SlideShare a Scribd company logo

Sundanese - Testament of Asher.pdf

Asher, the tenth son of Jacob and Zilpah. An explanation of dual personality. The first Jekyll and Hyde story. For a statement of the Law of Compensation that Emerson would have enjoyed, see Verse 27.

1 of 5
Download to read offline
Sundanese - Testament of Asher.pdf
BAB 1
Aser, putra kasapuluh Yakub jeung
Zilpa. Penjelasan ngeunaan
kapribadian ganda. Carita Jekyll
sareng Hyde munggaran. Pikeun
pernyataan ngeunaan Hukum
Kompensasi anu bakal dipikaresep ku
Emerson, tingali Ayat 27.
1 Salinan Perjangjian Ka Aser, naon
anu diomongkeun ku anjeunna ka
putra-putrana dina saratus dua puluh
lima taun umurna.
2 Sabot anjeunna masih séhat, anjeunna
nyarios ka aranjeunna, "Dengekeun, eh
bani Aser, ka bapa anjeun, sareng
kuring bakal nyatakeun ka anjeun
sadayana anu leres di payuneun
PANGERAN.
3 Allah masihan dua jalan ka anak
manusa, dua kacenderungan, sareng
dua rupa tindakan, sareng dua cara
lampah, sareng dua masalah.
4 Ku alatan éta, sagala hal téh duaan,
hiji sabalikna.
5 Sabab aya dua jalan hade jeung jahat,
jeung ieu dua karep dina dada urang
ngabeda-bedakeunana.
6 Ku sabab kitu, upami jiwa resep kana
karep anu hadé, sadaya lampahna aya
dina kabeneran; jeung lamun dosa eta
langsung tobat.
7 Sabab, lamun geus mikir kana
kabeneran, jeung nyingkirkeun
kajahatan, eta teh langsung
ngagulingkeun nu jahat, jeung nurut
kana dosa.
8 Tapi lamun condong kana karep anu
jahat, sagala lampahna aya dina
kajahatan, sareng ngusir anu hadé,
sareng nyangkut kana anu jahat, sareng
dikuasai ku Beliar; sanajan eta dianggo
naon alus, anjeunna perverteth eta ka
jahat.
9 Iraha-iraha eta mimiti migawe
kahadean, manehna maksakeun
perkara eta lampah jadi jahat, sabab
harta karunna teh pinuh ku roh jahat.
10 Sabalikna jalma-jalma tiasa
ngabantosan anu saé pikeun anu jahat
ku kecap-kecapna, tapi perkawis
lampahna nyababkeun kajahatan.
11 Aya jalma anu teu karunya ka jalma
anu ngaladenan kajahatan; jeung hal
ieu ngamandian dua aspék, tapi
sakabeh anu jahat.
12 Aya hiji jelema anu mikanyaah ka
anu migawe jahat, sabab leuwih milih
paeh dina kajahatan demi dirina; sarta
ngeunaan ieu jelas yén éta mandi dua
aspék, tapi sakabéhna mangrupa karya
jahat.
13 Sanaos anjeunna mikanyaah, tapi
anjeunna jahat anu nyumputkeun naon
anu jahat demi nami anu saé, tapi
tungtung lampahna condong kana
kajahatan.
14 Lain maling, teu adil, ngarampog,
nipu, jeung karunya ka nu miskin.
15 Sing saha anu nipu ka batur, nyaah
ka Allah, jeung sumpah palsu ngalawan
Nu Maha Agung, tapi karunya ka nu
miskin.
16 Mantenna najiskeun jiwa, jeung
ngajadikeun awak gay; anjeunna
maéhan loba, sarta pitieth sababaraha:
ieu, teuing, mandi aspék twofold, tapi
sakabéhna jahat.
17 Nu saurang deui jinah jeung cabul,
jeung ngajauhan dahareun, jeung
lamun puasa, manehna migawe
kajahatan, jeung ku kakawasaan
hartana, loba nu ngaleuleuwihi; na
notwithstanding wickedness
kaleuleuwihan na anjeunna doeth nu
commandments: ieu, teuing,
ngabogaan aspék twofold, tapi
sakabéhna jahat.
18 Lalaki kitu teh hares; beresih,--
sapertos anu kukuna beulah-beulah,
tapi nyatana najis.
19 Pikeun Allah dina tabel parentah
geus nyatakeun kitu.
20 Tapi maraneh, anak-anak, ulah
make dua rupa kawas maranehna, tina
kahadean jeung nu jahat; tapi taliti kana
kahadéan wungkul, pikeun Allah boga
habitation therein, jeung manusa
mikahayang eta.
21 Tapi jauh tina kajahatan, numpes
karep jahat ku kalakuan hade anjeun;
pikeun maranéhanana anu dua-muka
ngawula teu Allah, tapi lusts sorangan,
ambéh maranéhanana bisa mangga
Beliar jeung lalaki kawas ka dirina.
22 Sabab jelema-jelema anu hade,
sanajan sawajarna, sanajan disangka-
sangka ku jelema-jelema anu samuka
dua kana dosa, geus bener di payuneun
Allah.
23 Sabab loba jelema anu maehan
jelema-jelema anu jahat, ngalakukeun
dua pagawean, anu hade jeung anu
jahat; tapi sakabéh éta alus, sabab
anjeunna geus uprooted jeung ancur nu
jahat.
24 Hiji lalaki hate ka jalma welas asih
jeung teu adil, jeung lalaki zinah jeung
puasa: ieu ogé ngabogaan dua aspék,
tapi sakabeh pagawean alus, sabab
manéhna nuturkeun conto Gusti, dina
manéhna teu narima nu sigana alus.
salaku alus asli.
25 Lain hayang teu ningali poé alus
jeung jalma-jalma anu henteu, ulah
najis awakna jeung najis jiwana; ieu,
teuing, ganda-rupa, tapi sakabéhna alus.
26 Sabab jelema-jelema kitu teh kawas
kijang jeung kijang, sabab dina cara
sato galak mah sigana najis, tapi kabeh
beresih; sabab leumpang di zeal pikeun
Gusti jeung abstain ti naon Allah oge
hatets jeung forbiddeth ku parentah-Na,
warding off jahat ti alus.
27 Aranjeun tingali, anak-anak, dina
sagala hal, aya duaan, anu hiji
ngalawan anu sanés, sareng anu hiji
disumputkeun ku anu sanés: dina
kabeungharan disumputkeun
karakusan, dina mabok silaturahmi,
dina kasedih seuri, dina karaharjaan
kawin.
28 Maot meunang hirup, hina
kamulyaan, peuting ka beurang, jeung
poek jadi caang; jeung sagala hal anu
dina poé, ngan hal dina kahirupan, hal
teu adil dina maot; ku sabab kitu ogé
hirup langgeng await maot.
29 Sarta ulah disebutkeun yen
bebeneran teh bohong, atawa bener
salah; pikeun sakabéh bebeneran aya
dina cahaya, sanajan sagala hal aya
dina Allah.
30 Ku sabab kitu, sagala hal ieu ku
kuring dibuktikeun dina kahirupan
kuring, sareng kuring henteu nyimpang
tina kabeneran Gusti, sareng milarian
parentah-parentah Gusti Nu Maha
Agung, lumaku sakuat-kuatna sareng
satiasa raray kana anu saé. .
31 Ku sabab eta, anak-anak, sing ati-ati
kana parentah-parentah Gusti, nurut
kana bebeneran anu satia.
32 Sabab jelema-jelema anu raray dua
kaliru dosa; pikeun duanana
ngalakukeun hal jahat jeung maranéhna
boga senang di maranéhanana anu
ngalakukeun eta, nuturkeun conto roh-
roh tipu daya, jeung striving ngalawan
umat manusa.
33 Ku sabab eta, anak-anak urang, kudu
nurut kana hukum PANGERAN, jeung
ulah merhatikeun kajahatan saperti
kana kahadean; tapi tingali kana hal anu
bener alus, sarta tetep dina sagala
parentah Gusti, ngabogaan paguneman
anjeun therein, sarta resting therein.
34 Sabab ahir-ahir manusa mah
nembongkeun kabeneran atawa
kajahatanna, lamun maranehna
papanggih jeung malaikat-malaikat
Pangeran jeung Iblis.
35Sabab lamun jiwa indit kaganggu,
éta disiksa ku roh jahat, anu ogé
ngawula kana hawa nafsu jeung karya
jahat.
36 Tapi upami anjeunna tengtrem
sareng kabagjaan, anjeunna pendak
sareng malaikat katengtreman, sareng
anjeunna dipingpin kana hirup anu
langgeng.
37 He anak-anak, ulah jadi Sadumu,
anu geus dosa ka malaikat-malaikat
Pangeran, nepi ka binasa salamina.
38 Sabab Kami nyaho yen maraneh
bakal dosa, sarta bakal diserenkeun ka
musuh maraneh; jeung tanah anjeun
bakal dijieun desolated, jeung tempat-
tempat suci anjeun ancur, jeung anjeun
bakal sumebar ka opat penjuru bumi.
39 Sareng anjeun bakal dileungitkeun
nalika paburencay ngaleungit sapertos
cai.
40 Nepi ka Nu Maha Agung bakal
nganjang ka bumi, sumping salaku
manusa, sareng jalma-jalma tuang
sareng nginum, sareng ngarecah sirah
naga dina cai.
41 Mantenna bakal nyalametkeun
urang Israil jeung sakabeh bangsa-
bangsa sejen, Allah ngadawuh dina diri
manusa.
42 Ku sabab kitu maraneh oge, anak-
anak Kami, bejakeun hal ieu ka anak-
anak maraneh, supaya maraneh ulah
nurut ka Anjeunna.
43 Sabab Kami geus terang yen
maraneh teh pasti bakal ingkar, jeung
pasti kalakuanana teu satia, lain nurut
kana hukum Allah, tapi kana parentah-
parentah manusa, anu ruksak ku
kajahatan.
44 Ku sabab kitu maraneh bakal
paburencay sakumaha Gad jeung Dan
dulur-dulur Kami, sarta maraneh moal
nyaho ka tanah, kaom, jeung basa
maraneh.
45 Tapi PANGERAN bakal
ngumpulkeun anjeun babarengan dina
iman ku rahmat-Na anu lembut, sareng
demi Ibrahim, Ishak, sareng Yakub.
46 Sanggeus ngadawuh kieu ka
maranehna, anjeunna marentahkeun,
saurna, "Abdi kubur di Hebron!"
47 Sarta anjeunna saré sarta maot dina
umur heubeul alus.
48 Anak-anakna ngalaksanakeun
sakumaha anu diparentahkeun ka
aranjeunna, sareng anjeunna dicandak
ka Hebron, dikurebkeun sareng
karuhunna.

More Related Content

Similar to Sundanese - Testament of Asher.pdf (8)

The Book of Prophet Habakkuk-Sundanese.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Sundanese.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Sundanese.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Sundanese.pdf
 
Sundanese-Testament-of-Issachar.pdf
Sundanese-Testament-of-Issachar.pdfSundanese-Testament-of-Issachar.pdf
Sundanese-Testament-of-Issachar.pdf
 
Sundanese - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Sundanese - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdfSundanese - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Sundanese - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
 
Sundanese - Poverty.pdf
Sundanese - Poverty.pdfSundanese - Poverty.pdf
Sundanese - Poverty.pdf
 
Sundanese - Testament of Joseph.pdf
Sundanese - Testament of Joseph.pdfSundanese - Testament of Joseph.pdf
Sundanese - Testament of Joseph.pdf
 
Sundanese - The Protevangelion.pdf
Sundanese - The Protevangelion.pdfSundanese - The Protevangelion.pdf
Sundanese - The Protevangelion.pdf
 
Sundanese - Dangers of Wine.pdf
Sundanese - Dangers of Wine.pdfSundanese - Dangers of Wine.pdf
Sundanese - Dangers of Wine.pdf
 
Sundanese - Tobit.pdf
Sundanese - Tobit.pdfSundanese - Tobit.pdf
Sundanese - Tobit.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Hungarian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hungarian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxHungarian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hungarian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Hungarian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Hungarian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfHungarian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Hungarian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Portuguese - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Portuguese - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfPortuguese - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Portuguese - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Korean - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Korean - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKorean - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Korean - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Konkani - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Konkani - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKonkani - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Konkani - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Kinyarwanda - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kinyarwanda - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKinyarwanda - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kinyarwanda - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
French - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
French - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfFrench - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
French - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Finnish - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Finnish - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfFinnish - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Finnish - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Fijian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Fijian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfFijian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Fijian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Faroese - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Faroese - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfFaroese - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Faroese - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Hmong Daw Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hmong Daw Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxHmong Daw Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Hmong Daw Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
The Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Aymara.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Aymara.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Aymara.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Aymara.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Assamese.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Assamese.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Assamese.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Assamese.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Armenian.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Amharic.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Amharic.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Amharic.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Amharic.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdf
 
The Book of Prophet Zephaniah - English.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - English.pdfThe Book of Prophet Zephaniah - English.pdf
The Book of Prophet Zephaniah - English.pdf
 
Khmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Khmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKhmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Khmer - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 

Sundanese - Testament of Asher.pdf

  • 2. BAB 1 Aser, putra kasapuluh Yakub jeung Zilpa. Penjelasan ngeunaan kapribadian ganda. Carita Jekyll sareng Hyde munggaran. Pikeun pernyataan ngeunaan Hukum Kompensasi anu bakal dipikaresep ku Emerson, tingali Ayat 27. 1 Salinan Perjangjian Ka Aser, naon anu diomongkeun ku anjeunna ka putra-putrana dina saratus dua puluh lima taun umurna. 2 Sabot anjeunna masih séhat, anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Dengekeun, eh bani Aser, ka bapa anjeun, sareng kuring bakal nyatakeun ka anjeun sadayana anu leres di payuneun PANGERAN. 3 Allah masihan dua jalan ka anak manusa, dua kacenderungan, sareng dua rupa tindakan, sareng dua cara lampah, sareng dua masalah. 4 Ku alatan éta, sagala hal téh duaan, hiji sabalikna. 5 Sabab aya dua jalan hade jeung jahat, jeung ieu dua karep dina dada urang ngabeda-bedakeunana. 6 Ku sabab kitu, upami jiwa resep kana karep anu hadé, sadaya lampahna aya dina kabeneran; jeung lamun dosa eta langsung tobat. 7 Sabab, lamun geus mikir kana kabeneran, jeung nyingkirkeun kajahatan, eta teh langsung ngagulingkeun nu jahat, jeung nurut kana dosa. 8 Tapi lamun condong kana karep anu jahat, sagala lampahna aya dina kajahatan, sareng ngusir anu hadé, sareng nyangkut kana anu jahat, sareng dikuasai ku Beliar; sanajan eta dianggo naon alus, anjeunna perverteth eta ka jahat. 9 Iraha-iraha eta mimiti migawe kahadean, manehna maksakeun perkara eta lampah jadi jahat, sabab harta karunna teh pinuh ku roh jahat. 10 Sabalikna jalma-jalma tiasa ngabantosan anu saé pikeun anu jahat ku kecap-kecapna, tapi perkawis lampahna nyababkeun kajahatan. 11 Aya jalma anu teu karunya ka jalma anu ngaladenan kajahatan; jeung hal ieu ngamandian dua aspék, tapi sakabeh anu jahat. 12 Aya hiji jelema anu mikanyaah ka anu migawe jahat, sabab leuwih milih paeh dina kajahatan demi dirina; sarta ngeunaan ieu jelas yén éta mandi dua aspék, tapi sakabéhna mangrupa karya jahat. 13 Sanaos anjeunna mikanyaah, tapi anjeunna jahat anu nyumputkeun naon anu jahat demi nami anu saé, tapi tungtung lampahna condong kana kajahatan. 14 Lain maling, teu adil, ngarampog, nipu, jeung karunya ka nu miskin.
  • 3. 15 Sing saha anu nipu ka batur, nyaah ka Allah, jeung sumpah palsu ngalawan Nu Maha Agung, tapi karunya ka nu miskin. 16 Mantenna najiskeun jiwa, jeung ngajadikeun awak gay; anjeunna maéhan loba, sarta pitieth sababaraha: ieu, teuing, mandi aspék twofold, tapi sakabéhna jahat. 17 Nu saurang deui jinah jeung cabul, jeung ngajauhan dahareun, jeung lamun puasa, manehna migawe kajahatan, jeung ku kakawasaan hartana, loba nu ngaleuleuwihi; na notwithstanding wickedness kaleuleuwihan na anjeunna doeth nu commandments: ieu, teuing, ngabogaan aspék twofold, tapi sakabéhna jahat. 18 Lalaki kitu teh hares; beresih,-- sapertos anu kukuna beulah-beulah, tapi nyatana najis. 19 Pikeun Allah dina tabel parentah geus nyatakeun kitu. 20 Tapi maraneh, anak-anak, ulah make dua rupa kawas maranehna, tina kahadean jeung nu jahat; tapi taliti kana kahadéan wungkul, pikeun Allah boga habitation therein, jeung manusa mikahayang eta. 21 Tapi jauh tina kajahatan, numpes karep jahat ku kalakuan hade anjeun; pikeun maranéhanana anu dua-muka ngawula teu Allah, tapi lusts sorangan, ambéh maranéhanana bisa mangga Beliar jeung lalaki kawas ka dirina. 22 Sabab jelema-jelema anu hade, sanajan sawajarna, sanajan disangka- sangka ku jelema-jelema anu samuka dua kana dosa, geus bener di payuneun Allah. 23 Sabab loba jelema anu maehan jelema-jelema anu jahat, ngalakukeun dua pagawean, anu hade jeung anu jahat; tapi sakabéh éta alus, sabab anjeunna geus uprooted jeung ancur nu jahat. 24 Hiji lalaki hate ka jalma welas asih jeung teu adil, jeung lalaki zinah jeung puasa: ieu ogé ngabogaan dua aspék, tapi sakabeh pagawean alus, sabab manéhna nuturkeun conto Gusti, dina manéhna teu narima nu sigana alus. salaku alus asli. 25 Lain hayang teu ningali poé alus jeung jalma-jalma anu henteu, ulah najis awakna jeung najis jiwana; ieu, teuing, ganda-rupa, tapi sakabéhna alus. 26 Sabab jelema-jelema kitu teh kawas kijang jeung kijang, sabab dina cara sato galak mah sigana najis, tapi kabeh beresih; sabab leumpang di zeal pikeun Gusti jeung abstain ti naon Allah oge hatets jeung forbiddeth ku parentah-Na, warding off jahat ti alus. 27 Aranjeun tingali, anak-anak, dina sagala hal, aya duaan, anu hiji ngalawan anu sanés, sareng anu hiji disumputkeun ku anu sanés: dina kabeungharan disumputkeun karakusan, dina mabok silaturahmi, dina kasedih seuri, dina karaharjaan kawin.
  • 4. 28 Maot meunang hirup, hina kamulyaan, peuting ka beurang, jeung poek jadi caang; jeung sagala hal anu dina poé, ngan hal dina kahirupan, hal teu adil dina maot; ku sabab kitu ogé hirup langgeng await maot. 29 Sarta ulah disebutkeun yen bebeneran teh bohong, atawa bener salah; pikeun sakabéh bebeneran aya dina cahaya, sanajan sagala hal aya dina Allah. 30 Ku sabab kitu, sagala hal ieu ku kuring dibuktikeun dina kahirupan kuring, sareng kuring henteu nyimpang tina kabeneran Gusti, sareng milarian parentah-parentah Gusti Nu Maha Agung, lumaku sakuat-kuatna sareng satiasa raray kana anu saé. . 31 Ku sabab eta, anak-anak, sing ati-ati kana parentah-parentah Gusti, nurut kana bebeneran anu satia. 32 Sabab jelema-jelema anu raray dua kaliru dosa; pikeun duanana ngalakukeun hal jahat jeung maranéhna boga senang di maranéhanana anu ngalakukeun eta, nuturkeun conto roh- roh tipu daya, jeung striving ngalawan umat manusa. 33 Ku sabab eta, anak-anak urang, kudu nurut kana hukum PANGERAN, jeung ulah merhatikeun kajahatan saperti kana kahadean; tapi tingali kana hal anu bener alus, sarta tetep dina sagala parentah Gusti, ngabogaan paguneman anjeun therein, sarta resting therein. 34 Sabab ahir-ahir manusa mah nembongkeun kabeneran atawa kajahatanna, lamun maranehna papanggih jeung malaikat-malaikat Pangeran jeung Iblis. 35Sabab lamun jiwa indit kaganggu, éta disiksa ku roh jahat, anu ogé ngawula kana hawa nafsu jeung karya jahat. 36 Tapi upami anjeunna tengtrem sareng kabagjaan, anjeunna pendak sareng malaikat katengtreman, sareng anjeunna dipingpin kana hirup anu langgeng. 37 He anak-anak, ulah jadi Sadumu, anu geus dosa ka malaikat-malaikat Pangeran, nepi ka binasa salamina. 38 Sabab Kami nyaho yen maraneh bakal dosa, sarta bakal diserenkeun ka musuh maraneh; jeung tanah anjeun bakal dijieun desolated, jeung tempat- tempat suci anjeun ancur, jeung anjeun bakal sumebar ka opat penjuru bumi. 39 Sareng anjeun bakal dileungitkeun nalika paburencay ngaleungit sapertos cai. 40 Nepi ka Nu Maha Agung bakal nganjang ka bumi, sumping salaku manusa, sareng jalma-jalma tuang sareng nginum, sareng ngarecah sirah naga dina cai. 41 Mantenna bakal nyalametkeun urang Israil jeung sakabeh bangsa- bangsa sejen, Allah ngadawuh dina diri manusa. 42 Ku sabab kitu maraneh oge, anak- anak Kami, bejakeun hal ieu ka anak-
  • 5. anak maraneh, supaya maraneh ulah nurut ka Anjeunna. 43 Sabab Kami geus terang yen maraneh teh pasti bakal ingkar, jeung pasti kalakuanana teu satia, lain nurut kana hukum Allah, tapi kana parentah- parentah manusa, anu ruksak ku kajahatan. 44 Ku sabab kitu maraneh bakal paburencay sakumaha Gad jeung Dan dulur-dulur Kami, sarta maraneh moal nyaho ka tanah, kaom, jeung basa maraneh. 45 Tapi PANGERAN bakal ngumpulkeun anjeun babarengan dina iman ku rahmat-Na anu lembut, sareng demi Ibrahim, Ishak, sareng Yakub. 46 Sanggeus ngadawuh kieu ka maranehna, anjeunna marentahkeun, saurna, "Abdi kubur di Hebron!" 47 Sarta anjeunna saré sarta maot dina umur heubeul alus. 48 Anak-anakna ngalaksanakeun sakumaha anu diparentahkeun ka aranjeunna, sareng anjeunna dicandak ka Hebron, dikurebkeun sareng karuhunna.