matiko lama sandzaka. 12 Kutani loko hinkwavo va endlile leswi swin’we, va kombela Hosi ya tintswalo hi ku rila ni ku titsona swakudya, va etlela ehansi masiku manharhu, Yudasi, loko a va khutaza, a lerisa leswaku va lunghekela. 13 Kutani Yudasi, hi ku hambana ni vakulukumba, a tiyimisela, vuthu ra hosi ri nga si nghena eYudiya, ri teka muti, ri ya tengisiwa hi ku pfuniwa hi Yehovha. 14 Kutani loko a nyiketile hinkwaswo eka Muvumbi wa misava, a khutaza masocha ya yena ku lwa hi vununa, ku fikela eku feni, hikwalaho ka milawu, tempele, muti, tiko ni tiko, a dzima mixaxa ekusuhi na Modin. 15 Loko a nyike lava a va ri ekusuhi na yena rito ro rindza: “Ku hlula ku huma eka Xikwembu; a ri ni majaha lama nga ni tinhenha swinene ni lama hlawulekeke, a nghena entsongeni wa hosi nivusiku, a dlaya vavanuna va kwalomu ka mune wa magidi emixaxeni, ni ndhuna leyikulu ya tindlopfu, ni hinkwavo lava a va ri ehenhla ka yena. 16 Eku heteleleni va tata nxaxa hi ku chava ni mpfilumpfilu, kutani va famba hi ku humelela lokunene. 17 Leswi swi endliwe hi nkarhi wa ku wisa, hikuva nsirhelelo wa Hosi wu n’wi pfunile. 18 Kuteloko hosi yi nantswa vununa bya Vayuda, yi lava ku teka makhumbi ya Vayuda. 19 Kutani a famba a kongoma eBetsura, leri a ri ri khokholo ra Vayuda, kambe a baleka, a tsandzeka, a lahleka hi vavanuna va yena. 20 Hikuva Yudasi a a hundzisele eka lava a va ri eka yona swilo leswi lavekaka. 21 Kambe Rodoko, loyi a a ri eka vuthu ra Vayuda, a paluxela valala swihundla; hikwalaho a laviwa, kutani loko va n'wi kumile, va n'wi pfalela ekhotsweni. 22 Hosi yi tshungula na vona eBetsumu ra vumbirhi, yi nyikela voko ra yona, yi khoma ya vona, yi famba, yi lwa na Yudasi, yi hluriwa; 23 U twile leswaku Filipi, loyi a a sele timhaka ta le Antiyoka, a a govekile swinene, a pfilunganyekile, a khongela Vayuda, a titsongahata, a hlambanya eka swiyimo hinkwaswo leswi ringanaka, a pfumelelana na vona, a endla magandzelo, a xixima tempele ni ku tirhisana na vona hi musa ndhawu yoleyo, . 24 Makabeyo a amukelekile swinene, a n’wi veka ndhuna- nkulu ku sukela ePtolemayi ku ya fika eka Vagerreni; 25 Va fika ePtolemais, vanhu va kona va hlundzukile hikwalaho ka mintwanano; hikuva a va hlasela hi xidzedze, hikuva a va ta endla leswaku mintwanano ya vona yi nga ha ri na nchumu. 26 Lisiya a tlhandlukela exitshan’wini xa vuavanyisi, a vula swo tala hilaha a nga kotaka hakona ku sirhelela mhaka, a khorwiseka, a rhurisa mbilu, a va khumba kahle, a tlhelela eAntiyoka. Xisweswo yi fambe yi khumba ku ta ni ku suka ka hosi. NDZIMA YA 14 1 Endzhaku ka malembe manharhu Yudasi a tivisiwa leswaku Demetriyo n’wana wa Selewuko, u nghene hi matimba lamakulu ni mavuthu lamakulu ya le matini hi le xifundzheni xa Tripoli. 2 A a teke tiko, a dlaya Antiyoka, na Lisiya musirheleri wa yena. 3 Alkimo un’wana loyi a a ri Muprista lonkulu, a tinyamisa hi vomu eminkarhini ya ku tihlanganisa ka vona ni Vamatiko, a vona leswaku a nga ha swi koti ku tiponisa nikatsongo, hambi ku ri ku nghena ealitarini yo kwetsima. 4 A ta eka Hosi Demetriyo hi lembe ra vu 150, a n’wi nyika harhi ya nsuku, ni murhi wa ncindzu, ni marhavi lawa a ma tirhisiwa ngopfu etempeleni, kutani siku rero a miyela. 5 Kambe loko a kume nkarhi wo yisa emahlweni ntirho wa yena wa vuphukuphuku, a vitaniwa hi Demetriyo, a vutisa leswaku Vayuda va yime njhani va khumbekile, ni leswi a va swi kunguhate, a hlamula. 6 Lava va Vayuda lava a va vitaneke Vaasidiya, lava ndhuna ya vona ku nga Yudasi Makabeyo, va wundla nyimpi naswona va pfukela mfumo, naswona a va nge pfumeleli lavan’wana va va ni ku rhula.
 • 15. 7 Hikokwalaho mina, leswi ndzi tsonisiweke ku xiximiwa ka vakokwa wa mina, ndzi vula vuprista lebyikulu, sweswi ndzi fikile laha. 8 Xo sungula, hakunene hikwalaho ka ku khathalela loku nga riki na vukanganyisi ka swilo leswi khumbaka hosi; naswona xa vumbirhi, hambi ku ri hikwalaho ka sweswo ndzi kunguhata ku antswa ka vaaki va ka hina: hikuva rixaka ra hina hinkwaro a ri le khombyeni leri nga riki ritsongo hi ku tirhisana loku nga tsundzuxiwangiki ka vona lava boxiweke khale. 9 Hikokwalaho, Wena hosi, loko u tiva swilo leswi hinkwaswo, tivonela tiko, ni tiko ra hina, leri tshikileriweke ematlhelo hinkwawo, hi ku ya hi tintswalo leti u ti kombaka hi ku hatlisa eka hinkwavo. 10 Hikuva loko Yudasi a ha hanya, a swi koteki leswaku xiyimo xa kona xi miyela. 11 Leswi a swi hatla swi vulavuriwa ha yena, kambe vanghana van’wana va hosi, loko va hlasela Yudasi hi ndlela yo biha, va n’wi tlhavela Demetriyo mirhi ya risuna swinene. 12 Hi ku hatlisa a vitana Nikanoro, loyi a a ri n’wini wa tindlopfu, a n’wi veka mufumi wa tiko ra Yudiya, a n’wi rhuma. 13 A n’wi lerisa leswaku a dlaya Yudasi, a hangalasa lava a va ri na yena, a veka Alkimo muprista lonkulu wa tempele leyikulu. 14 Kutani vamatiko lava balekeke eYudiya va suka eYudasi, va ta eNikanoro hi mintlhambi, va ehleketa leswaku khombo ni makhombo ya Vayuda swi va pfuna. 15 Loko Vayuda va twa hi ta ku ta ka Nikanoro, ni leswaku vamatiko va lwa na vona, va lahlela misava etinhlokweni ta vona, va khongela eka loyi a tiyiseke vanhu va yena hilaha ku nga heriki, ni loyi minkarhi hinkwayo a pfunaka xiavelo xa yena hi ku kombisa vukona bya yena . 16 Hi ku lerisa ka ndhuna ya nyimpi, va suka kwalaho, va tshinela eka vona emutini wa Desawu. 17 Simoni, makwavo wa Yudasi, a a hlanganyerile enyimpini na Nikanoro, kambe a pfilunganyekile hi ndlela yo karhi hikwalaho ka ku miyela ka xitshuketa ka valala va yena. 18 Hambi swi ri tano Nikanoro, loko a twa vununa bya lava a va ri na Yudasi, ni xivindzi lexi a va ri na xona xo lwela tiko ra ka vona, a nga tiyimiselanga ku ringeta mhaka leyi hi banga. 19 Hikokwalaho a rhuma Posidoniyo, na Teodoto, na Matathiya, ku ya endla ku rhula. 20 Kutani loko va teke xitsundzuxo xa nkarhi wo leha, kutani ndhuna ya ndhuna a tolovelane ni ntshungu, kutani swi tikomba onge hinkwavo a va ri ni mianakanyo yin’we, va pfumelelana ni mintwanano. 21 Va vekiwe siku ra ku hlangana va ri voxe, kutani loko siku ri fika, va vekeriwa un’wana wa vona switulu. 22 Ludasi a veka vavanuna lava hlomeke va lunghekile etindhawini leti faneleke, leswaku ku nga endliwi vukanganyisi byo karhi hi xitshuketa hi valala: kutani va endla nhlengeletano ya ku rhula. 23 Nikanoro a a tshama eYerusalema, a nga vavisi, kambe a hlongola vanhu lava a va ta eka yena va khitikanela. 24 A nga swi lavi leswaku Yudasi a nga n’wi rhandzi, hikuva u rhandza wanuna loyi hi mbilu yakwe 25 A tlhela a n’wi khongela leswaku a teka nsati, a veleka vana, kutani a teka, a rhulile, a teka xiphemu xa vutomi lebyi. 26 Kambe Alkimo, hi ku vona rirhandzu leri a ri ri kona exikarhi ka vona, ni ku anakanya mintwanano leyi endliweke, a ya eka Demetriyo, a n’wi byela leswaku Nikanoro a nga khumbekanga kahle eka xiyimo xa vona; hikuva a a veke Yudasi, muxengi wa mfumo wa yena, leswaku a va mutlhandlami wa hosi. 27 Kutani hosi yi hlundzukile, yi hlundzukisiwa hi swihehlo swa wanuna wo homboloka swinene, yi tsalela Nikanoro, yi kombisa leswaku a yi tsakeriwi ngopfu hi mintwanano, yi n’wi lerisa leswaku a rhumela Makabeyo a va mubohiwa hi ku hatlisa eAntiyoka. 28 Loko Nikanoro a swi twa, u khomiwe hi tingana swinene, a swi teka swi ri swa nkoka leswaku a nga ha tirhi swihloko leswi ku nga twananiwa ha swona, wanuna loyi a nga ri na xihoxo. 29 Kambe leswi a ku nga ri na ku tirhisana na hosi, yi langutele nkarhi wa yona wa ku hetisisa mhaka leyi hi ku landza milawu. 30 Hambi swi ri tano, loko Makabeyo a vona leswaku Nikanoro u sungule ku n’wi khongotela, ni leswaku u n’wi khongotele hi tihanyi ku tlula leswi a a tolovelekile, hi ku vona leswaku mahanyelo yo tano yo vava a ma nga humi kahle, a hlengeleta vavanuna va yena va nga ri vangani, kutani a tihambanisa ku suka eNikanor. 31 Kambe un’wana, hi ku tiva leswaku u siveriwile swinene hi makungu ya Yudasi, a nghena etempeleni leyikulu ni yo kwetsima, kutani a lerisa vaprista lava a va nyikela magandzelo ya vona ya ntolovelo, leswaku va n’wi kutsula wanuna loyi. 32 Kuteloko va hlambanyile leswaku a va nge swi koti ku tiva laha wanuna loyi a n’wi lavaka a nga kona. 33 A tshambuluta voko ra yena ra xinene a kongoma etempeleni, a hlambanya hi ndlela leyi: “Loko mi nga ndzi ponisi Yudasi ndzi va mubohiwa, ndzi ta andlala tempele leyi ya Xikwembu ni misava, kutani ndzi ta mbundzumuxa alitari. ni ku yimisa tempele leyi xiyekaka ya Bacchus. 34 Endzhaku ka marito lawa a famba. Kavaloko vaprista va tlakusela mavoko ya vona etilweni, va kombela loyi a tshameke a sirhelela tiko ra vona, va ku hi mukhuva lowu; 35 Wena Hosi ya swilo hinkwaswo, loyi a nga laviki nchumu, u tsakele leswaku tempele ya laha u tshamaka kona yi va exikarhi ka hina. 36 Hikokwalaho sweswi, Wena Hosi yo kwetsima ya ku kwetsima hinkwako, hlayisa yindlu leyi yi nga nyamisiwi hi masiku, leyi basisiweke sweswinyana, u yimisa nomu wun’wana ni wun’wana lowu nga lulamangiki. 37 Kutani a ku hehliwa hi Nikanoro un’wana wa Razi, un’wana wa vakulukumba va Yerusalema, loyi a a rhandza vanhu va tiko ra ka vona, naswona a a ri wanuna wa vunene ngopfu, loyi hikwalaho ka musa wakwe a a vuriwa tata wa Vayuda. 38 Hikuva eminkarhini ya khale, loko va nga tihlanganisi ni Vamatiko, a a hehliwa hi Vuyuda, a veka miri ni vutomi bya yena ekhombyeni hi xivindzi hi ku nonon’hweriwa hinkwako hikwalaho ka vukhongeri bya Vayuda. 39 Hiloko Nikanoro a tiyimisele ku twarisa rivengo leri a ri veleke Vayuda, a rhuma vavanuna vo tlula 500 va nyimpi leswaku va n’wi khoma. 40 Hikuva a anakanya hi ku n’wi teka a vavisa Vayuda swinene. 41 Loko ntshungu a wu lava ku teka xihondzo, wu nghena hi matimba enyangweni wa le handle, wu lerisa leswaku ku tisiwa ndzilo leswaku wu hisa, loko a lunghekele ku khomiwa hi matlhelo hinkwawo, a wa hi banga rakwe; 42 A hlawula ku fa a ri wanuna, ku ri ni ku nghena emavokweni ya lavo homboloka, ku xanisiwa hi ndlela yin’wana ku tlula ku velekiwa ka yena loku tlakukeke. 43 Kambe hi ku pfumala ku biwa ka yena hi ku hatlisa, ntshungu na wona wu tsutsumela endzeni ka tinyangwa, u tsutsumele erirhangwini hi xivindzi, kutani a tihoxa ehansi hi vununa exikarhi ka lava tiyeke swinene.
 • 16. 44 Kambe va hatlisela ku tlherisela, kutani xivandla xi ri karhi xi endliwa, a wela ehansi exikarhi ka ndhawu leyi nga riki na nchumu. 45 Nilokoswiritano, loko ku ha ri na ku hefemula endzeni ka yena, a pfuka hi ku hlundzuka; hambiloko ngati ya yena yi khuluka ku fana ni swihloka swa mati, ni timbanga ta yena ti vava, kambe a tsutsumele exikarhi ka ntshungu; ni ku yime ehenhla ka ribye leri nga ni swiganga, . 46 Loko ngati yakwe a yi herile, a tshovela marhumbu yakwe, a ma khoma hi mavoko yakwe hamambirhi, a ma hoxa ehenhla ka ntshungu, a vitana Hosi ya vutomi ni moya leswaku a n’wi vuyisela sweswo, u file hi ndlela yoleyo. NDZIMA YA 15 1 Kambe Nikanoro, loko a twa leswaku Yudasi ni ntlawa wakwe a va ri etindhawini leti tiyeke etlhelo ka Samariya, a kunguhata ku va hlasela hi Savata handle ka khombo. 2 Hambi swi ri tano Vayuda lava bohekeke ku famba na yena va ku: “U nga lovisi hi tihanyi ni hi tihanyi, kambe xixima siku rero, leri loyi a vonaka swilo hinkwaswo a ri xiximeke hi ku kwetsima ku tlula masiku man’wana hinkwawo.” 3 Kutani xisiwana lexi nga riki na tintswalo xi lava, loko ku ri ni Lowa Matimba etilweni, loyi a leriseke leswaku siku ra Savata ri hlayisiwa. 4 Loko va ku: “Etilweni ku ni Hosi leyi hanyaka ni ya matimba, leyi leriseke leswaku siku ra vunkombo ri hlayisiwa. 5 Kutani un’wana a ku: “Na mina ndzi ni matimba emisaveni, ndzi lerisa ku teka matlhari ni ku endla ntirho wa hosi.” Hambi swi ri tano u kume leswaku ku nga endliwi ku rhandza ka yena ko homboloka. 6 Hiloko Nikanoro hi ku tikukumuxa lokukulu ni ku tikukumuxa a tiyimisela ku yimisa xitsundzuxo xa le rivaleni xa ku hlula ka yena eka Yudasi ni lava a va ri na yena. 7 Kambe Makabeyo a a tshama a tiyiseka leswaku Yehovha u ta n’wi pfuna. 8 Hikokwalaho a khutaza vanhu va yena leswaku va nga chavi ku ta ka vamatiko ku ta va lwa na vona, kambe va tsundzuka mpfuno lowu eminkarhini ya khale va wu kumeke ku suka etilweni, ni sweswi ku langutela ku hlula ni mpfuno, leswi nga ta va ta eka Lowa Matimba Hinkwawo. 9 Hi ndlela yoleyo a va chavelela eka Nawu ni vaprofeta, ni ku va anakanya hi tinyimpi leti va ti hluleke khale, a va endla va tsaka swinene. 10 Loko a pfuxe miehleketo ya vona, a va nyika xileriso xa vona, a va komba mavunwa ya matiko ni ku tlula swihlambanyo. 11 Xisweswo a hlomisa un’wana ni un’wana wa vona, ku nga ri hi ku tisirhelela hi switlhangu ni mafumu, kambe hi marito lama ntshunxekeke ni lamanene; ku nga ri ku va tsakisi nyana. 12 Xivono xa yena lexi a ku ri lexi: Oniyasi loyi a a ri Muprista lonkulu, la nga ni mahanyelo lamanene ni munhu lonene, la xiximekaka eka mabulo, la nga ni xiyimo xo olova, a vulavula kahle na yena, naswona a a titoloveta ku suka eka n’wana eka tinhla hinkwato ta vunene, a tlakusa mavoko yakwe a khongelela miri hinkwawo wa Vayuda. 13 Leswi swi endliwile, hi mukhuva lowu fanaka ku humelele wanuna la nga ni misisi ya mpunga ni ku vangama swinene, loyi a a ri ni vukulukumba lebyi hlamarisaka ni lebyikulu. 14 Kutani Oniya a hlamula, a ku: “Loyi i murhandziwa wa vamakwerhu, loyi a khongelelaka ngopfu vanhu ni muti wo kwetsima, ku nga Yeremiya muprofeta wa Xikwembu.” 15 Hiloko Yeremiya a tshambuluta voko ra yena ra xinene a nyika Yudasi banga ra nsuku, a vula leswi. 16 Teka banga leri ro kwetsima, nyiko leyi humaka eka Xikwembu, leri u nga ta vavisa valala ha rona. 17 Xisweswo, hi ku chaveleriwa swinene hi marito ya Yudasi, lawa a ma ri manene swinene, ni ku kota ku va hlohlotela ku va ni vurhena, ni ku khutaza timbilu ta majaha, va tiyimisele ku nga dzime mixaxa, kambe hi xivindzi ku va hlasela, naswona hi vununa ku ringeta mhaka leyi hi ku lwisana, hikuva muti ni ndhawu yo kwetsima ni tempele a swi ri ekhombyeni. 18 Hikuva nkhathalelo lowu a va wu khathalela vasati va vona ni vana va vona, vamakwavo ni vanhu va vona, a wu nga ri wa nkoka eka vona, kambe ku chava lokukulu ni lokukulu a ku ri ka tempele yo kwetsima. 19 Nakambe lava a va ri emutini a va nga khathali nikatsongo, va karhatekile hikwalaho ka nyimpi ya le matikweni mambe. 20 Kutani sweswi, loko tani hi leswi hinkwavo va languteke leswi a swi fanele ku va ndzingo, naswona valala se a va tshinele, naswona vuthu ri vekiwile hi ku hleleka, ni swiharhi swi vekiwile hi ndlela leyinene, ni vagadi va tihanci va vekiwile hi timpapa, 21 Makabeyo loko a vona ku ta ka ntshungu, ni malunghiselelo yo hambana-hambana ya matlhari, ni ku kariha ka swiharhi, a tshambuluta mavoko yakwe etilweni, a vitana Hosi leyi endlaka masingita, a ri karhi a tiva leswaku ku hlula a ku ta hi matlhari, kambe ku fana ni swi vonaka swi ri swinene eka yena, u swi nyika lava faneriwaka. 22 Hikokwalaho exikhongelweni xa yena a vula hi mukhuva lowu; We HOSI, u rhumile ntsumi ya wena enkarhini wa Ezekiya hosi ya Yudiya, u dlaye dzana na makume-nhungu- ntlhanu wa magidi eka vuthu ra Senakeribi. 23 Hikokwalaho sweswi, We Hosi ya matilo, rhumela ntsumi leyinene emahlweni ka hina hi ku chava ni ku chava eka vona; 24 Hi matimba ya voko ra wena a va hlaseriwi hi ku chava, lava taka ku lwa ni vanhu va wena vo kwetsima ku ta sandza. Nakona u hetelele hi ndlela leyi. 25 Kutani Nikanoro ni lava a va ri na yena va ta emahlweni va ri karhi va chaya timhalamhala ni tinsimu. 26 Kambe Yudasi ni ntlawa wakwe va hlangane ni valala hi ku khongela ni ku khongela. 27 Hiloko va lwa hi mavoko ya vona, va khongela eka Xikwembu hi timbilu ta vona, va dlaye vavanuna lava nga riki ehansi ka 35 000; 28 Loko nyimpi yi herile, va vuya nakambe hi ntsako, va swi tiva leswaku Nikanoro a etlele a file hi xihuku xa yena. 29 Kutani va huwelela ni huwa leyikulu, va dzunisa Lowa Matimba Hinkwawo hi ririmi ra vona. 30 Kutani Yudasi, loyi a tshameke a va mulweri lonkulu wa vaaki emirini ni le mianakanyweni, ni loyi a hambeteke a rhandza vanhu va tiko ra ka vona vutomi bya yena hinkwabyo, a lerisa leswaku a tlhava nhloko ya Nikanoro, ni voko rakwe hi makatla, a va tisa eYerusalema . 31 Kutani loko a ri kwalaho, a va vitana va tiko ra ka vona, a veka vaprista emahlweni ka alitari, a rhuma vanhu lava a va ri exihondzweni. 32 A va komba nhloko ya Nikanoro leyi nyenyetsaka ni voko ra musandzi yoloye, leri hi ku tikukumuxa a ri tshambuluteleke tempele yo kwetsima ya Lowa Matimba Hinkwawo. 33 Loko a tseme ririmi ra Nikanoro loyi a nga chaviki Xikwembu, a lerisa leswaku va ri nyika swinyenyana hi swiphemu-phemu, va hayeka hakelo ya vuhlanya bya yena emahlweni ka tempele. 34 Hiloko un’wana ni un’wana a dzunisa Hosi leyi vangamaka etilweni, a ku: “A ku dzunisiwe loyi a hlayiseke ndhawu yakwe yi nga thyakisi.” 35 A hayeka nhloko ya Nikanoro ehenhla ka xihondzo, ku nga xikombiso lexi vonakaka ni lexi nga erivaleni xa mpfuno wa Hosi hinkwayo.
 • 17. 36 Va veke hinkwavo hi xileriso xin’we leswaku siku rero ri nga ri ra nkoka, kambe va tlangela siku ra vukhume-nharhu ra n’hweti ya vukhume-mbirhi, leyi hi ririmi ra Xisiriya yi vuriwaka Adara, siku rin’we emahlweni ka siku ra Mardokiya. 37 Swi fambe hi ndlela leyi eka Nikanoro, ku sukela enkarhini wolowo, Vaheveru a va ri ni muti lowu wu nga wu fuma. Naswona laha ndzi nga ta ma herisa. 38 Loko ndzi endlile leswinene, ni leswi swi fanelaka xitori, i leswi ndzi swi naveleke, kambe loko ndzi ri wo olova ni wo biha, i leswi ndzi nga swi fikelelaka. 39 Hikuva ku fana ni ku vavisa ku nwa vhinyo kumbe mati u ri wexe; kukotisa vhinyo leyi pfanganisiweke ni mati yi tsakisa, yi tsakisa nantswo, hi ndlela leyi fanaka mavulavulelo lama funengetiweke kahle ma tsakisa tindleve ta lava hlayaka xitori. Naswona laha ku ta va ni makumu.