SlideShare a Scribd company logo

Oromo - Prayer of Azariah.pdf

The Prayer of Azariah and the accompanying Song of the Three Young Men form part of chapter three and embellish the story of Hananiah, Mishael, and Azariah, three young Jewish men who were bound and thrown into a fiery furnace for defying Nebuchadrezzar’s order to worship an idol.

1 of 3
Download to read offline
Oromo - Prayer of Azariah.pdf
BOQONNAA 1
1 Isaanis Waaqayyoon galateeffachaa, Gooftaas
eebbisaa ibidda keessa adeemaa turan.
2 Azaariyaas ka'ee akkasitti kadhate; ibidda
gidduutti afaan isaa banee akkana jedhe;
3 Yaa Waaqayyo gooftaa abbootii keenyaa ati
eebbifamteetta, maqaan kee bara baraan
galateeffamuu fi ulfina argachuuf in malu.
4 Ati waan nu irratti goote hundumaan qajeelaa
dha, hojiin kee hundinuu dhugaa dha, karaan kee
sirrii dha, firdiin kee hundinuu dhugaa dha.
5 Wanta ati nutti fidde hundumaa keessattis,
mandara qulqulleettii abbootii keenyaa,
Yerusaalem irratti, firdii dhugaa raawwatteetta;
6 Nuti si irraa fagaannee cubbuu hojjenne, jal'inas
hojjenneerra.
7 Nuyi waan hundumaa cabsinee, abboommii kee
hin ajajamne, hin eegne, akka gaarii nuuf ta'uufis
akka ati nu abboomte hin hojjenne.
8 Kanaaf wanta ati nutti fidde hundumaa fi wanta
ati nu irratti goote hundumaa firdii dhugaadhaan
raawwatte.
9 Ati immoo harka diinota seera hin qabne, warra
Waaqayyoon dhiisanii jibbanii fi mootii jal'aa fi
addunyaa hundumaa keessaa isa hamaa ta'etti nu
kennite.
10 Ammas afaan keenya banuu hin dandeenyu,
garboota keetiif salphina fi arrabsoo taane; warra
siif waaqeffataniifis.
11 Ta'us maqaa keetiif jettee guutummaatti nu hin
dabarsin, kakuu kees hin disin;
12 Abrahaam isa jaallatamaa keetiif, Yisihaq isa
garbicha kee fi Israaʼel kee isa qulqullootaaf
jettee araarummaan kee nu irraa hin fagaatin;
13 Sanyii isaanii akka urjii samii fi akka cirracha
qarqara galaanaa irra ciisutti akka baay'iftu isatti
dubbattee abdatte.
14 Yaa Gooftaa, saba kamirraayyuu xiqqeessinee
jirra, sababii cubbuu keenyaan biyya lafaa
hundumaa keessatti guyyaa kana jalatti
eegamneerra.
15 Yeroo kanatti mootichi, raajiin, geggeessaan,
aarsaan gubamu, aarsaan, aarsaan, ixaannis,
iddoon si duratti aarsaa itti dhi'atanii fi araara
argattan hin jiru.
16 Kanas taʼe iyyuu, garaa gaabbii fi hafuura gad
of deebisuudhaan fudhatama haa argannu.
17 Akkuma aarsaa gubamaa korbeeyyii hoolaa fi
re'ootaatti, akkasumas akka hoolaa furdaa kuma
kudhaniin lakkaa'aman, aarsaan keenyas har'a
fuula kee dura haa ta'u, guutummaatti si duukaa
akka deemnus haa ta'u; imaanaa isaanii sitti
kaa'aa.
18 Amma immoo garaa keenya guutuudhaan si
duukaa buuna, si sodaannee fuula kee barbaanna.
19 Nu hin qaanfatin, akka gaarummaa keetii fi
akka baay'ina araara keetii nutti hojjedhu.
20 Yaa Gooftaa, akka hojii dinqisiisaa keetti nu
oolchi, maqaa keetiif ulfina kenni;
21 Humna isaanii fi humna isaanii hundumaan
haa salphatan, humni isaaniis haa caccabu;
22 Ati Waaqayyo tokkicha, biyya lafaa hundumaa
irrattis ulfina akka qabdu haa beekan.
23 Hojjettoonni mootichaa warri isaan galchanis,
ruuzii, qodaa, tow, fi muka xixiqqaatiin foonnicha
hoʼisuu hin dhiisne;
24 Abiddichi iddoo ibiddaa sanaa dhundhuma
afurtamii sagal ol baʼe.
25 Innis achi keessa darbee, warra Kaldoota
naannoo iddoo ibiddaa sanaatti argate sana gube.
26 Ergamaan Yihowaa garuu Azaariyaa fi
namoota isaa wajjin gara foonnichaatti gad buʼee,
ibidda ibiddaa foonnicha keessaa rukute;
27 Ibiddi sun matumaa akka isaan hin tuqne,
isaan hin miidhus, isaanis hin rakkisne, ibiddi sun
akka qilleensa jiidha qabutti godhe.
28 Sana booda sadan isaanii akkuma afaan tokko
keessaa ba'anii ibiddaa keessatti Waaqayyoon
faarsan, ulfina kennan, eebbisaniiru.
29 Yaa Waaqayyo gooftaa abboota keenyaa ati
eebbifamteetta, bara baraan immoo waan
hundumaa ol galateeffachuuf, ol kaafamta.
30 Maqaan kee inni ulfina qabeessaa fi
qulqulluun eebbifamaa dha;
31 Mana qulqullummaa ulfina kee isa qulqulluu
keessatti eebbifamteetta, bara baraan immoo
waan hundumaa caalaa galateeffachuuf, ulfina
argatta.
32 Ati gad fagoo ilaaltuu fi kiruubelota irra
teessee, bara baraan waan hundumaa caalaa kan
galateeffamtuu fi ol kaafamtu eebbifamta.
33 Teessoo ulfina qabeessa mootummaa keetii
irra eebbifamteetta, bara baraan immoo waan
hundumaa caalaa galateeffachuuf, ulfina argatta.
34 Ati samii samii irratti eebbifamteetta,
hundumaa caalaas bara baraan galateeffachuufi
ulfina argatta.
35 Yaa hojii Gooftaa hundumaa, Gooftaa
eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa,
hundumaa irras ol guddisaa;
36 Yaa samii, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa
galateeffadhaa, wanta hundumaa irra ol guddisaas.
37 Yaa ergamoota Gooftaa, Gooftaa eebbisaa,
bara baraan isa galateeffadhaa, wanta hundumaa
irra ol guddisaas.
38 Yaa bishaan samii irra jirtan hundinuu,
Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa,
hundumaa irra ol guddisaas.
39 Yaa humnoota Gooftaa hundumaa, Gooftaa
eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa,
hundumaa caalaas ol kaasaa.
40 Yaa aduu fi ji'a, Gooftaa eebbisaa, bara baraan
isa galateeffadhaa, hundumaa caalaas ol kaasaa.
41 Yaa urjiiwwan samii, Gooftaa eebbisaa, bara
baraan isa galateeffadhaa, hundumaa irra ol
guddisaas.
42 Yaa roobaa fi bokkaa hundumaa, Gooftaa
eebbisaa, isa galateeffadhaa, isa hundumaa irra
bara baraan ol guddisaa!
43 Yaa qilleensi hundinuu, Gooftaa eebbisaa,
bara baraan isa galateeffadhaa, hundumaa irra ol
guddisaa,
44 Yaa ibiddaa fi ho'aa, Gooftaa eebbisaa, isa
jajadhaa, ol guddisaa abo ve hunda bara baraan.
45 Yaa qorraa fi ganna, Gooftaa eebbisaa, bara
baraan isa galateeffadhaa, hundumaa caalaas ol
kaasaa.
46 Yaa bokkaa fi obomboleettii qorraa, Gooftaa
eebbisaa, isa galateeffadhaa, hundumaa irras bara
baraan ol guddisaa.
47 Yaa halkanii fi guyyaa, Gooftaa eebbisaa, bara
baraan hundumaa irra isa eebbisaa, ol guddisaas.
48 Yaa ifaa fi dukkana, Gooftaa eebbisaa, bara
baraan isa galateeffadhaa, hundumaa irra ol
guddisaas.
49 Yaa bubbee fi qorraa, Gooftaa eebbisaa, bara
baraan isa galateeffadhaa, hundumaa caalaas ol
kaasaa.
50 Yaa qorraa fi qorra, Gooftaa eebbisaa, bara
baraan isa galateeffadhaa, hundumaa caalaas ol
kaasaa.
51 Yaa balaqqeessaa fi duumessa, Gooftaa
eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa,
hundumaa caalaas ol kaasaa.
52 Yaa lafti Gooftaa haa eebbiftu, bara baraan isa
galateeffadhu, isa hundumaa irra ol guddisi.
53 Yaa gaarreen fi tulluuwwan xixinnoo, Gooftaa
eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa,
hundumaa irras ol guddisaa.
54 Yaa wantoota lafa irratti biqilan hundinuu,
Gooftaa eebbisaa, isa galateeffadhaa, isa
hundumaa irras bara baraan ol guddisaa.
55 Yaa gaarreen, Gooftaa eebbisaa, bara baraan
isa galateeffadhaa, hundumaa irra ol guddisaas.
56 Yaa galaanotaa fi lageen, Gooftaa eebbisaa,
bara baraan isa galateeffadhaa, hundumaa irra ol
guddisaas.
57 Yaa qurxummii galaanaa fi warri bishaan
keessa socho'an hundinuu, Gooftaa eebbisaa, bara
baraan hundumaa caalaa isa galateeffadhaa, ol
kaasaa.
58 Yaa simbirroota samii hundinuu, Gooftaa
eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa,
hundumaa irra ol guddisaas.
59 Yaa bineensotaa fi horii hundumaa, Gooftaa
eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa,
hundumaa caalaas ol kaasaa.
60 Yaa ijoollee namaa, Gooftaa eebbisaa, bara
baraan isa galateeffadhaa, isa hundumaa irra ol
guddisaas.
61 Yaa Israa'el, Gooftaa eebbifadhu, bara baraan
isa galateeffadhu, isa hundumaa irra ol kaa'i.
62 Yaa luboota Gooftaa, Gooftaa eebbisaa, bara
baraan isa galateeffadhaa, wanta hundumaa irra ol
guddisaas.
63 Yaa garboota Gooftaa, Gooftaa eebbisaa, bara
baraan isa galateeffadhaa, wanta hundumaa irra ol
guddisaas.
64 Yaa hafuurota fi lubbuuwwan qajeelota,
Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa,
hundumaa irra ol kaasaa.
65 Yaa namoota qulqullootaa fi gad of
deebisoonni garaa qabdan, Gooftaa eebbisaa, isa
galateeffadhaa, hundumaa irras bara baraan ol
guddisaa.
66 Yaa Anaaniyaa, Azaariyaa fi Misaa’eel,
Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa,
waan hundumaa ol ol kaasaa, inni si’ool jalaa nu
oolcheera, harka du’aa jalaas nu oolcheera, iddoo
ibiddaa keessaas nu baase abidda boba'aas, ibidda
keessaa iyyuu nu oolcheera.
67 Yaa Waaqayyoof galata galchaa, inni gara
laafessa waan ta'eef, araarri isaa bara baraan in
jiraata.
68 Yaa warri Gooftaa waaqeffattan hundinuu,
Waaqa waaqolii eebbisaa, isa galateeffadhaa,
galateeffadhaa!
​

More Related Content

Similar to Oromo - Prayer of Azariah.pdf

(Daandii jijjiiramaa ).pdf
(Daandii jijjiiramaa ).pdf(Daandii jijjiiramaa ).pdf
(Daandii jijjiiramaa ).pdfHaroopost
 

Similar to Oromo - Prayer of Azariah.pdf (20)

Oromo - Testament of Asher.pdf
Oromo - Testament of Asher.pdfOromo - Testament of Asher.pdf
Oromo - Testament of Asher.pdf
 
Oromo - Testament of Gad.pdf
Oromo - Testament of Gad.pdfOromo - Testament of Gad.pdf
Oromo - Testament of Gad.pdf
 
Oromo - 2nd Esdras.pdf
Oromo - 2nd Esdras.pdfOromo - 2nd Esdras.pdf
Oromo - 2nd Esdras.pdf
 
Oromo - Testament of Judah.pdf
Oromo - Testament of Judah.pdfOromo - Testament of Judah.pdf
Oromo - Testament of Judah.pdf
 
Oromo - Testament of Zebulun.pdf
Oromo - Testament of Zebulun.pdfOromo - Testament of Zebulun.pdf
Oromo - Testament of Zebulun.pdf
 
Oromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Oromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfOromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Oromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Oromo - 2nd Maccabees.pdf
Oromo - 2nd Maccabees.pdfOromo - 2nd Maccabees.pdf
Oromo - 2nd Maccabees.pdf
 
Inuktitut Latin - Testament of Joseph.pdf
Inuktitut Latin - Testament of Joseph.pdfInuktitut Latin - Testament of Joseph.pdf
Inuktitut Latin - Testament of Joseph.pdf
 
Oromo - Book of Baruch.pdf
Oromo - Book of Baruch.pdfOromo - Book of Baruch.pdf
Oromo - Book of Baruch.pdf
 
(Daandii jijjiiramaa ).pdf
(Daandii jijjiiramaa ).pdf(Daandii jijjiiramaa ).pdf
(Daandii jijjiiramaa ).pdf
 
Oromo - Poverty.pdf
Oromo - Poverty.pdfOromo - Poverty.pdf
Oromo - Poverty.pdf
 
Oromo - First Esdras.pdf
Oromo - First Esdras.pdfOromo - First Esdras.pdf
Oromo - First Esdras.pdf
 
Burqaa gammachuu dhugaa
Burqaa gammachuu dhugaaBurqaa gammachuu dhugaa
Burqaa gammachuu dhugaa
 
Burqaa gammachuu dhugaa
Burqaa gammachuu dhugaaBurqaa gammachuu dhugaa
Burqaa gammachuu dhugaa
 
Oromo - Testament of Dan.pdf
Oromo  - Testament of Dan.pdfOromo  - Testament of Dan.pdf
Oromo - Testament of Dan.pdf
 
The Book of Prophet Habakkuk-Inuktitut (Latin).pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Inuktitut (Latin).pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Inuktitut (Latin).pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Inuktitut (Latin).pdf
 
Siqe
SiqeSiqe
Siqe
 
Inuktitut (Latin) - Book of Baruch.pdf
Inuktitut (Latin) - Book of Baruch.pdfInuktitut (Latin) - Book of Baruch.pdf
Inuktitut (Latin) - Book of Baruch.pdf
 
Inuktitut (Latin) - Letter of Jeremiah.pdf
Inuktitut (Latin) - Letter of Jeremiah.pdfInuktitut (Latin) - Letter of Jeremiah.pdf
Inuktitut (Latin) - Letter of Jeremiah.pdf
 
Oromo - The Protevangelion.pdf
Oromo - The Protevangelion.pdfOromo - The Protevangelion.pdf
Oromo - The Protevangelion.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdfZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
YUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdfYUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdfYoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfYIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdfXHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdfWestern Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdfWELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdfVIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdfUZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdfUYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdfURDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdfTWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
 
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 

Oromo - Prayer of Azariah.pdf

  • 2. BOQONNAA 1 1 Isaanis Waaqayyoon galateeffachaa, Gooftaas eebbisaa ibidda keessa adeemaa turan. 2 Azaariyaas ka'ee akkasitti kadhate; ibidda gidduutti afaan isaa banee akkana jedhe; 3 Yaa Waaqayyo gooftaa abbootii keenyaa ati eebbifamteetta, maqaan kee bara baraan galateeffamuu fi ulfina argachuuf in malu. 4 Ati waan nu irratti goote hundumaan qajeelaa dha, hojiin kee hundinuu dhugaa dha, karaan kee sirrii dha, firdiin kee hundinuu dhugaa dha. 5 Wanta ati nutti fidde hundumaa keessattis, mandara qulqulleettii abbootii keenyaa, Yerusaalem irratti, firdii dhugaa raawwatteetta; 6 Nuti si irraa fagaannee cubbuu hojjenne, jal'inas hojjenneerra. 7 Nuyi waan hundumaa cabsinee, abboommii kee hin ajajamne, hin eegne, akka gaarii nuuf ta'uufis akka ati nu abboomte hin hojjenne. 8 Kanaaf wanta ati nutti fidde hundumaa fi wanta ati nu irratti goote hundumaa firdii dhugaadhaan raawwatte. 9 Ati immoo harka diinota seera hin qabne, warra Waaqayyoon dhiisanii jibbanii fi mootii jal'aa fi addunyaa hundumaa keessaa isa hamaa ta'etti nu kennite. 10 Ammas afaan keenya banuu hin dandeenyu, garboota keetiif salphina fi arrabsoo taane; warra siif waaqeffataniifis. 11 Ta'us maqaa keetiif jettee guutummaatti nu hin dabarsin, kakuu kees hin disin; 12 Abrahaam isa jaallatamaa keetiif, Yisihaq isa garbicha kee fi Israaʼel kee isa qulqullootaaf jettee araarummaan kee nu irraa hin fagaatin; 13 Sanyii isaanii akka urjii samii fi akka cirracha qarqara galaanaa irra ciisutti akka baay'iftu isatti dubbattee abdatte. 14 Yaa Gooftaa, saba kamirraayyuu xiqqeessinee jirra, sababii cubbuu keenyaan biyya lafaa hundumaa keessatti guyyaa kana jalatti eegamneerra. 15 Yeroo kanatti mootichi, raajiin, geggeessaan, aarsaan gubamu, aarsaan, aarsaan, ixaannis, iddoon si duratti aarsaa itti dhi'atanii fi araara argattan hin jiru. 16 Kanas taʼe iyyuu, garaa gaabbii fi hafuura gad of deebisuudhaan fudhatama haa argannu. 17 Akkuma aarsaa gubamaa korbeeyyii hoolaa fi re'ootaatti, akkasumas akka hoolaa furdaa kuma kudhaniin lakkaa'aman, aarsaan keenyas har'a fuula kee dura haa ta'u, guutummaatti si duukaa akka deemnus haa ta'u; imaanaa isaanii sitti kaa'aa. 18 Amma immoo garaa keenya guutuudhaan si duukaa buuna, si sodaannee fuula kee barbaanna. 19 Nu hin qaanfatin, akka gaarummaa keetii fi akka baay'ina araara keetii nutti hojjedhu. 20 Yaa Gooftaa, akka hojii dinqisiisaa keetti nu oolchi, maqaa keetiif ulfina kenni; 21 Humna isaanii fi humna isaanii hundumaan haa salphatan, humni isaaniis haa caccabu; 22 Ati Waaqayyo tokkicha, biyya lafaa hundumaa irrattis ulfina akka qabdu haa beekan. 23 Hojjettoonni mootichaa warri isaan galchanis, ruuzii, qodaa, tow, fi muka xixiqqaatiin foonnicha hoʼisuu hin dhiisne; 24 Abiddichi iddoo ibiddaa sanaa dhundhuma afurtamii sagal ol baʼe. 25 Innis achi keessa darbee, warra Kaldoota naannoo iddoo ibiddaa sanaatti argate sana gube. 26 Ergamaan Yihowaa garuu Azaariyaa fi namoota isaa wajjin gara foonnichaatti gad buʼee, ibidda ibiddaa foonnicha keessaa rukute; 27 Ibiddi sun matumaa akka isaan hin tuqne, isaan hin miidhus, isaanis hin rakkisne, ibiddi sun akka qilleensa jiidha qabutti godhe. 28 Sana booda sadan isaanii akkuma afaan tokko keessaa ba'anii ibiddaa keessatti Waaqayyoon faarsan, ulfina kennan, eebbisaniiru. 29 Yaa Waaqayyo gooftaa abboota keenyaa ati eebbifamteetta, bara baraan immoo waan hundumaa ol galateeffachuuf, ol kaafamta. 30 Maqaan kee inni ulfina qabeessaa fi qulqulluun eebbifamaa dha; 31 Mana qulqullummaa ulfina kee isa qulqulluu keessatti eebbifamteetta, bara baraan immoo waan hundumaa caalaa galateeffachuuf, ulfina argatta. 32 Ati gad fagoo ilaaltuu fi kiruubelota irra teessee, bara baraan waan hundumaa caalaa kan galateeffamtuu fi ol kaafamtu eebbifamta. 33 Teessoo ulfina qabeessa mootummaa keetii irra eebbifamteetta, bara baraan immoo waan hundumaa caalaa galateeffachuuf, ulfina argatta. 34 Ati samii samii irratti eebbifamteetta, hundumaa caalaas bara baraan galateeffachuufi ulfina argatta. 35 Yaa hojii Gooftaa hundumaa, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, hundumaa irras ol guddisaa;
  • 3. 36 Yaa samii, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, wanta hundumaa irra ol guddisaas. 37 Yaa ergamoota Gooftaa, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, wanta hundumaa irra ol guddisaas. 38 Yaa bishaan samii irra jirtan hundinuu, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, hundumaa irra ol guddisaas. 39 Yaa humnoota Gooftaa hundumaa, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, hundumaa caalaas ol kaasaa. 40 Yaa aduu fi ji'a, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, hundumaa caalaas ol kaasaa. 41 Yaa urjiiwwan samii, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, hundumaa irra ol guddisaas. 42 Yaa roobaa fi bokkaa hundumaa, Gooftaa eebbisaa, isa galateeffadhaa, isa hundumaa irra bara baraan ol guddisaa! 43 Yaa qilleensi hundinuu, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, hundumaa irra ol guddisaa, 44 Yaa ibiddaa fi ho'aa, Gooftaa eebbisaa, isa jajadhaa, ol guddisaa abo ve hunda bara baraan. 45 Yaa qorraa fi ganna, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, hundumaa caalaas ol kaasaa. 46 Yaa bokkaa fi obomboleettii qorraa, Gooftaa eebbisaa, isa galateeffadhaa, hundumaa irras bara baraan ol guddisaa. 47 Yaa halkanii fi guyyaa, Gooftaa eebbisaa, bara baraan hundumaa irra isa eebbisaa, ol guddisaas. 48 Yaa ifaa fi dukkana, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, hundumaa irra ol guddisaas. 49 Yaa bubbee fi qorraa, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, hundumaa caalaas ol kaasaa. 50 Yaa qorraa fi qorra, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, hundumaa caalaas ol kaasaa. 51 Yaa balaqqeessaa fi duumessa, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, hundumaa caalaas ol kaasaa. 52 Yaa lafti Gooftaa haa eebbiftu, bara baraan isa galateeffadhu, isa hundumaa irra ol guddisi. 53 Yaa gaarreen fi tulluuwwan xixinnoo, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, hundumaa irras ol guddisaa. 54 Yaa wantoota lafa irratti biqilan hundinuu, Gooftaa eebbisaa, isa galateeffadhaa, isa hundumaa irras bara baraan ol guddisaa. 55 Yaa gaarreen, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, hundumaa irra ol guddisaas. 56 Yaa galaanotaa fi lageen, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, hundumaa irra ol guddisaas. 57 Yaa qurxummii galaanaa fi warri bishaan keessa socho'an hundinuu, Gooftaa eebbisaa, bara baraan hundumaa caalaa isa galateeffadhaa, ol kaasaa. 58 Yaa simbirroota samii hundinuu, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, hundumaa irra ol guddisaas. 59 Yaa bineensotaa fi horii hundumaa, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, hundumaa caalaas ol kaasaa. 60 Yaa ijoollee namaa, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, isa hundumaa irra ol guddisaas. 61 Yaa Israa'el, Gooftaa eebbifadhu, bara baraan isa galateeffadhu, isa hundumaa irra ol kaa'i. 62 Yaa luboota Gooftaa, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, wanta hundumaa irra ol guddisaas. 63 Yaa garboota Gooftaa, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, wanta hundumaa irra ol guddisaas. 64 Yaa hafuurota fi lubbuuwwan qajeelota, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, hundumaa irra ol kaasaa. 65 Yaa namoota qulqullootaa fi gad of deebisoonni garaa qabdan, Gooftaa eebbisaa, isa galateeffadhaa, hundumaa irras bara baraan ol guddisaa. 66 Yaa Anaaniyaa, Azaariyaa fi Misaa’eel, Gooftaa eebbisaa, bara baraan isa galateeffadhaa, waan hundumaa ol ol kaasaa, inni si’ool jalaa nu oolcheera, harka du’aa jalaas nu oolcheera, iddoo ibiddaa keessaas nu baase abidda boba'aas, ibidda keessaa iyyuu nu oolcheera. 67 Yaa Waaqayyoof galata galchaa, inni gara laafessa waan ta'eef, araarri isaa bara baraan in jiraata. 68 Yaa warri Gooftaa waaqeffattan hundinuu, Waaqa waaqolii eebbisaa, isa galateeffadhaa, galateeffadhaa! ​