SlideShare a Scribd company logo

Setswana - Testament of Benjamin.pdf

Benjamin, the twelfth son of Jacob and Rachel, the baby of the family, turns philosopher and philanthropist.

1 of 5
Download to read offline
Setswana - Testament of Benjamin.pdf
KGAOLO YA 1
Benjamin, mora wa leshome le metso e mmedi
wa Jakobo le Ragele, ngwana wa lelapa, o fetola
rafilosofi le philanthropist.
11Dipolelo tsa benjamine tseo a di laetseng bara
ba hae, ha a se a phela dilemo tse lekgolo le
mashome a mabedi a metso e mehlano.
2A ba a ba aka, a re: "Jwalokaha isaka a ne a
tswetse Aborahama a le dilemong tsa hae, le nna
ke ne ke le jwalo ho Jakobo.
3Mme e re ka ragele a swela mo go nna a belega,
ga ke na mashi. Ka jalo ke ne ka huduga ke
Bileha lekgabunyane la gagwe.
4Kana Ragele o ne a ntse a le moopa dinyaga di
le 12, fa a sena go belega Josefa. 28A rapela
Morena ka matsatsi a leshome le metso e mmedi,
a emola, a nteka.
5Gonne rre o ne a rata Ragele thata, a rapela gore
a bone bomorwa ba babedi ba ba tsetsweng ke
ene.
6Ka baka leo, ke ne ke bitswa Benjamine, e leng
mora wa matsatsi.
7E rile ke fitlha kwa Egepeto, ke le kwa go
Josefa, mme monnake a nkitse, a nthaya a re: "Ba
ne ba raya rre eng, fa ba mpiditse?"
8Ka mo araba ka re: "Ba ne ba ja kobo ya gago
ka madi, ba e romela ba re: "Itse, fa e le seaparo
sa ga morwao."
9A nthaya a re: "Mokaulengwe, e rile ba sena go
hlobodisa kobo ya me, ba ne ba e nneela
Bahemaele; ba nneela lesela le leswa, ba a
ntlhapa, ba mpolaya, ba mpolaya, ba mpolaya.
10 Fa e le mongwe wa bone yo o neng a nkotlile
ka thupa, tau ya mo kgatlhantsha, ya mmolaya.
11 Mme ditsala tsa gagwe tsa bo di siame.
12Ka moo he, lona banaka, ratang Morena,
Modimo wa legodimo le lefatshe, lo boloke
ditaolo tsa gagwe ka fa sekaong sa monna yo o
molemo le yo o boitshepo Josefa.
13Mme a tlhaloganyo ya lona e nne molemo
jaaka lo ntse lo nkitse; 18Gonne yo o tlhapisang
tlhaloganyo ya gagwe, o bona tsotlhe ka tshiamo.
14 Boifang Morena, mme o rate mongwe-ka-
wena.+ 11Le fa mewa ya Bere e lo re: "Lo tla lo
pitlaganya ka bosula jotlhe; mme ga ba na go lo
laola jaaka ba ne ba se ka ba laola morwa-rre
Josefa.
15Ke ba kae ba ba ratang go mmolaya, mme
Modimo wa mo sireletsa!
16Gonne yo o boifang Modimo, a rata mongwe-
ka-ene, ga a ka ke a itewa ke Mowa wa Beare,
yo o sirisiwang ke go boifa Modimo.
17Ga a ka ke a busiwa ke batho gongwe ke
dibata; gonne Morena o thusiwa ke lorato lo a o
ratang moagelani wa gagwe ka lone.
18Gonne Josefa le ene o ne a kopa rraagwe gore
a rapelele bomogolowe gore Morena a se ka a ba
itshekololela gore ba se ka ba leofa ka ntlha ya
bosula jo ba mo diretseng ka tsona.
19 Jakobe a goa jaana a re: "Morwaaka yo o
molemo, o fentse mala a ga Jakobe rraago.
20A mo tshwara, a mo atla dihora tse pedi, a re:
21Ho tla phethahala boporofeta ba lehodimo ka
baka la Konyana ya Modimo, le Mmoloki wa
lefatshe, le hore motho ya se nang molato o tla
neelwa ba se nang molato, mme ya se nang sebe
o tla shwela batho ba se nang bomodimo mading
a selekane, bakeng sa poloko ya baditjhaba le ya
Iseraele. Ba tla nyeletsa Berere le batlhanka ba
gagwe.
22Ka moo he, a ko o bone, banaka, bokhutlo jwa
monna yo o molemo?
23 Ka moo he, nnang ba ba pelotlhomogi ka
tlhaloganyo e e molemo gore le lona lo apare
meqhaka ya kgalalelo.
24 Gonne mosiami ga a na leitlho le le lefifi;+
Gonne o utlwela batho botlhe botlhoko, le fa e le
baleofi.
25Le fa ba loga maano a a bosula. Ka go dira
sentle ga gagwe, o fenya bosula, ka go isiwa ke
Modimo. O ne a rata basiami jaaka mowa wa
gagwe.
26 Fa mongwe a galaleditswe, o se ka wa mo
kgalemela; Fa mongwe a humisitse, ga a na
lefufa mo go ene. Fa mongwe a le mo tlotlong, o
a mo rorise; o le monneng wa bo-mmatota;
mohumanegi o tlhomogela pelo; mo go ba ba
bokoa o tlhomogela pelo; O tla opelela Modimo
ka difela.
27 Mme yo o nang le bopelotlhomogi jwa mowa
o o molemo o rata jaaka mowa wa gagwe.
28 Fa e le gore le lona lo na le mogopolo o o
siameng, foo banna ba ba bosula ba tla nna le
kagiso le lona, mme lo tla lo tlotlomadiwa, lo
fetogele molemo. 25 Mme keletso ya
bopelotshetlha ga e nke e fela mo dikeletsong tsa
bone, mme e le go naya bopelotshetlha mo go
bone ba ba bogisiwang.
29Fa lo dira sentle, le mewa e e itshekologileng
e tla lo tshaba. Diphologolo di tla go tshosa.
30 Gonne kwa go nang le tlotlo ya ditiro tse di
molemo le lesedi mo tlhaloganyong, lefifi le
tshabile nae.
31Gonne fa mongwe a direla motho yo o
boitshepo, o a sokologa; Gonne motho yo o
boitshepo o kutlwelobotlhoko mo moreneng wa
gagwe, mme o tshegeditse kagiso ya gagwe.
32 Mme fa motho a ka tshwarisa mosiami,
mosiami o a rapela; le fa go ntse jalo o
kokobediwa ka bonyana fela, mme a se ka a bona
kgalalelo e kgolo bogolo, jaaka e ne e le Josefa
mogoloa-rre.
33Tshekamelo ya motho ya lokileng ha e
matleng a thetso ya moya wa Beliaare, hobane
lengeloi la kgotso le tataisa moya wa hae.
34 [...]Mme a se ka a leba dilo tse di maswe, le e
seng go phutha khumo ka keletso ya menate.
35Ga a kgatlhege, ga a hutsafale mongwe-ka-
ene; ga a ka a nna mo boitshekong jwa matlho,
gonne Morena ke kabelo ya gagwe.
36 Boitaolo jo bo molemo ga bo amogele tlotlo
le fa e le go tlontlolla batho; mme ga lo itse
maaka, le fa e le go lwa, le fa e le go kgala, le fa
e le kgobo. Gonne Morena o nna mo go ene, o
sedimosa mowa wa gagwe, mme o itumelela
batho botlhe ka gale.
37 Mogopolo o o molemo ga o na diteme di le
pedi, tshegofatso le thokgamo, le ka tlotlo le
khutsafalo le boitumelo le tidimalo le ka
boitimokanyo le boammaaruri le lehuma le
khumo; 13Mme o na le tlotlo e le nngwe fela, e
e itshekileng le e e itshekileng mo bathong
botlhe.
38 Ga e na matlho a mabedi, le fa e le go utlwa
gabedi. Gonne mo dilong tsotlhe tse a di dirang
kgotsa tse a di buang, le fa e le go bona, o itse
gore Morena o leba mowa wa gagwe.
39Le gona o itshekisa mowa wa gagwe gore a se
ka a atlholwa ke batho le ke Modimo.
40Le gona ditiro tsa Beritara di menagane gabedi,
mme ga go ope mo go tsona.
41Ka moo he, banaka, ke lo raya ke re: Tshabang
bosula jwa Berere. gonne o ba naya ba ba mo
utlwang sabole.
42 Mme tšhaka ke mmaagwe bosula jo bo
supang. 11Le gale tlhaloganyo ya ntlha emolang
ka Beareare, mme pele go na le tshologo ya madi;
2. bone ruin; 3. mo pitlaganong; 4- Mme Adège;
5- Mme Moins; 6 Mme Bois; 7, Tshabalala,
43Ke ka baka leo Kaine a ileng a newa phetetso
e supileng ke Modimo, hobane Morena a ne a mo
tlisetsa kotlo e le nngwe dilemong tse lekgolo le
makgolo a mabedi.
44E rile a le dinyaga di le makgolo a mabedi, a
simolola go boga; mme ka ngwaga wa 900, a
senyega.
45Gonne ka ntlha ya Abele morwa-rraagwe, o ne
a atlholwa ka bosula jotlhe, mme Lamege a na le
ga 70 gasupa.
46 Gonne ka bosakhutleng, ba ba tshwanang le
Kaine ka lefufa le letlhoo la bakaulengwe, ba tla
otlwa ka katlholo e le nngwe fela.
KGAOLO YA BOBEDI
Temana ya 3 e na le sekao se se molemo sa go
nna boitshepo - le fa go ntse jalo, go na le dilo
tse di bontshang gore batho bano ba bogologolo
ba ne ba bua ka tsela e e molemo.
1Banaka, tshabang bobe, le lefufa, le lehloyo la
bana babo rona, le ho ratwang ke modimo le
lerato.
2Ya nang le kelello e hlwekileng ka lerato, o se
ke wa sheba mosadi kgokafalo. Gonne ga a na
go itshekolola mo pelong ya gagwe, gonne
Mowa wa Modimo o mo go ene.
3 Gonne jaaka letsatsi le sa itshepolole ka go
phatsima mo bolokong le mo seretseng, mme
bogolo bo tlhakatlhakanya, le go kgarameletsa
monko o o bosula. Ka tsela e jwalo mohopolo o
hlwekileng, leha e le ka ditshila tsa lefatshe, o di
hlwekise, mme ha o silafatswe.
4 Mme ke dumela gore le gona go tla nna le
ditiro tse di bosula mo go lona, tse di tswang mo
mafokong a ga Enoke, gore lo tle lo dire
kgokafalo ya Sotoma, mme lo tla nyelela, lo
pholose ba se kae, mme lo tla ntšhwafatsa ditiro
tsa dikeletso le basadi. Puso ya Morena ga e kitla
e nna mo go lona; gonne o tla e tsaya ka
tlhamalalo.
5Mme Tempele ya Modimo e tla nna kabelo ya
gago, mme Tempele ya bofelo e tla galalela go
feta ya ntlha.
6Mme ditso tse di 12 di tla phuthelwa teng le
baheitane botlhe go ya go fitlha Mogodimodimo
a romela pholoso ya gagwe mo go eteleng pele
ga moporofeti yo o tsetsweng a le esi.
7O tla kena ka Tempeleng ya pele, mme Morena
o tla tshwarwa ka kgalefo, mme o tla
phahamiswa sefateng.
8Mme lesire la Tempele le tla rentwa, moya wa
Modimo o tla feta ho baditjhaba jwaloka mollo.
9O tla nyoloha hara ditsha, mme o tla feta
lefatsheng, o ye lehodimong.
10 Mme ke itse sentle gore o tla nna mo
lefatsheng le kgalalelo jang ne kwa legodimong.
11E rile Josefa a le kwa Egepeto, ka gakgamala
go bona setshwantsho sa gagwe le popego ya
sefatlhego sa gagwe. Ka thapelo ya ga Jakobe rre,
ka mmona a ntse a tsogile mo motshegareng, le
fa a ntse a le mo setshwantshong sotlhe fela jaaka
a ne a le teng.
12Ya re a sena go bua jalo, a ba raya a re: "Itseng
banaka gore ke a swa."
13Jaanong a mongwe le mongwe a direle
mongwe-ka-ene, a tlhokomele molao wa
Morena le ditaolo tsa gagwe.
14 Gonne dilo tse ke di lo tlogela boemong jwa
boswa.
15Ka moo he, a o ba nee bana ba gago go nna
boswa jo bo sa khutleng. Aborahame le Isaka le
Jakobe ba ne ba dira jalo.
16Gonne tsotlhe tse ba di re neileng go nna
boswa, ba re: Bolokang ditaolo tsa Modimo, go
tsamae Morena o tla senolela baheitane botlhe
pholoso ya gagwe.
17Foo lo tla bona Henoge le Noa le Seme le
Aborahame le Isaka le Jakobe ka boitumelo jwa
gagwe ka fa letsogong le le jang la boitumelo.
18Ka moo re tla nanoga, mongwe le mongwe mo
lotsong lwa rona, re obamela Kgosi ya legodimo
yo o bonegetseng mo lefatsheng ka mokgwa wa
boikokobetso.
19 Mme ba bantsi ba ba dumelang mo go ene mo
lefatsheng ba tla itumela le ene.
20Foo le batho botlhe ba tla nanoga, bangwe ba
nne ba galalela kgalalelo, ba bangwe ba tlhajwa
ke ditlhong.
21Morena o tla atlhola Baiseraele pele ka ntlha
ya tshiamololo ya bone. 10Gonne e rile a bonale
modimo mo nameng go ba neela, ba se ka ba
dumela mo go ene.
22 [...]Mme go tswa foo o tla atlhola baheitane
botlhe, jaaka ba ne ba sa mo dumeleng, fa a
bonatse mo lefatsheng.
23 O tla kgalemela Baiseraele ka ba ba
tlhaotsweng ba baheitane, fela jaaka a ne a
kgalemela Esau ka Bamidiane, ba ba tsietsang
bomorwa-bone, mo ba neng ba wela mo
kgokafalong le kobamelo ya medingwana. 18Ba
furalla Modimo, ba ba le bana, ba ba tshabang
Morena.
24Jaanong fa lona banaka, tsamayang mo
boitshepong ka fa melaong ya Morena, lo tla
tlhola lo nna ka tlhomamo, mme Baiseraele
botlhe ba tla phuthelwa kwa Moreneng.
25Ga nkitla ke tlhola ke bidiwa phiri ya go
nyelela ga lona ka ntlha ya tlalelo ya lona; mme
modiri wa Morena a abela ba ba dirang tse di
molemo.
26Mo metlheng ya bofelo go tla tsoga mo
metlheng ya bofelo yo o rategang wa Morena,
wa lotso lwa Juta le Lefi, modiri yo o natefetseng
molomo wa gagwe ka kitso e ntšhwa, a sedimose
baheitane ka kitso e ntšhwa.
27O tla nna mo disenagogeng tsa baheitane le
mo balaoding ba bone jaaka mmino o o thata mo
molomong wa botlhe.
28O tla ngolwa dibukeng tse halalelang,
mesebetsi ya hae, le lentswe la hae, mme e tla ba
ya kgethetsweng Modimo ka ho sa feleng.
29O tla tsamaya ka bona, jwalokaha ntate
Jakobo a re: O tla tlatsa se se hlokang leloko la
hao.
30Ya re a sena go bua jalo, a otlololela dinao tsa
gagwe.
31 Mme a swa mo borokong jo bontle, jo bo
molemo.
32Barwa ba gagwe ba dira ka fa a ba laetseng ka
teng; ba tsaya setopo sa gagwe, ba se fitlha kwa
Heberone le borraagwe.
33Ditshiu tsa bophelo ba hae ya eba dilemo tse
lekgolo le mashome a mabedi a metso e mehlano.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdfUZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdfUYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdfURDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdfTWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
 
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdfTHAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdfTELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TATAR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TATAR - The Book of the Prophet Nahum.pdfTATAR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TATAR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TAMIL - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAMIL - The Book of the Prophet Nahum.pdfTAMIL - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAMIL - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TAJIK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAJIK - The Book of the Prophet Nahum.pdfTAJIK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAJIK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TAHITIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAHITIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTAHITIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAHITIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TAGALOG - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAGALOG - The Book of the Prophet Nahum.pdfTAGALOG - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAGALOG - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
SWEDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
SWEDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfSWEDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
SWEDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 

Setswana - Testament of Benjamin.pdf

  • 2. KGAOLO YA 1 Benjamin, mora wa leshome le metso e mmedi wa Jakobo le Ragele, ngwana wa lelapa, o fetola rafilosofi le philanthropist. 11Dipolelo tsa benjamine tseo a di laetseng bara ba hae, ha a se a phela dilemo tse lekgolo le mashome a mabedi a metso e mehlano. 2A ba a ba aka, a re: "Jwalokaha isaka a ne a tswetse Aborahama a le dilemong tsa hae, le nna ke ne ke le jwalo ho Jakobo. 3Mme e re ka ragele a swela mo go nna a belega, ga ke na mashi. Ka jalo ke ne ka huduga ke Bileha lekgabunyane la gagwe. 4Kana Ragele o ne a ntse a le moopa dinyaga di le 12, fa a sena go belega Josefa. 28A rapela Morena ka matsatsi a leshome le metso e mmedi, a emola, a nteka. 5Gonne rre o ne a rata Ragele thata, a rapela gore a bone bomorwa ba babedi ba ba tsetsweng ke ene. 6Ka baka leo, ke ne ke bitswa Benjamine, e leng mora wa matsatsi. 7E rile ke fitlha kwa Egepeto, ke le kwa go Josefa, mme monnake a nkitse, a nthaya a re: "Ba ne ba raya rre eng, fa ba mpiditse?" 8Ka mo araba ka re: "Ba ne ba ja kobo ya gago ka madi, ba e romela ba re: "Itse, fa e le seaparo sa ga morwao." 9A nthaya a re: "Mokaulengwe, e rile ba sena go hlobodisa kobo ya me, ba ne ba e nneela Bahemaele; ba nneela lesela le leswa, ba a ntlhapa, ba mpolaya, ba mpolaya, ba mpolaya. 10 Fa e le mongwe wa bone yo o neng a nkotlile ka thupa, tau ya mo kgatlhantsha, ya mmolaya. 11 Mme ditsala tsa gagwe tsa bo di siame. 12Ka moo he, lona banaka, ratang Morena, Modimo wa legodimo le lefatshe, lo boloke ditaolo tsa gagwe ka fa sekaong sa monna yo o molemo le yo o boitshepo Josefa. 13Mme a tlhaloganyo ya lona e nne molemo jaaka lo ntse lo nkitse; 18Gonne yo o tlhapisang tlhaloganyo ya gagwe, o bona tsotlhe ka tshiamo. 14 Boifang Morena, mme o rate mongwe-ka- wena.+ 11Le fa mewa ya Bere e lo re: "Lo tla lo pitlaganya ka bosula jotlhe; mme ga ba na go lo laola jaaka ba ne ba se ka ba laola morwa-rre Josefa. 15Ke ba kae ba ba ratang go mmolaya, mme Modimo wa mo sireletsa! 16Gonne yo o boifang Modimo, a rata mongwe- ka-ene, ga a ka ke a itewa ke Mowa wa Beare, yo o sirisiwang ke go boifa Modimo. 17Ga a ka ke a busiwa ke batho gongwe ke dibata; gonne Morena o thusiwa ke lorato lo a o ratang moagelani wa gagwe ka lone. 18Gonne Josefa le ene o ne a kopa rraagwe gore a rapelele bomogolowe gore Morena a se ka a ba itshekololela gore ba se ka ba leofa ka ntlha ya bosula jo ba mo diretseng ka tsona. 19 Jakobe a goa jaana a re: "Morwaaka yo o molemo, o fentse mala a ga Jakobe rraago. 20A mo tshwara, a mo atla dihora tse pedi, a re: 21Ho tla phethahala boporofeta ba lehodimo ka baka la Konyana ya Modimo, le Mmoloki wa lefatshe, le hore motho ya se nang molato o tla neelwa ba se nang molato, mme ya se nang sebe o tla shwela batho ba se nang bomodimo mading a selekane, bakeng sa poloko ya baditjhaba le ya Iseraele. Ba tla nyeletsa Berere le batlhanka ba gagwe. 22Ka moo he, a ko o bone, banaka, bokhutlo jwa monna yo o molemo? 23 Ka moo he, nnang ba ba pelotlhomogi ka tlhaloganyo e e molemo gore le lona lo apare meqhaka ya kgalalelo.
  • 3. 24 Gonne mosiami ga a na leitlho le le lefifi;+ Gonne o utlwela batho botlhe botlhoko, le fa e le baleofi. 25Le fa ba loga maano a a bosula. Ka go dira sentle ga gagwe, o fenya bosula, ka go isiwa ke Modimo. O ne a rata basiami jaaka mowa wa gagwe. 26 Fa mongwe a galaleditswe, o se ka wa mo kgalemela; Fa mongwe a humisitse, ga a na lefufa mo go ene. Fa mongwe a le mo tlotlong, o a mo rorise; o le monneng wa bo-mmatota; mohumanegi o tlhomogela pelo; mo go ba ba bokoa o tlhomogela pelo; O tla opelela Modimo ka difela. 27 Mme yo o nang le bopelotlhomogi jwa mowa o o molemo o rata jaaka mowa wa gagwe. 28 Fa e le gore le lona lo na le mogopolo o o siameng, foo banna ba ba bosula ba tla nna le kagiso le lona, mme lo tla lo tlotlomadiwa, lo fetogele molemo. 25 Mme keletso ya bopelotshetlha ga e nke e fela mo dikeletsong tsa bone, mme e le go naya bopelotshetlha mo go bone ba ba bogisiwang. 29Fa lo dira sentle, le mewa e e itshekologileng e tla lo tshaba. Diphologolo di tla go tshosa. 30 Gonne kwa go nang le tlotlo ya ditiro tse di molemo le lesedi mo tlhaloganyong, lefifi le tshabile nae. 31Gonne fa mongwe a direla motho yo o boitshepo, o a sokologa; Gonne motho yo o boitshepo o kutlwelobotlhoko mo moreneng wa gagwe, mme o tshegeditse kagiso ya gagwe. 32 Mme fa motho a ka tshwarisa mosiami, mosiami o a rapela; le fa go ntse jalo o kokobediwa ka bonyana fela, mme a se ka a bona kgalalelo e kgolo bogolo, jaaka e ne e le Josefa mogoloa-rre. 33Tshekamelo ya motho ya lokileng ha e matleng a thetso ya moya wa Beliaare, hobane lengeloi la kgotso le tataisa moya wa hae. 34 [...]Mme a se ka a leba dilo tse di maswe, le e seng go phutha khumo ka keletso ya menate. 35Ga a kgatlhege, ga a hutsafale mongwe-ka- ene; ga a ka a nna mo boitshekong jwa matlho, gonne Morena ke kabelo ya gagwe. 36 Boitaolo jo bo molemo ga bo amogele tlotlo le fa e le go tlontlolla batho; mme ga lo itse maaka, le fa e le go lwa, le fa e le go kgala, le fa e le kgobo. Gonne Morena o nna mo go ene, o sedimosa mowa wa gagwe, mme o itumelela batho botlhe ka gale. 37 Mogopolo o o molemo ga o na diteme di le pedi, tshegofatso le thokgamo, le ka tlotlo le khutsafalo le boitumelo le tidimalo le ka boitimokanyo le boammaaruri le lehuma le khumo; 13Mme o na le tlotlo e le nngwe fela, e e itshekileng le e e itshekileng mo bathong botlhe. 38 Ga e na matlho a mabedi, le fa e le go utlwa gabedi. Gonne mo dilong tsotlhe tse a di dirang kgotsa tse a di buang, le fa e le go bona, o itse gore Morena o leba mowa wa gagwe. 39Le gona o itshekisa mowa wa gagwe gore a se ka a atlholwa ke batho le ke Modimo. 40Le gona ditiro tsa Beritara di menagane gabedi, mme ga go ope mo go tsona. 41Ka moo he, banaka, ke lo raya ke re: Tshabang bosula jwa Berere. gonne o ba naya ba ba mo utlwang sabole. 42 Mme tšhaka ke mmaagwe bosula jo bo supang. 11Le gale tlhaloganyo ya ntlha emolang ka Beareare, mme pele go na le tshologo ya madi; 2. bone ruin; 3. mo pitlaganong; 4- Mme Adège; 5- Mme Moins; 6 Mme Bois; 7, Tshabalala, 43Ke ka baka leo Kaine a ileng a newa phetetso e supileng ke Modimo, hobane Morena a ne a mo tlisetsa kotlo e le nngwe dilemong tse lekgolo le makgolo a mabedi.
  • 4. 44E rile a le dinyaga di le makgolo a mabedi, a simolola go boga; mme ka ngwaga wa 900, a senyega. 45Gonne ka ntlha ya Abele morwa-rraagwe, o ne a atlholwa ka bosula jotlhe, mme Lamege a na le ga 70 gasupa. 46 Gonne ka bosakhutleng, ba ba tshwanang le Kaine ka lefufa le letlhoo la bakaulengwe, ba tla otlwa ka katlholo e le nngwe fela. KGAOLO YA BOBEDI Temana ya 3 e na le sekao se se molemo sa go nna boitshepo - le fa go ntse jalo, go na le dilo tse di bontshang gore batho bano ba bogologolo ba ne ba bua ka tsela e e molemo. 1Banaka, tshabang bobe, le lefufa, le lehloyo la bana babo rona, le ho ratwang ke modimo le lerato. 2Ya nang le kelello e hlwekileng ka lerato, o se ke wa sheba mosadi kgokafalo. Gonne ga a na go itshekolola mo pelong ya gagwe, gonne Mowa wa Modimo o mo go ene. 3 Gonne jaaka letsatsi le sa itshepolole ka go phatsima mo bolokong le mo seretseng, mme bogolo bo tlhakatlhakanya, le go kgarameletsa monko o o bosula. Ka tsela e jwalo mohopolo o hlwekileng, leha e le ka ditshila tsa lefatshe, o di hlwekise, mme ha o silafatswe. 4 Mme ke dumela gore le gona go tla nna le ditiro tse di bosula mo go lona, tse di tswang mo mafokong a ga Enoke, gore lo tle lo dire kgokafalo ya Sotoma, mme lo tla nyelela, lo pholose ba se kae, mme lo tla ntšhwafatsa ditiro tsa dikeletso le basadi. Puso ya Morena ga e kitla e nna mo go lona; gonne o tla e tsaya ka tlhamalalo. 5Mme Tempele ya Modimo e tla nna kabelo ya gago, mme Tempele ya bofelo e tla galalela go feta ya ntlha. 6Mme ditso tse di 12 di tla phuthelwa teng le baheitane botlhe go ya go fitlha Mogodimodimo a romela pholoso ya gagwe mo go eteleng pele ga moporofeti yo o tsetsweng a le esi. 7O tla kena ka Tempeleng ya pele, mme Morena o tla tshwarwa ka kgalefo, mme o tla phahamiswa sefateng. 8Mme lesire la Tempele le tla rentwa, moya wa Modimo o tla feta ho baditjhaba jwaloka mollo. 9O tla nyoloha hara ditsha, mme o tla feta lefatsheng, o ye lehodimong. 10 Mme ke itse sentle gore o tla nna mo lefatsheng le kgalalelo jang ne kwa legodimong. 11E rile Josefa a le kwa Egepeto, ka gakgamala go bona setshwantsho sa gagwe le popego ya sefatlhego sa gagwe. Ka thapelo ya ga Jakobe rre, ka mmona a ntse a tsogile mo motshegareng, le fa a ntse a le mo setshwantshong sotlhe fela jaaka a ne a le teng. 12Ya re a sena go bua jalo, a ba raya a re: "Itseng banaka gore ke a swa." 13Jaanong a mongwe le mongwe a direle mongwe-ka-ene, a tlhokomele molao wa Morena le ditaolo tsa gagwe. 14 Gonne dilo tse ke di lo tlogela boemong jwa boswa. 15Ka moo he, a o ba nee bana ba gago go nna boswa jo bo sa khutleng. Aborahame le Isaka le Jakobe ba ne ba dira jalo. 16Gonne tsotlhe tse ba di re neileng go nna boswa, ba re: Bolokang ditaolo tsa Modimo, go tsamae Morena o tla senolela baheitane botlhe pholoso ya gagwe. 17Foo lo tla bona Henoge le Noa le Seme le Aborahame le Isaka le Jakobe ka boitumelo jwa gagwe ka fa letsogong le le jang la boitumelo. 18Ka moo re tla nanoga, mongwe le mongwe mo lotsong lwa rona, re obamela Kgosi ya legodimo
  • 5. yo o bonegetseng mo lefatsheng ka mokgwa wa boikokobetso. 19 Mme ba bantsi ba ba dumelang mo go ene mo lefatsheng ba tla itumela le ene. 20Foo le batho botlhe ba tla nanoga, bangwe ba nne ba galalela kgalalelo, ba bangwe ba tlhajwa ke ditlhong. 21Morena o tla atlhola Baiseraele pele ka ntlha ya tshiamololo ya bone. 10Gonne e rile a bonale modimo mo nameng go ba neela, ba se ka ba dumela mo go ene. 22 [...]Mme go tswa foo o tla atlhola baheitane botlhe, jaaka ba ne ba sa mo dumeleng, fa a bonatse mo lefatsheng. 23 O tla kgalemela Baiseraele ka ba ba tlhaotsweng ba baheitane, fela jaaka a ne a kgalemela Esau ka Bamidiane, ba ba tsietsang bomorwa-bone, mo ba neng ba wela mo kgokafalong le kobamelo ya medingwana. 18Ba furalla Modimo, ba ba le bana, ba ba tshabang Morena. 24Jaanong fa lona banaka, tsamayang mo boitshepong ka fa melaong ya Morena, lo tla tlhola lo nna ka tlhomamo, mme Baiseraele botlhe ba tla phuthelwa kwa Moreneng. 25Ga nkitla ke tlhola ke bidiwa phiri ya go nyelela ga lona ka ntlha ya tlalelo ya lona; mme modiri wa Morena a abela ba ba dirang tse di molemo. 26Mo metlheng ya bofelo go tla tsoga mo metlheng ya bofelo yo o rategang wa Morena, wa lotso lwa Juta le Lefi, modiri yo o natefetseng molomo wa gagwe ka kitso e ntšhwa, a sedimose baheitane ka kitso e ntšhwa. 27O tla nna mo disenagogeng tsa baheitane le mo balaoding ba bone jaaka mmino o o thata mo molomong wa botlhe. 28O tla ngolwa dibukeng tse halalelang, mesebetsi ya hae, le lentswe la hae, mme e tla ba ya kgethetsweng Modimo ka ho sa feleng. 29O tla tsamaya ka bona, jwalokaha ntate Jakobo a re: O tla tlatsa se se hlokang leloko la hao. 30Ya re a sena go bua jalo, a otlololela dinao tsa gagwe. 31 Mme a swa mo borokong jo bontle, jo bo molemo. 32Barwa ba gagwe ba dira ka fa a ba laetseng ka teng; ba tsaya setopo sa gagwe, ba se fitlha kwa Heberone le borraagwe. 33Ditshiu tsa bophelo ba hae ya eba dilemo tse lekgolo le mashome a mabedi a metso e mehlano.