SlideShare a Scribd company logo

Sundanese - Testament of Dan.pdf

The seventh son of Jacob and Bilhah. The jealous one. He counsels against anger saying that "it giveth peculiar vision." This is a notable thesis on anger.

1 of 4
Download to read offline
Sundanese - Testament of Dan.pdf
BAB 1
Putra katujuh ti Yakub jeung Bilha. Si sirik.
Anjeunna counsels ngalawan amarah
nyebutkeun yen "eta giveth visi aneh." Ieu
tesis kasohor ngeunaan amarah.
1 Salinan kecap Dan, anu anjeunna
nyarioskeun ka putra-putrana dina dinten-
ayeuna, dina saratus dua puluh lima taun
umurna.
2 Pikeun anjeunna ngumpulkeun
kulawarga I-Na, sarta ngadawuh,
"Dengekeun kana kecap Kami, urang Dan!
jeung merhatikeun omongan bapana.
3 Kuring geus ngabuktikeun dina hate,
jeung dina saumur hirup, eta bebeneran
kalawan adil kaayaan téh alus sarta ogé
pleasing ka Allah, sarta yén bohong jeung
anger téh jahat, sabab ngajarkeun manusa
sagala wickedness.
4 Ku sabab eta, poe ieu sim kuring ngaku
ka aranjeun, anak-anak, yen dina jero hate,
sim kuring nekadkeun pupusna Yusup
dulur Kami, anu bener jeung hade. .
5 Abdi bungah, anjeunna dijual, sabab
bapana leuwih dipikacinta anjeunna ti
batan urang.
6 Pikeun sumanget timburu sareng angkuh
nyarios ka kuring: Anjeun ogé putrana.
7 Kaula dijurung ku salah sahiji roh-roh
Beliar, pokna, "Cabut pedang ieu, peuncit
Yusup ku eta pedang.
8 Ayeuna ieu sumanget amarah anu
ngajurung kuring pikeun ngaremukkeun
Yusup, sapertos macan tutul
ngaremukkeun budak.
9 Tapi Allah karuhun abdi henteu ngantep
anjeunna murag kana panangan abdi,
supados abdi mendakan anjeunna nyalira
sareng maehan anjeunna, sareng
nyababkeun hiji suku kadua di Israil
ditumpes.
10 Ayeuna, anak-anak, Kami bakal maot,
sareng kuring nyarioskeun ka anjeun anu
leres, yén upami anjeun henteu ngajaga
diri tina sumanget bohong sareng amarah,
sareng cinta ka bebeneran sareng
kasabaran, anjeun bakal binasa.
11 Sabab amarah teh lolong, jeung moal
ngantep jelema ningali beungeutna
kalawan bener.
12 Sabab najan bapa atawa indung,
kalakuanana ka maranehna kawas musuh;
sanajan éta adi, manéhna teu nyaho
manéhna; sanajan eta nabi ti Gusti,
anjeunna henteu patuh anjeunna; najan
jalma taqwa, anjeunna henteu nganggap
anjeunna; sanajan babaturan, anjeunna teu
ngaku manehna.
13 Sabab roh amarah ngalimpung
manehna ku jaring tipu daya,
ngabolongkeun panon-Na, jeung ku
bohong ngagelapkeun pikiranana, sarta
maparin katenjoan sorangan.
14 Sareng naon anu nutupan panonna? Ku
hatena, sangkan sirik ka lanceukna.
15 Ambek-ambekan teh hal anu jahat,
anak-anak!
16 Jeung awak manusa ambek eta nyieun
sorangan, jeung leuwih jiwana eta
meunang pangawasaan, jeung eta bestowes
kana awak kakuatan eta bisa migawe
sagala kajahatan.
17 Sareng nalika awak ngalakukeun sagala
hal ieu, jiwa ngabenerkeun naon anu
dilakukeun, sabab éta henteu ningali leres.
18 Ku sabab eta, anu ambek-ambekan,
upama gagah perkasa, ambek-ambekanna
tilu kali lipat: hiji ku pitulung abdi-abdi-
Na; jeung kadua ku kabeungharan-Na,
whereby manéhna persuadeth jeung
overcometh wrongfully; jeung thirdly,
ngabogaan kakuatan alam sorangan
manéhna worketh thereby nu jahat.
19 Sarta sanajan jalma ambek-ambekan
lemah, tapi anjeunna boga kakuatan dua
kali lipat ti alam; pikeun murka salawasna
aideth misalna dina lawlessness.
20 Roh ieu salawasna ngabohong di sisi
katuhu Iblis, supaya karya-karyana tiasa
dilaksanakeun kalayan kakejaman sareng
bohong.
21 Saur aranjeun, ku sabab eta,
kakawasaan amarah teh taya gunana.
22 Sabab anu pangheulana mere provokasi
ku kecap; mangka ku amal eta strengthens
jalma anu ambek, jeung karugian seukeut
disturbeth pikiran-Na, jeung saterusna
stirrets up jeung murka gede jiwana.
23 Ku sabab kitu, lamun saha bae. speaks
ngalawan anjeun, anjeun ulah
dipindahkeun kana anger, sarta lamun saha
wae muji anjeun salaku lalaki suci, ulah
uplifted: jadi teu dipindahkeun boh ka
delight atawa disgust.
24 Pikeun kahiji éta pleases dédéngéan,
sahingga ngajadikeun pikiran getol pikeun
nempo alesan pikeun provokasi; terus keur
ambek-ambekan, manéhna nyangka yén
manéhna téh adil ambek.
25 Upama aranjeun ragrag kana karugian
atawa kabinasaan, murangkalih, ulah
kasangsaraan; pikeun sumanget ieu pisan
ngajadikeun manusa mikahayang nu
perishable, dina raraga manéhna bisa
enraged ngaliwatan affliction nu.
26 Sareng upami anjeun karugian sacara
sukarela, atanapi henteu dihaja, ulah
kaganggu; pikeun ti vexation timbul murka
jeung bohong.
27 Leuwih ti éta, kajahatan dua kali nyaéta
amarah jeung bohong; jeung silih tulungan
pikeun ngaganggu haté; jeung lamun jiwa
ieu terus kaganggu, Gusti departeth ti
dinya, jeung Beliar aturan leuwih eta.
BAB 2
Nubuat ngeunaan dosa, panangkaran,
bala, sareng pamulihan pamungkas
bangsa. Aranjeunna masih ngobrol
ngeunaan Eden (Tingali Ayat 18). Ayat 23
luar biasa dina cahaya nubuat.
1 Ku sabab eta, anak-anak, titenan
parentah-parentah Gusti, tur tunduk kana
hukum-Na; undur tina murka, jeung hate
bohong, supaya Gusti bisa Huni diantara
anjeun, sarta Beliar bisa ngungsi ti anjeun.
2 Nyaritakeun bebeneran masing-masing
ka tatanggana. Jadi wajib ye teu
digolongkeun kana murka jeung
kabingungan; tapi anjeun bakal dina
karapihan, ngabogaan Allah katengtreman,
jadi moal aya perang lumaku leuwih
anjeun.
3 Nyaah ka Gusti saumur hirup, jeung silih
pikanyaah ku hate nu tulus.
4 Abdi terang yen dina dinten-ayeuna
aranjeun bakal murtad ti PANGERAN,
jeung bakal ngajurung Lewi nepi ka
amarah, jeung merangan Yuda; tapi anjeun
teu kudu unggul ngalawan aranjeunna,
pikeun malaikat Gusti bakal pituduh
aranjeunna duanana; pikeun ku maranehna
bakal Israel nangtung.
5 Sareng iraha waé anjeun undur ti Gusti,
anjeun bakal leumpang dina sagala
kajahatan sareng ngalaksanakeun
kajahatan bangsa-bangsa sanés, nyiksa aw
é w é -wanita anu henteu patuh hukum,
sedengkeun kalayan sagala kajahatan, roh-
roh jahat damel di anjeun.
6 Pikeun Kami geus maca dina kitab
Enoch, nu soleh, yén pangeran anjeun téh
Iblis, sarta y é n sagala roh jahat jeung
kareueus bakal conspire pikeun terus-
terusan ngadatangan putra Lewi,
ngabalukarkeun aranjeunna dosa di
payuneun PANGERAN.
7 Sareng putra abdi bakal ngadeukeutan ka
Lewi, sareng dosa sareng aranjeunna dina
sagala hal; Jeung putra Yuda bakal
covetous, rampog barang batur kawas
singa.
8 Ku sabab kitu aranjeun bakal diboyong
bareng jeung maranehna, sarta di dinya
bakal ditarajang sagala bala Mesir, jeung
sagala kajahatan bangsa-bangsa lain.
9 Ku sabab kitu, lamun balik deui ka
PANGERAN, maraneh bakal meunang
welas asih, sarta Mantenna bakal mawa
maraneh ka Bait-Na, sarta Anjeunna bakal
mere katengtreman ka maraneh.
10 Sarta bakal timbul ka anjeun ti kaom
Yuda jeung Lewi kasalametan
PANGERAN; sarta anjeunna bakal nyieun
perang ngalawan Beliar.
11 Jeung ngalaksanakeun pamales kanyeri
anu langgeng ka musuh urang; jeung
inguan bakal manéhna nyokot ti Beliar
jiwa para wali, jeung ngahurungkeun hate
cucungah ka Gusti, jeung méré ka marané
hanana anu nelepon kana man é hna
karapihan langgeng.
12 Jeung jalma-jalma suci bakal liren di
Eden, jeung di Yerusalem Anyar bakal
gumbira, sarta eta bakal kamulyaan Allah
salawasna.
13 Sarta Yerusalem moal aya deui bakal
nahan karuksakan, atawa Israil bakal
ditawan; pikeun Gusti bakal aya di
satengahing eta [hirup di antara manusa],
jeung Nu Maha Suci Israil bakal marentah
leuwih eta dina humility jeung dina
kamiskinan; jeung sing saha anu percaya
ka Anjeunna bakal marentah di antara
manusa dina bebeneran.
14 Ayeuna, anak-anak abdi, sing sieun ka
Gusti, sareng sing ati-ati ka Iblis sareng
roh-rohna.
15 Deukeut ka Allah jeung ka malaikat
anu neneda pikeun aranjeun, sabab
Anjeunna teh perantara antara Allah jeung
manusa, sarta pikeun katengtreman Israil,
Anjeunna bakal nangtung ngalawan
karajaan musuh.
16 Ku sabab eta musuh teh hayang pisan
numpes sakur anu nyambat ka Pangeran.
17 Sabab Mantenna uningaeun yen dina
poena Israil tobat, karajaan musuh bakal
tumpur.
18 Pikeun malaikat katengtreman pisan
bakal nguatkeun Israil, supaya éta henteu
murag kana tungtung kajahatan.
19 Sarta dina mangsana urang Israil
kajahatan, PANGERAN moal ninggalkeun
maranehna, tapi baris ngarobah maranehna
jadi bangsa anu ngalampahkeun pangersa-
Na, sabab moal aya malaikat anu sarua
jeung Mantenna.
20 Sareng jenengan-Na bakal aya di
unggal tempat di Israil, sareng di antara
bangsa-bangsa sanés.
21 Ku sabab eta, anak-anak Kami,
jauhkeun diri tina sagala kajahatan, sareng
singkirkeun amarah sareng sagala bohong,
sareng cinta kabeneran sareng kasabaran.
22 Jeung hal-hal anu ku maraneh geus
kadenge ti bapa maraneh, kudu oge kudu
diwariskeun ka anak-anak maraneh,
supaya maraneh bisa ditarima ku
Jurusalamet bangsa-bangsa sejen; sabab
anjeunna leres sareng sabar, lemah lembut
sareng hina, sareng ngajarkeun hukum
Allah ku karyana.
23 Ku sabab eta, sing jauh tina sagala
kajahatan, singket kana kaadilan Allah,
sarta bangsa maraneh bakal salamet
salalanggengna.
24 Abdi dikurebkeun caket karuhun abdi.
25 Sanggeus ngadawuh kitu, Anjeunna
dicium ku maranehna, nepi ka sare dina
sepuhna.
26 Geus kitu tulang-tulangna dikubur ku
putra-putrana, tuluy tulang-tulangna
diangkat, ditempatkeun di deukeut Ibrahim,
Ishak, jeung Yakub.
27 Sanajan kitu, Dan nganubuatkeun ka
maranehna yen maranehna kudu
mopohokeun ka Allahna, sarta kudu
diasingkeun ti tanah pusaka maranéhanana
jeung ti bangsa Israil, jeung ti kulawarga
turunan maranéhanana.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Hungarian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hungarian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxHungarian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hungarian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Hungarian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Hungarian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfHungarian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Hungarian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Portuguese - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Portuguese - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfPortuguese - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Portuguese - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Korean - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Korean - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKorean - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Korean - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Konkani - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Konkani - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKonkani - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Konkani - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Kinyarwanda - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kinyarwanda - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKinyarwanda - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kinyarwanda - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
French - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
French - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfFrench - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
French - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Finnish - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Finnish - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfFinnish - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Finnish - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Fijian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Fijian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfFijian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Fijian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Faroese - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Faroese - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfFaroese - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Faroese - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Hmong Daw Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hmong Daw Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxHmong Daw Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hmong Daw Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
The Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Aymara.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Aymara.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Aymara.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Aymara.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Assamese.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Assamese.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Assamese.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Assamese.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Amharic.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Amharic.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Amharic.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Amharic.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - English.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - English.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - English.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - English.pdf
 
Khmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Khmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKhmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Khmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 

Sundanese - Testament of Dan.pdf

  • 2. BAB 1 Putra katujuh ti Yakub jeung Bilha. Si sirik. Anjeunna counsels ngalawan amarah nyebutkeun yen "eta giveth visi aneh." Ieu tesis kasohor ngeunaan amarah. 1 Salinan kecap Dan, anu anjeunna nyarioskeun ka putra-putrana dina dinten- ayeuna, dina saratus dua puluh lima taun umurna. 2 Pikeun anjeunna ngumpulkeun kulawarga I-Na, sarta ngadawuh, "Dengekeun kana kecap Kami, urang Dan! jeung merhatikeun omongan bapana. 3 Kuring geus ngabuktikeun dina hate, jeung dina saumur hirup, eta bebeneran kalawan adil kaayaan téh alus sarta ogé pleasing ka Allah, sarta yén bohong jeung anger téh jahat, sabab ngajarkeun manusa sagala wickedness. 4 Ku sabab eta, poe ieu sim kuring ngaku ka aranjeun, anak-anak, yen dina jero hate, sim kuring nekadkeun pupusna Yusup dulur Kami, anu bener jeung hade. . 5 Abdi bungah, anjeunna dijual, sabab bapana leuwih dipikacinta anjeunna ti batan urang. 6 Pikeun sumanget timburu sareng angkuh nyarios ka kuring: Anjeun ogé putrana. 7 Kaula dijurung ku salah sahiji roh-roh Beliar, pokna, "Cabut pedang ieu, peuncit Yusup ku eta pedang. 8 Ayeuna ieu sumanget amarah anu ngajurung kuring pikeun ngaremukkeun Yusup, sapertos macan tutul ngaremukkeun budak. 9 Tapi Allah karuhun abdi henteu ngantep anjeunna murag kana panangan abdi, supados abdi mendakan anjeunna nyalira sareng maehan anjeunna, sareng nyababkeun hiji suku kadua di Israil ditumpes. 10 Ayeuna, anak-anak, Kami bakal maot, sareng kuring nyarioskeun ka anjeun anu leres, yén upami anjeun henteu ngajaga diri tina sumanget bohong sareng amarah, sareng cinta ka bebeneran sareng kasabaran, anjeun bakal binasa. 11 Sabab amarah teh lolong, jeung moal ngantep jelema ningali beungeutna kalawan bener. 12 Sabab najan bapa atawa indung, kalakuanana ka maranehna kawas musuh; sanajan éta adi, manéhna teu nyaho manéhna; sanajan eta nabi ti Gusti, anjeunna henteu patuh anjeunna; najan jalma taqwa, anjeunna henteu nganggap anjeunna; sanajan babaturan, anjeunna teu ngaku manehna. 13 Sabab roh amarah ngalimpung manehna ku jaring tipu daya, ngabolongkeun panon-Na, jeung ku bohong ngagelapkeun pikiranana, sarta maparin katenjoan sorangan. 14 Sareng naon anu nutupan panonna? Ku hatena, sangkan sirik ka lanceukna. 15 Ambek-ambekan teh hal anu jahat, anak-anak! 16 Jeung awak manusa ambek eta nyieun sorangan, jeung leuwih jiwana eta meunang pangawasaan, jeung eta bestowes kana awak kakuatan eta bisa migawe sagala kajahatan. 17 Sareng nalika awak ngalakukeun sagala hal ieu, jiwa ngabenerkeun naon anu dilakukeun, sabab éta henteu ningali leres. 18 Ku sabab eta, anu ambek-ambekan, upama gagah perkasa, ambek-ambekanna tilu kali lipat: hiji ku pitulung abdi-abdi- Na; jeung kadua ku kabeungharan-Na, whereby manéhna persuadeth jeung overcometh wrongfully; jeung thirdly, ngabogaan kakuatan alam sorangan manéhna worketh thereby nu jahat. 19 Sarta sanajan jalma ambek-ambekan lemah, tapi anjeunna boga kakuatan dua kali lipat ti alam; pikeun murka salawasna aideth misalna dina lawlessness. 20 Roh ieu salawasna ngabohong di sisi katuhu Iblis, supaya karya-karyana tiasa
  • 3. dilaksanakeun kalayan kakejaman sareng bohong. 21 Saur aranjeun, ku sabab eta, kakawasaan amarah teh taya gunana. 22 Sabab anu pangheulana mere provokasi ku kecap; mangka ku amal eta strengthens jalma anu ambek, jeung karugian seukeut disturbeth pikiran-Na, jeung saterusna stirrets up jeung murka gede jiwana. 23 Ku sabab kitu, lamun saha bae. speaks ngalawan anjeun, anjeun ulah dipindahkeun kana anger, sarta lamun saha wae muji anjeun salaku lalaki suci, ulah uplifted: jadi teu dipindahkeun boh ka delight atawa disgust. 24 Pikeun kahiji éta pleases dédéngéan, sahingga ngajadikeun pikiran getol pikeun nempo alesan pikeun provokasi; terus keur ambek-ambekan, manéhna nyangka yén manéhna téh adil ambek. 25 Upama aranjeun ragrag kana karugian atawa kabinasaan, murangkalih, ulah kasangsaraan; pikeun sumanget ieu pisan ngajadikeun manusa mikahayang nu perishable, dina raraga manéhna bisa enraged ngaliwatan affliction nu. 26 Sareng upami anjeun karugian sacara sukarela, atanapi henteu dihaja, ulah kaganggu; pikeun ti vexation timbul murka jeung bohong. 27 Leuwih ti éta, kajahatan dua kali nyaéta amarah jeung bohong; jeung silih tulungan pikeun ngaganggu haté; jeung lamun jiwa ieu terus kaganggu, Gusti departeth ti dinya, jeung Beliar aturan leuwih eta. BAB 2 Nubuat ngeunaan dosa, panangkaran, bala, sareng pamulihan pamungkas bangsa. Aranjeunna masih ngobrol ngeunaan Eden (Tingali Ayat 18). Ayat 23 luar biasa dina cahaya nubuat. 1 Ku sabab eta, anak-anak, titenan parentah-parentah Gusti, tur tunduk kana hukum-Na; undur tina murka, jeung hate bohong, supaya Gusti bisa Huni diantara anjeun, sarta Beliar bisa ngungsi ti anjeun. 2 Nyaritakeun bebeneran masing-masing ka tatanggana. Jadi wajib ye teu digolongkeun kana murka jeung kabingungan; tapi anjeun bakal dina karapihan, ngabogaan Allah katengtreman, jadi moal aya perang lumaku leuwih anjeun. 3 Nyaah ka Gusti saumur hirup, jeung silih pikanyaah ku hate nu tulus. 4 Abdi terang yen dina dinten-ayeuna aranjeun bakal murtad ti PANGERAN, jeung bakal ngajurung Lewi nepi ka amarah, jeung merangan Yuda; tapi anjeun teu kudu unggul ngalawan aranjeunna, pikeun malaikat Gusti bakal pituduh aranjeunna duanana; pikeun ku maranehna bakal Israel nangtung. 5 Sareng iraha waé anjeun undur ti Gusti, anjeun bakal leumpang dina sagala kajahatan sareng ngalaksanakeun kajahatan bangsa-bangsa sanés, nyiksa aw é w é -wanita anu henteu patuh hukum, sedengkeun kalayan sagala kajahatan, roh- roh jahat damel di anjeun. 6 Pikeun Kami geus maca dina kitab Enoch, nu soleh, yén pangeran anjeun téh Iblis, sarta y é n sagala roh jahat jeung kareueus bakal conspire pikeun terus- terusan ngadatangan putra Lewi, ngabalukarkeun aranjeunna dosa di payuneun PANGERAN. 7 Sareng putra abdi bakal ngadeukeutan ka Lewi, sareng dosa sareng aranjeunna dina sagala hal; Jeung putra Yuda bakal covetous, rampog barang batur kawas singa. 8 Ku sabab kitu aranjeun bakal diboyong bareng jeung maranehna, sarta di dinya bakal ditarajang sagala bala Mesir, jeung sagala kajahatan bangsa-bangsa lain. 9 Ku sabab kitu, lamun balik deui ka PANGERAN, maraneh bakal meunang
  • 4. welas asih, sarta Mantenna bakal mawa maraneh ka Bait-Na, sarta Anjeunna bakal mere katengtreman ka maraneh. 10 Sarta bakal timbul ka anjeun ti kaom Yuda jeung Lewi kasalametan PANGERAN; sarta anjeunna bakal nyieun perang ngalawan Beliar. 11 Jeung ngalaksanakeun pamales kanyeri anu langgeng ka musuh urang; jeung inguan bakal manéhna nyokot ti Beliar jiwa para wali, jeung ngahurungkeun hate cucungah ka Gusti, jeung méré ka marané hanana anu nelepon kana man é hna karapihan langgeng. 12 Jeung jalma-jalma suci bakal liren di Eden, jeung di Yerusalem Anyar bakal gumbira, sarta eta bakal kamulyaan Allah salawasna. 13 Sarta Yerusalem moal aya deui bakal nahan karuksakan, atawa Israil bakal ditawan; pikeun Gusti bakal aya di satengahing eta [hirup di antara manusa], jeung Nu Maha Suci Israil bakal marentah leuwih eta dina humility jeung dina kamiskinan; jeung sing saha anu percaya ka Anjeunna bakal marentah di antara manusa dina bebeneran. 14 Ayeuna, anak-anak abdi, sing sieun ka Gusti, sareng sing ati-ati ka Iblis sareng roh-rohna. 15 Deukeut ka Allah jeung ka malaikat anu neneda pikeun aranjeun, sabab Anjeunna teh perantara antara Allah jeung manusa, sarta pikeun katengtreman Israil, Anjeunna bakal nangtung ngalawan karajaan musuh. 16 Ku sabab eta musuh teh hayang pisan numpes sakur anu nyambat ka Pangeran. 17 Sabab Mantenna uningaeun yen dina poena Israil tobat, karajaan musuh bakal tumpur. 18 Pikeun malaikat katengtreman pisan bakal nguatkeun Israil, supaya éta henteu murag kana tungtung kajahatan. 19 Sarta dina mangsana urang Israil kajahatan, PANGERAN moal ninggalkeun maranehna, tapi baris ngarobah maranehna jadi bangsa anu ngalampahkeun pangersa- Na, sabab moal aya malaikat anu sarua jeung Mantenna. 20 Sareng jenengan-Na bakal aya di unggal tempat di Israil, sareng di antara bangsa-bangsa sanés. 21 Ku sabab eta, anak-anak Kami, jauhkeun diri tina sagala kajahatan, sareng singkirkeun amarah sareng sagala bohong, sareng cinta kabeneran sareng kasabaran. 22 Jeung hal-hal anu ku maraneh geus kadenge ti bapa maraneh, kudu oge kudu diwariskeun ka anak-anak maraneh, supaya maraneh bisa ditarima ku Jurusalamet bangsa-bangsa sejen; sabab anjeunna leres sareng sabar, lemah lembut sareng hina, sareng ngajarkeun hukum Allah ku karyana. 23 Ku sabab eta, sing jauh tina sagala kajahatan, singket kana kaadilan Allah, sarta bangsa maraneh bakal salamet salalanggengna. 24 Abdi dikurebkeun caket karuhun abdi. 25 Sanggeus ngadawuh kitu, Anjeunna dicium ku maranehna, nepi ka sare dina sepuhna. 26 Geus kitu tulang-tulangna dikubur ku putra-putrana, tuluy tulang-tulangna diangkat, ditempatkeun di deukeut Ibrahim, Ishak, jeung Yakub. 27 Sanajan kitu, Dan nganubuatkeun ka maranehna yen maranehna kudu mopohokeun ka Allahna, sarta kudu diasingkeun ti tanah pusaka maranéhanana jeung ti bangsa Israil, jeung ti kulawarga turunan maranéhanana.