SlideShare a Scribd company logo

Nepali - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf

“And Pharaoh called Joseph's name Zaphnathpaaneah; and he gave him to wife Asenath the daughter of Potipherah priest of On. And Joseph went out over all the land of Egypt.” GENESIS 41:45

1 of 10
Download to read offline
जोसेफ र असानाथ
आसेनाथलाई राजाका छोरा र अन्य धेरैले वििाहको लावि खोजेका
छन्।
1. प्रशस्तताको पहिलो वर्षमा, दोस्रो महिनामा, महिनाको पााँच ौंमा, फारोले
यूसुफलाई हमश्र देशको सम्पूर्ष देश घुम्न पठाए। र पहिलो वर्षको च थो
महिना, अठार ौं महिनामा, यूसुफ िेहलयोपोहलसको हसमानामा आए, र उसले
समुद्रको बालुवाको रूपमा त्यो देशको अन्न बटुहलरिेको हथयो। अहन त्यो
सिरमा पेन्टेफ्र
े स नामको एकजना माहनस हथयो, जो िेहलयोपोहलसका पुजारी
र फारोका शात्रप र फारोका सबै शात्रपिरू र राजक
ु मारिरूका प्रमुख हथए।
र यो माहनस धेरै धनी र धेरै ऋहर् र कोमल हथयो, र उिााँ फारोको सल्लािकार
पहन हुनुहुन्थ्यो, हकनभने उिााँ फारोका सबै राजक
ु मारिरू भन्दा चतुर हथयो।
अहन उनको एउटी क
ु मारी छोरी हथयो, असनाथ नामको, अठार वर्षकी,
अग्लो र सुन्दर, र पृथ्वीमा सबै कन्यािरू भन्दा पर िेनषको लाहि सुन्दर। अब
आसेनाथ आफ
ैं लाई हमश्रीिरूका छोरीिरू क
ु मारीिरू जस्तो हथएन, तर सबै
क
ु रामा हिब्रूिरूका छोरीिरू जस्तै हथइन्, सारा जस्तै अग्लो र रेबेका जस्तै
सुन्दर र रािेल जस्तै सुन्दर; र उनको सुन्दरताको कीहतष सबै देशमा र
सौंसारको छे उसम्म फ
ै हलयो, ताहक यस कारर्ले सबै राजक
ु मारिरू र
क्षत्रपिरूले उनलाई लुकाउन चािे, िोइन, र राजािरूका छोरािरूले पहन,
सबै जवान पुरुर्िरू र शक्तिशालीिरू, र उनको कारर्ले हतनीिरूमाझ
ठ
ू लो झिडा भयो, र हतनीिरूले एकअकाष हवरुद्ध लड्न हनबन्ध िरे। र
फारोको जेठा छोराले पहन उनको बारेमा सुने, र उसले आफ्नो बुबालाई
उसलाई पत्नीको रूपमा हदन र उिााँलाई यसो भन्यो: मलाई हदनुिोस्, बुबा,
िेहलयोपोहलसको पहिलो पुरुर्, पेन्टेफ्र
े सकी छोरी आसेनाथलाई हदनुिोस्।
अहन हतनका बुबा फारोनले हतनलाई भने, ''यस देशको राजा हुाँदा हतमीले
आफ
ू भन्दा तल्लो पत्नी हकन खोज्छ ? िोइन, तर िेर! मोआबका राजा
योआहकमकी छोरीले हतमीसाँि हववाि िरेकी हछन्, र हतनी आफ
ै मा रानी र
िेनषलाई अहत सुन्दर हछन्। त्यसोभए यो एकलाई आफ्नो पत्नीको लाहि
लैजानुिोस्।"
आसनथ बस्ने टािरको िर्णन िररएको छ।
2. तर आसेनाथले घमण्डी र घमण्डी भएकाले िरेक माहनसलाई बेवास्ता िरे
र घृर्ा िरे, र क
ु नै पहन माहनसले उनलाई कहिल्यै देखेनन्, हकनहक
पेन्टेफ्र
े सको घरमा एउटा टावर छे उछाउको हथयो, ठ
ू लो र अग्लो हथयो, र
टावरको माहथ दसवटा माटो हथयो। कक्षिरू। अहन पहिलो कोठा ठ
ू लो र धेरै
मनमोिक हथयो र बैजनी ढुङ्गािरूले पक्की बनाइएको हथयो, र त्यसका
पखाषलिरू बहुमूल्य र धेरै रङका ढुङ्गािरू हथए, र त्यो कोठाको छत पहन
सुनको हथयो। र हमश्रीिरूको त्यो कोठामा देवतािरू, जसको सौंख्या हथएन,
सुन र चााँदी, हनहित िररएको हथयो, र ती सबै आसेनाथले पूजा िथे, र उनी
उनीिरूसाँि डराउाँहछन्, र उनीिरूलाई िरेक हदन बहलदानिरू
चढाउाँहथन्। अहन दोस्रो कोठामा पहन आसेनाथको सबै सजावट र छातीिरू
हथए, र त्यिााँ सुन हथयो, र धेरै चााँदी र सुनले बुनेको लुिा असीहमत हथयो, र
ढुङ्गािरूको छन ट र ठ
ू लो मूल्यको, र सुती कपडाको राम्रो लुिािरू, र
उनको क
ु मारीत्वको सबै सजावट हथयो। त्यिााँ हथयो। र तेस्रो कोठा
आसेनाथको भण्डार हथयो, जसमा पृथ्वीका सबै राम्रा चीजिरू हथए। र बााँकी
सात कोठािरू आसेनाथको सेवा िने सात कन्यािरूले कब्जा िरे, प्रत्येकको
एउटा कोठा हथयो, हकनहक हतनीिरू एउटै उमेरका हथए, आसेनाथसाँि एक
ै
रातमा जन्मेका हथए, र उनले हतनीिरूलाई धेरै माया िथे; र हतनीिरू पहन
स्विषका तारािरू जस्तै अत्यन्तै सुन्दर हथए, र हतनीिरूसाँि वा पुरुर् बच्चासाँि
कहिल्यै क
ु राकानी िरेनन्। अब आसेनाथको ठ
ू लो कोठा जिााँ उनको क मायष
पालनपोर्र् िररएको हथयो तीनवटा झ्यालिरू हथए; र पहिलो झ्याल धेरै ठ
ू लो
हथयो, पूवषपहि आाँिन िेदै। दोस्रोले दहक्षर्हतर र तेस्रोले सडकहतर िेरे। अहन
एउटा सुनको ओछ्यान पूवषहतर िेरेर कोठामा उहभएको हथयो। र ओछ्यानमा
सुनले बुनेको बैजनी रङ्गको सामान राक्तखएको हथयो, ओछ्यानमा रातो रङ र
रातो कपडा र महसनो सूती कपडाले बुनेको हथयो। यस ओछ्यानमा
आसननाथ एक्लै सुत्नुहुन्थ्यो, र त्यसमा कहिल्यै पुरुर् वा अन्य महिला बसेका
हथएनन्। अहन घरको चारैहतर एउटा ठ
ू लो चोक पहन हथयो, र चोकको चारैहतर
ठ
ू लो आयताकार ढुङ्गाले बनेको अग्लो पखाषल हथयो। अहन चोकमा चारवटा
ढोकािरू पहन फलामले ढाहकएका हथए, र ती प्रत्येकलाई अठारि बलवान
जवानिरूले िहतयारले राखेका हथए। र पखाषलको छे उमा सबै प्रकारका र
सबै फल फलाउने रूखिरू पहन रोहपएका हथए, हतनीिरूका फलिरू
पाक
े का हथए, हकनहक यो फसलको म सम हथयो; र त्यिी आाँिनको
दाहिनेबाट पानीको मुिान बहिरिेको हथयो ; र झरनाको मुहन एउटा ठ
ू लो
इनार हथयो जसले त्यो झरनाको पानी ग्रिर् िर्‍
यो, जिााँबाट आाँिनको
बीचबाट एउटा नदी बग्यो र त्यसले आाँिनका सबै रूखिरूलाई पानी िाल्यो।
जोसेफले पेन्टेफ्र
े समा आफ्नो आिमनको घोषर्ा िरे।
3. अहन यस्तो हुन ियो हक सात वर्षको प्रशस्तताको पहिलो वर्ष, च थो महिना,
महिनाको अट्ठाईस ौंमा, जोसेफ त्यो हजल्लाको मक
ै सौंकलन िदै
िेहलयोपोहलसको हसमानामा आए। र जब जोसेफ त्यो सिरको नहजक पुिे,
उनले बाह्र जना माहनसलाई िेहलयोपोहलसका पुजारी पेन्टेफ्र
े सकिााँ यसो भन्दै
पठाए: "म आज तपाईौंकिााँ आउनेछु , हकनहक यो हदउाँसो र हदउाँसोको
खानाको समय िो, र त्यिााँ छ। घामको ठ
ू लो िमी, र म हतम्रो घरको छानामुहन
आफ
ू लाई हचसो पानष सक
ूाँ ।" अहन पेन्टेफ्र
े स, जब उनले यी क
ु रािरू सुने, अहत
आनन्दका साथ रमाए, र भने: "धन्य िोस् जोसेफका परमेश्वर, हकनभने मेरा
माहलक जोसेफले मलाई योग्य ठान्नुभएको छ।" र पेन्टेफ्र
े सले आफ्नो घरको
हनरीक्षकलाई बोलाए र उसलाई भने: "हछटो िनुषिोस् र मेरो घर तयार
पानुषिोस्, र ठ
ू लो बेलुकीको खाना तयार पानुषिोस्, हकनभने आज परमेश्वरको
शक्तिशाली जोसेफ िामीकिााँ आउाँदै हुनुहुन्छ।" र जब आसनथले आफ्ना
बुबा र आमालाई उनीिरूको उत्तराहधकारको स्वाहमत्वबाट आएका छन् भन्ने
सुने, उनले धेरै िहर्षत भइन् र भहनन्: "म जान्छु र मेरो बुबा र आमालाई
भेट्नेछु , हकनभने हतनीिरू िाम्रो उत्तराहधकारको स्वाहमत्वबाट आएका
छन्" (यसको लाहि। फसल काट्ने हसजन हथयो)। अहन आसेनाथ ितार ितार
आफ्नो कोठामा िइन् जिााँ उनको लुिािरू पक्तिन् र सुनले बुनेको र सुनले
बुनेको राम्रो सूती कपडा लिाइन्, र आफ्नो िातमा सुनको घेरा र क
ौं िनले
आफ
ू लाई बेररन्। र उनको खुिामा उनले सुनको बुक्तिन लिाइहदइन्, र
उनको घााँटीमा उनले धेरै मूल्य र बहुमूल्य पत्थरिरूको ििना िाहनन्, जुन
चारैहतर सजाइएको हथयो, साथै हमश्रीिरूका देवतािरूको नाम पहन जताततै
क
ुाँ हदएको हथयो, दुबै ब्रेसलेटिरूमा। र ढुङ्गािरू; र उनले आफ्नो टाउकोमा
मुक
ु ट पहन राक्तखन् र उनको मक्तन्दर वररपरर एक मुक
ु ट बााँधेर आफ्नो
टाउकोलाई आवरर्ले छोहपन्।
पेन्टेफ्र
े सले आसेनाथलाई जोसेफलाई वििाहमा विने प्रस्ताि राख्छन्।
4. त्यसपहछ उनी िताररएर आफ्नो माटोबाट हसाँढी ओहलषन् र आफ्नो बुबा र
आमाकिााँ आइन् र हतनीिरूलाई चुम्बन िररन्। अहन पेन्टेफ्र
े स र हतनकी
पत्नीले आफ्नी छोरी आसेनाथलाई हलएर अत्यन्तै िहर्षत भए, हकनहक
उनीिरूले उनलाई भिवानकी दुलिीको रूपमा सहजएको र सहजएको देखे।
अहन हतनीिरूले आफ्नो उत्तराहधकारको स्वाहमत्वबाट ल्याएका सबै असल
चीजिरू ल्याए र हतनीिरूको छोरीलाई हदए। र आसेनाथ सबै राम्रा
चीजिरू, िमीको अन्तमा फलफ
ू ल र अौंिूरिरू र खजूरिरू र ढुक
ु रिरू, र
तुता र नेभारािरूमा रमाइलो िथे, हकनहक ती सबै राम्रा र स्वादमा मीठो
हथए। र पेन्टेफ्र
े सले आफ्नी छोरी आसेनाथलाई भने: "बाल।" र उनले भहनन्:
"म यिााँ छु , मेरो माहलक।" अहन उिााँले हतनलाई भन्नुभयो: "िामीिरू बीचमा
बस, र म हतमीलाई मेरा वचनिरू बोल्नेछु ।" "िेर, जोसेफ, परमेश्‍
वरका
पराक्रमी, आज िामीकिााँ आउनुभएको छ, र यो माहनस सारा हमश्र देशको
शासक िो; र राजा फारोले उिााँलाई िाम्रो सबै देश र राजाको शासक हनयुि
िनुषभयो, र उिााँले आफ
ैं ले यो सारा देशलाई मक
ै हदनुहुन्छ। , र यसलाई
आउाँदै िरेको अहनकालबाट बचाउाँछ; र यो जोसेफ एक माहनस िो जसले
परमेश्वरको आराधना िदषछ, र तपाईौं आज जस्तै बुक्तद्धमानी र एक कन्या
हुनुहुन्छ, र बुक्तद्ध र ज्ञानमा एक शक्तिशाली माहनस हुनुहुन्छ, र परमेश्वरको
आत्मा उिााँमाहथ छ र उिााँको अनुग्रि छ। परमप्रभु उिााँमा हुनुहुन्छ। हप्रय
बालक, आऊ, र म हतमीलाई उसको पत्नीको रूपमा सुक्तम्पहदनेछु , र ताँ
उिााँको लाहि दुलिी हुनेछस्, र उिााँ सधैाँको लाहि तेरो दुलिा हुनुहुनेछ।" र,
जब आसनथले आफ्ना बुबाका यी शब्दिरू सुने, उनको अनुिारमा ठ
ू लो
पहसना बग्यो, र उनी ठ
ू लो क्रोधले ररसाए, र उनले आफ्ना बुबालाई सोधी
आाँखाले िेररन् र भहनन्: "यसकारर्, मेरो हपताजी। , क
े हतमी यी शब्दिरू
बोल्छ ? क
े हतमी मलाई एक हवदेशी, एक भिोडा र बेहचएको एक क
ै दीको
रूपमा मलाई सुम्पन चािन्छ ? क
े यो कनान देशका िोठालाको छोरो िोइन
र? क
े हयनै िोइनन् जसले आफ्नी श्रीमतीसाँि सुतेका हथए र हतनका माहलकले
हतनलाई अन्धकारको कारािारमा फालेका हथए, र फारोले हतनलाई आफ्नो
सपनाको व्याख्या िरेजस्तै हमश्रीिरूका वृद्ध स्त्रीिरूले पहन व्याख्या िरेझैाँ
जेलबाट बाहिर ल्याए? तर म राजाको जेठो छोरोसाँि हववाि िनेछु , हकनभने
उिााँ आफ
ै सारा देशको राजा हुनुहुन्छ।” जब उनले यी क
ु रािरू सुने,
पेन्टेफ्र
े सलाई जोसेफको बारेमा आफ्नी छोरी आसेनाथलाई थप क
ु रा िनष
लाज लाग्यो, हकनभने उनले उनलाई घमण्ड र ररससाँि जवाफ हदइन्।
जोसेफ पेन्टेफ्र
े सको घरमा आइपुिे।
5. र िेर! पेन्टेफ्र
े सका सेवकिरू मध्ये एक जवान माहनस हभत्र पसे, र उसले
उसलाई भन्यो: "िेर! जोसेफ िाम्रो दरबारको ढोका अिाहड खडा छ।" अहन
जब आसेनाथले यी शब्दिरू सुने, उनी आफ्नो बुबा र आमाको मुखबाट
भाहिन् र माटोमा िइन्, र उनी आफ्नो कोठामा आइन् र जोसेफलाई आफ्नो
बुबाको घरमा आउाँदै िरेको िेनषको लाहि पूवषहतर िेदै ठ
ू लो झ्यालमा उहभइन्।
अहन पेन्टेफ्र
े स र हतनकी पत्नी र हतनीिरूका सबै आफन्तिरू र हतनीिरूका
नोकरिरू जोसेफलाई भेट्न बाहिर आए। र, जब पूवष देक्तखने आाँिनका
ढोकािरू खोहलए, यूसुफ हफरऊनको दोस्रो रथमा बसेर आए। अहन त्यिााँ
चारवटा घोडािरू हिउाँजस्तै सेतो सुनका टुक्रािरूले जोहडएका हथए, र रथ
सबै शुद्ध सुनको बनाइएको हथयो। अहन जोसेफले सेतो र दुलषभ अौंिरखा
लिाएका हथए, र उसको वररपरर फ्ााँहकएको लुिा बैजनी हथयो, सुनले बुनेको
महसनो सुती कपडाले बनेको हथयो, र उनको हशरमा सुनको माला हथयो, र
उनको मालाको वररपरर बाह्रवटा छनोट ढुङ्गािरू हथए, र माहथ। ढुङ्गािरू
बाह्र सुनका हकरर्िरू हथए, र उिााँको दाहिने िातमा एउटा शािी ल रो
हथयो, जसमा जैतूनको िााँिा फ
ै हलएको हथयो, र त्यसमा प्रशस्त फलिरू हथए।
जब, जोसेफ दरबारमा आएका हथए र त्‍
यसका ढोकािरू बन्द िररसक
े का
हथए, र िरेक अन ठो पुरुर् र स्‍त‍
त्री दरबारबाहिर रिन्‍
छन्, हकनभने ढोकाका
पिरेदारिरूले ढोकािरू हतर तानेर बन्द िरे, पेन्टेफ्र
े स आए र हतनकी पत्‍
नी
र सबै। हतनीिरूका आफन्तिरू हतनीिरूको छोरी असानाथ बािेक, र
हतनीिरूले पृथ्वीमा आफ्नो अनुिारमा यूसुफलाई दण्डवत िरे। अहन योसेफ
आफ्नो रथबाट ओले र िातले हतनीिरूलाई अहभवादन िरे।
असनाथले झ्यालबाट जोसेफलाई िेख्छन्।
6. अहन जब आसेनाथले जोसेफलाई देखे, उसको आत्मामा पीडा भयो र
उनको हृदय क
ु हचयो, र उनको घुाँडा खुक
ु लो भयो र उनको सम्पूर्ष शरीर
कााँप्यो र उनी ठ
ू लो डरले डराए, र त्यसपहछ उनले सुि
े रा िाहलन् र आफ्नो
हृदयमा भहनन्: "िाय! दयनीय! अब म त्यो दु:खी, किााँ जाउाँ? वा म उसको
अनुिारबाट किााँ लुकाउनेछु ? वा परमेश्वरका पुत्र जोसेफले मलाई कसरी
देख्नेछन्, हकनभने मेरो तफ
ष बाट मैले उिााँको बारेमा खराब क
ु रािरू बोलेको
छु ? दुखी! म किााँ िएर लुक
े र बस्न सक्छु , हकनहक उिााँले सबै लुक्ने ठाउाँिरू
देख्नुहुन्छ, र सबै क
ु रा जान्नुहुन्छ, र उिााँमा भएको ठ
ू लो ज्योहतको कारर्ले
क
ु नै पहन लुक
े को क
ु रा उिााँबाट उम्कने छै न? अहन अब जोसेफका
परमेश्‍
वरले क
ृ पा िरून्। मलाई अज्ञानतामा मैले उिााँको हवरुद्धमा दुष्ट
वचनिरू बोलेको छु , अब म त्यो दु:खी माहनसले क
े पछ्याउने? क
े मैले
भनेको छै न: जोसेफ कनान देशबाट िोठालोको छोरो आउाँछन्? त्यसैले उिााँ
िामीकिााँ आउनुभयो। उिााँको रथमा स्विषबाट सूयष जस्तै, र उिााँ आज िाम्रो
घरमा प्रवेश िनुषभयो, र उिााँ पृथ्वीमा उज्यालो जस्तै चम्कनुभयो। तर म मूखष
र सािसी छु , हकनभने मैले उसलाई िाली िरें र उिााँको बारेमा खराब
शब्दिरू बोलें र योसेफ परमेश्‍
वरका छोरा हुन्‍भनी थािै भएन। हकनहक
पुरुर्िरूमध्ये कसले यस्तो सुन्दरतालाई जन्म हदनेछ, वा स्त्रीको क
ु न िभषले
यस्तो उज्यालो जन्माउनेछ? म दुष्ट र मूखष छु , हकनहक मैले मेरा बुबालाई
नराम्रो वचन बोलेको छु । त्यसैले अब मेरो बुबाले मलाई योसेफलाई दासी र
कमारीको रूपमा हदनुिोस्, र म सधैंभरर उिााँको दासत्वमा रिनेछु ।"
जोसेफले झ्यालमा असनाथलाई िेख्छन्।
7. अहन जोसेफ पेन्टेफ्र
े सको घरमा आएर क
ु सीमा बसे। अहन हतनीिरूले
उिााँको खुिा धोए, र उिााँको सामु छु िै टेबुल राखे, हकनभने योसेफले
हमश्रीिरूसाँि खाना खाएनन्, हकनभने यो उिााँको लाहि घृहर्त हथयो। अहन
जोसेफले माहथ िेरे र आसेनाथलाई बाहिर िेरे र उनले पेन्टेफ्र
े सलाई भने: "ती
महिला को िो जो झ्यालको छे उमा उहभरिेकी हछन्? उसलाई यो घरबाट
टाढा जानुिोस्।" हकनभने जोसेफ डराए, यसो भने: "नत्रता उनी आफ
ै ले पहन
मलाई ररसाउनेछन्।" हकनहक सबै राजक
ु मारिरूका पत्नी र छोरीिरू र
हमश्रका सम्पूर्ष भूहमका शात्रपिरूले उिााँसाँि सुत्न सक
ू न् भनेर उिााँलाई ररस
उठाउने िथे। तर हमश्रीिरूका धेरै पत्नीिरू र छोरीिरू पहन, जहत धेरै
यूसुफलाई देखे, उनको सुन्दरताको कारर् दुुः क्तखत भए। र ती दू तिरू
जसलाई स्त्रीिरूले सुन, चााँदी र बहुमूल्य उपिारिरू हदएर पठाए जोसेफले
धम्की र अपमान िदै यसो भन्दै हफताष पठाए: "म परमप्रभु परमेश्वरको
नजरमा र मेरा हपता इस्राएलको अनुिारमा पाप िहदषन।" हकनभने जोसेफले
सधैं आफ्नो आाँखाको सामु परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो बुबाको आज्ञािरू
सम्झनुभयो। हकनहक याक
ू बले आफ्ना छोरा जोसेफ र हतनका सबै
छोरािरूलाई अक्सर बोल्ने र चेतावनी हदएका हथए: "बालबाहलकािरू,
एउटी अपररहचत आइमाईबाट आफ
ू लाई सुरहक्षत राख्नुिोस् ताहक उनीसाँि
सङ्गहत निोस्, हकनभने उनीसाँिको सङ्गहत हवनाश र हवनाश िो।" त्यसकारर्
जोसेफले भने: "त्यस स्त्रीलाई यस घरबाट जान हदनुिोस्।" र पेन्टेफ्र
े सले
उिााँलाई भने: "िे मेरो माहलक, त्यो आइमाई जसलाई तपाईौंले माउन्टमा
उहभएको देख्नुभएको छ, त्यो अपररहचत िोइन, तर िाम्रो छोरी िो, जसले
िरेक माहनसलाई घृर्ा िछष , र आजसम्म तपाईौं बािेक अरू क
ु नै पुरुर्ले
उनलाई देखेको छै न; र यहद तपाईौं चािनुहुन्छ भने, प्रभु, उनी आएर तपाईौंसाँि
क
ु रा िनेहछन्, हकनहक िाम्रो छोरी तपाईौंको बहिनीजस्तै हछन्।" अहन जोसेफ
अत्यन्तै खुशीले िहर्षत भए, हकनहक पेन्टेफ्र
े सले यसो भने: "उनी िरेक
माहनसलाई घृर्ा िने क
ु मारी हुन्।" अहन जोसेफले पेन्टेफ्र
े स र हतनकी
पत्नीलाई भने: "यहद हतनी हतम्री छोरी हुन् र क
ु मारी हुन् भने, हतनलाई आउन
हदनुिोस्, हकनभने हतनी मेरी बहिनी हुन्, र म आजदेक्तख हतनलाई मेरी
बहिनीको रूपमा माया िछुष ।"
जोसेफले असानाथलाई आशीिाणि विन्छन्।
8. त्यसपहछ उनकी आमाले माटोमा िइन् र आसेनाथलाई जोसेफकिााँ
ल्याईन्, र पेन्टेफ्र
े सले उनलाई भहनन्: "हतम्रो भाइलाई चुम्बन िर, हकनहक ऊ
पहन आज हतमी जस्तै क
ु मारी छ, र िरेक अपररहचत स्त्रीलाई घृर्ा िदषछ जस्तै
हतमीले िरेक अपररहचत पुरुर्लाई घृर्ा िछौ। ।" र आसेनाथले जोसेफलाई
भने: "जय, प्रभु, सवोच्च परमेश्वरको आशीवाषद।" अहन जोसेफले हतनलाई
भने: ''सबै क
ु रालाई जीहवत पानुषहुने परमेश्‍
वरले हतमीलाई आशीवाषद
हदनुहुनेछ, छोरी।" पेन्टेफ्र
े सले आफ्नी छोरी एसेनाथलाई भने: "आऊ र हतम्रो
भाइलाई चुम्बन िर।" जब आसेनाथ जोसेफलाई चुम्बन िनष आए, जोसेफले
आफ्नो दाहिने िात पसारे। िात, र उसको छातीमा उसको दुई प्यापिरू
बीचमा राखे (हकनहक उसको पापा पहिले नै सुन्दर स्याउ जस्तै उहभएको
हथयो), र जोसेफले भने: "यो माहनसको लाहि उपयुि छै न जसले परमेश्वरको
आराधना िदषछ, जसले आफ्नो मुखले जीहवत परमेश्वरलाई आशीवाषद हदन्छ।
र जीवनको धन्य रोटी खान्छ, र अमरताको धन्य कच रा हपउाँछ, र अहवनाशी
स्त्रीलाई चुम्बन िनषको लाहि अहभर्ेक िररएको छ, जसले आफ्नो मुखले मृत
र बहिरा मूहतषिरूलाई आशीवाषद हदन्छ र हतनीिरूको टेबुलबाट घााँटी माने
रोटी खान्छ। र हतनीिरूको हलबेशनबाट छलको कच रा हपउनुहुन्छ र
हवनाशको हमलनबाट अहभर्ेक िररन्छ। तर परमेश्‍
वरको आराधना िने
माहनसले आफ्नी आमा र आफ्नी आमाबाट जन्‍
मेकी बहिनी र आफ्‍
नो
क
ु लबाट जन्‍
मेकी बहिनी र आफ्‍
नो ओछ्यान बााँड्ने स्‍त‍
वास्‍त‍
नीलाई चुम्‍
बन
िनेछन्, जसले जीहवत परमेश्‍
वरलाई आशीवाषद हदनेछन्। त्यसैिरर,
परमेश्वरको आराधना िने स्त्रीको लाहि अपररहचत पुरुर्लाई चुम्बन िनुष पहन
हमल्दैन, हकनहक यो परमप्रभु परमेश्वरको नजरमा हघनलाग्दो क
ु रा िो।" र,
जब आसेनाथले जोसेफका यी शब्दिरू सुने, उनी अत्यन्तै दुखी र हवलाप
िररन्। र, जब उनले आाँखा खोलेर जोसेफलाई दृढतापूवषक िेरररिेकी हथइन्,
हतनीिरू आाँसुले भररए। अहन जोसेफले उनलाई रोएको देखेर उनलाई
अत्यन्तै दया िरे, हकनभने उनी नम्र र दयालु र परमप्रभुको डर मान्ने व्यक्ति
हथए। आफ्नो दाहिने िात उनको टाउको माहथ उठाए र भन्नुभयो: "मेरा हपता
इस्राएलका प्रभु, सवोच्च र शक्तिशाली परमेश्वर, जसले सबै क
ु रालाई जीहवत
पानुषहुन्छ र अन्धकारबाट उज्यालोमा, त्रुहटबाट सत्यमा र मृत्युबाट जीवनमा
बोलाउनुहुन्छ, यस कन्यालाई पहन आशीवाषद हदनुिोस्, र हतनलाई जीहवत
पानुषिोस्, र हतनलाई तपाईौंको पहवत्र आत्माले नवीकरर् िनुषिोस्, र हतनलाई
तपाईौंको जीवनको रोटी खान हदनुिोस् र तपाईौंको आशीवाषदको कच रा
हपउन हदनुिोस्, र हतनलाई आफ्ना माहनसिरूसाँि िन्नुिोस् जसलाई तपाईौंले
सबै चीजिरू हुनुभन्दा पहिले चुन्नुभएको हथयो, र उसलाई तपाइाँको हवश्राममा
प्रवेश िनष हदनुिोस् जुन तपाइाँ तपाइाँको चुनेको लाहि तयार िनुषहुन्छ, र
उसलाई तपाइाँको अनन्त जीवनमा सधैंभरर बााँच्न हदनुिोस्।"
आसेनाथ ररटायर हुन्छ र जोसेफ जाने तयारी िछण।
9. र आसेनाथ जोसेफको आशीवाषदमा अत्यन्तै आनक्तन्दत हथए। त्यसपहछ
हतनी िताररएर आफ्नो माटोमा एक्लै आइन्, र अशि अवस्‍तथामा आफ्नो
ओछ्यानमा पक्तिन्, हकनभने उनको आनन्द, दुुः ख र ठ
ू लो डर हथयो। जब
उनले योसेफबाट यी शब्दिरू सुने, र सवोच्च परमेश्वरको नाउाँमा उनीसाँि
क
ु रा िरे तब उनीमाहथ लिातार पहसना बग्यो। त्यसपहछ हतनी ठ
ू लो र हततो
रोएर रोइन्, र उनले आफ्ना देवतािरूबाट पिात्तापमा फहक
ष न् जसलाई
उनले पूजा िनष चािन्थे, र मूहतषिरू, जसलाई उनले इन्कार िरे, र सााँझ आउन
पक्तखषन्। तर योसेफले खाए र हपए। र हतनले आफ्ना सेवकिरूलाई
घोडािरूलाई हतनीिरूका रथिरूमा जोड्न र सारा देशमा घुम्न भने। र
पेन्टेफ्र
े सले जोसेफलाई भने: "िे मेरो माहलक आज यिााँ बस्न हदनुिोस्, र
हबिान तपाईौं आफ्नो बाटो जानुहुनेछ।" र जोसेफले भने: "िोइन, तर म आज
जान्छु , हकनहक यो त्यो हदन िो जसमा परमेश्वरले आफ्ना सबै सृहष्टिरू
बनाउन थाल्नुभयो, र आठ ौं हदनमा म पहन हतमीिरूकिााँ फक
े र यिााँ
बस्नेछु ।"
आसेनाथले इवजप्टका िेिताहरूलाई अस्वीकार िछणन् र आफ
ू लाई
अपमावनत िछणन्।
10. अहन, जब जोसेफले घर छोडे, पेन्टेफ्र
े स र हतनका सबै आफन्तिरू पहन
आफ्नो उत्तराहधकारमा िए, र आसेनाथ सात कन्यािरूसाँि एक्लै छोहडयो,
सुस्त र सूयाषस्त नभएसम्म रोइरिे। र उनले न रोटी खाइन्, न पानी हपइन्, तर
सबै सुतेको बेला उनी एक्लै ब्ूाँहझरिेकी हथइन् र रोइरिेकी हथइन् र बारम्बार
आफ्नो िातले आफ्नो स्तन हपहटन्। अहन यी क
ु रािरू पहछ आसनथ आफ्नो
ओछ्यानबाट उठे , र चुपचाप माचाबाट हसाँढीिरू तल िइन्, र प्रवेशद्वारमा
आइपुग्दा, बहलया आफ्ना बच्चािरूसाँि सुहतरिेको भेिाइन्। हतनले ितार-
ितार िरी ढोकाबाट पदाषको छालाको ढकनी ल्याई र त्यसमा हसन्डर भररन्
र माटोमा लिेर भुइाँमा राक्तखन्। अहन त्यसपहछ हतनले ढोका सुरहक्षत रूपमा
बन्द िररन् र त्यसलाई छे उबाट फलामको बोिले टााँहसन् र धेरै र धेरै रोएर
ठ
ू लो सुि
े रा िाहलन्। तर क
ु मारी जसलाई आसनथले सबै क
ु मारीिरू भन्दा
बढी माया िथे उनको सुस्ने आवाज सुनेर ितार-ितार ढोकामा आइन् र अन्य
कन्यािरूलाई पहन ब्ूाँझाएर ढोका बन्द पाए। र, जब उनले असानाथको
सुस्ना र रोएको सुहनन्, उनले हबना उहभरिेकी उनलाई भहनन्: "क
े िो, मेरी
श्रीमती, र हतमी हकन दुखी छ ? र क
े क
े िो जसले तपाईलाई सताउाँछ?
िामीलाई खोल्नुिोस् र हदनुिोस्। िामी हतमीलाई देख्छ ौं।" र आसेनाथले
उनलाई हभत्र बन्द िरी भने: "मिान र िम्भीर पीडाले मेरो टाउकोमा
आक्रमर् िरेको छ, र म मेरो ओछ्यानमा आराम िरररिेको छु , र म उठ् न र
तपाईलाई खोल्न सक्षम छै न, हकनहक म मेरा सबै अौंििरूमा अशि छु ।
यसकारर् हतमीिरू प्रत्येक आ-आफ्नो कोठामा िएर सुत, र मलाई शान्त
रिन दे।” र, जब क
ु मारीिरू िए, प्रत्येक आ-आफ्नो कोठामा, आसेनाथ
उठे र चुपचाप आफ्नो सुत्ने कोठाको ढोका खोहलन्, र आफ्नो दोस्रो कोठामा
िए जिााँ उनको शोभाको छाती हथयो, र उनले आफ्नो खजूर खोहलन् र कालो
र एक हलइन्। सोम्ब्रे ट्युहनक जुन उनले लिाइन् र उनको जेठो भाइको मृत्यु
हुाँदा शोक िररन्। त्यसपहछ, यो ट्युहनक हलएर, उनले आफ्नो कोठामा बोक
े ,
र फ
े रर सुरहक्षत रूपमा ढोका बन्द, र छे उबाट बोि राखे। त्यसपहछ,
आसननाथले आफ्नो शािी पोशाक फ
ु काहलन्, र शोक िने अौंिरखा
लिाइहदइन्, र आफ्नो सुनको पहि खोहलन् र डोरीले आफ्नो कम्मर बााँधेर
टाउकोबाट मुक
ु ट, त्यो हमत्र, त्यसैिरी मुक
ु ट पहन फ
ु काहलन्। उनको िात र
खुिाको साङ् ला पहन भुइाँमा राक्तखएको हथयो। त्यसपहछ उनले आफ्नो मनपने
लुिा र सुनको घेरा र हमटर र उनको मुक
ु ट हलइन्, र उनले ती झ्यालबाट
िररबिरूलाई उत्तरहतर िेररन्। अहन त्यसपहछ उनले आफ्नो कोठामा भएका
आफ्ना सबै देवतािरू हलए, सुन र चााँदीका देवतािरू जसको क
ु नै सौंख्या
हथएन, र हतनीिरूलाई टुक्रा-टुक्रामा टुक्राटुक्रा पारी, र झ्यालबाट िररब
माहनसिरू र हभखारीिरूलाई फाहलहदइन्। अहन फ
े रर, आसेनाथले आफ्नो
शािी राहत्रभोज र मोटा बच्चािरू, माछा र िाईको मासु, र हतनका
देवतािरूका सबै बहलदानिरू, र भोजनको महदराका भााँडािरू हलए, र ती
सबै क
ु क
ु रिरूको खानाको रूपमा उत्तरहतर देक्तखने झ्यालबाट फ्ााँहकइन्।
। 2 अहन यी क
ु रािरू पहछ उनले हसन्डरिरू भएको छालाको आवरर् हलइन्
र भुइाँमा खन्याइन्। त्यसपहछ हतनले भाङ् ‍
ग्रा लिाएर कम्मरमा बााँधे। अहन
हतनले आफ्नो टाउकोको कपालको जाल पहन फ
ु काइन् र आफ्नो टाउकोमा
खरानी छहक
ष न्। अहन हतनले भुइाँमा हसन्डरिरू पहन फ्ााँहकइन्, र
हसन्डरिरूमा लहडरिेकी हथइन् र आफ्ना िातिरूले लिातार आफ्नो छाती
हपहटरिेकी हथइन् र रातभरर हबिानसम्म रु
ाँ दै रोइन्। र, जब आसेनाथले
हबिान उठे र िेरे, र िेर! उनको मुहन हसन्डरिरू उनको आाँसुबाट माटो जस्तै
हथए, उनी फ
े रर आफ्नो अनुिारमा सूयाषस्त नहुञ्जेल हसन्डरिरूमा पररन्।
यसरी, आसेनाथले सात हदनसम्म िरे, क
े िी पहन चाख्नुभएन।
आसेनाथले वहब्रूहरूको भििानलाई प्राथणना िने संकल्प िरे।
11. र आठ ौं हदनमा, जब हबिान आयो र चरािरू हचदै हथए र क
ु क
ु रिरू
हिाँड्नेिरूलाई भुक्न थाले, आसेनाथले आफ्नो टाउको भुइाँ र हसन्डरिरूबाट
अहलकहत माहथ उठाई जिााँ उनी बसेकी हथइन्, हकनहक उनी धेरै थाक
े की
हथइन्। र आफ्नो ठ
ू लो अपमानबाट आफ्नो अौंिको शक्ति िुमाइसक
े को
हथयो; हकनहक आसेनाथ थाक
े की र बेिोस भइसक
े को हथयो र उनको शक्ति
कमजोर हुाँदै िइरिेको हथयो, र त्यसपहछ उनी पखाषलहतर फहक
ष न्, झ्यालमुहन
बहसन् जुन पूवषहतर िेदै हथयो। र उसले आफ्नो टाउको आफ्नो छातीमा
राख्यो, आफ्नो दाहिने घुाँडा माहथ आफ्नो िातको औौंलािरू जोडेर; अहन
हतनको मुख बन्द हथयो, र हतनले आफ्नो अपमानको सात हदन र सात
रातिरूमा यसलाई खोहलनन्। र उसले आफ्नो मुख नखोलेर आफ्नो हृदयमा
भहनन्: "म क
े िरू
ाँ , म दीन, वा म किााँ जाऊ
ाँ ? र अब म फ
े रर कोसाँि शरर्
पाऊ
ाँ ? वा म कोसाँि क
ु रा िरु
ाँ , त्यो कन्या जो िो। एक अनाथ र उजाड र
सबैद्वारा त्यािेको र घृर्ा िररएको? अब सबैले मलाई घृर्ा िनष आएका छन्,
र यी मध्ये मेरा बुबा र मेरी आमा पहन, हकनभने मैले देवतािरूलाई घृर्ाले
हतरिार िरें र उनीिरूलाई त्यािेर िररबिरूलाई हदएाँ । माहनसिरूद्वारा
नाश िोस्। हकनहक मेरा बुबा र मेरी आमाले भन्नुभयो: "आसेनाथ िाम्रो छोरी
िोइन।" तर मेरा सबै नातेदारिरू पहन मलाई घृर्ा िनष आएका छन्, र सबै
माहनसिरू, हकनभने मैले हतनीिरूका देवतािरूलाई हवनाशमा हदएाँ । िरेक
माहनस र सबै जसले मलाई हवन्ती िरे, र अब मेरो यो अपमानमा मलाई सबैले
घृर्ा िरे र हतनीिरू मेरो सङ्कष्टमा रमाउाँछन्। र भयानक, मैले सुनेको छु ,
अन ठा देवतािरूको पूजा िने सबैको हवरुद्धमा; जिााँबाट उसले मलाई पहन
घृर्ा िरेको छ, हकनहक मैले मरेका र बहिरा मूहतषिरूलाई पूजा िरें र
हतनीिरूलाई आशीवाषद हदए। तर अब मैले हतनीिरूको बहलदान त्यािेको
छु , र मेरो मुख हतनीिरूको टेबुलबाट टाढा भएको छ, र मसाँि स्विषका
परमप्रभु परमेश्वर, पराक्रमी यूसुफको सवोच्च र शक्तिशालीलाई पुकाने
हिम्मत छै न, हकनहक मेरो मुख दू हर्त भएको छ। मूहतषिरूको बहलदानिरू।
तर हिब्रूिरूका परमेश्‍
वर सााँचो परमेश्‍
वर र जीहवत परमेश्‍
वर, र दयालु
परमेश्‍
वर र दयालु र धीरज र दयाले भररपूर्ष र कोमल हुनुहुन्‍
छ, र जसले क
ु नै
माहनसको पापको लेखाजोखा िदैनन्‍भन्‍
ने मैले धेरैले सुनेको छु । नम्र छ, र
हवशेर् िरी एक जसले अज्ञानतामा पाप िछष , र दु:खमा परेको माहनसको
दु:खको समयमा अधमषको दोर्ी ठिराउाँदैन; त्यसै अनुसार म पहन, नम्र
व्यक्ति, सािसी हुनेछु र उिााँहतर फक
ष नेछु र उिााँसाँि शरर् हलनेछु र
उिााँसामु मेरा सबै पापिरू स्वीकार िनेछु र उिााँसामु मेरो हबन्ती पोख्नेछु , र
उिााँले मेरो दुुः खमा दया िनुषहुनेछ। हकनहक उसले मेरो यो अपमान र मेरो
आत्माको उजाड देख्‍
नेछ र मलाई दया िनेछ, र मेरो दु:ख र क मायषको
अनाथता पहन देख्नेछ र मेरो रक्षा िनेछ भनी कसलाई थािा छ? जसरी मैले
सुनेको छु , उिााँ आफ
ै अनाथिरूका हपता हुनुहुन्छ र पीहडतिरूको सान्त्वना
र सताइएकािरूको सियोिी हुनुहुन्छ। तर जे भए पहन, म नम्र पहन सािसी
हुनेछु र उिााँलाई रुनेछु । तब आसनथ पखाषलबाट उठी जिााँ उनी बहसरिेकी
हथइन्, र पूवषहतर आफ्नो घुाँडा टेक
े र आफ्नो आाँखा स्विषहतर राक्तखन् र आफ्नो
मुख खोलेर भिवानलाई भहनन्:
आसेनाथको प्राथणना
12. आसनथको प्राथषना र स्वीकार: "धमीिरूका परमेश्वर, जसले युििरू
सृहष्ट िनुषभयो र सबै चीजिरूलाई जीवन हदनुभयो, जसले तपाईौंको सबै
सृहष्टलाई जीवनको सास हदनुभयो, जसले अदृश्य चीजिरूलाई प्रकाशमा
ल्याउनुभयो, जसले सबै चीजिरू र प्रकट नभएका क
ु रािरू प्रकट िनुषभयो,
जसले स्विषलाई उचालेर पृथ्वीलाई पानीमा स्‍तथाहपत िनुषभयो, जसले पानीको
अिाध खाडलमा ठ
ू ला-ठ
ू ला ढुङ्गािरू खडा िनुषहुन्छ, जुन डुब्नेछै न तर
अन्तसम्म तपाईौंको इच्छा पूरा िरररिनु भएको छ, हकनहक तपाईौंले प्रभु,
वचन भन्नुभयो र सबै चीजिरू अक्तस्तत्वमा आयो, र तपाईौंको वचन, प्रभु,
तपाईौंका सबै प्रार्ीिरूको जीवन िो, तपाईौंमा म शरर्को लाहि भाग्छु , िे
प्रभु मेरा परमेश्वर, अबदेक्तख, म तपाईौंलाई पुकानेछु , प्रभु। , र म मेरा पापिरू
तपाईौंसामु स्वीकार िनेछु , तपाईौंसामु म मेरो हबन्ती पोख्नेछु , माहलक, र
तपाईौंसामु म मेरा अधमषिरू प्रकट िनेछु । िे प्रभु, मलाई बचाउनुिोस्,
हकनहक मैले तपाईौंको हवरुद्धमा धेरै पापिरू िरें, मैले अधमष र अधमषिरू
िरें। भक्तििीनता, मैले बोल्न नहुने क
ु रािरू भनेको छु , र तपाईौंको दृहष्टमा
दुष्ट छ; मेरो मुख प्रभु, हमश्रीिरूका मूहतषिरू र हतनीिरूका देवतािरूको
टेबुलबाट अपहवत्र भएको छ: मैले पाप िरें, प्रभु, मैले पाप िरें। हतम्रो दृक्त‍‍
टमा,
ज्ञान र अज्ञानतामा मैले मृत र बहिरा मूहतषिरूलाई पुज्दा अधमष िरें, र म
तपाईौंसामु मुख खोल्न योग्य छै न, िे प्रभु, म पेन्टेफ्र
े स पुजारीकी अभािी
आसेनाथ छोरी, कन्या र रानी, जो क
ु नै समय घमण्डी र घमण्डी हथए र मेरो
बुबाको धनमा सबै माहनसिरू भन्दा बहढ सफल हथए, तर अब एक अनाथ र
उजाड र सबै माहनसिरूबाट पररत्याि िररएको छ। म तपाईौंहतर भाग्छु , िे
प्रभु, र तपाईौंमा म मेरो हबन्ती प्रस्तुत िदषछु , र तपाईौंसामु म रुनेछु । मेरो पहछ
लाग्नेिरूबाट मलाई छु टकारा हदनुिोस्। िुरु, मलाई हतनीिरूले हलनु अहघ;
हकनहक, कसैको डरले एउटा बालक जसरी आफ्नो बुबा र आमाहतर भाग्छ,
र उसको बुबाले आफ्नो िात पसाछषन् र उसलाई आफ्नो छातीमा समात्छन्।
िे प्रभु, बाल-मायालु बुबा जस्तै ममाहथ आफ्नो हनमषल र भयानक िात
पसानुषिोस्, र मलाई अल हकक शत्रुको िातबाट समात्नुिोस्। लोको लाहि!
पुरानो र बबषर र क्र
ू र हसौंिले मलाई खेदेको छ, हकनहक ऊ हमश्रीिरूका
देवतािरूको हपता िो, र मूहतष-पािलिरूका देवतािरू उिााँका
छोराछोरीिरू हुन्, र म हतनीिरूलाई घृर्ा िनष आएको हुाँ, र मैले
हतनीिरूलाई त्यािें। हतनीिरू हसौंिका छोराछोरीिरू हुन्, र मैले
हमश्रीिरूका सबै देवतािरूलाई मबाट फ्ााँहकहदएाँ र हतनीिरूलाई िटाएाँ , र
हसौंि, वा हतनीिरूका हपता शैतान, मेरो हवरुद्धमा क्रोहधत भएर मलाई हनल्न
खोहजरिेका छन्। तर िे प्रभु, मलाई उिााँको िातबाट छु टकारा हदनुिोस्, र
म उिााँको मुखबाट छु टकारा पाउनेछु , नत्रता उसले मलाई च्यात्नेछ र मलाई
आिोको ज्वालामा फाहलहदनेछ, र आिोले मलाई आाँधीमा फाहलहदनेछ, र
आाँधीले मलाई अाँध्यारोमा िावी िनेछ। र मलाई समुद्रको िहिराइमा
फ्ााँहकहदनुिोस्, र अनन्तदेक्तखको मिान् जनावरले मलाई हनल्यो, र म
सदाको लाहि नष्ट हुनेछु । िे परमप्रभु, यी सबै क
ु रािरू ममाहथ आउनु अहघ
मलाई बचाउनुिोस्। मलाई छु टकारा हदनुिोस्, माहलक, उजाड र हनराधार,
हकनहक मेरो बुबा र मेरी आमाले मलाई इन्कार िनुषभएको छ र भन्नुभएको
छ, 'आसेनाथ िाम्रो छोरी िोइन,' हकनभने मैले हतनीिरूका देवतािरूलाई
टुक्रा-टुक्रा पारेको छु र हतनीिरूलाई पूर्ष रूपमा घृर्ा िरेको छु । र अब म
अनाथ र उजाड छु , र मसाँि हतमी बािेक अरू क
ु नै आशा छै न। िे प्रभु,
तपाईौंको क
ृ पा बािेक अको शरर्स्‍तथान छै न, िे माहनसिरूका साथी, हकनहक
तपाईौं अनाथिरूको हपता र सताइएकािरूको च्याक्तम्पयन र पीहडतिरूको
सियोिी मात्र हुनुहुन्छ। ममाहथ दया िनुषिोस् प्रभु, र मलाई शुद्ध र क
ु मारी,
त्याहिएको र अनाथ राख्नुिोस्, हकनहक तपाईौं मात्र भिवान एक मीठा, असल
र कोमल हपता हुनुहुन्छ। िे प्रभु, तपाईौं जस्तो मीठो र असल क
ु न बुबा
हुनुहुन्छ? लोको लाहि! मेरा बुबा पेन्टेफ्र
े सका सबै घरिरू जुन उिााँले मलाई
उत्तराहधकारको रूपमा हदनुभएको छ, क
े िी समयका लाहि र लोप हुाँदैछन्।
तर िे प्रभु, हतम्रो उत्तराहधकारका घरिरू अहवनाशी र अनन्त छन्।"
आसेनाथको प्राथणना (जारी)
13. "िे प्रभु, मेरो अपमानलाई भेट्नुिोस् र मेरो अनाथतामा दया िनुषिोस् र
मलाई, पीडामा दया िनुषिोस्। िेर! म, िुरु, सबैबाट भािेर माहनसको एकमात्र
हमत्र तपाईौंसाँि शरर् खोजेको छु । िेर! मैले सबै असल क
ु रा छोडेको छु ।
पृथ्वीका चीजिरू र तपाईौंसाँि शरर् खोजेका हथए। िे प्रभु, भाङ् ग्रा र
खरानीमा, नाङ्गो र एकान्त। िेर, अब मैले मेरो शािी लुिा र सुनले बुनेको
राता लुिा फ
ु कालेको छु र शोकको कालो अौंिरखा लिाएको छु । िेर, मैले
मेरो सुनको कम्मर खोलेको छु र मबाट फाहलहदएको छु र डोरी र भाङ् ग्राले
आफ
ू लाई बेररएको छु । िेर, मेरो मुक
ु ट र मेरो हमटर मैले मेरो टाउकोबाट
फ्ााँक
े को छु र मैले आफ
ैं लाई हसन्डरिरू छक
े को छु । िेर, मेरो कोठाको
भुइाँ। धेरै रङ्गका र बैजनी ढुङ्गािरूले पक्की बनाइएको हथयो, जुन पहिले
मलमले हभजाइएको हथयो र चक्तम्कलो सूती कपडाले सुकाइएको हथयो,
अहिले मेरो आाँसुले हभजाइएको छ र खरानीले छररएको छ, िे मेरो प्रभु,
हसन्डरिरूबाट। र मेरो आाँसुको धेरै माटो मेरो कोठामा फराहकलो बाटोमा
बनेको छ। िे मेरो प्रभु, मेरो शािी राहत्रभोज र क
ु क
ु रिरूलाई मैले हदएको
मासु। लो! मैले पहन सात हदन र सात रात उपवास बसेको छु र न रोटी खाएको
छु , न पानी हपएको छु , र मेरो मुख चक्काझैाँ र मेरो हजब्रो सीङझैाँ र मेरो ओठ
भााँडाझैाँ सुक
े को छ, र मेरो अनुिार सुक
े को छ, र मेरा आाँखािरू सुक
े का
छन्। आाँसु बिाउन असफल भएका छन्। तर िे प्रभु, मेरो भिवान, मलाई
मेरो धेरै अज्ञानताबाट छु टकारा हदनुिोस्, र मलाई माफ िनुषिोस्, एक क
ु मारी
र अनजान भएकोले, म बाटोमा िएको छु । लो! अब मैले पहिले अज्ञानतामा
पूजा िने सबै देवतािरू बहिरो र मरेका मूहतषिरू भएको थािा पाएको छु , र
मैले हतनीिरूलाई टुक्रा-टुक्रा पाररहदएाँ र हतनीिरूलाई सबै माहनसिरूले
क
ु ल्चीहमल्ची िनष हदएाँ , र चोरिरूले हतनीिरूलाई लुटेका हथए, जुन सुन र
चााँदी हथए। , र म तपाईौंसाँि शरर् खोजेको छु , प्रभु परमेश्वर, एक मात्र दयालु
र माहनसिरूको हमत्र। मलाई माफ िनुषिोस्, प्रभु, हकनहक मैले तपाईौंको
हवरुद्धमा अनजानमा धेरै पापिरू िरें र मेरो माहलक जोसेफको हवरुद्धमा
हनन्दापूर्ष शब्दिरू बोलेको छु , र म दुखी, मलाई थािा हथएन हक ऊ तपाईौंको
छोरा िो। िे प्रभु, ईर्ष्ाषले भररएका दुष्ट माहनसिरूले मलाई यसो भने: 'जोसेफ
कनान देशका िोठालाको छोरा िो', र म दुखी माहनसले हतनीिरूलाई हवश्वास
िरेको छु र बिकाएको छु , र मैले उसलाई बेवास्ता िरेको छु र दुष्ट क
ु रािरू
बोलेको छु । उसको बारेमा, त्यो हतम्रो छोरा िो भनेर थािा छै न। हकनहक
पुरुर्िरूमध्ये कसले यस्तो सुन्दरतालाई जन्मायो वा कहिल्यै जन्माउने? वा
उिााँ जस्तो, सबै सुन्दर जोसेफ जस्तै बुक्तद्धमान र शक्तिशाली अरू को छ?
तर, प्रभु, म उसलाई सुम्पन्छु , हकनहक मेरो भािको लाहि म उसलाई मेरो
प्रार् भन्दा बढी माया िछुष । तपाईौंको क
ृ पाको बुक्तद्धमा उसलाई सुरहक्षत
राख्नुिोस्, र मलाई दासी र दासीको रूपमा उिााँलाई सुक्तम्पहदनुिोस्, हक म
उिााँको खुिा धुने र उिााँको ओछ्यान र उिााँको सेवा िनष र उिााँको सेवा िनष
सक
ूाँ , र म उिााँको लाहि दासी हुनेछु । मेरो जीवनको समय।"
प्रधान िू त माइकल आसेनाथको भ्रमर् िछणन्।
14. र, जब आसेनाथले प्रभुलाई स्वीकार िनष छोडेका हथए, िेर! हबिानको
तारा पहन पूवषमा आकाशबाट उठ्यो। र आसेनाथले त्यो देखे र िहर्षत भए र
भने: "क
े प्रभु परमेश्वरले मेरो प्राथषना सुन्नुभयो? हकनभने यो तारा एक
सन्देशवािक र मिान हदनको उचाइको वािक िो।" र लो! हबिानको ताराले
कडा आकाश भाडा भयो र ठ
ू लो र अपररिायष प्रकाश देखा पर्‍
यो। र जब
उनले यो देखे हक आसनथ उनको अनुिारमा हसन्डरिरूमा ढले, र तुरुन्तै
त्यिााँ स्विषबाट एक जना माहनस आए, उज्यालो हकरर्िरू पठाउाँदै, र उनको
टाउको माहथ उहभयो। र, जब उनी आफ्नो अनुिारमा सुहतन्, ईश्वरीय परीले
उनलाई भने, "आसेनाथ, खडा िो।" र उनले भहनन्: "मेरो कोठाको ढोका
बन्द छ र टावर अग्लो छ भनेर मलाई बोलाउने को िो, र कसरी मेरो कोठामा
आयो?" अहन उसले उसलाई दोस्रो पटक बोलायो, "आसेनाथ, आसेनाथ।" र
उनले भहनन्, "म यिााँ छु , प्रभु, मलाई भन्नुिोस् तपाईौं को हुनुहुन्छ।" अहन
उिााँले भन्नुभयो: "म परमप्रभु परमेश्वरको मुख्य कप्तान र सवोच्चको सबै
सेनाको कमाण्डर हुाँ: खडा िो र आफ्नो खुिामा उहभनुिोस्, ताहक म
हतमीलाई मेरा वचनिरू भन्न सक्छु ।" अहन उसले आफ्नो अनुिार उठाएर
िेयो, र िेर! जोसेफजस्तै सबै क
ु रामा एक माहनस, लुिा र माला र शािी
ल रोमा, उसको अनुिार हबजुली जस्तै हथयो, र उसको आाँखा सूयषको उज्यालो
जस्तै हथयो, र उनको टाउकोको क
े श बहलरिेको मशालको आिो जस्तै
हथयो। , र हतनका िात र खुिािरू आिोबाट चम्कने फलामजस्तै हथए,
हकनहक जसरी त्‍
यसका िात र खुिाबाट ज्वालािरू हनक्तिए। यी क
ु रािरू
देखेर आसनथ डराए र उनको अनुिारमा लहडन्, आफ्नो खुिामा उहभन पहन
नसक्ने, हकनहक उनी धेरै डराए र उनका सबै अौंििरू कााँहपए। अहन त्यो
माहनसले उनलाई भन्यो: "असेनाथ, खुशी हुनुिोस्, र नडराऊ; तर खडा र
आफ्नो खुिामा उहभनुिोस्, ताहक म हतमीलाई मेरा वचनिरू भन्न सक्छु ।"
तब आसेनाथ उहठन् र आफ्नो खुिामा उहभइन्, र स्विषदू तले उनलाई भने:
"हतमी आफ्नो दोस्रो कोठामा हबना क
ु नै अवरोध जा र कालो अौंिरखालाई
छे उमा राख, जसमा हतमीले पहिररएको छ , र आफ्नो कम्मरबाट भाङ् ग्रा
फाहलदेऊ, र हसन्डरिरू िल्लाउनुिोस्। आफ्नो टाउकोबाट, र आफ्नो
अनुिार र आफ्नो िातिरू शुद्ध पानीले धुनुिोस् र सेतो अछ
ू त लुिा
लिाउनुिोस् र आफ्नो कम्मरमा भहजषहनटीको चक्तम्कलो कम्मर, दोिोरो
कम्मरमा बााँध्नुिोस्, र मकिााँ फ
े रर आउनुिोस्, र म हतमीलाई शब्दिरू
बोल्नेछु । जुन परमप्रभुबाट हतमीकिााँ पठाइएको िो।" त्यसपहछ आसनथ
िताररएर आफ्नो दोस्रो कोठामा िइन्, जसमा उनको सुशोहभत छातीिरू
हथए, र आफ्नो खजूर खोहलन् र एउटा सेतो, राम्रो, अछु तो लुिा हलएर
त्यसलाई लिाइहदए, पहिले कालो लुिा फ
ु कालेर, डोरी पहन खोहलहदए।
आफ्नो कम्मरमा भाङ् ग्रा लिाएर आफ्नो क
ु मारीत्वको चक्तम्कलो, दोिोरो
पहि, एउटा कम्मरमा र अको पहि उसको छातीको घेरामा बााँधेकी हथइन्।
अहन हतनले आफ्नो टाउकोबाट हसन्डरिरू पहन हनकाहलन् र आफ्नो िात र
अनुिार शुद्ध पानीले धुइन्, र सबैभन्दा सुन्दर र राम्रो आवरर् हलइन् र आफ्नो
हशर घुमाइन्।
माइकलले आसेनाथलाई उनी जोसेफकी पत्नी हुने बताए।
15. अहन त्यसपहछ उनी ईश्वरीय प्रमुख कप्तानकिााँ आइन् र उिााँको अिाहड
उहभइन्, र प्रभुको स्विषदू तले उनलाई भने: "अब हतम्रो हशरबाट आवरर्
िटाउनुिोस्, हकनहक हतमी आज एक शुद्ध कन्या छ , र हतम्रो हशर जस्तै छ।
एक जवान माहनस।" अहन आसनथले टाउकोबाट हनकाले। अहन फ
े रर,
ईश्वरीय स्विषदू तले उनलाई यसो भने: "राम्रो हुनुिोस्, असनाथ, क
ु मारी र
शुद्ध, हकनहक िेर! प्रभु परमेश्वरले तपाईौंको स्वीकार र प्राथषनाका सबै
वचनिरू सुन्नुभयो, र उिााँले अपमान र पीडा पहन देख्नुभएको छ। हतम्रो
त्यािको सात हदन, हकनहक हतम्रा आाँसुिरूबाट यी हसन्डरिरूमा हतम्रो
अनुिारको अिाहड धेरै माटो बनाइएको छ। तदनुसार, खुशी रिनुिोस्,
असनाथ, क
ु मारी र शुद्ध, हकनहक िेर, हतम्रो नामको पुस्तकमा लेक्तखएको छ।
जीवन र सदाको लाहि मेहटनेछै न; तर यस हदनबाट तपाईलाई नवीकरर् र
नवीकरर् िररनेछ र पुन: प्राप्त हुनेछ, र तपाईले जीवनको धन्य रोटी खानु
हुनेछ र अमरताले भररएको कच रा हपउनुहुनेछ र अहवनाशी आशीवाषदको
साथ अहभर्ेक हुनेछ। असनाथ, क
ु मारी र शुद्ध, िेर, परमप्रभु परमेश्वरले आज
हतमीलाई जोसेफलाई दुलिीको रूपमा हदनुभएको छ, र उनी सधैंको लाहि
हतम्रो दुलिा हुनेछन्। शरर्को सिर हुनुिोस्, हकनहक तपाईौंमा धेरै
राष्टर िरूले शरर् खोज्नेछन् र हतनीिरू तपाईौंको पखेटामुहन बस्नेछन्, र धेरै
राष्टर िरूले तपाईौंको माध्यमबाट आश्रय पाउनेछन्, र तपाईौंको पखाषलिरूमा
जो पिात्तापद्वारा सवोच्च परमेश्वरमा टााँहसनेछन् सुरहक्षत राक्तखनेछन्; हकनकी
त्यो पिात्ताप सवोच्चकी छोरी िो, र उनी आफ
ैं ले प्रत्येक घण्टा र पिात्ताप िने
सबैको लाहि सवोच्च परमेश्वरलाई हबन्ती िहछष न्, हकनहक उिााँ पिात्तापको
हपता हुनुहुन्छ, र उनी आफ
ैं सबै क
ु मारीिरूको पूर्षता र पयषवेक्षक हुन्,
तपाईौंलाई अत्यन्तै माया िरररिेकी हछन्। िरेक घण्टा तपाईको लाहि
सवोच्चलाई हबन्ती िदै, र पिात्ताप िने सबैको लाहि उनले स्विषमा आराम
िने ठाउाँ प्रदान िनेछन्, र उनले पिात्ताप िरेका सबैलाई नवीकरर् िहछष न्।
र पिात्ताप अत्यन्तै हनष्पक्ष छ, एक क
ु मारी शुद्ध र कोमल र नम्र; र
त्यसकारर्, सवोच्च परमेश्वरले उिााँलाई प्रेम िनुषहुन्छ, र सबै स्विषदू तिरूले
उिााँलाई आदर िछष न्, र म उिााँलाई असाध्यै माया िछुष , हकनहक उिााँ आफ
ै
पहन मेरी बहिनी हुनुहुन्छ, र जसरी उिााँले हतमीिरूलाई कन्यािरूलाई माया
िनुषहुन्छ म पहन हतमीिरूलाई माया िछुष । र लो! मेरो भािको लाहि म
जोसेफकिााँ जान्छु र हतम्रा बारेमा यी सबै शब्दिरू उिााँसाँि बोल्नेछु , र उिााँ
आज तपाईौंकिााँ आउनुहुनेछ र तपाईौंलाई देख्नुहुनेछ र तपाईौंमाहथ आनक्तन्दत
हुनुहुन्छ र तपाईौंलाई प्रेम िनुषहुन्छ र तपाईौंको दुलिी बन्नुहुनेछ, र तपाईौं
सधैंभरर उिााँको हप्रय दुलिी हुनुहुनेछ। तसथष, मेरो क
ु रा सुन, असनाथ, र
हववािको लुिा लिाउनुिोस्, जुन पुरानो र तपाईौंको कोठामा अझै पुरानोदेक्तख
राक्तखएको छ, र तपाईौंको सबै इच्छािरू पहन तपाईौंको वररपरर लिाउनुिोस्,
र आफ
ू लाई असल दुलिीको रूपमा सजाउनुिोस् र आफ
ै लाई बनाउनुिोस्।
उिााँलाई भेट्न तयार; लोको लाहि! उिााँ आज तपाईकिााँ आउनुहुनेछ र
तपाईलाई देख्नुहुनेछ र रमाउनुहुनेछ।" र, जब एक माहनसको आकारमा
प्रभुको दू तले आसेनाथलाई यी शब्दिरू भहनसक
े पहछ, उनीले बोलेका सबै
क
ु रािरूमा ठ
ू लो आनन्दका साथ रमाइन्। , र पृथ्वीमा उनको अनुिारमा
घोप्टो पयो, र उिााँको खुिाको सामु दण्डवत िरे र उिााँलाई भन्नुभयो: "धन्य
िो परमप्रभु हतम्रा परमेश्वर जसले मलाई अन्धकारबाट छु टकारा हदन र मलाई
अिाध खाडलको जिबाट आफ
ैं मा ल्याउन पठाउनुभयो। उज्यालो, र धन्य
हतम्रो नाम सदाको लाहि। यहद मैले तपाईौंको दृक्त‍‍
टमा अनुग्रि पाएको छु र
तपाईौंले मलाई भन्‍
नुभएको सबै वचनिरू पूरा िनुषहुनेछ भनी थािा छ,
तपाईौंको दासीले तपाईौंसाँि क
ु रा िरोस्।" अहन स्विषदू तले हतनलाई भने, "
भन्नुिोस्।" अहन उनले भहनन्: "म तपाईौंलाई प्राथषना िछुष , प्रभु, यो ओछ्यानमा
थोरै समय बस्नुिोस्, हकनहक यो ओछ्यान शुद्ध र अपहवत्र छ, त्यसको लाहि
अको पुरुर् वा अन्य महिला कहिल्यै बसेनन्, र म तपाईौंको अिाहड बस्नेछु ।
एउटा टेबुल र रोटी, र हतमीले खानेछ , र म हतमीलाई पुरानो र असल
दाखमद्य पहन ल्याउनेछु , जसको िन्ध स्विषसम्म पुग्ने छ, र हतमीले त्यसबाट
हपउनेछ र त्यसपहछ हतम्रो बाटो लाग्नेछ ।" अहन उसले उसलाई भन्यो: "
ितार िनुषिोस् र हछटो ल्याउनुिोस्।"
आसेनाथले आफ्नो िोिाममा महको छाला फ
े ला पावछणन्।
16. असनाथले ितार िरे र उनको अिाहड एउटा खाली टेबल राखे। र, जब
उनी रोटी ल्याउन थाहलन्, ईश्वरीय स्विषदू तले उनलाई भने: "मलाई पहन एक
मिको छाला ल्याऊ।" र हतनी चुपचाप उहभरिेकी हथइन् र आफ्नो भण्डारमा
म रीको कङ्घ नहुाँदा अन्योल र दुुः खी भइन्। अहन ईश्वरीय स्विषदू तले उनलाई
यसो भने: "हतमी अझै हकन खडा छ ?" र हतनले भहनन्: "मिाराज, म एउटा
क
े टालाई उपनिरमा पठाउनेछु , हकनहक िाम्रो उत्तराहधकारको अहधकार
नहजक
ै छ, र ऊ आउनेछ र त्यिााँबाट चााँडै एकजना ल्याउनेछ, र म यसलाई
तपाईौंको सामु राक्तखहदनेछु ।" ईश्वरीय स्विषदू तले उनलाई भने: "हतम्रो
भण्डारमा प्रवेश िनुषिोस् र तपाईले टेबुलमा माहुरीको क
ौं घी फ
े ला पानुषहुनेछ;
यसलाई उठाउनुिोस् र यिााँ ल्याउनुिोस्।" र उनले भहनन्, "प्रभु, मेरो
भण्डारमा म रीको कङ्घ छै न।" अहन उिााँले भन्नुभयो, "जानुिोस् र तपाईौंले
फ
े ला पानुषहुनेछ।" अहन आसनथ आफ्नो िोदाममा पहसन् र टेबुलमा मिको
छाला पसे। र कङ्घी हिउाँ जस्तै ठ
ू लो र सेतो हथयो र मि भररएको हथयो, र त्यो
मि स्विषको शीत जस्तै हथयो, र यसको िन्ध जीवनको िन्ध जस्तै हथयो। तब
आसेनाथले छक्क परे र आफ
ैं मा भने: "क
े यो यो माहनसको मुखबाट आएको
क
ौं घी िो?" अहन आसेनाथले त्यो क
ौं घी हलएर ल्याए र टेबुलमा राखे, र
स्विषदू तले हतनलाई भने: "हतमीले मेरो घरमा मिको छाला छै न' भनेर हकन
Nepali - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdfUZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdfUYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdfURDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdfTWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
 
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdfTHAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdfTELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TATAR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TATAR - The Book of the Prophet Nahum.pdfTATAR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TATAR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TAMIL - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAMIL - The Book of the Prophet Nahum.pdfTAMIL - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAMIL - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TAJIK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAJIK - The Book of the Prophet Nahum.pdfTAJIK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAJIK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TAHITIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAHITIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTAHITIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAHITIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TAGALOG - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAGALOG - The Book of the Prophet Nahum.pdfTAGALOG - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TAGALOG - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
SWEDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
SWEDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfSWEDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
SWEDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 

Nepali - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf

  • 1. जोसेफ र असानाथ आसेनाथलाई राजाका छोरा र अन्य धेरैले वििाहको लावि खोजेका छन्। 1. प्रशस्तताको पहिलो वर्षमा, दोस्रो महिनामा, महिनाको पााँच ौंमा, फारोले यूसुफलाई हमश्र देशको सम्पूर्ष देश घुम्न पठाए। र पहिलो वर्षको च थो महिना, अठार ौं महिनामा, यूसुफ िेहलयोपोहलसको हसमानामा आए, र उसले समुद्रको बालुवाको रूपमा त्यो देशको अन्न बटुहलरिेको हथयो। अहन त्यो सिरमा पेन्टेफ्र े स नामको एकजना माहनस हथयो, जो िेहलयोपोहलसका पुजारी र फारोका शात्रप र फारोका सबै शात्रपिरू र राजक ु मारिरूका प्रमुख हथए। र यो माहनस धेरै धनी र धेरै ऋहर् र कोमल हथयो, र उिााँ फारोको सल्लािकार पहन हुनुहुन्थ्यो, हकनभने उिााँ फारोका सबै राजक ु मारिरू भन्दा चतुर हथयो। अहन उनको एउटी क ु मारी छोरी हथयो, असनाथ नामको, अठार वर्षकी, अग्लो र सुन्दर, र पृथ्वीमा सबै कन्यािरू भन्दा पर िेनषको लाहि सुन्दर। अब आसेनाथ आफ ैं लाई हमश्रीिरूका छोरीिरू क ु मारीिरू जस्तो हथएन, तर सबै क ु रामा हिब्रूिरूका छोरीिरू जस्तै हथइन्, सारा जस्तै अग्लो र रेबेका जस्तै सुन्दर र रािेल जस्तै सुन्दर; र उनको सुन्दरताको कीहतष सबै देशमा र सौंसारको छे उसम्म फ ै हलयो, ताहक यस कारर्ले सबै राजक ु मारिरू र क्षत्रपिरूले उनलाई लुकाउन चािे, िोइन, र राजािरूका छोरािरूले पहन, सबै जवान पुरुर्िरू र शक्तिशालीिरू, र उनको कारर्ले हतनीिरूमाझ ठ ू लो झिडा भयो, र हतनीिरूले एकअकाष हवरुद्ध लड्न हनबन्ध िरे। र फारोको जेठा छोराले पहन उनको बारेमा सुने, र उसले आफ्नो बुबालाई उसलाई पत्नीको रूपमा हदन र उिााँलाई यसो भन्यो: मलाई हदनुिोस्, बुबा, िेहलयोपोहलसको पहिलो पुरुर्, पेन्टेफ्र े सकी छोरी आसेनाथलाई हदनुिोस्। अहन हतनका बुबा फारोनले हतनलाई भने, ''यस देशको राजा हुाँदा हतमीले आफ ू भन्दा तल्लो पत्नी हकन खोज्छ ? िोइन, तर िेर! मोआबका राजा योआहकमकी छोरीले हतमीसाँि हववाि िरेकी हछन्, र हतनी आफ ै मा रानी र िेनषलाई अहत सुन्दर हछन्। त्यसोभए यो एकलाई आफ्नो पत्नीको लाहि लैजानुिोस्।" आसनथ बस्ने टािरको िर्णन िररएको छ। 2. तर आसेनाथले घमण्डी र घमण्डी भएकाले िरेक माहनसलाई बेवास्ता िरे र घृर्ा िरे, र क ु नै पहन माहनसले उनलाई कहिल्यै देखेनन्, हकनहक पेन्टेफ्र े सको घरमा एउटा टावर छे उछाउको हथयो, ठ ू लो र अग्लो हथयो, र टावरको माहथ दसवटा माटो हथयो। कक्षिरू। अहन पहिलो कोठा ठ ू लो र धेरै मनमोिक हथयो र बैजनी ढुङ्गािरूले पक्की बनाइएको हथयो, र त्यसका पखाषलिरू बहुमूल्य र धेरै रङका ढुङ्गािरू हथए, र त्यो कोठाको छत पहन सुनको हथयो। र हमश्रीिरूको त्यो कोठामा देवतािरू, जसको सौंख्या हथएन, सुन र चााँदी, हनहित िररएको हथयो, र ती सबै आसेनाथले पूजा िथे, र उनी उनीिरूसाँि डराउाँहछन्, र उनीिरूलाई िरेक हदन बहलदानिरू चढाउाँहथन्। अहन दोस्रो कोठामा पहन आसेनाथको सबै सजावट र छातीिरू हथए, र त्यिााँ सुन हथयो, र धेरै चााँदी र सुनले बुनेको लुिा असीहमत हथयो, र ढुङ्गािरूको छन ट र ठ ू लो मूल्यको, र सुती कपडाको राम्रो लुिािरू, र उनको क ु मारीत्वको सबै सजावट हथयो। त्यिााँ हथयो। र तेस्रो कोठा आसेनाथको भण्डार हथयो, जसमा पृथ्वीका सबै राम्रा चीजिरू हथए। र बााँकी सात कोठािरू आसेनाथको सेवा िने सात कन्यािरूले कब्जा िरे, प्रत्येकको एउटा कोठा हथयो, हकनहक हतनीिरू एउटै उमेरका हथए, आसेनाथसाँि एक ै रातमा जन्मेका हथए, र उनले हतनीिरूलाई धेरै माया िथे; र हतनीिरू पहन स्विषका तारािरू जस्तै अत्यन्तै सुन्दर हथए, र हतनीिरूसाँि वा पुरुर् बच्चासाँि कहिल्यै क ु राकानी िरेनन्। अब आसेनाथको ठ ू लो कोठा जिााँ उनको क मायष पालनपोर्र् िररएको हथयो तीनवटा झ्यालिरू हथए; र पहिलो झ्याल धेरै ठ ू लो हथयो, पूवषपहि आाँिन िेदै। दोस्रोले दहक्षर्हतर र तेस्रोले सडकहतर िेरे। अहन एउटा सुनको ओछ्यान पूवषहतर िेरेर कोठामा उहभएको हथयो। र ओछ्यानमा सुनले बुनेको बैजनी रङ्गको सामान राक्तखएको हथयो, ओछ्यानमा रातो रङ र रातो कपडा र महसनो सूती कपडाले बुनेको हथयो। यस ओछ्यानमा आसननाथ एक्लै सुत्नुहुन्थ्यो, र त्यसमा कहिल्यै पुरुर् वा अन्य महिला बसेका हथएनन्। अहन घरको चारैहतर एउटा ठ ू लो चोक पहन हथयो, र चोकको चारैहतर ठ ू लो आयताकार ढुङ्गाले बनेको अग्लो पखाषल हथयो। अहन चोकमा चारवटा ढोकािरू पहन फलामले ढाहकएका हथए, र ती प्रत्येकलाई अठारि बलवान जवानिरूले िहतयारले राखेका हथए। र पखाषलको छे उमा सबै प्रकारका र सबै फल फलाउने रूखिरू पहन रोहपएका हथए, हतनीिरूका फलिरू पाक े का हथए, हकनहक यो फसलको म सम हथयो; र त्यिी आाँिनको दाहिनेबाट पानीको मुिान बहिरिेको हथयो ; र झरनाको मुहन एउटा ठ ू लो इनार हथयो जसले त्यो झरनाको पानी ग्रिर् िर्‍ यो, जिााँबाट आाँिनको बीचबाट एउटा नदी बग्यो र त्यसले आाँिनका सबै रूखिरूलाई पानी िाल्यो। जोसेफले पेन्टेफ्र े समा आफ्नो आिमनको घोषर्ा िरे। 3. अहन यस्तो हुन ियो हक सात वर्षको प्रशस्तताको पहिलो वर्ष, च थो महिना, महिनाको अट्ठाईस ौंमा, जोसेफ त्यो हजल्लाको मक ै सौंकलन िदै िेहलयोपोहलसको हसमानामा आए। र जब जोसेफ त्यो सिरको नहजक पुिे, उनले बाह्र जना माहनसलाई िेहलयोपोहलसका पुजारी पेन्टेफ्र े सकिााँ यसो भन्दै पठाए: "म आज तपाईौंकिााँ आउनेछु , हकनहक यो हदउाँसो र हदउाँसोको खानाको समय िो, र त्यिााँ छ। घामको ठ ू लो िमी, र म हतम्रो घरको छानामुहन आफ ू लाई हचसो पानष सक ूाँ ।" अहन पेन्टेफ्र े स, जब उनले यी क ु रािरू सुने, अहत आनन्दका साथ रमाए, र भने: "धन्य िोस् जोसेफका परमेश्वर, हकनभने मेरा माहलक जोसेफले मलाई योग्य ठान्नुभएको छ।" र पेन्टेफ्र े सले आफ्नो घरको हनरीक्षकलाई बोलाए र उसलाई भने: "हछटो िनुषिोस् र मेरो घर तयार पानुषिोस्, र ठ ू लो बेलुकीको खाना तयार पानुषिोस्, हकनभने आज परमेश्वरको शक्तिशाली जोसेफ िामीकिााँ आउाँदै हुनुहुन्छ।" र जब आसनथले आफ्ना बुबा र आमालाई उनीिरूको उत्तराहधकारको स्वाहमत्वबाट आएका छन् भन्ने सुने, उनले धेरै िहर्षत भइन् र भहनन्: "म जान्छु र मेरो बुबा र आमालाई भेट्नेछु , हकनभने हतनीिरू िाम्रो उत्तराहधकारको स्वाहमत्वबाट आएका छन्" (यसको लाहि। फसल काट्ने हसजन हथयो)। अहन आसेनाथ ितार ितार आफ्नो कोठामा िइन् जिााँ उनको लुिािरू पक्तिन् र सुनले बुनेको र सुनले बुनेको राम्रो सूती कपडा लिाइन्, र आफ्नो िातमा सुनको घेरा र क ौं िनले आफ ू लाई बेररन्। र उनको खुिामा उनले सुनको बुक्तिन लिाइहदइन्, र उनको घााँटीमा उनले धेरै मूल्य र बहुमूल्य पत्थरिरूको ििना िाहनन्, जुन चारैहतर सजाइएको हथयो, साथै हमश्रीिरूका देवतािरूको नाम पहन जताततै क ुाँ हदएको हथयो, दुबै ब्रेसलेटिरूमा। र ढुङ्गािरू; र उनले आफ्नो टाउकोमा मुक ु ट पहन राक्तखन् र उनको मक्तन्दर वररपरर एक मुक ु ट बााँधेर आफ्नो टाउकोलाई आवरर्ले छोहपन्। पेन्टेफ्र े सले आसेनाथलाई जोसेफलाई वििाहमा विने प्रस्ताि राख्छन्। 4. त्यसपहछ उनी िताररएर आफ्नो माटोबाट हसाँढी ओहलषन् र आफ्नो बुबा र आमाकिााँ आइन् र हतनीिरूलाई चुम्बन िररन्। अहन पेन्टेफ्र े स र हतनकी पत्नीले आफ्नी छोरी आसेनाथलाई हलएर अत्यन्तै िहर्षत भए, हकनहक उनीिरूले उनलाई भिवानकी दुलिीको रूपमा सहजएको र सहजएको देखे। अहन हतनीिरूले आफ्नो उत्तराहधकारको स्वाहमत्वबाट ल्याएका सबै असल चीजिरू ल्याए र हतनीिरूको छोरीलाई हदए। र आसेनाथ सबै राम्रा चीजिरू, िमीको अन्तमा फलफ ू ल र अौंिूरिरू र खजूरिरू र ढुक ु रिरू, र तुता र नेभारािरूमा रमाइलो िथे, हकनहक ती सबै राम्रा र स्वादमा मीठो हथए। र पेन्टेफ्र े सले आफ्नी छोरी आसेनाथलाई भने: "बाल।" र उनले भहनन्: "म यिााँ छु , मेरो माहलक।" अहन उिााँले हतनलाई भन्नुभयो: "िामीिरू बीचमा बस, र म हतमीलाई मेरा वचनिरू बोल्नेछु ।" "िेर, जोसेफ, परमेश्‍ वरका पराक्रमी, आज िामीकिााँ आउनुभएको छ, र यो माहनस सारा हमश्र देशको शासक िो; र राजा फारोले उिााँलाई िाम्रो सबै देश र राजाको शासक हनयुि िनुषभयो, र उिााँले आफ ैं ले यो सारा देशलाई मक ै हदनुहुन्छ। , र यसलाई आउाँदै िरेको अहनकालबाट बचाउाँछ; र यो जोसेफ एक माहनस िो जसले परमेश्वरको आराधना िदषछ, र तपाईौं आज जस्तै बुक्तद्धमानी र एक कन्या हुनुहुन्छ, र बुक्तद्ध र ज्ञानमा एक शक्तिशाली माहनस हुनुहुन्छ, र परमेश्वरको आत्मा उिााँमाहथ छ र उिााँको अनुग्रि छ। परमप्रभु उिााँमा हुनुहुन्छ। हप्रय
  • 2. बालक, आऊ, र म हतमीलाई उसको पत्नीको रूपमा सुक्तम्पहदनेछु , र ताँ उिााँको लाहि दुलिी हुनेछस्, र उिााँ सधैाँको लाहि तेरो दुलिा हुनुहुनेछ।" र, जब आसनथले आफ्ना बुबाका यी शब्दिरू सुने, उनको अनुिारमा ठ ू लो पहसना बग्यो, र उनी ठ ू लो क्रोधले ररसाए, र उनले आफ्ना बुबालाई सोधी आाँखाले िेररन् र भहनन्: "यसकारर्, मेरो हपताजी। , क े हतमी यी शब्दिरू बोल्छ ? क े हतमी मलाई एक हवदेशी, एक भिोडा र बेहचएको एक क ै दीको रूपमा मलाई सुम्पन चािन्छ ? क े यो कनान देशका िोठालाको छोरो िोइन र? क े हयनै िोइनन् जसले आफ्नी श्रीमतीसाँि सुतेका हथए र हतनका माहलकले हतनलाई अन्धकारको कारािारमा फालेका हथए, र फारोले हतनलाई आफ्नो सपनाको व्याख्या िरेजस्तै हमश्रीिरूका वृद्ध स्त्रीिरूले पहन व्याख्या िरेझैाँ जेलबाट बाहिर ल्याए? तर म राजाको जेठो छोरोसाँि हववाि िनेछु , हकनभने उिााँ आफ ै सारा देशको राजा हुनुहुन्छ।” जब उनले यी क ु रािरू सुने, पेन्टेफ्र े सलाई जोसेफको बारेमा आफ्नी छोरी आसेनाथलाई थप क ु रा िनष लाज लाग्यो, हकनभने उनले उनलाई घमण्ड र ररससाँि जवाफ हदइन्। जोसेफ पेन्टेफ्र े सको घरमा आइपुिे। 5. र िेर! पेन्टेफ्र े सका सेवकिरू मध्ये एक जवान माहनस हभत्र पसे, र उसले उसलाई भन्यो: "िेर! जोसेफ िाम्रो दरबारको ढोका अिाहड खडा छ।" अहन जब आसेनाथले यी शब्दिरू सुने, उनी आफ्नो बुबा र आमाको मुखबाट भाहिन् र माटोमा िइन्, र उनी आफ्नो कोठामा आइन् र जोसेफलाई आफ्नो बुबाको घरमा आउाँदै िरेको िेनषको लाहि पूवषहतर िेदै ठ ू लो झ्यालमा उहभइन्। अहन पेन्टेफ्र े स र हतनकी पत्नी र हतनीिरूका सबै आफन्तिरू र हतनीिरूका नोकरिरू जोसेफलाई भेट्न बाहिर आए। र, जब पूवष देक्तखने आाँिनका ढोकािरू खोहलए, यूसुफ हफरऊनको दोस्रो रथमा बसेर आए। अहन त्यिााँ चारवटा घोडािरू हिउाँजस्तै सेतो सुनका टुक्रािरूले जोहडएका हथए, र रथ सबै शुद्ध सुनको बनाइएको हथयो। अहन जोसेफले सेतो र दुलषभ अौंिरखा लिाएका हथए, र उसको वररपरर फ्ााँहकएको लुिा बैजनी हथयो, सुनले बुनेको महसनो सुती कपडाले बनेको हथयो, र उनको हशरमा सुनको माला हथयो, र उनको मालाको वररपरर बाह्रवटा छनोट ढुङ्गािरू हथए, र माहथ। ढुङ्गािरू बाह्र सुनका हकरर्िरू हथए, र उिााँको दाहिने िातमा एउटा शािी ल रो हथयो, जसमा जैतूनको िााँिा फ ै हलएको हथयो, र त्यसमा प्रशस्त फलिरू हथए। जब, जोसेफ दरबारमा आएका हथए र त्‍ यसका ढोकािरू बन्द िररसक े का हथए, र िरेक अन ठो पुरुर् र स्‍त‍ त्री दरबारबाहिर रिन्‍ छन्, हकनभने ढोकाका पिरेदारिरूले ढोकािरू हतर तानेर बन्द िरे, पेन्टेफ्र े स आए र हतनकी पत्‍ नी र सबै। हतनीिरूका आफन्तिरू हतनीिरूको छोरी असानाथ बािेक, र हतनीिरूले पृथ्वीमा आफ्नो अनुिारमा यूसुफलाई दण्डवत िरे। अहन योसेफ आफ्नो रथबाट ओले र िातले हतनीिरूलाई अहभवादन िरे। असनाथले झ्यालबाट जोसेफलाई िेख्छन्। 6. अहन जब आसेनाथले जोसेफलाई देखे, उसको आत्मामा पीडा भयो र उनको हृदय क ु हचयो, र उनको घुाँडा खुक ु लो भयो र उनको सम्पूर्ष शरीर कााँप्यो र उनी ठ ू लो डरले डराए, र त्यसपहछ उनले सुि े रा िाहलन् र आफ्नो हृदयमा भहनन्: "िाय! दयनीय! अब म त्यो दु:खी, किााँ जाउाँ? वा म उसको अनुिारबाट किााँ लुकाउनेछु ? वा परमेश्वरका पुत्र जोसेफले मलाई कसरी देख्नेछन्, हकनभने मेरो तफ ष बाट मैले उिााँको बारेमा खराब क ु रािरू बोलेको छु ? दुखी! म किााँ िएर लुक े र बस्न सक्छु , हकनहक उिााँले सबै लुक्ने ठाउाँिरू देख्नुहुन्छ, र सबै क ु रा जान्नुहुन्छ, र उिााँमा भएको ठ ू लो ज्योहतको कारर्ले क ु नै पहन लुक े को क ु रा उिााँबाट उम्कने छै न? अहन अब जोसेफका परमेश्‍ वरले क ृ पा िरून्। मलाई अज्ञानतामा मैले उिााँको हवरुद्धमा दुष्ट वचनिरू बोलेको छु , अब म त्यो दु:खी माहनसले क े पछ्याउने? क े मैले भनेको छै न: जोसेफ कनान देशबाट िोठालोको छोरो आउाँछन्? त्यसैले उिााँ िामीकिााँ आउनुभयो। उिााँको रथमा स्विषबाट सूयष जस्तै, र उिााँ आज िाम्रो घरमा प्रवेश िनुषभयो, र उिााँ पृथ्वीमा उज्यालो जस्तै चम्कनुभयो। तर म मूखष र सािसी छु , हकनभने मैले उसलाई िाली िरें र उिााँको बारेमा खराब शब्दिरू बोलें र योसेफ परमेश्‍ वरका छोरा हुन्‍भनी थािै भएन। हकनहक पुरुर्िरूमध्ये कसले यस्तो सुन्दरतालाई जन्म हदनेछ, वा स्त्रीको क ु न िभषले यस्तो उज्यालो जन्माउनेछ? म दुष्ट र मूखष छु , हकनहक मैले मेरा बुबालाई नराम्रो वचन बोलेको छु । त्यसैले अब मेरो बुबाले मलाई योसेफलाई दासी र कमारीको रूपमा हदनुिोस्, र म सधैंभरर उिााँको दासत्वमा रिनेछु ।" जोसेफले झ्यालमा असनाथलाई िेख्छन्। 7. अहन जोसेफ पेन्टेफ्र े सको घरमा आएर क ु सीमा बसे। अहन हतनीिरूले उिााँको खुिा धोए, र उिााँको सामु छु िै टेबुल राखे, हकनभने योसेफले हमश्रीिरूसाँि खाना खाएनन्, हकनभने यो उिााँको लाहि घृहर्त हथयो। अहन जोसेफले माहथ िेरे र आसेनाथलाई बाहिर िेरे र उनले पेन्टेफ्र े सलाई भने: "ती महिला को िो जो झ्यालको छे उमा उहभरिेकी हछन्? उसलाई यो घरबाट टाढा जानुिोस्।" हकनभने जोसेफ डराए, यसो भने: "नत्रता उनी आफ ै ले पहन मलाई ररसाउनेछन्।" हकनहक सबै राजक ु मारिरूका पत्नी र छोरीिरू र हमश्रका सम्पूर्ष भूहमका शात्रपिरूले उिााँसाँि सुत्न सक ू न् भनेर उिााँलाई ररस उठाउने िथे। तर हमश्रीिरूका धेरै पत्नीिरू र छोरीिरू पहन, जहत धेरै यूसुफलाई देखे, उनको सुन्दरताको कारर् दुुः क्तखत भए। र ती दू तिरू जसलाई स्त्रीिरूले सुन, चााँदी र बहुमूल्य उपिारिरू हदएर पठाए जोसेफले धम्की र अपमान िदै यसो भन्दै हफताष पठाए: "म परमप्रभु परमेश्वरको नजरमा र मेरा हपता इस्राएलको अनुिारमा पाप िहदषन।" हकनभने जोसेफले सधैं आफ्नो आाँखाको सामु परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो बुबाको आज्ञािरू सम्झनुभयो। हकनहक याक ू बले आफ्ना छोरा जोसेफ र हतनका सबै छोरािरूलाई अक्सर बोल्ने र चेतावनी हदएका हथए: "बालबाहलकािरू, एउटी अपररहचत आइमाईबाट आफ ू लाई सुरहक्षत राख्नुिोस् ताहक उनीसाँि सङ्गहत निोस्, हकनभने उनीसाँिको सङ्गहत हवनाश र हवनाश िो।" त्यसकारर् जोसेफले भने: "त्यस स्त्रीलाई यस घरबाट जान हदनुिोस्।" र पेन्टेफ्र े सले उिााँलाई भने: "िे मेरो माहलक, त्यो आइमाई जसलाई तपाईौंले माउन्टमा उहभएको देख्नुभएको छ, त्यो अपररहचत िोइन, तर िाम्रो छोरी िो, जसले िरेक माहनसलाई घृर्ा िछष , र आजसम्म तपाईौं बािेक अरू क ु नै पुरुर्ले उनलाई देखेको छै न; र यहद तपाईौं चािनुहुन्छ भने, प्रभु, उनी आएर तपाईौंसाँि क ु रा िनेहछन्, हकनहक िाम्रो छोरी तपाईौंको बहिनीजस्तै हछन्।" अहन जोसेफ अत्यन्तै खुशीले िहर्षत भए, हकनहक पेन्टेफ्र े सले यसो भने: "उनी िरेक माहनसलाई घृर्ा िने क ु मारी हुन्।" अहन जोसेफले पेन्टेफ्र े स र हतनकी पत्नीलाई भने: "यहद हतनी हतम्री छोरी हुन् र क ु मारी हुन् भने, हतनलाई आउन हदनुिोस्, हकनभने हतनी मेरी बहिनी हुन्, र म आजदेक्तख हतनलाई मेरी बहिनीको रूपमा माया िछुष ।" जोसेफले असानाथलाई आशीिाणि विन्छन्। 8. त्यसपहछ उनकी आमाले माटोमा िइन् र आसेनाथलाई जोसेफकिााँ ल्याईन्, र पेन्टेफ्र े सले उनलाई भहनन्: "हतम्रो भाइलाई चुम्बन िर, हकनहक ऊ पहन आज हतमी जस्तै क ु मारी छ, र िरेक अपररहचत स्त्रीलाई घृर्ा िदषछ जस्तै हतमीले िरेक अपररहचत पुरुर्लाई घृर्ा िछौ। ।" र आसेनाथले जोसेफलाई भने: "जय, प्रभु, सवोच्च परमेश्वरको आशीवाषद।" अहन जोसेफले हतनलाई भने: ''सबै क ु रालाई जीहवत पानुषहुने परमेश्‍ वरले हतमीलाई आशीवाषद हदनुहुनेछ, छोरी।" पेन्टेफ्र े सले आफ्नी छोरी एसेनाथलाई भने: "आऊ र हतम्रो भाइलाई चुम्बन िर।" जब आसेनाथ जोसेफलाई चुम्बन िनष आए, जोसेफले आफ्नो दाहिने िात पसारे। िात, र उसको छातीमा उसको दुई प्यापिरू बीचमा राखे (हकनहक उसको पापा पहिले नै सुन्दर स्याउ जस्तै उहभएको हथयो), र जोसेफले भने: "यो माहनसको लाहि उपयुि छै न जसले परमेश्वरको आराधना िदषछ, जसले आफ्नो मुखले जीहवत परमेश्वरलाई आशीवाषद हदन्छ। र जीवनको धन्य रोटी खान्छ, र अमरताको धन्य कच रा हपउाँछ, र अहवनाशी स्त्रीलाई चुम्बन िनषको लाहि अहभर्ेक िररएको छ, जसले आफ्नो मुखले मृत र बहिरा मूहतषिरूलाई आशीवाषद हदन्छ र हतनीिरूको टेबुलबाट घााँटी माने रोटी खान्छ। र हतनीिरूको हलबेशनबाट छलको कच रा हपउनुहुन्छ र हवनाशको हमलनबाट अहभर्ेक िररन्छ। तर परमेश्‍ वरको आराधना िने माहनसले आफ्नी आमा र आफ्नी आमाबाट जन्‍ मेकी बहिनी र आफ्‍ नो क ु लबाट जन्‍ मेकी बहिनी र आफ्‍ नो ओछ्यान बााँड्ने स्‍त‍ वास्‍त‍ नीलाई चुम्‍ बन िनेछन्, जसले जीहवत परमेश्‍ वरलाई आशीवाषद हदनेछन्। त्यसैिरर,
  • 3. परमेश्वरको आराधना िने स्त्रीको लाहि अपररहचत पुरुर्लाई चुम्बन िनुष पहन हमल्दैन, हकनहक यो परमप्रभु परमेश्वरको नजरमा हघनलाग्दो क ु रा िो।" र, जब आसेनाथले जोसेफका यी शब्दिरू सुने, उनी अत्यन्तै दुखी र हवलाप िररन्। र, जब उनले आाँखा खोलेर जोसेफलाई दृढतापूवषक िेरररिेकी हथइन्, हतनीिरू आाँसुले भररए। अहन जोसेफले उनलाई रोएको देखेर उनलाई अत्यन्तै दया िरे, हकनभने उनी नम्र र दयालु र परमप्रभुको डर मान्ने व्यक्ति हथए। आफ्नो दाहिने िात उनको टाउको माहथ उठाए र भन्नुभयो: "मेरा हपता इस्राएलका प्रभु, सवोच्च र शक्तिशाली परमेश्वर, जसले सबै क ु रालाई जीहवत पानुषहुन्छ र अन्धकारबाट उज्यालोमा, त्रुहटबाट सत्यमा र मृत्युबाट जीवनमा बोलाउनुहुन्छ, यस कन्यालाई पहन आशीवाषद हदनुिोस्, र हतनलाई जीहवत पानुषिोस्, र हतनलाई तपाईौंको पहवत्र आत्माले नवीकरर् िनुषिोस्, र हतनलाई तपाईौंको जीवनको रोटी खान हदनुिोस् र तपाईौंको आशीवाषदको कच रा हपउन हदनुिोस्, र हतनलाई आफ्ना माहनसिरूसाँि िन्नुिोस् जसलाई तपाईौंले सबै चीजिरू हुनुभन्दा पहिले चुन्नुभएको हथयो, र उसलाई तपाइाँको हवश्राममा प्रवेश िनष हदनुिोस् जुन तपाइाँ तपाइाँको चुनेको लाहि तयार िनुषहुन्छ, र उसलाई तपाइाँको अनन्त जीवनमा सधैंभरर बााँच्न हदनुिोस्।" आसेनाथ ररटायर हुन्छ र जोसेफ जाने तयारी िछण। 9. र आसेनाथ जोसेफको आशीवाषदमा अत्यन्तै आनक्तन्दत हथए। त्यसपहछ हतनी िताररएर आफ्नो माटोमा एक्लै आइन्, र अशि अवस्‍तथामा आफ्नो ओछ्यानमा पक्तिन्, हकनभने उनको आनन्द, दुुः ख र ठ ू लो डर हथयो। जब उनले योसेफबाट यी शब्दिरू सुने, र सवोच्च परमेश्वरको नाउाँमा उनीसाँि क ु रा िरे तब उनीमाहथ लिातार पहसना बग्यो। त्यसपहछ हतनी ठ ू लो र हततो रोएर रोइन्, र उनले आफ्ना देवतािरूबाट पिात्तापमा फहक ष न् जसलाई उनले पूजा िनष चािन्थे, र मूहतषिरू, जसलाई उनले इन्कार िरे, र सााँझ आउन पक्तखषन्। तर योसेफले खाए र हपए। र हतनले आफ्ना सेवकिरूलाई घोडािरूलाई हतनीिरूका रथिरूमा जोड्न र सारा देशमा घुम्न भने। र पेन्टेफ्र े सले जोसेफलाई भने: "िे मेरो माहलक आज यिााँ बस्न हदनुिोस्, र हबिान तपाईौं आफ्नो बाटो जानुहुनेछ।" र जोसेफले भने: "िोइन, तर म आज जान्छु , हकनहक यो त्यो हदन िो जसमा परमेश्वरले आफ्ना सबै सृहष्टिरू बनाउन थाल्नुभयो, र आठ ौं हदनमा म पहन हतमीिरूकिााँ फक े र यिााँ बस्नेछु ।" आसेनाथले इवजप्टका िेिताहरूलाई अस्वीकार िछणन् र आफ ू लाई अपमावनत िछणन्। 10. अहन, जब जोसेफले घर छोडे, पेन्टेफ्र े स र हतनका सबै आफन्तिरू पहन आफ्नो उत्तराहधकारमा िए, र आसेनाथ सात कन्यािरूसाँि एक्लै छोहडयो, सुस्त र सूयाषस्त नभएसम्म रोइरिे। र उनले न रोटी खाइन्, न पानी हपइन्, तर सबै सुतेको बेला उनी एक्लै ब्ूाँहझरिेकी हथइन् र रोइरिेकी हथइन् र बारम्बार आफ्नो िातले आफ्नो स्तन हपहटन्। अहन यी क ु रािरू पहछ आसनथ आफ्नो ओछ्यानबाट उठे , र चुपचाप माचाबाट हसाँढीिरू तल िइन्, र प्रवेशद्वारमा आइपुग्दा, बहलया आफ्ना बच्चािरूसाँि सुहतरिेको भेिाइन्। हतनले ितार- ितार िरी ढोकाबाट पदाषको छालाको ढकनी ल्याई र त्यसमा हसन्डर भररन् र माटोमा लिेर भुइाँमा राक्तखन्। अहन त्यसपहछ हतनले ढोका सुरहक्षत रूपमा बन्द िररन् र त्यसलाई छे उबाट फलामको बोिले टााँहसन् र धेरै र धेरै रोएर ठ ू लो सुि े रा िाहलन्। तर क ु मारी जसलाई आसनथले सबै क ु मारीिरू भन्दा बढी माया िथे उनको सुस्ने आवाज सुनेर ितार-ितार ढोकामा आइन् र अन्य कन्यािरूलाई पहन ब्ूाँझाएर ढोका बन्द पाए। र, जब उनले असानाथको सुस्ना र रोएको सुहनन्, उनले हबना उहभरिेकी उनलाई भहनन्: "क े िो, मेरी श्रीमती, र हतमी हकन दुखी छ ? र क े क े िो जसले तपाईलाई सताउाँछ? िामीलाई खोल्नुिोस् र हदनुिोस्। िामी हतमीलाई देख्छ ौं।" र आसेनाथले उनलाई हभत्र बन्द िरी भने: "मिान र िम्भीर पीडाले मेरो टाउकोमा आक्रमर् िरेको छ, र म मेरो ओछ्यानमा आराम िरररिेको छु , र म उठ् न र तपाईलाई खोल्न सक्षम छै न, हकनहक म मेरा सबै अौंििरूमा अशि छु । यसकारर् हतमीिरू प्रत्येक आ-आफ्नो कोठामा िएर सुत, र मलाई शान्त रिन दे।” र, जब क ु मारीिरू िए, प्रत्येक आ-आफ्नो कोठामा, आसेनाथ उठे र चुपचाप आफ्नो सुत्ने कोठाको ढोका खोहलन्, र आफ्नो दोस्रो कोठामा िए जिााँ उनको शोभाको छाती हथयो, र उनले आफ्नो खजूर खोहलन् र कालो र एक हलइन्। सोम्ब्रे ट्युहनक जुन उनले लिाइन् र उनको जेठो भाइको मृत्यु हुाँदा शोक िररन्। त्यसपहछ, यो ट्युहनक हलएर, उनले आफ्नो कोठामा बोक े , र फ े रर सुरहक्षत रूपमा ढोका बन्द, र छे उबाट बोि राखे। त्यसपहछ, आसननाथले आफ्नो शािी पोशाक फ ु काहलन्, र शोक िने अौंिरखा लिाइहदइन्, र आफ्नो सुनको पहि खोहलन् र डोरीले आफ्नो कम्मर बााँधेर टाउकोबाट मुक ु ट, त्यो हमत्र, त्यसैिरी मुक ु ट पहन फ ु काहलन्। उनको िात र खुिाको साङ् ला पहन भुइाँमा राक्तखएको हथयो। त्यसपहछ उनले आफ्नो मनपने लुिा र सुनको घेरा र हमटर र उनको मुक ु ट हलइन्, र उनले ती झ्यालबाट िररबिरूलाई उत्तरहतर िेररन्। अहन त्यसपहछ उनले आफ्नो कोठामा भएका आफ्ना सबै देवतािरू हलए, सुन र चााँदीका देवतािरू जसको क ु नै सौंख्या हथएन, र हतनीिरूलाई टुक्रा-टुक्रामा टुक्राटुक्रा पारी, र झ्यालबाट िररब माहनसिरू र हभखारीिरूलाई फाहलहदइन्। अहन फ े रर, आसेनाथले आफ्नो शािी राहत्रभोज र मोटा बच्चािरू, माछा र िाईको मासु, र हतनका देवतािरूका सबै बहलदानिरू, र भोजनको महदराका भााँडािरू हलए, र ती सबै क ु क ु रिरूको खानाको रूपमा उत्तरहतर देक्तखने झ्यालबाट फ्ााँहकइन्। । 2 अहन यी क ु रािरू पहछ उनले हसन्डरिरू भएको छालाको आवरर् हलइन् र भुइाँमा खन्याइन्। त्यसपहछ हतनले भाङ् ‍ ग्रा लिाएर कम्मरमा बााँधे। अहन हतनले आफ्नो टाउकोको कपालको जाल पहन फ ु काइन् र आफ्नो टाउकोमा खरानी छहक ष न्। अहन हतनले भुइाँमा हसन्डरिरू पहन फ्ााँहकइन्, र हसन्डरिरूमा लहडरिेकी हथइन् र आफ्ना िातिरूले लिातार आफ्नो छाती हपहटरिेकी हथइन् र रातभरर हबिानसम्म रु ाँ दै रोइन्। र, जब आसेनाथले हबिान उठे र िेरे, र िेर! उनको मुहन हसन्डरिरू उनको आाँसुबाट माटो जस्तै हथए, उनी फ े रर आफ्नो अनुिारमा सूयाषस्त नहुञ्जेल हसन्डरिरूमा पररन्। यसरी, आसेनाथले सात हदनसम्म िरे, क े िी पहन चाख्नुभएन। आसेनाथले वहब्रूहरूको भििानलाई प्राथणना िने संकल्प िरे। 11. र आठ ौं हदनमा, जब हबिान आयो र चरािरू हचदै हथए र क ु क ु रिरू हिाँड्नेिरूलाई भुक्न थाले, आसेनाथले आफ्नो टाउको भुइाँ र हसन्डरिरूबाट अहलकहत माहथ उठाई जिााँ उनी बसेकी हथइन्, हकनहक उनी धेरै थाक े की हथइन्। र आफ्नो ठ ू लो अपमानबाट आफ्नो अौंिको शक्ति िुमाइसक े को हथयो; हकनहक आसेनाथ थाक े की र बेिोस भइसक े को हथयो र उनको शक्ति कमजोर हुाँदै िइरिेको हथयो, र त्यसपहछ उनी पखाषलहतर फहक ष न्, झ्यालमुहन बहसन् जुन पूवषहतर िेदै हथयो। र उसले आफ्नो टाउको आफ्नो छातीमा राख्यो, आफ्नो दाहिने घुाँडा माहथ आफ्नो िातको औौंलािरू जोडेर; अहन हतनको मुख बन्द हथयो, र हतनले आफ्नो अपमानको सात हदन र सात रातिरूमा यसलाई खोहलनन्। र उसले आफ्नो मुख नखोलेर आफ्नो हृदयमा भहनन्: "म क े िरू ाँ , म दीन, वा म किााँ जाऊ ाँ ? र अब म फ े रर कोसाँि शरर् पाऊ ाँ ? वा म कोसाँि क ु रा िरु ाँ , त्यो कन्या जो िो। एक अनाथ र उजाड र सबैद्वारा त्यािेको र घृर्ा िररएको? अब सबैले मलाई घृर्ा िनष आएका छन्, र यी मध्ये मेरा बुबा र मेरी आमा पहन, हकनभने मैले देवतािरूलाई घृर्ाले हतरिार िरें र उनीिरूलाई त्यािेर िररबिरूलाई हदएाँ । माहनसिरूद्वारा नाश िोस्। हकनहक मेरा बुबा र मेरी आमाले भन्नुभयो: "आसेनाथ िाम्रो छोरी िोइन।" तर मेरा सबै नातेदारिरू पहन मलाई घृर्ा िनष आएका छन्, र सबै माहनसिरू, हकनभने मैले हतनीिरूका देवतािरूलाई हवनाशमा हदएाँ । िरेक माहनस र सबै जसले मलाई हवन्ती िरे, र अब मेरो यो अपमानमा मलाई सबैले घृर्ा िरे र हतनीिरू मेरो सङ्कष्टमा रमाउाँछन्। र भयानक, मैले सुनेको छु , अन ठा देवतािरूको पूजा िने सबैको हवरुद्धमा; जिााँबाट उसले मलाई पहन घृर्ा िरेको छ, हकनहक मैले मरेका र बहिरा मूहतषिरूलाई पूजा िरें र हतनीिरूलाई आशीवाषद हदए। तर अब मैले हतनीिरूको बहलदान त्यािेको छु , र मेरो मुख हतनीिरूको टेबुलबाट टाढा भएको छ, र मसाँि स्विषका परमप्रभु परमेश्वर, पराक्रमी यूसुफको सवोच्च र शक्तिशालीलाई पुकाने हिम्मत छै न, हकनहक मेरो मुख दू हर्त भएको छ। मूहतषिरूको बहलदानिरू। तर हिब्रूिरूका परमेश्‍ वर सााँचो परमेश्‍ वर र जीहवत परमेश्‍ वर, र दयालु परमेश्‍ वर र दयालु र धीरज र दयाले भररपूर्ष र कोमल हुनुहुन्‍ छ, र जसले क ु नै
  • 4. माहनसको पापको लेखाजोखा िदैनन्‍भन्‍ ने मैले धेरैले सुनेको छु । नम्र छ, र हवशेर् िरी एक जसले अज्ञानतामा पाप िछष , र दु:खमा परेको माहनसको दु:खको समयमा अधमषको दोर्ी ठिराउाँदैन; त्यसै अनुसार म पहन, नम्र व्यक्ति, सािसी हुनेछु र उिााँहतर फक ष नेछु र उिााँसाँि शरर् हलनेछु र उिााँसामु मेरा सबै पापिरू स्वीकार िनेछु र उिााँसामु मेरो हबन्ती पोख्नेछु , र उिााँले मेरो दुुः खमा दया िनुषहुनेछ। हकनहक उसले मेरो यो अपमान र मेरो आत्माको उजाड देख्‍ नेछ र मलाई दया िनेछ, र मेरो दु:ख र क मायषको अनाथता पहन देख्नेछ र मेरो रक्षा िनेछ भनी कसलाई थािा छ? जसरी मैले सुनेको छु , उिााँ आफ ै अनाथिरूका हपता हुनुहुन्छ र पीहडतिरूको सान्त्वना र सताइएकािरूको सियोिी हुनुहुन्छ। तर जे भए पहन, म नम्र पहन सािसी हुनेछु र उिााँलाई रुनेछु । तब आसनथ पखाषलबाट उठी जिााँ उनी बहसरिेकी हथइन्, र पूवषहतर आफ्नो घुाँडा टेक े र आफ्नो आाँखा स्विषहतर राक्तखन् र आफ्नो मुख खोलेर भिवानलाई भहनन्: आसेनाथको प्राथणना 12. आसनथको प्राथषना र स्वीकार: "धमीिरूका परमेश्वर, जसले युििरू सृहष्ट िनुषभयो र सबै चीजिरूलाई जीवन हदनुभयो, जसले तपाईौंको सबै सृहष्टलाई जीवनको सास हदनुभयो, जसले अदृश्य चीजिरूलाई प्रकाशमा ल्याउनुभयो, जसले सबै चीजिरू र प्रकट नभएका क ु रािरू प्रकट िनुषभयो, जसले स्विषलाई उचालेर पृथ्वीलाई पानीमा स्‍तथाहपत िनुषभयो, जसले पानीको अिाध खाडलमा ठ ू ला-ठ ू ला ढुङ्गािरू खडा िनुषहुन्छ, जुन डुब्नेछै न तर अन्तसम्म तपाईौंको इच्छा पूरा िरररिनु भएको छ, हकनहक तपाईौंले प्रभु, वचन भन्नुभयो र सबै चीजिरू अक्तस्तत्वमा आयो, र तपाईौंको वचन, प्रभु, तपाईौंका सबै प्रार्ीिरूको जीवन िो, तपाईौंमा म शरर्को लाहि भाग्छु , िे प्रभु मेरा परमेश्वर, अबदेक्तख, म तपाईौंलाई पुकानेछु , प्रभु। , र म मेरा पापिरू तपाईौंसामु स्वीकार िनेछु , तपाईौंसामु म मेरो हबन्ती पोख्नेछु , माहलक, र तपाईौंसामु म मेरा अधमषिरू प्रकट िनेछु । िे प्रभु, मलाई बचाउनुिोस्, हकनहक मैले तपाईौंको हवरुद्धमा धेरै पापिरू िरें, मैले अधमष र अधमषिरू िरें। भक्तििीनता, मैले बोल्न नहुने क ु रािरू भनेको छु , र तपाईौंको दृहष्टमा दुष्ट छ; मेरो मुख प्रभु, हमश्रीिरूका मूहतषिरू र हतनीिरूका देवतािरूको टेबुलबाट अपहवत्र भएको छ: मैले पाप िरें, प्रभु, मैले पाप िरें। हतम्रो दृक्त‍‍ टमा, ज्ञान र अज्ञानतामा मैले मृत र बहिरा मूहतषिरूलाई पुज्दा अधमष िरें, र म तपाईौंसामु मुख खोल्न योग्य छै न, िे प्रभु, म पेन्टेफ्र े स पुजारीकी अभािी आसेनाथ छोरी, कन्या र रानी, जो क ु नै समय घमण्डी र घमण्डी हथए र मेरो बुबाको धनमा सबै माहनसिरू भन्दा बहढ सफल हथए, तर अब एक अनाथ र उजाड र सबै माहनसिरूबाट पररत्याि िररएको छ। म तपाईौंहतर भाग्छु , िे प्रभु, र तपाईौंमा म मेरो हबन्ती प्रस्तुत िदषछु , र तपाईौंसामु म रुनेछु । मेरो पहछ लाग्नेिरूबाट मलाई छु टकारा हदनुिोस्। िुरु, मलाई हतनीिरूले हलनु अहघ; हकनहक, कसैको डरले एउटा बालक जसरी आफ्नो बुबा र आमाहतर भाग्छ, र उसको बुबाले आफ्नो िात पसाछषन् र उसलाई आफ्नो छातीमा समात्छन्। िे प्रभु, बाल-मायालु बुबा जस्तै ममाहथ आफ्नो हनमषल र भयानक िात पसानुषिोस्, र मलाई अल हकक शत्रुको िातबाट समात्नुिोस्। लोको लाहि! पुरानो र बबषर र क्र ू र हसौंिले मलाई खेदेको छ, हकनहक ऊ हमश्रीिरूका देवतािरूको हपता िो, र मूहतष-पािलिरूका देवतािरू उिााँका छोराछोरीिरू हुन्, र म हतनीिरूलाई घृर्ा िनष आएको हुाँ, र मैले हतनीिरूलाई त्यािें। हतनीिरू हसौंिका छोराछोरीिरू हुन्, र मैले हमश्रीिरूका सबै देवतािरूलाई मबाट फ्ााँहकहदएाँ र हतनीिरूलाई िटाएाँ , र हसौंि, वा हतनीिरूका हपता शैतान, मेरो हवरुद्धमा क्रोहधत भएर मलाई हनल्न खोहजरिेका छन्। तर िे प्रभु, मलाई उिााँको िातबाट छु टकारा हदनुिोस्, र म उिााँको मुखबाट छु टकारा पाउनेछु , नत्रता उसले मलाई च्यात्नेछ र मलाई आिोको ज्वालामा फाहलहदनेछ, र आिोले मलाई आाँधीमा फाहलहदनेछ, र आाँधीले मलाई अाँध्यारोमा िावी िनेछ। र मलाई समुद्रको िहिराइमा फ्ााँहकहदनुिोस्, र अनन्तदेक्तखको मिान् जनावरले मलाई हनल्यो, र म सदाको लाहि नष्ट हुनेछु । िे परमप्रभु, यी सबै क ु रािरू ममाहथ आउनु अहघ मलाई बचाउनुिोस्। मलाई छु टकारा हदनुिोस्, माहलक, उजाड र हनराधार, हकनहक मेरो बुबा र मेरी आमाले मलाई इन्कार िनुषभएको छ र भन्नुभएको छ, 'आसेनाथ िाम्रो छोरी िोइन,' हकनभने मैले हतनीिरूका देवतािरूलाई टुक्रा-टुक्रा पारेको छु र हतनीिरूलाई पूर्ष रूपमा घृर्ा िरेको छु । र अब म अनाथ र उजाड छु , र मसाँि हतमी बािेक अरू क ु नै आशा छै न। िे प्रभु, तपाईौंको क ृ पा बािेक अको शरर्स्‍तथान छै न, िे माहनसिरूका साथी, हकनहक तपाईौं अनाथिरूको हपता र सताइएकािरूको च्याक्तम्पयन र पीहडतिरूको सियोिी मात्र हुनुहुन्छ। ममाहथ दया िनुषिोस् प्रभु, र मलाई शुद्ध र क ु मारी, त्याहिएको र अनाथ राख्नुिोस्, हकनहक तपाईौं मात्र भिवान एक मीठा, असल र कोमल हपता हुनुहुन्छ। िे प्रभु, तपाईौं जस्तो मीठो र असल क ु न बुबा हुनुहुन्छ? लोको लाहि! मेरा बुबा पेन्टेफ्र े सका सबै घरिरू जुन उिााँले मलाई उत्तराहधकारको रूपमा हदनुभएको छ, क े िी समयका लाहि र लोप हुाँदैछन्। तर िे प्रभु, हतम्रो उत्तराहधकारका घरिरू अहवनाशी र अनन्त छन्।" आसेनाथको प्राथणना (जारी) 13. "िे प्रभु, मेरो अपमानलाई भेट्नुिोस् र मेरो अनाथतामा दया िनुषिोस् र मलाई, पीडामा दया िनुषिोस्। िेर! म, िुरु, सबैबाट भािेर माहनसको एकमात्र हमत्र तपाईौंसाँि शरर् खोजेको छु । िेर! मैले सबै असल क ु रा छोडेको छु । पृथ्वीका चीजिरू र तपाईौंसाँि शरर् खोजेका हथए। िे प्रभु, भाङ् ग्रा र खरानीमा, नाङ्गो र एकान्त। िेर, अब मैले मेरो शािी लुिा र सुनले बुनेको राता लुिा फ ु कालेको छु र शोकको कालो अौंिरखा लिाएको छु । िेर, मैले मेरो सुनको कम्मर खोलेको छु र मबाट फाहलहदएको छु र डोरी र भाङ् ग्राले आफ ू लाई बेररएको छु । िेर, मेरो मुक ु ट र मेरो हमटर मैले मेरो टाउकोबाट फ्ााँक े को छु र मैले आफ ैं लाई हसन्डरिरू छक े को छु । िेर, मेरो कोठाको भुइाँ। धेरै रङ्गका र बैजनी ढुङ्गािरूले पक्की बनाइएको हथयो, जुन पहिले मलमले हभजाइएको हथयो र चक्तम्कलो सूती कपडाले सुकाइएको हथयो, अहिले मेरो आाँसुले हभजाइएको छ र खरानीले छररएको छ, िे मेरो प्रभु, हसन्डरिरूबाट। र मेरो आाँसुको धेरै माटो मेरो कोठामा फराहकलो बाटोमा बनेको छ। िे मेरो प्रभु, मेरो शािी राहत्रभोज र क ु क ु रिरूलाई मैले हदएको मासु। लो! मैले पहन सात हदन र सात रात उपवास बसेको छु र न रोटी खाएको छु , न पानी हपएको छु , र मेरो मुख चक्काझैाँ र मेरो हजब्रो सीङझैाँ र मेरो ओठ भााँडाझैाँ सुक े को छ, र मेरो अनुिार सुक े को छ, र मेरा आाँखािरू सुक े का छन्। आाँसु बिाउन असफल भएका छन्। तर िे प्रभु, मेरो भिवान, मलाई मेरो धेरै अज्ञानताबाट छु टकारा हदनुिोस्, र मलाई माफ िनुषिोस्, एक क ु मारी र अनजान भएकोले, म बाटोमा िएको छु । लो! अब मैले पहिले अज्ञानतामा पूजा िने सबै देवतािरू बहिरो र मरेका मूहतषिरू भएको थािा पाएको छु , र मैले हतनीिरूलाई टुक्रा-टुक्रा पाररहदएाँ र हतनीिरूलाई सबै माहनसिरूले क ु ल्चीहमल्ची िनष हदएाँ , र चोरिरूले हतनीिरूलाई लुटेका हथए, जुन सुन र चााँदी हथए। , र म तपाईौंसाँि शरर् खोजेको छु , प्रभु परमेश्वर, एक मात्र दयालु र माहनसिरूको हमत्र। मलाई माफ िनुषिोस्, प्रभु, हकनहक मैले तपाईौंको हवरुद्धमा अनजानमा धेरै पापिरू िरें र मेरो माहलक जोसेफको हवरुद्धमा हनन्दापूर्ष शब्दिरू बोलेको छु , र म दुखी, मलाई थािा हथएन हक ऊ तपाईौंको छोरा िो। िे प्रभु, ईर्ष्ाषले भररएका दुष्ट माहनसिरूले मलाई यसो भने: 'जोसेफ कनान देशका िोठालाको छोरा िो', र म दुखी माहनसले हतनीिरूलाई हवश्वास िरेको छु र बिकाएको छु , र मैले उसलाई बेवास्ता िरेको छु र दुष्ट क ु रािरू बोलेको छु । उसको बारेमा, त्यो हतम्रो छोरा िो भनेर थािा छै न। हकनहक पुरुर्िरूमध्ये कसले यस्तो सुन्दरतालाई जन्मायो वा कहिल्यै जन्माउने? वा उिााँ जस्तो, सबै सुन्दर जोसेफ जस्तै बुक्तद्धमान र शक्तिशाली अरू को छ? तर, प्रभु, म उसलाई सुम्पन्छु , हकनहक मेरो भािको लाहि म उसलाई मेरो प्रार् भन्दा बढी माया िछुष । तपाईौंको क ृ पाको बुक्तद्धमा उसलाई सुरहक्षत राख्नुिोस्, र मलाई दासी र दासीको रूपमा उिााँलाई सुक्तम्पहदनुिोस्, हक म उिााँको खुिा धुने र उिााँको ओछ्यान र उिााँको सेवा िनष र उिााँको सेवा िनष सक ूाँ , र म उिााँको लाहि दासी हुनेछु । मेरो जीवनको समय।" प्रधान िू त माइकल आसेनाथको भ्रमर् िछणन्। 14. र, जब आसेनाथले प्रभुलाई स्वीकार िनष छोडेका हथए, िेर! हबिानको तारा पहन पूवषमा आकाशबाट उठ्यो। र आसेनाथले त्यो देखे र िहर्षत भए र भने: "क े प्रभु परमेश्वरले मेरो प्राथषना सुन्नुभयो? हकनभने यो तारा एक
  • 5. सन्देशवािक र मिान हदनको उचाइको वािक िो।" र लो! हबिानको ताराले कडा आकाश भाडा भयो र ठ ू लो र अपररिायष प्रकाश देखा पर्‍ यो। र जब उनले यो देखे हक आसनथ उनको अनुिारमा हसन्डरिरूमा ढले, र तुरुन्तै त्यिााँ स्विषबाट एक जना माहनस आए, उज्यालो हकरर्िरू पठाउाँदै, र उनको टाउको माहथ उहभयो। र, जब उनी आफ्नो अनुिारमा सुहतन्, ईश्वरीय परीले उनलाई भने, "आसेनाथ, खडा िो।" र उनले भहनन्: "मेरो कोठाको ढोका बन्द छ र टावर अग्लो छ भनेर मलाई बोलाउने को िो, र कसरी मेरो कोठामा आयो?" अहन उसले उसलाई दोस्रो पटक बोलायो, "आसेनाथ, आसेनाथ।" र उनले भहनन्, "म यिााँ छु , प्रभु, मलाई भन्नुिोस् तपाईौं को हुनुहुन्छ।" अहन उिााँले भन्नुभयो: "म परमप्रभु परमेश्वरको मुख्य कप्तान र सवोच्चको सबै सेनाको कमाण्डर हुाँ: खडा िो र आफ्नो खुिामा उहभनुिोस्, ताहक म हतमीलाई मेरा वचनिरू भन्न सक्छु ।" अहन उसले आफ्नो अनुिार उठाएर िेयो, र िेर! जोसेफजस्तै सबै क ु रामा एक माहनस, लुिा र माला र शािी ल रोमा, उसको अनुिार हबजुली जस्तै हथयो, र उसको आाँखा सूयषको उज्यालो जस्तै हथयो, र उनको टाउकोको क े श बहलरिेको मशालको आिो जस्तै हथयो। , र हतनका िात र खुिािरू आिोबाट चम्कने फलामजस्तै हथए, हकनहक जसरी त्‍ यसका िात र खुिाबाट ज्वालािरू हनक्तिए। यी क ु रािरू देखेर आसनथ डराए र उनको अनुिारमा लहडन्, आफ्नो खुिामा उहभन पहन नसक्ने, हकनहक उनी धेरै डराए र उनका सबै अौंििरू कााँहपए। अहन त्यो माहनसले उनलाई भन्यो: "असेनाथ, खुशी हुनुिोस्, र नडराऊ; तर खडा र आफ्नो खुिामा उहभनुिोस्, ताहक म हतमीलाई मेरा वचनिरू भन्न सक्छु ।" तब आसेनाथ उहठन् र आफ्नो खुिामा उहभइन्, र स्विषदू तले उनलाई भने: "हतमी आफ्नो दोस्रो कोठामा हबना क ु नै अवरोध जा र कालो अौंिरखालाई छे उमा राख, जसमा हतमीले पहिररएको छ , र आफ्नो कम्मरबाट भाङ् ग्रा फाहलदेऊ, र हसन्डरिरू िल्लाउनुिोस्। आफ्नो टाउकोबाट, र आफ्नो अनुिार र आफ्नो िातिरू शुद्ध पानीले धुनुिोस् र सेतो अछ ू त लुिा लिाउनुिोस् र आफ्नो कम्मरमा भहजषहनटीको चक्तम्कलो कम्मर, दोिोरो कम्मरमा बााँध्नुिोस्, र मकिााँ फ े रर आउनुिोस्, र म हतमीलाई शब्दिरू बोल्नेछु । जुन परमप्रभुबाट हतमीकिााँ पठाइएको िो।" त्यसपहछ आसनथ िताररएर आफ्नो दोस्रो कोठामा िइन्, जसमा उनको सुशोहभत छातीिरू हथए, र आफ्नो खजूर खोहलन् र एउटा सेतो, राम्रो, अछु तो लुिा हलएर त्यसलाई लिाइहदए, पहिले कालो लुिा फ ु कालेर, डोरी पहन खोहलहदए। आफ्नो कम्मरमा भाङ् ग्रा लिाएर आफ्नो क ु मारीत्वको चक्तम्कलो, दोिोरो पहि, एउटा कम्मरमा र अको पहि उसको छातीको घेरामा बााँधेकी हथइन्। अहन हतनले आफ्नो टाउकोबाट हसन्डरिरू पहन हनकाहलन् र आफ्नो िात र अनुिार शुद्ध पानीले धुइन्, र सबैभन्दा सुन्दर र राम्रो आवरर् हलइन् र आफ्नो हशर घुमाइन्। माइकलले आसेनाथलाई उनी जोसेफकी पत्नी हुने बताए। 15. अहन त्यसपहछ उनी ईश्वरीय प्रमुख कप्तानकिााँ आइन् र उिााँको अिाहड उहभइन्, र प्रभुको स्विषदू तले उनलाई भने: "अब हतम्रो हशरबाट आवरर् िटाउनुिोस्, हकनहक हतमी आज एक शुद्ध कन्या छ , र हतम्रो हशर जस्तै छ। एक जवान माहनस।" अहन आसनथले टाउकोबाट हनकाले। अहन फ े रर, ईश्वरीय स्विषदू तले उनलाई यसो भने: "राम्रो हुनुिोस्, असनाथ, क ु मारी र शुद्ध, हकनहक िेर! प्रभु परमेश्वरले तपाईौंको स्वीकार र प्राथषनाका सबै वचनिरू सुन्नुभयो, र उिााँले अपमान र पीडा पहन देख्नुभएको छ। हतम्रो त्यािको सात हदन, हकनहक हतम्रा आाँसुिरूबाट यी हसन्डरिरूमा हतम्रो अनुिारको अिाहड धेरै माटो बनाइएको छ। तदनुसार, खुशी रिनुिोस्, असनाथ, क ु मारी र शुद्ध, हकनहक िेर, हतम्रो नामको पुस्तकमा लेक्तखएको छ। जीवन र सदाको लाहि मेहटनेछै न; तर यस हदनबाट तपाईलाई नवीकरर् र नवीकरर् िररनेछ र पुन: प्राप्त हुनेछ, र तपाईले जीवनको धन्य रोटी खानु हुनेछ र अमरताले भररएको कच रा हपउनुहुनेछ र अहवनाशी आशीवाषदको साथ अहभर्ेक हुनेछ। असनाथ, क ु मारी र शुद्ध, िेर, परमप्रभु परमेश्वरले आज हतमीलाई जोसेफलाई दुलिीको रूपमा हदनुभएको छ, र उनी सधैंको लाहि हतम्रो दुलिा हुनेछन्। शरर्को सिर हुनुिोस्, हकनहक तपाईौंमा धेरै राष्टर िरूले शरर् खोज्नेछन् र हतनीिरू तपाईौंको पखेटामुहन बस्नेछन्, र धेरै राष्टर िरूले तपाईौंको माध्यमबाट आश्रय पाउनेछन्, र तपाईौंको पखाषलिरूमा जो पिात्तापद्वारा सवोच्च परमेश्वरमा टााँहसनेछन् सुरहक्षत राक्तखनेछन्; हकनकी त्यो पिात्ताप सवोच्चकी छोरी िो, र उनी आफ ैं ले प्रत्येक घण्टा र पिात्ताप िने सबैको लाहि सवोच्च परमेश्वरलाई हबन्ती िहछष न्, हकनहक उिााँ पिात्तापको हपता हुनुहुन्छ, र उनी आफ ैं सबै क ु मारीिरूको पूर्षता र पयषवेक्षक हुन्, तपाईौंलाई अत्यन्तै माया िरररिेकी हछन्। िरेक घण्टा तपाईको लाहि सवोच्चलाई हबन्ती िदै, र पिात्ताप िने सबैको लाहि उनले स्विषमा आराम िने ठाउाँ प्रदान िनेछन्, र उनले पिात्ताप िरेका सबैलाई नवीकरर् िहछष न्। र पिात्ताप अत्यन्तै हनष्पक्ष छ, एक क ु मारी शुद्ध र कोमल र नम्र; र त्यसकारर्, सवोच्च परमेश्वरले उिााँलाई प्रेम िनुषहुन्छ, र सबै स्विषदू तिरूले उिााँलाई आदर िछष न्, र म उिााँलाई असाध्यै माया िछुष , हकनहक उिााँ आफ ै पहन मेरी बहिनी हुनुहुन्छ, र जसरी उिााँले हतमीिरूलाई कन्यािरूलाई माया िनुषहुन्छ म पहन हतमीिरूलाई माया िछुष । र लो! मेरो भािको लाहि म जोसेफकिााँ जान्छु र हतम्रा बारेमा यी सबै शब्दिरू उिााँसाँि बोल्नेछु , र उिााँ आज तपाईौंकिााँ आउनुहुनेछ र तपाईौंलाई देख्नुहुनेछ र तपाईौंमाहथ आनक्तन्दत हुनुहुन्छ र तपाईौंलाई प्रेम िनुषहुन्छ र तपाईौंको दुलिी बन्नुहुनेछ, र तपाईौं सधैंभरर उिााँको हप्रय दुलिी हुनुहुनेछ। तसथष, मेरो क ु रा सुन, असनाथ, र हववािको लुिा लिाउनुिोस्, जुन पुरानो र तपाईौंको कोठामा अझै पुरानोदेक्तख राक्तखएको छ, र तपाईौंको सबै इच्छािरू पहन तपाईौंको वररपरर लिाउनुिोस्, र आफ ू लाई असल दुलिीको रूपमा सजाउनुिोस् र आफ ै लाई बनाउनुिोस्। उिााँलाई भेट्न तयार; लोको लाहि! उिााँ आज तपाईकिााँ आउनुहुनेछ र तपाईलाई देख्नुहुनेछ र रमाउनुहुनेछ।" र, जब एक माहनसको आकारमा प्रभुको दू तले आसेनाथलाई यी शब्दिरू भहनसक े पहछ, उनीले बोलेका सबै क ु रािरूमा ठ ू लो आनन्दका साथ रमाइन्। , र पृथ्वीमा उनको अनुिारमा घोप्टो पयो, र उिााँको खुिाको सामु दण्डवत िरे र उिााँलाई भन्नुभयो: "धन्य िो परमप्रभु हतम्रा परमेश्वर जसले मलाई अन्धकारबाट छु टकारा हदन र मलाई अिाध खाडलको जिबाट आफ ैं मा ल्याउन पठाउनुभयो। उज्यालो, र धन्य हतम्रो नाम सदाको लाहि। यहद मैले तपाईौंको दृक्त‍‍ टमा अनुग्रि पाएको छु र तपाईौंले मलाई भन्‍ नुभएको सबै वचनिरू पूरा िनुषहुनेछ भनी थािा छ, तपाईौंको दासीले तपाईौंसाँि क ु रा िरोस्।" अहन स्विषदू तले हतनलाई भने, " भन्नुिोस्।" अहन उनले भहनन्: "म तपाईौंलाई प्राथषना िछुष , प्रभु, यो ओछ्यानमा थोरै समय बस्नुिोस्, हकनहक यो ओछ्यान शुद्ध र अपहवत्र छ, त्यसको लाहि अको पुरुर् वा अन्य महिला कहिल्यै बसेनन्, र म तपाईौंको अिाहड बस्नेछु । एउटा टेबुल र रोटी, र हतमीले खानेछ , र म हतमीलाई पुरानो र असल दाखमद्य पहन ल्याउनेछु , जसको िन्ध स्विषसम्म पुग्ने छ, र हतमीले त्यसबाट हपउनेछ र त्यसपहछ हतम्रो बाटो लाग्नेछ ।" अहन उसले उसलाई भन्यो: " ितार िनुषिोस् र हछटो ल्याउनुिोस्।" आसेनाथले आफ्नो िोिाममा महको छाला फ े ला पावछणन्। 16. असनाथले ितार िरे र उनको अिाहड एउटा खाली टेबल राखे। र, जब उनी रोटी ल्याउन थाहलन्, ईश्वरीय स्विषदू तले उनलाई भने: "मलाई पहन एक मिको छाला ल्याऊ।" र हतनी चुपचाप उहभरिेकी हथइन् र आफ्नो भण्डारमा म रीको कङ्घ नहुाँदा अन्योल र दुुः खी भइन्। अहन ईश्वरीय स्विषदू तले उनलाई यसो भने: "हतमी अझै हकन खडा छ ?" र हतनले भहनन्: "मिाराज, म एउटा क े टालाई उपनिरमा पठाउनेछु , हकनहक िाम्रो उत्तराहधकारको अहधकार नहजक ै छ, र ऊ आउनेछ र त्यिााँबाट चााँडै एकजना ल्याउनेछ, र म यसलाई तपाईौंको सामु राक्तखहदनेछु ।" ईश्वरीय स्विषदू तले उनलाई भने: "हतम्रो भण्डारमा प्रवेश िनुषिोस् र तपाईले टेबुलमा माहुरीको क ौं घी फ े ला पानुषहुनेछ; यसलाई उठाउनुिोस् र यिााँ ल्याउनुिोस्।" र उनले भहनन्, "प्रभु, मेरो भण्डारमा म रीको कङ्घ छै न।" अहन उिााँले भन्नुभयो, "जानुिोस् र तपाईौंले फ े ला पानुषहुनेछ।" अहन आसनथ आफ्नो िोदाममा पहसन् र टेबुलमा मिको छाला पसे। र कङ्घी हिउाँ जस्तै ठ ू लो र सेतो हथयो र मि भररएको हथयो, र त्यो मि स्विषको शीत जस्तै हथयो, र यसको िन्ध जीवनको िन्ध जस्तै हथयो। तब आसेनाथले छक्क परे र आफ ैं मा भने: "क े यो यो माहनसको मुखबाट आएको क ौं घी िो?" अहन आसेनाथले त्यो क ौं घी हलएर ल्याए र टेबुलमा राखे, र स्विषदू तले हतनलाई भने: "हतमीले मेरो घरमा मिको छाला छै न' भनेर हकन