SlideShare a Scribd company logo

Polish - Testament of Naphtali.pdf

Naphtali, the eighth son of Jacob and Bilhah. The Runner. A lesson in physiology.

1 of 4
Download to read offline
Polish - Testament of Naphtali.pdf
ROZDZIAŁ 1
Neftali, ósmy syn Jakuba i Bilhy. Biegacz.
Lekcja fizjologii.
1 Kopia testamentu Neftalego, który
ustanowił w chwili swojej śmierci, w stu
trzydziestym roku jego życia.
2 Gdy w siódmym miesiącu pierwszego
dnia tego miesiąca zebrali się jego synowie,
wyprawił im ucztę z jedzenia i wina.
3 A gdy się obudził rano, rzekł do nich:
Umieram; a oni mu nie uwierzyli.
4 A wychwalając Pana, wzmocnił się i
powiedział, że po wczorajszej uczcie umrze.
5 I zaczął wtedy mówić: Słuchajcie, moje
dzieci, synowie Neftalego, słuchajcie słów
waszego ojca.
6 Urodziłem się z Bilhy, a ponieważ
Rachela postępowała podstępnie i oddała
Bilhę zamiast siebie Jakubowi, a ona
poczęła i urodziła mnie na kolanach Racheli,
dlatego nazwała moje imię Neftali.
7 Rachela bowiem bardzo mnie umiłowała,
ponieważ urodziłem się na jej kolanach; a
gdy byłem jeszcze młody, miała zwyczaj
całować mnie i mówić: Obym miał od
urodzenia brata twego, takiego jak ty.
8 Stąd i Józef był mi podobny we
wszystkim, zgodnie z modlitwami Racheli.
9 A moją matką była Bilha, córka Rotheusa,
brata Debory, pielęgniarki Rebeki, która
urodziła się tego samego dnia co Rachela.
10 A Rotheus pochodził z rodu Abrahama,
Chaldejczyka, bogobojnego, wolno
urodzonego i szlachetnego.
11 I został wzięty do niewoli, i został
kupiony przez Labana; i dał mu za żonę
swoją służebnicę Eunę, a ona urodziła córkę
i nazwał ją imieniem Zilpa, od nazwy wsi,
w której został wzięty do niewoli.
12 A potem urodziła Bilhę, mówiąc: Moja
córka spieszy się do nowości, bo zaraz po
urodzeniu chwyciła pierś i pośpieszyła ją
ssać.
13 I byłem szybki jak jeleń, a mój ojciec
Jakub wyznaczył mnie do wszystkich orędzi
i jako jeleń dał mi swoje błogosławieństwo.
14 Bo jak garncarz zna naczynie, ile ono ma
pomieścić, i odpowiednio przynosi glinę,
tak też Pan czyni ciało na podobieństwo
ducha i według możliwości ciała wszczepia
ducha.
15 I jedna trzecia włosa nie ustępuje
drugiemu; albowiem według wagi, miary i
reguły powstało całe stworzenie.
16 A jak garncarz wie, do czego służy każde
naczynie, tak też Pan zna ciało, jak długo
będzie ono trwać w dobroci, a kiedy zacznie
się od zła.
17 Nie ma bowiem skłonności ani myśli,
których by Pan nie znał, bo stworzył
każdego człowieka na swój obraz.
18 Bo jaka siła człowieka, taka i jego praca;
jak jego oko, tak i we śnie; jak jego dusza,
tak i w jego słowie, czy to w prawie Pana,
czy w prawie Beliara.
19 I jak istnieje rozdział między światłem a
ciemnością, między widzeniem a
słyszeniem, tak też istnieje rozdział między
mężczyzną a mężczyzną i między kobietą a
kobietą; i nie można powiedzieć, że jeden
jest podobny do drugiego, czy to w obliczu,
czy w umyśle.
20 Albowiem Bóg uczynił wszystko dobrym
w swoim porządku, pięć zmysłów w głowie
i złączył szyję z głową, dodając do niej
również włosy dla urody i chwały, potem
serce dla zrozumienia, brzuch dla
ekskrementów, i żołądek do ucierania,
tchawica do wdychania oddechu, wątroba
do gniewu, żółć do goryczy, śledziona do
śmiechu, wodze do roztropności, mięśnie
lędźwi do mocy, płuca do wciągania,
lędźwie na siłę i tak dalej.
21 Zatem, moje dzieci, niech wszystkie
wasze dzieła będą wykonywane w porządku,
z dobrymi intencjami, w bojaźni Bożej i nie
czyńcie niczego nieporządnego z pogardą
lub nie w porę.
22 Bo jeśli każesz oku słuchać, nie będzie
mogło; tak i będąc w ciemności nie możecie
czynić dzieł światła.
23 Nie bądźcie więc skłonni do zepsucia
swoich uczynków przez pożądliwość lub
próżne słowa, aby zwieść wasze dusze; bo
jeśli będziecie milczeć w czystości serca,
zrozumiecie, jak trzymać się woli Bożej i
odrzucić wolę Beliara.
24 Słońce, księżyc i gwiazdy, nie
zmieniajcie swego porządku; tak i wy nie
zmieniajcie prawa Bożego przez
nieporządek waszych uczynków.
25 Poganie zbłądzili i opuścili Pana, i
przyjęli swój rozkaz, i posłuchali dyń i
kamieni, duchów oszustwa.
26 Ale wy nie będziecie tak, moje dzieci,
rozpoznając na firmamencie, na ziemi, w
morzu, i we wszystkich stworzeniach, Pana,
który wszystko stworzył, abyście nie stali
się jak Sodoma, która zmieniła porządek
Natura.
27 W podobny sposób zmienili także
porządek swojej natury Strażnicy, których
przeklął Pan w czasie potopu, z powodu
których uczynił ziemię bez mieszkańców i
bezowocną.
28 To wam mówię, moje dzieci, bo
przeczytałem w pismach Henocha, że i wy
odejdziecie od Pana, postępując według
wszelkiej bezprawia pogan i będziecie
postępować według całej niegodziwości
Sodoma.
29 I Pan przyniesie na was niewolę i tam
będziecie służyć swemu wrogowi i
będziecie pochyleni w każdym ucisku i
ucisku, aż Pan was wszystkich wytraci.
30 A gdy zmalejecie i staniecie się nieliczni,
powrócicie i uznacie Pana, Boga waszego; i
On sprowadzi was z powrotem do waszej
ziemi, zgodnie ze swoim obfitym
miłosierdziem.
31 I stanie się, że gdy wejdą do ziemi
swoich ojców, znowu zapomną o Panu i
staną się bezbożni.
32 I rozproszy ich Pan po całej ziemi, aż
nadejdzie miłosierdzie Pana, mąż czyniący
sprawiedliwość i miłosierdzie wszystkim,
którzy są daleko i blisko.
ROZDZIAŁ 2
Apeluje o uporządkowane życie. Godne
uwagi ze względu na swą wieczną mądrość
są wersety 27-30.
1 Albowiem w czterdziestym roku mojego
życia miałem widzenie na Górze Oliwnej,
na wschód od Jerozolimy, że słońce i
księżyc stały.
2 I oto Izaak, ojciec mojego ojca,
powiedział do nas: Biegnij i chwytaj ich,
każdy według swojej siły; a do tego, który je
pochwyci, będą należeć słońce i księżyc.
3 I pobiegliśmy wszyscy razem, a Lewi
chwycił słońce, a Juda wyprzedził
pozostałych i chwycił księżyc, i obaj zostali
wraz z nimi uniesieni.
4 A gdy Lewi stał się jak słońce, oto pewien
młodzieniec dał mu dwanaście gałązek
palmowych; A Juda była jasna jak księżyc,
a pod ich stopami było dwanaście promieni.
5 I pobiegli obaj, Lewi i Juda, i pochwycili
ich.
6 A oto byk na ziemi z dwoma wielkimi
rogami i skrzydłami orła na grzbiecie; i
chcieliśmy go pojmać, ale nie mogliśmy.
7 Ale przyszedł Józef, pochwycił go i
wstąpił z nim na wysokość.
8 I widziałem, bo tam byłem, i oto ukazało
się nam święte pismo, mówiące:
Asyryjczycy, Medowie, Persowie,
Chaldejczycy, Syryjczycy posiądą w
niewoli dwanaście pokoleń Izraela.
9 I znowu po siedmiu dniach widziałem
naszego ojca Jakuba stojącego nad morzem
Jamnia i byliśmy z nim.
10 A oto przepływał statek bez żeglarzy i
pilota; a na statku był napis: Statek Jakuba.
11 I rzekł do nas nasz ojciec: Chodźcie,
wsiądziemy na nasz statek.
12 A gdy wszedł na pokład, zerwała się
gwałtowna burza i wichura potężna; i
odszedł od nas ojciec nasz, który trzymał
ster.
13 A my, targani burzą, unieśliśmy się za
morze; i statek napełnił się wodą, i uderzały
go fale potężne, aż się rozbił.
14 I Józef uciekł małą łódką, a my wszyscy
byliśmy podzieleni na dziewięć desek, a
Lewi i Juda byli razem.
15 I rozproszyliśmy się wszyscy aż po
krańce ziemi.
16 Wtedy Lewi, przepasany worami, modlił
się za nas wszystkich do Pana.
17 A gdy burza ustała, statek dopłynął do
lądu, jak gdyby w pokoju.
18 I oto przyszedł nasz ojciec i wszyscy
jednomyślnie się cieszyliśmy.
19 Te dwa sny opowiedziałem mojemu ojcu;
i rzekł do mnie: To musi się wypełnić w
swoim czasie, potem Izrael wiele zniósł.
20 Wtedy mój ojciec powiedział do mnie:
Wierzę Bogu, że Józef żyje, bo zawsze
widzę, że Pan zalicza go do ciebie.
21 I rzekł płacząc: Ach ja, mój synu Józefie,
żyjesz, chociaż cię nie widzę i nie widzisz
Jakuba, który cię spłodził.
22 Dlatego też i mnie doprowadził do
płaczu tymi słowami i płonąłem w sercu,
oznajmiając, że Józef został sprzedany, ale
bałem się moich braci.
23 I oto! moje dzieci, pokazałem wam po
raz ostatni, jak wszystko się stanie w Izraelu.
24 Czy więc i wy nakażcie swoim dzieciom,
aby zjednoczyły się z Lewim i Judą;
albowiem przez nich nastanie zbawienie dla
Izraela, a w nich Jakub będzie
błogosławiony.
25 Albowiem przez ich pokolenia ukaże się
Bóg, zamieszkały wśród ludzi na ziemi, aby
wybawić ród izraelski i zgromadzić
sprawiedliwych spośród pogan.
26 Jeśli będziecie czynić dobro, moje dzieci,
zarówno ludzie, jak i aniołowie będą wam
błogosławić; i przez ciebie Bóg będzie
uwielbiony wśród pogan, i diabeł ucieknie
od ciebie, i dzikie zwierzęta będą się ciebie
bać, i Pan będzie cię miłował, a aniołowie
przylgną do ciebie.
27 Jak człowiek, który dobrze wychował
dziecko, jest miło wspominany; tak i za
dobry czyn należy się dobra pamięć przed
Bogiem.
28 Ale tego, kto nie czyni tego, co dobre,
przeklinać będą zarówno aniołowie, jak i
ludzie, a Bóg zostanie przez niego
zniesławiony wśród pogan, a diabeł uczyni
go swoim własnym narzędziem, a wszelkie
dzikie zwierzę będzie go panować i Pan go
znienawidzi.
29 Albowiem przykazania zakonu są
dwojakie i należy je wypełniać przez
roztropność.
30 Jest bowiem czas, w którym mężczyzna
obejmuje swoją żonę, i czas, w którym
powinien się od tego powstrzymać ze
względu na swoją modlitwę.
31 Zatem są dwa przykazania; i jeśli nie
zostaną wykonane we właściwym porządku,
sprowadzą na ludzi bardzo wielki grzech.
32 Podobnie jest z innymi przykazaniami.
33 Bądźcie więc mądrzy w Bogu, dzieci
moje, i roztropni, rozumiejąc porządek Jego
przykazań, d prawa każdego słowa, aby Pan
was miłował,
34 A gdy im zarzucał wiele takich słów,
napominał ich, aby przenieśli jego kości do
Hebronu i pochowali go z jego ojcami.
35 A gdy zjadł i napił się z wesołym sercem,
zakrył twarz swoją i umarł.
36 A jego synowie uczynili zgodnie ze
wszystkim, co im nakazał Neftali, ich ojciec.

More Related Content

Similar to Polish - Testament of Naphtali.pdf (12)

Polish - 2nd Maccabees.pdf
Polish - 2nd Maccabees.pdfPolish - 2nd Maccabees.pdf
Polish - 2nd Maccabees.pdf
 
Polish - Prayer of Azariah.pdf
Polish - Prayer of Azariah.pdfPolish - Prayer of Azariah.pdf
Polish - Prayer of Azariah.pdf
 
4.2. człowiek stworzony do przyjaźni
4.2. człowiek stworzony do przyjaźni4.2. człowiek stworzony do przyjaźni
4.2. człowiek stworzony do przyjaźni
 
Polish - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Polish - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdfPolish - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Polish - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
 
Polish - Testament of Asher.pdf
Polish - Testament of Asher.pdfPolish - Testament of Asher.pdf
Polish - Testament of Asher.pdf
 
Moc błogoslawienstwa
Moc błogoslawienstwaMoc błogoslawienstwa
Moc błogoslawienstwa
 
Polish - 2nd Esdras.pdf
Polish - 2nd Esdras.pdfPolish - 2nd Esdras.pdf
Polish - 2nd Esdras.pdf
 
Milenium
MileniumMilenium
Milenium
 
The birth of our lord in polish
The birth of our lord in polishThe birth of our lord in polish
The birth of our lord in polish
 
1.5. uczę się słuchać jezusa
1.5. uczę się słuchać jezusa1.5. uczę się słuchać jezusa
1.5. uczę się słuchać jezusa
 
Polish - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Polish - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfPolish - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Polish - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
 
5.7 najważniejsze wydarzenia starego testamentu
5.7 najważniejsze wydarzenia starego testamentu5.7 najważniejsze wydarzenia starego testamentu
5.7 najważniejsze wydarzenia starego testamentu
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdfZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
YUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdfYUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdfYoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfYIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdfXHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdfWestern Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdfWELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdfVIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdfUZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdfUYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdfURDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdfTWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
 
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 

Polish - Testament of Naphtali.pdf

  • 2. ROZDZIAŁ 1 Neftali, ósmy syn Jakuba i Bilhy. Biegacz. Lekcja fizjologii. 1 Kopia testamentu Neftalego, który ustanowił w chwili swojej śmierci, w stu trzydziestym roku jego życia. 2 Gdy w siódmym miesiącu pierwszego dnia tego miesiąca zebrali się jego synowie, wyprawił im ucztę z jedzenia i wina. 3 A gdy się obudził rano, rzekł do nich: Umieram; a oni mu nie uwierzyli. 4 A wychwalając Pana, wzmocnił się i powiedział, że po wczorajszej uczcie umrze. 5 I zaczął wtedy mówić: Słuchajcie, moje dzieci, synowie Neftalego, słuchajcie słów waszego ojca. 6 Urodziłem się z Bilhy, a ponieważ Rachela postępowała podstępnie i oddała Bilhę zamiast siebie Jakubowi, a ona poczęła i urodziła mnie na kolanach Racheli, dlatego nazwała moje imię Neftali. 7 Rachela bowiem bardzo mnie umiłowała, ponieważ urodziłem się na jej kolanach; a gdy byłem jeszcze młody, miała zwyczaj całować mnie i mówić: Obym miał od urodzenia brata twego, takiego jak ty. 8 Stąd i Józef był mi podobny we wszystkim, zgodnie z modlitwami Racheli. 9 A moją matką była Bilha, córka Rotheusa, brata Debory, pielęgniarki Rebeki, która urodziła się tego samego dnia co Rachela. 10 A Rotheus pochodził z rodu Abrahama, Chaldejczyka, bogobojnego, wolno urodzonego i szlachetnego. 11 I został wzięty do niewoli, i został kupiony przez Labana; i dał mu za żonę swoją służebnicę Eunę, a ona urodziła córkę i nazwał ją imieniem Zilpa, od nazwy wsi, w której został wzięty do niewoli. 12 A potem urodziła Bilhę, mówiąc: Moja córka spieszy się do nowości, bo zaraz po urodzeniu chwyciła pierś i pośpieszyła ją ssać. 13 I byłem szybki jak jeleń, a mój ojciec Jakub wyznaczył mnie do wszystkich orędzi i jako jeleń dał mi swoje błogosławieństwo. 14 Bo jak garncarz zna naczynie, ile ono ma pomieścić, i odpowiednio przynosi glinę, tak też Pan czyni ciało na podobieństwo ducha i według możliwości ciała wszczepia ducha. 15 I jedna trzecia włosa nie ustępuje drugiemu; albowiem według wagi, miary i reguły powstało całe stworzenie. 16 A jak garncarz wie, do czego służy każde naczynie, tak też Pan zna ciało, jak długo będzie ono trwać w dobroci, a kiedy zacznie się od zła. 17 Nie ma bowiem skłonności ani myśli, których by Pan nie znał, bo stworzył każdego człowieka na swój obraz. 18 Bo jaka siła człowieka, taka i jego praca; jak jego oko, tak i we śnie; jak jego dusza, tak i w jego słowie, czy to w prawie Pana, czy w prawie Beliara. 19 I jak istnieje rozdział między światłem a ciemnością, między widzeniem a słyszeniem, tak też istnieje rozdział między mężczyzną a mężczyzną i między kobietą a kobietą; i nie można powiedzieć, że jeden jest podobny do drugiego, czy to w obliczu, czy w umyśle. 20 Albowiem Bóg uczynił wszystko dobrym w swoim porządku, pięć zmysłów w głowie i złączył szyję z głową, dodając do niej również włosy dla urody i chwały, potem serce dla zrozumienia, brzuch dla ekskrementów, i żołądek do ucierania, tchawica do wdychania oddechu, wątroba do gniewu, żółć do goryczy, śledziona do śmiechu, wodze do roztropności, mięśnie lędźwi do mocy, płuca do wciągania, lędźwie na siłę i tak dalej. 21 Zatem, moje dzieci, niech wszystkie wasze dzieła będą wykonywane w porządku, z dobrymi intencjami, w bojaźni Bożej i nie czyńcie niczego nieporządnego z pogardą lub nie w porę.
  • 3. 22 Bo jeśli każesz oku słuchać, nie będzie mogło; tak i będąc w ciemności nie możecie czynić dzieł światła. 23 Nie bądźcie więc skłonni do zepsucia swoich uczynków przez pożądliwość lub próżne słowa, aby zwieść wasze dusze; bo jeśli będziecie milczeć w czystości serca, zrozumiecie, jak trzymać się woli Bożej i odrzucić wolę Beliara. 24 Słońce, księżyc i gwiazdy, nie zmieniajcie swego porządku; tak i wy nie zmieniajcie prawa Bożego przez nieporządek waszych uczynków. 25 Poganie zbłądzili i opuścili Pana, i przyjęli swój rozkaz, i posłuchali dyń i kamieni, duchów oszustwa. 26 Ale wy nie będziecie tak, moje dzieci, rozpoznając na firmamencie, na ziemi, w morzu, i we wszystkich stworzeniach, Pana, który wszystko stworzył, abyście nie stali się jak Sodoma, która zmieniła porządek Natura. 27 W podobny sposób zmienili także porządek swojej natury Strażnicy, których przeklął Pan w czasie potopu, z powodu których uczynił ziemię bez mieszkańców i bezowocną. 28 To wam mówię, moje dzieci, bo przeczytałem w pismach Henocha, że i wy odejdziecie od Pana, postępując według wszelkiej bezprawia pogan i będziecie postępować według całej niegodziwości Sodoma. 29 I Pan przyniesie na was niewolę i tam będziecie służyć swemu wrogowi i będziecie pochyleni w każdym ucisku i ucisku, aż Pan was wszystkich wytraci. 30 A gdy zmalejecie i staniecie się nieliczni, powrócicie i uznacie Pana, Boga waszego; i On sprowadzi was z powrotem do waszej ziemi, zgodnie ze swoim obfitym miłosierdziem. 31 I stanie się, że gdy wejdą do ziemi swoich ojców, znowu zapomną o Panu i staną się bezbożni. 32 I rozproszy ich Pan po całej ziemi, aż nadejdzie miłosierdzie Pana, mąż czyniący sprawiedliwość i miłosierdzie wszystkim, którzy są daleko i blisko. ROZDZIAŁ 2 Apeluje o uporządkowane życie. Godne uwagi ze względu na swą wieczną mądrość są wersety 27-30. 1 Albowiem w czterdziestym roku mojego życia miałem widzenie na Górze Oliwnej, na wschód od Jerozolimy, że słońce i księżyc stały. 2 I oto Izaak, ojciec mojego ojca, powiedział do nas: Biegnij i chwytaj ich, każdy według swojej siły; a do tego, który je pochwyci, będą należeć słońce i księżyc. 3 I pobiegliśmy wszyscy razem, a Lewi chwycił słońce, a Juda wyprzedził pozostałych i chwycił księżyc, i obaj zostali wraz z nimi uniesieni. 4 A gdy Lewi stał się jak słońce, oto pewien młodzieniec dał mu dwanaście gałązek palmowych; A Juda była jasna jak księżyc, a pod ich stopami było dwanaście promieni. 5 I pobiegli obaj, Lewi i Juda, i pochwycili ich. 6 A oto byk na ziemi z dwoma wielkimi rogami i skrzydłami orła na grzbiecie; i chcieliśmy go pojmać, ale nie mogliśmy. 7 Ale przyszedł Józef, pochwycił go i wstąpił z nim na wysokość. 8 I widziałem, bo tam byłem, i oto ukazało się nam święte pismo, mówiące: Asyryjczycy, Medowie, Persowie, Chaldejczycy, Syryjczycy posiądą w niewoli dwanaście pokoleń Izraela. 9 I znowu po siedmiu dniach widziałem naszego ojca Jakuba stojącego nad morzem Jamnia i byliśmy z nim. 10 A oto przepływał statek bez żeglarzy i pilota; a na statku był napis: Statek Jakuba.
  • 4. 11 I rzekł do nas nasz ojciec: Chodźcie, wsiądziemy na nasz statek. 12 A gdy wszedł na pokład, zerwała się gwałtowna burza i wichura potężna; i odszedł od nas ojciec nasz, który trzymał ster. 13 A my, targani burzą, unieśliśmy się za morze; i statek napełnił się wodą, i uderzały go fale potężne, aż się rozbił. 14 I Józef uciekł małą łódką, a my wszyscy byliśmy podzieleni na dziewięć desek, a Lewi i Juda byli razem. 15 I rozproszyliśmy się wszyscy aż po krańce ziemi. 16 Wtedy Lewi, przepasany worami, modlił się za nas wszystkich do Pana. 17 A gdy burza ustała, statek dopłynął do lądu, jak gdyby w pokoju. 18 I oto przyszedł nasz ojciec i wszyscy jednomyślnie się cieszyliśmy. 19 Te dwa sny opowiedziałem mojemu ojcu; i rzekł do mnie: To musi się wypełnić w swoim czasie, potem Izrael wiele zniósł. 20 Wtedy mój ojciec powiedział do mnie: Wierzę Bogu, że Józef żyje, bo zawsze widzę, że Pan zalicza go do ciebie. 21 I rzekł płacząc: Ach ja, mój synu Józefie, żyjesz, chociaż cię nie widzę i nie widzisz Jakuba, który cię spłodził. 22 Dlatego też i mnie doprowadził do płaczu tymi słowami i płonąłem w sercu, oznajmiając, że Józef został sprzedany, ale bałem się moich braci. 23 I oto! moje dzieci, pokazałem wam po raz ostatni, jak wszystko się stanie w Izraelu. 24 Czy więc i wy nakażcie swoim dzieciom, aby zjednoczyły się z Lewim i Judą; albowiem przez nich nastanie zbawienie dla Izraela, a w nich Jakub będzie błogosławiony. 25 Albowiem przez ich pokolenia ukaże się Bóg, zamieszkały wśród ludzi na ziemi, aby wybawić ród izraelski i zgromadzić sprawiedliwych spośród pogan. 26 Jeśli będziecie czynić dobro, moje dzieci, zarówno ludzie, jak i aniołowie będą wam błogosławić; i przez ciebie Bóg będzie uwielbiony wśród pogan, i diabeł ucieknie od ciebie, i dzikie zwierzęta będą się ciebie bać, i Pan będzie cię miłował, a aniołowie przylgną do ciebie. 27 Jak człowiek, który dobrze wychował dziecko, jest miło wspominany; tak i za dobry czyn należy się dobra pamięć przed Bogiem. 28 Ale tego, kto nie czyni tego, co dobre, przeklinać będą zarówno aniołowie, jak i ludzie, a Bóg zostanie przez niego zniesławiony wśród pogan, a diabeł uczyni go swoim własnym narzędziem, a wszelkie dzikie zwierzę będzie go panować i Pan go znienawidzi. 29 Albowiem przykazania zakonu są dwojakie i należy je wypełniać przez roztropność. 30 Jest bowiem czas, w którym mężczyzna obejmuje swoją żonę, i czas, w którym powinien się od tego powstrzymać ze względu na swoją modlitwę. 31 Zatem są dwa przykazania; i jeśli nie zostaną wykonane we właściwym porządku, sprowadzą na ludzi bardzo wielki grzech. 32 Podobnie jest z innymi przykazaniami. 33 Bądźcie więc mądrzy w Bogu, dzieci moje, i roztropni, rozumiejąc porządek Jego przykazań, d prawa każdego słowa, aby Pan was miłował, 34 A gdy im zarzucał wiele takich słów, napominał ich, aby przenieśli jego kości do Hebronu i pochowali go z jego ojcami. 35 A gdy zjadł i napił się z wesołym sercem, zakrył twarz swoją i umarł. 36 A jego synowie uczynili zgodnie ze wszystkim, co im nakazał Neftali, ich ojciec.