SlideShare a Scribd company logo

Mongolian - 2nd Maccabees.pdf

2nd Maccabees is a deuterocanonical book which recounts the persecution of Jews under King Antiochus IV Epiphanes and the Maccabean Revolt against him. Painting by Pierre Paul Rubens, 1634.

1 of 17
Download to read offline
Mongolian - 2nd Maccabees.pdf
1-Р БҮЛЭГ
1 Иерусалим болон Иудей нутаг дахь ах дүүс,
иудейчүүд, Египет даяар байгаа иудейчүүдэд эрүүл энх,
амар амгаланг хүсч байна.
2 Бурхан та нарт нигүүлсэнгүй байх болтугай, мөн
түүний итгэлтэй зарц нар болох Абрахам, Исаак, Иаков
нартай хийсэн гэрээгээ санаарай;
3 Мөн та нарт түүнд үйлчилж, мөн түүний хүслийг
сайн эр зориг, хүсэл зоригоор биелүүлэх зүрх сэтгэлийг
өг;
4 Түүний хууль, зарлигуудад зүрх сэтгэлээ нээж, та
нарт амар амгаланг илгээгтүн.
5 Залбирлаа сонсож, чамтай нэг байж, зовлонгийн цагт
чамайг хэзээ ч бүү орхи.
6 Одоо бид энд таны төлөө залбирч байна.
7 Зуун далан есдүгээр онд Деметрийг хаанчлах тэр үед,
Иасон болон түүний хамт олон ариун газар нутаг,
хаант улсаас бослого гаргасан тэр жилүүдэд бидэнд
тохиолдсон гай зовлонгийн туйлын талаар иудейчүүд
бид та нарт бичсэн билээ.
8 Мөн үүдний танхимыг шатааж, гэмгүй цусыг урсгав:
дараа нь бид Их Эзэнд залбирч, мөн сонсогдов; Бид
мөн тахил, сайн гурил өргөөд, дэнлүүг асааж, талх
тавив.
9Мөн эдүгээ та нар Каслеу сард асруудын баярыг
тэмдэглэхээ харагтун.
10 Зуун найм дахь жилд Иерусалим, Иудейд байсан
хүмүүс, Зөвлөл болон Иуда нар тослогдсон тахилч
нарын нэгдэл болох хаан Птолемейгийн эзэн
Аристобул уруу эрүүл мэнд, мэндчилгээ илгээв.
Египетэд байсан иудейчүүд:
11Бурхан биднийг агуу аюулаас аварсан тул хааны
эсрэг тулалдсан тул бид түүнд маш их талархаж байна.
12 Учир нь Тэр ариун хотын дотор тулалдаж байсан
хүмүүсийг хөөн зайлуулсан.
13 Удирдагч болон түүнтэй хамт ялагдашгүй мэт
санагдсан арми Перс уруу ирэхэд Нанеагийн тахилч
нарын заль мэхээр тэд Нанеагийн сүмд алагджээ.
14 Учир нь Антиох түүнтэй гэрлэх гэж байгаа мэт
инжийн нэрээр мөнгө авахаар түүнтэй хамт байсан
найзуудтайгаа хамт иржээ.
15 Нанеагийн тахилч нар түүнийг бага багаар сүмийн
луужин руу оруулахад Антиохыг орж ирэнгүүт сүмийг
хаажээ.
16 Тэгээд дээвэрийн нууц хаалгыг онгойлгоод, тэд
аянга мэт чулуу шидэж, ахмадыг цохиж, зүсэж, толгойг
нь цавчиж, гадна байгаа хүмүүст шидэв.
17 Бурхангүй хүмүүсийг тушаасан бидний Бурхан бүх
зүйлд магтагдах болтугай.
18 Тиймийн тул, бид одоо ариун сүмийн ариуслыг
Каслеу сарын хорин тав дахь өдөр байлгахаар зорьсон
ч, та нар ч бас майхны баяр болгон сахиж болохын
тулд бид та нарт үүнийг батлах шаардлагатай гэж
бодсон. Ариун сүм болон тахилын ширээг барьсны
дараа Неемиас тахил өргөхөд бидэнд өгсөн гал.
19 Учир нь бидний өвөг дээдсийг Перс уруу авчрах үед
тухайн үеийн сүсэгтэн байсан тахилч нар тахилын
ширээний галыг нууцаар авч, усгүй нүхний хөндийд
нууж, тэндээ найдвартай хадгалдаг байсан тул газар нь
мэдэгдэхгүй байв. бүх эрчүүд.
20 Олон жилийн дараа, Бурханы таалалд нийцсэн
Неемиа Персийн хаанаас илгээгдэж, түүнийг нуусан
тэдгээр тахилч нарын үр удмыг гал руу илгээв. ;
21 Дараа нь тэр тэдэнд үүнийг зурж, авчрахыг
тушаасан; мөн тахил өргөхөд Неемиа тахилч нарт мод
болон түүн дээр тавьсан зүйлсийг усаар цацахыг
тушаасан.
22 Үүнийг хийж, өмнө нь үүлэн дотор нуугдаж байсан
нар тусах цаг болоход агуу гал дүрэлзэж, хүн бүр
гайхаж байв.
23Мөн тахилч нар тахил идэгдэж байх зуур залбирал
үйлдсэнийг би хэлнэ, тахилч нар болон бусад бүх
хүмүүс, Ионатан эхэлж, бусад нь Неемиагийн адил
түүнд хариулав.
24 Мөн залбирал ийм маягаар байв; Аймшигтай,
хүчтэй, зөвт, нигүүлсэнгүй, цорын ганц бөгөөд
нигүүлсэнгүй Хаан, бүх зүйлийг бүтээгч Эзэн Бурхан
минь ээ.
25 Израилийг бүх зовлон зүдгүүрээс аварч, эцгүүдийг
сонгож, ариусгагч, бүх зүйлийг цорын ганц өгөгч,
цорын ганц зөвт, бүхнийг чадагч, мөнхийн нэгэн.
26 Өөрийн бүх ард түмэн Израилийн төлөө өргөл
өргөхийг хүлээн авч, өөрийн хувь хэмжээгээ хадгалж,
ариусга.
27 Биднээс тараагдсан хүмүүсийг цуглуулж, харь
үндэстнүүдийн дунд үйлчилдэг хүмүүсийг чөлөөлж,
жигшиж, жигшдэг хүмүүсийг харагтун, мөн Та бол
бидний Бурхан гэдгийг харь үндэстнүүдэд мэдүүлэгтүн.
28 Биднийг дарлаж, бардам зангаар биднийг бурууг
үйлдэгчдийг шийтгэ.
29 Мосегийн айлдсанчлан Өөрийн ард түмнээ ариун
газартаа дахин суулга.
30 Тахилч нар талархлын дууллыг дуулжээ.
31 Тахилыг дуусгахад Неемиа үлдсэн усыг том
чулуунууд дээр асгахыг тушаасан.
32 Үүнийг хийсний дараа дөл дүрэлзсэн боловч
тахилын ширээнээс гэрэлтэх гэрэлд шатав.
33 Иймээс энэ хэрэг мэдэгдэхэд, авч явсан тахилч нар
гал нуусан газарт ус гарч, Неемиа түүгээр тахилуудыг
ариусгасан гэж Персийн хаанд хэлэв.
34 Хаан уг газрыг хааж, асуудлыг шийдэж, ариун
болгов.
35 Мөн хаан олон бэлгүүдийг авч, мөн тэднээс
баярлуулах хүмүүстээ бэлэглэв.
36 Мөн Неемиа үүнийг цэвэршүүлэх гэж хэлж
болохуйц Нафтар гэж нэрлэсэн боловч олон хүн
үүнийг Нифай гэж нэрлэдэг.
БҮЛЭГ 2
1 Бошиглогч Жереми авч явсан хүмүүст галаас ав гэж
тушаасан нь мөн цэдгүүдээс олддог.
2 Бошиглогч тэдэнд хуулийг өгөөд, Их Эзэний
зарлигуудыг мартаж болохгүй, мөн тэд гоёл
чимэглэлтэй мөнгө, алтны дүрсийг хараад ухаандаа бүү
алдаарай гэж захисан билээ.
3Мөн бусад ийм үгсээр тэрээр хууль тэдний зүрх
сэтгэлээс салж болохгүй гэж тэдэнд уриалав.
4 Бошиглогч Мосегийн өгсөж, Бурханы өвийг харсан
ууланд гарахдаа, Бурханаас сэрэмжлүүлсний дараа аср
болон авдрыг түүнтэй хамт явахыг тушаасан гэж мөн
адил бичвэрт агуулагдаж байжээ.
5 Мөн Жереми тийшээ ирэхдээ тэрээр асар, авдар,
хүжний тахилын ширээ тавьсан хөндий агуйг олж,
хаалгыг нь хаажээ.
6 Түүнийг дагасан хүмүүсийн зарим нь замыг
тэмдэглэхээр ирсэн боловч олж чадсангүй.
7 Үүнийг Жереми мэдээд, тэднийг буруутган, —Тэр
газрын тухайд гэвэл, Бурхан Өөрийн хүмүүсийг дахин
цуглуулж, өршөөлд хүлээн авах хүртэл энэ нь
мэдэгдэхгүй байх болно.
8 Дараа нь Их Эзэн тэдэнд эдгээр зүйлсийг харуулах
болно, мөн Мосегийн доор үзүүлсэн шиг, мөн энэ
газрыг хүндэтгэлтэйгээр ариусгаж болохыг Соломоны
хүссэн шиг үүл мөн Их Эзэний алдар харагдах болно.
9 Тэрээр мэргэн ухаанаараа онцгойлон адислах
тахилыг өргөсөн бөгөөд ариун сүмийг дуусгах ёслолыг
өргөсөн нь мөн тунхаглагджээ.
10 Мөн Мосег Их Эзэнд залбирах үед, гал тэнгэрээс
бууж, мөн тахилуудыг шатааж байсан шиг: Соломон
мөн ингэж залбирсан бөгөөд мөн тэнгэрээс гал бууж,
мөн шатаалт тахилуудыг шатаав.
11 Мосе —Нүглийн төлөөх тахилыг идэж болохгүй
байсан тул идэв.
12Тиймээс Соломон тэр найман хоногийг сахив.
13 Үүнтэй ижил зүйл Неемиагийн бичээсүүд болон
тайлбаруудад ч бас өгүүлсэн; Тэр номын сан байгуулж,
хаад, бошиглогчид, Давидын үйлс, ариун бэлгүүдийн
талаарх хаадын захидлуудыг хэрхэн цуглуулсан тухай.
14 Үүнтэй адилаар Иудас бидний дайны улмаас
алдагдсан бүх зүйлийг цуглуулж, мөн тэд бидэнтэй
хамт үлдэв.
15 Тиймийн тул, хэрэв танд хэрэгтэй байгаа бол, та нар
уруу авчрахын тулд заримыг нь явуул.
16 Дараа нь бид ариусгалын баяраа тэмдэглэх гэж
байхад, бид та нарт бичсэн, мөн хэрэв та нар ижил
өдрүүдийг сахивал сайн үйлдэх болно.
17 Өөрийн бүх ард түмнийг аварч, тэдэнд бүгдэд нь өв,
хаанчлал, санваар, ариун газрыг өгсөн Бурхан мөн
гэдэгт бид найдаж байна.
18 Хуулинд амласан ёсоороо тэрээр удахгүй биднийг
өршөөж, мөн биднийг тэнгэрийн доорх бүх нутгаас
ариун газарт цуглуулах болно.
19 Иудас Маккабей болон түүний ах дүүсийн тухай,
агуу сүмийг ариусгаж, тахилын ширээг онцгойлон
адислах тухайд гэвэл,
20 Мөн Антиох Эпифан болон түүний хүү Еупаторын
эсрэг хийсэн дайнууд.
21 Мөн иудаизмын төлөө өөрсдийгөө хүндэтгэхийн
тулд өөрсдийгөө эр зоригтой авч явсан хүмүүст
тэнгэрээс ирсэн илэрхий тэмдгүүд: иймээс тэд цөөхөн
хүн байсан ч бүхэл бүтэн улсыг байлдан дагуулж, мөн
харгис олон хүнийг хөөв.
22 Мөн дэлхий даяар алдартай ариун сүмийг дахин
сэргээж, мөн хотыг чөлөөлж, мөн доошилж буй
хуулиудыг сахин, Их Эзэн тэдэнд бүх нигүүлслээр
нигүүлсэв.
23 Эдгээр бүх зүйлийг Киренийн Иасон таван номд
тунхагласан тул бид нэг ботид хураангуйлан шинжлэх
болно.
24 Хязгааргүй тоо, мөн түүхийн өгүүллэгүүдийг судлах
хүсэл тэдэнд ямар хэцүү байдгийг харгалзан үзээд,
асуудлын олон янз байдлын үүднээс,
25 Унших хүмүүс таашаал авч болохын тулд, мөн ой
санамждаа даатгах хүсэлтэй хүмүүс амар амгалан байж
болохын тулд, мөн энэ нь гарт нь ирсэн бүхэн ашиг
тустай байж болохын тулд бид болгоомжтой байсан.
26 Тиймийн тул, хураангуйлах энэхүү гашуун
хөдөлмөрийг өөрсөд дээрээ авсан бидний хувьд, энэ нь
амаргүй байсан, харин хөлс болон сэрэмжийн асуудал
байсан;
27 Дайллага бэлдэж, мөн бусдын ашиг тусыг
эрэлхийлэгч түүнд амаргүйн адил: гэхдээ олны
таашаалд нийцүүлэхийн тулд бид энэ агуу зовлонг
дуртайяа хийх болно;
28 Тодорхойлолт бүрийг яг нарийн зохицуулахыг
зохиогчид үлдээж, товчлолын дүрмийг дагаж
мөрдөхийг хичээх.
29 Учир нь шинэ байшин барих мастерын хувьд уг
барилгыг бүхэлд нь арчлах ёстой; Харин үүнийг тавьж,
мөн үүнийг будах үүрэг хүлээсэн хүн түүнийг
чимэглэхэд тохиромжтой зүйлсийг эрэлхийлэх ёстой.
30 Бүх зүйл дээр зогсож, бүх зүйлийг бүхэлд нь
эргэцүүлэн үзэж, мөн нарийн ширийн зүйлийг
сонирхож үзэх нь түүхийн анхны зохиогчийнх юм.
31 Харин товчлолыг ашиглах, мөн ажлын их
хөдөлмөрөөс зайлсхийх нь товчлол хийх нэгэнд
өгөгдсөн байх ёстой.
32 Дараа нь бид түүхийг эндээс эхлэх болно: гагцхүү
өгүүлсэн зүйл дээр үүнтэй зэрэгцэн нэмж, урт оршил
өгүүлэх, мөн түүхийг өөрөө богинохон бичих нь тэнэг
хэрэг юм.
БҮЛЭГ 3
1 Тэргүүн тахилч Ониагийн сүсэг бишрэл, ёс бусыг
үзэн яддаг байсан тул ариун хот бүх л амар
амгалангаар оршин сууж, хуулиудыг маш сайн сахиж
байх үед,
2Мөнхүү улиран тохиох дор хаад ч өөрсдөө энэ газрыг
хүндэтгэж, мөн ариун сүмийг хамгийн сайн
бэлгүүдээрээ өргөмжлөв;
3Тиймээс Азийн Селевк өөрийн орлогоосоо тахил
өргөхөд хамаарах бүх зардлыг дааж байв.
4 Гэвч Бениамин овгийн нэгэн Симон сүмийн
захирагчаар томилогдон, хотод эмх замбараагүй
байдлын улмаас тэргүүн тахилчтай муудалцав.
5 Тэгээд тэр Ониааг дийлж чадаагүй тул түүнийг
тухайн үед Селосири болон Финикийн захирагч байсан
Фразеагийн хүү Аполлониус руу даатгав.
6 Мөн Иерусалим дахь эрдэнэсийн сан хязгааргүй их
мөнгөөр дүүрэн байсан тул тахилын дансанд
хамааралгүй тэдний асар их баялгийг тоолж баршгүй
их байсан бөгөөд бүгдийг нь хааны гэрт оруулах
боломжтой гэдгийг түүнд хэлэв. гар.
7 Аполлониус хаанд ирээд, өөрт нь хэлсэн
мөнгөнийхөө тухай түүнд хэлэхэд, хаан өөрийн нярав
Гелиодорыг сонгон авч, түүнд хэлсэн мөнгийг
авчрахыг зарлиг болгон илгээв.
8 Тиймээс Гелиодорус тэр даруй аян замдаа гарав;
Селосири, Финик хотуудаар зочлох өнгөний дор,
гэхдээ үнэхээр хааны зорилгыг биелүүлэхийн тулд.
9 Мөн тэрээр Иерусалимд ирээд, хотын тэргүүн тахилч
эелдэгээр хүлээн авмагц, тэр мөнгөний талаар ямар
мэдээлэл өгснийг түүнд хэлж, мөн яагаад ирснээ
мэдүүлж, мөн эдгээр зүйл үнэхээр тийм байсан эсэхийг
асуув.
10 Тэргүүн тахилч түүнд бэлэвсэн эхнэрүүд болон
өнчин хүүхдүүдийн тусламжийн төлөө ийм мөнгө
цуглуулсан гэж хэлэв.
11 Мөн үүний нэг хэсэг нь Тобиагийн хүү Хиркан
хэмээх агуу нэр хүндтэй хүнийх байсан бөгөөд тэр
хорон санаат Симоныг ташаа мэдээлсэн шиг биш
бөгөөд нийтдээ дөрвөн зуун талант мөнгө, хоёр зуун
алт байв.
12Мөн үүнийг тухайн газрын ариун байдалд, мөн
сүмийн сүр жавхлант хийгээд халдашгүй ариун
байдалд даатгасан, бүх дэлхий даяар хүндэтгэлтэй
хандсан тэдэнд ийм гэм бурууг үйлдэх нь огт
боломжгүй байсан.
13 Харин Гелиодор түүнд өгсөн хааны зарлигаас болж,
-Ямар ч тохиолдолд үүнийг хааны сан хөмрөгт оруулах
ёстой гэв.
14Тиймээс түүний тогтоосон өдөр тэрээр энэ хэргийг
захирахаар оров.
15 Гэвч тахилч нар тахилын ширээний өмнө тахилын
ширээний өмнө мөргөж, тахилч нарынхаа хувцсыг
өмсөн, сахиулахыг даалгасан хүмүүсийн хувьд
аюулгүйгээр хадгалагдахын тулд түүний сахиж байсан
зүйлсийн талаар хууль тогтоогчийг тэнгэрт дуудав.
16 Дараа нь хэн тэргүүн тахилчийн нүүр рүү харсан
бол энэ нь түүний зүрхийг шархлуулах байсан: учир нь
түүний царай болон өнгөний өөрчлөлт нь оюун
санааных нь дотоод зовлонг тунхагласан юм.
17 Учир нь тэр хүн бие махбодынхоо айдас, айдаст
автсан байсан тул түүний зүрх сэтгэлд одоо ямар их уй
гашуу байгаа нь өөрийг нь харсан хүмүүст ил болов.
18 Бусад нь ерөнхийд нь гуйхаар гэрээсээ гарч гүйж
очив, учир нь энэ газар жигших мэт байв.
19 Хөхнөөсөө таар нөмрөн бүсэлсэн эмэгтэйчүүд
гудамжинд олноор цугларч, хоригдож байсан онгон
охид зарим нь хаалга руу, зарим нь хана руу гүйж,
зарим нь цонхоор харав.
20 Тэгээд бүгд гараа тэнгэр рүү атган гуйв.
21Тэгвэл олон янзын хүмүүс унаж, тэргүүн тахилчийн
айж эмээж байгааг харах нь хүнийг өрөвдмөөр байв.
22 Дараа нь тэд итгэлийг даалгасан зүйлсийг үйлдсэн
хүмүүсийн хувьд найдвартай бөгөөд найдвартай
байлгахыг Төгс Хүчит Их Эзэнд уриалав.
23 Гэсэн хэдий ч Гелиодор тогтоолыг гүйцэтгэсэн.
24Тэр тэнд байхдаа сүнсний Эзэн ба бүх хүч чадлын
Ханхүү, эрдэнэсийн сангийн тухай харуулынхаа хамт
байх үедээ агуу хий үзэгдлийг төрүүлснээр, түүнтэй
хамт орж ирнэ гэж таамагласан бүх хүмүүс Бурханы
хүчийг гайхшруулав. ухаан алдаж, маш их айсан.
25Учир нь тэдэнд аймшигт морьтон морьтой, мөн маш
сайхан нөмрөгөөр гоёсон морь үзэгдэв, мөн тэрээр
ширүүн гүйж, мөн Гелиодорусыг урд хөлөөрөө цохив,
мөн морин дээр суусан тэрээр морины бүрэн уяатай юм
шиг санагдав. алт.
26 Түүнээс гадна хүч чадлаараа алдартай, үзэсгэлэнтэй,
хувцаслалтаараа гоёмсог хоёр залуу түүний өмнө гарч
ирэхэд хоёр талд нь зогсож байв; мөн түүнийг байнга
ташуурдаж, олон шарх шархлуулж байв.
27 Гелиодор гэнэт газарт унаж, харанхуйд дарагджээ.
28 Ийнхүү саяхан агуу галт тэргээр болон бүх харуулаа
дагуулан дээрх эрдэнэсийн санд орж ирсэн тэрээр
зэвсгээрээ өөрт нь тусалж чадалгүй авч явсан бөгөөд
тэд Бурханы хүчийг илт хүлээн зөвшөөрөв.
29 Учир нь тэрээр Бурханы мутраар хаягдаж, амийн
найдваргүйгээр хэл амгүй хэвтэж байв.
30 Гэвч тэд өөрийн байрыг гайхамшгаар өргөмжилсөн
Их Эзэнийг магтав. Бага зэрэг өмнө нь айдас,
зовлонгоор дүүрэн байсан бөгөөд Төгс Хүчит Эзэн
гарч ирэхэд баяр баясгалан, баяр баясгалан дүүрэн байв.
31 Дараа нь Гелиодорын зарим найз нь сүнсээ өгөхөд
бэлэн байгаа амийг нь өгөхийн тулд Хамгийн Дээд
Нэгэнийг дуудахыг Тэр даруй Ониаст залбирав.
32 Тиймээс тэргүүн тахилч иудейчүүд Гелиодоруст
урвасан гэж хаан буруугаар төсөөлөх вий гэж
сэжиглэж, тэр хүний эрүүл мэндийн төлөө тахил өргөв.
33 Тэргүүн тахилч эвлэрүүллийг хийж байх үед ижил
хувцастай залуус гарч ирэн, Гелиодорын хажууд
зогсоод, "Их Эзэн чамд амийг өгсөний хэрээр тэргүүн
тахилч Ониаст агуу талархал илэрхийл" гэв.
34 Мөн чамайг тэнгэрээс ташуурдуулсныг хараад,
Бурханы хүчирхэг хүчийг бүх хүнд тунхаглагтун. Тэд
эдгээр үгсийг хэлэхэд тэд дахин харагдахгүй байв.
35 Тиймээс Гелиодор Их Эзэнд тахил өргөж, мөн
амийг нь аварсан түүнд агуу тангараг өргөсний дараа,
мөн Ониатай мэндчилсний дараа цэргүүдийнхээ хамт
хаанд буцаж ирэв.
36 Тэгээд тэр өөрийн нүдээр харсан агуу Бурханы
ажлуудыг бүх хүнд гэрчилсэн.
37 Иерусалем уруу дахин илгээгдэхийн тулд эрүүл
чийрэг байж магадгүй хаан Гелиодор хэлэв.
38 Хэрэв чамд ямар нэг дайсан эсвэл урвагч байгаа бол
түүнийг тийш нь явуул, мөн хэрэв тэр амь насаараа
зугтах юм бол түүнийг сайн ташуурдуулж хүлээж авах
болно: учир нь тэр газарт байгаа нь эргэлзээгүй;
Бурханы онцгой хүч байдаг.
39 Учир нь тэнгэрт оршин суугч нь тэр газар дээр
нүдтэй, мөн түүнийг хамгаалдаг; мөн тэрээр түүнийг
гомдоох гэж ирсэн хүмүүсийг зодож, устгадаг.
40 Мөн Гелиодорын тухай болон эрдэнэсийн сан
хөмрөгийн талаарх зүйлс үүнтэй холбоотой байв.
БҮЛЭГ 4
1 Одоо бидний өмнө ярьсан энэ Симон мөнгө болон эх
орноосоо урвагч байсан тул Гелиодорыг айлгасан мэт
Ониаг гүтгэж, эдгээр бузар мууг үйлдэгч байсан.
2 Ийнхүү тэрээр түүнийг хотын сайн сайхны төлөөх
гавьяатай, мөн өөрийн үндэстнийг энхрийлж байсан,
мөн хуулиудад маш их хичээнгүйлэн зүтгэсэн урвагч
гэж зоригтой дуудсан юм.
3 Гэвч тэдний үзэн ядалт дэндүү ихсэж, Симоны
бүлэглэлийн нэг нь аллага үйлдэв.
4 Ониа энэ маргааны аюулыг хараад, Аполлониус
Селосири болон Финикийн захирагч байхдаа уурлаж,
Симоны хорон санааг улам нэмэгдүүлэв.
5 Тэр хаан уруу очсон нь нутгийнхныг буруутгах биш,
харин нийтийн болон хувийн аль алинд нь сайн
сайхныг эрэлхийлэв.
6Учир нь тэр улс чимээгүй байх боломжгүйг олж
харсан бөгөөд хаан түүн рүү харахаас нааш Симон
тэнэглэлээ орхив.
7 Гэвч Селевкийг нас барсны дараа, Эпифан гэгддэг
Антиох хаант улсыг эзлэхэд Ониагийн ах Иасон ахлах
тахилчаар далд ажиллаж байв.
8 Гурван зуун наян талант мөнгө, өөр орлого болох
наян талантыг зуучлалаар хаанд амлав.
9 Үүнээс гадна тэрээр өөрт нь дасгал хийх,
залуучуудыг үндэстний хэв маягаар сургах, мөн
тэднийг Иерусалимын тухай бичих зөвшөөрөлтэй бол
өөр зуун тавин хүнийг томилно гэж амлав.
Антиохчуудын нэр.
10 Үүнийг хаан зөвшөөрч, өөрийн гарт орсны дараа тэр
даруй өөрийн үндэстнийг Грекийн загварт оруулав.
11 Мөн нөхөрсөг, тусламжийн төлөө Ромд элчин
сайдаар очсон Евполемын эцэг Иоханы
тусламжтайгаар иудейчүүдэд олгосон хааны эрх
ямбануудыг тэрээр авч хаяв; мөн хуулийн дагуу байсан
засгийн газруудыг буулгаж, тэрээр хуулийн эсрэг шинэ
ёс заншлыг бий болгов.
12 Учир нь тэрээр цамхгийн доор дасгал хийх газрыг
баяртайгаар барьж, ахлагч залуусыг захируулж, малгай
өмсүүлэв.
13 Эдүгээ тэрхүү бурханлаг бус өрөвдөлтэй, тэргүүн
тахилч байгаагүй Иасоны хэт бузар байдлын улмаас
Грекийн загварын оргил үе, мөн харийнхны зан үйлийн
өсөлт ийм байв;
14 Тахилч нар тахилын ширээнд дахиж үйлчлэх
зориггүй байсан ч, харин сүмийг үл тоомсорлон, мөн
тахил өргөлийг үл тоомсорлон, зээрэнцгийн тоглоом
тэднийг дуудсаны дараа дасгал хийх газар дахь хууль
бус тэтгэмжийн хүртэх гэж яарав;
15 Эцэг өвгөдийнхөө нэр хүндээр бус, харин
Грекчүүдийн алдар сууд хамгийн их таалагддаг.
16 Үүний шалтгаанаар тэдний дээр гашуун гай гамшиг
тохиолдов: учир нь тэд тэднийг өөрсдийн дайснууд
мөн өшөө авагчид болгох ёстой байсан, тэдний ёс
заншлыг маш их хичээнгүйлэн дагасан, мөн тэд бүх
зүйлд тэдэнтэй адил байхыг хүссэн.
17 Учир нь Бурханы хуулиудын эсрэг ёс бусыг үйлдэх
нь хөнгөн зүйл биш, харин дараагийн цаг нь эдгээр
зүйлсийг тунхаглах болно.
18 Итгэлийн жил бүр ашигладаг байсан тоглоомыг
Тирус байхад хаан байлцаж байв.
19 Энэ өрөвдмөөр Жейсон Иерусалимаас Антиохчууд
байсан тусгай элч нарыг илгээж, Геркулесийн тахилд
гурван зуун драхм мөнгө авч явахад, үүнийг өргөгчид
хүртэл энэ нь тохиромжгүй, харин өргөл өргөхөд
тохиромжгүй гэж үзжээ. бусад төлбөрт зориулж
нөөцөлсөн.
20 Дараа нь илгээгчийн хувьд энэ мөнгийг
Геркулесийн тахилд зориулав; Харин түүнийг
зөөгчдөөс болж галлиз хийхэд ашигласан.
21 Эдүгээ Менестейгийн хүү Аполлониус хаан
Птолемей Филометорыг хаан ширээнд залахаар Египет
рүү илгээгдэх үед Антиох түүнийг өөрийнх нь
асуудалд тийм ч сайн нөлөө үзүүлэхгүйг ойлгон
өөрийн аюулгүй байдлыг хангаж, улмаар Иоппад,
тэндээс Иерусалимд иржээ. :
22 Тэнд түүнийг Иасон болон хотынхон
хүндэтгэлтэйгээр хүлээн авч, бамбар асаан, мөн агуу
хашгираантайгаар авчирсан бөгөөд үүний дараа өөрийн
цэргийн хамт Финик уруу явав.
23 Гурван жилийн дараа Иасон дээр дурдсан Симоны
ах Менелаусыг хаанд мөнгө үүрүүлэхээр илгээж, мөн
түүнд шаардлагатай зарим асуудлыг түүнд сануулахаар
илгээв.
24 Гэвч түүнийг хааны өмнө авчирч, сүр жавхлангийнх
нь төлөө түүнийг өргөмжилсний дараа Иасоноос
гурван зуун талант мөнгөөр илүү өргөл өргөсөн
санваарыг өөртөө авчээ.
25Тиймээс тэрээр харгис харгис дарангуйлагчийн уур
хилэн, зэрлэг араатны уур хилэнгээс өөр дээд санваарт
тохирохуйц юу ч авчирсангүй, хааны даалгавраар ирэв.
26 Дараа нь өөр ах дүүгээ гутаан доромжилж байсан
Иасон Аммончуудын нутаг уруу дүрвэхээс өөр аргагүй
болов.
27 Тиймээс Менелаус ноёдын эрх мэдлийг авсан, гэвч
тэр хаанд амласан мөнгөний тухайд, шилтгээний
захирагч Состратис үүнийг шаардсан ч сайн тушаал
авсангүй.
28 Учир нь ёс заншлын цугларалт түүнд хамаатай юм.
Тиймээс тэд хоёулаа хааны өмнө дуудагдсан.
29 Эдүгээ Менелаус өөрийн ах Лисимакыг санваарт
үлдээв; мөн Состратус Киприйн захирагч байсан
Кратсыг орхив.
30 Эдгээрийг хийж байх зуур Тарс болон Маллосчууд
бослого гаргав, учир нь тэднийг хааны татвар эм
Антиоход өгсөн юм.
31 Дараа нь хаан асуудлыг зохицуулах гэж яаран ирж,
эрх мэдэлтэй хүн Андроникийг орлогчоор нь үлдээв.
32 Менелаус өөрт нь тохиромжтой цаг гарлаа гэж
бодоод, сүмээс хэдэн алтан сав хулгайлж, заримыг нь
Андроникт өгч, заримыг нь Тирус болон эргэн тойрны
хотуудад зарав.
33 Ониас баталгаатай гэдгийг мэдээд түүнийг зэмлэн,
Антиохийн дэргэд орших Дафне дахь ариун газар руу
ухарчээ.
34 Иймийн тул Менелаус Андроникыг салгаж аваад,
Ониаг гартаа оруулахыг түүнд залбирав; Түүнд ятгаж,
хууран мэхэлж Ониа уруу ирж, түүнд баруун гараа
тангараг өргөв; мөн тэрээр түүнийг сэжиглэж байсан ч
түүнийг ариун газраас гарахыг ятгасан.
35 Учир нь зөвхөн иудейчүүд төдийгүй бусад олон
үндэстэн уг хүнийг шударга бусаар хөнөөсөнд ихэд
эгдүүцэж, ихэд харамсаж байв.
36 Хааныг Киликийн орчмын нутгаас буцаж ирэхэд,
хотод байсан иудейчүүд болон үүнийг жигшин
зэвүүцдэг зарим Грекчүүд Ониа ямар ч
шалтгаангүйгээр алагдсан тул гомдоллож байв.
37 Тиймээс Антиох үхсэн хүний ухаалаг бөгөөд даруу
зан үйлийн улмаас чин сэтгэлээсээ харамсаж, өрөвдөж,
уйлсан.
38Мөн уурандаа дүрэлзэж, тэр даруй Андроникийг нил
ягаан хувцсаа авч, мөн хувцсыг нь урж, мөн түүнийг
бүхэл бүтэн хотоор дагуулан, Ониагийн эсрэг
сахилгагүй үйлдсэн яг тэр газар уруу дагуулан, тэр
хараагдсан алуурчныг тэнд алав. Ийнхүү Их Эзэн
түүнд зохих ёсоор нь шийтгэлээ өгсөн.
39Эдүгээ Лисимах Менелаусын зөвшөөрлөөр хотод
олон тахилуудыг үйлдэж, үүний үр жимс нь гадагш
тархах үед, олон хүн Лисимахын эсрэг цугларч, олон
алтан савнууд аль хэдийн зөөгджээ.
40 Үүний дараа жирийн хүмүүс босож, мөн уур
хилэнгээр дүүрч, Лисимак гурван мянга орчим хүнийг
зэвсэглэн, мөн эхлээд хүчирхийлэл үйлдэж эхлэв; Нэг
Ауранус удирдагч, олон жилийн турш хол явсан,
тэнэглэлээрээ дутуугүй хүн.
41 Дараа нь тэд Лисимакийн оролдлогыг хараад,
тэдний зарим нь чулуу, зарим нь бариулыг барьж,
бусад нь хажууд байсан атга тоос авч, бүгдийг нь
Лисимак болон тэдэн дээр буусан хүмүүс рүү шидэв.
42 Тийн тэд олныг шархдуулж, заримыг нь газарт
цохиж, мөн тэд бүгдийг нь албадан зугтсан, харин сүм
дээрэмчний хувьд, түүнийг эрдэнэсийн сангийн дэргэд
алав.
43 Тиймээс эдгээр хэргүүдийн дунд Менелаусын эсрэг
буруутгагдаж байв.
44 Хаан Тируст ирэхэд, сенатаас илгээгдсэн гурван хүн
түүний өмнө энэ хэргийг гуйв.
45 Харин Менелаус одоо шийтгэгдэж байгаа тул
Дорименийн хүү Птолемед хааныг тайвшруулвал
түүнд их мөнгө өгнө гэж амлав.
46 Үүний дараа Птолеме хааныг агаарт гаргах гэж нэг
галерей руу аваачиж, өөр бодолтой болгов.
47Тиймээс тэрээр бүх бузар муугийн шалтгаан байсан
ч гэсэн Менелаусыг буруутгахаас чөлөөлөв: мөн
тэдгээр ядуу хүмүүсийг хэрвээ тэд хэрвээ хэрвээ хэрвээ
тэд скифчүүдийн өмнө гэм буруугүйд тооцогдох ёстой
гэж хэлсэн бол тэр цаазаар авах ял оноов. .
48 Ийнхүү хотын төлөө, мөн хүмүүсийн төлөө, мөн
ариун савнуудын төлөөх хэргийг дагагчид удалгүй
шударга бус шийтгэлийг амсав.
49 Иймийн тул Тирусын тэд ч тэрхүү хорон муу үйлийг
үзэн ядаж, тэднийг хүндэтгэлтэйгээр оршуулахад
хүргэв.
50Мөн тийнхүү эрх мэдэлтэй хүмүүсийн шунахайрлын
улмаас Менелаус эрх мэдэлдээ хэвээр үлдэж, хорон
санаагаа улам нэмэгдүүлэн, мөн иргэдийн дунд урвагч
нь байв.
БҮЛЭГ 5
1 Яг тэр үед Антиох Египет рүү хоёр дахь аялалаа
бэлдэж байв.
2Мөн тэгэхэд бүх хотоор бараг дөч хоногийн турш
алтаар даавуугаар, жадтай зэвсэглэсэн морьтнууд
цэргүүдийн бүлэг мэт агаарт гүйж байхыг харав.
3 Морьтон цэргүүд бамбай сэгсэрч, олон цурхайнууд,
сэлэм сугалж, сум шидэж, гялалзсан алтан гоёл
чимэглэл, янз бүрийн морины уяагаар бие биетэйгээ
тулалдаж, гүйж байв.
4 Иймийн тул тэрхүү хий үзэгдэл сайн сайхан болж
хувираасай гэж хүн бүр залбирав.
5 Эдүгээ Антиох нас барсан мэт худал цуурхал гарахад
Иасон дор хаяж мянган хүнийг авч, мөн гэнэт хот руу
дайрчээ; Мөн ханан дээр байсан хүмүүс хотыг
эргүүлэн татаж, эцэст нь Менелаус цайз руу зугтав.
6 Гэвч Иасон өөрийн үндэстний өдрийг авах нь түүний
хувьд хамгийн азгүй өдөр байх болно гэж үзээгүй
өөрийн иргэдээ өршөөлгүй алсан; гэхдээ тэд түүний
байлдан дагуулсан нутаг нэгтнүүд нь биш харин
түүний дайсан байсан гэж бодсон.
7 Гэсэн хэдий ч энэ бүхний төлөө тэрээр ноёрхлыг олж
аваагүй, харин эцэст нь урвасан хэргийнхээ хариуд
ичгүүртэй болж, Аммончуудын нутаг руу дахин зугтав.
8 Тиймээс эцэст нь тэрээр Арабчуудын хаан Аретасын
өмнө буруутгагдан, хотоос хот руу зугтаж, бүх
хүмүүсийн араас хөөгдөн, хуулиудыг үл
тоомсорлогчид хэмээн үзэн ядагдаж, ил дасан дайсан
мэт жигшүүрт байдалд орж, аз жаргалгүй буцаж ирэв.
Түүний эх орон, нутаг нэгтнүүд нь тэрээр Египет рүү
хөөгдөв.
9 Ийнхүү олон хүнийг эх орноосоо хөөн гаргасан
тэрээр харийн нутагт мөхөж, Лакедемончуудад очиж,
төрөл төрөгсдийнхөө улмаас тусалж дэмжихийг
тэндээс бодож байв.
10 Мөн олон оршуулагдаагүйг нь хөөн зайлуулсан
түүнд түүний төлөө гашуудах хүн байсангүй, ямар ч
ёслолын оршуулга ч, эцэг өвгөдийнхөө хамт булш ч
байсангүй.
11 Энэ үйл явдал хааны машинд ирэхэд тэрээр Иудейг
бослого гаргасан гэж бодон, уур хилэнгээр Египетээс
гаргаад, тэр хотыг зэвсгийн хүчээр эзлэн авчээ.
12 Мөн дайчин эрчүүддээ тааралдсан нэгнийг нь
өршөөхгүй байхыг, мөн байшингууд дээр гарсан
нэгнийг алахыг тушаав.
13 Тийнхүү хөгшин залууг алж, эрэгтэй, эмэгтэй,
хүүхдүүдийг хүйс тэмтэрч, онгон охид, нялх хүүхдийг
алах явдал байв.
14 Мөн бүхэл бүтэн гурван өдрийн дотор наян мянга нь
устгагдаж, үүнээс дөчин мянга нь мөргөлдөөнд
алагдсан; мөн алагдсанаас багагүй зарагдсан.
15 Гэсэн хэдий ч тэрээр үүндээ сэтгэл хангалуун бус,
харин бүх дэлхийн хамгийн ариун сүмд очно гэж
таамагласан; Хуулиас урвагч, эх орноосоо урвагч
Менелаус, түүний хөтөч нь:
16 Мөн бохирдсон гараараа ариун савнуудыг авч,
бусад хаадын тухайн газрын сүр жавхлан, сүр жавхланг
нэмэгдүүлэхийн тулд зориулсан зүйлсийг бузар гараар
буулгаж, тэднийг тарааж өглөө.
17 Мөн Антиох маш ихэмсэг байсан тул Их Эзэн хотод
оршин суугчдын нүглийн төлөө хэсэг зуур уурласан
гэж бодсонгүй, тиймээс түүний нүд тэр газарт
байсангүй.
18 Учир нь тэд урьд нь олон гэм нүгэлд ороогдоогүй
байсан бол энэ хүн ирсэн даруйдаа ташуурдуулж, мөн
эрдэнэсийн санг үзэхээр хаан Селевкийн илгээсэн
Гелиодорын адил таамаглалаасаа буцсан байв.
19 Гэсэн хэдий ч Бурхан хүмүүсийг газрын төлөө бус,
харин хүмүүсийн төлөө алс хол газрыг сонгосон.
20Мөн тиймийн тул уг үндэстэнд тохиолдсон гай
зовлонд тэдэнтэй хамт байсан тэр газар өөрөө дараа нь
Их Эзэнээс илгээсэн ач тусыг илэрхийлэв: мөн Төгс
Хүчит Нэгэний уур хилэнд хаягдсан шиг, агуу Их Эзэн
ч мөн адил. эвлэрсэн тул бүх алдар суугаар
байгуулагдсан.
21 Тиймээс Антиох сүмээс мянга найман зуун талант
гаргасны дараа газар нутгийг усан онгоцоор, мөн
далайг явган явах боломжтой болгохын төлөө
бардамнаж, Антиохи руу яаран явав: түүний оюун
санааны ихэмсэг байдал ийм байв.
22 Мөн тэрээр ард түмнээ гомдоохын тулд захирагчдыг
орхисон: Филип, Иерусалимд, өөрийн орны хувьд
Фриги хүн байсан бөгөөд өөрийг нь тэнд тавьсан
хүнээс ч илүү харгис зантай байв;
23 Гаризим, Андроник; Түүнээс гадна бусад бүх
хүмүүсээс ч дор байсан Менелаус нь өөрийн нутаг нэгт
иудейчүүдийн эсрэг хорон санаатай, иргэдийн эсрэг
хүнд гар тавьсан.
24 Тэрээр мөн жигшүүрт толгойлогч Аполлониусыг
хорин хоёр мянган цэрэгтэй илгээж, хамгийн сайн
насандаа байсан бүх хүмүүсийг алж, эмэгтэйчүүд
болон залуу хүмүүсийг худалдахыг түүнд тушаасан.
25 Иерусалимд ирж, амар амгалангийн дүр үзүүлэн,
иудейчүүдийг ариун өдөр болгон хүлээн авахдаа
Амралтын өдрийг хүртэл тэвчсэн тэрээр хүмүүстээ
зэвсэглэхийг тушаажээ.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfLatin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Lao - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Lao - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfLao - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Lao - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Kyrgyz - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kyrgyz - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKyrgyz - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kyrgyz - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Hungarian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Hungarian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfHungarian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Hungarian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Hmong Daw - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Hmong Daw - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfHmong Daw - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Hmong Daw - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Hindi - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Hindi - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfHindi - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Hindi - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Hebrew - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Hebrew - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfHebrew - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Hebrew - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Hawaiian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Hawaiian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfHawaiian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Hawaiian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Hausa - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Hausa - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfHausa - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Hausa - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Haitian Creole - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Haitian Creole - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfHaitian Creole - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Haitian Creole - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Icelandic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Icelandic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxIcelandic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Icelandic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Kurdish Northern Kurmanji - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kurdish Northern Kurmanji - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKurdish Northern Kurmanji - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kurdish Northern Kurmanji - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Kurdish Central Sorani - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kurdish Central Sorani - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKurdish Central Sorani - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kurdish Central Sorani - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Krio - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Krio - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKrio - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Krio - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Gujarati - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Gujarati - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfGujarati - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Gujarati - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Guarani - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Guarani - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfGuarani - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Guarani - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Greek - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Greek - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfGreek - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Greek - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
German - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
German - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfGerman - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
German - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Georgian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Georgian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfGeorgian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Georgian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Galician - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Galician - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfGalician - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Galician - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 

Mongolian - 2nd Maccabees.pdf

  • 2. 1-Р БҮЛЭГ 1 Иерусалим болон Иудей нутаг дахь ах дүүс, иудейчүүд, Египет даяар байгаа иудейчүүдэд эрүүл энх, амар амгаланг хүсч байна. 2 Бурхан та нарт нигүүлсэнгүй байх болтугай, мөн түүний итгэлтэй зарц нар болох Абрахам, Исаак, Иаков нартай хийсэн гэрээгээ санаарай; 3 Мөн та нарт түүнд үйлчилж, мөн түүний хүслийг сайн эр зориг, хүсэл зоригоор биелүүлэх зүрх сэтгэлийг өг; 4 Түүний хууль, зарлигуудад зүрх сэтгэлээ нээж, та нарт амар амгаланг илгээгтүн. 5 Залбирлаа сонсож, чамтай нэг байж, зовлонгийн цагт чамайг хэзээ ч бүү орхи. 6 Одоо бид энд таны төлөө залбирч байна. 7 Зуун далан есдүгээр онд Деметрийг хаанчлах тэр үед, Иасон болон түүний хамт олон ариун газар нутаг, хаант улсаас бослого гаргасан тэр жилүүдэд бидэнд тохиолдсон гай зовлонгийн туйлын талаар иудейчүүд бид та нарт бичсэн билээ. 8 Мөн үүдний танхимыг шатааж, гэмгүй цусыг урсгав: дараа нь бид Их Эзэнд залбирч, мөн сонсогдов; Бид мөн тахил, сайн гурил өргөөд, дэнлүүг асааж, талх тавив. 9Мөн эдүгээ та нар Каслеу сард асруудын баярыг тэмдэглэхээ харагтун. 10 Зуун найм дахь жилд Иерусалим, Иудейд байсан хүмүүс, Зөвлөл болон Иуда нар тослогдсон тахилч нарын нэгдэл болох хаан Птолемейгийн эзэн Аристобул уруу эрүүл мэнд, мэндчилгээ илгээв. Египетэд байсан иудейчүүд: 11Бурхан биднийг агуу аюулаас аварсан тул хааны эсрэг тулалдсан тул бид түүнд маш их талархаж байна. 12 Учир нь Тэр ариун хотын дотор тулалдаж байсан хүмүүсийг хөөн зайлуулсан. 13 Удирдагч болон түүнтэй хамт ялагдашгүй мэт санагдсан арми Перс уруу ирэхэд Нанеагийн тахилч нарын заль мэхээр тэд Нанеагийн сүмд алагджээ. 14 Учир нь Антиох түүнтэй гэрлэх гэж байгаа мэт инжийн нэрээр мөнгө авахаар түүнтэй хамт байсан найзуудтайгаа хамт иржээ. 15 Нанеагийн тахилч нар түүнийг бага багаар сүмийн луужин руу оруулахад Антиохыг орж ирэнгүүт сүмийг хаажээ. 16 Тэгээд дээвэрийн нууц хаалгыг онгойлгоод, тэд аянга мэт чулуу шидэж, ахмадыг цохиж, зүсэж, толгойг нь цавчиж, гадна байгаа хүмүүст шидэв. 17 Бурхангүй хүмүүсийг тушаасан бидний Бурхан бүх зүйлд магтагдах болтугай. 18 Тиймийн тул, бид одоо ариун сүмийн ариуслыг Каслеу сарын хорин тав дахь өдөр байлгахаар зорьсон ч, та нар ч бас майхны баяр болгон сахиж болохын тулд бид та нарт үүнийг батлах шаардлагатай гэж бодсон. Ариун сүм болон тахилын ширээг барьсны дараа Неемиас тахил өргөхөд бидэнд өгсөн гал. 19 Учир нь бидний өвөг дээдсийг Перс уруу авчрах үед тухайн үеийн сүсэгтэн байсан тахилч нар тахилын ширээний галыг нууцаар авч, усгүй нүхний хөндийд нууж, тэндээ найдвартай хадгалдаг байсан тул газар нь мэдэгдэхгүй байв. бүх эрчүүд. 20 Олон жилийн дараа, Бурханы таалалд нийцсэн Неемиа Персийн хаанаас илгээгдэж, түүнийг нуусан тэдгээр тахилч нарын үр удмыг гал руу илгээв. ; 21 Дараа нь тэр тэдэнд үүнийг зурж, авчрахыг тушаасан; мөн тахил өргөхөд Неемиа тахилч нарт мод болон түүн дээр тавьсан зүйлсийг усаар цацахыг тушаасан. 22 Үүнийг хийж, өмнө нь үүлэн дотор нуугдаж байсан нар тусах цаг болоход агуу гал дүрэлзэж, хүн бүр гайхаж байв. 23Мөн тахилч нар тахил идэгдэж байх зуур залбирал үйлдсэнийг би хэлнэ, тахилч нар болон бусад бүх хүмүүс, Ионатан эхэлж, бусад нь Неемиагийн адил түүнд хариулав. 24 Мөн залбирал ийм маягаар байв; Аймшигтай, хүчтэй, зөвт, нигүүлсэнгүй, цорын ганц бөгөөд нигүүлсэнгүй Хаан, бүх зүйлийг бүтээгч Эзэн Бурхан минь ээ. 25 Израилийг бүх зовлон зүдгүүрээс аварч, эцгүүдийг сонгож, ариусгагч, бүх зүйлийг цорын ганц өгөгч, цорын ганц зөвт, бүхнийг чадагч, мөнхийн нэгэн. 26 Өөрийн бүх ард түмэн Израилийн төлөө өргөл өргөхийг хүлээн авч, өөрийн хувь хэмжээгээ хадгалж, ариусга. 27 Биднээс тараагдсан хүмүүсийг цуглуулж, харь үндэстнүүдийн дунд үйлчилдэг хүмүүсийг чөлөөлж, жигшиж, жигшдэг хүмүүсийг харагтун, мөн Та бол бидний Бурхан гэдгийг харь үндэстнүүдэд мэдүүлэгтүн. 28 Биднийг дарлаж, бардам зангаар биднийг бурууг үйлдэгчдийг шийтгэ. 29 Мосегийн айлдсанчлан Өөрийн ард түмнээ ариун газартаа дахин суулга. 30 Тахилч нар талархлын дууллыг дуулжээ. 31 Тахилыг дуусгахад Неемиа үлдсэн усыг том чулуунууд дээр асгахыг тушаасан. 32 Үүнийг хийсний дараа дөл дүрэлзсэн боловч тахилын ширээнээс гэрэлтэх гэрэлд шатав. 33 Иймээс энэ хэрэг мэдэгдэхэд, авч явсан тахилч нар гал нуусан газарт ус гарч, Неемиа түүгээр тахилуудыг ариусгасан гэж Персийн хаанд хэлэв. 34 Хаан уг газрыг хааж, асуудлыг шийдэж, ариун болгов. 35 Мөн хаан олон бэлгүүдийг авч, мөн тэднээс баярлуулах хүмүүстээ бэлэглэв. 36 Мөн Неемиа үүнийг цэвэршүүлэх гэж хэлж болохуйц Нафтар гэж нэрлэсэн боловч олон хүн үүнийг Нифай гэж нэрлэдэг. БҮЛЭГ 2 1 Бошиглогч Жереми авч явсан хүмүүст галаас ав гэж тушаасан нь мөн цэдгүүдээс олддог. 2 Бошиглогч тэдэнд хуулийг өгөөд, Их Эзэний зарлигуудыг мартаж болохгүй, мөн тэд гоёл чимэглэлтэй мөнгө, алтны дүрсийг хараад ухаандаа бүү алдаарай гэж захисан билээ. 3Мөн бусад ийм үгсээр тэрээр хууль тэдний зүрх сэтгэлээс салж болохгүй гэж тэдэнд уриалав. 4 Бошиглогч Мосегийн өгсөж, Бурханы өвийг харсан ууланд гарахдаа, Бурханаас сэрэмжлүүлсний дараа аср болон авдрыг түүнтэй хамт явахыг тушаасан гэж мөн адил бичвэрт агуулагдаж байжээ.
  • 3. 5 Мөн Жереми тийшээ ирэхдээ тэрээр асар, авдар, хүжний тахилын ширээ тавьсан хөндий агуйг олж, хаалгыг нь хаажээ. 6 Түүнийг дагасан хүмүүсийн зарим нь замыг тэмдэглэхээр ирсэн боловч олж чадсангүй. 7 Үүнийг Жереми мэдээд, тэднийг буруутган, —Тэр газрын тухайд гэвэл, Бурхан Өөрийн хүмүүсийг дахин цуглуулж, өршөөлд хүлээн авах хүртэл энэ нь мэдэгдэхгүй байх болно. 8 Дараа нь Их Эзэн тэдэнд эдгээр зүйлсийг харуулах болно, мөн Мосегийн доор үзүүлсэн шиг, мөн энэ газрыг хүндэтгэлтэйгээр ариусгаж болохыг Соломоны хүссэн шиг үүл мөн Их Эзэний алдар харагдах болно. 9 Тэрээр мэргэн ухаанаараа онцгойлон адислах тахилыг өргөсөн бөгөөд ариун сүмийг дуусгах ёслолыг өргөсөн нь мөн тунхаглагджээ. 10 Мөн Мосег Их Эзэнд залбирах үед, гал тэнгэрээс бууж, мөн тахилуудыг шатааж байсан шиг: Соломон мөн ингэж залбирсан бөгөөд мөн тэнгэрээс гал бууж, мөн шатаалт тахилуудыг шатаав. 11 Мосе —Нүглийн төлөөх тахилыг идэж болохгүй байсан тул идэв. 12Тиймээс Соломон тэр найман хоногийг сахив. 13 Үүнтэй ижил зүйл Неемиагийн бичээсүүд болон тайлбаруудад ч бас өгүүлсэн; Тэр номын сан байгуулж, хаад, бошиглогчид, Давидын үйлс, ариун бэлгүүдийн талаарх хаадын захидлуудыг хэрхэн цуглуулсан тухай. 14 Үүнтэй адилаар Иудас бидний дайны улмаас алдагдсан бүх зүйлийг цуглуулж, мөн тэд бидэнтэй хамт үлдэв. 15 Тиймийн тул, хэрэв танд хэрэгтэй байгаа бол, та нар уруу авчрахын тулд заримыг нь явуул. 16 Дараа нь бид ариусгалын баяраа тэмдэглэх гэж байхад, бид та нарт бичсэн, мөн хэрэв та нар ижил өдрүүдийг сахивал сайн үйлдэх болно. 17 Өөрийн бүх ард түмнийг аварч, тэдэнд бүгдэд нь өв, хаанчлал, санваар, ариун газрыг өгсөн Бурхан мөн гэдэгт бид найдаж байна. 18 Хуулинд амласан ёсоороо тэрээр удахгүй биднийг өршөөж, мөн биднийг тэнгэрийн доорх бүх нутгаас ариун газарт цуглуулах болно. 19 Иудас Маккабей болон түүний ах дүүсийн тухай, агуу сүмийг ариусгаж, тахилын ширээг онцгойлон адислах тухайд гэвэл, 20 Мөн Антиох Эпифан болон түүний хүү Еупаторын эсрэг хийсэн дайнууд. 21 Мөн иудаизмын төлөө өөрсдийгөө хүндэтгэхийн тулд өөрсдийгөө эр зоригтой авч явсан хүмүүст тэнгэрээс ирсэн илэрхий тэмдгүүд: иймээс тэд цөөхөн хүн байсан ч бүхэл бүтэн улсыг байлдан дагуулж, мөн харгис олон хүнийг хөөв. 22 Мөн дэлхий даяар алдартай ариун сүмийг дахин сэргээж, мөн хотыг чөлөөлж, мөн доошилж буй хуулиудыг сахин, Их Эзэн тэдэнд бүх нигүүлслээр нигүүлсэв. 23 Эдгээр бүх зүйлийг Киренийн Иасон таван номд тунхагласан тул бид нэг ботид хураангуйлан шинжлэх болно. 24 Хязгааргүй тоо, мөн түүхийн өгүүллэгүүдийг судлах хүсэл тэдэнд ямар хэцүү байдгийг харгалзан үзээд, асуудлын олон янз байдлын үүднээс, 25 Унших хүмүүс таашаал авч болохын тулд, мөн ой санамждаа даатгах хүсэлтэй хүмүүс амар амгалан байж болохын тулд, мөн энэ нь гарт нь ирсэн бүхэн ашиг тустай байж болохын тулд бид болгоомжтой байсан. 26 Тиймийн тул, хураангуйлах энэхүү гашуун хөдөлмөрийг өөрсөд дээрээ авсан бидний хувьд, энэ нь амаргүй байсан, харин хөлс болон сэрэмжийн асуудал байсан; 27 Дайллага бэлдэж, мөн бусдын ашиг тусыг эрэлхийлэгч түүнд амаргүйн адил: гэхдээ олны таашаалд нийцүүлэхийн тулд бид энэ агуу зовлонг дуртайяа хийх болно; 28 Тодорхойлолт бүрийг яг нарийн зохицуулахыг зохиогчид үлдээж, товчлолын дүрмийг дагаж мөрдөхийг хичээх. 29 Учир нь шинэ байшин барих мастерын хувьд уг барилгыг бүхэлд нь арчлах ёстой; Харин үүнийг тавьж, мөн үүнийг будах үүрэг хүлээсэн хүн түүнийг чимэглэхэд тохиромжтой зүйлсийг эрэлхийлэх ёстой. 30 Бүх зүйл дээр зогсож, бүх зүйлийг бүхэлд нь эргэцүүлэн үзэж, мөн нарийн ширийн зүйлийг сонирхож үзэх нь түүхийн анхны зохиогчийнх юм. 31 Харин товчлолыг ашиглах, мөн ажлын их хөдөлмөрөөс зайлсхийх нь товчлол хийх нэгэнд өгөгдсөн байх ёстой. 32 Дараа нь бид түүхийг эндээс эхлэх болно: гагцхүү өгүүлсэн зүйл дээр үүнтэй зэрэгцэн нэмж, урт оршил өгүүлэх, мөн түүхийг өөрөө богинохон бичих нь тэнэг хэрэг юм. БҮЛЭГ 3 1 Тэргүүн тахилч Ониагийн сүсэг бишрэл, ёс бусыг үзэн яддаг байсан тул ариун хот бүх л амар амгалангаар оршин сууж, хуулиудыг маш сайн сахиж байх үед, 2Мөнхүү улиран тохиох дор хаад ч өөрсдөө энэ газрыг хүндэтгэж, мөн ариун сүмийг хамгийн сайн бэлгүүдээрээ өргөмжлөв; 3Тиймээс Азийн Селевк өөрийн орлогоосоо тахил өргөхөд хамаарах бүх зардлыг дааж байв. 4 Гэвч Бениамин овгийн нэгэн Симон сүмийн захирагчаар томилогдон, хотод эмх замбараагүй байдлын улмаас тэргүүн тахилчтай муудалцав. 5 Тэгээд тэр Ониааг дийлж чадаагүй тул түүнийг тухайн үед Селосири болон Финикийн захирагч байсан Фразеагийн хүү Аполлониус руу даатгав. 6 Мөн Иерусалим дахь эрдэнэсийн сан хязгааргүй их мөнгөөр дүүрэн байсан тул тахилын дансанд хамааралгүй тэдний асар их баялгийг тоолж баршгүй их байсан бөгөөд бүгдийг нь хааны гэрт оруулах боломжтой гэдгийг түүнд хэлэв. гар. 7 Аполлониус хаанд ирээд, өөрт нь хэлсэн мөнгөнийхөө тухай түүнд хэлэхэд, хаан өөрийн нярав Гелиодорыг сонгон авч, түүнд хэлсэн мөнгийг авчрахыг зарлиг болгон илгээв. 8 Тиймээс Гелиодорус тэр даруй аян замдаа гарав; Селосири, Финик хотуудаар зочлох өнгөний дор, гэхдээ үнэхээр хааны зорилгыг биелүүлэхийн тулд. 9 Мөн тэрээр Иерусалимд ирээд, хотын тэргүүн тахилч эелдэгээр хүлээн авмагц, тэр мөнгөний талаар ямар мэдээлэл өгснийг түүнд хэлж, мөн яагаад ирснээ мэдүүлж, мөн эдгээр зүйл үнэхээр тийм байсан эсэхийг асуув.
  • 4. 10 Тэргүүн тахилч түүнд бэлэвсэн эхнэрүүд болон өнчин хүүхдүүдийн тусламжийн төлөө ийм мөнгө цуглуулсан гэж хэлэв. 11 Мөн үүний нэг хэсэг нь Тобиагийн хүү Хиркан хэмээх агуу нэр хүндтэй хүнийх байсан бөгөөд тэр хорон санаат Симоныг ташаа мэдээлсэн шиг биш бөгөөд нийтдээ дөрвөн зуун талант мөнгө, хоёр зуун алт байв. 12Мөн үүнийг тухайн газрын ариун байдалд, мөн сүмийн сүр жавхлант хийгээд халдашгүй ариун байдалд даатгасан, бүх дэлхий даяар хүндэтгэлтэй хандсан тэдэнд ийм гэм бурууг үйлдэх нь огт боломжгүй байсан. 13 Харин Гелиодор түүнд өгсөн хааны зарлигаас болж, -Ямар ч тохиолдолд үүнийг хааны сан хөмрөгт оруулах ёстой гэв. 14Тиймээс түүний тогтоосон өдөр тэрээр энэ хэргийг захирахаар оров. 15 Гэвч тахилч нар тахилын ширээний өмнө тахилын ширээний өмнө мөргөж, тахилч нарынхаа хувцсыг өмсөн, сахиулахыг даалгасан хүмүүсийн хувьд аюулгүйгээр хадгалагдахын тулд түүний сахиж байсан зүйлсийн талаар хууль тогтоогчийг тэнгэрт дуудав. 16 Дараа нь хэн тэргүүн тахилчийн нүүр рүү харсан бол энэ нь түүний зүрхийг шархлуулах байсан: учир нь түүний царай болон өнгөний өөрчлөлт нь оюун санааных нь дотоод зовлонг тунхагласан юм. 17 Учир нь тэр хүн бие махбодынхоо айдас, айдаст автсан байсан тул түүний зүрх сэтгэлд одоо ямар их уй гашуу байгаа нь өөрийг нь харсан хүмүүст ил болов. 18 Бусад нь ерөнхийд нь гуйхаар гэрээсээ гарч гүйж очив, учир нь энэ газар жигших мэт байв. 19 Хөхнөөсөө таар нөмрөн бүсэлсэн эмэгтэйчүүд гудамжинд олноор цугларч, хоригдож байсан онгон охид зарим нь хаалга руу, зарим нь хана руу гүйж, зарим нь цонхоор харав. 20 Тэгээд бүгд гараа тэнгэр рүү атган гуйв. 21Тэгвэл олон янзын хүмүүс унаж, тэргүүн тахилчийн айж эмээж байгааг харах нь хүнийг өрөвдмөөр байв. 22 Дараа нь тэд итгэлийг даалгасан зүйлсийг үйлдсэн хүмүүсийн хувьд найдвартай бөгөөд найдвартай байлгахыг Төгс Хүчит Их Эзэнд уриалав. 23 Гэсэн хэдий ч Гелиодор тогтоолыг гүйцэтгэсэн. 24Тэр тэнд байхдаа сүнсний Эзэн ба бүх хүч чадлын Ханхүү, эрдэнэсийн сангийн тухай харуулынхаа хамт байх үедээ агуу хий үзэгдлийг төрүүлснээр, түүнтэй хамт орж ирнэ гэж таамагласан бүх хүмүүс Бурханы хүчийг гайхшруулав. ухаан алдаж, маш их айсан. 25Учир нь тэдэнд аймшигт морьтон морьтой, мөн маш сайхан нөмрөгөөр гоёсон морь үзэгдэв, мөн тэрээр ширүүн гүйж, мөн Гелиодорусыг урд хөлөөрөө цохив, мөн морин дээр суусан тэрээр морины бүрэн уяатай юм шиг санагдав. алт. 26 Түүнээс гадна хүч чадлаараа алдартай, үзэсгэлэнтэй, хувцаслалтаараа гоёмсог хоёр залуу түүний өмнө гарч ирэхэд хоёр талд нь зогсож байв; мөн түүнийг байнга ташуурдаж, олон шарх шархлуулж байв. 27 Гелиодор гэнэт газарт унаж, харанхуйд дарагджээ. 28 Ийнхүү саяхан агуу галт тэргээр болон бүх харуулаа дагуулан дээрх эрдэнэсийн санд орж ирсэн тэрээр зэвсгээрээ өөрт нь тусалж чадалгүй авч явсан бөгөөд тэд Бурханы хүчийг илт хүлээн зөвшөөрөв. 29 Учир нь тэрээр Бурханы мутраар хаягдаж, амийн найдваргүйгээр хэл амгүй хэвтэж байв. 30 Гэвч тэд өөрийн байрыг гайхамшгаар өргөмжилсөн Их Эзэнийг магтав. Бага зэрэг өмнө нь айдас, зовлонгоор дүүрэн байсан бөгөөд Төгс Хүчит Эзэн гарч ирэхэд баяр баясгалан, баяр баясгалан дүүрэн байв. 31 Дараа нь Гелиодорын зарим найз нь сүнсээ өгөхөд бэлэн байгаа амийг нь өгөхийн тулд Хамгийн Дээд Нэгэнийг дуудахыг Тэр даруй Ониаст залбирав. 32 Тиймээс тэргүүн тахилч иудейчүүд Гелиодоруст урвасан гэж хаан буруугаар төсөөлөх вий гэж сэжиглэж, тэр хүний эрүүл мэндийн төлөө тахил өргөв. 33 Тэргүүн тахилч эвлэрүүллийг хийж байх үед ижил хувцастай залуус гарч ирэн, Гелиодорын хажууд зогсоод, "Их Эзэн чамд амийг өгсөний хэрээр тэргүүн тахилч Ониаст агуу талархал илэрхийл" гэв. 34 Мөн чамайг тэнгэрээс ташуурдуулсныг хараад, Бурханы хүчирхэг хүчийг бүх хүнд тунхаглагтун. Тэд эдгээр үгсийг хэлэхэд тэд дахин харагдахгүй байв. 35 Тиймээс Гелиодор Их Эзэнд тахил өргөж, мөн амийг нь аварсан түүнд агуу тангараг өргөсний дараа, мөн Ониатай мэндчилсний дараа цэргүүдийнхээ хамт хаанд буцаж ирэв. 36 Тэгээд тэр өөрийн нүдээр харсан агуу Бурханы ажлуудыг бүх хүнд гэрчилсэн. 37 Иерусалем уруу дахин илгээгдэхийн тулд эрүүл чийрэг байж магадгүй хаан Гелиодор хэлэв. 38 Хэрэв чамд ямар нэг дайсан эсвэл урвагч байгаа бол түүнийг тийш нь явуул, мөн хэрэв тэр амь насаараа зугтах юм бол түүнийг сайн ташуурдуулж хүлээж авах болно: учир нь тэр газарт байгаа нь эргэлзээгүй; Бурханы онцгой хүч байдаг. 39 Учир нь тэнгэрт оршин суугч нь тэр газар дээр нүдтэй, мөн түүнийг хамгаалдаг; мөн тэрээр түүнийг гомдоох гэж ирсэн хүмүүсийг зодож, устгадаг. 40 Мөн Гелиодорын тухай болон эрдэнэсийн сан хөмрөгийн талаарх зүйлс үүнтэй холбоотой байв. БҮЛЭГ 4 1 Одоо бидний өмнө ярьсан энэ Симон мөнгө болон эх орноосоо урвагч байсан тул Гелиодорыг айлгасан мэт Ониаг гүтгэж, эдгээр бузар мууг үйлдэгч байсан. 2 Ийнхүү тэрээр түүнийг хотын сайн сайхны төлөөх гавьяатай, мөн өөрийн үндэстнийг энхрийлж байсан, мөн хуулиудад маш их хичээнгүйлэн зүтгэсэн урвагч гэж зоригтой дуудсан юм. 3 Гэвч тэдний үзэн ядалт дэндүү ихсэж, Симоны бүлэглэлийн нэг нь аллага үйлдэв. 4 Ониа энэ маргааны аюулыг хараад, Аполлониус Селосири болон Финикийн захирагч байхдаа уурлаж, Симоны хорон санааг улам нэмэгдүүлэв. 5 Тэр хаан уруу очсон нь нутгийнхныг буруутгах биш, харин нийтийн болон хувийн аль алинд нь сайн сайхныг эрэлхийлэв. 6Учир нь тэр улс чимээгүй байх боломжгүйг олж харсан бөгөөд хаан түүн рүү харахаас нааш Симон тэнэглэлээ орхив. 7 Гэвч Селевкийг нас барсны дараа, Эпифан гэгддэг Антиох хаант улсыг эзлэхэд Ониагийн ах Иасон ахлах тахилчаар далд ажиллаж байв. 8 Гурван зуун наян талант мөнгө, өөр орлого болох наян талантыг зуучлалаар хаанд амлав.
  • 5. 9 Үүнээс гадна тэрээр өөрт нь дасгал хийх, залуучуудыг үндэстний хэв маягаар сургах, мөн тэднийг Иерусалимын тухай бичих зөвшөөрөлтэй бол өөр зуун тавин хүнийг томилно гэж амлав. Антиохчуудын нэр. 10 Үүнийг хаан зөвшөөрч, өөрийн гарт орсны дараа тэр даруй өөрийн үндэстнийг Грекийн загварт оруулав. 11 Мөн нөхөрсөг, тусламжийн төлөө Ромд элчин сайдаар очсон Евполемын эцэг Иоханы тусламжтайгаар иудейчүүдэд олгосон хааны эрх ямбануудыг тэрээр авч хаяв; мөн хуулийн дагуу байсан засгийн газруудыг буулгаж, тэрээр хуулийн эсрэг шинэ ёс заншлыг бий болгов. 12 Учир нь тэрээр цамхгийн доор дасгал хийх газрыг баяртайгаар барьж, ахлагч залуусыг захируулж, малгай өмсүүлэв. 13 Эдүгээ тэрхүү бурханлаг бус өрөвдөлтэй, тэргүүн тахилч байгаагүй Иасоны хэт бузар байдлын улмаас Грекийн загварын оргил үе, мөн харийнхны зан үйлийн өсөлт ийм байв; 14 Тахилч нар тахилын ширээнд дахиж үйлчлэх зориггүй байсан ч, харин сүмийг үл тоомсорлон, мөн тахил өргөлийг үл тоомсорлон, зээрэнцгийн тоглоом тэднийг дуудсаны дараа дасгал хийх газар дахь хууль бус тэтгэмжийн хүртэх гэж яарав; 15 Эцэг өвгөдийнхөө нэр хүндээр бус, харин Грекчүүдийн алдар сууд хамгийн их таалагддаг. 16 Үүний шалтгаанаар тэдний дээр гашуун гай гамшиг тохиолдов: учир нь тэд тэднийг өөрсдийн дайснууд мөн өшөө авагчид болгох ёстой байсан, тэдний ёс заншлыг маш их хичээнгүйлэн дагасан, мөн тэд бүх зүйлд тэдэнтэй адил байхыг хүссэн. 17 Учир нь Бурханы хуулиудын эсрэг ёс бусыг үйлдэх нь хөнгөн зүйл биш, харин дараагийн цаг нь эдгээр зүйлсийг тунхаглах болно. 18 Итгэлийн жил бүр ашигладаг байсан тоглоомыг Тирус байхад хаан байлцаж байв. 19 Энэ өрөвдмөөр Жейсон Иерусалимаас Антиохчууд байсан тусгай элч нарыг илгээж, Геркулесийн тахилд гурван зуун драхм мөнгө авч явахад, үүнийг өргөгчид хүртэл энэ нь тохиромжгүй, харин өргөл өргөхөд тохиромжгүй гэж үзжээ. бусад төлбөрт зориулж нөөцөлсөн. 20 Дараа нь илгээгчийн хувьд энэ мөнгийг Геркулесийн тахилд зориулав; Харин түүнийг зөөгчдөөс болж галлиз хийхэд ашигласан. 21 Эдүгээ Менестейгийн хүү Аполлониус хаан Птолемей Филометорыг хаан ширээнд залахаар Египет рүү илгээгдэх үед Антиох түүнийг өөрийнх нь асуудалд тийм ч сайн нөлөө үзүүлэхгүйг ойлгон өөрийн аюулгүй байдлыг хангаж, улмаар Иоппад, тэндээс Иерусалимд иржээ. : 22 Тэнд түүнийг Иасон болон хотынхон хүндэтгэлтэйгээр хүлээн авч, бамбар асаан, мөн агуу хашгираантайгаар авчирсан бөгөөд үүний дараа өөрийн цэргийн хамт Финик уруу явав. 23 Гурван жилийн дараа Иасон дээр дурдсан Симоны ах Менелаусыг хаанд мөнгө үүрүүлэхээр илгээж, мөн түүнд шаардлагатай зарим асуудлыг түүнд сануулахаар илгээв. 24 Гэвч түүнийг хааны өмнө авчирч, сүр жавхлангийнх нь төлөө түүнийг өргөмжилсний дараа Иасоноос гурван зуун талант мөнгөөр илүү өргөл өргөсөн санваарыг өөртөө авчээ. 25Тиймээс тэрээр харгис харгис дарангуйлагчийн уур хилэн, зэрлэг араатны уур хилэнгээс өөр дээд санваарт тохирохуйц юу ч авчирсангүй, хааны даалгавраар ирэв. 26 Дараа нь өөр ах дүүгээ гутаан доромжилж байсан Иасон Аммончуудын нутаг уруу дүрвэхээс өөр аргагүй болов. 27 Тиймээс Менелаус ноёдын эрх мэдлийг авсан, гэвч тэр хаанд амласан мөнгөний тухайд, шилтгээний захирагч Состратис үүнийг шаардсан ч сайн тушаал авсангүй. 28 Учир нь ёс заншлын цугларалт түүнд хамаатай юм. Тиймээс тэд хоёулаа хааны өмнө дуудагдсан. 29 Эдүгээ Менелаус өөрийн ах Лисимакыг санваарт үлдээв; мөн Состратус Киприйн захирагч байсан Кратсыг орхив. 30 Эдгээрийг хийж байх зуур Тарс болон Маллосчууд бослого гаргав, учир нь тэднийг хааны татвар эм Антиоход өгсөн юм. 31 Дараа нь хаан асуудлыг зохицуулах гэж яаран ирж, эрх мэдэлтэй хүн Андроникийг орлогчоор нь үлдээв. 32 Менелаус өөрт нь тохиромжтой цаг гарлаа гэж бодоод, сүмээс хэдэн алтан сав хулгайлж, заримыг нь Андроникт өгч, заримыг нь Тирус болон эргэн тойрны хотуудад зарав. 33 Ониас баталгаатай гэдгийг мэдээд түүнийг зэмлэн, Антиохийн дэргэд орших Дафне дахь ариун газар руу ухарчээ. 34 Иймийн тул Менелаус Андроникыг салгаж аваад, Ониаг гартаа оруулахыг түүнд залбирав; Түүнд ятгаж, хууран мэхэлж Ониа уруу ирж, түүнд баруун гараа тангараг өргөв; мөн тэрээр түүнийг сэжиглэж байсан ч түүнийг ариун газраас гарахыг ятгасан. 35 Учир нь зөвхөн иудейчүүд төдийгүй бусад олон үндэстэн уг хүнийг шударга бусаар хөнөөсөнд ихэд эгдүүцэж, ихэд харамсаж байв. 36 Хааныг Киликийн орчмын нутгаас буцаж ирэхэд, хотод байсан иудейчүүд болон үүнийг жигшин зэвүүцдэг зарим Грекчүүд Ониа ямар ч шалтгаангүйгээр алагдсан тул гомдоллож байв. 37 Тиймээс Антиох үхсэн хүний ухаалаг бөгөөд даруу зан үйлийн улмаас чин сэтгэлээсээ харамсаж, өрөвдөж, уйлсан. 38Мөн уурандаа дүрэлзэж, тэр даруй Андроникийг нил ягаан хувцсаа авч, мөн хувцсыг нь урж, мөн түүнийг бүхэл бүтэн хотоор дагуулан, Ониагийн эсрэг сахилгагүй үйлдсэн яг тэр газар уруу дагуулан, тэр хараагдсан алуурчныг тэнд алав. Ийнхүү Их Эзэн түүнд зохих ёсоор нь шийтгэлээ өгсөн. 39Эдүгээ Лисимах Менелаусын зөвшөөрлөөр хотод олон тахилуудыг үйлдэж, үүний үр жимс нь гадагш тархах үед, олон хүн Лисимахын эсрэг цугларч, олон алтан савнууд аль хэдийн зөөгджээ. 40 Үүний дараа жирийн хүмүүс босож, мөн уур хилэнгээр дүүрч, Лисимак гурван мянга орчим хүнийг зэвсэглэн, мөн эхлээд хүчирхийлэл үйлдэж эхлэв; Нэг Ауранус удирдагч, олон жилийн турш хол явсан, тэнэглэлээрээ дутуугүй хүн. 41 Дараа нь тэд Лисимакийн оролдлогыг хараад, тэдний зарим нь чулуу, зарим нь бариулыг барьж, бусад нь хажууд байсан атга тоос авч, бүгдийг нь Лисимак болон тэдэн дээр буусан хүмүүс рүү шидэв.
  • 6. 42 Тийн тэд олныг шархдуулж, заримыг нь газарт цохиж, мөн тэд бүгдийг нь албадан зугтсан, харин сүм дээрэмчний хувьд, түүнийг эрдэнэсийн сангийн дэргэд алав. 43 Тиймээс эдгээр хэргүүдийн дунд Менелаусын эсрэг буруутгагдаж байв. 44 Хаан Тируст ирэхэд, сенатаас илгээгдсэн гурван хүн түүний өмнө энэ хэргийг гуйв. 45 Харин Менелаус одоо шийтгэгдэж байгаа тул Дорименийн хүү Птолемед хааныг тайвшруулвал түүнд их мөнгө өгнө гэж амлав. 46 Үүний дараа Птолеме хааныг агаарт гаргах гэж нэг галерей руу аваачиж, өөр бодолтой болгов. 47Тиймээс тэрээр бүх бузар муугийн шалтгаан байсан ч гэсэн Менелаусыг буруутгахаас чөлөөлөв: мөн тэдгээр ядуу хүмүүсийг хэрвээ тэд хэрвээ хэрвээ хэрвээ тэд скифчүүдийн өмнө гэм буруугүйд тооцогдох ёстой гэж хэлсэн бол тэр цаазаар авах ял оноов. . 48 Ийнхүү хотын төлөө, мөн хүмүүсийн төлөө, мөн ариун савнуудын төлөөх хэргийг дагагчид удалгүй шударга бус шийтгэлийг амсав. 49 Иймийн тул Тирусын тэд ч тэрхүү хорон муу үйлийг үзэн ядаж, тэднийг хүндэтгэлтэйгээр оршуулахад хүргэв. 50Мөн тийнхүү эрх мэдэлтэй хүмүүсийн шунахайрлын улмаас Менелаус эрх мэдэлдээ хэвээр үлдэж, хорон санаагаа улам нэмэгдүүлэн, мөн иргэдийн дунд урвагч нь байв. БҮЛЭГ 5 1 Яг тэр үед Антиох Египет рүү хоёр дахь аялалаа бэлдэж байв. 2Мөн тэгэхэд бүх хотоор бараг дөч хоногийн турш алтаар даавуугаар, жадтай зэвсэглэсэн морьтнууд цэргүүдийн бүлэг мэт агаарт гүйж байхыг харав. 3 Морьтон цэргүүд бамбай сэгсэрч, олон цурхайнууд, сэлэм сугалж, сум шидэж, гялалзсан алтан гоёл чимэглэл, янз бүрийн морины уяагаар бие биетэйгээ тулалдаж, гүйж байв. 4 Иймийн тул тэрхүү хий үзэгдэл сайн сайхан болж хувираасай гэж хүн бүр залбирав. 5 Эдүгээ Антиох нас барсан мэт худал цуурхал гарахад Иасон дор хаяж мянган хүнийг авч, мөн гэнэт хот руу дайрчээ; Мөн ханан дээр байсан хүмүүс хотыг эргүүлэн татаж, эцэст нь Менелаус цайз руу зугтав. 6 Гэвч Иасон өөрийн үндэстний өдрийг авах нь түүний хувьд хамгийн азгүй өдөр байх болно гэж үзээгүй өөрийн иргэдээ өршөөлгүй алсан; гэхдээ тэд түүний байлдан дагуулсан нутаг нэгтнүүд нь биш харин түүний дайсан байсан гэж бодсон. 7 Гэсэн хэдий ч энэ бүхний төлөө тэрээр ноёрхлыг олж аваагүй, харин эцэст нь урвасан хэргийнхээ хариуд ичгүүртэй болж, Аммончуудын нутаг руу дахин зугтав. 8 Тиймээс эцэст нь тэрээр Арабчуудын хаан Аретасын өмнө буруутгагдан, хотоос хот руу зугтаж, бүх хүмүүсийн араас хөөгдөн, хуулиудыг үл тоомсорлогчид хэмээн үзэн ядагдаж, ил дасан дайсан мэт жигшүүрт байдалд орж, аз жаргалгүй буцаж ирэв. Түүний эх орон, нутаг нэгтнүүд нь тэрээр Египет рүү хөөгдөв. 9 Ийнхүү олон хүнийг эх орноосоо хөөн гаргасан тэрээр харийн нутагт мөхөж, Лакедемончуудад очиж, төрөл төрөгсдийнхөө улмаас тусалж дэмжихийг тэндээс бодож байв. 10 Мөн олон оршуулагдаагүйг нь хөөн зайлуулсан түүнд түүний төлөө гашуудах хүн байсангүй, ямар ч ёслолын оршуулга ч, эцэг өвгөдийнхөө хамт булш ч байсангүй. 11 Энэ үйл явдал хааны машинд ирэхэд тэрээр Иудейг бослого гаргасан гэж бодон, уур хилэнгээр Египетээс гаргаад, тэр хотыг зэвсгийн хүчээр эзлэн авчээ. 12 Мөн дайчин эрчүүддээ тааралдсан нэгнийг нь өршөөхгүй байхыг, мөн байшингууд дээр гарсан нэгнийг алахыг тушаав. 13 Тийнхүү хөгшин залууг алж, эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхдүүдийг хүйс тэмтэрч, онгон охид, нялх хүүхдийг алах явдал байв. 14 Мөн бүхэл бүтэн гурван өдрийн дотор наян мянга нь устгагдаж, үүнээс дөчин мянга нь мөргөлдөөнд алагдсан; мөн алагдсанаас багагүй зарагдсан. 15 Гэсэн хэдий ч тэрээр үүндээ сэтгэл хангалуун бус, харин бүх дэлхийн хамгийн ариун сүмд очно гэж таамагласан; Хуулиас урвагч, эх орноосоо урвагч Менелаус, түүний хөтөч нь: 16 Мөн бохирдсон гараараа ариун савнуудыг авч, бусад хаадын тухайн газрын сүр жавхлан, сүр жавхланг нэмэгдүүлэхийн тулд зориулсан зүйлсийг бузар гараар буулгаж, тэднийг тарааж өглөө. 17 Мөн Антиох маш ихэмсэг байсан тул Их Эзэн хотод оршин суугчдын нүглийн төлөө хэсэг зуур уурласан гэж бодсонгүй, тиймээс түүний нүд тэр газарт байсангүй. 18 Учир нь тэд урьд нь олон гэм нүгэлд ороогдоогүй байсан бол энэ хүн ирсэн даруйдаа ташуурдуулж, мөн эрдэнэсийн санг үзэхээр хаан Селевкийн илгээсэн Гелиодорын адил таамаглалаасаа буцсан байв. 19 Гэсэн хэдий ч Бурхан хүмүүсийг газрын төлөө бус, харин хүмүүсийн төлөө алс хол газрыг сонгосон. 20Мөн тиймийн тул уг үндэстэнд тохиолдсон гай зовлонд тэдэнтэй хамт байсан тэр газар өөрөө дараа нь Их Эзэнээс илгээсэн ач тусыг илэрхийлэв: мөн Төгс Хүчит Нэгэний уур хилэнд хаягдсан шиг, агуу Их Эзэн ч мөн адил. эвлэрсэн тул бүх алдар суугаар байгуулагдсан. 21 Тиймээс Антиох сүмээс мянга найман зуун талант гаргасны дараа газар нутгийг усан онгоцоор, мөн далайг явган явах боломжтой болгохын төлөө бардамнаж, Антиохи руу яаран явав: түүний оюун санааны ихэмсэг байдал ийм байв. 22 Мөн тэрээр ард түмнээ гомдоохын тулд захирагчдыг орхисон: Филип, Иерусалимд, өөрийн орны хувьд Фриги хүн байсан бөгөөд өөрийг нь тэнд тавьсан хүнээс ч илүү харгис зантай байв; 23 Гаризим, Андроник; Түүнээс гадна бусад бүх хүмүүсээс ч дор байсан Менелаус нь өөрийн нутаг нэгт иудейчүүдийн эсрэг хорон санаатай, иргэдийн эсрэг хүнд гар тавьсан. 24 Тэрээр мөн жигшүүрт толгойлогч Аполлониусыг хорин хоёр мянган цэрэгтэй илгээж, хамгийн сайн насандаа байсан бүх хүмүүсийг алж, эмэгтэйчүүд болон залуу хүмүүсийг худалдахыг түүнд тушаасан. 25 Иерусалимд ирж, амар амгалангийн дүр үзүүлэн, иудейчүүдийг ариун өдөр болгон хүлээн авахдаа Амралтын өдрийг хүртэл тэвчсэн тэрээр хүмүүстээ зэвсэглэхийг тушаажээ.
  • 7. 26 Ийнхүү тэрээр Амралтын өдрийг тэмдэглэхээр явсан бүх хүмүүсийг алж, хотоор дайран гүйж, олон хүнийг хөнөөжээ. 27 Харин Иудас Маккабеус өөр есөн хүний хамт, эсвэл тэр хавиар нь цөлд ухарч, бохирдолд оролцох вий гэсэндээ өвс ногоогоор байнга хооллодог хамт олонтойгоо араатнуудын жишгээр ууланд амьдарч байв. БҮЛЭГ 6 1 Удалгүй хаан иудейчүүдийг Бурханы хуулиудын дагуу амьдрахгүй, эцэг өвгөдийнхөө хуулиас няцахыг албадахаар Афины өвгөнийг илгээв. 2 Мөн түүнчлэн Иерусалим дахь сүмийг бохирдуулж, түүнийг Бархасбадь Олимпийн сүм гэж нэрлэх; мөн харийнхныг Хамгаалагч Бархасбадийн Гаризимд, тэр газарт оршин суугчдыг хүссэн шиг. 3 Энэхүү хор хөнөөл нь хүмүүсийн хувьд гашуун бөгөөд гашуун байв. 4 Учир нь ариун газруудын тойрог дахь эмэгтэйчүүдтэй харьцаж, хууль бус зүйлсийг авчирдаг харийнхан янхануудтай нийлж, сүм хийд үймээн самуун, зугаа цэнгэлээр дүүрэн байв. 5 Тахилын ширээ ч бас хуулиар хориглосон бузар зүйлсээр дүүрэн байв. 6 Хүн Амралтын өдрүүд эсвэл эртний мацаг барих, эсвэл өөрийгөө иудей хүн гэж хэлэх нь ч хууль ёсных биш байсан. 7 Мөн сар бүр хааны төрсөн өдрөөр тэд тахилын мах идэхээр гашуун зовлонгоор авчирдаг байв; мөн Бакхусын мацаг барих үед иудейчүүд Бакх руу жагсаал хийхээс аргагүйд хүрч, зааны ясыг барив. 8 Түүнчлэн Птолемейгийн зөвлөснөөр иудейчүүдийн эсрэг зарлиг нь харь үндэстнүүдийн хөрш хотуудад гарч, тэд ижил хэв маягийг сахиж, тэдний тахил өргөх ёслолд оролцоорой. 9 Мөн харь үндэстнүүдийн зан араншинтай нийцэхгүй хэн нь цаазаар авах ёстой вэ. Тэгвэл хүн өнөөгийн зовлон зүдгүүрийг харсан байх. 10 Учир нь хүүхдүүдээ хөвч хөндүүлсэн хоёр эмэгтэйг авчирсан байв. Тэднийг хотыг тойрон илэн далангүй хөтөлж, нялх хүүхдүүд хөхөө хөхрөхөд, тэднийг хананаас толгойгоор нь буулгав. 11 Амралтын өдрийг нууцаар тэмдэглэхээр ойролцоох агуй руу гүйж очсон бусад хүмүүс хамгийн ариун нандин өдрийн хүндэтгэлийн төлөө өөрсдөдөө туслахын тулд мөс чанартай байсан тул Филипийн олж мэдсэнээр бүгд хамтдаа шатжээ. 12 Эдүгээ би энэ номыг уншдаг хүмүүсээс эдгээр гамшгийн төлөө сэтгэлээр унахгүй, харин тэдгээр шийтгэлүүдийг устгалын төлөө биш, харин манай үндэстнийг гэсгээх гэж шүүхийг би гуйж байна. 13 Учир нь хорон мууг үйлдэгчид удаан хугацаагаар зовохгүй, харин тэр даруй шийтгэгдэх нь түүний агуу сайн сайхны бэлгэдэл юм. 14 Учир нь нүглүүдээ бүрэн гүйцэд ирэх хүртэл нь Их Эзэн шийтгэхийг тэвчээртэйгээр үл тоодог бусад үндэстнүүдтэй адил биш, тэр бидэнтэй тэгж харьцдаг. 15 Тэр нүглийн дээд цэгтээ хүрч, дараа нь биднээс өшөө авах вий. 16 Мөн тиймийн тул тэрээр биднээс өршөөл нигүүлслээ хэзээ ч буцаадаггүй: мөн тэрээр зовлон зүдгүүрээр шийтгэдэг ч, өөрийн хүмүүсийг хэзээ ч орхидоггүй. 17 Гэвч бидний ярьсан энэ нь бидэнд сэрэмжлүүлэг байх болтугай. Одоо бид хэдхэн үгээр асуудлыг тунхаглах болно. 18 Ахлах хуулийн багш нарын нэг, хөгшин, сайхан царайлаг Елеазар амаа ангайж, гахайн мах идэхээр хоригдсон байв. 19Гэвч тэр ийм жигшүүрт зүйлд нэрвэгдэн амьдрахын оронд сүр жавхлантайгаар үхэхийг илүүд үзэж, түүнийг нулимж, мөн өөрийн хүслээр тарчлаан зовсон. 20 Амьдрах хайрыг амтлахыг зөвшөөрөхгүй, ийм зүйлийн эсрэг тууштай зогсох тэд ирэх ёстой байсан шиг. 21 Харин тэр ёс бус найрыг хариуцдаг хүмүүс тэр хүнтэй эртний танил байсан тул түүнийг хажуу тийш нь авч яваад, түүнд хэрэглэхийг зөвшөөрсөн мах авчирч өгөхийг түүнээс гуйжээ. хааны зарлигласан тахилын махнаас идсэн; 22 Ингэснээр тэрээр үхлээс чөлөөлөгдөж, мөн тэдэнтэй эртний нөхөрлөлийн ачаар тааллыг олохын тулд болой. 23 Гэвч тэрээр ухаалгаар тунгаан бодож эхлэв, мөн түүний нас, мөн эртний он жилүүдийнхээ эрхэмсэг байдал, мөн ирсэн буурал толгойнхоо нэр төр, мөн бага наснаасаа хамгийн шударга хүмүүжлийн тухай, эс тэгвээс ариун хууль үйлдсэн болон Бурханаас өгөгдсөн: тиймийн тул тэрээр зохих ёсоор хариулж, түүнийг булш руу илгээхийг тэр даруй хүслээ. 24 Учир нь олон залуу хүмүүс наян арван настай Елеазарыг одоо хачин шашинд явсан гэж бодож болох нь бидний эрин үе биш гэж тэрээр хэлэв; 25Мөн иймээс тэд миний хоёр нүүрээр дамжуулан, мөн бага зэрэг цаг хугацаа, хором илүү удаан амьдрах хүсэл эрмэлзлээрээ надад хууртагдах ёстой, мөн би хөгшрөлтдөө толбо авч, түүнийг жигшүүрт болгох ёстой. 26 Учир нь би одоохондоо хүмүүний шийтгэлээс чөлөөлөгдөх ёстой байсан ч амьд ч бай, үхсэн ч үгүй, Төгс Хүчит Нэгэний мутраас мултрах ёсгүй. 27 Иймийн тул, эдүгээ, би энэ амьдралыг эр зоригтойгоор өөрчилснөөр, миний эрин үеийнхний шаардсан нэгэн болохыг өөртөө харуулах болно. 28 Мөн залуу насандаа эрхэмсэг бөгөөд ариун хуулиудын төлөө дур зоргоороо, зоригтой үхэх гайхалтай үлгэр жишээг үлдээгээрэй. Тэрээр эдгээр үгсийг хэлсний дараа тэр даруй тарчлал руу явав. 29 Түүнийг сайн хүслийг өөрчлөхөд удирдсан хүмүүс түүнийг бага зэрэг өмнө үзэн ядалт болгон төрүүлэв, учир нь урьд дурдсан яриа нь тэдний бодсончлон цөхрөнгөө барсан сэтгэлээс үүдэлтэй байв. 30 Гэвч тэрээр шархтай үхэхэд бэлэн байхдаа ёолон, — Би үхлээс чөлөөлөгдөж болох байсан ч одоо зодуулж биеийнхээ өвдөлтийг тэвчиж байгаа нь ариун мэдлэгтэй Их Эзэнд илэрхий байна. : Харин би түүнээс эмээж байгаа учраас эдгээрийг зовооход сэтгэл хангалуун байна. 31 Мөн тийн энэ хүн нас барж, зөвхөн залуу эрэгтэйчүүдэд төдийгүй, харин өөрийн бүх үндэстний хувьд эрхэмсэг эр зоригийн үлгэр жишээ болон ариун журмын дурсгал болгон үхлээ үлдээв.
  • 8. БҮЛЭГ 7 1 Мөнхүү улиран тохиох дор долоон ах дүүг эхийнхээ хамт авч явж, мөн хуулийн дагуу хаан гахайн махыг амсуулахыг албадаж, мөн ташуур болон ташуураар тарчлаав. 2 Харин тэдний хамгийн түрүүнд ярьсан нэг нь "Чи биднээс юу гуйх юм бэ?" Бид эцэг өвгөдийнхөө хуулийг зөрчихөөс илүү үхэхэд бэлэн байна. 3 Тэгэхэд хаан хилэгнэж, тогоо, тогоонуудыг халаахыг тушаав. 4 Халууцсан даруйдаа тэрээр түрүүлж ярьсан хүнийх нь хэлийг тайрч, бусад ах дүүс болон эхийг нь харж байсан түүний биеийн бүх хэсгийг таслахыг тушаав. 5 Эдүгээ тэрээр бүх гишүүдээрээ ийнхүү тахир дутуу болсон үед тэрээр түүнийг хараахан амьд байхад нь галд аваачиж, мөн хайруулын тавганд шарахыг тушаав; мөн хайруулын тавган дахь уур нь сайн зайд тараагдах тул тэд нэгийг нь уриалав. Өөр нэг нь эр хүн болж үхэхийн тулд эхтэй хамт ингэж хэлэв. 6 Тэдний нүүрэн дээр гэрчлэгдсэн Мосе дуундаа "Тэр зарц нараараа тайвшрах болно" гэж тунхагласан шиг, Их Эзэн Бурхан биднийг харж, үнэнээр биднийг тайвшруулдаг. 7 Эхнийх нь энэ тооноос хойш нас барахад, хоёр дахь нь түүнийг доог тохуу болгохын тулд авчирч, толгойных нь арьсыг үсээр нь зулгааж аваад, "Чамайг бүхэлд нь шийтгэхээс өмнө чи идэх үү" гэж асуув. Таны биеийн бүх гишүүн үү? 8 Харин тэр өөрийн хэлээр хариулж, -Үгүй. Тийм учраас тэр бас өмнөхийн адил дараагийн тарчлалыг дарааллаар нь хүлээн авсан. 9 Мөн тэрээр сүүлчийн амьсгаадах үедээ, "Чи уур хилэн шиг биднийг өнөөгийн амьдралаас зайлуулсан, гэвч дэлхийн Хаан өөрийн хуулиудын төлөө үхсэн биднийг мөнх амьдрал руу амилуулна" гэв. 10 Түүний араас гурав дахь нь доог тохуу хийсэн бөгөөд шаардлагатай бол тэр даруй хэлээ гаргаж, гараа эр зоригтойгоор сунгав. 11 Тэгээд зоригтойгоор —Тэнгэрээс надад эдгээр нь байсан. мөн түүний хуулиудын төлөө би тэднийг жигшдэг; мөн түүнээс би тэднийг дахин хүлээж авна гэж найдаж байна. 12 Хаан болон түүнтэй хамт байсан хүмүүс тэр залуугийн эр зоригийг гайхшруулсан тул тэрээр өвдөлтийг юу ч тоосонгүй. 13 Энэ хүнийг мөн үхэхэд тэд дөрөв дэхийг нь үүнтэй адил тарчлан зовоож, хутгалсан. 14 Тэр үхэхэд бэлэн байхдаа "Хүмүүсээр үхүүлчихээд түүгээр дахин амилуулах итгэл найдварыг Бурханаас хайх нь сайн хэрэг. Чиний хувьд амийн амилалт чамд байхгүй" гэв. 15 Дараа нь тэд бас тав дахь хүнийг авчирч, хутгалжээ. 16 Тэгээд тэр хаан руу хараад, "Чи хүмүүсийг захирах эрх мэдэлтэй, чи ялзарч, чи хүссэнээ хийдэг. гэвч манай үндэстэн Бурханыг орхисон гэж бүү бод; 17 Харин түр байж, түүний агуу хүчийг хар, тэр чамайг болон чиний үр удмыг хэрхэн зовоохыг харагтун. 18 Түүний араас зургаа дахь хүнийг авчрахад тэд үхэхэд бэлэн байхдаа "Бүү шалтгаангүйгээр бүү хуурт. Учир нь бид Бурханыхаа эсрэг нүгэл үйлдсэнийхээ төлөө эдгээрийг зовоодог. Тиймээс бидэнд гайхалтай зүйл тохиолдож байна" гэв. 19 Харин Бурханы эсрэг тулалдахаар гартаа орсон чи шийтгэлгүйгээр мултарч чадна гэж бүү бод. 20 Гэвч эх нь юунаас ч илүү гайхамшигтай, мөн хүндэтгэн дурсах зохистой нэгэн байсан: учир нь тэрээр долоон хүүгээ нэг өдрийн дотор алахыг хараад, Их Эзэнд байсан итгэл найдварынхаа улмаас зоригтойгоор үүнийг үүрчээ. 21 Тийм ээ, тэр зоригтой сүнсээр дүүрч, тэдний нэг бүрийг өөрийн хэлээр ухуулсан; мөн эрэгтэй хүний ходоодоор эмэгтэй хүний бодлуудыг хөдөлгөж, тэрээр тэдэнд хэлэв. 22 Та нар миний хэвлийд яаж ирснийг би хэлж чадахгүй: учир нь би та нарт амьсгал, амь өгөөгүй, мөн та нарын хүн бүрийн эрхтнүүдийг бүрдүүлээгүй; 23Гэвч хүний үеийг бүрдүүлсэн, мөн бүх зүйлийн эхлэлийг олж мэдсэн ертөнцийг Бүтээгч та нар эдүгээ түүний хуулиудын төлөө өөрийгөө үл тоож байгаа тул Өөрийн өршөөлөөр та нарт амьсгал ба амийг дахин өгөх нь эргэлзээгүй' төлөө. 24Эдүгээ Антиох өөрийгөө үл тоомсорлож, түүнийг доромжлол гэж сэжиглэж, хамгийн бага нь амьд байхад нь түүнийг үгээр ухуулж зогсохгүй, түүнийг баян, аз жаргалтай болгоно гэж тангараглаж байв. хүн ээ, хэрэв тэр эцэг өвгөдийнхөө хуулиас эргэвэл; мөн түүнчлэн тэрээр түүнийг найзаа болгон авч, түүнд итгэл хүлээлгэнэ. 25 Гэвч тэр залуу түүнийг ямар ч тохиолдолд сонсохгүй байх үед хаан ээжийгээ дуудаж, мөн түүний амийг аврахыг тэр залууд зөвлөнө гэж түүнд уриалав. 26 Түүнийг олон үгээр ухуулахад тэр хүүдээ зөвлөнө гэж түүнд амлав. 27 Гэвч тэр түүн рүү бөхийж, харгис дарангуйлагчийг дооглохын тулд инээж, өөрийн орны хэлээр ингэж ярив; Хүү минь, чамайг есөн сар хэвлийдээ тээж, ийм гурван жилийг өгч, чамайг тэжээж, өдий зэрэгт хүргэн, боловсролын зовлонг тэвчсэн намайг өрөвдөөч. 28 Хүү минь, би чамаас гуйж байна, тэнгэр, газар, мөн тэнд байгаа бүхнийг харагтун, мөн Бурхан тэднийг огт байхгүй зүйлээр бүтээсэн гэж бодоорой; мөн хүн төрөлхтөн ч мөн адил бүтээгдсэн. 29 Энэ тарчлаагчаас бүү ай, харин ах дүүсийнхээ төлөө зохистой нэгэн тул, би чамайг ах нартайгаа нигүүлслээр дахин хүлээн авахын тулд үхлээ авагтун. 30 Түүнийг эдгээр үгсийг хэлж амжаагүй байхад тэр залуу —Чи хэнийг хүлээж байна вэ? Би хааны зарлигийг дагахгүй, харин бидний эцэг өвгөд Мосегийн өгсөн хуулийн зарлигийг би дагах болно. 31 Мөн еврейчүүдийн эсрэг бүх бузар муугийн зохиогч байсан чи Бурханы мутраас мултрахгүй. 32 Учир нь бид нүглийнхээ улмаас зовж шаналж байна. 33Мөн амьд Их Эзэн бидний гэсгээлт хийгээд залруулсны төлөө бидэнд хэсэгхэн зуур уурласан ч, тэр зарц нартайгаа дахин нэгдэх болно. 34Гэвч чи, бурхангүй хүн, мөн бусад бүх хамгийн ёс бус хүн ээ, ямар ч шалтгаангүйгээр бүү өргөгтүн, мөн тодорхойгүй итгэл найдвараар бүү хөөрцөглөн, Бурханы зарц нарын эсрэг гараа өргө. 35 Учир нь чи бүхнийг харагч Төгс Хүчит Бурханы шүүлтээс хараахан зугтаагүй байна. 36 Учир нь эдүгээ түр зуурын зовлонг амссан ах дүүс маань мөнх амийн тухай Бурханы гэрээний дор үхсэн; харин чи, Бурханы шүүлтээр дамжуулан, бардам
  • 9. зангынхаа төлөө шударга шийтгэлийг хүлээн авах болно. 37 Гэвч би, ах дүүсийн хувьд, бидний үндэстэнд хурдан өршөөл үзүүлэхийг Бурханаас гуйн, эцэг өвгөдийнхөө хуулиудын төлөө өөрийн бие болон амиа өргөдөг; мөн чи тарчлал болон гамшгаар дамжуулан, тэр бол цорын ганц Бурхан гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх; 38 Мөн энэ нь манай үндэстний дээр шударгаар авчирсан Төгс Хүчит Нэгэний уур хилэн миний болон миний ах дүүсийн дотор зогсох болно. 39 Хаан уурласандаа түүнийг бусад бүх хүмүүсээс дордуулсан бөгөөд түүнийг элэглэн дооглож байгааг нь харамсаж байв. 40Тиймээс энэ хүн бузартаагүй үхэж, Их Эзэнд бүрэн найдлага тавьжээ. 41 Хамгийн сүүлд хөвгүүдийн дараа эх нь нас барав. 42 Шүтэн бишрэлийн найрууд болон хатуу ширүүн тамлалуудын талаар ярихад энэ нь хангалттай байх болтугай. БҮЛЭГ 8 1 Дараа нь Иуда Маккабеус болон түүнтэй хамт байсан хүмүүс хотуудаар нууцаар явж, мөн төрөл төрөгсдөө цуглуулж, мөн иудейчүүдийн шашин шүтлэгийг баримталдаг бүх хүмүүсийг тэдэн рүү авч, зургаан мянга орчим хүнийг цуглуулав. 2 Мөн тэд бүгдийн гишгэгдсэн хүмүүсийг тэрээр харахын тулд Их Эзэнд хандан; мөн түүнчлэн бурханлаг бус хүмүүсийн бузарлагдсан сүмийг өрөвдөх; 3Мөн тэр хотыг өрөвдөж, гашуун гажигтай, мөн газартай хамт хийгдэхэд бэлэн байхын тулд; мөн түүн рүү хашхирсан цусыг сонс. 4 Мөн хор хөнөөлгүй нялхсын ёс бус нядалгааг, мөн түүний нэрийн эсрэг үйлдсэн доромжлолыг санагтун; мөн тэрээр хорон муу хүмүүсийн эсрэг үзэн ядаж байгаагаа харуулах болно. 5 Эдүгээ Маккабеус түүнтэй хамт байх үед, түүнийг харь үндэстнүүд тэсвэрлэж чадсангүй, учир нь Их Эзэний уур хилэн өршөөл болон хувирсан юм. 6 Тиймийн тул тэрээр санамсаргүйгээр ирж, мөн хот суурингуудыг шатааж, мөн хамгийн тохь тухтай газруудыг өөрийн мэдэлд авч, мөн цөөн тооны дайснаа ялан дийлж, хөөв. 7 Гэвч тэр шөнийг далимдуулан ийм нууц оролдлого хийснээр түүний ариун байдлын үр жимс хаа сайгүй тархсан байв. 8Тиймээс Филип энэ хүн бага багаар өсөж, түүнтэй хамт бүх зүйл улам бүр цэцэглэн хөгжиж байгааг хараад, тэрээр хааны үйл хэрэгт илүү их тусламж үзүүлэхийн тулд Целосири болон Финикийн захирагч Птолемейд захидал бичжээ. 9 Дараа нь тэр даруй Патроклусын хүү Никанорыг өөрийн онцгой нөхдүүдийн нэгээр сонгон авч, иудейчүүдийн бүх үеийг устгахын тулд түүнийг дор хаяж хорин мянгаас доошгүй бүх үндэстний хамт илгээв; Түүнтэй хамт тэрээр дайны асуудалд асар их туршлагатай ахмад Горгиастай нэгдэв. 10Тиймээс Никанор олзлогдсон иудейчүүдээс маш их мөнгө олох үүрэг хүлээсэн бөгөөд энэ нь хаан Ромчуудад төлөх ёстой байсан хоёр мянган талантын алба гувчуурыг төлөхгүй байв. 11 Иймийн тул тэрээр далайн эрэг дээрх хотууд руу илгээж, олзлогдсон иудейчүүдийг худалдахыг тунхаглан, мөн Төгс Хүчит Бурханаас өөрийг нь дагах өшөө авалтыг хүлээлгүй, нэг талантаар наян арван биетэй болно гэж амлав. 12 Эдүгээ Никанор ирэх тухай мэдээ Иудад хүргэгдэж, мөн тэрээр өөртэй нь хамт байсан хүмүүст арми ойрхон байгааг дуулгахад, 13 Айж эмээж, Бурханы шударга ёсонд үл итгэгчид зугтаж, өөрсдийгөө орхив. 14 Бусад нь өөрсдөдөө үлдсэн бүхнээ зарж, хамтдаа уулзахаас өмнө хорон муу Никанороор худалдсан тэднийг аврахыг Их Эзэнээс гуйв. 15 Мөн тэдний өөрсдийнхөө төлөө биш юм бол, харин тэдний эцэг өвгөдтэй хийсэн гэрээнүүдийн төлөө, мөн тэдний нэрээр дуудагдсан Түүний ариун бөгөөд алдар суут нэрийн төлөө. 16 Тиймээс Маккабеус өөрийн хүмүүсийг зургаан мянган хүн болгон цуглуулж, мөн тэднийг дайсны айдаст автуулахгүй байхыг, мөн тэдний эсрэг буруугаар ирсэн харь үндэстнүүдийн асар олон түмнээс эмээхгүй байхыг тэдэнд уриалав; гэхдээ эр зоригтой тулалдах, 17 Мөн тэдний Ариун газарт зүй бусаар үйлдсэн гэмтлийг, мөн хотыг тохуурхсан харгислалыг, мөн түүнчлэн өвөг дээдсийнхээ засгийн газрыг булаан авахыг тэдний нүдний өмнө харуулахын тулд. 18 Учир нь тэд зэвсэг болон зоригдоо найддаг гэж тэрээр хэлэв. гэвч бидний өөдөөс ирж буй хүмүүсийг болон бүх дэлхийг огцруулж чадах Төгс Хүчит Бурханд бидний итгэл найдвар байдаг. 19 Түүнчлэн, тэрээр Сеннахерибын дор зуун наян таван мянга нь мөхөхөд өвөг дээдэс нь юу олсон, мөн тэд хэрхэн аврагдсан тухай тэдэнд өгүүлэв. 20 Тэгээд тэрээр Галатчуудтай Вавилонд болсон тулалдааны талаар, тэд дөрвөн мянган македонтой найман мянгаас өөр ажил хийхээр хэрхэн ирсэн тухай, мөн македончууд эргэлзэж, найман мянга нь зуун хорин мянган хүнийг устгасан тухай тэдэнд хэлэв. Учир нь тэд тэнгэрээс тусламж авч, асар их олз авсан. 21 Ийнхүү тэрээр эдгээр үгсээр тэднийг зоригтой болгож, мөн хууль болон улс орны төлөө үхэхэд бэлэн болгосны дараа тэрээр цэргээ дөрвөн хэсэгт хуваасан; 22 Бүлэг бүрийн ахлагч ах нартайгаа нийлж, Симон, Иосеф, Ионатан нартай ярилцаж, тус бүрдээ арван таван зуун хүн өгөв. 23 Мөн тэрээр Елеазарыг ариун номыг уншихаар томилоод, тэдэнд "Бурханы тусламж" гэсэн хамгаалалтын үгийг өгөв. өөрөө анхны хамтлагийг удирдаж, 24 Мөн Төгс Хүчит Нэгэний тусламжтайгаар тэд есөн мянга гаруй дайснаа устгаж, мөн Никанорын цэргийн ихэнх хэсгийг шархдуулж мөн тахир дутуу болгов, мөн тиймээс бүгдийг нь зугтаасан; 25 Тэднийг худалдаж авахаар ирсэн мөнгийг нь аваад, хол хөөцөлдөв, гэвч тэд цаг дутуу буцаж ирэв. 26 Учир нь Амралтын өдрийн өмнөх өдөр байсан тул тэд цаашид тэдний араас хөөцөлдөхөө больсон. 27Тиймээс тэд хуяг дуулгаа цуглуулж, дайснуудаа цөлмөхөд, тэд Амралтын өдрийн турш өөрсдийгөө эзэмдэж, тэдэн дээр нэрэх нигүүлслийн эхлэл байсан тэр өдрийг хүртэл тэднийг хамгаалж байсан Их Эзэнд асар их магтаал болон талархал өргөв.
  • 10. 28 Амралтын өдрийн дараа тэд олзныхоо нэг хэсгийг тахир дутуу хүмүүс, бэлэвсэн эмэгтэйчүүд, өнчин хүүхдүүдэд өгсний дараа үлдсэнийг нь өөрсөддөө болон зарц нарынхаа дунд хуваацгаав. 29 Үүнийг хийж, мөн тэд нийтлэг гуйлт хийсний дараа нигүүлсэнгүй Их Эзэнд зарц нартайгаа үүрд эвлэрэхийг гуйв. 30 Түүнээс гадна тэдний эсрэг тулалдсан Тимот, Бакхидтай хамт байсан хүмүүсээс тэд хорин мянга гаруй хүнийг хөнөөн, мөн маш амархан өндөр, бат бэх хамгаалалтад авч, мөн өөрсөддөө олзоо нэмж хувааж, мөн тахир дутуу, өнчин, бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийг, тийм ээ, мөн хөгшин хүмүүс өөрсөдтэйгөө адил олзтой. 31 Тэд хуяг дуулгаа цуглуулаад, бүгдийг нь тохиромжтой газруудад нямбайлан тавьж, олзныхоо үлдэгдлийг Иерусалимд авчрав. 32 Тэд Тимоттой хамт байсан, иудейчүүдийг олон янзаар залхааж байсан муу санаат Филархыг хөнөөжээ. 33 Түүнээс гадна, тэд эх орондоо ялалтын баяраа тэмдэглэж байх үедээ ариун хаалгануудыг шатаасан Каллисфенийг шатааж, тэр жижигхэн байшин руу зугтав; тиймээс тэрээр өөрийн ёс бус үйлдлийнхээ төлөө шагнал хүртжээ. 34 Иудейчүүдийг худалдаж авахаар мянган худалдаачин авчирсан тэр хамгийн харгис Никанорын хувьд, 35 Тэр тэднээр буулгасан Их Эзэний тусламжаар дамжуулан байсан бөгөөд тэдний талаар хамгийн бага тооцоо хийсэн; мөн сүр жавхлантай хувцсаа тайлж, хамт олныг нь тарааж, тэрээр оргодол зарц мэт дунд нутгийг дайран Антиох руу маш их гутамшигтайгаар ирэв, учир нь түүний цэрэг устгагдсан юм. 36 Ийнхүү Иерусалим дахь олзлогдогсодоор дамжуулан Ромчуудад татвар ногдуулахаар өөрт нь үүрэг хүлээсэн тэрээр иудейчүүдэд тэдний төлөө тулалдах Бурхан байгаа тул тэд гомдоож болохгүй, учир нь тэд хуулиудыг дагасан гэж гадаадад хэлэв. тэр тэдэнд өгсөн. БҮЛЭГ 9 1 Тэр үед Антиох гутамшигтайгаар Персийн нутгаас гарч ирэв 2 Учир нь тэрээр Персеполис хэмээх хотод орж, сүмийг дээрэмдэж, хотыг барихаар явжээ. үүний дараа олон түмэн зэвсгээрээ өөрсдийгөө хамгаалахаар гүйж, тэднийг зугтаасан; Тиймээс Антиох оршин суугчдаас зугтаж, ичгүүртэй буцаж ирэв. 3Эдүгээ түүнийг Экбатанд ирэхэд Никанор болон Тимотод юу болсныг түүнд мэдээлэв. 4 Дараа нь уурандаа хавдсан. түүнийг зугтаахад хүргэсэн хүмүүс өөрт нь гутамшигт үйлдсэнийхээ өшөөг иудейчүүдээс авахыг тэрээр бодов. Тиймээс тэрээр сүйх тэргэндээ зогсолтгүй жолоодож, Бурханы шүүлтийг одоо түүнийг дагасан аяныг явуулахыг тушаав. Учир нь тэрээр Иерусалимд ирж, түүнийг иудейчүүдийн нийтлэг оршуулгын газар болгоно гэж бардам хэлжээ. 5 Гэвч Израилийн Бурхан, Төгс Хүчит Их Эзэн түүнийг эдгэшгүй мөн үл үзэгдэх тахлаар цохив: эсвэл түүнийг эдгээр үгсийг хэлмэгц, эдгэршгүй гэдсэнд нь өвдөж, мөн дотоод эрхтнүүд нь гашуун зовлонд автав; 6 Мөн энэ нь хамгийн шударга юм: учир нь тэрээр бусад хүмүүсийн гэдсийг олон бөгөөд хачирхалтай тарчлалаар тарчлаасан юм. 7 Гэсэн хэдий ч тэрээр онгирохдоо юу ч зогссонгүй, харин бардам зангаараа дүүрч, иудейчүүдийн эсрэг уур хилэнгээ үлээж, аян замаа яаравчлахыг тушаасан боловч улиран тохиох дор тэрээр сүйх тэргээсээ унаж, хүчтэй зөөгджээ. ; Тиймээс түүний биеийн бүх эрхтэн маш их өвдсөн. 8 Мөн тийн бага зэрэг өмнө нь далайн давалгааг захирч чадна гэж бодсон, (тэр хүнээс ч илүү их бардам байсан) мөн өндөр уулсыг жинлэн хэмжиж чадна гэж бодсон тэрээр эдүгээ газарт хаягдаж, мөн морины хог дээр зөөгдөв. , Бурханы бүх илэрхий хүчийг илчлэх. 9Тиймээс энэ хорон муу хүний биеэс өт гарч, түүнийг уй гашуу, шаналал дунд амьдарч байхад нь мах нь унаж, түүний бузар үнэр нь бүх цэрэгт нь шуугиан тарьж байв. 10 Тэнгэрийн одод руу хүрч чадна гэж бага зэрэг өмнө нь бодсон тэр хүн өөрийн тэвчихийн аргагүй өмхий үнэрийг тэвчихийг хэн ч тэвчиж чадахгүй байв. 11 Иймийн тул тэрээр зовж шаналж, агуу бардамналаа орхиж, мөн Бурханы цээрлэлээр өөрийгөө танин мэдэж, өвдөлт нь хором бүр нэмэгдсээр эхлэв. 12 Мөн тэрээр өөрөө өөрийнхөө үнэрийг тэвчиж чадахгүй байхдаа, тэрээр эдгээр үгсийг хэлэв: "Бурханд захирагдах нь зохимжтой бөгөөд мөнх бус хүн хэрвээ Бурхан байсан бол өөрийгөө бардамлан бодох ёсгүй" гэв. 13 Энэ хорон муу хүн одоо өөрийг нь өршөөхгүй Их Эзэнд тангараглаж, ийнхүү хэлэв. 14 Тэр ариун хотыг (түүний газар шороотой хамт хэвтүүлж, энгийн оршуулгын газар болгохоор яаран очсон) тэрээр чөлөөлөв. 15 Мөн тэрээр оршуулах нь зохисгүй гэж үзсэн, харин шувууд болон зэрлэг араатнуудад идүүлэхийн тулд хүүхдүүдийнхээ хамт хөөгдөх гэж үзсэн иудейчүүдэд хүрч, тэр бүгдийг Афины иргэдтэй адилтгана. 16 Мөн тэрээр муудахаасаа өмнө ариун сүмийг сайхан бэлгүүдээр чимэглэж, бүх ариун савнуудыг өөр олон зүйлээр сэргээж, мөн өөрийн орлогоос тахилын хураамжийг төлдөг байв. 17Тийм ээ, мөн түүнчлэн тэрээр өөрөө иудей болж, мөн оршин суудаг бүх дэлхийгээр явж, мөн Бурханы хүчийг тунхаглах болно. 18Гэвч энэ бүхний төлөө түүний зовлон тасрахгүй байв: учир нь Бурханы шударга шүүлт түүн дээр ирсэн байв: тиймийн тул эрүүл мэнддээ цөхрөнгөө барсан тэрээр иудейчүүдэд залбирлын хэлбэрийг агуулсан захидлыг ийм маягаар бичжээ. 19 Хаан ба захирагч Антиох өөрийн иргэд сайн иудейчүүдэд маш их баяр баясгалан, эрүүл мэнд, хөгжил цэцэглэлтийг хүсч байна. 20Хэрэв та нар болон хүүхдүүд чинь сайн сайхан амьдарч, мөн та нарын үйл хэрэг та нарын сэтгэл хангалуун байвал би тэнгэрт найдвар тавьж, Бурханд маш их талархаж байна. 21 Миний хувьд, би сул дорой байсан, эс тэгвээс би чиний нэр төр, сайн хүслийг Персээс буцаж ирээд, хүнд өвчин туссанаа сайн санаж, бүх хүмүүсийн нийтлэг аюулгүй байдлын төлөө санаа тавих хэрэгтэй гэж бодсон.
  • 11. 22 Миний эрүүл мэндэд үл итгэх, харин энэ өвчнөөс ангижрах их найдвар. 23Гэвч миний эцэг ч гэсэн тэр үед өндөр улсууд руу цэргээ удирдаж байсныг бодоход. залгамжлагчийг томилсон, 24 Хүлээгдэж байснаас эсрэгээр ямар нэг зүйл тохиолдох юм уу, эсвэл ямар нэгэн аймшигт мэдээ ирэх аваас, улс хэнд үлдсэнийг мэдэхийн тулд нутгийн хүмүүс түгшээхгүйн тулд. 25 Дахин хэлэхэд, миний хаант улстай хил залгаа болон хөршүүд болох ноёд боломжуудыг хэрхэн хүлээж, мөн үйл явдал юу болохыг хүлээж буйг бодож үзэв. Би өндөр аймгууд руу явахдаа та нарын олонд даатгаж, сайшааж байсан хүү Антиохоо хаан болгосон билээ; Би түүнд дараах байдлаар бичсэн: 26 Тиймийн тул, би та нарт ерөнхийдөө, мөн онцгой байдлаар миний хийсэн ач тусыг санаж, мөн хүн бүр надад болон миний хүүд үнэнч хэвээр байх болно хэмээн залбирч мөн танаас гуйж байна. 27 Учир нь тэр миний бодлыг ойлгосноор та нарын хүслийг нааштайгаар, эелдэгээр хүлээн зөвшөөрнө гэдэгт би итгэлтэй байна. 28 Тийнхүү алуурчин болон доромжлогч бусад хүмүүсийг гуйхдаа хамгийн их зовж шаналж, тэр ууланд харийн оронд өрөвдөлтэй үхэв. 29 Түүнтэй хамт хүмүүжсэн Филип түүний цогцсыг авч явсан бөгөөд тэрээр мөн Антиохын хүүгээс эмээж, Египет рүү Птолемей Филометор уруу очив. БҮЛЭГ 10 1Эзэн тэднийг удирдан Маккабей болон түүний хамтрагчид сүм болон хотыг сэргээв. 2 Гэвч харь үндэстнүүд задгай гудамжинд барьсан тахилын ширээ, мөн сүм хийдүүдийг нураажээ. 3 Сүмийг цэвэрлэсний дараа тэд өөр тахилын ширээ бүтээж, чулуунуудыг цохиж, тэднээс гал гаргаж, хоёр жилийн дараа тахил өргөж, хүж, гэрэл, өргөссөн талх өргөв. 4 Ингэж дуусаад, тэд доошоо унаж, мөн ийм гай зовлонд дахин орохгүйн тулд Их Эзэнээс гуйв; гэвч хэрэв тэд түүний эсрэг дахин нүгэл үйлдвэл, Тэр Өөрөө тэднийг өршөөлөөр гэсгээж, мөн тэднийг доромжилж, харгис хэрцгий үндэстнүүдэд аваачихгүйн тулд. 5 Танихгүй хүмүүс сүмийг бузарласан тэр өдөр буюу тэр сарын хорин тав дахь өдөр буюу Каслеуу сүмийг дахин цэвэрлэв. 6Мөн тэд араатан мэт уулс, нүхэн дундуур тэнүүчилж явахдаа майхны баяраа удалгүй тэмдэглэж байснаа санаж, майхны баяр шиг баяр хөөртэйгөөр найман өдрийг өнгөрөөв. 7 Тиймийн тул тэд мөчрүүд, мөн цайвар мөчир, мөн далдуу модыг нүцгэн, мөн өөрийн газрыг цэвэрлэхэд тэдэнд сайн амжилт өгсөн нэгэнд дууллыг дуулав. 8 Иудейчүүдийн бүх үндэстний хувьд жил бүр эдгээр өдрүүдийг тэмдэглэж байх ёстой гэж тэд бас нийтлэг хууль, зарлигаар тогтоосон. 9 Эпифан хэмээх Антиохын төгсгөл энэ байв. 10 Одоо бид энэ хорон муу хүний хүү Антиох Еупаторын үйлсийг тунхаглаж, дайны гамшгийг товчхон цуглуулах болно. 11 Титэм дээр ирэхдээ тэрээр нэг Лисиаг өөрийн хаант улсынхаа хэргийг хариуцуулж, түүнийг Селосири болон Финикийн захирагчаар томилов. 12 Учир нь Макрон гэгддэг Птолемей иудейчүүдэд үйлдсэн гэмийнх нь төлөө шударга ёсыг үйлдэхийг илүүд үзэж, тэдэнтэй энх тайвныг үргэлжлүүлэхийг хичээсэн юм. 13 Үүний дараа Филометор Киприйг орхиж, Антиох Эпифан уруу одсон тул Еупаторын өмнө хааны найзуудыг буруутгаж, үг болгондоо урвагч гэж дуудав. , тэр өөрийгөө хордуулж нас барсан. 14Гэвч Горгиас хашааны захирагч байхдаа цэргүүдийг хөлслөн, иудейчүүдтэй тасралтгүй дайн хийж байв. 15 Мөн үүнтэй зэрэгцэн идумчууд хамгийн тохь тухтай хашаануудыг гартаа аван, иудейчүүдийг эзлэн байлгаж, мөн Иерусалимаас хөөгдсөн хүмүүсийг хүлээн авч, дайныг тэжээхээр явав. 16 Дараа нь Маккабеустай хамт байсан хүмүүс гуйж, мөн түүнийг туслагч болохыг Бурханаас гуйв; Тиймээс тэд Идумчуудын бат бэх бэхлэлтүүд рүү хүчирхийлэн гүйж, 17 Мөн тэдэн рүү хүчтэй довтолж, хашаануудыг ялж, мөн ханан дээр тулалдаж байсан бүхнийг зайлуулж, мөн тэдний гарт унасан бүхнийг алж, хорин мянгаас цөөнгүйг нь алав. 18 Мөн есөн мянгаас багагүй зарим хүмүүс бүслэлтийг дэмжихэд тохиромжтой бүх зүйлтэй, маш хүчтэй хоёр цайз руу зугтсан тул, 19 Маккабеус тэднийг бүслэхэд хангалттай байсан Симон, Иосеф, Закхай болон түүнтэй хамт байсан хүмүүсийг орхин, түүний тусламж илүү хэрэгтэй газрууд руу явав. 20 Эдүгээ Симонтой хамт байсан хүмүүс шунахайралдаа хөтлөгдөн, шилтгээнд байсан зарим хүмүүсээр дамжуулан мөнгөний төлөө ятгагдаж, далан мянган драхм авч, заримыг нь зугтаасан. 21 Гэвч юу болсныг Маккабед хэлэхэд тэрээр ард түмний захирагчдыг дуудаж, ах дүүсээ мөнгөний төлөө худалдсан хэмээн буруутгаж, дайснуудаа тэдний эсрэг тулалдахаар чөлөөлөв. 22 Тиймээс тэр урвагчдыг илрүүлсэн хүмүүсийг алж, тэр даруй хоёр цайзыг эзлэн авав. 23 Мөн тэрээр гартаа авсан бүх зүйлдээ зэвсгээрээ сайн амжилтанд хүрч, тэр хоёр хонгилд хорин мянга гаруйг алав. 24 Эдүгээ иудейчүүдийн өмнө нь ялан дийлсэн Тимот маш олон харийн цэрэг болон Азиас цөөхөн морьдыг цуглуулахдаа иудейчүүдийг зэвсгийн хүчээр авах гэж буй мэт ирэв. 25 Гэвч түүнийг ойртоход, Маккабеустай хамт байсан хүмүүс Бурханд залбирахаар эргэж, толгой дээрээ шороо цацаж, бэлхүүсээ таар даавуугаар бүслэн, 26 Мөн тэрээр тахилын ширээний ёроолд унаж, мөн хуульд тунхагласанчлан тэдэнд өршөөл үзүүлэхийг, мөн тэдний дайснуудыг дайсан, мөн тэдний дайсанд дайсан байхыг түүнээс гуйв. 27 Залбирлын дараа тэд зэвсгээ авч, хотоос цааш явж, дайснууддаа ойртоход тэд ганцаараа зогсов. 28 Нар шинээр мандахад тэд хоёулаа нэгдэв; Нэг хэсэг нь өөрсдийн буянтай хамт Их Эзэнд хоргодож, амжилт, ялалтынхаа амлалтыг өгдөг бол нөгөө тал нь уур хилэнгээ тулалдааны удирдагч болгодог.