SlideShare a Scribd company logo

Oromo - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf

“And Pharaoh called Joseph's name Zaphnathpaaneah; and he gave him to wife Asenath the daughter of Potipherah priest of On. And Joseph went out over all the land of Egypt.” GENESIS 41:45

1 of 11
Download to read offline
YOOSEEF FI ASENAAT
Asenath ilma mootichaa fi namoota hedduudhaan gaa'ela
keessatti barbaadama.
1. Waggaa tokkoffaa badhaadhinaa, ji'a lammaffaa, ji'a
shanaffaatti, Fara'oon Yoseef biyya Gibxii guutuu akka naanna'u
erge; waggaa tokkoffaa ji'a afraffaatti, ji'a kudha saddeetffaatti,
Yoseef gara daangaa Heliyoophoolis dhufee, midhaan biyya
sanaa akka cirracha galaanaatti walitti qabaa ture. Magaalattii
sana keessa namni tokko, maqaan isaa Pheenxeerees jedhamu,
luba Heliyoophoolisii fi ajajaa Fara'oon ture, akkasumas angafa
bulchitoota Fara'oon fi bulchitoota Fara'oon hundumaa ture;
namni kun immoo garmalee sooressaa fi baay'ee ogeessa fi
lallaafaa ture, akkasumas gorsaa Fara'oon ture, sababiin isaas inni
bulchitoota Fara'oon hundumaa caalaa of eeggannoo qaba ture.
Innis intala durba maqaan ishee Asenaat jedhamtu waggaa kudha
saddeet, dheertuu fi bareedduu, durboota lafa irra jiran hundumaa
caalaa arguuf baay'ee bareedduu qaba ture. Asenaat mataan ishee
durboota durba warra Gibxii wajjin wal hin fakkaanne malee,
waan hundumaan akka ijoollee durbaa Ibirootaatti in fakkaatte,
akka Saaraa dheeraa, akka Ribqaa bareedduu, akka Raahel
bareedduu turte; beekkamtiin bareedina ishee biyya sana
hundumaa fi hamma dhuma addunyaatti babal’atee, sababa
kanaan ilmaan bulchitootaa fi satraapoonni hundinuu ishee
hawwachuu barbaadan, lakki, ilmaan moototaas; dargaggoonni fi
jajjaboon hundinuu, sababa isheetiin waldhabdeen guddaan isaan
gidduutti uumame, wal loluufis yaalan. Ilmi angafaa Fara'oonis
waa'ee ishee dhaga'ee, abbaa isaa haadha manaa akka isaaf kennu
kadhachuu isaa itti fufee, akkana jedheen. Abbaan isaas
Fara'oonis akkana jedheen: ''Ati biyya kana hundumaa irratti
mootii utuu jirtuu, maaliif haadha manaa si gadi ta'e barbaadda?
Lakki, garuu kunoo! intalli Yo'aakim Mootii Mo'aab siif
kaadhimamtee jirti, isheen mataan ishee mootittii fi baay'ee
bareedduudha. Egaa isa kana haadha manaatti ofitti fudhadhu."
Masaraan Asenaat keessa jiraatu ibsameera.
2. Asenaat garuu of jajuu fi of tuuluun nama hundumaa tuffatee
tuffate, namni tokko illee ishee argee hin beeku goleewwan. Golli
inni jalqabaa guddaa fi baay'ee jaallatamaa fi dhagaa diimaatiin
kan hojjetame ture, dallaan isaas dhagaa gatii guddaa qabuu fi
halluu adda addaa qabuun kan fuula isaa ta'e, foddaan kutaa
sanaas warqee irraa kan hojjetame ture. Gola sana keessa
waaqoliin warra Gibxii lakkoofsa hin qabne warqee fi meetii ni
dhaabbatan, warri Asenaat hundinuu ni waaqeffatu, isheen
immoo isaan sodaatte, isheen immoo guyyaa hundumaa aarsaa
isaaniif dhiheessiti turte. Kutaan lammaffaan immoo faaya
Asenaat hundumaa fi saanduqawwan ishee kan of keessaa qabu
siʼa taʼu, warqee, uffata meetii fi warqeedhaan tolfame baayʼee
kan daangaa hin qabne, dhagaa filatamaa fi gatii guddaa qabu,
uffata bareedaa quncee talbaa irraa tolfame, akkasumas faaya
durbummaa ishee hundumaa qaba ture achi ture. Kutaan
sadaffaan immoo mana kuusaa Asenaat, wanta gaarii lafaa
hundumaa of keessaa qabu ture. Kutaawwan torban hafan immoo
durboonni torban Asenaat tajaajilan, tokkoon tokkoon isaanii
kutaa tokko qabu, umriin isaanii tokko waan taʼaniif, halkan
tokkotti Asenaat wajjin waan dhalataniif, isheen immoo baayʼee
isaan jaallatti; akkasumas akka urjii samii garmalee bareedduu
turan, namni tokko illee isaanii wajjin haasa’ee hin beeku,
mucaan dhiiraa wajjinis haasa’ee hin beeku. Golli guddaan
Asenaat durbummaan ishee itti guddatte foddaa sadii qaba ture;
foddaan inni jalqabaa immoo baayʼee guddaa ture, mooraa sana
gara bahaatti ilaala; inni lammaffaan immoo gara kibbaatti, inni
sadaffaan immoo karaa sana ilaala ture. Gola sana keessa siree
warqee irraa tolfame tokkos gara bahaatti ilaalaa dhaabatee ture;
sireen sun immoo miʼa diimaa warqeedhaan walitti hidhameen
kan kaaʼame siʼa taʼu, sireen sun immoo miʼa diimaa fi diimaa fi
quncee talbaa gaarii irraa kan hodhame ture. Siree kana irratti
Asenaat qofti kan rafe yoo ta'u, dhiiras ta'e dubartii biraa irra
taa'ee hin beeku. Akkasumas, mooraa guddaan mana sanatti
dhihoo jiru, naannoo mooraa sanaattis dallaan baayʼee olkaʼaan
dhagaa gurguddaa reektangulaara taʼaniin ijaarame ni jira ture;
mooraa sana keessas karrawwan afur sibiilaan kan uwwifaman
siʼa taʼu, isaanis tokkoon tokkoon isaanii dargaggoota ciccimoo
kudha saddeet hidhatanii turan; akkasumas mukkeen
babbareedoo gosa hundumaa fi firii godhatan hundinuu dallaa
sana cinaatti dhaabamaniiru, firii isaanii bilchaatee waan tureef,
yeroon isaa yeroo sassaabbii waan ta’eef ; akkasumas burqaa
bishaanii badhaadhaa ta'e tokko mirga mooraa sanaa irraa burqaa
ture ; burqaa sana jalatti immoo boolla bishaanii guddaan bishaan
burqaa sanaa fudhatu tokkotu ture, achiis akkas jechuudhaan
lagni tokko mooraa sana gidduu darbee muka mooraa sanaa
hundumaa bishaan obaase.
Yoseef gara Pheenxereesitti dhufuu isaa beeksise.
3. Waggaa torba badhaadhina sana keessaa waggaa tokkoffaatti,
ji'a afraffaatti, ji'a digdamii saddeetffaatti, Yoseef midhaan aanaa
sanaa walitti qabaa gara daangaa Heliopolis dhufe. Yoseef
immoo gara mandara sanaatti yommuu dhihaatu, “Yeroon
sa’aatii sa’aatii walakkaa fi sa’aatii walakkaa guyyaa waan ta’eef,
har’a gara kee nan seena” jedhee namoota kudha lama dursee gara
luba Heeliyoopolisitti ergee ho'a aduu guddaa, akkasumas foddaa
mana kee jalatti akkan qabbaneessuuf." Pheenxerees immoo
wantoota kana yommuu dhaga'u gammachuu guddaadhaan
gammadee, "Gooftaan koo Yoseef akkan malutti waan natti
fakkaateef, Waaqayyo gooftaan Yoseef haa eebbifamu" jedhe.
Pheenxeeres immoo ilaaltuu mana isaa waamee akkas jedheen:
"Ariifadhu mana koo qopheessi, irbaata guddaa qopheessi,
sababiin isaas Yoseef inni jabaan Waaqayyoo har'a gara keenya
dhufa." Asenaat immoo abbaa fi haati ishee dhaala isaanii irraa
akka dhufan yommuu dhageesse, baay'ee gammaddee: "Abbaa fi
haadha koo dhaqee nan ilaala, isaan qabeenya dhaala keenya irraa
waan dhufaniif" (for that it yeroon sassaabbii ture). Asenaat
immoo daftee gara kutaa uffata ishee ciisutti seentee, uffata
quncee talbaa isa diimaa irraa tolfamee fi warqeedhaan walitti
hidhame uffatte, girdoo warqee fi mi'a harka isheetti hidhatte;
naannoo miila ishee irrattis gogaa warqee irraa tolfame, morma
ishee irrattis faaya gatii guddaa qabuu fi dhagaa gati jabeessa, kan
gama hundaan faayame, akkasumas maqaan waaqolii Gibxii
bakka hundumaatti bocamee, lamaan isaanii iyyuu mi'a harkaa
irratti darbatte fi dhagaawwan; akkasumas mataa ishee irratti tiara
kaa'attee, mana qulqullummaa ishee irratti gonfoo hidhuun mataa
ishee uffata uwwifte.
Pheenxeerees Asenaat Yoseefitti gaa’ela akka ta’u yaada
dhiheessa.
4. Kana booda ariitiin mana gubbaa ishee irraa sadarkaa gadi
buute gara abbaa fi haadha ishee dhuftee isaan dhungatte.
Pheenxeereesii fi haati manaa isaa intala isaanii Asenaat akka
misirroo Waaqayyootti faayamtee fi miidhagsitee waan arganiif
gammachuu guddaadhaan gammadan; isaanis wantoota gaarii
dhaala isaanii keessaa fidanii fidanii intala isaaniif kennan;
Asenaat immoo wanta gaarii hundumaatti, firii dhuma gannaa fi
wayinii fi damee fi gugee irratti, akkasumas mukaa fi harbuu
irratti gammade, sababiin isaas hundi isaanii mi'aawaa fi
mi'aawaa waan ta'aniif. Pheenxeeres immoo intala isaa
Asenaatiin: "Mucaa" jedhe. Isheen immoo: "Ani kunoo gooftaa
koo" jette. Innis: "Nu gidduu taa'i, ani dubbii koo sitti nan
dubbadha" jedheen. "Kunoo! Yooseef inni jabaan Waaqayyoo
har'a gara keenya dhufa, namichi kun immoo biyya Gibxii
hundumaa irratti bulchaa ta'eera; Fara'oon mootichi immoo biyya
keenya hundumaa fi mootii isaa irratti isa muude, ofii isaatii
biyya kana hundumaaf midhaan in kenna." , hongee dhufaa jiru
irraas ni fayyisa, Yoseef kun immoo nama waaqeffannaa, fi durba
akka ati har'a, namni ogummaa fi beekumsaan jabaatee, hafuura
Waaqayyoo isa irrattis ta'e ayyaana . Gooftaan isa keessa
jira.Kottu yaa mucaa jaallatamaa, ani haadha manaa isaaf nan
kenna, ati immoo misirroo taatee isaaf taata, inni immoo bara
baraan misirroo kee in ta'a." Akkasumas, Asenaat dubbii kana
abbaa ishee irraa yommuu dhageesse, dafqi guddaan fuula ishee
irratti dhangala'ee, dheekkamsa guddaadhaan dheekkamte, ija
isheetiin abbaa ishee ilaaltee: "Kanaaf yaa abbaa gooftaa koo"
jette , dubbii kana ni dubbatta?Alagaa fi nama baqatee fi
gurgurameef booji'amee na kennuu barbaaddaa? Kun ilma tiksee
biyya Kana'aan irraa dhufe mitii?Innis ofii isaatii hafeera isa.Kun
inni gooftaa isaa wajjin ciisee, gooftaan isaas mana hidhaa
dukkanaatti isa darbate, Fara'oon immoo abjuu isaa hamma
hiikeetti, akkuma dubartoonni maanguddoon warra Gibxiis
hiikanitti, mana hidhaa keessaa isa baase mitii?Lakki, ani garuu
ilma angafaa mootichaa nan fuudha, sababiin isaas inni ofii isaatii
mootii biyyattii hundumaa waan ta'eef." Wanta kana yommuu
dhaga'u Pheenxerees intalli isaa Asenaatitti waa'ee Yoseef
caalaatti dubbachuuf ni qaana'e, kanaaf isheen of jajuu fi
aariidhaan deebiste.
Yoseef mana Pheenxeerees ga'e.
5. Kunoo immoo! dargaggeessi garboota Pheenxeerees keessaa
tokko utaalee seenee, "Kunoo, Yoseef balbala mooraa keenyaa
dura dhaabbatee jira" jedheen. Asenaat dubbii kana yommuu
dhageessee, fuula abbaa fi haadha ishee jalaa baqattee gara mana
gubbaatti ol baatee, gara kutaa ishee dhuftee foddaa guddaa sana
bira dhaabbattee gara bahaatti ilaaltee Yoseef mana abbaa ishee
seenu argite. Pheenxeerees haadha manaa isaa fi firoota isaanii
hundumaa fi tajaajiltoonni isaanii Yoseef waliin wal arguuf ba'an;
karrawwan mooraa gara bahaatti ilaalu yommuu banaman,
Yoseef gaarii Faraʼoon isa lammaffaa keessa taaʼee seene;
fardeen afur akka qorra adii fi warqee warqee qaban, gaariin sun
hundinuu warqee qulqulluu irraa kan tolfame ture. Yoseef uffata
adii fi baay'ee hin argamne uffatee, uffata isaa irratti darbatames
diimaa, quncee talbaa gaarii warqeedhaan walitti hidhame irraa
hojjetame, mataa isaa irrattis faaya warqee, faaya isaa irrattis
dhagaa filatamoo kudha lamaa fi isaa ol ta'e dhagoonni sun
balaqqeessa warqee kudha lama, harka mirgaa isaatiin ulee
mootii, damee ejersaa diriiree, firii baay'ee kan qabu ture. Egaa
Yoseef mana mooraa seenee balballi isaas cufamee, dhiirri fi
dubartiin ormaa hundinuu mooraa sanaan alatti hafan, eegdonni
karra sanaa gara manaatti dhufanii balbaloota cufaniif,
Pheenxeerees haadha manaa isaa fi hundumaa dhufan firoonni
isaanii intala isaanii Asenaat malee, lafa irrattis fuula isaaniitiin
Yoseefif sagadan; Yoseef immoo gaarii isaa irraa bu'ee harka
isaatiin nagaa isaan gaafate.
Asenaat Yoseef foddaa irraa arge.
6. Asenaat Yoseef yommuu argitu lubbuun ishee ciccittee garaan
ishees ni caccabde, jilbi ishee hiikamee qaamni ishee guutuun ni
raafamee sodaa guddaadhaan sodaatte, achiis boo'ee garaa ishee
keessatti: "Waayyoo anaaf" jette gaddisiisaa!Amma ani gadheen
eessa dhaqa moo fuula isaa jalaa eessatti dhokadha moo Yooseef
ilmi Waaqayyoo akkamitti na arga, gama kootiin waa'ee isaa
waan hamaa waanan dubbadheef?Waayyoo ana gaddisiisaa!inni
ofii isaatii bakka dhokataa hundumaa waan argee waan
hundumaa waan beekuuf, ifa guddaa isa keessa jiruun wanti
dhokataan tokkollee isa hin baasu?Ammas Waaqni Yoseef
ayyaana haa ta'u anaaf wallaalummaadhaan dubbii hamaa isa
irratti waanan dubbadheef.Amma ani gadheen maal hordofa?Ani:
Yoseef ilmi tiksee biyya Kana’aan dhufa hin jennee?Amma gara
keenya dhufeera gaarii isaa keessa akka aduu samii irraa, har'as
mana keenya seene, akka ifa lafa irrattis itti ibsa. Ani garuu
gowwaa fi ija jabaadha, sababiin isaas ani isa tuffadhee, waa'ee
isaa dubbii hamaa waanan dubbadheef, Yoseef ilma Waaqayyoo
ta'uu isaa waanan hin beekneef. Namoota keessaa eenyutu
yoomiyyuu bareedina akkasii ni dhalcha, ykn gadameessa
dubartii kamtu ifa akkanaa ni deesse? Abbaa kootti dubbii hamaa
waanan dubbadheef, gadhee dha, gowwaa dha. Kanaaf, amma
abbaan koo Yoseefitti naaf haa kennu, kana caalaas garbittii fi
garbittii ta'ee, ani immoo bara baraan garbummaa isaa nan ta'a."
Yoseef foddaa biratti Asenaat arge.
7. Yoseef immoo mana Pheenxereesitti seenee teessoo irra taa'e.
Yoseef immoo warra Gibxii wajjin waan hin nyaanneef, miilla
isaa dhiqatanii, minjaala adda ba'anii fuuldura isaa kaa'an. Yoseef
immoo ol ilaalee Asenaat gara alaatti ilaalu arge, Pheenxereesiin
immoo: "Dubartiin foddaa bira mana gubbaa keessa dhaabbattee
jirtu sun eenyu? Mana kana keessaa haa deemtu" jedheen.
Yoseef, "Isheenis akka na hin aarsineef" jedhee sodaate. Sababiin
isaas, haadhotii manaa fi ijoollee durbaa bulchitootaa fi
bulchitoonni biyya Gibxii hundumaa isa wajjin ciisuudhaaf isa
aarsu turan; garuu haadhotii manaa fi ijoollee durbaa warra Gibxii
hedduun, warri Yoseef argan, bareedina isaatiif dhiphataniiru;
akkasumas ergamtoota dubartoonni warqee fi meetii fi kennaa
gati jabeessa qabatanii itti ergan Yoseef "Waaqa gooftaa fi fuula
abbaa koo Israa'el duratti cubbuu hin hojjedhu" jedhee doorsisaa
fi arrabsoodhaan deebisee erge. Yoseef yeroo hundumaa
Waaqayyoon ija isaa dura waan qabuuf, ajaja abbaa isaa yeroo
hundumaa yaadata ture; sababiin isaas Yaaqoob yeroo baay'ee
ilma isaa Yooseef fi ilmaan isaa hundumaa akkas jedhee dubbatee
fi gorsa ture: "Yaa ijoollee, dubartii ormaa irraa of eegaa, ishee
wajjin walitti dhufeenya qabaachuun badiisaa fi badiisa waan
ta'eef." Kanaaf Yoseef akkana jedhe: "Dubartittiin sun mana kana
irraa haa deemtu" jedhe. Pheenxeeres immoo akkana jedheen:
"Yaa gooftaa koo, dubartiin ati mana gubbaa dhaabbattee argite
sun orma miti, garuu intala keenya, dhiira hundumaa kan jibbu,
har'a si qofa malee dhiirri biraa ishee argee hin beeku; fi." , yoo
barbaadde yaa gooftaa, intalli keenya sun akka obboleettii keetii
waan taateef, dhuftee sitti dubbatti." Yoseef immoo gammachuu
guddaadhaan gammade, sababiin isaas Pheenxerees: "Isheen
durba nama hundumaa jibbitudha" jedheera. Yoseef immoo
Pheenxeereesii fi haadha manaa isaatiin: "Isheen intala keessan
yoo taate, durba yoo taate, haa dhuftu, obboleettii koo waan
taateef, har'a jalqabee akka obboleettii kootti ishee nan jaalladha"
jedhe.
Yoseef Asenaat ni eebbise.
8. Achiis haati ishee gara mana gubbaatti ol baatee Asenaat gara
Yoseefitti fiddee, Pheenxeereenis akkana jetteen: "Obboleessa
kee dhungadhu, innis akkuma ati har'aa durba waan ta'eef, akka
ati dhiira ormaa hundumaa jibbituttis dubartii ormaa hundumaa
jibba." ." Asenaat immoo Yoseefiin: "Yaa gooftaa, Waaqayyo isa
hundumaa irraa eebbifamaa" jedheen. Yoseef immoo akkana
jedheen: ''Waaqayyo inni waan hundumaa jiraachisu si in eebbisa,
intala" jedheen. Pheenxeerees intala isaa Asenaatiin akkas jedhe:
"Kottu obboleessa kee dhungadhu." Yeroo sana Asenaat Yoseef
dhungachuuf ol ba'u, Yoseef mirga isaa diriirse harka ishee irra
kaa'ee, qoochoo ishee lamaan gidduutti harma ishee irra kaa'e
(qaamni ishee duruu akka abaaboo jaallatamaa ta'ee dhaabbatee
waan tureef), Yoseef immoo akkas jedhe: "Namni Waaqayyoon
waaqeffatu, isa afaan isaatiin Waaqa jiraataa eebbisuuf hin ta'u;
buddeena eebbifamaa jireenyaa nyaatee, xoofoo eebbifamaa kan
hin duune dhugee, dibata eebbifamaa kan hin balleessineen
dibama, dubartii ormaa afaan isheetiin waaqa tolfamaa du’ee fi
gurri isaanii hin dhageenye eebbiftee buddeena ciniinuu minjaala
isaanii irraa nyaattu dhungachuuf dhugaatii isaanii keessaa
xoofoo gowwoomsaa dhugee dibata badiisaa in dibama; namni
Waaqayyoon waaqeffatu garuu haadha isaa fi obboleettii haadha
isaa irraa dhalattee obboleettii gosa isaa irraa dhalattee fi haadha
manaa sofaa isaa qooddattu, waaqa jiraataa afaan isaaniitiin
eebbisan ni dhungata. Akkasuma, dubartiin Waaqayyoon
waaqeffattu dhiira orma dhungachuun ishee hin malu, kunis
Waaqayyo gooftaa duratti jibbisiisaadha." ;yeroo isheen ija ishee
banattee Yoseef jabeessitee ilaalaa utuu jirtuu imimmaan isaanii
dhangala'e.Yooseef immoo yeroo isheen boo'u argee, inni
garraamii fi gara laafessa, nama Gooftaa sodaatu waan ta'eef
baay'ee ishee mararfate.Ergasii inni harka isaa mirgaa mataa
ishee olitti ol kaasee akkana jedhe: "Yaa Gooftaa Waaqayyo
abbaa koo Israa'el, Waaqa hundumaa ol ta'ee fi jabaa, isa waan
hundumaa jiraachisu, dukkana keessaa gara ifaatti, jal'ina irraa
gara dhugaatti, du'a irraas gara jireenyaatti kan waamu; ati durba
kanas eebbisi, lubbuu ishee jiraachisi, hafuura qulqulluu keetiinis
haaromsi, buddeena jireenya keetii haa nyaattu, xoofoo eebba
keetiis haa dhugdu, saba kee warra wanti hundinuu osoo hin
uumamin dura filattee wajjin ishee haa lakkaa'i; boqonnaa kee isa
ati filatamtoota keetiif qopheessitutti haa galtu, jireenya kee isa
bara baraa keessas bara baraan haa jiraattu."
Asenath soorama bahee Yooseef immoo deemuuf qophaa'a.
9. Asenaat immoo gammachuu guddaadhaan eebba Yoseefitti
gammade. Achiis ariifattee kophaa ishee gara mana gubbaa ishee
ol baatee, gammachuu fi gadda fi sodaa guddaa waan taʼeef,
dadhabbiidhaan siree ishee irra kufte; Yoseef irraa dubbii kana
yommuu dhageessee, akkasumas maqaa Waaqayyoo isa
hundumaa ol taʼeen yommuu ishee wajjin dubbatu dafqi wal irraa
hin cinne ishee irratti dhangalaʼe. Ergasii boo’icha guddaa fi
hadhaa’aa ta’een boosse, waaqolii ishee waaqeffachuuf baratte,
waaqolii tolfamoo ishee tuffattee galgala dhufuu eegde irraas
gaabbiidhaan garagalte. Yoseef garuu nyaatee dhuge; namoota
isa tajaajilan immoo fardeen sana gaarii isaaniitti akka hidhan,
akkasumas guutummaa biyyattii akka naannaʼan itti hime.
Pheenxeereesis Yoseefiin: "Gooftaan koo har'a as haa bultii,
ganama immoo ni deemta" jedhe. Yoseef immoo akkas jedhe:
"Lakki garuu har'a nan deema, guyyaan Waaqayyo wantoota
uumaman hundumaa itti tolchuu jalqabe waan ta'eef, guyyaa
saddeettaffaattis gara keessaniitti deebi'ee as nan bulcha" jedhe.
Asenaat waaqolii Gibxii gantee of gadi qabdi.
10. Yoseef mana keessaa erga bahee booda, Pheenxeereesii fi
firoonni isaa hundinuu gara dhaala isaaniitti in deeman, Asenaat
immoo durboota torban sanaa wajjin kophaa isaa hafe, fedhii
malee hamma aduun lixxutti boo'aa ture; isheen immoo buddeena
hin nyaattu, bishaans hin dhugne, garuu utuu hundinuu raftee
jirtuu, isheen kophaa ishee dammaqxee boo'aa turte, yeroo
baay'ee harka isheetiin harma ishee dha'aa turte. Wantoota kana
booda Asenaat siree ishee irraa kaatee, mana gubbaa irraa
callistee sadarkaa gadi buute, gara karra sanaatti yommuu dhuftu,
balbala manaa sana ijoollee ishee wajjin ciiftee argite; ariitiinis
haguuggii gogaa golgaa sanaa balbala irraa buusee cinderiin
guuttee gara mana gubbaatti ol baatee lafa kaa'e. Sana booda
balbala sana sirriitti cuftee sibiilli cinaacha irraa hidhuun
boo’icha baay’ee fi baay’ee guddaa ta’een boo’icha guddaadhaan
boo’e. Durbi Asenaat durboota hunda caalaa jaallatte garuu aarii
ishee dhageessee durboota kaanis erga dammaqsitee booda
balbala sanatti dhuftee cufamee argatte. Akkasumas, boo'icha fi
boo'icha Asenaat erga dhaggeeffattee booda, ala dhaabbattee
akkas jetteen: "Maal ta'e yaa gooftaa koo, maaliif gadditee?
Maaltu immoo kan si rakkisu? Nutti banaa haa ta'u." si argina."
Asenaat immoo keessa cufamee akkas jedheen: "Dhukkubbiin
guddaan fi hamaan mataa kootti gale, siree koo irra boqodheera,
ka'ee siif banuu hin danda'u, kanas qaama koo hundumaa irratti
dadhabaadha." Kanaaf tokkoon tokkoon keessan gara kutaa ishee
dhaqaatii rafaa, naaf haa tasgabbaa'u." Akkasumas, durboonni
tokkoon tokkoon isaanii gara kutaa mataa isaaniitti yeroo
deeman, Asenaat kaatee balbala kutaa ciisichaa ishee callistee
bantee, gara kutaa ishee lammaffaa bakka sanduqni faaya ishee
jirutti deemte, saanduqa ishee bantee gurraacha fi sombre tunic
kan isheen uffatte fi yeroo obboleessi ishee angafaa du'u gaddite.
Egaa, uffata kana erga fudhattee booda, baattee gara kutaa ishee
seentee, ammas balbala sana sirriitti cuftee, booltii sana cinaacha
irraa gara galchite. Achiis, kanaaf, Asenaat uffata mootii ishee
ofirraa baaftee, uffata gaddaa uffatte, girdoo warqee ishee hiiktee
funyoodhaan of hidhattee, mataa ishee irraa tiaraa, jechuunis
mitra, akkasumas gonfoo fi sansalatni harka ishee fi miila ishee
irraa ka’es hundi isaanii lafa irra kaa’amaniiru. Achiis uffata ishee
isa filatamaa fi girdoo warqee fi miitiraa fi gonfoo ishee
fudhattee, foddaa gara kaabaatti ilaalu keessaa, gara hiyyeeyyiitti
darbatti. Achiis waaqolii ishee kutaa ishee keessa jiran
hundumaa, waaqolii warqee fi meetii lakkoofsi isaanii hin qabne
fudhattee, caccabsitee hiyyeeyyii fi kadhattootaaf foddaa keessaa
darbatte. Ammas, Asenaat irbaata mootii ishee fi furdaa fi foon
qurxummii fi re'ee, aarsaa waaqolii ishee hundumaa, fi mi'a
wayinii dhugaatii dhugdee, hunduma isaanii foddaa isa kaaba
ilaalu sanaan akka nyaata saawwan sanaatti darbatte . 2 Wantoota
kana boodas haguuggii gogaa citaa of keessaa qabu fuutee lafa
irratti naqxe; achiis uffata gaddaa fudhattee mudhii ishee
hidhatte; kiyyoo rifeensa mataa ishee irraas hiiktee, asheeta mataa
ishee irratti facaafte. Isheen immoo lafa irrattis cinders facaasaa,
cinders irrattis kuftee harma ishee harka isheetiin yeroo
hundumaa rukutte, halkan guutuus hamma ganamaatti boo'ichaan
boo'aa turte. Asenaat ganama ka'ee yommuu argu, kunoo! cinders
akka suphee imimmaan ishee irraa jala ture, ammas hamma
aduun lixxutti cinders irratti fuula ishee irratti kufte. Akkasitti,
Asenaat guyyaa torbaaf godhe, waanuma fedhe hin dhandhamne.
Asenaat Waaqa Ibrootaa kadhachuuf murteessa.
11. Guyyaa saddeettaffaattis, yeroo bari'ee simbirroonni reefuu
qoosuu fi saroonni namoota karaa irra darban irratti boo'an,
Asenaat garmalee dadhabdee waan turteef, mataa ishee lafaa fi
citaa isheen irra teesse irraa xiqqoo ol kaafte salphina guddaa
ishee irraas humna qaama ishee dhabdee turte; sababiin isaas
Asenaat dadhabdee dadhabdee humni ishees waan dadhabeef,
foddaa gara bahaatti ilaalu jala teessee gara dallaa sanaatti
garagalte; mataa ishee immoo jilba ishee mirgaa irratti quba harka
ishee wal-xaxaa gootee garaa ishee irra ciifte; afaan ishee
cufamtee, guyyaa torbaa fi halkan torba salphina ishee keessattis
hin banne. Isheenis garaa ishee keessatti afaan ishee osoo hin
banin akkana jette: "Ani gad of deebisu maalan godha moo eessa
dhaqa? Booda deebi'ee eenyu biratti kooluu argadha? ykn durba
isheen eenyuun haasa'a" jette yatiima fi lafa onaa fi hundumaan
kan gatamee fi jibbame?Hundi amma na jibbuu dhufaniiru, kana
keessaas abbaa koo fi haadha koo illee, kanaaf ani waaqolii
jibbaan tuffadhee isaan irraa fagaadhee hiyyeeyyiif kenneera
namootaan akka balleessan.Abbaan koo fi haati koos: "Asenaat
intala keenya miti" jedhanii waan turaniif.Garuu firoonni koo
hundinuu waaqolii isaanii badiisaaf waanan kenneef ana
jibuudhaaf dhufaniiru.Ani immoo jibbe nama hundumaa fi warri
na hawwatan hundumaa, amma salphina koo kana keessatti
hundumaan jibbameera isaanis rakkina kootti
gammadu.Gooftaan fi Waaqni Yoseef isa jabaa garuu warra
waaqa tolfamaa waaqeffatan hundumaa ni jibba, inni Waaqayyo
hinaaffaa waan ta'eef waaqayyolii ormaa waaqeffatan hundumaa
irrattis sodaachisaa akkuman dhaga'e, waaqolii tolfamoo du'anii
fi gurri isaanii hin dhageenye waanan waaqeffateef, isaan
eebbiseef, anas ana jibbe. Amma garuu aarsaa isaanii irraa
fagaadheera, afaan koos minjaala isaanii irraa fagaateera, afaan
koo waan xuraa’eef, Waaqayyo gooftaa samii, isa hundumaa
caalaa ol aanaa fi humna guddaa qabu Yoseef waamuuf ija jabina
hin qabu aarsaa waaqolii tolfamoo. Garuu Waaqni Ibrootaa
Waaqa dhugaa, Waaqa jiraataa, Waaqa gara laafessaa fi gara
laafessa, obsaa fi araara guutuu fi lallaafaadha, cubbuu nama hin
lakkaa'u gad of deebisa, keessumaa immoo nama wallaaluudhaan
cubbuu hojjetee, yeroo dhiphina nama dhiphateetti seera jal'ina
irratti hin murteessine; haaluma kanaan anis inni gad of deebisu
ija jabaadhee gara isaatti deebi'ee isa biratti kooluu galfadhee
cubbuu koo hundumaa itti himadhee kadhannaa koo isa duratti
nan dhangalaasa, innis gadadoo kootti ni araara. Inni salphina koo
fi gadda lubbuu koo kana argee natti mararfachuu, akkasumas
yatiima gadadoo fi durbummaa koo argee na ittisuu eenyutu
beeka? sababiin isaas, akkuman dhaga’utti, inni mataan isaa
abbaa yatiima, jajjabina warra dhiphataniif, gargaaraa warra
ari’atamaniiti. Garuu haala kamiinuu, anis inni gad of deebisu ija
jabaadhee itti nan boo'a. Achiis Asenaat dallaa isheen teesse irraa
kaatee jilbeenfattee gara bahaatti ol kaaftee ija ishee gara samiitti
qajeelchitee afaan ishee bantee Waaqayyoon dubbatte.
Kadhannaa Asenath
12. Kadhannaa fi himannaa Asenaat: "Gooftaa Waaqayyo warra
qajeelota, kan baroota uumee waan hundumaaf jireenya kan
kennu, uumama kee hundumaaf hafuura jireenyaa kan kenne,
wanta ijaan hin mul'anne ifatti kan baase, kan uume." waan
hundumaa fi wantoota hin mul'anne mul'ise, samii ol kaaftee lafa
bishaan irratti hundee goote, dhagaa gurguddaa boolla bishaanii
irratti kan dhaabde, inni immoo hamma dhumaatti fedha kee
raawwachaa jira malee bishaan keessa hin lixne; sababni isaas ati
gooftaa, dubbichi dubbattee wanti hundinuu uumame, dubbiin
kee Gooftaa, jireenya uumamtoota kee hundumaati, gara keetti
baqadheen baqadha yaa Gooftaa waaqa koo, kana booda gara
keetti nan iyya Yaa Gooftaa , cubbuu koo siif nan himadha,
kadhannaa koo siif nan dhangalaasa Yaa Gooftaa, seera jal'ina
koo siif nan mul'isa.Na qusadhu yaa Gooftaa, na qusadhu, cubbuu
baay'ee sirratti hojjedheef, seera malees hojjedheera Waaqayyoon
hin sodaanne, ani waan hin dubbatamne, fuula kee durattis hamaa
dubbadheera, afaan koo Gooftaa, aarsaa waaqa tolfamaa warra
Gibxii fi minjaala waaqolii isaanii irraa xuraa'eera; ija kee,
beekumsaan fi wallaaluudhaan waaqa tolfamaa du'ee fi gurri
isaanii hin dhageenye sagaduu kootiin Waaqayyoon hin sodaanne
hojjedhe, afaan koo siif banuuf hin malu yaa Gooftaa, ani
gaddisiisaa Asenaat intala Pheenxeeres luba, durba fi mootittii,
kan yeroo tokko of tuultuu fi of tuultuu fi qabeenya abbaa kootiin
nama hundumaa caalaa kan badhaadhe, amma garuu yatiima fi
lafa onaa fi nama hundumaa irraa kan gatame. Yaa Gooftaa gara
kee nan baqadha, kadhannaa koos gara keetti nan dhiheessa, gara
keetti nan iyya. Warra na duukaa bu'an jalaa na oolchi. Gooftaa,
osoon isaan hin fudhatamiin; sababiin isaas, akka daa'imni tokko
sodaate gara abbaa isaa fi haadha isaatti baqatu, abbaan isaas
harka isaa diriirsee harma isaa irratti isa qabee aIso godhi.
Gooftaa harka kee isa hin xuraa’ee fi suukaneessaa akka abbaa
daa’ima jaallatuutti natti diriirsi, harka diina miira ol ta’e jalaa na
qabi. Kunoo! leenci durii fi gara jabeessa fi gara jabeessa ta'e
abbaa waaqolii warra Gibxii waan ta'eef, waaqoliin warra waaqa
tolfamaas ijoollee isaa waan ta'aniif na ari'a, ani isaan jibbuu
dhufeera, isaan irraas baase, sababni isaas isaan ijoollee leencaati,
waaqolii warra Gibxii hunda narraa gatee isaan balleesse, leenci
ykn abbaan isaanii seexanni natti dheekkamuun na liqimsuuf
yaalaa jira. Ati garuu yaa Gooftaa harka isaa jalaa na baasi, anis
afaan isaa irraa nan oolcha, akka inni na cicciree abidda ibiddaatti
na hin darbannee, ibiddis gara obomboleettiitti na darbatee,
obomboleettiin dukkana keessattis akka na mo'ateef gad fageenya
galaanaatti na darbadhu, bineensi guddaan bara baraa kaasee na
liqimsa, ani bara baraan nan bada. Yaa Gooftaa, wanti kun
hundinuu osoo natti hin dhufin na oolchi; Yaa Gooftaa, nama lafa
onaa fi ittisa hin qabne na oolchi, sababiin isaas abbaan koo fi
haati koo na gananii, ‘Asenaat intala keenya miti’ waanan
jedhaniif, sababiin isaas ani waaqolii isaanii caccabsee akka waan
guutummaatti isaan jibbeetti isaan balleesseera. Ammas yatiima
fi lafa onaa ta'eera, si malee abdii biraa hin qabu. Gooftaa, yaa
michuu namootaa, ati abbaa yatiimotaa fi falmaa warra ari'atamaa
fi gargaaraa warra rakkatan qofa waan taateef, araara kee malee
baqannaa biraa hin ta'in. Naaf araarami Gooftaa, ati tokkichi
Gooftaa abbaa mi'aawaa fi gaarii fi lallaafaa waan taateef
qulqulluu fi durba, kan gatamee fi yatiima na eegi. Yaa Gooftaa
abbaa kamtu akka kee mi'aawaa fi gaarii dha? Kunoo! manneen
abbaa koo Pheenxeeres dhaalaan naaf kenne hundinuu
yeroodhaaf ni bada; manneen dhaala keetii garuu yaa Gooftaa,
kan hin mancaane, kan bara baraa dha."
Kadhannaa Asenath (itti fufa) .
13. "Yaa Gooftaa, salphina koo daawwadhu, yatiima ta'uu kootti
araarami, rakkataas anaaf mararfadhu. Kunoo! Ani Barsiisaa,
hundumaa jalaa baqadhee, michuu namootaa tokkicha si bira
kooluu barbaade. Kunoo, waan gaarii hundumaa dhiiseen ture."
wantoota lafaa fi si bira kooluu barbaade.Gooftaa, uffata gaddaa
fi asheeta uffadhee, qullaa fi kophaa.Kunoo amma uffata mootii
koo kan quncee talbaa gaarii fi meeshaa diimaa warqeedhaan
walitti hidhame uffadhee uffata gurraacha gaddaa uffadheera.
Kunoo!Ani girgiddaa warqee koo hiikee narra darbadhee funyoo
fi huccuu gaddaatiin of hidhadheera.Kunoo!diadem koo fi mitre
koo mataa koo irraa darbadhee cinders of facaase.Kunoo lafti
kutaa koo isa dhagaa halluu hedduu qabuu fi diimaatiin kan
dhaabbate yoo ta’u, duraan dibataan jiidhee huccuu quncee talbaa
ifaa ta’een kan gogfame yoo ta’u, amma imimmaan kootiin
jiidhee asheetaan facaafamuu isaatiin ulfina dhabameera.Kunoo
Gooftaa koo, cinders irraa imimmaan koos suphee baay’een gola
koo keessatti akka daandii bal’aa irratti uumameera.Kunoo
Gooftaa koo irbaata mootii koo fi foon ani sarootaaf kenne.
Kunoo! Akkasumas, Yaa Gooftaa, guyyaa torbaa fi halkan torba
soomadhee buddeena hin nyaannee bishaans hin dhugne, afaan
koos akka girgiddaa, arrabni koo akka gaanfa, funyaan koos akka
qodaa suphee gogeera, fuulli koos ni xiqqeessa, iji koos ni
xiqqaateera imimmaan dhangalaasuun dadhabaniiru. Ati garuu
yaa Waaqayyo gooftaa koo, wallaalummaa koo baay'ee jalaa na
baasi, kanaafis dhiifama naaf godhi, durba ta'ee osoo hin beekin,
karaa irraa maqeera. Kunoo! amma waaqoliin ani kanaan dura
wallaalummaadhaan waaqeffadhe hundinuu amma waaqa
tolfamaa gurri isaanii hin dhageenyee fi du’e ta’uu isaanii
beekeera, isaan caccabsee nama hundumaan akka dhiita’aniif
kenne, hattoonnis warqee fi meetii ta’an isaan saaman , si biras
kooluu barbaade yaa Waaqayyo Gooftaa, tokkicha gara laafessa
fi michuu namootaa. Yaa Gooftaa, ani wallaalummaadhaan
cubbuu baay'ee sirratti hojjedheera, gooftaa koo Yoseef irrattis
dubbii arrabsoo waanan dubbadheef, l gadadoo, ilma kee ta'uu
isaa waanan hin beekneef dhiifama naaf godhi. Gooftaa,
namoonni jal’oonni inaaffaadhaan kakaafaman, ‘Yooseef ilma
tiksee biyya Kana’aan irraa dhufe’ erga naan jedhanii booda, ani
gaddisichi isaan amanee karaa irraa maqeera, homaa isa
balleessee waan hamaa dubbadheera waa'ee isaa, ilma kee ta'uu
isaa osoo hin beekin. Namoota keessaa eenyutu bareedina akkasii
dhalche ykn ni dhalcha? moo eenyu akka isaa, ogeessa fi jabaa
akka Yoseef isa hundumaa bareedaa ta’e? Siif garuu yaa Gooftaa
ani isa nan kenna, sababiin isaas gama kootiin lubbuu koo caalaa
isa jaalladha. Ogummaa ayyaana keetiin isa eegi, akkan miila isaa
dhiqee siree isaa tolchee isa tajaajiluu fi isa tajaajiluuf, garbittii
isaaf ta'uufis akkan yeroo jireenya koo keessatti."
Ergamaan guddaan Mikaa'el Asenaat daawwata.
14. Asenaat Gooftaatti himachuu yommuu dhiisu, kunoo! urjiin
ganamaas gara bahaatti samii keessaa ka’e; Asenaat immoo kana
argee gammadee akkas jedhe: "Waaqayyo Gooftaan egaa
kadhannaa koo dhaga'eeraa? urjiin kun ergamaa fi labsituu
olka'iinsa guyyaa guddaa waan ta'eef." Kunoo immoo! hard by
the morning-star samiin ciccitee ifa guddaa fi hin dubbatamne
tokko mul’ate. Asenaat yommuu argitu, fuula isheetiin citaa
irratti kuftee, achumaan namni samii irraa ifa ergee gara ishee
dhufee mataa ishee gubbaa dhaabate. Akkasumas, yeroo isheen
fuula ishee irra ciiftu, ergamaan waaqummaa, "Asenaat, ka'i"
jedheen. Isheenis akkana jette: "Eenyu kan balballi kutaa koo
cufamee fi masaraan olka'aa ta'eef na waame, akkamitti gara
kutaa kootti gale?" Innis ammas yeroo lammataaf "Asenaat,
Asenaat" jedhee ishee waame. Isheenis, "Kunoo ani yaa gooftaa,
ati eenyu akka taate natti himi" jette. Innis akkana jedhe: "Ani
ajajaa angafa Waaqayyo gooftaa fi ajajaa waraana hundumaa isa
hundumaati: dubbii koo akkan sitti himuuf ka'ii miila kee irra
dhaabadhu." Isheenis fuula ishee ol qabdee argite, kunoo! nama
waan hundumaan akka Yoseef, uffata fi faaya fi ulee mootii
uffatee, fuula isaa akka balaqqeessaa, iji isaas akka ifa aduu,
rifeensi mataa isaa akka abidda ibiddaa ibsaa gubaa ta'uu isaa
malee , harki isaa fi miilli isaas akka sibiilaa ibidda irraa ibsutti,
harka isaa keessaa fi miila isaa keessaa akka ibsaan ni ba’a.
Asenaat waan kana argitee sodaatte, miila ishee irra dhaabbachuu
illee waan hin dandeenyeef, baay'ee sodaatte, qaamni ishee
hundis ni raafamte. Namichis akkas jedheen: "Asenaat,
jajjabeessi, hin sodaatin; garuu ka'ii miila kee irra dhaabadhu,
dubbii koo sitti himuuf." Achiis Asenaat ka'ee miila ishee irra
dhaabbattee, ergamaan sunis akkana jedheen: "Gufuu tokko
malee gara kutaa kee isa lammaffaatti deemi, uffata gurraacha ati
uffatte sana cinatti ciisi, huccuu qodaa mudhii kee irraa gattee,
citaa sana raasi" jedheen mataa kee irraa fuula kee fi harka kee
bishaan qulqulluudhaan dhiqadhuu uffata adii hin tuqamne
uffadhu, girdoo dubrummaa ifaa, isa dachaa ta'een mudhii kee
hidhadhu, deebi'ee gara koo koottaa, ani dubbii sana sitti nan
dubbadha warra Gooftaa biraa gara siif ergaman." Achiis Asenaat
ariifattee gara kutaa ishee isa lammaffaa isa saanduqonni ishee
itti faayaman keessa seentee, saanduqa ishee bantee uffata adii,
gaarii, kan hin tuqamne fuutee uffatte, jalqaba uffata gurraacha
sana ofirraa baasee, funyoo fi huccuu foddaa mudhii ishee irraa
kaaftee fi girdoo ifaa fi dachaa durbummaa isheetiin, girgiddaa
tokko mudhii ishee irratti, girgiddaan tokko immoo harma ishee
irratti hidhate. Isheenis cinders mataa ishee keessaa raaftee
bishaan qulqulluudhaan harkaa fi fuula ishee dhiqxe, uffata
baay'ee bareedaa fi bareedaa ta'e tokko fudhattee mataa ishee
haguugde.
Mikaa'el haadha manaa Yoseef akka taatu Asenaatti hime.
15. Kana boodas gara angafa waaqaatti dhuftee fuula isaa dura
dhaabbattee, ergamaan Gooftaas akkana jedheen: "Ati har'a durba
qulqulluu waan taateef, mataan kees akka kan ta'eef, amma uffata
mataa kee irraa fudhadhu." dargaggeessa tokko." Asenaat immoo
mataa ishee irraa fuudhe. Ammas ergamaan waaqaa akkana
jedha: "Asenaat, durba fi qulqullaa'aa, kunoo, Waaqayyo
gooftaan dubbii himannaa kee fi kadhannaa kee hundumaa
dhaga'eera, salphina fi dhiphina isaas argeera." guyyoota torba
ofirraa ittisuu kee, imimmaan kee irraa suphee baay'een fuula kee
duratti cinders kana irratti uumameera.Haaluma kanaan, Asenath,
durba fi qulqulluu, kunoo maqaan kee kitaaba bara jireenyi bara
baraan hin haqamtu, har'a irraa eegalee garuu ni haaromfta,
haaromfta, ni deebita, buddeena eebbifamaa jireenyaa nyaatta,
xoofoo hin duune guutame ni dhugta, dibata eebbifamaa isa hin
balleessineen ni dibamta.Ta'i gammachuu gaarii yaa Asenaat,
durba fi qulqulluu, kunoo, Waaqayyo gooftaan har'a Yoseefitti
misirroo akka ta'uuf siif kenneera, inni ofii isaatii bara baraan
misirroo kee in ta'a Magaalaa Baqannaa ta’i, sababni isaas si
keessa saboonni baay’een kooluu barbaadanii baallee kee jalatti
ni bultu, saboonni baay’een immoo karaa keetiin gaaddisa ni
argatu, dallaa kee irrattis warri karaa gaabbii Waaqayyoo isa
hundumaa ol ta’etti maxxanan ni eegamu; sababni isaas,
Gaabbiin sun intala isa hundumaa irra ol aanaa waan ta'eef, isheen
ofii isheetii Waaqayyo isa hundumaa ol ta'e siif kadhatti, inni
abbaa Gaabbii waan ta'eef, sa'aatii hundumaa fi warra qalbii
geddaratan hundaaf, isheen immoo ofii isheetii guutuu fi eegduu
durboota hundumaa waan taateef, garmalee si jaallattee fi sa'aatii
hundumaa isiniif kadhattee, warra qalbii diddiirratan hundumaaf
samii irratti iddoo boqonnaa ni kenniti, nama qalbii diddiirrate
hundumaas haaromsiti. Gaabbiin immoo garmalee bareedaadha,
durba qulqulluu fi lallaaftuu fi lallaaftuu dha; kanaafis,
Waaqayyo inni ol aanaan ishee ni jaallata, ergamoonni hundis
ishee ni kabaju, ani immoo baay'ee ishee jaalladha, isheen ofii
isheetis obboleettii koo waan taateef, akkuma isheen durboota
isin jaallattu anis isin jaalladha. Kunoo immoo! gama kootiin gara
Yoseef dhaqee waa'ee kee jechoota kana hundumaa itti nan
dubbadha, innis har'a gara kee dhufee si argee sitti gammadee si
jaallata, misirroo kees in ta'a, ati immoo bara baraan misirroo isaa
jaallatamtuu taati. Haaluma kanaan, yaa Asenaat, na dhaga'i,
uffata cidhaa isa durii fi isa jalqabaa kan durii kaasee kutaa kee
keessa kaa'amee jiru uffadhu, faaya filatte hundumaas naannoo
keetti kaa'i, akka misirroo gaariitti of faayiitii of tolchi isa
qunnamuuf qophaa’aa; sababiin isaas kunoo! inni ofii isaatii har'a
gara kee dhufee si argee ni gammada." Ergamaan Gooftaa bifa
namaa uffate sun jechoota kana Asenaatitti yommuu dubbate,
waan inni dubbate hundumaatti gammachuu guddaadhaan
gammadde ; ifa, maqaan kees bara baraan eebbifamaa dha. Yaa
gooftaa koo ayyaana kee duratti argadheera, dubbii ati natti
dubbatte hunda akka raawwatamuuf akka raawwattu yoo beeke,
hojjettuun kee sitti haa dubbatu." Ergamaan sunis, " Itti fufi
jedhi." Isheen immoo: "Ani si kadhadha yaa gooftaa, siree kun
qulqulluu fi xuraa'aa waan ta'eef siree kana irra xiqqoo taa'i,
kanaaf dhiirri biraas ta'e dubartiin biraa irra taa'ee hin beeku, ani
immoo si dura nan kaa'a minjaala fi buddeena ni nyaatta, anis
wayinii dulloomaa fi gaarii siif fida, urgooftuu isaa gara samiitti
ga'a, atis irraa dhugdee sana booda karaa kee ni deemta." Innis
akkas jedheen: " Ariifadhaa dafii fidaa."
Asenath mana kuusaa ishee keessatti damma tokko argatti.
16. Asenaat immoo dafee minjaala duwwaa fuuldura isaa kaa'e;
akkasumas, yeroo isheen buddeena fiduu jalqabdu, ergamaan
waaqaa: "Akkasumas damma naaf fidi" jedheen. Isheen immoo
dhaabbattee mana kuusaa ishee keessatti qamadii beeyladaa waan
hin qabneef wallaaltee fi gaddite. Ergamaan waaqaa immoo:
"Maaliif dhaabbattee?" Isheenis akkana jette: "Yaa gooftaa koo,
qabeenyi dhaala keenyaa dhihoo waan ta'eef, gurbaa tokko gara
naannoo dheedichaa nan erga, innis dhufee dafee tokko achi irraa
fida, ani immoo si dura nan kaa'a" jette. Ergamaan waaqaa akkas
jedheen: "Mana kuusaa kee seeni, qamadii beeyladaa minjaala
irra ciisee ni argatta; ol fudhadhuu as fidi." Isheen immoo,
"Gooftaa, mana kuusaa koo keessa qamadii beeyladaa hin jiru"
jette. Innis, "Deemi ni argatta" jedhe. Asenaat immoo mana
kuusaa ishee seentee, daadhii daadhii tokko minjaala irra ciisee
arge; koomichis guddaa fi adii akka qorraa fi damma guutee ture,
damma sunis akka bokkaa samii, urgaan isaas akka urgooftuu
jireenyaa ture. Achiis Asenaat ajaa'ibsiifattee ofitti akkana jette:
"Koomiin kun afaan nama kanaa ofii isaatiidhaa?" Asenaat
immoo koomii sana fuudhee fiddee minjaala irra kaa'e, ergamaan
sunis akkana jedheen: "Maaliif 'mana koo keessatti damma hin
jiru' jette, kunoo! ati anaaf fidde?" " Isheenis akkana jette: "Yaa
Gooftaa, ani mana koo keessa damma kaa'ee hin beeku, garuu
akkuma ati jette akkas ta'eera. Kun afaan kee keessaa ba'e? urgaan
isaa akka urgooftuu dibata waan ta'eef." Namichis hubannoo
dubartii sanaatiin kolfe. Achiis gara ofii isaatti ishee waamee,
yeroo isheen dhuftu harka mirgaa isaa diriirsee mataa ishee
qabee, harka mirgaatiin mataa ishee yeroo raasu, Asenaat harka
ergamaa sanaa baay'ee sodaate, sababiin isaas, ibsaan sun irraa
waan ba'eef harka isaa akkaataa sibiilaa diimaa ho’aa ta’een,
haaluma kanaan yeroo hundumaa sodaa guddaadhaan harka
ergamaa sanaa ilaalaa turte. Innis kolfee akkana jedhe: "Asenaat,
iccitiiwwan Waaqayyoo kan hin dubbatamne siif mul'ataniiru
waan ta'eef eebbifamteetta; warri gaabbiidhaan Waaqayyo
gooftaatti maxxanan hundinuu eebbifamoodha, sababiin isaas
koomii kana, koomii kanaaf waan nyaataniif." hafuura
jireenyaati, kanas beeyladootni jannata gammachuu bokkaa
ruuzii jireenyaa kan jannata Waaqayyoo fi daraaraa hundumaa
keessaa tolchanii, ergamootaa fi filatamoo Waaqayyoo
hundumaa fi hundumaa irraas ni nyaatu ilmaan isa hundumaa
gararraa, namni irraa nyaatu hundinuu bara baraan hin du'u."
Achiis ergamaan waaqa harka isaa mirgaa diriirsee qamadii
keessaa xiqqoo tokko fuudhee nyaate, harka isaatiinis waan hafe
afaan Asenaat keessa kaa'ee "nyaati" jedhee isheen nyaate.
Ergamichis akkana jedheen: "Kunoo! amma buddeena jireenyaa
nyaattee, xoofoo hin duune dhugdee, dibata hin balleessineen
dibamteetta; kunoo! amma foon kee har'a burqaa isa hundumaa
caalaa daraaraa jireenyaa in baasa." Ol ka'aa, lafeen kees akka
muka muka jannata gammachuu Waaqayyootti in furdata,
humnoonni hin dadhabne si in eegu, haaluma kanaan
dargaggummaan kee dulloomuu hin argu, bareedinni kees bara
baraan hin badu, garuu akka dallaa ta'a haadha-magaalaa hunda."
Ergamaan sun immoo koomii sana kakaase, seelii koomii sanaa
keessaa beeyladootni baay’een ka’an, seelonni sun lakkoofsa hin
qaban, kuma kudhaniin kuma kudhanii fi kuma kumaatamaan
lakkaa’aman. Beeyladoonnis akka qorraa adii, baalleewwan
isaaniis akka waan diimaa fi diimaa fi akka diimaa turan;
akkasumas ciniinnaa qara qabu, nama tokkollee hin miidhan.
Achiis beeyladootni sun hundinuu miila irraa hanga mataatti
Asenaat marsanii, beeyladootni gurguddoon kan biroon akka
mootittii isaanii seelii keessaa ka’anii, fuula ishee fi funyaan ishee
irratti naanna’anii, afaan ishee fi funyaan ishee irrattis akka
koomii sanaatti koomii tolchan ergamaa dura ciisi; beeyladootni
sun hundinuu koomii afaan Asenaat irra jiru irraa nyaatan.
Ergamaan sun immoo beeylada sanaan, "Amma bakka keessan
dhaqi" jedhe. Sana booda beeyladootni hundinuu ka’anii
balali’anii gara samiitti ni deeman; garuu namoonni Asenaat
miidhuu barbaadan hundi isaanii lafa irratti kufanii du'an.
Ergamaan sun ulee isaa beeylada du'e sana irratti diriirsee, "Isin
illee ka'aatii bakka keessan deemi" jedheen. Achiis beeyladoonni
duʼan hundinuu kaʼanii gara mana murtii mana Asenaatti dhihoo
jirutti baʼanii, muka firii godhatan irratti bakka buufatan.
Mikaa'el ni deema.
17. Ergamaan sunis Asenaati, "Ati waan kana argitee?" Isheen
immoo, "Eeyyee yaa gooftaa koo, ani wantoota kana hundumaa
argeera" jette. Ergamaan waaqaa akkas jedheen: "Dubbiin koo
hundinuu fi quncee talbaa gaariin warqeedhaan walitti hidhame,
mataa tokkoon tokkoon isaanii irrattis gonfoo warqee tokko
tokko ni qabaata; akkuma har'a sitti hime baay'eedha." Yeroo
kana ergamaan Gooftaa yeroo sadaffaaf harka isaa mirgaa
diriirsee cinaacha koomii sanaa tuqee, achumaan ibiddi minjaala
irraa ol bahee koomii sana nyaate, minjaala sana garuu xiqqoollee
hin miidhan. Akkasumas, urgooftuu baay'een gubannaa koomii
keessaa bahee gola sana guutee yommuu guutu, Asenaat ergamaa
waaqaatiin akkana jedhe: "Gooftaa, ani durboota torba kanneen
dargaggummaa kootii kaasee na waliin guddatan, halkan tokkotti
anaa wajjin dhalatan." , kan na eeggatan, hunda isaaniis akka
obboleettii kootti nan jaalladha. Isaan nan waama atiis akkuma na
eebbiftu isaanis ni eebbifta." Ergamaan sunis: "Isaan waami"
jedheen. Achiis Asenaat durboota torban waamee ergamaa duratti
isaan kaa'ee ergamaan sun akkana isaaniin jedhe: "Waaqayyo
Gooftaan inni ol aanaa isin in eebbisa, utubaawwan baqannaa
magaalota torbaa fi filatamtoota mandara sana keessa jiraatan
hundumaa in taatu" jedheen waliin bara baraan isin irra in
boqotu." Wantoota kana boodas ergamaan waaqaa Asenaatiin:
"Gabatee kana fudhadhu" jedhe. Asenaat minjaala sana buqqisuuf
yommuu garagalee, achumaan ija ishee irraa fagaatee, Asenaat
akka gaarii fardeen afur qabuu fi gara bahaatti gara samiitti
deemu arge, gaariin sunis akka abidda ibiddaa, fardeen immoo
akka balaqqeessaa in ta'e , ergamaan sun immoo gaarii sana
gubbaa dhaabatee ture. Achiis Asenaat akkana jedhe: "Ani, inni
gad of deebisu, gowwaa fi gowwaa dha, akka namni samii irraa
gara kutaa kootti dhufeetti waanan dubbadheef! Waaqayyo gara
kutaa kootti akka dhufe hin beeku ture; kunoo! amma gara
samiitti deebi'ee gara samiitti deebi'a." bakka isaa." Isheen
immoo ofuma isheetiin akkas jette: "Yaa Gooftaa, garbittii keetiif
tola oolchi, garbittii keettis araarami, sababiin isaas, ani gama

More Related Content

Similar to Oromo - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf

Mammaaksota hubachuu fi hiikuun
Mammaaksota hubachuu fi hiikuunMammaaksota hubachuu fi hiikuun
Mammaaksota hubachuu fi hiikuunMohammed Abdo
 
Qajeelfama_gahee_hojii_suparvaayizaroota_manneen_barnootaa_naann.pptx
Qajeelfama_gahee_hojii_suparvaayizaroota_manneen_barnootaa_naann.pptxQajeelfama_gahee_hojii_suparvaayizaroota_manneen_barnootaa_naann.pptx
Qajeelfama_gahee_hojii_suparvaayizaroota_manneen_barnootaa_naann.pptxJaafar47
 
Fayyeeraa Waaqoo Ayyaanaa.pdf
Fayyeeraa Waaqoo Ayyaanaa.pdfFayyeeraa Waaqoo Ayyaanaa.pdf
Fayyeeraa Waaqoo Ayyaanaa.pdfgdirbabaa8
 
4_5922252583941967214[1].pptx
4_5922252583941967214[1].pptx4_5922252583941967214[1].pptx
4_5922252583941967214[1].pptxMohammedAbdela7
 
RIFOORMII BARNOOTA.pptx$33€^$×_&3€377×=€€=%
RIFOORMII BARNOOTA.pptx$33€^$×_&3€377×=€€=%RIFOORMII BARNOOTA.pptx$33€^$×_&3€377×=€€=%
RIFOORMII BARNOOTA.pptx$33€^$×_&3€377×=€€=%bakalchabari721
 
Fandii Daandiiwwan Naannoo Oromiyaa.pptx
Fandii Daandiiwwan Naannoo Oromiyaa.pptxFandii Daandiiwwan Naannoo Oromiyaa.pptx
Fandii Daandiiwwan Naannoo Oromiyaa.pptxOlifanAbduraman
 
Boqonnaa tokko
Boqonnaa tokkoBoqonnaa tokko
Boqonnaa tokkodinqicala
 
Adaamaa power point 2015 Efa (1).pptx
Adaamaa power point 2015 Efa (1).pptxAdaamaa power point 2015 Efa (1).pptx
Adaamaa power point 2015 Efa (1).pptxJaafar47
 

Similar to Oromo - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf (20)

Mammaaksota hubachuu fi hiikuun
Mammaaksota hubachuu fi hiikuunMammaaksota hubachuu fi hiikuun
Mammaaksota hubachuu fi hiikuun
 
Oromo - Tobit.pdf
Oromo - Tobit.pdfOromo - Tobit.pdf
Oromo - Tobit.pdf
 
Barnoota dhuugaa Wangeelaa
Barnoota dhuugaa WangeelaaBarnoota dhuugaa Wangeelaa
Barnoota dhuugaa Wangeelaa
 
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumn
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumnBarnoota dhuuga aeditedtwocolumn
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumn
 
Oromo - Testament of Dan.pdf
Oromo - Testament of Dan.pdfOromo - Testament of Dan.pdf
Oromo - Testament of Dan.pdf
 
Oromo - Testament of Gad.pdf
Oromo - Testament of Gad.pdfOromo - Testament of Gad.pdf
Oromo - Testament of Gad.pdf
 
Oromo - Wisdom of Solomon.pdf
Oromo - Wisdom of Solomon.pdfOromo - Wisdom of Solomon.pdf
Oromo - Wisdom of Solomon.pdf
 
Qajeelfama_gahee_hojii_suparvaayizaroota_manneen_barnootaa_naann.pptx
Qajeelfama_gahee_hojii_suparvaayizaroota_manneen_barnootaa_naann.pptxQajeelfama_gahee_hojii_suparvaayizaroota_manneen_barnootaa_naann.pptx
Qajeelfama_gahee_hojii_suparvaayizaroota_manneen_barnootaa_naann.pptx
 
Fayyeeraa Waaqoo Ayyaanaa.pdf
Fayyeeraa Waaqoo Ayyaanaa.pdfFayyeeraa Waaqoo Ayyaanaa.pdf
Fayyeeraa Waaqoo Ayyaanaa.pdf
 
4_5922252583941967214[1].pptx
4_5922252583941967214[1].pptx4_5922252583941967214[1].pptx
4_5922252583941967214[1].pptx
 
RIFOORMII BARNOOTA.pptx$33€^$×_&3€377×=€€=%
RIFOORMII BARNOOTA.pptx$33€^$×_&3€377×=€€=%RIFOORMII BARNOOTA.pptx$33€^$×_&3€377×=€€=%
RIFOORMII BARNOOTA.pptx$33€^$×_&3€377×=€€=%
 
Oromo - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Oromo - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdfOromo - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Oromo - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
 
Oromo - Testament of Naphtali.pdf
Oromo - Testament of Naphtali.pdfOromo - Testament of Naphtali.pdf
Oromo - Testament of Naphtali.pdf
 
Fandii Daandiiwwan Naannoo Oromiyaa.pptx
Fandii Daandiiwwan Naannoo Oromiyaa.pptxFandii Daandiiwwan Naannoo Oromiyaa.pptx
Fandii Daandiiwwan Naannoo Oromiyaa.pptx
 
Oromo - 1st Maccabees.pdf
Oromo - 1st Maccabees.pdfOromo - 1st Maccabees.pdf
Oromo - 1st Maccabees.pdf
 
Boqonnaa tokko
Boqonnaa tokkoBoqonnaa tokko
Boqonnaa tokko
 
Oromo - Testament of Benjamin.pdf
Oromo - Testament of Benjamin.pdfOromo - Testament of Benjamin.pdf
Oromo - Testament of Benjamin.pdf
 
Oromo - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Oromo - The Gospel of the Birth of Mary.pdfOromo - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Oromo - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
 
Adaamaa power point 2015 Efa (1).pptx
Adaamaa power point 2015 Efa (1).pptxAdaamaa power point 2015 Efa (1).pptx
Adaamaa power point 2015 Efa (1).pptx
 
Oromo - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Oromo - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdfOromo - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Oromo - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdfZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
ZULU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
YUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdfYUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YUCATEC MAYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdfYoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfYIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdfXHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdfWestern Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdfWELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdfVIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdfUZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdfUYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdfURDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdfTWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
 
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 

Oromo - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf

 • 1. YOOSEEF FI ASENAAT Asenath ilma mootichaa fi namoota hedduudhaan gaa'ela keessatti barbaadama. 1. Waggaa tokkoffaa badhaadhinaa, ji'a lammaffaa, ji'a shanaffaatti, Fara'oon Yoseef biyya Gibxii guutuu akka naanna'u erge; waggaa tokkoffaa ji'a afraffaatti, ji'a kudha saddeetffaatti, Yoseef gara daangaa Heliyoophoolis dhufee, midhaan biyya sanaa akka cirracha galaanaatti walitti qabaa ture. Magaalattii sana keessa namni tokko, maqaan isaa Pheenxeerees jedhamu, luba Heliyoophoolisii fi ajajaa Fara'oon ture, akkasumas angafa bulchitoota Fara'oon fi bulchitoota Fara'oon hundumaa ture; namni kun immoo garmalee sooressaa fi baay'ee ogeessa fi lallaafaa ture, akkasumas gorsaa Fara'oon ture, sababiin isaas inni bulchitoota Fara'oon hundumaa caalaa of eeggannoo qaba ture. Innis intala durba maqaan ishee Asenaat jedhamtu waggaa kudha saddeet, dheertuu fi bareedduu, durboota lafa irra jiran hundumaa caalaa arguuf baay'ee bareedduu qaba ture. Asenaat mataan ishee durboota durba warra Gibxii wajjin wal hin fakkaanne malee, waan hundumaan akka ijoollee durbaa Ibirootaatti in fakkaatte, akka Saaraa dheeraa, akka Ribqaa bareedduu, akka Raahel bareedduu turte; beekkamtiin bareedina ishee biyya sana hundumaa fi hamma dhuma addunyaatti babal’atee, sababa kanaan ilmaan bulchitootaa fi satraapoonni hundinuu ishee hawwachuu barbaadan, lakki, ilmaan moototaas; dargaggoonni fi jajjaboon hundinuu, sababa isheetiin waldhabdeen guddaan isaan gidduutti uumame, wal loluufis yaalan. Ilmi angafaa Fara'oonis waa'ee ishee dhaga'ee, abbaa isaa haadha manaa akka isaaf kennu kadhachuu isaa itti fufee, akkana jedheen. Abbaan isaas Fara'oonis akkana jedheen: ''Ati biyya kana hundumaa irratti mootii utuu jirtuu, maaliif haadha manaa si gadi ta'e barbaadda? Lakki, garuu kunoo! intalli Yo'aakim Mootii Mo'aab siif kaadhimamtee jirti, isheen mataan ishee mootittii fi baay'ee bareedduudha. Egaa isa kana haadha manaatti ofitti fudhadhu." Masaraan Asenaat keessa jiraatu ibsameera. 2. Asenaat garuu of jajuu fi of tuuluun nama hundumaa tuffatee tuffate, namni tokko illee ishee argee hin beeku goleewwan. Golli inni jalqabaa guddaa fi baay'ee jaallatamaa fi dhagaa diimaatiin kan hojjetame ture, dallaan isaas dhagaa gatii guddaa qabuu fi halluu adda addaa qabuun kan fuula isaa ta'e, foddaan kutaa sanaas warqee irraa kan hojjetame ture. Gola sana keessa waaqoliin warra Gibxii lakkoofsa hin qabne warqee fi meetii ni dhaabbatan, warri Asenaat hundinuu ni waaqeffatu, isheen immoo isaan sodaatte, isheen immoo guyyaa hundumaa aarsaa isaaniif dhiheessiti turte. Kutaan lammaffaan immoo faaya Asenaat hundumaa fi saanduqawwan ishee kan of keessaa qabu siʼa taʼu, warqee, uffata meetii fi warqeedhaan tolfame baayʼee kan daangaa hin qabne, dhagaa filatamaa fi gatii guddaa qabu, uffata bareedaa quncee talbaa irraa tolfame, akkasumas faaya durbummaa ishee hundumaa qaba ture achi ture. Kutaan sadaffaan immoo mana kuusaa Asenaat, wanta gaarii lafaa hundumaa of keessaa qabu ture. Kutaawwan torban hafan immoo durboonni torban Asenaat tajaajilan, tokkoon tokkoon isaanii kutaa tokko qabu, umriin isaanii tokko waan taʼaniif, halkan tokkotti Asenaat wajjin waan dhalataniif, isheen immoo baayʼee isaan jaallatti; akkasumas akka urjii samii garmalee bareedduu turan, namni tokko illee isaanii wajjin haasa’ee hin beeku, mucaan dhiiraa wajjinis haasa’ee hin beeku. Golli guddaan Asenaat durbummaan ishee itti guddatte foddaa sadii qaba ture; foddaan inni jalqabaa immoo baayʼee guddaa ture, mooraa sana gara bahaatti ilaala; inni lammaffaan immoo gara kibbaatti, inni sadaffaan immoo karaa sana ilaala ture. Gola sana keessa siree warqee irraa tolfame tokkos gara bahaatti ilaalaa dhaabatee ture; sireen sun immoo miʼa diimaa warqeedhaan walitti hidhameen kan kaaʼame siʼa taʼu, sireen sun immoo miʼa diimaa fi diimaa fi quncee talbaa gaarii irraa kan hodhame ture. Siree kana irratti Asenaat qofti kan rafe yoo ta'u, dhiiras ta'e dubartii biraa irra taa'ee hin beeku. Akkasumas, mooraa guddaan mana sanatti dhihoo jiru, naannoo mooraa sanaattis dallaan baayʼee olkaʼaan dhagaa gurguddaa reektangulaara taʼaniin ijaarame ni jira ture; mooraa sana keessas karrawwan afur sibiilaan kan uwwifaman siʼa taʼu, isaanis tokkoon tokkoon isaanii dargaggoota ciccimoo kudha saddeet hidhatanii turan; akkasumas mukkeen babbareedoo gosa hundumaa fi firii godhatan hundinuu dallaa sana cinaatti dhaabamaniiru, firii isaanii bilchaatee waan tureef, yeroon isaa yeroo sassaabbii waan ta’eef ; akkasumas burqaa bishaanii badhaadhaa ta'e tokko mirga mooraa sanaa irraa burqaa ture ; burqaa sana jalatti immoo boolla bishaanii guddaan bishaan burqaa sanaa fudhatu tokkotu ture, achiis akkas jechuudhaan lagni tokko mooraa sana gidduu darbee muka mooraa sanaa hundumaa bishaan obaase. Yoseef gara Pheenxereesitti dhufuu isaa beeksise. 3. Waggaa torba badhaadhina sana keessaa waggaa tokkoffaatti, ji'a afraffaatti, ji'a digdamii saddeetffaatti, Yoseef midhaan aanaa sanaa walitti qabaa gara daangaa Heliopolis dhufe. Yoseef immoo gara mandara sanaatti yommuu dhihaatu, “Yeroon sa’aatii sa’aatii walakkaa fi sa’aatii walakkaa guyyaa waan ta’eef, har’a gara kee nan seena” jedhee namoota kudha lama dursee gara luba Heeliyoopolisitti ergee ho'a aduu guddaa, akkasumas foddaa mana kee jalatti akkan qabbaneessuuf." Pheenxerees immoo wantoota kana yommuu dhaga'u gammachuu guddaadhaan gammadee, "Gooftaan koo Yoseef akkan malutti waan natti fakkaateef, Waaqayyo gooftaan Yoseef haa eebbifamu" jedhe. Pheenxeeres immoo ilaaltuu mana isaa waamee akkas jedheen: "Ariifadhu mana koo qopheessi, irbaata guddaa qopheessi, sababiin isaas Yoseef inni jabaan Waaqayyoo har'a gara keenya dhufa." Asenaat immoo abbaa fi haati ishee dhaala isaanii irraa akka dhufan yommuu dhageesse, baay'ee gammaddee: "Abbaa fi haadha koo dhaqee nan ilaala, isaan qabeenya dhaala keenya irraa waan dhufaniif" (for that it yeroon sassaabbii ture). Asenaat immoo daftee gara kutaa uffata ishee ciisutti seentee, uffata quncee talbaa isa diimaa irraa tolfamee fi warqeedhaan walitti hidhame uffatte, girdoo warqee fi mi'a harka isheetti hidhatte; naannoo miila ishee irrattis gogaa warqee irraa tolfame, morma ishee irrattis faaya gatii guddaa qabuu fi dhagaa gati jabeessa, kan gama hundaan faayame, akkasumas maqaan waaqolii Gibxii bakka hundumaatti bocamee, lamaan isaanii iyyuu mi'a harkaa irratti darbatte fi dhagaawwan; akkasumas mataa ishee irratti tiara kaa'attee, mana qulqullummaa ishee irratti gonfoo hidhuun mataa ishee uffata uwwifte. Pheenxeerees Asenaat Yoseefitti gaa’ela akka ta’u yaada dhiheessa. 4. Kana booda ariitiin mana gubbaa ishee irraa sadarkaa gadi buute gara abbaa fi haadha ishee dhuftee isaan dhungatte. Pheenxeereesii fi haati manaa isaa intala isaanii Asenaat akka misirroo Waaqayyootti faayamtee fi miidhagsitee waan arganiif gammachuu guddaadhaan gammadan; isaanis wantoota gaarii dhaala isaanii keessaa fidanii fidanii intala isaaniif kennan;
 • 2. Asenaat immoo wanta gaarii hundumaatti, firii dhuma gannaa fi wayinii fi damee fi gugee irratti, akkasumas mukaa fi harbuu irratti gammade, sababiin isaas hundi isaanii mi'aawaa fi mi'aawaa waan ta'aniif. Pheenxeeres immoo intala isaa Asenaatiin: "Mucaa" jedhe. Isheen immoo: "Ani kunoo gooftaa koo" jette. Innis: "Nu gidduu taa'i, ani dubbii koo sitti nan dubbadha" jedheen. "Kunoo! Yooseef inni jabaan Waaqayyoo har'a gara keenya dhufa, namichi kun immoo biyya Gibxii hundumaa irratti bulchaa ta'eera; Fara'oon mootichi immoo biyya keenya hundumaa fi mootii isaa irratti isa muude, ofii isaatii biyya kana hundumaaf midhaan in kenna." , hongee dhufaa jiru irraas ni fayyisa, Yoseef kun immoo nama waaqeffannaa, fi durba akka ati har'a, namni ogummaa fi beekumsaan jabaatee, hafuura Waaqayyoo isa irrattis ta'e ayyaana . Gooftaan isa keessa jira.Kottu yaa mucaa jaallatamaa, ani haadha manaa isaaf nan kenna, ati immoo misirroo taatee isaaf taata, inni immoo bara baraan misirroo kee in ta'a." Akkasumas, Asenaat dubbii kana abbaa ishee irraa yommuu dhageesse, dafqi guddaan fuula ishee irratti dhangala'ee, dheekkamsa guddaadhaan dheekkamte, ija isheetiin abbaa ishee ilaaltee: "Kanaaf yaa abbaa gooftaa koo" jette , dubbii kana ni dubbatta?Alagaa fi nama baqatee fi gurgurameef booji'amee na kennuu barbaaddaa? Kun ilma tiksee biyya Kana'aan irraa dhufe mitii?Innis ofii isaatii hafeera isa.Kun inni gooftaa isaa wajjin ciisee, gooftaan isaas mana hidhaa dukkanaatti isa darbate, Fara'oon immoo abjuu isaa hamma hiikeetti, akkuma dubartoonni maanguddoon warra Gibxiis hiikanitti, mana hidhaa keessaa isa baase mitii?Lakki, ani garuu ilma angafaa mootichaa nan fuudha, sababiin isaas inni ofii isaatii mootii biyyattii hundumaa waan ta'eef." Wanta kana yommuu dhaga'u Pheenxerees intalli isaa Asenaatitti waa'ee Yoseef caalaatti dubbachuuf ni qaana'e, kanaaf isheen of jajuu fi aariidhaan deebiste. Yoseef mana Pheenxeerees ga'e. 5. Kunoo immoo! dargaggeessi garboota Pheenxeerees keessaa tokko utaalee seenee, "Kunoo, Yoseef balbala mooraa keenyaa dura dhaabbatee jira" jedheen. Asenaat dubbii kana yommuu dhageessee, fuula abbaa fi haadha ishee jalaa baqattee gara mana gubbaatti ol baatee, gara kutaa ishee dhuftee foddaa guddaa sana bira dhaabbattee gara bahaatti ilaaltee Yoseef mana abbaa ishee seenu argite. Pheenxeerees haadha manaa isaa fi firoota isaanii hundumaa fi tajaajiltoonni isaanii Yoseef waliin wal arguuf ba'an; karrawwan mooraa gara bahaatti ilaalu yommuu banaman, Yoseef gaarii Faraʼoon isa lammaffaa keessa taaʼee seene; fardeen afur akka qorra adii fi warqee warqee qaban, gaariin sun hundinuu warqee qulqulluu irraa kan tolfame ture. Yoseef uffata adii fi baay'ee hin argamne uffatee, uffata isaa irratti darbatames diimaa, quncee talbaa gaarii warqeedhaan walitti hidhame irraa hojjetame, mataa isaa irrattis faaya warqee, faaya isaa irrattis dhagaa filatamoo kudha lamaa fi isaa ol ta'e dhagoonni sun balaqqeessa warqee kudha lama, harka mirgaa isaatiin ulee mootii, damee ejersaa diriiree, firii baay'ee kan qabu ture. Egaa Yoseef mana mooraa seenee balballi isaas cufamee, dhiirri fi dubartiin ormaa hundinuu mooraa sanaan alatti hafan, eegdonni karra sanaa gara manaatti dhufanii balbaloota cufaniif, Pheenxeerees haadha manaa isaa fi hundumaa dhufan firoonni isaanii intala isaanii Asenaat malee, lafa irrattis fuula isaaniitiin Yoseefif sagadan; Yoseef immoo gaarii isaa irraa bu'ee harka isaatiin nagaa isaan gaafate. Asenaat Yoseef foddaa irraa arge. 6. Asenaat Yoseef yommuu argitu lubbuun ishee ciccittee garaan ishees ni caccabde, jilbi ishee hiikamee qaamni ishee guutuun ni raafamee sodaa guddaadhaan sodaatte, achiis boo'ee garaa ishee keessatti: "Waayyoo anaaf" jette gaddisiisaa!Amma ani gadheen eessa dhaqa moo fuula isaa jalaa eessatti dhokadha moo Yooseef ilmi Waaqayyoo akkamitti na arga, gama kootiin waa'ee isaa waan hamaa waanan dubbadheef?Waayyoo ana gaddisiisaa!inni ofii isaatii bakka dhokataa hundumaa waan argee waan hundumaa waan beekuuf, ifa guddaa isa keessa jiruun wanti dhokataan tokkollee isa hin baasu?Ammas Waaqni Yoseef ayyaana haa ta'u anaaf wallaalummaadhaan dubbii hamaa isa irratti waanan dubbadheef.Amma ani gadheen maal hordofa?Ani: Yoseef ilmi tiksee biyya Kana’aan dhufa hin jennee?Amma gara keenya dhufeera gaarii isaa keessa akka aduu samii irraa, har'as mana keenya seene, akka ifa lafa irrattis itti ibsa. Ani garuu gowwaa fi ija jabaadha, sababiin isaas ani isa tuffadhee, waa'ee isaa dubbii hamaa waanan dubbadheef, Yoseef ilma Waaqayyoo ta'uu isaa waanan hin beekneef. Namoota keessaa eenyutu yoomiyyuu bareedina akkasii ni dhalcha, ykn gadameessa dubartii kamtu ifa akkanaa ni deesse? Abbaa kootti dubbii hamaa waanan dubbadheef, gadhee dha, gowwaa dha. Kanaaf, amma abbaan koo Yoseefitti naaf haa kennu, kana caalaas garbittii fi garbittii ta'ee, ani immoo bara baraan garbummaa isaa nan ta'a." Yoseef foddaa biratti Asenaat arge. 7. Yoseef immoo mana Pheenxereesitti seenee teessoo irra taa'e. Yoseef immoo warra Gibxii wajjin waan hin nyaanneef, miilla isaa dhiqatanii, minjaala adda ba'anii fuuldura isaa kaa'an. Yoseef immoo ol ilaalee Asenaat gara alaatti ilaalu arge, Pheenxereesiin immoo: "Dubartiin foddaa bira mana gubbaa keessa dhaabbattee jirtu sun eenyu? Mana kana keessaa haa deemtu" jedheen. Yoseef, "Isheenis akka na hin aarsineef" jedhee sodaate. Sababiin isaas, haadhotii manaa fi ijoollee durbaa bulchitootaa fi bulchitoonni biyya Gibxii hundumaa isa wajjin ciisuudhaaf isa aarsu turan; garuu haadhotii manaa fi ijoollee durbaa warra Gibxii hedduun, warri Yoseef argan, bareedina isaatiif dhiphataniiru; akkasumas ergamtoota dubartoonni warqee fi meetii fi kennaa gati jabeessa qabatanii itti ergan Yoseef "Waaqa gooftaa fi fuula abbaa koo Israa'el duratti cubbuu hin hojjedhu" jedhee doorsisaa fi arrabsoodhaan deebisee erge. Yoseef yeroo hundumaa Waaqayyoon ija isaa dura waan qabuuf, ajaja abbaa isaa yeroo hundumaa yaadata ture; sababiin isaas Yaaqoob yeroo baay'ee ilma isaa Yooseef fi ilmaan isaa hundumaa akkas jedhee dubbatee fi gorsa ture: "Yaa ijoollee, dubartii ormaa irraa of eegaa, ishee wajjin walitti dhufeenya qabaachuun badiisaa fi badiisa waan ta'eef." Kanaaf Yoseef akkana jedhe: "Dubartittiin sun mana kana irraa haa deemtu" jedhe. Pheenxeeres immoo akkana jedheen: "Yaa gooftaa koo, dubartiin ati mana gubbaa dhaabbattee argite sun orma miti, garuu intala keenya, dhiira hundumaa kan jibbu, har'a si qofa malee dhiirri biraa ishee argee hin beeku; fi." , yoo barbaadde yaa gooftaa, intalli keenya sun akka obboleettii keetii waan taateef, dhuftee sitti dubbatti." Yoseef immoo gammachuu guddaadhaan gammade, sababiin isaas Pheenxerees: "Isheen durba nama hundumaa jibbitudha" jedheera. Yoseef immoo Pheenxeereesii fi haadha manaa isaatiin: "Isheen intala keessan yoo taate, durba yoo taate, haa dhuftu, obboleettii koo waan taateef, har'a jalqabee akka obboleettii kootti ishee nan jaalladha" jedhe.
 • 3. Yoseef Asenaat ni eebbise. 8. Achiis haati ishee gara mana gubbaatti ol baatee Asenaat gara Yoseefitti fiddee, Pheenxeereenis akkana jetteen: "Obboleessa kee dhungadhu, innis akkuma ati har'aa durba waan ta'eef, akka ati dhiira ormaa hundumaa jibbituttis dubartii ormaa hundumaa jibba." ." Asenaat immoo Yoseefiin: "Yaa gooftaa, Waaqayyo isa hundumaa irraa eebbifamaa" jedheen. Yoseef immoo akkana jedheen: ''Waaqayyo inni waan hundumaa jiraachisu si in eebbisa, intala" jedheen. Pheenxeerees intala isaa Asenaatiin akkas jedhe: "Kottu obboleessa kee dhungadhu." Yeroo sana Asenaat Yoseef dhungachuuf ol ba'u, Yoseef mirga isaa diriirse harka ishee irra kaa'ee, qoochoo ishee lamaan gidduutti harma ishee irra kaa'e (qaamni ishee duruu akka abaaboo jaallatamaa ta'ee dhaabbatee waan tureef), Yoseef immoo akkas jedhe: "Namni Waaqayyoon waaqeffatu, isa afaan isaatiin Waaqa jiraataa eebbisuuf hin ta'u; buddeena eebbifamaa jireenyaa nyaatee, xoofoo eebbifamaa kan hin duune dhugee, dibata eebbifamaa kan hin balleessineen dibama, dubartii ormaa afaan isheetiin waaqa tolfamaa du’ee fi gurri isaanii hin dhageenye eebbiftee buddeena ciniinuu minjaala isaanii irraa nyaattu dhungachuuf dhugaatii isaanii keessaa xoofoo gowwoomsaa dhugee dibata badiisaa in dibama; namni Waaqayyoon waaqeffatu garuu haadha isaa fi obboleettii haadha isaa irraa dhalattee obboleettii gosa isaa irraa dhalattee fi haadha manaa sofaa isaa qooddattu, waaqa jiraataa afaan isaaniitiin eebbisan ni dhungata. Akkasuma, dubartiin Waaqayyoon waaqeffattu dhiira orma dhungachuun ishee hin malu, kunis Waaqayyo gooftaa duratti jibbisiisaadha." ;yeroo isheen ija ishee banattee Yoseef jabeessitee ilaalaa utuu jirtuu imimmaan isaanii dhangala'e.Yooseef immoo yeroo isheen boo'u argee, inni garraamii fi gara laafessa, nama Gooftaa sodaatu waan ta'eef baay'ee ishee mararfate.Ergasii inni harka isaa mirgaa mataa ishee olitti ol kaasee akkana jedhe: "Yaa Gooftaa Waaqayyo abbaa koo Israa'el, Waaqa hundumaa ol ta'ee fi jabaa, isa waan hundumaa jiraachisu, dukkana keessaa gara ifaatti, jal'ina irraa gara dhugaatti, du'a irraas gara jireenyaatti kan waamu; ati durba kanas eebbisi, lubbuu ishee jiraachisi, hafuura qulqulluu keetiinis haaromsi, buddeena jireenya keetii haa nyaattu, xoofoo eebba keetiis haa dhugdu, saba kee warra wanti hundinuu osoo hin uumamin dura filattee wajjin ishee haa lakkaa'i; boqonnaa kee isa ati filatamtoota keetiif qopheessitutti haa galtu, jireenya kee isa bara baraa keessas bara baraan haa jiraattu." Asenath soorama bahee Yooseef immoo deemuuf qophaa'a. 9. Asenaat immoo gammachuu guddaadhaan eebba Yoseefitti gammade. Achiis ariifattee kophaa ishee gara mana gubbaa ishee ol baatee, gammachuu fi gadda fi sodaa guddaa waan taʼeef, dadhabbiidhaan siree ishee irra kufte; Yoseef irraa dubbii kana yommuu dhageessee, akkasumas maqaa Waaqayyoo isa hundumaa ol taʼeen yommuu ishee wajjin dubbatu dafqi wal irraa hin cinne ishee irratti dhangalaʼe. Ergasii boo’icha guddaa fi hadhaa’aa ta’een boosse, waaqolii ishee waaqeffachuuf baratte, waaqolii tolfamoo ishee tuffattee galgala dhufuu eegde irraas gaabbiidhaan garagalte. Yoseef garuu nyaatee dhuge; namoota isa tajaajilan immoo fardeen sana gaarii isaaniitti akka hidhan, akkasumas guutummaa biyyattii akka naannaʼan itti hime. Pheenxeereesis Yoseefiin: "Gooftaan koo har'a as haa bultii, ganama immoo ni deemta" jedhe. Yoseef immoo akkas jedhe: "Lakki garuu har'a nan deema, guyyaan Waaqayyo wantoota uumaman hundumaa itti tolchuu jalqabe waan ta'eef, guyyaa saddeettaffaattis gara keessaniitti deebi'ee as nan bulcha" jedhe. Asenaat waaqolii Gibxii gantee of gadi qabdi. 10. Yoseef mana keessaa erga bahee booda, Pheenxeereesii fi firoonni isaa hundinuu gara dhaala isaaniitti in deeman, Asenaat immoo durboota torban sanaa wajjin kophaa isaa hafe, fedhii malee hamma aduun lixxutti boo'aa ture; isheen immoo buddeena hin nyaattu, bishaans hin dhugne, garuu utuu hundinuu raftee jirtuu, isheen kophaa ishee dammaqxee boo'aa turte, yeroo baay'ee harka isheetiin harma ishee dha'aa turte. Wantoota kana booda Asenaat siree ishee irraa kaatee, mana gubbaa irraa callistee sadarkaa gadi buute, gara karra sanaatti yommuu dhuftu, balbala manaa sana ijoollee ishee wajjin ciiftee argite; ariitiinis haguuggii gogaa golgaa sanaa balbala irraa buusee cinderiin guuttee gara mana gubbaatti ol baatee lafa kaa'e. Sana booda balbala sana sirriitti cuftee sibiilli cinaacha irraa hidhuun boo’icha baay’ee fi baay’ee guddaa ta’een boo’icha guddaadhaan boo’e. Durbi Asenaat durboota hunda caalaa jaallatte garuu aarii ishee dhageessee durboota kaanis erga dammaqsitee booda balbala sanatti dhuftee cufamee argatte. Akkasumas, boo'icha fi boo'icha Asenaat erga dhaggeeffattee booda, ala dhaabbattee akkas jetteen: "Maal ta'e yaa gooftaa koo, maaliif gadditee? Maaltu immoo kan si rakkisu? Nutti banaa haa ta'u." si argina." Asenaat immoo keessa cufamee akkas jedheen: "Dhukkubbiin guddaan fi hamaan mataa kootti gale, siree koo irra boqodheera, ka'ee siif banuu hin danda'u, kanas qaama koo hundumaa irratti dadhabaadha." Kanaaf tokkoon tokkoon keessan gara kutaa ishee dhaqaatii rafaa, naaf haa tasgabbaa'u." Akkasumas, durboonni tokkoon tokkoon isaanii gara kutaa mataa isaaniitti yeroo deeman, Asenaat kaatee balbala kutaa ciisichaa ishee callistee bantee, gara kutaa ishee lammaffaa bakka sanduqni faaya ishee jirutti deemte, saanduqa ishee bantee gurraacha fi sombre tunic kan isheen uffatte fi yeroo obboleessi ishee angafaa du'u gaddite. Egaa, uffata kana erga fudhattee booda, baattee gara kutaa ishee seentee, ammas balbala sana sirriitti cuftee, booltii sana cinaacha irraa gara galchite. Achiis, kanaaf, Asenaat uffata mootii ishee ofirraa baaftee, uffata gaddaa uffatte, girdoo warqee ishee hiiktee funyoodhaan of hidhattee, mataa ishee irraa tiaraa, jechuunis mitra, akkasumas gonfoo fi sansalatni harka ishee fi miila ishee irraa ka’es hundi isaanii lafa irra kaa’amaniiru. Achiis uffata ishee isa filatamaa fi girdoo warqee fi miitiraa fi gonfoo ishee fudhattee, foddaa gara kaabaatti ilaalu keessaa, gara hiyyeeyyiitti darbatti. Achiis waaqolii ishee kutaa ishee keessa jiran hundumaa, waaqolii warqee fi meetii lakkoofsi isaanii hin qabne fudhattee, caccabsitee hiyyeeyyii fi kadhattootaaf foddaa keessaa darbatte. Ammas, Asenaat irbaata mootii ishee fi furdaa fi foon qurxummii fi re'ee, aarsaa waaqolii ishee hundumaa, fi mi'a wayinii dhugaatii dhugdee, hunduma isaanii foddaa isa kaaba ilaalu sanaan akka nyaata saawwan sanaatti darbatte . 2 Wantoota kana boodas haguuggii gogaa citaa of keessaa qabu fuutee lafa irratti naqxe; achiis uffata gaddaa fudhattee mudhii ishee hidhatte; kiyyoo rifeensa mataa ishee irraas hiiktee, asheeta mataa ishee irratti facaafte. Isheen immoo lafa irrattis cinders facaasaa, cinders irrattis kuftee harma ishee harka isheetiin yeroo hundumaa rukutte, halkan guutuus hamma ganamaatti boo'ichaan boo'aa turte. Asenaat ganama ka'ee yommuu argu, kunoo! cinders akka suphee imimmaan ishee irraa jala ture, ammas hamma aduun lixxutti cinders irratti fuula ishee irratti kufte. Akkasitti, Asenaat guyyaa torbaaf godhe, waanuma fedhe hin dhandhamne. Asenaat Waaqa Ibrootaa kadhachuuf murteessa. 11. Guyyaa saddeettaffaattis, yeroo bari'ee simbirroonni reefuu qoosuu fi saroonni namoota karaa irra darban irratti boo'an,
 • 4. Asenaat garmalee dadhabdee waan turteef, mataa ishee lafaa fi citaa isheen irra teesse irraa xiqqoo ol kaafte salphina guddaa ishee irraas humna qaama ishee dhabdee turte; sababiin isaas Asenaat dadhabdee dadhabdee humni ishees waan dadhabeef, foddaa gara bahaatti ilaalu jala teessee gara dallaa sanaatti garagalte; mataa ishee immoo jilba ishee mirgaa irratti quba harka ishee wal-xaxaa gootee garaa ishee irra ciifte; afaan ishee cufamtee, guyyaa torbaa fi halkan torba salphina ishee keessattis hin banne. Isheenis garaa ishee keessatti afaan ishee osoo hin banin akkana jette: "Ani gad of deebisu maalan godha moo eessa dhaqa? Booda deebi'ee eenyu biratti kooluu argadha? ykn durba isheen eenyuun haasa'a" jette yatiima fi lafa onaa fi hundumaan kan gatamee fi jibbame?Hundi amma na jibbuu dhufaniiru, kana keessaas abbaa koo fi haadha koo illee, kanaaf ani waaqolii jibbaan tuffadhee isaan irraa fagaadhee hiyyeeyyiif kenneera namootaan akka balleessan.Abbaan koo fi haati koos: "Asenaat intala keenya miti" jedhanii waan turaniif.Garuu firoonni koo hundinuu waaqolii isaanii badiisaaf waanan kenneef ana jibuudhaaf dhufaniiru.Ani immoo jibbe nama hundumaa fi warri na hawwatan hundumaa, amma salphina koo kana keessatti hundumaan jibbameera isaanis rakkina kootti gammadu.Gooftaan fi Waaqni Yoseef isa jabaa garuu warra waaqa tolfamaa waaqeffatan hundumaa ni jibba, inni Waaqayyo hinaaffaa waan ta'eef waaqayyolii ormaa waaqeffatan hundumaa irrattis sodaachisaa akkuman dhaga'e, waaqolii tolfamoo du'anii fi gurri isaanii hin dhageenye waanan waaqeffateef, isaan eebbiseef, anas ana jibbe. Amma garuu aarsaa isaanii irraa fagaadheera, afaan koos minjaala isaanii irraa fagaateera, afaan koo waan xuraa’eef, Waaqayyo gooftaa samii, isa hundumaa caalaa ol aanaa fi humna guddaa qabu Yoseef waamuuf ija jabina hin qabu aarsaa waaqolii tolfamoo. Garuu Waaqni Ibrootaa Waaqa dhugaa, Waaqa jiraataa, Waaqa gara laafessaa fi gara laafessa, obsaa fi araara guutuu fi lallaafaadha, cubbuu nama hin lakkaa'u gad of deebisa, keessumaa immoo nama wallaaluudhaan cubbuu hojjetee, yeroo dhiphina nama dhiphateetti seera jal'ina irratti hin murteessine; haaluma kanaan anis inni gad of deebisu ija jabaadhee gara isaatti deebi'ee isa biratti kooluu galfadhee cubbuu koo hundumaa itti himadhee kadhannaa koo isa duratti nan dhangalaasa, innis gadadoo kootti ni araara. Inni salphina koo fi gadda lubbuu koo kana argee natti mararfachuu, akkasumas yatiima gadadoo fi durbummaa koo argee na ittisuu eenyutu beeka? sababiin isaas, akkuman dhaga’utti, inni mataan isaa abbaa yatiima, jajjabina warra dhiphataniif, gargaaraa warra ari’atamaniiti. Garuu haala kamiinuu, anis inni gad of deebisu ija jabaadhee itti nan boo'a. Achiis Asenaat dallaa isheen teesse irraa kaatee jilbeenfattee gara bahaatti ol kaaftee ija ishee gara samiitti qajeelchitee afaan ishee bantee Waaqayyoon dubbatte. Kadhannaa Asenath 12. Kadhannaa fi himannaa Asenaat: "Gooftaa Waaqayyo warra qajeelota, kan baroota uumee waan hundumaaf jireenya kan kennu, uumama kee hundumaaf hafuura jireenyaa kan kenne, wanta ijaan hin mul'anne ifatti kan baase, kan uume." waan hundumaa fi wantoota hin mul'anne mul'ise, samii ol kaaftee lafa bishaan irratti hundee goote, dhagaa gurguddaa boolla bishaanii irratti kan dhaabde, inni immoo hamma dhumaatti fedha kee raawwachaa jira malee bishaan keessa hin lixne; sababni isaas ati gooftaa, dubbichi dubbattee wanti hundinuu uumame, dubbiin kee Gooftaa, jireenya uumamtoota kee hundumaati, gara keetti baqadheen baqadha yaa Gooftaa waaqa koo, kana booda gara keetti nan iyya Yaa Gooftaa , cubbuu koo siif nan himadha, kadhannaa koo siif nan dhangalaasa Yaa Gooftaa, seera jal'ina koo siif nan mul'isa.Na qusadhu yaa Gooftaa, na qusadhu, cubbuu baay'ee sirratti hojjedheef, seera malees hojjedheera Waaqayyoon hin sodaanne, ani waan hin dubbatamne, fuula kee durattis hamaa dubbadheera, afaan koo Gooftaa, aarsaa waaqa tolfamaa warra Gibxii fi minjaala waaqolii isaanii irraa xuraa'eera; ija kee, beekumsaan fi wallaaluudhaan waaqa tolfamaa du'ee fi gurri isaanii hin dhageenye sagaduu kootiin Waaqayyoon hin sodaanne hojjedhe, afaan koo siif banuuf hin malu yaa Gooftaa, ani gaddisiisaa Asenaat intala Pheenxeeres luba, durba fi mootittii, kan yeroo tokko of tuultuu fi of tuultuu fi qabeenya abbaa kootiin nama hundumaa caalaa kan badhaadhe, amma garuu yatiima fi lafa onaa fi nama hundumaa irraa kan gatame. Yaa Gooftaa gara kee nan baqadha, kadhannaa koos gara keetti nan dhiheessa, gara keetti nan iyya. Warra na duukaa bu'an jalaa na oolchi. Gooftaa, osoon isaan hin fudhatamiin; sababiin isaas, akka daa'imni tokko sodaate gara abbaa isaa fi haadha isaatti baqatu, abbaan isaas harka isaa diriirsee harma isaa irratti isa qabee aIso godhi. Gooftaa harka kee isa hin xuraa’ee fi suukaneessaa akka abbaa daa’ima jaallatuutti natti diriirsi, harka diina miira ol ta’e jalaa na qabi. Kunoo! leenci durii fi gara jabeessa fi gara jabeessa ta'e abbaa waaqolii warra Gibxii waan ta'eef, waaqoliin warra waaqa tolfamaas ijoollee isaa waan ta'aniif na ari'a, ani isaan jibbuu dhufeera, isaan irraas baase, sababni isaas isaan ijoollee leencaati, waaqolii warra Gibxii hunda narraa gatee isaan balleesse, leenci ykn abbaan isaanii seexanni natti dheekkamuun na liqimsuuf yaalaa jira. Ati garuu yaa Gooftaa harka isaa jalaa na baasi, anis afaan isaa irraa nan oolcha, akka inni na cicciree abidda ibiddaatti na hin darbannee, ibiddis gara obomboleettiitti na darbatee, obomboleettiin dukkana keessattis akka na mo'ateef gad fageenya galaanaatti na darbadhu, bineensi guddaan bara baraa kaasee na liqimsa, ani bara baraan nan bada. Yaa Gooftaa, wanti kun hundinuu osoo natti hin dhufin na oolchi; Yaa Gooftaa, nama lafa onaa fi ittisa hin qabne na oolchi, sababiin isaas abbaan koo fi haati koo na gananii, ‘Asenaat intala keenya miti’ waanan jedhaniif, sababiin isaas ani waaqolii isaanii caccabsee akka waan guutummaatti isaan jibbeetti isaan balleesseera. Ammas yatiima fi lafa onaa ta'eera, si malee abdii biraa hin qabu. Gooftaa, yaa michuu namootaa, ati abbaa yatiimotaa fi falmaa warra ari'atamaa fi gargaaraa warra rakkatan qofa waan taateef, araara kee malee baqannaa biraa hin ta'in. Naaf araarami Gooftaa, ati tokkichi Gooftaa abbaa mi'aawaa fi gaarii fi lallaafaa waan taateef qulqulluu fi durba, kan gatamee fi yatiima na eegi. Yaa Gooftaa abbaa kamtu akka kee mi'aawaa fi gaarii dha? Kunoo! manneen abbaa koo Pheenxeeres dhaalaan naaf kenne hundinuu yeroodhaaf ni bada; manneen dhaala keetii garuu yaa Gooftaa, kan hin mancaane, kan bara baraa dha." Kadhannaa Asenath (itti fufa) . 13. "Yaa Gooftaa, salphina koo daawwadhu, yatiima ta'uu kootti araarami, rakkataas anaaf mararfadhu. Kunoo! Ani Barsiisaa, hundumaa jalaa baqadhee, michuu namootaa tokkicha si bira kooluu barbaade. Kunoo, waan gaarii hundumaa dhiiseen ture." wantoota lafaa fi si bira kooluu barbaade.Gooftaa, uffata gaddaa fi asheeta uffadhee, qullaa fi kophaa.Kunoo amma uffata mootii koo kan quncee talbaa gaarii fi meeshaa diimaa warqeedhaan walitti hidhame uffadhee uffata gurraacha gaddaa uffadheera. Kunoo!Ani girgiddaa warqee koo hiikee narra darbadhee funyoo fi huccuu gaddaatiin of hidhadheera.Kunoo!diadem koo fi mitre koo mataa koo irraa darbadhee cinders of facaase.Kunoo lafti kutaa koo isa dhagaa halluu hedduu qabuu fi diimaatiin kan dhaabbate yoo ta’u, duraan dibataan jiidhee huccuu quncee talbaa ifaa ta’een kan gogfame yoo ta’u, amma imimmaan kootiin
 • 5. jiidhee asheetaan facaafamuu isaatiin ulfina dhabameera.Kunoo Gooftaa koo, cinders irraa imimmaan koos suphee baay’een gola koo keessatti akka daandii bal’aa irratti uumameera.Kunoo Gooftaa koo irbaata mootii koo fi foon ani sarootaaf kenne. Kunoo! Akkasumas, Yaa Gooftaa, guyyaa torbaa fi halkan torba soomadhee buddeena hin nyaannee bishaans hin dhugne, afaan koos akka girgiddaa, arrabni koo akka gaanfa, funyaan koos akka qodaa suphee gogeera, fuulli koos ni xiqqeessa, iji koos ni xiqqaateera imimmaan dhangalaasuun dadhabaniiru. Ati garuu yaa Waaqayyo gooftaa koo, wallaalummaa koo baay'ee jalaa na baasi, kanaafis dhiifama naaf godhi, durba ta'ee osoo hin beekin, karaa irraa maqeera. Kunoo! amma waaqoliin ani kanaan dura wallaalummaadhaan waaqeffadhe hundinuu amma waaqa tolfamaa gurri isaanii hin dhageenyee fi du’e ta’uu isaanii beekeera, isaan caccabsee nama hundumaan akka dhiita’aniif kenne, hattoonnis warqee fi meetii ta’an isaan saaman , si biras kooluu barbaade yaa Waaqayyo Gooftaa, tokkicha gara laafessa fi michuu namootaa. Yaa Gooftaa, ani wallaalummaadhaan cubbuu baay'ee sirratti hojjedheera, gooftaa koo Yoseef irrattis dubbii arrabsoo waanan dubbadheef, l gadadoo, ilma kee ta'uu isaa waanan hin beekneef dhiifama naaf godhi. Gooftaa, namoonni jal’oonni inaaffaadhaan kakaafaman, ‘Yooseef ilma tiksee biyya Kana’aan irraa dhufe’ erga naan jedhanii booda, ani gaddisichi isaan amanee karaa irraa maqeera, homaa isa balleessee waan hamaa dubbadheera waa'ee isaa, ilma kee ta'uu isaa osoo hin beekin. Namoota keessaa eenyutu bareedina akkasii dhalche ykn ni dhalcha? moo eenyu akka isaa, ogeessa fi jabaa akka Yoseef isa hundumaa bareedaa ta’e? Siif garuu yaa Gooftaa ani isa nan kenna, sababiin isaas gama kootiin lubbuu koo caalaa isa jaalladha. Ogummaa ayyaana keetiin isa eegi, akkan miila isaa dhiqee siree isaa tolchee isa tajaajiluu fi isa tajaajiluuf, garbittii isaaf ta'uufis akkan yeroo jireenya koo keessatti." Ergamaan guddaan Mikaa'el Asenaat daawwata. 14. Asenaat Gooftaatti himachuu yommuu dhiisu, kunoo! urjiin ganamaas gara bahaatti samii keessaa ka’e; Asenaat immoo kana argee gammadee akkas jedhe: "Waaqayyo Gooftaan egaa kadhannaa koo dhaga'eeraa? urjiin kun ergamaa fi labsituu olka'iinsa guyyaa guddaa waan ta'eef." Kunoo immoo! hard by the morning-star samiin ciccitee ifa guddaa fi hin dubbatamne tokko mul’ate. Asenaat yommuu argitu, fuula isheetiin citaa irratti kuftee, achumaan namni samii irraa ifa ergee gara ishee dhufee mataa ishee gubbaa dhaabate. Akkasumas, yeroo isheen fuula ishee irra ciiftu, ergamaan waaqummaa, "Asenaat, ka'i" jedheen. Isheenis akkana jette: "Eenyu kan balballi kutaa koo cufamee fi masaraan olka'aa ta'eef na waame, akkamitti gara kutaa kootti gale?" Innis ammas yeroo lammataaf "Asenaat, Asenaat" jedhee ishee waame. Isheenis, "Kunoo ani yaa gooftaa, ati eenyu akka taate natti himi" jette. Innis akkana jedhe: "Ani ajajaa angafa Waaqayyo gooftaa fi ajajaa waraana hundumaa isa hundumaati: dubbii koo akkan sitti himuuf ka'ii miila kee irra dhaabadhu." Isheenis fuula ishee ol qabdee argite, kunoo! nama waan hundumaan akka Yoseef, uffata fi faaya fi ulee mootii uffatee, fuula isaa akka balaqqeessaa, iji isaas akka ifa aduu, rifeensi mataa isaa akka abidda ibiddaa ibsaa gubaa ta'uu isaa malee , harki isaa fi miilli isaas akka sibiilaa ibidda irraa ibsutti, harka isaa keessaa fi miila isaa keessaa akka ibsaan ni ba’a. Asenaat waan kana argitee sodaatte, miila ishee irra dhaabbachuu illee waan hin dandeenyeef, baay'ee sodaatte, qaamni ishee hundis ni raafamte. Namichis akkas jedheen: "Asenaat, jajjabeessi, hin sodaatin; garuu ka'ii miila kee irra dhaabadhu, dubbii koo sitti himuuf." Achiis Asenaat ka'ee miila ishee irra dhaabbattee, ergamaan sunis akkana jedheen: "Gufuu tokko malee gara kutaa kee isa lammaffaatti deemi, uffata gurraacha ati uffatte sana cinatti ciisi, huccuu qodaa mudhii kee irraa gattee, citaa sana raasi" jedheen mataa kee irraa fuula kee fi harka kee bishaan qulqulluudhaan dhiqadhuu uffata adii hin tuqamne uffadhu, girdoo dubrummaa ifaa, isa dachaa ta'een mudhii kee hidhadhu, deebi'ee gara koo koottaa, ani dubbii sana sitti nan dubbadha warra Gooftaa biraa gara siif ergaman." Achiis Asenaat ariifattee gara kutaa ishee isa lammaffaa isa saanduqonni ishee itti faayaman keessa seentee, saanduqa ishee bantee uffata adii, gaarii, kan hin tuqamne fuutee uffatte, jalqaba uffata gurraacha sana ofirraa baasee, funyoo fi huccuu foddaa mudhii ishee irraa kaaftee fi girdoo ifaa fi dachaa durbummaa isheetiin, girgiddaa tokko mudhii ishee irratti, girgiddaan tokko immoo harma ishee irratti hidhate. Isheenis cinders mataa ishee keessaa raaftee bishaan qulqulluudhaan harkaa fi fuula ishee dhiqxe, uffata baay'ee bareedaa fi bareedaa ta'e tokko fudhattee mataa ishee haguugde. Mikaa'el haadha manaa Yoseef akka taatu Asenaatti hime. 15. Kana boodas gara angafa waaqaatti dhuftee fuula isaa dura dhaabbattee, ergamaan Gooftaas akkana jedheen: "Ati har'a durba qulqulluu waan taateef, mataan kees akka kan ta'eef, amma uffata mataa kee irraa fudhadhu." dargaggeessa tokko." Asenaat immoo mataa ishee irraa fuudhe. Ammas ergamaan waaqaa akkana jedha: "Asenaat, durba fi qulqullaa'aa, kunoo, Waaqayyo gooftaan dubbii himannaa kee fi kadhannaa kee hundumaa dhaga'eera, salphina fi dhiphina isaas argeera." guyyoota torba ofirraa ittisuu kee, imimmaan kee irraa suphee baay'een fuula kee duratti cinders kana irratti uumameera.Haaluma kanaan, Asenath, durba fi qulqulluu, kunoo maqaan kee kitaaba bara jireenyi bara baraan hin haqamtu, har'a irraa eegalee garuu ni haaromfta, haaromfta, ni deebita, buddeena eebbifamaa jireenyaa nyaatta, xoofoo hin duune guutame ni dhugta, dibata eebbifamaa isa hin balleessineen ni dibamta.Ta'i gammachuu gaarii yaa Asenaat, durba fi qulqulluu, kunoo, Waaqayyo gooftaan har'a Yoseefitti misirroo akka ta'uuf siif kenneera, inni ofii isaatii bara baraan misirroo kee in ta'a Magaalaa Baqannaa ta’i, sababni isaas si keessa saboonni baay’een kooluu barbaadanii baallee kee jalatti ni bultu, saboonni baay’een immoo karaa keetiin gaaddisa ni argatu, dallaa kee irrattis warri karaa gaabbii Waaqayyoo isa hundumaa ol ta’etti maxxanan ni eegamu; sababni isaas, Gaabbiin sun intala isa hundumaa irra ol aanaa waan ta'eef, isheen ofii isheetii Waaqayyo isa hundumaa ol ta'e siif kadhatti, inni abbaa Gaabbii waan ta'eef, sa'aatii hundumaa fi warra qalbii geddaratan hundaaf, isheen immoo ofii isheetii guutuu fi eegduu durboota hundumaa waan taateef, garmalee si jaallattee fi sa'aatii hundumaa isiniif kadhattee, warra qalbii diddiirratan hundumaaf samii irratti iddoo boqonnaa ni kenniti, nama qalbii diddiirrate hundumaas haaromsiti. Gaabbiin immoo garmalee bareedaadha, durba qulqulluu fi lallaaftuu fi lallaaftuu dha; kanaafis, Waaqayyo inni ol aanaan ishee ni jaallata, ergamoonni hundis ishee ni kabaju, ani immoo baay'ee ishee jaalladha, isheen ofii isheetis obboleettii koo waan taateef, akkuma isheen durboota isin jaallattu anis isin jaalladha. Kunoo immoo! gama kootiin gara Yoseef dhaqee waa'ee kee jechoota kana hundumaa itti nan dubbadha, innis har'a gara kee dhufee si argee sitti gammadee si jaallata, misirroo kees in ta'a, ati immoo bara baraan misirroo isaa jaallatamtuu taati. Haaluma kanaan, yaa Asenaat, na dhaga'i, uffata cidhaa isa durii fi isa jalqabaa kan durii kaasee kutaa kee keessa kaa'amee jiru uffadhu, faaya filatte hundumaas naannoo keetti kaa'i, akka misirroo gaariitti of faayiitii of tolchi isa
 • 6. qunnamuuf qophaa’aa; sababiin isaas kunoo! inni ofii isaatii har'a gara kee dhufee si argee ni gammada." Ergamaan Gooftaa bifa namaa uffate sun jechoota kana Asenaatitti yommuu dubbate, waan inni dubbate hundumaatti gammachuu guddaadhaan gammadde ; ifa, maqaan kees bara baraan eebbifamaa dha. Yaa gooftaa koo ayyaana kee duratti argadheera, dubbii ati natti dubbatte hunda akka raawwatamuuf akka raawwattu yoo beeke, hojjettuun kee sitti haa dubbatu." Ergamaan sunis, " Itti fufi jedhi." Isheen immoo: "Ani si kadhadha yaa gooftaa, siree kun qulqulluu fi xuraa'aa waan ta'eef siree kana irra xiqqoo taa'i, kanaaf dhiirri biraas ta'e dubartiin biraa irra taa'ee hin beeku, ani immoo si dura nan kaa'a minjaala fi buddeena ni nyaatta, anis wayinii dulloomaa fi gaarii siif fida, urgooftuu isaa gara samiitti ga'a, atis irraa dhugdee sana booda karaa kee ni deemta." Innis akkas jedheen: " Ariifadhaa dafii fidaa." Asenath mana kuusaa ishee keessatti damma tokko argatti. 16. Asenaat immoo dafee minjaala duwwaa fuuldura isaa kaa'e; akkasumas, yeroo isheen buddeena fiduu jalqabdu, ergamaan waaqaa: "Akkasumas damma naaf fidi" jedheen. Isheen immoo dhaabbattee mana kuusaa ishee keessatti qamadii beeyladaa waan hin qabneef wallaaltee fi gaddite. Ergamaan waaqaa immoo: "Maaliif dhaabbattee?" Isheenis akkana jette: "Yaa gooftaa koo, qabeenyi dhaala keenyaa dhihoo waan ta'eef, gurbaa tokko gara naannoo dheedichaa nan erga, innis dhufee dafee tokko achi irraa fida, ani immoo si dura nan kaa'a" jette. Ergamaan waaqaa akkas jedheen: "Mana kuusaa kee seeni, qamadii beeyladaa minjaala irra ciisee ni argatta; ol fudhadhuu as fidi." Isheen immoo, "Gooftaa, mana kuusaa koo keessa qamadii beeyladaa hin jiru" jette. Innis, "Deemi ni argatta" jedhe. Asenaat immoo mana kuusaa ishee seentee, daadhii daadhii tokko minjaala irra ciisee arge; koomichis guddaa fi adii akka qorraa fi damma guutee ture, damma sunis akka bokkaa samii, urgaan isaas akka urgooftuu jireenyaa ture. Achiis Asenaat ajaa'ibsiifattee ofitti akkana jette: "Koomiin kun afaan nama kanaa ofii isaatiidhaa?" Asenaat immoo koomii sana fuudhee fiddee minjaala irra kaa'e, ergamaan sunis akkana jedheen: "Maaliif 'mana koo keessatti damma hin jiru' jette, kunoo! ati anaaf fidde?" " Isheenis akkana jette: "Yaa Gooftaa, ani mana koo keessa damma kaa'ee hin beeku, garuu akkuma ati jette akkas ta'eera. Kun afaan kee keessaa ba'e? urgaan isaa akka urgooftuu dibata waan ta'eef." Namichis hubannoo dubartii sanaatiin kolfe. Achiis gara ofii isaatti ishee waamee, yeroo isheen dhuftu harka mirgaa isaa diriirsee mataa ishee qabee, harka mirgaatiin mataa ishee yeroo raasu, Asenaat harka ergamaa sanaa baay'ee sodaate, sababiin isaas, ibsaan sun irraa waan ba'eef harka isaa akkaataa sibiilaa diimaa ho’aa ta’een, haaluma kanaan yeroo hundumaa sodaa guddaadhaan harka ergamaa sanaa ilaalaa turte. Innis kolfee akkana jedhe: "Asenaat, iccitiiwwan Waaqayyoo kan hin dubbatamne siif mul'ataniiru waan ta'eef eebbifamteetta; warri gaabbiidhaan Waaqayyo gooftaatti maxxanan hundinuu eebbifamoodha, sababiin isaas koomii kana, koomii kanaaf waan nyaataniif." hafuura jireenyaati, kanas beeyladootni jannata gammachuu bokkaa ruuzii jireenyaa kan jannata Waaqayyoo fi daraaraa hundumaa keessaa tolchanii, ergamootaa fi filatamoo Waaqayyoo hundumaa fi hundumaa irraas ni nyaatu ilmaan isa hundumaa gararraa, namni irraa nyaatu hundinuu bara baraan hin du'u." Achiis ergamaan waaqa harka isaa mirgaa diriirsee qamadii keessaa xiqqoo tokko fuudhee nyaate, harka isaatiinis waan hafe afaan Asenaat keessa kaa'ee "nyaati" jedhee isheen nyaate. Ergamichis akkana jedheen: "Kunoo! amma buddeena jireenyaa nyaattee, xoofoo hin duune dhugdee, dibata hin balleessineen dibamteetta; kunoo! amma foon kee har'a burqaa isa hundumaa caalaa daraaraa jireenyaa in baasa." Ol ka'aa, lafeen kees akka muka muka jannata gammachuu Waaqayyootti in furdata, humnoonni hin dadhabne si in eegu, haaluma kanaan dargaggummaan kee dulloomuu hin argu, bareedinni kees bara baraan hin badu, garuu akka dallaa ta'a haadha-magaalaa hunda." Ergamaan sun immoo koomii sana kakaase, seelii koomii sanaa keessaa beeyladootni baay’een ka’an, seelonni sun lakkoofsa hin qaban, kuma kudhaniin kuma kudhanii fi kuma kumaatamaan lakkaa’aman. Beeyladoonnis akka qorraa adii, baalleewwan isaaniis akka waan diimaa fi diimaa fi akka diimaa turan; akkasumas ciniinnaa qara qabu, nama tokkollee hin miidhan. Achiis beeyladootni sun hundinuu miila irraa hanga mataatti Asenaat marsanii, beeyladootni gurguddoon kan biroon akka mootittii isaanii seelii keessaa ka’anii, fuula ishee fi funyaan ishee irratti naanna’anii, afaan ishee fi funyaan ishee irrattis akka koomii sanaatti koomii tolchan ergamaa dura ciisi; beeyladootni sun hundinuu koomii afaan Asenaat irra jiru irraa nyaatan. Ergamaan sun immoo beeylada sanaan, "Amma bakka keessan dhaqi" jedhe. Sana booda beeyladootni hundinuu ka’anii balali’anii gara samiitti ni deeman; garuu namoonni Asenaat miidhuu barbaadan hundi isaanii lafa irratti kufanii du'an. Ergamaan sun ulee isaa beeylada du'e sana irratti diriirsee, "Isin illee ka'aatii bakka keessan deemi" jedheen. Achiis beeyladoonni duʼan hundinuu kaʼanii gara mana murtii mana Asenaatti dhihoo jirutti baʼanii, muka firii godhatan irratti bakka buufatan. Mikaa'el ni deema. 17. Ergamaan sunis Asenaati, "Ati waan kana argitee?" Isheen immoo, "Eeyyee yaa gooftaa koo, ani wantoota kana hundumaa argeera" jette. Ergamaan waaqaa akkas jedheen: "Dubbiin koo hundinuu fi quncee talbaa gaariin warqeedhaan walitti hidhame, mataa tokkoon tokkoon isaanii irrattis gonfoo warqee tokko tokko ni qabaata; akkuma har'a sitti hime baay'eedha." Yeroo kana ergamaan Gooftaa yeroo sadaffaaf harka isaa mirgaa diriirsee cinaacha koomii sanaa tuqee, achumaan ibiddi minjaala irraa ol bahee koomii sana nyaate, minjaala sana garuu xiqqoollee hin miidhan. Akkasumas, urgooftuu baay'een gubannaa koomii keessaa bahee gola sana guutee yommuu guutu, Asenaat ergamaa waaqaatiin akkana jedhe: "Gooftaa, ani durboota torba kanneen dargaggummaa kootii kaasee na waliin guddatan, halkan tokkotti anaa wajjin dhalatan." , kan na eeggatan, hunda isaaniis akka obboleettii kootti nan jaalladha. Isaan nan waama atiis akkuma na eebbiftu isaanis ni eebbifta." Ergamaan sunis: "Isaan waami" jedheen. Achiis Asenaat durboota torban waamee ergamaa duratti isaan kaa'ee ergamaan sun akkana isaaniin jedhe: "Waaqayyo Gooftaan inni ol aanaa isin in eebbisa, utubaawwan baqannaa magaalota torbaa fi filatamtoota mandara sana keessa jiraatan hundumaa in taatu" jedheen waliin bara baraan isin irra in boqotu." Wantoota kana boodas ergamaan waaqaa Asenaatiin: "Gabatee kana fudhadhu" jedhe. Asenaat minjaala sana buqqisuuf yommuu garagalee, achumaan ija ishee irraa fagaatee, Asenaat akka gaarii fardeen afur qabuu fi gara bahaatti gara samiitti deemu arge, gaariin sunis akka abidda ibiddaa, fardeen immoo akka balaqqeessaa in ta'e , ergamaan sun immoo gaarii sana gubbaa dhaabatee ture. Achiis Asenaat akkana jedhe: "Ani, inni gad of deebisu, gowwaa fi gowwaa dha, akka namni samii irraa gara kutaa kootti dhufeetti waanan dubbadheef! Waaqayyo gara kutaa kootti akka dhufe hin beeku ture; kunoo! amma gara samiitti deebi'ee gara samiitti deebi'a." bakka isaa." Isheen immoo ofuma isheetiin akkas jette: "Yaa Gooftaa, garbittii keetiif tola oolchi, garbittii keettis araarami, sababiin isaas, ani gama
 • 7. kootiin, wallaalummaadhaan waan ariifachiisaa si duratti dubbadheera." Fuulli Asenath jijjiirameera. 18. Asenaat immoo jechoota kana ofitti dubbachaa utuu jirtuu, kunoo! dargaggeessi tokko, tajaajiltoota Yoseef keessaa tokko, "Yooseef, jabaan Waaqayyoo har'a gara keessan dhufa" jedheera. Achumaanis Asenaat ilaaltuu mana ishee waamee: "Ariifadhuu mana koo qopheessi, irbaata gaarii qopheessi, Yoseef inni jabaan Waaqayyoo har'a gara keenya dhufa" jedheen. Ilaaltuun mana sanaas yommuu ishee argu (fuulli ishee rakkina guyyoota torban sanaa fi boo’icha irraa of qusachuu irraa waan hir’ateef) gaddee boo’e; harka mirgaa ishee qabee gara laafummaadhaan dhungatee akkana jedhe: "Giiftii koo, fuulli kee akkasitti xiqqaate maal si dhukkubsa?" Isheenis akkana jette: "Mataa koo irratti dhukkubbiin guddaan natti dhaga'ameera, hirribnis ija koo irraa ba'eera" jette. Achiis ilaaltuun ol aanaa mana sanaa deemee mana sanaa fi irbaata qopheesse. Asenaat immoo dubbii ergamichaa fi ajaja isaa yaadattee, ariifattee kutaa ishee isa lammaffaa, bakka saanduqonni isheen faaya ishee jiran keessa seentee, saanduqa ishee guddaa bantee uffata ishee isa jalqabaa akka balaqqeessaatti baaftee ilaaluu fi uffatte; akkasumas girdoo warqee fi dhagaa gati jabeessa irraa hojjetame kan ifaa fi mootii ta'e of hidhatte, harka ishee irrattis mi'a harkaa warqee, miila ishee irrattis gogaa warqee, faaya gatii guddaa qabu morma ishee irratti, akkasumas faaya warqee uffatte mataa ishee; faaya sana irrattis akka fuula isaa irratti dhagaan saafiraa guddaan, naannoo dhagaa guddaa sanaatti dhagaa ja'a gatii guddaa qabu, uffata baay'ee dinqisiisaa ta'een mataa ishee golgde. Akkasumas, Asenaat dubbii ilaaltuu mana ishee, fuulli ishee akka xiqqeesse jedhee isheef dubbate yommuu yaadatu, garmalee gadditee, boo'ee akkana jette: "Fuulli koo waan xiqqeessuuf ana gad-aanaan wayyoodha" jette. Yooseef akkasitti na argee ani immoo isa biratti homaa nan balleessa." Isheenis garbittii isheetiin, "Bishaan qulqulluu burqaa keessaa naaf fidi" jette. Erga fiddee boodas, bishaan itti naqxee, fuula ishee dhiquuf jilbeenfattee, fuula ishee akka aduutti, ija ishees akka urjii ganamaatti yeroo ka'u, qoonqa ishees argite akka urjii samii, funyaan ishee akka ruuzii diimaa, rifeensi mataa ishee akka muka wayinii jannata Waaqayyoo keessatti firii isaa gidduutti daraaru, mormi ishee akka saayiperesii garaa garaa ta'e. Asenaat immoo wantoota kana yommuu argitu, "Bareedina guddaa fi bareedduu kana akkan hin dhiqaneef" waan jetteef, gammachuu guddaadhaan gammadde, fuula ishee hin dhiqanne. Itti gaafatamaan mana ishee sana booda deebi'ee "Wanti ati abboomte hundi raawwatameera" jedhee itti hime; akkasumas, yommuu ishee argu, baay'ee sodaatee yeroo dheeraaf raafamuun qabamee, miila ishee jala kufee: "Kun maali gooftaa koo? Bareedinni si marsee jiru kun maali kan guddaa fi." ajaa'iba?Gooftaan Waaqayyo samii ilma isaa Yooseef misirroo akka gootu si filateeraa?" Yooseef deebi'ee Asenaat simata. 19. Osoo isaan waan kana dubbatanii mucaan tokko Asenaatiin dhufee "Kunoo, Yoseef balbala mooraa keenyaa dura dhaabata" jedheen. Achiis Asenaat ariifattee durba torban sana waliin mana gubbaa ishee irraa sadarkaa gadi bu'ee Yoseef qunnamuuf barandaa mana ishee keessa dhaabbatte. Yoseef immoo gara mooraa sanaatti erga seenee booda, karrawwan cufamanii namoonni orma hundinuu ala hafan. Asenaat immoo Yoseef qunnamuuf barandaa keessaa bahee, yommuu ishee argu bareedina ishee dinqisiifatee, "Ati intala, ati eenyu? Dafii natti himi" jedheen. Isheenis akkana jetti: "Ani yaa gooftaa, garbittii kee Asenaat; waaqolii tolfamoowwan ani ana irraa gattee ba'an hundinuu ni badan. Har'as namni tokko samii irraa gara koo dhufee buddeena jireenyaa naaf kenne, anis nyaadhe Xoofoo eebbifamaa tokko dhugee, innis akkana naan jedhe: 'Ani Yoseefitti misirroo si kenneera, inni ofii isaatii bara baraan misirroo kee in ta'a, maqaan kees Asenaat hin jedhamu, garuu "Magaalaa kan" jedhamti Baqannaa," Waaqayyo gooftaan saboota hedduu irratti in moo'a, karaa kee immoo Waaqayyo isa hundumaa gararraatti kooluu in barbaadu.' Namichis akkana jedhe: ‘Ani gara Yoseefittis nan dhaqa, dubbii kee kana gurra isaatti akkan dubbadhutti’ jedhe. Amma immoo gooftaa, namichi sun gara kee yoo dhufee waa'ee koo sitti dubbate jettee beekta." Achiis Yoseef Asenaatiin akkana jedhe: ''Yaa dubartii, Waaqayyo isa hundumaa ol ta'e irraa eebbifamteetta, Waaqayyo gooftaan hundee dallaa kee waan kaa'eef, ilmaan Waaqayyoo jiraataas keessa in jiraatu, maqaan kee bara baraan eebbifamaa dha." mandara baqannaa kee, Waaqayyo gooftaan bara baraan isaan irratti in moo'a. Namichi sun har'a samii irraa gara koo dhufee waa'ee kee dubbii kana natti dubbateera. Ammas yaa durbaa fi qulqulluu gara koo koottu, maaliif fagoo dhaabatta? "Ergasii Yoseef harka isaa diriirsee Asenaat fi Asenaat Yoseef hammate, isaanis yeroo dheeraaf wal dhungatan, lamaan isaanii iyyuu hafuura isaanii keessatti deebi'anii jiraatan. Yoseef immoo Asenaat dhungatee hafuura jireenyaa isheef kenne, achiis yeroo lammataa inni." hafuura ogummaa isheef kenne, yeroo sadaffaaf immoo gara laafinaan dhungatee hafuura dhugaa isheef kenne. Pheenxeerees deebi'ee Asenaat Yoseefitti kaadhimuu barbaadde, Yoseef garuu harka ishee Fara'oon gaafachuuf murteesse. 20. Yeroo dheeraaf walitti hidhanii fi sansalata harka isaanii walitti hidhanii booda, Asenaat Yoseefiin akkana jedhe: "As kottu yaa gooftaa, mana keenya seena, gama kootiin mana keenya qopheessee fi." irbaata guddaa." Isheenis harka mirgaa isaa qabdee gara mana isheetti geessee teessoo abbaa ishee Pheenxeeres irra isa teesse; miila isaa dhiquufis bishaan fidde. Yoseef immoo: "Dubboota keessaa tokko dhuftee miila koo haa dhiqattu" jedhe. Asenaat immoo akkana jedheen: Lakki yaa gooftaa, kana booda ati gooftaa kooti, ani immoo garbittii kee ti. Durba kan biraan miila kee akka dhiqattu maaliif kana barbaadda? sababiin isaas miilli kee miila koo, harki kee immoo harka koo, lubbuun kee immoo lubbuu koo, kan biraas miila kee hin dhiqu." Isheenis isa dirqisiiftee miila isaa dhiqxe. Yoseef harka mirgaa ishee qabee gara laafinaan ishee dhungate Asenaat immoo mataa isaa gara laafummaadhaan dhungate, kana boodas harka mirgaa isaa taa'e.Abbaan ishee fi haati ishee fi firoonni ishee hundinuu yeroo sanatti qabeenya dhaala isaanii keessaa dhufanii Yoseef wajjin teessee uffata cidhaa uffatte argan.Isaan immoo bareedina ishee dinqisiifattee gammadee Waaqayyoo isa warra du'an jiraachisu ulfina kennan.Kana boodas nyaatanii dhugan;Hundi isaanii gammachiisaniis, Pheenxeerees Yoseefiin akkana jedhe: "Boru bulchitoota fi bulchitoota biyya lafaa hundumaa nan waama." Gibxii, cidha siif tolcha, intala koo Asenaat haadha manatti in fudhatta." Yoseef garuu akkana jedhe: "Boru gara Fara'oon mooticha nan deema, inni ofii isaatii abbaa koo waan ta'eef, biyya kana hundumaa irrattis akkan bulchaa na muude; waa'ee Asenaat immoo isatti nan dubbadha, inni immoo haadha manaa akka taatuuf ishee naaf kenna." Pheenxeeres immoo: "Nagaadhaan dhaqi" jedheen.
 • 8. Yoseef Asenaat fuudhe. 21. Yoseef immoo guyyaa sana Pheenxeerees bira ture, gara Asenaats hin seenne, sababiin isaas, "Namni Waaqayyoon waaqeffatu tokko gaa'ela isaa dura haadha manaa isaa wajjin ciisuun isaa hin ta'u" jechuu isaati. Yoseef immoo ganama ka'ee gara Fara'oon dhaqee, "Asenaat intala Pheenxeeres, luba Heliyoophoolis haadha manaa naaf kenni" jedheen. Fara'oon immoo gammachuu guddaadhaan gammadee, Yoseefiin akkas jedhe: "Kunoo, kun bara baraan haadha manaa siif hin kaadhimamnee? Haaluma kanaan amma kaasee hanga bara baraatti haadha manaa kee haa taatu." Achiis Fara'oon ergee Pheenxeereesiin waame, Pheenxeeres immoo Asenaat fidee Fara'oon duratti ishee dhiheesse; Fara'oonis yommuu ishee argu bareedina ishee dinqisiifatee akkana jedhe: ''Waaqayyo gooftaan Yoseef si in eebbisa yaa mucaa, bareedinni kee kun bara baraan in jiraata, Waaqayyo Gooftaan Yoseef misirroo akka isaaf si filateef: sababni isaas Yoseef akka ilma isa hundumaa ol ta'ee ti, ammas bara baraan misirroo isaa ni jedhamta." Kana boodas Fara'oon Yoseefii fi Asenaat fudhatee, warra durii kaasee mana isaa keessa turan, mataa isaanii irratti faaya warqee kaa'e bara durii, Fara'oon immoo harka mirgaa Yoseef irra kaa'ee Fara'oon harka isaa mataa isaanii irra kaa'ee akkana jedhe: "Waaqayyo Gooftaan inni hundumaa ol ta'e isin in eebbisa, hamma bara baraattis isin in baay'isa, isin guddisa, isin in ulfina" jedheen.Ergasii Fara'oon isaan garagalche wal-duraa duubaan wal-duraa duubaan isaan fide, isaanis wal dhungatan.Fara'oon immoo guyyaa torba keessatti cidha Yoseef fi irbaata guddaa fi dhugaatii baay'ee tolche, bulchitoota Gibxii hundumaa fi mootota biyyattii hundumaa walitti waame saboonni, biyya Gibxii keessatti, "Guyyoota torba cidha Yoseef fi Asenaat keessatti namni hojii hojjetu hundinuu dhuguma ni du'a" jedhanii labsa godhanii booda xumuramee, Yoseef gara Asenaat seene, Asenaat immoo Yoseef irraa ulfooftee mana Yoseef keessatti Minaasee fi obboleessa isaa Efreem deesse. Asenaat Yaaqoob waliin wal barsiifama. 22. Waggoonni torba badhaadhinaa yommuu darban, waggoonni beela torba dhufuu jalqaban. Yaaqoob waa’ee ilma isaa Yoseef yommuu dhaga’u, waggaa lammaffaa beelaatti, ji’a lammaffaatti, ji’a digdamii tokkoffaatti, firoota isaa hundumaa wajjin gara Gibxiitti dhufee Goseen keessa qubate. Asenaat immoo Yoseefiin akkana jedhe: ''Abbaan kee Israa'el akka abbaa koo fi Waaqa koo waan ta'eef, dhaqee abbaa kee nan ilaala. Yoseef immoo: ''Ati anaa wajjin deemtee abbaa koo argita" jedheen.Yooseef fi Asenaat immoo biyya Goseen keessatti gara Yaaqoob dhufan, obboloonni Yoseef isaan qunnamanii lafa irratti fuula isaaniitti sagadan. Sana booda lamaan isaanii iyyuu gara Yaaqoob seenan, Yaaqoob immoo siree isaa irra taa'ee ture, inni ofii isaatii dullooma hawwii guddaa keessa ture.Asenaat immoo yeroo isa argitu, Yaaqoob arguuf baay'ee bareedaa fi kan isaa waan ta'eef, bareedina isaa dinqisiifatte dulluma akka dargaggummaa nama bareedaa tokkootti, mataan isaa hundinuu akka qorraa adii, rifeensi mataa isaa hundinuu dhihoo fi furdaa garmalee, qeensa isaa adiin harma isaa ga'ee, iji isaa gammachuu fi calaqqisu, sirni isaa fi garba isaa fi harki isaa akka ergamaa, qoma isaa fi re'ee isaa fi miilli isaa akka nama guddaa tokkootti.Achiis Asenaat akkasitti isa argitee ajaa'ibsiifattee kuftee fuula isheetiin lafa irratti sagade.Yaaqoob immoo akkas jedhe Yoseef: "Kun intala haadha manaa kooti, haadha manaa kee?" Waaqayyo isa hundumaa irraa haa eebbifamtu." Yeroo kana Yaaqoob Asenaat ofitti waamee eebbisee ishee dhungate; Asenaat immoo harka ishee diriirsitee morma Yaaqoob qabdee morma isaa irratti fanniftee gara laafinaan dhungatte. Kana boodas waanuma nyaatanii dhugan.Yeroo sanatti Yoseef fi Asenaat gara mana isaaniitti ni dhaqan, Simi'oonii fi Leewwii ilmaan Liiyaa kophaa isaanii isaan geggeessan, ilmaan Biilhaa fi Zilphaa garboonni Liiyaa fi Raahel garuu hin makamne isaan geggeessuu keessatti, isaan inaaffaa fi jibban.Lewwiin immoo mirga Asenaat, Simi'oon immoo bitaa ishee ture.Asenaat immoo obboloota Yoseef hundumaa caalaa, akka raajii fi waaqeffannaatti baay'ee waan isa jaallatuuf harka Leewwii qabde kan Waaqayyoo fi kan Gooftaa sodaatu.Inni nama hubataa fi raajii isa hundumaa irra ol aanaa waan ta'eef, ofii isaatii xalayaa samii irratti barreeffame argee dubbisee dhoksaan Asenaatitti mul'ise; iddoo boqonnaa ishee olkaʼaa taʼes arge. Ilmi Fara'oon Simi'oonii fi Leewwii Yoseef akka ajjeesan kakaasuuf yaala. 23. Yoseef fi Asenaat utuu deemaa jiranii gara Yaaqoob osoo deemaa jiranii, ilmi angafaa Fara'oon dallaa irraa isaan arge, Asenaat yommuu argu, bareedina ishee isa caaluun ishee irratti maraate. Achiis ilmi Fara'oon ergamtoota ergee Simi'oonii fi Leewwii gara isaatti waame; akkasumas, yeroo isaan dhufanii fuula isaa dura dhaabbatan, ilmi angafaa Fara’oon akkana isaaniin jedhe: “Ani gama kootiin, isin har’a namoota lafa irra jiran hundumaa caalaa jajjaboo ta’uu keessan beeka, harka mirgaa keessan kanaanis magaalaan Sheekem akka diigamte.” , billaa kee lamaanis loltoonni 30,000 ni muramaniiru.Ani immoo har'a akka hiriyyoota kootti ofitti fudhadhee warqee fi meetii baay'ee namoota tajaajiltootaa fi hojjettoota manaa fi mana fi dhaala gurguddaa siif kenna, gama kootiin wal falmtee gaarummaa naaf godhi ; sababni isaas obboleessa kee Yoseef irraa abdii guddaa argadheera, inni ofii isaatii Asenaat haadha manaa godhatee, dubartiin kun immoo durii kaasee naaf kaadhimamtee turte. Asenaat haadha manaa godha, isinis akka obbolaa fi michoota amanamoo naaf taata. Garuu, dubbii koo yoo hin dhaggeeffatin billaa kootiin isin ajjeesa." Erga kana dubbatees, billaa isaa baasee isaanitti agarsiise. Simi'oon immoo nama ija jabeessa fi ija jabeessa waan tureef, harka isaa mirgaa billaa isaa irra kaa'ee qoloo isaa keessaa baasee ilma Fara'oon dubbii cimaa waan isaanitti dubbateef rukutuuf yaade. Lewwiin yeroo sanatti yaada garaa isaa arge, sababiin isaas inni raajii waan ta’eef miila isaatiin miila mirgaa Simi’oon irra tarkaanfatee dhiibee, dheekkamsa isaa akka dhiisu mallatteesse. Lewwiin immoo callisee Simi'ooniin akkas jechaa ture: "Maaliif nama kana irratti aarte? Nuyi namoota Waaqayyoon waaqeffannu waan taaneef hamaa irratti hamaa kaffaluun nuuf hin ta'u" jechaa ture. Achiis Leewwiin ilma Fara'oonitti garaa laafaadhaan ifatti akkana jedhe: "Gooftaan keenya maaliif dubbii kana dubbata? Nuyi namoota Waaqayyoon waaqeffannudha, abbaan keenyas michuu Waaqayyoo isa hundumaa gararraati, obboleessi keenyas akka ilma Waaqayyoo ti. Akkamittis." wanta hamaa kana goonaa, fuula Waaqayyo keenyaa fi abbaa keenya Israa'elii fi fuula obboleessa keenya Yoseef duratti cubbuu gochuuf?Amma immoo dubbii koo dhaga'aa ogummaa kamiinuu;namni Waaqayyoon waaqeffatu miidhuu yoo barbaade, namni Waaqayyoon waaqeffatu sun billaa harka isaa keessa waan hin jirreef haaloo of hin baasu.Ati immoo kana booda waa'ee obboleessa keenyaa jechoota kana dubbachuu irraa of eeggadhu Yooseef.Ati garuu, gorsa kee isa hamaa keessa yoo itti fufte, kunoo, billaan keenya sitti harkifama." Achiis Simi'oonii fi Leewwi billaa isaanii qoloo isaanii keessaa baasanii akkana jedhan: "Ati billaa kana argitaa? Gooftaan billaa lamaan kanaan
 • 9. warra Shekeem, ilmaan Israa'el irrattis karaa obboleettii keenya Diinaa ishee Sheekem isheetiin adabsiise." ilma Hamoor xuraa'e." Ilmi Fara'oonis billaawwan harkifaman yommuu argu, akka abidda ibiddaatti waan calaqqisaniif, qaama isaa hundumaa irrattis baay'ee sodaate, ni raafames, ijji isaas ni dukkanaa'ee, fuula isaatiin lafa miila isaanii jalatti kufe. Achiis Leewwiin harka isaa mirgaa diriirsee isa qabee, "Dhaabbadhu hin sodaatin, kana booda waa'ee obboleessa keenya Yooseef jecha hamaa kamiyyuu dubbachuu irraa of eeggadhu" jedheen. Akkasitti, Simi'oonii fi Leewwii lamaan isaanii iyyuu fuula isaa dura ba'an. Ilmi Fara'oon Daani fi Gaad waliin ta'uun Yoseef ajjeesee Asenaat qabachuuf shira xaxe. 24. Ilmi Fara'oon yeroo sanatti obboloota Yoseef sodaachuu isaatiin sodaa fi gadda guutuu itti fufe, ammas bareedina Asenaat irraa kan ka'e garmalee maraate, baay'ee gadde. Achiis namoonni isa tajaajilan gurra isaatti akkana jedhu: "Kunoo! ilmaan Bilhaa fi ilmaan Zilphaa, garboonni Liiyaa fi Raahel, haadhotii manaa Yaaqoob, Yoseefii fi Asenaat irratti diinummaa guddaa qabu, isaanis ni jibbu; isaan kun siif in ta'u." wanti hundinuu akka fedha keetiitti." Achumaan ilmi Fara'oon ergamtoota ergee isaan waame, isaanis halkan sa'aatii jalqabaatti gara isaa dhufanii fuula isaa dura dhaabbatanii, ''Isin namoota jajjaboo ta'uu keessan baay'ee irraa baradheera'' jedheen. Obboloonni maanguddoon Daaniifi Gaad immoo akkana jedhaniin: "Gooftaan koo amma namoota tajaajiltoota isaatti wanta inni barbaade haa dubbatu, namoonni kee tajaajilan akka dhaga'aniif, nutis akka fedha keetti akka raawwannuuf." Yeroo kana ilmi Fara'oon baay'ee gammade gammachuudhaan namoota isa tajaajilaniin akkana jedhe: "Amma yeroo gabaabaaf na irraa fagaadhaa, namoota kana wajjin haasa'a dhoksaa waanan qabuuf." Hundi isaaniis ofirraa deebi'an. Sana booda ilmi Fara'oon sobe, innis akkana isaaniin jedhe: "Kunoo! amma eebbi fi duuti fuula keessan dura jira; kanaaf du'a caalaa eebba fudhattaa, sababni isaas isin jajjaboo waan taateef akka dubartootaatti hin du'an; garuu ija jabaadhaa diinota keessan irratti haaloo ba'aa. Obboleessi keessan Yoseef Fara’oon abbaa kootiin, “Daan, Gaad, Naftaal, Asher obboloota koo utuu hin ta’in, ijoollee garboota abbaa kooti ijoollee garboota waan ta'aniif, nu wajjin akka hin dhaalamneef, isaanis Ismaa'eelotatti na gurguraniiru, ani immoo akka isaan hamaa natti raawwatanitti deebisee isaaniif nan deebisa, abbaan koo qofti ni du'a ." Abbaan koo Fara'oon immoo wantoota kanaaf isa galateeffatee akkana jedhe: "Ati waan gaarii dubbatte mucaa. Haaluma kanaan jajjaboo ana irraa fudhadhuu akka waan isaan sirratti hojjetanitti isaan irratti deemi, ani immoo siif gargaara" jedheen. " Daani fi Gaad immoo ilma Fara’oon irraa waan kana yommuu dhaga’an baay’ee ni dhiphatan, baay’ee gaddanis, “Yaa gooftaa, nu gargaari, kana booda garboota kee fi garboota kee waan taaneef, si wajjin duuna” jedhaniin ." Ilmi Fara'oonis, "Isin illee dubbii koo yoo dhaggeeffattan ani gargaaraa isiniif nan ta'a" jedhe. Isaanis akkana jedhan: "Waan ati barbaadde nu ajaji akka fedha keetiitti ni raawwanna" jedhan. Ilmi Fara'oonis akkana isaaniin jedhe: "Fara'oon sun akka abbaa Yoseef waan ta'eef, akka abbaa Yoseef waan ta'eef, isin irrattis ni gargaarra ittiin jedhe; Halkan kana abbaa koo Fara'oon nan ajjeesa; isinis Yoseef in ajjeesaa, Asenaats haadha manaa kootti nan fudhadha." , obboloota koo fi dhaaltota qabeenya koo hundumaa in taattu. Kana qofa godhaa." Daani fi Gaad immoo akkana jedhaniin: "Nuti har'a namoota kee tajaajiltoota waan taaneef waan ati nu abboomte hundumaa ni raawwanna. Yoseef immoo Asenaatti akkana jechuu isaa dhageenyeerra: 'Boru gara qabeenya dhaala keenyaa dhaqi, innis inuma." season of the vintage'; inni immoo namoota jajjaboo dhibba jahaa ishee wajjin waraanaaf erge.Ammas nu dhaggeeffadhaa, nuti gooftaa keenyatti ni dubbanna." Isaanis dubbii dhoksaa isaanii hundumaa isatti dubbatan. Achiis ilmi Fara'oon obboloota afran sanaaf tokkoon tokkoon isaanii dhibba shan kenne, angafoota isaanii fi geggeessitoota isaaniif muude. Daani fi Gaad immoo akkana jedhaniin: “Nuti har’a namoota kee tajaajiltoota waan taaneef waan ati nu ajajte hundumaa ni raawwanna, halkanis kaanee boolla keessa ciifnee, bosona mukaa keessas dhokanna” jedhaniin ;atis namoota shantama farda irra taa'anii fudhattee karaa dheeraa nu dura deemta, Asenaat dhuftee harka keenyatti ni kufti, namoota ishee wajjin jiran immoo ni mura, isheen immoo gaarii ishee wajjin dursitee in baqatti harka keetti kuftee akka lubbuun kee barbaaddetti ishee irratti in raawwatta, kana boodas Yoseef Asenaatiif gadda utuu jiruu ni ajjeesna; akkasuma ijoollee isaas ija isaa duratti ni ajjeesna." Ilmi angafaa Fara'oon yeroo kana waan kana dhaga'ee baay'ee gammadee, loltoota kuma lamaa wajjin isaan erge. Gara boolla sanaatti yommuu gaʼanis bosona qaccee keessa dhokatanii, garee afuritti qoodamanii, akka kutaa fuulduraa sanaatti namoota dhibba shan karaa kanarra jiran gara boolla sanaa isa fagootti buufata isaanii fudhatan sana irrattis, gama boolla sanaa isa dhihoottis akkasuma warri hafan ni hafan, isaanis ofii isaaniis bosona qaccee keessaa bakka isaanii qabatanii, namoota dhibba shan gama kanaa fi isa karaa sanaa irratti; isaan gidduutti immoo karaan bal’aa fi bal’aan tokko ture. Ilmi Fara'oon abbaa isaa ajjeesuuf deeme, garuu hin seenu. Naftaalii fi Asher shira kana mormuun Daanii fi Gaaditti mormaniiru. 25. Sana booda ilmi Fara'oon halkanuma sana ka'ee billaadhaan isa ajjeesuuf gara kutaa ciisichaa abbaa isaa dhufe. Eegdonni abbaa isaa kana booda gara abbaa isaa akka hin seenne isa dhorkanii: "Ati gooftaa maal abbooma?" Ilmi Fara'oonis akkana isaaniin jedhe: "Abbaa koo arguun barbaada, kanaafis midhaan wayinii maasii wayinii koo haaraa dhaabame walitti qabuuf jira" jedhe. Eegdonni immoo akkas jedhaniin: "Abbaan kee dhukkubsatee halkan guutuu dammaqee ciisee amma boqoteera, ilma koo angafa ta'us namni tokko illee gara isaa akka hin seenne nutti hime." Innis wanta kana dhagaʼee dheekkamsaan baʼee, achumaan namoota farda irra taaʼan lakkoofsi isaanii shantama fudhatee akkuma Daanii fi Gaad ittiin jedhanitti isaan dura deeme. Obboloonni quxisuu Naftaalii fi Asher immoo obboloota isaanii angafaa Daani fi Gaadiin akkana jedhanii dubbatan: "Akkasumas maaliif abbaa keessan Israa'elii fi obboleessa keessan Yoseef irratti hammeenya raawwattu? Waaqayyos akka abaaboo ijaatti isa eega. Kunoo." !Yeroo takka Yooseef hin gurgurttanii?Inni har'a biyya Gibxii hundumaa irratti mootii fi nyaata namaaf kennudha.Amma kanaaf ammas ammas hammeenya isa irratti hojjechuu yoo barbaaddan, gara isa hundumaa ol ta'etti ni iyya, inni immoo ibidda irraa ni erga samii in si nyaata, ergamoonni Waaqayyoos si irratti in lolu." Achiis obboloonni maanguddoon isaan irratti aaruudhaan: "Nutis akka dubartootaatti ni duuna? Fagoo haa ta'u" jedhan. Isaanis Yoseefii fi Asenaat qunnamuuf ba'an. Warri shira xaxan eegdota Asenath ajjeesanii isheen baqatti. 26. Asenaat ganama ka'ee Yoseefiin akkana jedhe: "Akkuma ati jette gara dhaala keenyaatti nan deema; lubbuun koo garuu ati na irraa adda ba'uu keetiif baay'ee sodaatti." Yoseef immoo akkana jedheen: “Gooftaan si wajjin waan jiruuf, inni immoo akka abaaboo ijaa nama hundumaa irraa si eega waan taʼeef, nama
 • 10. tokko illee hin sodaatin gammachuudhaan deemi malee! hamaa. Ani nyaata kootiif nan kaa'a, namoota magaalattii keessa jiran hundumaaf nan kenna, biyya Gibxii keessattis namni tokko illee beelaan hin badu." Achiis Asenaat, Yoseef immoo nyaata kennuu isaatiif karaa ishee deemte. Akkasumas, Asenaat namoota dhibba jahaa wajjin bakka boolla sanaa yommuu gaʼu, akka tasaa warri ilma Faraʼoon wajjin turan, isaan daawwachuu isaanii keessaa baʼanii warra Asenaat wajjin turan wajjin wal lolanii, billaa isaaniitiin, ishee hundumaas ni muraniiru dursitoota ni ajjeesan, Asenaat garuu gaarii ishee wajjin baqatte. Achiis Leewwiin ilmi Liiyaa waan kana hundumaa akka raajiitti beekee balaa Asenaat obboloota isaatti hime, achumaan tokkoon tokkoon isaanii billaa isaanii qoma isaanii irra, gaachana isaanii harka isaanii irratti, eeboo harka mirgaa isaaniitti qabatanii duukaa bu'an Asenath saffisa guddaadhaan. Akkasumas, akkuma Asenaat kanaan dura baqachaa ture, kunoo! Ilmi Fara'oon ishee fi namoota farda shantama waliin wal argee, Asenaat immoo isa argitee baay'ee sodaa guddaadhaan qabamtee, raafamtee, maqaa Waaqayyo gooftaa ishee waamte. Namoonni ilma Fara'oon waliin jiranii fi warri Daani fi Gaad waliin jiran ni ajjeefamu; obboloonni afran immoo gara boollaatti baqatu, billaan isaaniis harka isaanii irraa ni rukutama. 27. Biniyaam immoo gaarii ishee wajjin gama mirgaa irra taa'ee ture; Biniyaam immoo mucaa cimaa gara waggaa kudha sagal ture, bareedinni fi humni akka ilmoo leencaatti hin dubbatamne isa irra ture, akkasumas nama Waaqayyoon garmalee sodaatu ture. Achiis Biniyaam gaarii irraa bu'ee, dhagaa geengoo boolla keessaa fuudhee harka isaa guutee ilma Fara'ooniitti darbatee mana qulqullummaa isaa bitaa rukutee, madaa cimaadhaan isa madaa'ee, farda isaa irraas lafa irratti walakkaa- . du'aa. Biniyaam immoo dhagaa tokkotti fiige, nama gaarii Asenaat sanaan, ''Dhagaa boolla keessaa naaf kenni" jedhe. Innis dhagaa shantama itti kenne. Biniyaam immoo dhagaa sana darbatee namoota shantama warra Fara'oon wajjin turan sana ajjeese ilma, dhagoonni hundinuu mana qulqullummaa isaanii keessaa lixanii.Yeroo booda ilmaan Liiyaa, Ruuben fi Simi'oon, Leewwii fi Yihudaa, Isaakaar fi Zabuloon namoota Asenaat irratti ciisanii turan duukaa bu'anii osoo hin beekin isaan irratti kufanii hunduma isaanii kutan ;namoonni ja'anis namoota kuma lamaa fi torbaatamii ja'a ni ajjeesan.Ilmaan Bilhaa fi Zilphaa immoo fuula isaanii irraa baqatanii akkana jedhan: "Nuti harka obboloota keenyaatiin badneerra, ilmi Fara'oonis harka Biniyaamiin du'eera." mucichi, warri isaa wajjin turan hundinuu harka mucaa Biniyaam sanaatiin ni badan. Haaluma kanaan egaa kottaa Asenaati fi Biniyaam ajjeesnee gara bosona qaccee kanaatti haa baqannu." Isaanis billaa isaanii dhiigaan uwwifame qabatanii Asenaat irratti dhufan. Asenaat immoo yommuu isaan argitu baay'ee sodaatte: "Waaqayyo gooftaa kan lubbuun koo bara baraan ni jiraatti, ammas namoota jal'oota kana jalaa na oolchi" waaqa tolfamaa fi manca'iinsa du'aa irraas na oolche." Waaqayyo gooftaan sagalee Asenaat, achumaan billaa dhaga'e mormitoota keessaa harka isaanii irraa lafa irratti kufanii gara asheetaatti jijjiiraman. Daani fi Gaad kadhannaa Asenaat irraa hafe. 28. Ilmaan Bilhaa fi Zilphaas dinqii ajaa'ibaa hojjetame kana yommuu argan sodaataniiru, "Gooftaan bakka bu'ee Asenaat nu lola" jedhan. Achiis fuula isaanii lafatti kufanii Asenaatiif sagadanii akkana jedhan: "Ati gooftaa fi mootittii keenya waan taateef garboonni kee nutti araarami. Nuti gooftaa malee si irrattis ta'e obboleessa keenya Yooseef irrattis hammeenyaan hojii badaa hojjenne." akka hojii keenyaatti nuuf deebise.Kanaaf nuti garboonni kee si kadhanna, warra gad of deebisanii fi gadadoota nuuf araarami, harka obboloota keenyaa jalaas nu oolchi, sababiin isaas isaan haaloo ba'oo sitti raawwatamanii fi billaa isaaniis ni ta'a nu irratti.Haaluma kanaan garboota kee, gooftaa, isaan duratti tola oolchi." Asenaat immoo akkana isaaniin jedhe: "Isaan ofii isaanii namoota Waaqayyoon waaqeffatanii fi Gooftaa sodaatan waan ta'aniif obboloota keessan hin sodaatinaa; garuu hamman bakka keessan bu'ee isaan tasgabbeessuutti gara bosona muka kanaatti deemaa." yakka gurguddaa isin gama keessaniin isaan irratti raawwachuuf ija jabaattan irraa kan ka'e dheekkamsa isaanii dhiisaa. Gooftaan garuu anaa fi isin gidduutti argee murteessa." Achiis Daanii fi Gaad gara bosona mukaatti baqatan; obboloonni isaanii ilmaan Liiyaa immoo ariitii guddaadhaan akka saree isaaniitti fiigaa dhufan. Asenaat immoo gaarii dhoksaa ishee ture irraa bu'ee harka mirgaa ishee imimmaan isaaniif kennite, isaanis kufanii lafa irratti isheef sagadan sagalee guddaadhaan boo'an; obboloota isaanii ilmaan garboonnis akka isaan ajjeesan gaafachuu itti fufan. Asenaat immoo akkana isaaniin jedhe: "Ani isin kadhadha, obboloota keessan dhiisaa, hamaa hamaa isaaniif hin deebisin. Gooftaan isaan jalaa na oolcheera, daaraa fi billaa isaaniis harka isaanii keessaa caccabsee, kunoo! isaan boba'aniiru, ni turan." akka waxii ibidda duraa irraa dhufeetti lafa irratti gubate, Gooftaan isaan irratti nuuf lolu kun nuuf gahaadha. Obboloota keessan obboloota keessanii fi dhiiga abbaa keessanii Israa'el waan ta'aniif, haaluma kanaan obboloota keessan ni dhiisaa." Simi'oon immoo akkana jedheen: "Gooftaan keenya maaliif diinota isheetiif jecha gaggaarii dubbatti? Lakki garuu, obboleessa keenya Yoseef fi abbaa keenya Israa'el irratti waan hamaa waan yaadaniif, billaa keenyaan qaama irraa isaan murra." ati, gooftaa keenya, har'a." Achiis Asenaat harka mirgaa ishee diriirsitee qeensa Simi'oon tuqxee gara laafinaan dhungattee akkana jette: "Yaa obboleessa, gooftaan kana ta'ee osoo jiruu haaloo ba'uuf, hamaa irratti hamaa hin deebisin. Isaan ofii isaanii, isin beektu, kee ti." obbolootaa fi sanyii abbaa keessanii Israa'el, isaanis fuula keessan irraa fagoo baqatan. Haaluma kanaan dhiifama isaaniif godhi." Achiis Leewwiin gara ishee dhufee harka mirgaa ishee gara laafummaadhaan dhungate, sababiin isaas isheen namoota sana dheekkamsa obboloonni isaanii akka isaan hin ajjeesne jalaa oolchuuf fedhii akka qabdu waan beekuuf. Isaan ofii isaaniis bosona qaccee keessa dhihoo turan, obboleessi isaa Leewwis kana utuu beekee obboloota isaatti hin himne. Ilmi Fara'oon ni du'a. Fara'oonis du'ee Yoseef bakka isaa bu'a. 29. Ilmi Fara'oon lafa irraa ka'ee taa'ee afaan isaa keessaa dhiiga tufe; sababiin isaas dhiigni mana qulqullummaa isaa keessaa gara afaan isaatti gad buʼaa ture. Biniyaam immoo gara isaatti fiige, billaa isaa fuudhee qoloo ilma Fara'oon keessaa baasee (Biniyaam billaa qoma isaa irratti waan hin hidhanneef) ilma Fara'oon harma isaa rukutuu barbaade. Achiis Leewwiin gara isaatti fiiguun harka isaa qabee akkana jedhe: "Yaa obboleessa, nuti namoota Waaqayyoon waaqeffannu waan taaneef, namni Waaqayyoon waaqeffatu immoo hamaa kaffaluun isaa hin malu"
 • 11. jedheen hamaa, nama kufe dhidhiittee, diina isaa hamma du'aatti illee guutummaatti caccabsuuf.Amma immoo billaa bakka isaatti deebisi, kottaa na gargaari, madaa kana irraas haa fayyisnu, yoo inni jiraata, inni michuu keenya ta'a abbaan isaa Fara'oon immoo abbaa keenya ta'a." Ergasii Leewwiin ilma Fara’oon lafa irraa kaase dhiiga fuula isaa irraa dhiqee madaa isaa irratti baandaa hidhee farda isaa irra kaa’ee gara abbaa isaa Fara’oonitti geessee waan ta’ee fi mudate hunda itti hime. Fara'oon immoo teessoo isaa irraa ka'ee lafa irratti Leewwiif sagadee isa eebbise. Achiis guyyaan sadaffaan erga darbee booda, ilmi Faraʼoon dhagaa Biniyaam ittiin madaaʼe sanaan duʼe. Fara’oon immoo ilma isaa isa angafaatiif baay’ee gadde, gadda irraa kan ka’e Fara’oon waggaa 109tti dhukkubsatee du’e, gonfoo isaa immoo Yoseef isa hunda caalaa bareedaa ta’eef dhiise. Yoseef immoo Gibxii keessatti waggaa 48 kophaa isaa moote; kana boodas Yoseef gonfoo sana mucaa Fara'oon isa quxisuu isa yeroo jaarsi Fara'oon du'u harma bira tureef deebisee kenne. Yoseef immoo hamma du'a isaatti abbaa mucaa Fara'oon isa quxisuu Gibxii ta'ee Waaqayyoon ulfina fi galateeffachaa ture.