SlideShare a Scribd company logo

Lao - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf

“And Pharaoh called Joseph's name Zaphnathpaaneah; and he gave him to wife Asenath the daughter of Potipherah priest of On. And Joseph went out over all the land of Egypt.” GENESIS 41:45

1 of 10
Download to read offline
ໂຢເຊບ ແລະ ອາເຊນທອນ
Asenath
ໄດ້ຖ
ື ກສະແຫວງຫາໃນການແຕ່ງງານໂດຍລູ ກຊາຍຂອງກະສ
ັ ດແລະອ
ື່ ນ
ໆຈ
ໍ ານວນຫ
ຼ າຍ.
1. ໃນປ
ີ ທ
ີ ໜ
ຶ່ ງທ
ີຶ່ ອຸ ດ
ົ ມສ
ົ ມບູ ນ, ໃນເດ
ື ອນທ
ີ ສອງ, ໃນວ
ັ ນທ
ີ ຫ້າຂອງເດ
ື ອນ, ຟາໂຣໄດ້
ສ
ົຶ່ ງໂຢເຊບໄປທ
ົຶ່ ວດ
ິ ນແດນເອຢ
ິ ບ; ແລະໃນເດ
ື ອນທ
ີ ສ
ີຶ່ ຂອງປ
ີ ທ
ີ ໜ
ຶ່ ງ, ໃນວ
ັ ນທ
ີ ສ
ິ ບ
ແປດຂອງເດ
ື ອນ, ໂຢເຊ
ັ ບໄດ້ມາເຖ
ິ ງຊາຍແດນຂອງເຮລ
ິ ໂອໂປລ
ິ ສ, ແລະ ເພ
ິຶ່ ນໄດ້
ເກ
ັ ບສາລ
ີ ຂອງປະເທດນ
ັ້ ນຄ
ື ກ
ັ ບຊາຍທະເລ. ແລະມ
ີ ຊາຍຄ
ົ ນໜ
ຶ່ ງຢູຶ່ໃນເມ
ື ອງນ
ັ້ ນຊ
ືຶ່
ວຶ່າ ເພນເທເຟຣສ, ເປ
ັ ນປະໂລຫ
ິ ດຂອງເຮລ
ິ ໂອໂປລ
ິ ສ ແລະເປ
ັ ນເສຖາບ
ັ ນຂອງຟາ
ໂຣ, ແລະເປ
ັ ນຫ
ົ ວໜ້າບ
ັ ນດາເສນາທ
ິ ບ
ໍ ດ
ີ ຂອງຟາໂຣທ
ັ ງໝ
ົ ດ; ແລະຜູ້ຊາຍຜູ້ນ
ີ້ ເປ
ັ ນ
ຄ
ົ ນຮ
ັຶ່ ງມ
ີ ແລະມ
ີ ສະຕ
ິ ປ
ັ ນຍາຫ
ຼ າຍ ແລະສຸ ພາບອຶ່ອນໂຍນ, ແລະ ລາວກ
ໍ ເປ
ັ ນທ
ີຶ່
ປກສາຂອງກະສ
ັ ດຟາໂຣ, ເພາະລາວມ
ີ ຄວາມຮອບຄອບເກ
ີ ນກວຶ່າບ
ັ ນດາເຈ
ົ້ ານາຍ
ຂອງກະສ
ັ ດຟາໂຣ. ແລະ ລາວມ
ີ ລູ ກສາວບ
ໍ ລ
ິ ສຸ ດຄ
ົ ນໜ
ຶ່ ງ, ມ
ີ ຊ
ືຶ່ ວຶ່າ Asenath, ອາຍຸ
ສ
ິ ບແປດປ
ີ , ສູ ງແລະໜ້າຕາ, ແລະ ງາມທ
ີຶ່ ຈະເບ
ິຶ່ ງໄດ້ເກ
ີ ນກວຶ່າຍ
ິ ງບ
ໍ ລ
ິ ສຸ ດທຸກຄ
ົ ນ
ເທ
ິ ງແຜຶ່ນດ
ິ ນໂລກ. ບ
ັ ດນ
ີ້ Asenath ຕ
ົ ວເອງບ
ໍຶ່ ມ
ີ ຮູ ບຮຶ່າງເໝ
ື ອນຍ
ິ ງສາວບ
ໍ ລ
ິ ສຸ ດ
ຂອງພວກລູ ກສາວຂອງຊາວອ
ີ ຢ
ີ ບ, ແຕຶ່ຢູຶ່ໃນທຸກສ
ິຶ່ ງຄ
ື ກ
ັ ບລູ ກສາວຂອງຊາວ
ເຮ
ັ ບເຣ
ີ , ມ
ີ ຄວາມສູ ງຄ
ື ນາງຊາຣາ ແລະສຸ ພາບສະເພາະນາງເລເບກາ ແລະງາມຄ
ື
ລາເຊນ; ແລະຊ
ືຶ່ ສຽງຂອງຄວາມງາມຂອງນາງໄດ້ແຜຶ່ ລາມໄປທ
ົຶ່ ວແຜຶ່ນດ
ິ ນນ
ັ້ ນ
ແລະຈ
ົ ນເຖ
ິ ງທ
ີຶ່ ສຸ ດຂອງໂລກ, ດ
ັຶ່ ງນ
ັ້ ນ ພວກລູ ກຊາຍຂອງບ
ັ ນດາເຈ
ົ້ ານາຍແລະ
ຊາຕາຣຈ
ຶ່ ງປາຖະໜາຈະເອ
ົ ານາງໄປ, ບ
ໍຶ່ ແມຶ່ນ, ແລະພວກລູ ກຊາຍຂອງບ
ັ ນດາ
ກະສ
ັ ດຄ
ື ກ
ັ ນ. ຊາຍໜຸຶ່ມທ
ັ ງໝ
ົ ດແລະຜູ້ມ
ີ ອ
ໍ ານາດ, ແລະ ໄດ້ມ
ີ ການປະທະກ
ັ ນຢຶ່າງ
ໃຫຍຶ່ຫລວງໃນບ
ັ ນດາພວກເຂ
ົ າຍ້ອນນາງ, ແລະ ພວກເຂ
ົ າໄດ້ຂຽນບ
ົ ດຄວາມທ
ີຶ່ ຈະ
ຕ
ໍຶ່ ສູ້ກ
ັ ນ. ແລະລູ ກຊາຍກ
ົ ກຂອງຟາໂຣໄດ້ຍ
ິ ນກຶ່ຽວກ
ັ ບນາງ,
ແລະລາວສ
ື ບຕ
ໍຶ່ ອ້ອນວອນພ
ໍຶ່ ຂອງລາວໃຫ້ເອ
ົ ານາງກ
ັ ບລາວເປ
ັ ນເມຍແລະເວ
ົ້ າກ
ັ ບ
ລາວວຶ່າ: ພ
ໍຶ່ , Asenath, ລູ ກສາວຂອງ Pentephres, ຜູ້ຊາຍຄ
ົ ນທ
ໍ າອ
ິ ດຂອງ
Heliopolis ເປ
ັ ນພ
ັ ນລະຍາ. ແລະຟາຣາໂອພ
ໍຶ່ ຂອງລາວໄດ້ເວ
ົ້ າກ
ັ ບລາວວຶ່າ:
"ເປ
ັ ນຫຍ
ັ ງເຈ
ົ້ າຈ
ຶ່ ງສະແຫວງຫາເມຍທ
ີຶ່ ຕ
ໍຶ່ າກວຶ່າຕ
ົ ນເອງເມ
ືຶ່ ອເຈ
ົ້ າເປ
ັ ນກະສ
ັ ດຂອງແ
ຜຶ່ນດ
ິ ນນ
ີ້ ? ບ
ໍຶ່ , ແຕຶ່ເບ
ິຶ່ ງ! ລູ ກສາວຂອງໂຢອາຊ
ິ ມກະສ
ັ ດແຫຶ່ງໂມອາບໄດ້ແຕຶ່ງງານ
ກ
ັ ບເຈ
ົ້ າ, ແລະນາງເອງກ
ໍ ເປ
ັ ນລາຊ
ີ ນ
ີ ທ
ີຶ່ ສວຍງາມທ
ີຶ່ ສຸ ດ. ເອ
ົ າອ
ັ ນນ
ີ້ ໄປເປ
ັ ນເມຍ.”
ຫ
ໍ ຄອຍທ
່ Asenath ອາໄສຢູ່ໄດ້ຖ
ື ກອະທ
ິ ບາຍ.
2. ແຕຶ່ Asenath ບ
ໍຶ່ ໄດ້ໃສຶ່ຮ້າຍປ້າຍສ
ີ ແລະ ເຍາະເຍ
ີ້ ຍຜູ້ຊາຍທຸກຄ
ົ ນ,
ເປ
ັ ນຄ
ົ ນອວດອວດອວດອວດອວດ, ແລະບ
ໍຶ່ ເຄ
ີ ຍມ
ີ ຜູ້ໃດເຫ
ັ ນນາງ,
ຕາບໃດທ
ີຶ່ ເພນເທຟເຣສມ
ີ ຫ
ໍ ຄອຍຢູຶ່ຕ
ິ ດກ
ັ ນ, ສູ ງ ແລະສູ ງຫ
ຼ າຍ,
ແລະເທ
ິ ງຫ
ໍ ຄອຍມ
ີ ຫ
ໍ ຄອຍທ
ີຶ່ ບ
ັ ນຈຸ ສ
ິ ບ. ຫ້ອງ. ແລະຫ້ອງທ
ໍ າອ
ິ ດນ
ັ້ ນໃຫຍຶ່ ແລະໜ້າ
ຮ
ັ ກຫລາຍ ແລະປູ ດ້ວຍຫ
ີ ນສ
ີ ມຶ່ວງ, ແລະ ຝາຂອງນ
ັ້ ນປະເຊ
ີ ນໜ້າກ
ັ ບຫ
ີ ນມ
ີ ຄຶ່າ
ແລະ ຫລາຍສ
ີ , ແລະ ຫລ
ັ ງຄາຂອງຫ້ອງນ
ັ້ ນກ
ໍ ເຮ
ັ ດດ້ວຍຄ
ໍ າ. ແລະພາຍໃນຫ້ອງນ
ັ້ ນ
ພຣະຂອງຊາວເອຢ
ິ ບ, ຊ
ຶ່ ງບ
ໍຶ່ ມ
ີ ຕ
ົ ວເລກ, ຄ
ໍ າ ແລະເງ
ິ ນ, ໄດ້ຖ
ື ກສ້ອມແຊມ, ແລະອາ
ເສນາທທ
ັ ງໝ
ົ ດໄດ້ຂາບໄຫວ້, ແລະ ນາງກ
ໍ ຢ້ານກ
ົ ວພວກເຂ
ົ າ, ແລະ ນາງໄດ້ເຮ
ັ ດ
ເຄ
ືຶ່ ອງບູ ຊາໃຫ້ພວກເຂ
ົ າທຸກມ
ື້ . ແລະຫ້ອງທ
ີ ສອງຍ
ັ ງມ
ີ ເຄ
ືຶ່ ອງປະດ
ັ ບແລະໜ້າເອ
ິ ກ
ທ
ັ ງໝ
ົ ດຂອງອາເສນາຖາ, ແລະມ
ີ ຄ
ໍ າຢູຶ່ໃນນ
ັ້ ນ, ແລະເຄ
ືຶ່ ອງນຸຶ່ ງທ
ີຶ່ ເຮ
ັ ດດ້ວຍເງ
ິ ນແລະ
ຄ
ໍ າບ
ໍຶ່ ຈ
ໍ າກ
ັ ດ, ແລະຫ
ີ ນທ
ີຶ່ ມ
ີ ລາຄາພ
ິ ເສດ, ແລະເສ
ື້ ອຜ້າປຶ່ານອ
ັ ນດ
ີ , ແລະເຄ
ືຶ່ ອງປະ
ດ
ັ ບຄວາມບ
ໍ ລ
ິ ສຸ ດຂອງນາງ. ຢູຶ່ທ
ີຶ່ ນ
ັ້ ນ. ແລະຫ້ອງທ
ີ ສາມແມຶ່ນຄ
ັ ງເກ
ັ ບຂອງອາເສນາ
ດ, ບ
ັ ນຈຸ ຂອງດ
ີ ທ
ັ ງໝ
ົ ດຂອງແຜຶ່ນດ
ິ ນໂລກ.
ແລະອ
ີ ກເຈ
ັ ດຫ້ອງທ
ີຶ່ ຍ
ັ ງເຫ
ຼື ອຍ
ິ ງສາວບ
ໍ ລ
ິ ສຸ ດເຈ
ັ ດຄ
ົ ນທ
ີຶ່ ປະຕ
ິ ບ
ັ ດກ
ັ ບ Asenath
ໄດ້ຄອບຄອງ, ແຕຶ່ລະຄ
ົ ນມ
ີ ຫ້ອງຫນ
ຶ່ ງ, ເພາະວຶ່າພວກເຂ
ົ າມ
ີ ອາຍຸດຽວກ
ັ ນ,
ເກ
ີ ດໃນຄ
ື ນດຽວກ
ັ ນກ
ັ ບ Asenath, ແລະນາງຮ
ັ ກພວກເຂ
ົ າຫ
ຼ າຍ; ແລະ ພວກເຂ
ົ າ
ຍ
ັ ງສວຍງາມທ
ີຶ່ ສຸ ດຄ
ື ກ
ັ ບດວງດາວຂອງສະຫວ
ັ ນ, ແລະ ບ
ໍຶ່ ເຄ
ີ ຍມ
ີ ຜູ້ຊາຍສ
ົ ນທະນາ
ກ
ັ ບພວກເຂ
ົ າຫ
ຼື ເດ
ັ ກຜູ້ຊາຍ. ບ
ັ ດນ
ີ້ ຫ້ອງໃຫຍຶ່ຂອງ Asenath ບຶ່ ອນທ
ີຶ່ ຄວາມບ
ໍ ລ
ິ ສຸ ດ
ຂອງນາງຖ
ື ກລ້ຽງດູນ
ັ້ ນມ
ີ ສາມປຶ່ອງ; ແລະ ປຶ່ອງ ຢ້ຽມ ທ
ໍ າ ອ
ິ ດ ແມຶ່ນ ຂະ ຫນາດ
ໃຫຍຶ່ ທ
ີຶ່ ສຸ ດ, ເບ
ິຶ່ ງ ໄປ ທ
ົຶ່ ວ ສານ ໄປ ທາງ ຕາ ເວ
ັ ນ ອອກ; ແລະຕ
ົ ວທ
ີ ສອງເບ
ິຶ່ ງໄປ
ທາງໃຕ້, ແລະຕ
ົ ວທ
ີ ສາມເບ
ິຶ່ ງໄປທາງໃຕ້. ແລະ ຜ້າຫ
ົຶ່ ມທອງຢ
ື ນຢູຶ່ໃນຫ້ອງທ
ີຶ່ ຫລຽວ
ໄປທາງຕາເວ
ັ ນອອກ; ແລະຕຽງນອນໄດ້ວາງໄວ້ດ້ວຍເຄ
ືຶ່ ອງຂອງສ
ີ ມຶ່ວງທ
ີຶ່ ຖ
ົ ມດ້ວຍ
ຄ
ໍ າ, ຕຽງນອນຖ
ື ກທ
ໍ ດ້ວຍຜ້າປຶ່ານແດງ ແລະສ
ີ ແດງ ແລະຜ້າປຶ່ານເນ
ື້ ອດ
ີ .
ຢູຶ່ເທ
ິ ງຕຽງນ
ີ້ Asenath ຄ
ົ ນດຽວໄດ້ນອນ, ແລະບ
ໍຶ່ ເຄ
ີ ຍມ
ີ ຜູ້ຊາຍຫ
ຼື ແມຶ່ຍ
ິ ງອ
ືຶ່ ນນ
ັຶ່ ງຢູຶ່.
ແລະ ມ
ັ ນຍ
ັ ງມ
ີ ສານໃຫຍຶ່ຢູຶ່ໃກ້ເຮ
ື ອນທ
ັ ງໝ
ົ ດ, ແລະ ມ
ີ ກ
ໍ າແພງສູ ງເກ
ີ ນໄປອ້ອມ
ຮອບສານທ
ີຶ່ ສ້າງດ້ວຍຫ
ີ ນສ
ີຶ່ ຫລຶ່ຽມໃຫຍຶ່; ແລະ ມ
ັ ນຍ
ັ ງມ
ີ ສ
ີຶ່ ປະຕູ ໃນສານໄດ້ວາງທ
ັ ບ
ດ້ວຍເຫ
ຼັ ກ, ແລະ ສ
ິຶ່ ງເຫລ
ົຶ່ ານ
ີ້ ໄດ້ຖ
ື ກເກ
ັ ບຮ
ັ ກສາໄວ້ແຕຶ່ລະຄ
ົ ນໂດຍຊາຍໜຸຶ່ມທ
ີຶ່ ເຂ
ັ້ ມ
ແຂງສ
ິ ບແປດຄ
ົ ນຕ
ິ ດອາວຸ ດ; ແລະ ມ
ັ ນຍ
ັ ງໄດ້ປູ ກຕ
ົ້ ນໄມ້ທ
ໍ າມະດາທຸກປະເພດ
ແລະ ມ
ີ ໝາກທຸກຊະນ
ິ ດ, ໝາກຂອງມ
ັ ນກ
ໍ າລ
ັ ງສຸ ກ, ເພາະມ
ັ ນເປ
ັ ນລະດູ ການເກ
ັ ບ
ກຶ່ຽວ; ແລະ ມ
ັ ນ ຍ
ັ ງ ມ
ີ ນ້ໍ າພຸ ທ
ີຶ່ ອຸ ດ
ົ ມສ
ົ ມບູ ນ ໄຫລ ອອກ ມາ ຈາກ ດ້ານ ຂວາ
ຂອງ ສານ ດຽວກ
ັ ນ ; ແລະຢູຶ່ລຸຶ່ມນ
ໍ້ າພຸ ແມຶ່ນອຶ່າງໃຫຍຶ່ທ
ີຶ່ ຮ
ັ ບນ
ໍ້ າຂອງນ
ໍ້ າພຸ ນ
ັ້ ນ,
ຕ
ັ້ ງແຕຶ່ນ
ັ້ ນມາ, ແມຶ່ນ
ໍ້ າຂອງໄຫ
ຼ ຜຶ່ານກາງສະໜາມຫ
ຼ ວງ
ແລະນ
ໍ້ າໄດ້ຫ
ົ ດນ
ໍ້ າໃຫ້ຕ
ົ້ ນໄມ້ທ
ັ ງໝ
ົ ດຂອງສານນ
ັ້ ນ.
ໂຢເຊບປະກາດການມາຫາເພນເຕເຟຣສ.
3. ແລະ ເຫດການໄດ້ບ
ັ ງເກ
ີ ດຂ
້ ນໃນປ
ີ ທ
ີ ໜ
ຶ່ ງຂອງປ
ີ ທ
ີ ເຈ
ັ ດຂອງຄວາມ
ອຸ ດ
ົ ມສ
ົ ມບູນ, ໃນເດ
ື ອນທ
ີ ສ
ີຶ່ , ເດ
ື ອນທ
ີ ຊາວແປດ, ໂຢເຊ
ັ ບໄດ້ມາເຖ
ິ ງເຂດແດນ
ຂອງເຮລ
ິ ໂອໂປລ
ິ ສ ເພ
ືຶ່ ອເກ
ັ ບກຶ່ຽວເຂ
ົ້ າຂອງເມ
ື ອງນ
ັ້ ນ. ເມ
ືຶ່ ອໂຢເຊ
ັ ບຫຍ
ັ ບເຂ
ົ້ າໄປ
ໃກ້ເມ
ື ອງນ
ັ້ ນ, ເພ
ິຶ່ ນຈ
ຶ່ ງສ
ົຶ່ ງຄ
ົ ນສ
ິ ບສອງຄ
ົ ນໄປຕ
ໍຶ່ ໜ້າເພ
ິຶ່ ນໄປຫາເພນເຕເຟຣສ,
ປະໂຣຫ
ິ ດຂອງເມ
ື ອງເຮລ
ີ ໂອໂປລ
ີ , ໂດຍກຶ່າວວຶ່າ: “ມ
ື້ ນ
ີ້ ຂ້ອຍຈະເຂ
ົ້ າມາຫາເຈ
ົ້ າ
ເພາະເປ
ັ ນເວລາທຶ່ຽງແລະທຶ່ຽງຂອງອາຫານທຶ່ຽງ ແລະກ
ໍ ມ
ີ . ຄວາມຮ້ອນອ
ັ ນໃຫຍຶ່
ຂອງດວງຕາເວ
ັ ນ, ແລະເພ
ືຶ່ ອໃຫ້ຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ເຮ
ັ ດໃຫ້ຕ
ົ ວເອງເຢ
ັ ນລ
ົ ງພາຍໃຕ້
ຫລ
ັ ງຄາເຮ
ື ອນຂອງທຶ່ານ.” ແລະ Pentephres, ເມ
ືຶ່ ອລາວໄດ້ຍ
ິ ນເລ
ືຶ່ ອງເຫ
ຼົຶ່ ານ
ີ້ ,
ປ
ິ ຕ
ິ ຍ
ິ ນດ
ີ ດ້ວຍຄວາມສຸ ກອ
ັ ນໃຫຍຶ່ຫ
ຼ ວງ, ແລະກຶ່າວວຶ່າ:
"ຈ
ົຶ່ ງອວຍພອນພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າພຣະເຈ
ົ້ າຂອງໂຢເຊບ,
ເພາະວຶ່າໂຈເຊ
ັ ບເຈ
ົ້ ານາຍຂອງຂ້ອຍຄ
ິ ດວຶ່າຂ້ອຍສ
ົ ມຄວນ."
ແລະເພນເທເຟຣສໄດ້ເອ
ີ້ ນຜູ້ດູ ແລເຮ
ື ອນຂອງລາວມາ ແລະເວ
ົ້ າກ
ັ ບລາວວຶ່າ:
"ຈ
ົຶ່ ງຟ້າວຈ
ັ ດແຈງເຮ
ື ອນຂອງຂ້ອຍໃຫ້ພ້ ອມ,
ແລະກະກຽມອາຫານແລງອ
ັ ນຍ
ິຶ່ ງໃຫຍຶ່,
ເພາະວຶ່າໂຢເຊບຜູ້ຍ
ິຶ່ ງໃຫຍຶ່ຂອງພຣະເຈ
ົ້ າໄດ້ມາຫາພວກເຮ
ົ າໃນມ
ື້ ນ
ີ້ ." ແລະ ເມ
ືຶ່ ອ
Asenath ໄດ້ ຍ
ິ ນ ວຶ່າ ພ
ໍຶ່ ແມຶ່ ຂອງ ນາງ ໄດ້ ມາ ຈາກ ການ ຄອບ ຄອງ ຂອງ ມູ ນ
ມ
ໍ ລະ ດ
ົ ກ ຂອງ ພວກ ເຂ
ົ າ, ນາງ ປ
ິ ຕ
ິ ຍ
ິ ນ ດ
ີ ຢຶ່າງ ໃຫຍຶ່ ຫ
ຼ ວງ ແລະ ເວ
ົ້ າ ວຶ່າ: "ຂ້າ
ພະ ເຈ
ົ້ າ ຈະ ໄປ ຫາ ພ
ໍຶ່ ແມຶ່ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈ
ົ້ າ, ເພາະ ວຶ່າ ພວກ ເຂ
ົ າ ໄດ້ ມາ ຈາກ
ການ ຄອບ ຄອງ ຂອງ ມູ ນ ມ
ໍ ລະ ດ
ົ ກ ຂອງ ພວກ ເຮ
ົ າ" (ສ
ໍ າ ລ
ັ ບ ການ ວຶ່າ ມ
ັ ນ.
ແມຶ່ນລະດູ ເກ
ັ ບກຶ່ຽວ). ແລະ Asenath ໄດ້ເລ
ັຶ່ ງເຂ
ົ້ າໄປໃນຫ້ອງຂອງນາງ ບຶ່ອນທ
ີຶ່
ເສ
ື້ ອຄຸ ມຂອງນາງວາງໄວ້ ແລະເອ
ົ າເສ
ື້ ອຜ້າປຶ່ານອ
ັ ນດ
ີ ທ
ີຶ່ ເຮ
ັ ດດ້ວຍສ
ີ ແດງ ແລະເຮ
ັ ດ
ດ້ວຍຄ
ໍ າ, ແລະໄດ້ເອ
ົ າເຊ
ື ອກຜູ ກທອງຄ
ໍ າ, ແລະສາຍແຂນອ້ອມມ
ື ຂອງນາງ; ນາງ
ເອ
ົ າໜ
ັ ງທອງໃສຶ່ອ້ອມຕ
ີ ນຂອງນາງ ແລະນາງໄດ້ປະດ
ັ ບປະດາດ້ວຍເພ
ັ ດພອຍອ
ັ ນ
ມ
ີ ລາຄາອ
ັ ນລ
ໍ້ າຄຶ່າ, ຊ
ຶ່ ງໄດ້ປະດ
ັ ບປະດາໄວ້ທຸກດ້ານ, ໂດຍມ
ີ ຊ
ືຶ່ ຂອງພະຂອງຊາວ
ເອຢ
ິ ບຢູຶ່ທ
ົຶ່ ວທຸກແຫຶ່ງ, ທ
ັ ງຢູຶ່ເທ
ິ ງສາຍແຂນ. ແລະກ້ອນຫ
ີ ນ; ແລະນາງໄດ້ເອ
ົ າເສ
ື້ ອ
ຜ້າມ
ັ ດໃສຶ່ເທ
ິ ງຫ
ົ ວຂອງນາງ ແລະມ
ັ ດຜ້າອ້ອມວ
ັ ດຂອງນາງ ແລະເອ
ົ າເສ
ື້ ອຄຸ ມຫ
ົ ວ
ຂອງນາງໃສຶ່.
Pentephres ສະເຫນໃຫ້ Asenath ກ
ັ ບ Joseph ໃນການແຕ່ງງານ.
4. ແລະຈາກນ
ັ້ ນນາງຟ້າວຟ້າວລ
ົ ງຂ
ັ້ ນໄດຈາກຊ
ັ້ ນສູ ງມາຫາພ
ໍຶ່ ແມຶ່ ແລະຈູ ບພວກ
ເຂ
ົ າ. ແລະ Pentephres ແລະ ພ
ັ ນ ລະ ຍາ ຂອງ ລາວ ປ
ິ ຕ
ິ ຍ
ິ ນ ດ
ີ ທ
ີຶ່ ລູ ກ ສາວ
Asenath ຂອງ ພວກ ເຂ
ົ າ ດ້ວຍ ຄວາມ ປ
ິ ຕ
ິ ຍ
ິ ນ ດ
ີ ອ
ັ ນ ຍ
ິຶ່ ງ ໃຫຍຶ່, ເພາະ ວຶ່າ
ພວກ ເຂ
ົ າ ໄດ້ ເຫ
ັ ນ ນາງ ຕ
ົ ກແຕຶ່ງ ແລະ ຕ
ົ ກແຕຶ່ງ ເປ
ັ ນ ເຈ
ົ້ າສາວ ຂອງ ພຣະ
ເຈ
ົ້ າ; ແລະ ພວກເຂ
ົ າໄດ້ນ
ໍ າເອ
ົ າສ
ິຶ່ ງທ
ີຶ່ ດ
ີ ທ
ັ ງໝ
ົ ດທ
ີຶ່ ພວກເຂ
ົ າໄດ້ນ
ໍ າມາຈາກການ
ຄອບຄອງມ
ໍ ລະດ
ົ ກຂອງພວກເຂ
ົ າ ແລະ ໄດ້ມອບໃຫ້ລູ ກສາວຂອງພວກເຂ
ົ າ; ແລະ
Asenath ປ
ິ ຕ
ິ ຍ
ິ ນດ
ີ ໃນທຸກສ
ິຶ່ ງທ
ີຶ່ ດ
ີ , ໃນລະດູ ຮ້ອນ, ໝາກ ອະງຸຶ່ນ,
ແລະໃນລະດູ ຮ້ອນ, ແລະຫ
ຼ າຍກວຶ່ານ
ົ ກເຂ
ົ າ, ແລະຫ
ຼ າຍກວຶ່າ ໝາກ ໄມ້ແລະ ໝາກ
ເດ
ືຶ່ ອ, ເພາະວຶ່າພວກມ
ັ ນທ
ັ ງ ໝ
ົ ດ ຍຸດຕ
ິ ທ
ໍ າ ແລະແຊບ. ແລະ Pentephres
ເວ
ົ້ າກ
ັ ບລູ ກສາວຂອງລາວ Asenath: "ລູ ກ." ແລະນາງເວ
ົ້ າວຶ່າ: "ນ
ີ້ ຂ້ອຍ,
ເຈ
ົ້ າຂອງເຈ
ົ້ າ." ແລະພຣະອ
ົ ງໄດ້ກຶ່າວກ
ັ ບນາງ: "ນ
ັຶ່ ງລ
ົ ງລະຫວຶ່າງພວກເຮ
ົ າ,
ແລະຂ້າພະເຈ
ົ້ າຈະເວ
ົ້ າກ
ັ ບເຈ
ົ້ າຄ
ໍ າເວ
ົ້ າຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າ." “ເບ
ິຶ່ ງແມ! ໂຢເຊບຜູ້ມ
ີ
ອ
ໍ ານາດຂອງພຣະເຈ
ົ້ າໄດ້ມາຫາພວກເຮ
ົ າໃນມ
ື້ ນ
ີ້ ແລະຜູ້ນ
ີ້ ເປ
ັ ນຜູ້ປ
ົ ກຄອງ
ແຜຶ່ນດ
ິ ນເອຢ
ິ ບ ແລະກະສ
ັ ດຟາໂຣໄດ້ແຕຶ່ງຕ
ັ້ ງລາວໃຫ້ເປ
ັ ນຜູ້ປ
ົ ກຄອງແຜຶ່ນດ
ິ ນ
ແລະກະສ
ັ ດທ
ັ ງໝ
ົ ດຂອງພວກເຮ
ົ າ ແລະເພ
ິຶ່ ນເອງໄດ້ມອບເຂ
ົ້ າໃຫ້ປະເທດນ
ີ້ . ,
ແລະ ຊຶ່ວຍມ
ັ ນໃຫ້ພ
ົ້ ນຈາກຄວາມອດຢາກທ
ີຶ່ ຈະມາເຖ
ິ ງ; ແລະ ໂຢເຊ
ັ ບຜູ້ນ
ີ້ ເປ
ັ ນຜູ້ທ
ີຶ່
ນະມ
ັ ດສະການພຣະເຈ
ົ້ າ, ແລະ ສະຫ
ຼ າດສຸ ຂະພາບ ແລະ ເປ
ັ ນຍ
ິ ງບ
ໍ ລ
ິ ສຸ ດດ
ັຶ່ ງທ
ີຶ່ ເຈ
ົ້ າມ
ີ
ໃນທຸກມ
ື້ ນ
ີ້ , ແລະ ເປ
ັ ນຜູ້ມ
ີ ຄວາມເຂ
ັ້ ມແຂງໃນສະຕ
ິ ປ
ັ ນຍາ ແລະ ຄວາມຮູ້, ແລະ
ພຣະວ
ິ ນຍານຂອງພຣະເຈ
ົ້ າຢູຶ່ກ
ັ ບລາວ ແລະ ພຣະຄຸ ນຂອງພຣະອ
ົ ງ. ພຣະຜູ້ເປ
ັ ນ
ເຈ
ົ້ າສະຖ
ິ ດຢູຶ່ໃນລາວ, ມາເຖ
ີ ດ, ລູ ກທ
ີຶ່ ຮ
ັ ກ, ແລະເຮ
ົ າຈະມອບເຈ
ົ້ າໃຫ້ລາວເປ
ັ ນເມຍ,
ແລະ ເຈ
ົ້ າຈະເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າສາວຂອງລາວ, ແລະ ລາວເອງຈະເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າບຶ່ າວຂອງເຈ
ົ້ າຕະ
ຫລອດການ.” ແລະ, ເມ
ືຶ່ ອ Asenath ໄດ້ຍ
ິ ນຖ້ອຍຄ
ໍ າເຫ
ຼົຶ່ ານ
ີ້ ຈາກພ
ໍຶ່ ຂອງນາງ,
ເຫ
ືຶ່ ອອອກຢຶ່າງໃຫຍຶ່ຫ
ຼ ວງໄດ້ໄຫ
ຼ ອອກມາເທ
ິ ງໃບຫນ້ າຂອງນາງ,
ແລະນາງກ
ໍຶ່ ຄຽດແຄ້ນດ້ວຍຄວາມໂກດແຄ້ນ,
ແລະນາງເບ
ິຶ່ ງດ້ວຍຕາຂອງນາງເບ
ິຶ່ ງພ
ໍຶ່ ຂອງນາງແລະເວ
ົ້ າວຶ່າ: "ດ
ັຶ່ ງນ
ັ້ ນ,
ພ
ໍຶ່ ຂອງເຈ
ົ້ າເອ
ີ ຍ. ເຈ
ົ້ າເວ
ົ້ າຖ້ອຍຄ
ໍ າເຫ
ຼົຶ່ ານ
ີ້ ບ
ໍ ? ເຈ
ົ້ າຢາກໃຫ້ຂ້ອຍເປ
ັ ນຊະເລ
ີ ຍກ
ັ ບຄ
ົ ນ
ຕຶ່າງດ້າວ ແລະຄ
ົ ນລ
ີ້ ໄພແລະຄ
ົ ນທ
ີຶ່ ຖ
ື ກຂາຍບ
ໍ ?ຜູ້ນ
ີ້ ບ
ໍຶ່ ແມຶ່ນລູ ກຂອງຄ
ົ ນລ້ຽງແກະທ
ີຶ່
ມາຈາກແຜຶ່ນດ
ິ ນການາອານ? ຜູ້ນ
ີ້ ບ
ໍຶ່ ແມຶ່ນຜູ້ທ
ີຶ່ ນອນກ
ັ ບນາງສາວຂອງຕ
ົ ນ ແລະ
ນາຍຂອງລາວໄດ້ໂຍນລາວເຂ
ົ້ າໄປໃນຄຸ ກແຫຶ່ງຄວາມມ
ື ດ ແລະຟາໂຣໄດ້ນ
ໍ າລາວ
ອອກຈາກຄຸ ກ ຕາບໃດທ
ີຶ່ ລາວຕ
ີ ຄວາມຝ
ັ ນຂອງລາວຕາມທ
ີຶ່ ພວກຜູ້ເຖ
ົ້ າແກຶ່ຊາວ
ເອຢ
ິ ບຕ
ີ ຄວາມໝາຍຄ
ື ກ
ັ ນ? ແຕຶ່ຂ້ອຍຈະແຕຶ່ງງານກ
ັ ບລູ ກຊາຍກ
ົ ກຂອງກະສ
ັ ດ
ເພາະລາວເອງເປ
ັ ນກະສ
ັ ດຂອງດ
ິ ນແດນທ
ັ ງໝ
ົ ດ.” ເມ
ືຶ່ ອລາວໄດ້ຍ
ິ ນສ
ິຶ່ ງເຫ
ຼົຶ່ ານ
ີ້
ເພນເທເຟຣສຮູ້ສກອ
ັ ບອາຍທ
ີຶ່ ຈະເວ
ົ້ າກ
ັ ບນາງອາເສນາດລູ ກສາວຂອງລາວຕ
ືຶ່ ມ
ອ
ີ ກກຶ່ຽວກ
ັ ບໂຢເຊ
ັ ບ, ເພາະວຶ່ານາງຕອບລາວດ້ວຍຄວາມອວດດ
ີ ແລະໃຈຮ້າຍ.
ໂຢເຊບມາຮອດເຮ
ື ອນຂອງເພນເຕເຟຣສ.
5. ແລະເບ
ິຶ່ ງແລ້ວ! ຊາຍໜຸຶ່ມຄ
ົ ນໜ
ຶ່ ງຂອງຂ້າໃຊ້ຂອງເພນເຕເຟຣສໄດ້ລຸ ກຂ
້ ນ
ແລະເວ
ົ້ າກ
ັ ບລາວວຶ່າ: "ເບ
ິຶ່ ງແມ!
ໂຢເຊ
ັ ບຢ
ື ນຢູຶ່ຕ
ໍຶ່ ໜ້າປະຕູ ຂອງສານຂອງພວກເຮ
ົ າ." ເມ
ືຶ່ ອ Asenath ໄດ້ຍ
ິ ນຖ້ອຍ
ຄ
ໍ າເຫລ
ົຶ່ ານ
ີ້ , ນາງຈ
ຶ່ ງປ
ົ ບໜ
ີ ຈາກໜ້າພ
ໍຶ່ ແມຶ່ ແລະຂ
້ ນໄປໃນຊ
ັ້ ນສູ ງ, ນາງໄດ້ເຂ
ົ້ າໄປ
ໃນຫ້ອງຂອງນາງ ແລະຢ
ື ນຢູຶ່ທ
ີຶ່ ປຶ່ອງຢ້ຽມໃຫຍຶ່ທ
ີຶ່ ແນມໄປທາງຕາເວ
ັ ນອອກ ເພ
ືຶ່ ອ
ເຫ
ັ ນໂຢເຊ
ັ ບເຂ
ົ້ າມາໃນເຮ
ື ອນພ
ໍຶ່ ຂອງນາງ. ແລະ Pentephres ໄດ້ອອກມາແລະພ
ັ ນ
ລະຍາຂອງເຂ
ົ າແລະຍາດພ
ີຶ່ ນ້ອງທ
ັ ງຫມ
ົ ດຂອງເຂ
ົ າເຈ
ົ້ າແລະຜູ້ຮ
ັ ບໃຊ້ຂອງເຂ
ົ າເຈ
ົ້ າ
ເພ
ືຶ່ ອພ
ົ ບກ
ັ ບໂຈເຊ
ັ ບ; ແລະ, ເມ
ືຶ່ ອປະຕູ ຂອງສານທ
ີຶ່ ເບ
ິຶ່ ງໄປທາງຕາເວ
ັ ນອອກໄດ້
ເປ
ີ ດອອກ, ໂຢເຊ
ັ ບໄດ້ເຂ
ົ້ າມານ
ັຶ່ ງໃນລ
ົ ດຮ
ົ ບຄ
ັ ນທ
ີ ສອງຂອງຟາໂຣ; ແລະໃນນ
ັ້ ນມ
ີ
ມ້າສ
ີຶ່ ໂຕເປ
ັ ນສ
ີ ຂາວຄ
ື ຫ
ິ ມະທ
ີຶ່ ມ
ີ ສ
ີ ທອງ, ແລະລ
ົ ດຮ
ົ ບໄດ້ເຮ
ັ ດດ້ວຍຄ
ໍ າບ
ໍ ລ
ິ ສຸ ດທ
ັ ງ
ໝ
ົ ດ. ແລະໂຢເຊ
ັ ບນຸຶ່ ງເສ
ື້ ອຜ້າສ
ີ ຂາວແລະຫາຍາກ, ແລະເສ
ື້ ອຄຸ ມທ
ີຶ່ ຖ
ື ກໂຍນອອກ
ຮອບເພ
ິຶ່ ນກ
ໍ ເປ
ັ ນສ
ີ ມຶ່ວງ, ເຮ
ັ ດດ້ວຍຜ້າປຶ່ານອ
ັ ນດ
ີ ທ
ີຶ່ ເຮ
ັ ດດ້ວຍຄ
ໍ າ, ແລະພວງມາ
ລາທອງຢູຶ່ເທ
ິ ງຫ
ົ ວຂອງເພ
ິຶ່ ນ, ແລະຮອບມາລາຂອງເພ
ິຶ່ ນມ
ີ ຫ
ີ ນສ
ິ ບສອງອ
ັ ນ, ແລະ
ຂ້າງເທ
ິ ງ. ກ້ອນຫ
ີ ນສ
ິ ບສອງຮ
ັ ງສ
ີ ທອງ,
ແລະຢູຶ່ໃນມ
ື ຂວາຂອງລາວມ
ີ ໄມ້ເທ
ົ້ າຂອງກະສ
ັ ດ, ເຊ
ິຶ່ ງມ
ີ ກ
ິຶ່ ງງຶ່າຫມາກກອກ,
ແລະມ
ີ ຫມາກໄມ້ທ
ີຶ່ ອຸ ດ
ົ ມສ
ົ ມບູ ນ. ເມ
ືຶ່ ອໂຢເຊ
ັ ບໄດ້ເຂ
ົ້ າໄປໃນສານ ແລະປະຕູ ຂອງ
ນ
ັ້ ນກ
ໍ ຖ
ື ກປ
ິ ດ, ແລະຊາຍຍ
ິ ງຕຶ່າງຊາດທຸກຄ
ົ ນຍ
ັ ງຄ
ົ ງຢູຶ່ຂ້າງນອກຂອງສານ, ເພາະ
ວຶ່າຄ
ົ ນເຝ
ົ້ າປະຕູ ໄດ້ດງເຂ
ົ້ າໄປປ
ິ ດປະຕູ , ເພນເຕເຟຣສກ
ໍ ມາພ້ ອມກ
ັ ບເມຍຂອງ
ລາວ ແລະທຸກຄ
ົ ນ. ຍາດ ພ
ີຶ່ ນ້ອງ ຂອງ ເຂ
ົ າ ເຈ
ົ້ າ ຍ
ົ ກ ເວ
ັ້ ນ ລູ ກ ສາວ ຂອງ ເຂ
ົ າ
ເຈ
ົ້ າ Asenath, ແລະ ພວກ ເຂ
ົ າ ໄດ້ ຮ
ັ ບ ການ ເຊ
ືຶ່ ອ ຟ
ັ ງ ໂຈ ເຊ
ັ ບ ໃນ ໃບ ຫນ້າ
ຂອງ ເຂ
ົ າ ເຈ
ົ້ າ ຢູຶ່ ໃນ ໂລກ; ແລະໂຢເຊບລ
ົ ງຈາກລ
ົ ດຮ
ົ ບຂອງລາວ
ແລະທ
ັ ກທາຍພວກເຂ
ົ າດ້ວຍມ
ື ຂອງລາວ.
Asenath ເຫ
ັ ນ Joseph ຈາກປ່ອງຢ້ຽມ.
6. ແລະ ເມ
ືຶ່ ອ Asenath ເຫ
ັ ນ ໂຢເຊບ ນາງ ກ
ໍ ເຈ
ັ ບ ປວດ ຢູຶ່ ໃນ ຈ
ິ ດ ວ
ິ ນ ຍານ
ແລະ ຫ
ົ ວ ໃຈ ຂອງ ນາງ ກ
ໍ ປວດ, ແລະ ຫ
ົ ວ ເຂ
ົຶ່ າ ຂອງ ນາງ ໄດ້ ຜຶ່ອນ ລ
ົ ງ ແລະ
ຮຶ່າງກາຍ ທ
ັ ງ ຫມ
ົ ດ ຂອງ ນາງ ໄດ້ ສ
ັຶ່ ນ ສະ ເທ
ື ອນ ແລະ ນາງ ຢ້ານ ກ
ົ ວ ດ້ວຍ
ຄວາມ ຢ້ານ ກ
ົ ວ, ແລະ ນາງ ໄດ້ ຮ້ອງ ຄາງ ໃນ ໃຈ ຂອງ ນາງ ວຶ່າ: “ອາ ນ
ິ ທານ.
ໂສກເສ
ົ້ າ ດຽວນ
ີ້ ຂ້ານ້ ອຍ ຜູ້ຊ
ົຶ່ ວຮ້າຍ ຈະໜ
ີ ໄປໃສ ຫລ
ື ຈະໄປລ
ີ້ ຊຶ່ອນຢູຶ່ບຶ່ ອນໃດ ຫລ
ື
ໂຢເຊ
ັ ບ ບຸ ດຂອງພຣະເຈ
ົ້ າ ຈະເຫ
ັ ນຂ້ານ້ ອຍໄດ້ຢຶ່າງໃດ ເພາະນ
ັ້ ນ
ຂ້ານ້ ອຍໄດ້ເວ
ົ້ າຄວາມຊ
ົຶ່ ວຮ້າຍກຶ່ຽວກ
ັ ບພຣະອ
ົ ງ? ໂສກເສ
ົ້ າ, ຂ້ານ້ ອຍຈະໄປລ
ີ້ ຢູຶ່ໃສ,
ເພາະພຣະອ
ົ ງເອງໄດ້ເຫ
ັ ນບຶ່ອນລ
ີ້ ຊຶ່ອນທຸກແຫຶ່ງ, ແລະ ຮູ້ທຸກສ
ິຶ່ ງ, ແລະ ບ
ໍຶ່ ມ
ີ ສ
ິຶ່ ງທ
ີຶ່
ປ
ິ ດບ
ັ ງໜ
ີ ໄປຈາກຄວາມສະຫວຶ່າງອ
ັ ນໃຫຍຶ່ທ
ີຶ່ ຢູຶ່ໃນພຣະອ
ົ ງໄດ້? ຂ້ານ້ ອຍໄດ້ເວ
ົ້ າ
ຖ້ອຍຄ
ໍ າອ
ັ ນຊ
ົຶ່ ວຊ້າຕ
ໍຶ່ ພຣະອ
ົ ງດ້ວຍຄວາມບ
ໍຶ່ ເຂ
ົ້ າໃຈໃນເວລານ
ີ້ ຂ້ານ້ ອຍຈະເຮ
ັ ດ
ຕາມຢຶ່າງໃດ? ໃນລ
ົ ດຮ
ົ ບຂອງພຣະອ
ົ ງເປ
ັ ນແສງຕາເວ
ັ ນຈາກສະຫວ
ັ ນ, ແລະພຣະ
ອ
ົ ງໄດ້ເຂ
ົ້ າໄປໃນເຮື
ື ອນຂອງພວກເຮ
ົ າໃນມ
ື້ ນ
ີ້ , ແລະພຣະອ
ົ ງໄດ້ສຶ່ອງແສງເຂ
ົ້ າໄປ
ໃນມ
ັ ນຄ້າຍຄ
ື ແສງສະຫວຶ່າງເທ
ິ ງແຜຶ່ນດ
ິ ນໂລກ. ແຕຶ່ຂ້າພະເຈ
ົ້ າໂງຶ່ແລະກ້າຫານ,
ເພາະວຶ່າຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ເຍາະເຍ
ີ້ ຍລາວແລະເວ
ົ້ າຄວາມຊ
ົຶ່ ວຮ້າຍກຶ່ຽວກ
ັ ບເຂ
ົ າແລະບ
ໍຶ່ ຮູ້
ວຶ່າໂຢເຊ
ັ ບເປ
ັ ນລູ ກຂອງພຣະເຈ
ົ້ າ. ເພາະວຶ່າຜູ້ໃດໃນບ
ັ ນດາຜູ້ຊາຍຈະໄດ້ຮ
ັ ບຄວາມ
ງາມດ
ັຶ່ ງນ
ັ້ ນ, ຫ
ຼື ມະນຸດຂອງແມຶ່ຍ
ິ ງທ
ີຶ່ ຈະເກ
ີ ດຄວາມສະຫວຶ່າງດ
ັຶ່ ງກຶ່າວ? ຂ້າພະເຈ
ົ້ າ
ທຸກທ
ໍ ລະມານແລະໂງຶ່, ເພາະວຶ່າຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ເວ
ົ້ າຄ
ໍ າສ
ັ ບຊ
ົຶ່ ວຮ້າຍກ
ັ ບພ
ໍຶ່ ຂອງຂ້າພະ
ເຈ
ົ້ າ. ບ
ັ ດນ
ີ້ , ສະນ
ັ້ ນ, ຂ
ໍ ໃຫ້ພ
ໍຶ່ ຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າມອບຂ້າພະເຈ
ົ້ າໃຫ້ແກຶ່ໂຢເຊບເພ
ືຶ່ ອ
ເປ
ັ ນສາວໃຊ້ແລະຍ
ິ ງຂ້າໃຊ້ແທນ, ແລະຂ້າພະເຈ
ົ້ າຈະເປ
ັ ນທາດຂອງລາວຕະຫ
ຼ ອດ
ໄປ.”
ໂຢເຊບເຫ
ັ ນອາເຊນ
ັ ດທ
່ ປ່ອງຢ້ຽມ.
7. ແລະ ໂຢເຊບໄດ້ເຂ
ົ້ າໄປໃນເຮ
ື ອນຂອງເພນເຕເຟຣສ ແລະນ
ັຶ່ ງເທ
ິ ງຕ
ັຶ່ ງ. ແລະ
ພວກເຂ
ົ າໄດ້ລ້າງຕ
ີ ນຂອງພຣະອ
ົ ງ, ແລະຕ
ັ້ ງໂຕະຕ
ໍຶ່ ຫນ້ າພຣະອ
ົ ງແຍກຕຶ່າງຫາກ,
ເພາະວຶ່າໂຢເຊ
ັ ບບ
ໍຶ່ ໄດ້ກ
ິ ນອາຫານກ
ັ ບຊາວເອຢ
ິ ບ, ເນ
ືຶ່ ອງຈາກວຶ່ານ
ີ້ ເປ
ັ ນທ
ີຶ່ ຫນ້ າກຽດ
ຊ
ັ ງສ
ໍ າລ
ັ ບເຂ
ົ າ. ໂຢເຊບກ
ໍ ຫລຽວຂ
້ ນແລະເຫ
ັ ນອາເຊນາດຫລຽວອອກມາ ແລະເວ
ົ້ າ
ກ
ັ ບເພນເຕເຟຣສວຶ່າ, “ຜູ້ຍ
ິ ງຄ
ົ ນນ
ັ້ ນແມຶ່ນໃຜທ
ີຶ່ ຢ
ື ນຢູຶ່ໃນຊ
ັ້ ນສູ ງຂ້າງປຶ່ອງຢ້ຽມນ
ັ້ ນ
ຈ
ົຶ່ ງໃຫ້ນາງໜ
ີ ໄປຈາກເຮ
ື ອນຫລ
ັ ງນ
ີ້ .” ເພາະໂຢເຊ
ັ ບຢ້ານ, ໂດຍເວ
ົ້ າວຶ່າ: “ຖ້ານາງ
ເອງກ
ໍຶ່ ກວນຂ້ອຍ.” ເພາະບ
ັ ນດາເມຍແລະລູ ກສາວຂອງບ
ັ ນດາເຈ
ົ້ ານາຍ ແລະ
ພວກຜູ້ປ
ົ ກຄອງຂອງດ
ິ ນແດນເອຢ
ິ ບທ
ັ ງໝ
ົ ດເຄ
ີ ຍລ
ົ ບກວນເພ
ິຶ່ ນ ເພ
ືຶ່ ອວຶ່າ
ພວກເຂ
ົ າຈະນອນຢູຶ່ນ
ໍ າເພ
ິຶ່ ນ; ແຕຶ່ເມຍແລະລູ ກສາວຂອງຊາວເອຢ
ິ ບຫລາຍຄ
ົ ນຄ
ື
ກ
ັ ນ, ຫລາຍຄ
ົ ນທ
ີຶ່ ໄດ້ເຫ
ັ ນໂຢເຊ
ັ ບ, ກ
ໍ ເປ
ັ ນຫຶ່ວງຍ້ອນຄວາມງາມຂອງລາວ; ທູດ
ສະຫວ
ັ ນທ
ີຶ່ ພວກຍ
ິ ງສ
ົຶ່ ງໄປຫາເພ
ິຶ່ ນ ພ້ ອມທ
ັ ງຄ
ໍ າແລະເງ
ິ ນ ແລະຂອງປະທານອ
ັ ນລ
ໍ້ າ
ຄຶ່າ ໂຢເຊ
ັ ບໄດ້ສ
ົຶ່ ງກ
ັ ບຄ
ື ນມາດ້ວຍການຂ
ົຶ່ ມຂູຶ່ແລະເວ
ົ້ າດູຖູ ກວຶ່າ, “ເຮ
ົ າຈະບ
ໍຶ່ ເຮ
ັ ດ
ບາບຕ
ໍຶ່ ສາຍພຣະເນດຂອງອ
ົ ງພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ ແລະຕ
ໍຶ່ ໜ້າພວກອ
ິ ດສະລາແອນພ
ໍຶ່
ຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າ.” ເພາະໂຢເຊ
ັ ບມ
ີ ພຣະເຈ
ົ້ າຢູຶ່ຕ
ໍຶ່ ໜ້າຕາຂອງເພ
ິຶ່ ນສະເໝ
ີ ແລະ ຈ
ືຶ່ ຈ
ໍ າ
ຄ
ໍ າສ
ັຶ່ ງຫ້າມຂອງພ
ໍຶ່ ; ເພາະຢາໂຄບໄດ້ເວ
ົ້ າແລະຕ
ັ ກເຕ
ື ອນໂຢເຊ
ັ ບແລະລູ ກຊາຍທ
ັ ງ
ປວງຂອງເພ
ິຶ່ ນວຶ່າ: “ລູ ກເອ
ີ ຍ, ຈ
ົຶ່ ງຮ
ັ ກສາຕ
ົ ວໄວ້ໃຫ້ປອດໄພຈາກຍ
ິ ງແປກໜ້າຄ
ົ ນ
ໜ
ຶ່ ງ ເພ
ືຶ່ ອບ
ໍຶ່ ໃຫ້ມ
ີ ການຄ
ົ ບຫາກ
ັ ບນາງ ເພາະການຄ
ົ ບຫາກ
ັ ບນາງເປ
ັ ນຄວາມ
ຈ
ິ ບຫາຍແລະພ
ິ ນາດ.” ດ
ັຶ່ ງນ
ັ້ ນ ໂຢເຊບຈ
ຶ່ ງເວ
ົ້ າວຶ່າ: “ໃຫ້ຍ
ິ ງຄ
ົ ນນ
ັ້ ນອອກໄປຈາກ
ເຮ
ື ອນນ
ີ້ .” ແລະ Pentephres ກຶ່າວກ
ັ ບລາວວຶ່າ: “ນາຍເອ
ີ ຍ, ຜູ້ຍ
ິ ງທ
ີຶ່ ເຈ
ົ້ າໄດ້ເຫ
ັ ນ
ຢ
ື ນຢູຶ່ໃນຊ
ັ້ ນສູ ງນ
ັ້ ນບ
ໍຶ່ ໄດ້ເປ
ັ ນຄ
ົ ນແປກໜ້າ, ແຕຶ່ເປ
ັ ນລູ ກສາວຂອງພວກເຮ
ົ າ, ຜູ້ທ
ີຶ່
ກຽດຊ
ັ ງຜູ້ຊາຍທຸກຄ
ົ ນ, ແລະບ
ໍຶ່ ມ
ີ ຜູ້ຊາຍຄ
ົ ນອ
ືຶ່ ນໃດໄດ້ເຫ
ັ ນນາງນອກຈາກເຈ
ົ້ າໃນ
ທຸກມ
ື້ ນ
ີ້ ; ແລະ ຖ້າຫາກທຶ່ານປາດຖະຫນາ, ພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ, ນາງຈະມາເວ
ົ້ າກ
ັ ບ
ທຶ່ານ, ເພາະວຶ່າລູ ກສາວຂອງພວກເຮ
ົ າເປ
ັ ນຄ
ື ກ
ັ ບເອ
ື້ ອຍຂອງທຶ່ານ.” ແລະ ໂຢເຊບ
ກ
ໍ ມ
ີ ຄວາມປ
ິ ຕ
ິ ຍ
ິ ນດ
ີ ເປ
ັ ນຢຶ່າງຍ
ິຶ່ ງ, ເພາະວຶ່າເພນເທບໄດ້ກຶ່າວວຶ່າ: “ນາງເປ
ັ ນຍ
ິ ງ
ບ
ໍ ລ
ິ ສຸ ດທ
ີຶ່ ຊ
ັ ງທຸກຄ
ົ ນ.”
ແລະໂຢເຊບໄດ້ເວ
ົ້ າກ
ັ ບເພນເທເຟຣສແລະພ
ັ ນລະຍາຂອງລາວວຶ່າ:
"ຖ້ານາງເປ
ັ ນລູ ກສາວຂອງເຈ
ົ້ າ, ແລະເປ
ັ ນຍ
ິ ງບ
ໍ ລ
ິ ສຸ ດ, ໃຫ້ນາງມາ,
ເພາະວຶ່ານາງເປ
ັ ນເອ
ື້ ອຍຂອງຂ້ອຍ,
ແລະຂ້ອຍຮ
ັ ກລາວຕ
ັ້ ງແຕຶ່ມ
ື້ ນ
ີ້ ຄ
ື ກ
ັ ບເອ
ື້ ອຍຂອງຂ້ອຍ."
ໂຈເຊ
ັ ບອວຍພອນ Asenath.
8. ແລ້ວແມຶ່ຂອງນາງໄດ້ຂ
້ ນໄປໃນຊ
ັ້ ນສູ ງ ແລະພາອາເຊນາໄປຫາໂຢເຊ
ັ ບ, ແລະ
ເພນເທເຟດເວ
ົ້ າກ
ັ ບນາງວຶ່າ: “ຈ
ົຶ່ ງຈູ ບນ້ ອງຊາຍຂອງເຈ
ົ້ າ, ເພາະລາວຍ
ັ ງເປ
ັ ນຍ
ິ ງ
ບ
ໍ ລ
ິ ສຸ ດຄ
ື ກ
ັ ບເຈ
ົ້ າໃນທຸກມ
ື້ ນ
ີ້ ແລະກຽດຊ
ັ ງຍ
ິ ງແປກໜ້າທຸກຄ
ົ ນ ດ
ັຶ່ ງທ
ີຶ່ ເຈ
ົ້ າກຽດຊ
ັ ງ
ຄ
ົ ນແປກໜ້າທຸກຄ
ົ ນ. ." ແລະ Asenath ເວ
ົ້ າກ
ັ ບໂຈເຊ
ັ ບ: "ສະບາຍດ
ີ ,
ພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ, ພອນຂອງພຣະເຈ
ົ້ າສູ ງສຸ ດ." ແລະໂຢເຊບໄດ້ເວ
ົ້ າກ
ັ ບນາງວຶ່າ:
"ພຣະເຈ
ົ້ າຜູ້ຊ
ົ ງໂຜດທຸກສ
ິຶ່ ງຈະໃຫ້ພອນແກຶ່ເຈ
ົ້ າ, ນາງເອ
ີ ຍ."
ເພນເທບເຣສເວ
ົ້ າກ
ັ ບນາງອາເຊເນດວຶ່າ: "ມາຈູ ບນ້ ອງຊາຍຂອງເຈ
ົ້ າ."
ເມ
ືຶ່ ອອາເຊເນດຂ
້ ນມາຈູ ບໂຢເຊບ, ໂຢເຊບກ
ໍ ຢຽດຂວາອອກ. ມ
ື , ແລະວາງມ
ັ ນໄວ້
ເທ
ິ ງເຕ
ົ້ ານ
ົ ມຂອງນາງຢູຶ່ລະຫວຶ່າງສອງລູ ກຂອງນາງ (ດ້ວຍວຶ່າລູ ກຂອງນາງຢ
ື ນຢູຶ່
ແລ້ວຄ
ື ໝາກແອ
ັ ບເປ
ີ້ ນທ
ີຶ່ ໜ້າຮ
ັ ກ), ແລະ ໂຢເຊ
ັ ບໄດ້ເວ
ົ້ າວຶ່າ: “ຜູ້ທ
ີຶ່ ນະມ
ັ ດສະການ
ພຣະເຈ
ົ້ າຜູ້ຊ
ົ ງພຣະຊ
ົ ນຢູຶ່ດ້ວຍປາກຂອງພຣະອ
ົ ງ, ມ
ັ ນບ
ໍຶ່ ແມຶ່ນການຕອບແທນ.
ແລະກ
ິ ນເຂ
ົ້ າຈ
ີຶ່ ອ
ັ ນເປ
ັ ນພອນແຫຶ່ງຊ
ີ ວ
ິ ດ, ແລະດ
ືຶ່ ມຈອກແຫຶ່ງຄວາມເປ
ັ ນອະມະຕະ,
ແລະໄດ້ຖ
ື ກເຈ
ີ ມດ້ວຍການກະທ
ໍ າທ
ີຶ່ ເປ
ັ ນພອນຂອງຄວາມບ
ໍຶ່ ເສ
ືຶ່ ອມເສຍ, ຈູ ບຍ
ິ ງ
ແປກໜ້າຄ
ົ ນໜ
ຶ່ ງ, ຜູ້ທ
ີຶ່ ໃຫ້ພອນດ້ວຍປາກຂອງນາງທ
ີຶ່ ຕາຍແລ້ວ ແລະຄ
ົ ນຫູ
ໜວກ ແລະກ
ິ ນເຂ
ົ້ າຈ
ີຶ່ ຂອງສາຍຄ
ໍ . ແລະດ
ືຶ່ ມຈອກແຫຶ່ງການຫ
ຼ ອກລວງຈາກການ
ເປ
ີ ດເຜ
ີ ຍຂອງພວກເຂ
ົ າ ແລະຖ
ື ກເຈ
ີ ມດ້ວຍການທ
ໍ າລາຍລ້າງ; ແຕຶ່ຜູ້ທ
ີຶ່ ຂາບໄຫວ້
ພຣະເຈ
ົ້ າຈະຈູ ບແມຶ່ຂອງຕ
ົ ນ ແລະນ້ ອງສາວທ
ີຶ່ ເກ
ີ ດຈາກແມຶ່ຂອງຕ
ົ ນ ແລະນ້ອງ
ສາວທ
ີຶ່ ເກ
ີ ດຈາກເຜ
ົຶ່ າຂອງຕ
ົ ນ ແລະເມຍທ
ີຶ່ ໃຊ້ຕຽງນອນຂອງຕ
ົ ນ ຜູ້ທ
ີຶ່ ໃຫ້ພອນ
ດ້ວຍປາກຂອງພຣະເຈ
ົ້ າຜູ້ຊ
ົ ງພຣະຊ
ົ ນຢູຶ່. ເຊ
ັຶ່ ນດຽວກ
ັ ນ,
ຜູ້ຍ
ິ ງທ
ີຶ່ ຂາບໄຫວ້ພຣະເຈ
ົ້ າເພ
ືຶ່ ອຈູ ບຊາຍແປກໜ້າຄ
ົ ນນ
ັ້ ນກ
ໍ ບ
ໍຶ່ ພ
ໍ ສ
ົ ມຄວນ,
ເພາະວຶ່າອ
ັ ນນ
ີ້ ເປ
ັ ນສ
ິຶ່ ງທ
ີຶ່ ໜ້າກຽດຊ
ັ ງໃນສາຍພຣະເນດຂອງອ
ົ ງພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ.”
ແລະ ເມ
ືຶ່ ອອາເສນາດໄດ້ຍ
ິ ນຖ້ອຍຄ
ໍ າເຫ
ຼົຶ່ ານ
ີ້ ຈາກໂຢເຊບ, ນາງກ
ໍ ໂສກເສ
ົ້ າເສຍໃຈ
ແລະຮ້ອງໄຫ້. ແລະ ເມ
ືຶ່ ອນາງກ
ໍ າລ
ັ ງຫລຽວເບ
ິຶ່ ງໂຢເຊບຢຶ່າງໝ
ັ້ ນຄ
ົ ງດ້ວຍຕາຂອງ
ນາງ, ພວກເຂ
ົ າກ
ໍ ເຕ
ັ ມໄປດ້ວຍນ
ໍ້ າຕາ, ແລະ ໂຢເຊ
ັ ບ, ເມ
ືຶ່ ອລາວໄດ້ເຫ
ັ ນນາງ
ຮ້ອງໄຫ້, ໄດ້ສ
ົ ງສານນາງຢຶ່າງໜ
ັ ກແໜ້ນ, ເພາະລາວອຶ່ອນໂຍນ ແລະ ມ
ີ ເມດຕາ
ແລະເປ
ັ ນຜູ້ຢ
ໍ າເກງພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ. ຍ
ົ ກມ
ື ຂວາຂ
້ ນເທ
ິ ງຫ
ົ ວຂອງນາງ ແລະກຶ່າວ
ວຶ່າ: “ຂ້າແດຶ່ອ
ົ ງພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ ພຣະເຈ
ົ້ າຂອງຊາວອ
ິ ດສະລາແອນພ
ໍຶ່ ຂອງຂ້ານ້ ອຍ
ພຣະເຈ
ົ້ າອ
ົ ງສູ ງສຸ ດ ແລະອ
ົ ງຊ
ົ ງຣ
ິ ດອ
ໍ ານາດຍ
ິຶ່ ງໃຫຍຶ່ ຜູ້ຊ
ົ ງໂຜດໃຫ້ທຸກສ
ິຶ່ ງເປ
ັ ນຄ
ື ນ
ມາ ແລະຊ
ົ ງເອ
ີ້ ນຈາກຄວາມມ
ື ດມາສູຶ່ຄວາມສະຫວຶ່າງ ແລະຈາກຄວາມຜ
ິ ດສູຶ່
ຄວາມຈ
ິ ງ ແລະຈາກຄວາມຕາຍເຖ
ິ ງຊ
ີ ວ
ິ ດ. ຈ
ົຶ່ ງອວຍພອນເຈ
ົ້ າຍ
ິ ງສາວຜູ້ນ
ີ້ ຄ
ື ກ
ັ ນ,
ແລະໃຫ້ນາງເປ
ັ ນຄ
ື ນມາ, ແລະຕ
ໍຶ່ ນາງໃໝຶ່ດ້ວຍພຣະວ
ິ ນຍານບ
ໍ ລ
ິ ສຸ ດຂອງເຈ
ົ້ າ,
ແລະໃຫ້ນາງກ
ິ ນເຂ
ົ້ າຈ
ີຶ່ ແຫຶ່ງຊ
ີ ວ
ິ ດຂອງເຈ
ົ້ າ ແລະດ
ືຶ່ ມຈອກແຫຶ່ງພອນຂອງເຈ
ົ້ າ,
ແລະນ
ັ ບນາງກ
ັ ບຄ
ົ ນຂອງເຈ
ົ້ າທ
ີຶ່ ເຈ
ົ້ າເລ
ື ອກ ກຶ່ອນທ
ີຶ່ ສ
ິຶ່ ງທ
ັ ງໝ
ົ ດຈະເກ
ີ ດຂ
້ ນ. ແລະ
ໃຫ້ນາງເຂ
ົ້ າໄປໃນບຶ່ ອນພ
ັ ກຜຶ່ອນຂອງເຈ
ົ້ າ ຊ
ຶ່ ງເຈ
ົ້ າໄດ້ຕຽມໄວ້ສ
ໍ າລ
ັ ບຜູ້ເລ
ື ອກຂອງ
ເຈ
ົ້ າ, ແລະໃຫ້ນາງມ
ີ ຊ
ີ ວ
ິ ດຢູຶ່ໃນຊ
ີ ວ
ິ ດນ
ິ ລ
ັ ນດອນຂອງເຈ
ົ້ າຕະຫລອດໄປ.”
Asenath ກ
ິ ນເບ
ັ້ ຍບ
ໍ ານານແລະ Joseph ກະກຽມທ
່ ຈະອອກ.
9. ແລະ Asenath ປ
ິ ຕ
ິ ຍ
ິ ນດ
ີ ທ
ີຶ່ ຈະໃຫ້ພອນຂອງໂຈເຊ
ັ ບດ້ວຍຄວາມສຸ ກທ
ີຶ່ ຍ
ິຶ່ ງໃຫຍຶ່.
ຈາກນ
ັ້ ນນາງຟ້າວແລຶ່ນຂ
້ ນມາໃນຊ
ັ້ ນສູ ງດ້ວຍຕ
ົ ນເອງ, ແລະ ລ
ົ້ ມລ
ົ ງເທ
ິ ງຕຽງຂອງ
ນາງດ້ວຍຄວາມອຶ່ອນແອ, ເພາະວຶ່ານາງມ
ີ ຄວາມສຸ ກ ແລະ ຄວາມໂສກເສ
ົ້ າ ແລະ
ຄວາມຢ້ານກ
ົ ວອ
ັ ນໃຫຍຶ່ຫລວງ; ແລະເຫ
ືຶ່ ອອອກຢຶ່າງຕ
ໍຶ່ ເນ
ືຶ່ ອງ ເມ
ືຶ່ ອນາງໄດ້ຍ
ິ ນຖ້ອຍ
ຄ
ໍ າເຫລ
ົຶ່ ານ
ີ້ ຈາກໂຢເຊ
ັ ບ, ແລະ ເມ
ືຶ່ ອເພ
ິຶ່ ນໄດ້ເວ
ົ້ າກ
ັ ບນາງໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ເຈ
ົ້ າອ
ົ ງສູ ງສຸ ດ. ແລ້ວນາງກ
ໍ ຮ້ອງໄຫ້ຢຶ່າງຂ
ົ ມຂ
ືຶ່ ນ, ແລະນາງໄດ້ຫ
ັ ນໄປສູຶ່ການອະໄພ
ຈາກພະຂອງນາງທ
ີຶ່ ນາງບ
ໍຶ່ ຍອມຂາບໄຫວ້, ແລະຮູ ບເຄ
ົ າຣ
ົ ບທ
ີຶ່ ນາງປະຖ
ິ້ ມໄວ້ ແລະ
ລ
ໍ ຖ້າເວລາຄ
ໍຶ່ າມາ. ແຕຶ່ໂຢເຊບໄດ້ກ
ິ ນແລະດ
ືຶ່ ມ; ແລະ ເພ
ິຶ່ ນໄດ້ບອກພວກຄ
ົ ນຮ
ັ ບໃຊ້
ຂອງເພ
ິຶ່ ນໃຫ້ແບກມ້າໄປຫາລ
ົ ດຮ
ົ ບຂອງພວກເຂ
ົ າ, ແລະໄປທ
ົຶ່ ວແຜຶ່ນດ
ິ ນ.
ແລະເພນເທຟເຣສເວ
ົ້ າກ
ັ ບໂຢເຊບວຶ່າ: "ຂ
ໍ ໃຫ້ເຈ
ົ້ ານາຍຂອງເຈ
ົ້ າພ
ັ ກຢູຶ່ທ
ີຶ່ ນ
ີ້ ໃນມ
ື້ ນ
ີ້ ,
ແລະຕອນເຊ
ົ້ າເຈ
ົ້ າຈະໄປຕາມທາງຂອງເຈ
ົ້ າ." ແລະໂຢເຊບເວ
ົ້ າວຶ່າ: “ບ
ໍຶ່ ເລ
ີ ຍ ແຕຶ່ມ
ື້
ນ
ີ້ ຂ້ອຍຈະໄປຈາກໄປ ເພາະວຶ່ານ
ີ້ ເປ
ັ ນມ
ື້ ທ
ີຶ່ ພະເຈ
ົ້ າເລ
ີຶ່ ມສ້າງທຸກສ
ິຶ່ ງຂອງພະອ
ົ ງ ແລະ
ໃນມ
ື້ ທ
ີ ແປດ ຂ້ອຍກ
ັ ບມາພ
ັ ກຢູຶ່ທ
ີຶ່ ນ
ີ້ .
Asenath ປະຕ
ິ ເສດເທບພະເຈ
້ າຂອງອຍ
ິ ບແລະ abases ຕນເອງ.
10. ແລະ, ເມ
ືຶ່ ອ ໂຈ ເຊ
ັ ບ ໄດ້ ອອກ ຈາກ ເຮ
ື ອນ ແລ້ວ, ເພນ ເທບ ເຣ
ັ ດ ແລະ ຍາດ
ພ
ີຶ່ ນ້ ອງ ທ
ັ ງ ຫມ
ົ ດ ຂອງ ເພ
ິຶ່ ນ ໄດ້ ອອກ ໄປ ຫາ ມ
ໍ ລະ ດ
ົ ກ ຂອງ ພວກ ເພ
ິຶ່ ນ, ແລະ
ອາ ເສ ນາ ດ ຖ
ື ກ ປະ ໄວ້ ໃຫ້ ຢູຶ່ ຄ
ົ ນ ດຽວ ກ
ັ ບ ຍ
ິ ງ ສາວ ບ
ໍ ລ
ິ ສຸ ດ ເຈ
ັ ດ ຄ
ົ ນ, ບ
ໍຶ່ ມ
ີ
ລາຍ ຊ
ືຶ່ ແລະ ຮ້ອງໄຫ້ ຈ
ົ ນ ຕາເວ
ັ ນ ຕ
ົ ກ; ແລະນາງບ
ໍຶ່ ໄດ້ກ
ິ ນເຂ
ົ້ າຈ
ີຶ່ ແລະບ
ໍຶ່ ດ
ືຶ່ ມນ
ໍ້ າ,
ແຕຶ່ໃນຂະນະທ
ີຶ່ ທຸກຄ
ົ ນນອນຫລ
ັ ບ, ນາງເອງຜູ້ດຽວກ
ໍ ຕ
ືຶ່ ນຂ
້ ນແລະຮ້ອງໄຫ້ ແລະຕ
ີ
ເຕ
ົ້ ານ
ົ ມດ້ວຍມ
ື ເລ
ື້ ອຍໆ. ແລະຫລ
ັ ງຈາກສ
ິຶ່ ງເຫລ
ົຶ່ ານ
ີ້ Asenath ໄດ້ລຸ ກຂ
້ ນຈາກຕຽງ
ນອນຂອງນາງ, ແລະ ໄດ້ລ
ົ ງໄປຈາກຂ
ັ້ ນໄດຢຶ່າງງຽບໆຈາກຊ
ັ້ ນສູ ງ, ແລະ ເມ
ືຶ່ ອມາ
ເຖ
ິ ງປະຕູ ກ
ໍ ໄດ້ພ
ົ ບເຈ
ົ້ າໜ້າທ
ີຶ່ ນອນຢູຶ່ກ
ັ ບລູ ກໆຂອງນາງ; ແລະ ນາງຟ້າວແລຶ່ນລ
ົ ງ
ມາຈາກປະຕູ ຜ້າມຶ່ານໜ
ັ ງທ
ີຶ່ ປ
ົ ກຜ້າກ
ັ້ ງເຕ
ັ ມໄປດ້ວຍເຕ
ົ າອ
ົ ບ ແລະເອ
ົ າມ
ັ ນຂ
້ ນໄປ
ເທ
ິ ງຊ
ັ້ ນສູ ງ ແລະວາງໄວ້ເທ
ິ ງພ
ື້ ນ. ແລະຈາກນ
ັ້ ນນາງກ
ໍ ໄດ້ປ
ິ ດປະຕູ ຢຶ່າງປອດໄພ
ແລະໄດ້ມ
ັ ດປະຕູ ນ
ັ້ ນດ້ວຍກອງເຫ
ຼັ ກຈາກທາງຂ້າງ ແລະຮ້ອງຄາງດ້ວຍສຽງຄກຄ
ື້ ນ
ພ້ ອມກ
ັ ບການຮ້ອງໄຫ້ຢຶ່າງຫລວງຫລາຍ. ແຕຶ່ຍ
ິ ງບ
ໍ ລ
ິ ສຸ ດທ
ີຶ່ ອາເສນາຮ
ັ ກເໜ
ື ອຍ
ິ ງບ
ໍ
ລ
ິ ສຸ ດທ
ັ ງປວງ ເມ
ືຶ່ ອໄດ້ຍ
ິ ນສຽງຮ້ອງຄາງຂອງນາງກ
ໍ ຟ້າວມາທ
ີຶ່ ປະຕູ ຫລ
ັ ງຈາກປຸ ກ
ຍ
ິ ງບ
ໍ ລ
ິ ສຸ ດອ
ີ ກຄ
ົ ນໜ
ຶ່ ງກ
ໍ ໄດ້ປ
ິ ດປາກໄວ້. ແລະ,
ເມ
ືຶ່ ອນາງໄດ້ຍ
ິ ນສຽງຮ້ອງໄຫ້ແລະຮ້ອງໄຫ້ຂອງ Asenath, ນາງເວ
ົ້ າກ
ັ ບນາງ,
ຢ
ື ນຢູຶ່ຂ້າງນອກວຶ່າ: "ແມຶ່ນຫຍ
ັ ງ, ເມຍຂອງຂ້ອຍ, ແລະເປ
ັ ນຫຍ
ັ ງເຈ
ົ້ າຈ
ຶ່ ງໂສກເສ
ົ້ າ?
ແລະສ
ິຶ່ ງທ
ີຶ່ ເປ
ັ ນບ
ັ ນຫາຂອງເຈ
ົ້ າ? ເປ
ີ ດໃຫ້ພວກເຮ
ົ າແລະປຶ່ອຍໃຫ້ພວກເຮ
ົ າ."
ພວກເຮ
ົ າເຫ
ັ ນເຈ
ົ້ າ." ແລະ Asenath ເວ
ົ້ າກ
ັ ບນາງ, ໄດ້ຖ
ື ກປ
ິ ດພາຍໃນ:
"ຄວາມເຈ
ັ ບປວດຢຶ່າງໃຫຍຶ່ຫ
ຼ ວງແລະຮ້າຍແຮງໄດ້ໂຈມຕ
ີ ຫ
ົ ວຂອງຂ້ອຍ,
ແລະຂ້ອຍນອນຢູຶ່ໃນຕຽງຂອງຂ້ອຍ,
ແລະຂ້ອຍບ
ໍຶ່ ສາມາດລຸ ກຂ
້ ນແລະເປ
ີ ດໃຫ້ເຈ
ົ້ າໄດ້,
ເພາະວຶ່າຂ້ອຍມ
ີ ຄວາມອຶ່ອນເພຍໃນແຂນຂາຂອງຂ້ອຍທ
ັ ງຫມ
ົ ດ. ສະນ
ັ້ ນ
ພວກເຈ
ົ້ າແຕຶ່ລະຄ
ົ ນຈ
ົຶ່ ງໄປທ
ີຶ່ ຫ້ອງຂອງນາງ ແລະນອນຫ
ຼັ ບຢູຶ່ ແລະໃຫ້ຂ້ອຍຢູຶ່ຢຶ່າງ
ງຽບໆ.” ແລະ, ເມ
ືຶ່ ອຍ
ິ ງສາວບ
ໍ ລ
ິ ສຸ ດຈາກໄປ, ແຕຶ່ລະຄ
ົ ນໄປຫາຫ້ອງຂອງຕ
ົ ນເອງ,
Asenath ໄດ້ລຸ ກຂ
້ ນແລະເປ
ີ ດປະຕູ ຫ້ອງນອນຂອງນາງຢຶ່າງງຽບໆ,
ແລະເຂ
ົ້ າໄປໃນຫ້ອງທ
ີ ສອງຂອງນາງບຶ່ອນທ
ີຶ່ ຫນ້າເອ
ິ ກຂອງເຄ
ືຶ່ ອງປະດ
ັ ບຂອງນາງຢູຶ່
, ແລະນາງເປ
ີ ດຝາແລະເອ
ົ າສ
ີ ດ
ໍ າແລະ tunic sombre
ທ
ີຶ່ ນາງໃສຶ່ແລະໄວ້ທຸກໃນເວລາທ
ີຶ່ ອ້າຍກ
ົ ກຂອງນາງເສຍຊ
ີ ວ
ິ ດ. ຫ
ຼັ ງຈາກນ
ັ້ ນ, ນາງໄດ້
ຮ
ັ ບເອ
ົ າ tunic ນ
ີ້ , ນາງໄດ້ເອ
ົ າມ
ັ ນເຂ
ົ້ າໄປໃນຫ້ອງຂອງນາງ, ແລະອ
ີ ກເທ
ືຶ່ ອຫນ
ຶ່ ງໄດ້
ປ
ິ ດປະຕູ ຢຶ່າງປອດໄພ, ແລະເອ
ົ າສະຖານທ
ີຶ່ ຈາກຂ້າງ. ສະນ
ັ້ ນ, ນາງອາເສນາຖາຈ
ຶ່ ງ
ໄດ້ປ
ົ ດອາຊະນະລາດອອກ, ນຸຶ່ ງເສ
ື້ ອຜ້າໄວ້ອາໄລ, ແລະໄດ້ປ
ົ ດສາຍແຂນທອງອອກ
ແລະເອ
ົ າເຊ
ື ອກມ
ັ ດຕ
ົ ວນາງອອກ ແລະເອ
ົ າເຊ
ື ອກມ
ັ ດອອກຈາກຫ
ົ ວຂອງນາງ,
ແລະເຄ
ືຶ່ ອງດາມກ
ໍ ຄ
ື ກ
ັ ນ.
ສາຍຕຶ່ອງໂສ້ຈາກມ
ື ຂອງນາງແລະຕ
ີ ນຂອງນາງທ
ັ ງຫມ
ົ ດໄດ້ຖ
ື ກວາງໄວ້ເທ
ິ ງພ
ື້ ນເຮ
ື
ອນ. ແລ້ວນາງກ
ໍ ເອ
ົ າເສ
ື້ ອຄຸ ມທ
ີຶ່ ນາງເລ
ື ອກ ແລະສາຍຮ
ັ ດທອງແລະເຄ
ືຶ່ ອງນຸຶ່ ງຫ
ົຶ່ ມ
ແລະເຄ
ືຶ່ ອງປະດ
ັ ບຂອງນາງ ແລະນາງໄດ້ໂຍນພວກເຂ
ົ າອອກທາງປຶ່ອງຢ້ຽມທ
ີຶ່ ແນມ
ໄປທາງທ
ິ ດເໜ
ື ອ ເພ
ືຶ່ ອໃຫ້ຄ
ົ ນຍາກຈ
ົ ນ. ແລະຈາກນ
ັ້ ນນາງໄດ້ເອ
ົ າພະທ
ັ ງໝ
ົ ດຂອງ
ນາງທ
ີຶ່ ຢູຶ່ໃນຫ້ອງຂອງນາງ, ພຣະຄ
ໍ າແລະເງ
ິ ນທ
ີຶ່ ບ
ໍຶ່ ມ
ີ ຕ
ົ ວເລກ, ແລະຫ
ັ ກເປ
ັ ນຊ
ິ້ ນ,
ແລະໂຍນມ
ັ ນອອກທາງປຶ່ອງຢ້ຽມໃຫ້ຄ
ົ ນທຸກຍາກ ແລະຄ
ົ ນຂ
ໍ ທານ.
ແລະອ
ີ ກເທ
ືຶ່ ອຫນ
ຶ່ ງ, Asenath ໄດ້ເອ
ົ າອາຫານຂອງກະສ
ັ ດຂອງນາງ, ໄຂມ
ັ ນ, ປາ,
ແລະເນ
ື້ ອຫນ
ັ ງຂອງ heifer, ແລະເຄ
ືຶ່ ອງບູ ຊາທ
ັ ງຫມ
ົ ດຂອງພຣະຂອງນາງ,
ແລະພາຊະນະຂອງເຫລ
ົ້ າທ
ີຶ່ ເຮ
ັ ດຈາກ libation,
ແລະໂຍນມ
ັ ນທ
ັ ງຫມ
ົ ດຜຶ່ານປຶ່ອງຢ້ຽມທ
ີຶ່ ເບ
ິຶ່ ງໄປທາງທ
ິ ດເຫນ
ື ອເປ
ັ ນອາຫານສ
ໍ າລ
ັ ບ
ຫມາ. . 2 ແລະ ຫລ
ັ ງຈາກສ
ິຶ່ ງເຫລ
ົຶ່ ານ
ີ້ ແລ້ວ ນາງໄດ້ເອ
ົ າຜ້າປ
ົ ກໜ
ັ ງທ
ີຶ່ ບ
ັ ນຈຸ ເຂ
ົ້ າ
ໜ
ົ ມອ
ົ ມ ແລະ ຖອກໃສຶ່ພ
ື້ ນ; ແລະ ຈາກ ນ
ັ້ ນ ນາງ ໄດ້ ເອ
ົ າ ຜ້າ ກະສອບ ແລະ ມ
ັ ດ
ແອວ; ແລະ ນາງໄດ້ຖອດຕາໜຶ່າງຂອງຜ
ົ ມອອກຈາກຫ
ົ ວຂອງນາງ ແລະໄດ້ເອ
ົ າ
ຂ
ີ້ ເຖ
ົຶ່ າໃສຶ່ເທ
ິ ງຫ
ົ ວຂອງນາງ. ແລະນາງໄດ້ກອດຂ
ີ້ ຝຸຶ່ນໃສຶ່ພ
ື້ ນ, ແລະ ໄດ້ລ
ົ້ ມລ
ົ ງເທ
ິ ງ
ເຕ
ົ າເຜ
ົ າ ແລະຕ
ີ ເຕ
ົ້ ານ
ົ ມຂອງນາງຢູຶ່ສະເໝ
ີ ດ້ວຍມ
ື ຂອງນາງ ແລະ ຮ້ອງໄຫ້
ຕະຫ
ຼ ອດຄ
ື ນຈ
ົ ນຮອດເຊ
ົ້ າ. ແລະ, ເມ
ືຶ່ ອ Asenath
ລຸ ກຂ
້ ນໃນຕອນເຊ
ົ້ າແລະໄດ້ເຫ
ັ ນ, ແລະເບ
ິຶ່ ງແມ! ເຕ
ົ າອ
ົ ບຢູຶ່ລຸຶ່ມຂອງນາງເປ
ັ ນດ
ິ ນ
ໜຽວຈາກນ
ໍ້ າຕາຂອງນາງ, ນາງໄດ້ລ
ົ້ ມລ
ົ ງເທ
ິ ງໜ້າຂອງນາງອ
ີ ກເທ
ືຶ່ ອໜ
ຶ່ ງຈ
ົ ນຕາ
ເວ
ັ ນຕ
ົ ກ. ດ
ັຶ່ ງນ
ັ້ ນ, Asenath ໄດ້ເຮ
ັ ດເປ
ັ ນເວລາເຈ
ັ ດວ
ັ ນ, ບ
ໍຶ່ ໄດ້ລ
ົ ດຊາດຫຍ
ັ ງ.
Asenath ຕກລງທ
່ ຈະອະທ
ິ ຖານຫາພຣະເຈ
້ າຂອງຊາວເຮ
ັ ບເຣ.
11. ແລະໃນວ
ັ ນທ
ີ 8 ເມ
ືຶ່ ອຮຸຶ່ງອາລຸ ນມາ ແລະຝູ ງນ
ົ ກກ
ໍ ຮ້ອງສຽງດ
ັ ງຢູຶ່ແລ້ວ ແລະ
ໝາເຫ
ົຶ່ າຢູຶ່ທ
ີຶ່ ຄ
ົ ນຍຶ່າງຜຶ່ານໄປນ
ັ້ ນ ນາງອາເສນາດໄດ້ຍ
ົ ກຫ
ົ ວຂ
້ ນຈາກພ
ື້ ນເລ
ັ ກນ້ ອຍ
ແລະຂ
ີ້ ຕ
ົ ມທ
ີຶ່ ນາງນ
ັຶ່ ງຢູຶ່ ເພາະນາງອ
ິ ດເມ
ືຶ່ ອຍຫລາຍ. ແລະ ໄດ້ ສູ ນ ເສຍ ອ
ໍ າ ນາດ
ຂອງ ແຂນ ຂາ ຂອງ ນາງ ຈາກ ຄວາມ ອ
ັ ບ ອາຍ ອ
ັ ນ ຍ
ິຶ່ ງ ໃຫຍຶ່ ຂອງ ນາງ; ເພາະ
Asenath ອຶ່ອນເພຍ ແລະ ອຶ່ອນເພຍ ແລະ ກ
ໍ າລ
ັ ງຂອງນາງກ
ໍ ຂາດ, ແລະ
ຈາກນ
ັ້ ນນາງກ
ໍ ຫ
ັ ນໜ້າໄປຫາກ
ໍ າແພງ,
ນ
ັຶ່ ງຢູຶ່ໃຕ້ປຶ່ອງຢ້ຽມທ
ີຶ່ ເບ
ິຶ່ ງໄປທາງທ
ິ ດຕາເວ
ັ ນອອກ; ແລະ ຫ
ົ ວ ຂອງ ນາງ ໄດ້ ວາງ
ໄວ້ ເທ
ິ ງ ເອ
ິ ກ ຂອງ ນາງ, twining ນ
ິ້ ວ ມ
ື ຂອງ ນາງ ໄວ້ ເທ
ິ ງ ຫ
ົ ວ ເຂ
ົຶ່ າ ສ
ິ ດ ຂອງ
ນາງ; ແລະ ປາກຂອງນາງໄດ້ປ
ິ ດ, ແລະ ນາງບ
ໍຶ່ ໄດ້ເປ
ີ ດມ
ັ ນໃນລະຫວຶ່າງເຈ
ັ ດວ
ັ ນ
ແລະ ໃນລະຫວຶ່າງເຈ
ັ ດຄ
ື ນແຫຶ່ງຄວາມອ
ັ ບອາຍຂອງນາງ. ແລະນາງໄດ້ເວ
ົ້ າໃນໃຈ
ຂອງນາງໂດຍບ
ໍຶ່ ເປ
ີ ດປາກວຶ່າ: “ຂ້ານ້ ອຍຜູ້ຕ
ໍຶ່ າຕ້ອຍຂ້າພະເຈ
ົ້ າຈະເຮ
ັ ດແນວໃດ, ຫ
ຼື
ຂ້າພະເຈ
ົ້ າຈະໄປໃສ? ແລະໃນຕ
ໍຶ່ ໄປນ
ີ້ ຂ້າພະເຈ
ົ້ າຈະຊອກຫາບຶ່ ອນລ
ີ້ ໄພກ
ັ ບໃຜອ
ີ ກ, ຫ
ຼື
ຂ້າພະເຈ
ົ້ າຈະເວ
ົ້ າກ
ັ ບຜູ້ໃດ, ເວ
ີ ຈ
ິ ນໄອແລນທ
ີຶ່ ເປ
ັ ນ. ເປ
ັ ນເດ
ັ ກກ
ໍ າພ້ າທ
ີຶ່ ໂດດດຶ່ຽວ
ແລະຖ
ື ກຄ
ົ ນທ
ັ ງປວງຖ
ື ກປະຖ
ິ້ ມ ແລະຖ
ື ກກຽດຊ
ັ ງບ
ໍ ?ບ
ັ ດນ
ີ້
ທຸກຄ
ົ ນໄດ້ມາກຽດຊ
ັ ງເຮ
ົ າ, ແລະໃນບ
ັ ນດາພວກນ
ີ້ ແມຶ່ນແຕຶ່ພ
ໍຶ່
ແລະແມຶ່ຂອງຂ້ອຍ, ເພາະວຶ່າຂ້ອຍໄດ້ຖ
ິ້ ມພຣະຊ
ົ ນຂອງພະເຈ
ົ້ າດ້ວຍຄວາມກຽດຊ
ັ ງ
ແລະປະຖ
ິ້ ມພວກເຂ
ົ າ ແລະໄດ້ມອບໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກ. ເພາະພ
ໍຶ່ ແລະແມຶ່ຂອງຂ້າພະ
ເຈ
ົ້ າໄດ້ເວ
ົ້ າວຶ່າ: “ອາເສນາດບ
ໍຶ່ ແມຶ່ນລູ ກສາວຂອງພວກເຮ
ົ າ.” ແຕຶ່ຍາດພ
ີຶ່ ນ້ ອງທ
ັ ງ
ປວງຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ມາກຽດຊ
ັ ງຂ້າພະເຈ
ົ້ າແລະຄ
ົ ນທ
ັ ງປວງ, ເພາະວຶ່າຂ້າພະເຈ
ົ້ າ
ໄດ້ໃຫ້ພຣະຂອງພວກເຂ
ົ າພ
ິ ຈາລະນາ, ແລະຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ກຽດຊ
ັ ງ. ທຸກຄ
ົ ນແລະທຸກ
ຄ
ົ ນທ
ີຶ່ ອວດຂ້ອຍ, ແລະບ
ັ ດນ
ີ້ ໃນຄວາມອ
ັ ບອາຍຂອງເຮ
ົ ານ
ີ້ ຂ້ອຍໄດ້ຖ
ື ກທຸກຄ
ົ ນກຽດ
ຊ
ັ ງ ແລະພວກເຂ
ົ າປ
ິ ຕ
ິ ຍ
ິ ນດ
ີ ກ
ັ ບຄວາມທຸກລ
ໍ າບາກຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າ, ແຕຶ່ພຣະຜູ້
ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າແລະພຣະເຈ
ົ້ າຂອງໂຢເຊ
ັ ບຜູ້ຍ
ິຶ່ ງໃຫຍຶ່ກຽດຊ
ັ ງທຸກຄ
ົ ນທ
ີຶ່ ຂາບໄຫວ້ຮູ ບເຄ
ົ າ
ລ
ົ ບ, ເພາະວຶ່າພຣະອ
ົ ງເປ
ັ ນພຣະເຈ
ົ້ າອ
ິ ດສາ. ແລະເປ
ັ ນຕາຢ້ານ, ດ
ັຶ່ ງທ
ີຶ່ ຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້
ຍ
ິ ນ, ຕ
ໍຶ່ ກ
ັ ບທຸກຄ
ົ ນທ
ີຶ່ ນະມ
ັ ດສະການພຣະແປກປະຫລາດ; ລາວໄດ້ກຽດຊ
ັ ງຂ້າພະ
ເຈ
ົ້ າຈາກໃສ, ເພາະວຶ່າຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ນະມ
ັ ດສະການຄ
ົ ນຕາຍແລະຄ
ົ ນຫູຫນວກຮູ ບ
ປ
ັ້ ນແລະເປ
ັ ນພອນໃຫ້ແກຶ່ເຂ
ົ າ. ແຕຶ່ບ
ັ ດນ
ີ້ ຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ຫລ
ີ ກລ້ຽງການເສຍສະລະ
ຂອງພວກເຂ
ົ າ, ແລະ ປາກຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ຫຶ່າງໄກຈາກໂຕະຂອງພວກເຂ
ົ າ,
ແລະ ຂ້າພະເຈ
ົ້ າບ
ໍຶ່ ມ
ີ ຄວາມກ້າຫານທ
ີຶ່ ຈະຮ້ອງຫາອ
ົ ງພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າແຫຶ່ງສະຫວ
ັ ນ,
ພຣະຜູ້ສູ ງສຸ ດ ແລະ ມ
ີ ອ
ໍ ານາດຂອງໂຢເຊ
ັ ບຜູ້ມ
ີ ອ
ໍ ານາດ, ເພາະວຶ່າປາກຂອງຂ້າພະ
ເຈ
ົ້ າເປ
ັ ນມ
ົ ນລະພ
ິ ດ. ການເສຍສະລະຂອງ idols ໄດ້. ແຕຶ່ຂ້ອຍໄດ້ຍ
ິ ນຫລາຍຄ
ົ ນ
ເວ
ົ້ າວຶ່າ ພຣະເຈ
ົ້ າຂອງຊາວເຮ
ັ ບເຣ
ີ ເປ
ັ ນພຣະເຈ
ົ້ າທ
ີຶ່ ແທ້ຈ
ິ ງ, ແລະເປ
ັ ນພຣະເຈ
ົ້ າທ
ີຶ່ ຊ
ົ ງ
ພຣະຊ
ົ ນ, ແລະເປ
ັ ນພຣະເຈ
ົ້ າທ
ີຶ່ ເມດຕາສ
ົ ງສານ ແລະອ
ົ ດທ
ົ ນດ
ົ ນນານ ແລະເຕ
ັ ມໄປ
ດ້ວຍຄວາມເມດຕາ ແລະອຶ່ອນໂຍນ, ແລະຜູ້ທ
ີຶ່ ບ
ໍຶ່ ຄ
ິ ດເຖ
ິ ງບາບຂອງຄ
ົ ນທ
ີຶ່ ເຮ
ັ ດ
ບາບ. ຖຶ່ອມຕ
ົ ວ, ແລະ ໂດຍສະເພາະຂອງຜູ້ທ
ີຶ່ ເຮ
ັ ດບາບໃນຄວາມໂງຶ່ຈ້າ, ແລະ
ບ
ໍຶ່ ຕ
ັ ດສ
ິ ນຄວາມຜ
ິ ດກ
ົ ດໝາຍໃນເວລາແຫຶ່ງຄວາມທຸກທ
ໍ ລະມານຂອງຜູ້ຊາຍທ
ີຶ່ ທຸ
ກທ
ໍ ລະມານ; ຕາມນ
ັ້ ນແລ້ວ ເຮ
ົ າຄ
ື ກ
ັ ນ ຜູ້ຖຶ່ອມຕ
ົ ວຈະກ້າຫານ ແລະຈະຫ
ັ ນໄປຫາ
ລາວ ແລະສະແຫວງຫາທ
ີຶ່ ລ
ີ້ ໄພກ
ັ ບລາວ ແລະສາລະພາບບາບທ
ັ ງໝ
ົ ດຂອງຂ້ອຍຕ
ໍຶ່
ລາວ ແລະຖອກຄ
ໍ າຮ້ອງຟ້ອງຂອງຂ້ອຍອອກຕ
ໍຶ່ ໜ້າລາວ ແລະລາວຈະມ
ີ ຄວາມ
ເມດຕາຕ
ໍຶ່ ຄວາມທຸກຂອງຂ້ອຍ. ເພາະໃຜຈະຮູ້ວຶ່າລາວຈະເຫ
ັ ນຄວາມອ
ັ ບອາຍຂອງ
ຂ້ອຍນ
ີ້ ແລະຄວາມໂສກເສ
ົ້ າຂອງຈ
ິ ດວ
ິ ນຍານຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າ ແລະ ຄວາມສ
ົ ງສານ
ຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າ, ແລະ ຈະເຫ
ັ ນການເປ
ັ ນເດ
ັ ກກ
ໍ າພ້ າຂອງຄວາມຊ
ົຶ່ ວຮ້າຍ ແລະ
ຄວາມບ
ໍ ລ
ິ ສຸ ດຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ ານ
ໍ າອ
ີ ກ ແລະ ປ
ົ ກປ້ອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າ? ເພາະວຶ່າ, ດ
ັຶ່ ງທ
ີຶ່ ຂ້າ
ພະເຈ
ົ້ າໄດ້ຍ
ິ ນ, ລາວເປ
ັ ນພ
ໍຶ່ ຂອງເດ
ັ ກກ
ໍ າພ້ າ ແລະ ເປ
ັ ນການປອບໃຈຄ
ົ ນທ
ີຶ່ ຖ
ື ກຂ
ົຶ່ ມ
ເຫ
ັ ງ ແລະ ເປ
ັ ນຜູ້ຊຶ່ວຍເຫ
ຼື ອຜູ້ຖ
ື ກຂ
ົຶ່ ມເຫ
ັ ງ. ແຕຶ່ເຖ
ິ ງຢຶ່າງໃດກ
ໍ ຕາມ, ຂ້າພະເຈ
ົ້ າກ
ໍ ຄ
ື
ຜູ້ຖຶ່ອມຕ
ົ ວຈະກ້າຫານ ແລະຈະຮ້ອງຫາລາວ. ແລ້ວນາງອາເສນາກ
ໍ ລຸ ກຂ
້ ນຈາກ
ກ
ໍ າແພງບຶ່ອນທ
ີຶ່ ນາງນ
ັຶ່ ງຢູຶ່ ແລະຍ
ົ ກຕ
ົ ວຂ
້ ນຄຸ ເຂ
ົຶ່ າໄປທາງທ
ິ ດຕາເວ
ັ ນອອກ ແລະ
ແນມຕາໄປຫາສະຫວ
ັ ນ ແລະເປ
ີ ດປາກເວ
ົ້ າກ
ັ ບພຣະເຈ
ົ້ າວຶ່າ:
ການອະທ
ິ ຖານຂອງ Asenath
12. ຄ
ໍ າອະທ
ິ ດຖານແລະສາລະພາບຂອງ Asenath:
"ພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າພຣະເຈ
ົ້ າຂອງຄວາມຊອບທ
ໍ າ,
ຜູ້ສ້າງອາຍຸແລະໃຫ້ຊ
ີ ວ
ິ ດຂອງທຸກສ
ິຶ່ ງ,
ຜູ້ທ
ີຶ່ ໃຫ້ລ
ົ ມຫາຍໃຈຂອງຊ
ີ ວ
ິ ດເພ
ືຶ່ ອການສ້າງຕ
ັ້ ງຂອງທຶ່ານ,
ຜູ້ທ
ີຶ່ ໄດ້ນ
ໍ າເອ
ົ າສ
ິຶ່ ງທ
ີຶ່ ເບ
ິຶ່ ງບ
ໍຶ່ ເຫ
ັ ນອອກໄປສູຶ່ຄວາມສະຫວຶ່າງ, ຜູ້ທ
ີຶ່ ສ້າງ. ທຸກສ
ິຶ່ ງທຸກ
ຢຶ່າງ ແລະໄດ້ເຮ
ັ ດໃຫ້ສ
ິຶ່ ງທ
ີຶ່ ບ
ໍຶ່ ໄດ້ປະກ
ົ ດຂ
້ ນ, ຜູ້ໄດ້ຍ
ົ ກຟ້າສະຫວ
ັ ນ ແລະສະຖານທ
ີຶ່
ແຜຶ່ນດ
ິ ນໂລກເທ
ິ ງໜ້ານ
ໍ້ າ, ຜູ້ທ
ີຶ່ ສ້ອມແປງກ້ອນຫ
ີ ນໃຫຍຶ່ຢູຶ່ເທ
ິ ງເຫວເລ
ິ ກຂອງນ
ໍ້ າ,
ຊ
ຶ່ ງຈະບ
ໍຶ່ ຈ
ົ ມຢູຶ່ໃຕ້ນ
ໍ້ າ, ແຕຶ່ຈະເຮ
ັ ດຕາມພຣະປະສ
ົ ງຂອງພຣະອ
ົ ງຈ
ົ ນເຖ
ິ ງທ
ີຶ່ ສຸ ດ.
ເພາະວຶ່າພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ, ກຶ່າວພຣະຄ
ໍ າແລະທຸກສ
ິຶ່ ງທຸກຢຶ່າງໄດ້ເກ
ີ ດຂ
້ ນ, ແລະພຣະ
ຄ
ໍ າຂອງທຶ່ານ, ພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ, ເປ
ັ ນຊ
ີ ວ
ິ ດຂອງສ
ັ ດທ
ັ ງຫມ
ົ ດຂອງພຣະອ
ົ ງ, ຂ້າພະ
ເຈ
ົ້ າໄດ້ຫນ
ີ ໄປບຶ່ ອນລ
ີ້ ໄພ, ຂ້າພະເຈ
ົ້ າຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າ, ຈາກນ
ີ້ ໄປ, ຂ້າພະເຈ
ົ້ າຈະຮ້ອງ
ຫາພຣະອ
ົ ງ. , ແລະຂ້າພະເຈ
ົ້ າຈະສາລະພາບບາບຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າ, ຂ້າພະເຈ
ົ້ າຈະ
ຖອກເທອອກຄ
ໍ າຮ້ອງສະຫມ
ັ ກຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າ, ພຣະອາຈານ, ແລະຂ້າພະເຈ
ົ້ າຈະ
ເປ
ີ ດເຜ
ີ ຍໃຫ້ທຶ່ານຄວາມຊ
ົຶ່ ວຮ້າຍຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າ, ຂ້າພະເຈ
ົ້ າ, ຂ
ໍ ໃຫ້ຂ້າພະເຈ
ົ້ າ,
ເພາະວຶ່າຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ເຮ
ັ ດບາບຫ
ຼ າຍຕ
ໍຶ່ ທຶ່ານ, ຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ເຮ
ັ ດຜ
ິ ດກ
ົ ດຫມາຍແລະ
ຄວາມຊ
ົຶ່ ວຮ້າຍ, ເຮ
ົ າໄດ້ເວ
ົ້ າໃນສ
ິຶ່ ງທ
ີຶ່ ບ
ໍຶ່ ຄວນເວ
ົ້ າ, ແລະ ຄວາມຊ
ົຶ່ ວຮ້າຍໃນສາຍພຣະ
ເນດຂອງພຣະອ
ົ ງ; ພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ, ປາກຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າ, ໄດ້ຖ
ື ກມ
ົ ນລະພ
ິ ດຈາກ
ເຄ
ືຶ່ ອງບູ ຊາຂອງຮູ ບເຄ
ົ າລ
ົ ບຂອງຊາວເອຢ
ິ ບ, ແລະ ຈາກໂຕະຂອງພຣະຂອງພວກ
ເຂ
ົ າ: ຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ເຮ
ັ ດບາບ, ພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ, ຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ເຮ
ັ ດບາບ.
ສາຍຕາຂອງເຈ
ົ້ າ, ທ
ັ ງໃນຄວາມຮູ້ແລະຄວາມບ
ໍຶ່ ຮູ້,
ຂ້ອຍໄດ້ເຮ
ັ ດຄວາມຊ
ົຶ່ ວຊ້າໃນການນະມ
ັ ດສະການຮູ ບເຄ
ົ າຣ
ົ ບທ
ີຶ່ ຕາຍແລ້ວແລະຫູຫ
ນວກ, ແລະຂ້ອຍບ
ໍຶ່ ສ
ົ ມຄວນທ
ີຶ່ ຈະເປ
ີ ດປາກຂອງເຈ
ົ້ າ, ພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ,
ຂ້ອຍເປ
ັ ນລູ ກສາວ Asenath ຂອງປະໂລຫ
ິ ດ Pentephres, ຜູ້ບ
ໍ ລ
ິ ສຸ ດແລະລາຊ
ິ ນ
ີ ,
ຜູ້ທ
ີຶ່ ເຄ
ີ ຍມ
ີ ຄວາມຈອງຫອງ ແລະຈອງຫອງ ແລະເປ
ັ ນຜູ້ທ
ີຶ່ ຈະເລ
ີ ນຮຸຶ່ງເຮ
ື ອງໃນ
ຄວາມຮ
ັຶ່ ງມ
ີ ຂອງພ
ໍຶ່ ຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າເໜ
ື ອມະນຸ ດທ
ັ ງປວງ, ແຕຶ່ບ
ັ ດນ
ີ້ ເປ
ັ ນເດ
ັ ກ
ກ
ໍ າພ້ າທ
ີຶ່ ໂດດດຶ່ຽວ ແລະຖ
ື ກປະຖ
ິ້ ມຈາກມະນຸ ດທ
ັ ງປວງ. ຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ຫນ
ີ ໄປຫາ
ພຣະອ
ົ ງ, ພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ, ແລະຂ້າພະເຈ
ົ້ າຂ
ໍ ຮ້ອງໃຫ້ທຶ່ານ, ແລະຂ້າພະເຈ
ົ້ າຈະຮ້ອງ
ໄຫ້ກ
ັ ບທຶ່ານ. ປ
ົ ດປຶ່ອຍຂ້າພະເຈ
ົ້ າຈາກພວກເຂ
ົ າທ
ີຶ່ ໄລຶ່ຕາມຂ້າພະເຈ
ົ້ າ. ອາຈານ,
ກຶ່ອນທ
ີຶ່ ຂ້ອຍຈະຖ
ື ກເອ
ົ າໄປໂດຍພວກເຂ
ົ າ; ເພາະວຶ່າເປ
ັ ນເດ
ັ ກນ້ ອຍໃນຄວາມຢ້ານ
ກ
ົ ວບາງຄ
ົ ນໄດ້ຫນ
ີ ໄປຫາພ
ໍຶ່ ແລະແມຶ່ຂອງຕ
ົ ນ, ແລະພ
ໍຶ່ ຂອງຕ
ົ ນຂອງຕ
ົ ນອອກມ
ື
ຂອງຕ
ົ ນແລະຈ
ັ ບເຂ
ົ າຂ
້ ນກ
ັ ບເຕ
ົ້ ານ
ົ ມຂອງເຂ
ົ າເຈ
ົ້ າເຮ
ັ ດແນວໃດ. ພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ,
ຢຽດມ
ື ທ
ີຶ່ ບ
ໍຶ່ ເປ
ັ ນມ
ົ ນລະພ
ິ ດແລະຂ
ີ້ ຮ້າຍຂອງພຣະອ
ົ ງອອກມາເທ
ິ ງຂ້າພະເຈ
ົ້ າຄ
ື ກ
ັ ບພ
ໍຶ່
ທ
ີຶ່ ຮ
ັ ກລູ ກ, ແລະຈ
ັ ບຂ້າພະເຈ
ົ້ າອອກຈາກມ
ື ຂອງສ
ັ ດຕູ ທ
ີຶ່ ຍ
ິຶ່ ງໃຫຍຶ່. ສ
ໍ າລ
ັ ບ lo! ສ
ິ ງໂຕ
ໃນສະໄໝບູ ຮານແລະປຶ່າສະຫງວນແລະໂຫດຮ້າຍໄດ້ໄລຶ່ຕາມຂ້າພະເຈ
ົ້ າ, ເພາະວຶ່າ
ພຣະອ
ົ ງເປ
ັ ນພ
ໍຶ່ ຂອງພຣະຂອງຊາວເອຢ
ິ ບ, ແລະພຣະຂອງການ maniacs ເປ
ັ ນລູ ກ
ຂອງເຂ
ົ າ, ແລະຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ມາຊ
ັ ງພວກເຂ
ົ າ, ແລະຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ປະຖ
ິ້ ມໄວ້ກ
ັ ບ
ພວກເຂ
ົ າ, ເພາະວຶ່າ. ພວກເຂ
ົ າເປ
ັ ນລູ ກຂອງສ
ິ ງ, ແລະຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ຂ
ັ ບໄລຶ່ພຣະ
ຂອງຊາວອ
ີ ຢ
ິ ບທ
ັ ງໝ
ົ ດອອກຈາກເຮ
ົ າ ແລະໄດ້ຂ
ັ ບໄລຶ່ພວກເຂ
ົ າໄປ, ແລະ ສ
ິ ງໂຕຫ
ຼື
ມານຍາພ
ໍຶ່ ຂອງພວກເຂ
ົ າ, ໃນຄວາມຄຽດແຄ້ນຕ
ໍຶ່ ຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ພະຍາຍາມກ
ື ນຂ້າ
ພະເຈ
ົ້ າ. ແຕຶ່ພຣະອ
ົ ງ, ພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ, ປ
ົ ດປຶ່ອຍຂ້າພະເຈ
ົ້ າຈາກມ
ື ຂອງພຣະອ
ົ ງ,
ແລະຂ້າພະເຈ
ົ້ າຈະໄດ້ຮ
ັ ບການຊຶ່ອຍໃຫ້ລອດຈາກປາກຂອງພຣະອ
ົ ງ,
ຢ້ານວຶ່າພຣະອ
ົ ງຈະຈ
ີ ກຂ້າພະເຈ
ົ້ າອອກເປ
ັ ນຕຶ່ອນແລະໂຍນຂ້າພະເຈ
ົ້ າເຂ
ົ້ າໄປໃນແ
ປວໄຟຂອງໄຟ, ແລະໄຟໄດ້ຂ
ັ ບໄລຶ່ຂ້າພະເຈ
ົ້ າເຂ
ົ້ າໄປໃນພາຍຸ,
ແລະພະຍຸໄດ້ຊະນະຂ້າພະເຈ
ົ້ າໃນຄວາມມ
ື ດ. ແລະໂຍນຂ້າພະເຈ
ົ້ າລ
ົ ງໄປໃນຄວາມ
ເລ
ິ ກຂອງທະເລ, ແລະສ
ັ ດຮ້າຍທ
ີຶ່ ເປ
ັ ນນ
ິ ດຈາກທ
ີຶ່ ເປ
ັ ນນ
ິ ດກ
ື ນຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄປ, ແລະ
ຂ້າພະເຈ
ົ້ າຈະຕາຍຕະຫ
ຼ ອດໄປ. ປ
ົ ດປຶ່ອຍຂ້າພະເຈ
ົ້ າ, ພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ,
ກຶ່ອນທ
ີຶ່ ສ
ິຶ່ ງທ
ັ ງຫມ
ົ ດເຫ
ຼົຶ່ ານ
ີ້ ຈະມາຮອດຂ້າພະເຈ
ົ້ າ; ຂ
ໍ ໂຜດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍແດຶ່
ພຣະອາຈານເອ
ີ ຍ, ຄ
ົ ນທ
ີຶ່ ໂດດດຶ່ຽວ ແລະບ
ໍຶ່ ມ
ີ ບຶ່ ອນປ້ອງກ
ັ ນ,
ເພາະພ
ໍຶ່ ແລະແມຶ່ຂອງຂ້ອຍໄດ້ປະຕ
ິ ເສດຂ້ານ້ ອຍ ແລະກຶ່າວວຶ່າ,
'ອາເສນາດບ
ໍຶ່ ແມຶ່ນລູ ກສາວຂອງພວກເຮ
ົ າ,'
ເພາະຂ້ານ້ ອຍໄດ້ທ
ໍ າລາຍພຣະຂອງພວກເພ
ິຶ່ ນເປ
ັ ນຕຶ່ອນໆ
ແລະໄດ້ປະຖ
ິ້ ມພວກເຂ
ົ າໄປ ເພາະພຣະອ
ົ ງໄດ້ກຽດຊ
ັ ງພວກເຂ
ົ າທ
ັ ງໝ
ົ ດ. ແລະບ
ັ ດ
ນ
ີ້ ຂ້າພະເຈ
ົ້ າເປ
ັ ນເດ
ັ ກກ
ໍ າພ້ າແລະເປ
ົຶ່ າຫວຶ່າງ, ແລະຂ້າພະເຈ
ົ້ າບ
ໍຶ່ ມ
ີ ຄວາມຫວ
ັ ງອ
ືຶ່ ນ
ນອກຈາກທຶ່ານ. ພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ, ຫ
ຼື ບຶ່ອນລ
ີ້ ໄພອ
ືຶ່ ນຊຶ່ວຍຄວາມເມດຕາຂອງເຈ
ົ້ າ,
ເພ
ືຶ່ ອນຂອງມະນຸ ດ,
ເພາະວຶ່າເຈ
ົ້ າພຽງແຕຶ່ເປ
ັ ນພ
ໍຶ່ ຂອງເດ
ັ ກກ
ໍ າພ້ າແລະເປ
ັ ນແຊ້ມຂອງຜູ້ຖ
ື ກຂ
ົຶ່ ມເຫ
ັ ງແ
ລະເປ
ັ ນຜູ້ຊຶ່ວຍຂອງຜູ້ຖ
ື ກຂ
ົຶ່ ມເຫ
ັ ງ. ຂ
ໍ ຊ
ົ ງໂຜດເມດຕາຂ້າພະເຈ
ົ້ າພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ,
ແລະຮ
ັ ກສາຂ້າພະເຈ
ົ້ າບ
ໍ ລ
ິ ສຸ ດແລະເວ
ີ ຈ
ິ ນໄອແລນ, ປະຖ
ິ້ ມໄວ້ແລະເດ
ັ ກກ
ໍ າພ້າ,
ເພາະວຶ່າພຣະອ
ົ ງພຽງແຕຶ່ເປ
ັ ນພ
ໍຶ່ ທ
ີຶ່ ຫວານຊ
ືຶ່ ນແລະທ
ີຶ່ ດ
ີ ແລະອຶ່ອນໂຍນ. ພະອ
ົ ງເຈ
ົ້ າ
ຜູ້ໃດເປ
ັ ນພ
ໍຶ່ ທ
ີຶ່ ຫວານຊ
ືຶ່ ນ ແລະດ
ີ ຄ
ື ກ
ັ ບພະອ
ົ ງ? ສ
ໍ າລ
ັ ບ lo!
ບ້ ານທ
ັ ງໝ
ົ ດຂອງເພນເທບເຣສບ
ິ ດາຂອງຂ້ອຍທ
ີຶ່ ເພ
ິຶ່ ນໄດ້ມອບໃຫ້ຂ້ອຍເປ
ັ ນມ
ໍ ລະ
ດ
ົ ກແມຶ່ນສ
ໍ າລ
ັ ບເວລາແລະຫາຍໄປ; ແຕຶ່ເຮ
ື ອນຂອງມ
ໍ ລະດ
ົ ກຂອງພຣະອ
ົ ງ, ພຣະຜູ້
ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ, ບ
ໍຶ່ ເສ
ືຶ່ ອມໂຊມແລະນ
ິ ລ
ັ ນດອນ.
ການອະທ
ິ ດຖານຂອງ Asenath (ຕ
ໍ່ )
13. “ພຣະອ
ົ ງເຈ
ົ້ າເອ
ີ ຍ, ຈ
ົຶ່ ງໄປຢ້ຽມຢາມ, ຄວາມອ
ັ ບອາຍຂອງຂ້ອຍ,
ແລະມ
ີ ຄວາມເມດຕາຕ
ໍຶ່ ເດ
ັ ກກ
ໍ າພ້ າຂອງຂ້ອຍ, ແລະສ
ົ ງສານຂ້ອຍ, ຜູ້ຖ
ື ກຂ
ົຶ່ ມເຫ
ັ ງ,
ແທ້ຈ
ິ ງແລ້ວ, ຂ້ອຍ, ອາຈານ,
ໄດ້ຫນ
ີ ຈາກທຸກຄ
ົ ນແລະສະແຫວງຫາບຶ່ ອນຫລ
ົ ບໄພກ
ັ ບເຈ
ົ້ າ,
ເປ
ັ ນເພ
ືຶ່ ອນຄ
ົ ນດຽວຂອງຜູ້ຊາຍ. ແຜຶ່ນດ
ິ ນໂລກ
ແລະສະແຫວງຫາບຶ່ ອນລ
ີ້ ໄພກ
ັ ບພຣະອ
ົ ງ ພຣະອ
ົ ງເຈ
ົ້ າ, ໃນຜ້າກະສອບ ແລະຂ
ີ້ ເຖ
ົຶ່ າ,
ເປ
ື ອຍກາຍ ແລະໂດດດຶ່ຽວ, ບ
ັ ດນ
ີ້
ຂ້ານ້ ອຍໄດ້ຖອດເສ
ື້ ອຄຸ ມຂອງເພ
ິຶ່ ນທ
ີຶ່ ເຮ
ັ ດດ້ວຍຜ້າປຶ່ານເນ
ື້ ອດ
ີ ແລະ
ສ
ີ ແດງເຂ
ັ້ ມທ
ີຶ່ ເຮ
ັ ດດ້ວຍທອງຄ
ໍ າ ແລະໄດ້ໃສຶ່ເສ
ື້ ອຄຸ ມສ
ີ ດ
ໍ າໄວ້ທຸກ. ເຮ
ົ າໄດ້ຖອດສາຍ
ແອວທອງອອກຈາກເຮ
ົ າ ແລະເອ
ົ າເຊ
ື ອກແລະຜ້າກະສອບມ
ັ ດໄວ້. ຖ
ື ກປູ ດ້ວຍຫ
ີ ນ
ຫ
ຼ າຍສ
ີ ແລະສ
ີ ມຶ່ວງ ຊ
ຶ່ ງເມ
ືຶ່ ອກຶ່ອນໄດ້ເຮ
ັ ດໃຫ້ຊຸຶ່ມດ້ວຍຂ
ີ້ ເຜ
ິ້ ງ ແລະຕາກແດດໃຫ້
ແຫ້ງດ້ວຍຜ້າປຶ່ານເນ
ື້ ອສ
ີ ສ
ົ ດໃສ, ບ
ັ ດນ
ີ້ ໄດ້ປຽກນ
ໍ້ າຕາຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າ ແລະໄດ້ຖ
ື ກ
ກຽດຊ
ັ ງຍ້ອນວຶ່າມ
ັ ນເຕ
ັ ມໄປດ້ວຍຂ
ີ້ ເຖ
ົຶ່ າ. ແລະ ນ
ໍ້ າຕາ ຂອງ ຂ້ານ້ ອຍ ໄດ້ ເປ
ັ ນ ດ
ິ ນ
ຫນຽວ ຫລາຍ ຂ
້ ນ ຢູຶ່ ໃນ ຫ້ອງ ຂອງ ຂ້າພະ ເຈ
ົ້ າ ຄ
ື ກ
ັ ບ ຫ
ົ ນທາງ ທ
ີຶ່ ກວ້າງ ຂວາງ.
ເລ
ີ ຍ! ຂ້າພະເຈ
ົ້ າຍ
ັ ງໄດ້ຖ
ື ສ
ິ ນອ
ົ ດອາຫານເຈ
ັ ດມ
ື້ ເຈ
ັ ດຄ
ື ນ ແລະບ
ໍຶ່ ໄດ້ກ
ິ ນເຂ
ົ້ າຈ
ີຶ່ ຫລ
ື
ດ
ືຶ່ ມນ
ໍ້ າ, ແລະປາກຂອງຂ້ານ້ ອຍແຫ້ງຄ
ື ລ
ໍ້ , ລ
ີ້ ນຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າແຫ້ງຄ
ື ເຂ
ົ າ, ແລະ
ປາກຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າຄ
ື ກ
ັ ບຫມ
ໍ້ , ແລະໜ້າຂອງຂ້ານ້ ອຍຫ
ົ ດລ
ົ ງ, ແລະ ຕາຂອງຂ້າ
ນ້ ອຍ ໄດ້ລ
ົ້ ມເຫລວຈາກການໄຫ
ຼ ນ້ໍ າຕາ. ແຕຶ່ພຣະອ
ົ ງ, ພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ,
ພຣະເຈ
ົ້ າຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າ,
ປ
ົ ດປຶ່ອຍຂ້າພະເຈ
ົ້ າອອກຈາກຄວາມບ
ໍຶ່ ຮູ້ຈ
ໍ ານວນຫ
ຼ າຍຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າ,
ແລະໃຫ້ອະໄພຂ້າພະເຈ
ົ້ າສ
ໍ າລ
ັ ບການນ
ັ້ ນ, ເປ
ັ ນຍ
ິ ງບ
ໍ ລ
ິ ສຸ ດແລະບ
ໍຶ່ ຮູ້,
ຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ຫລ
ົ ງທາງໄປ. ເລ
ີ ຍ! ບ
ັ ດນ
ີ້ ພຣະທ
ັ ງປວງທ
ີຶ່ ຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ນະມ
ັ ດສະການ
ໃນເມ
ືຶ່ ອກຶ່ອນໂດຍຄວາມບ
ໍຶ່ ຮູ້ໃນປ
ັ ດຈຸ ບ
ັ ນນ
ີ້ ຂ້າພະເຈ
ົ້ າຮູ້ວຶ່າເປ
ັ ນຄ
ົ ນຫູຫນວກແລະ
ຮູ ບປ
ັ້ ນຕາຍ, ແລະຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ຫ
ັ ກມ
ັ ນເປ
ັ ນຕຶ່ອນແລະໃຫ້ພວກເຂ
ົ າຢຽບໂດຍຄ
ົ ນ
ທ
ັ ງຫມ
ົ ດ, ແລະພວກໂຈນໄດ້ເຮ
ັ ດໃຫ້ເຂ
ົ າເຈ
ົ້ າໄດ້ເຮ
ັ ດໃຫ້ມ
ີ ຄ
ໍ າແລະເງ
ິ ນ. , ແລະຂ້າ
ພະເຈ
ົ້ າໄດ້ສະແຫວງຫາບຶ່ ອນລ
ີ້ ໄພ, ພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າຜູ້ດຽວທ
ີຶ່ ມ
ີ
ຄວາມເມດຕາແລະເປ
ັ ນເພ
ືຶ່ ອນຂອງມະນຸ ດ. ຂ
ໍ ຊ
ົ ງໂຜດຍ
ົ ກໂທດໃຫ້ຂ້າພະເຈ
ົ້ າ,
ພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ, ເພາະວຶ່າຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ເຮ
ັ ດບາບຫລາຍຢຶ່າງຕ
ໍຶ່ ພຣະອ
ົ ງໃນຄວາມບ
ໍຶ່
ຮູ້ຈ
ັ ກ ແລະ ໄດ້ກຶ່າວຄ
ໍ າໝ
ິຶ່ ນປະໝາດຕ
ໍຶ່ ພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າ ໂຈເຊ
ັ ບ,
ແລະ ຂ້າພະເຈ
ົ້ າບ
ໍຶ່ ໄດ້ຮູ້ຈ
ັ ກຜູ້ທ
ີຶ່ ທຸກຍາກລ
ໍ າບາກ, ວຶ່າລາວເປ
ັ ນລູ ກຊາຍຂອງທຶ່ານ.
ພຣະຜູ້ເປ
ັ ນເຈ
ົ້ າ, ເພາະວຶ່າຄ
ົ ນຊ
ົຶ່ ວທ
ີຶ່ ອ
ິ ດສາໄດ້ເວ
ົ້ າກ
ັ ບຂ້າພະເຈ
ົ້ າວຶ່າ: 'ໂຢເຊ
ັ ບເປ
ັ ນ
ລູ ກຂອງຄ
ົ ນລ້ຽງແກະຈາກແຜຶ່ນດ
ິ ນການາອານ' ແລະຂ້າພະເຈ
ົ້ າຜູ້ທ
ີຶ່ ທຸກຍາກໄດ້
ເຊ
ືຶ່ ອພວກເຂ
ົ າແລະໄດ້ຫລ
ົ ງທາງໄປ, ແລະຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ເຮ
ັ ດໃຫ້ລາວບ
ໍຶ່ ສ
ົ ນໃຈແລະ
ເວ
ົ້ າເລ
ືຶ່ ອງຊ
ົຶ່ ວ. ກຶ່ຽວກ
ັ ບລາວ, ບ
ໍຶ່ ຮູ້ວຶ່າລາວເປ
ັ ນລູ ກຊາຍຂອງເຈ
ົ້ າ.
ສ
ໍ າລ
ັ ບໃຜໃນບ
ັ ນດາຜູ້ຊາຍທ
ີຶ່ ເກ
ີ ດມາຫ
ຼື ເຄ
ີ ຍໄດ້ຮ
ັ ບຄວາມງາມດ
ັຶ່ ງກຶ່າວ? ຫ
ຼື ມ
ີ ໃຜອ
ີ ກ
ແດຶ່ທ
ີຶ່ ເປ
ັ ນຄ
ົ ນທ
ີຶ່ ມ
ີ ສະຕ
ິ ປ
ັ ນຍາ ແລະມ
ີ ພະລ
ັ ງເທ
ົຶ່ າກ
ັ ບໂຢເຊບ? ແຕຶ່ຂ້າພະເຈ
ົ້ າຂ້າ
ພະເຈ
ົ້ າ, ຂ້າພະເຈ
ົ້ າໄດ້ມອບໃຫ້ພຣະອ
ົ ງ, ເພາະວຶ່າສຶ່ວນຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າ, ຂ້າພະເຈ
ົ້ າ
ຮ
ັ ກພຣະອ
ົ ງຫ
ຼ າຍກື
ຶ່ ວາຈ
ິ ດວ
ິ ນຍານຂອງຂ້າພະເຈ
ົ້ າ. ຈ
ົຶ່ ງຮ
ັ ກສາລາວໃຫ້ປອດໄພ
ດ້ວຍສະຕ
ິ ປ
ັ ນຍາແຫຶ່ງພຣະຄຸ ນຂອງພຣະອ
ົ ງ, ແລະມອບໃຫ້ເຮ
ົ າເປ
ັ ນນາງສາວໃຊ້
ແລະຍ
ິ ງຂ້າໃຊ້ໃຫ້ລາວ, ເພ
ືຶ່ ອວຶ່າເຮ
ົ າຈະໄດ້ລ້າງຕ
ີ ນໃຫ້ລາວ ແລະເຮ
ັ ດຜ້າຫ
ົຶ່ ມໃຫ້
ລາວ ແລະຮ
ັ ບໃຊ້ລາວ, ແລະເຮ
ົ າຈະເປ
ັ ນທາດຮ
ັ ບໃຊ້ຂອງລາວ.
ເວລາຂອງຊ
ີ ວ
ິ ດຂອງຂ້ອຍ."
Lao - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Lao - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdfYoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfYIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdfXHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdfWestern Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdfWELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdfVIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdfUZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdfUYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdfURDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdfTWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
 
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdfTHAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdfTELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 

Lao - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf

  • 1. ໂຢເຊບ ແລະ ອາເຊນທອນ Asenath ໄດ້ຖ ື ກສະແຫວງຫາໃນການແຕ່ງງານໂດຍລູ ກຊາຍຂອງກະສ ັ ດແລະອ ື່ ນ ໆຈ ໍ ານວນຫ ຼ າຍ. 1. ໃນປ ີ ທ ີ ໜ ຶ່ ງທ ີຶ່ ອຸ ດ ົ ມສ ົ ມບູ ນ, ໃນເດ ື ອນທ ີ ສອງ, ໃນວ ັ ນທ ີ ຫ້າຂອງເດ ື ອນ, ຟາໂຣໄດ້ ສ ົຶ່ ງໂຢເຊບໄປທ ົຶ່ ວດ ິ ນແດນເອຢ ິ ບ; ແລະໃນເດ ື ອນທ ີ ສ ີຶ່ ຂອງປ ີ ທ ີ ໜ ຶ່ ງ, ໃນວ ັ ນທ ີ ສ ິ ບ ແປດຂອງເດ ື ອນ, ໂຢເຊ ັ ບໄດ້ມາເຖ ິ ງຊາຍແດນຂອງເຮລ ິ ໂອໂປລ ິ ສ, ແລະ ເພ ິຶ່ ນໄດ້ ເກ ັ ບສາລ ີ ຂອງປະເທດນ ັ້ ນຄ ື ກ ັ ບຊາຍທະເລ. ແລະມ ີ ຊາຍຄ ົ ນໜ ຶ່ ງຢູຶ່ໃນເມ ື ອງນ ັ້ ນຊ ືຶ່ ວຶ່າ ເພນເທເຟຣສ, ເປ ັ ນປະໂລຫ ິ ດຂອງເຮລ ິ ໂອໂປລ ິ ສ ແລະເປ ັ ນເສຖາບ ັ ນຂອງຟາ ໂຣ, ແລະເປ ັ ນຫ ົ ວໜ້າບ ັ ນດາເສນາທ ິ ບ ໍ ດ ີ ຂອງຟາໂຣທ ັ ງໝ ົ ດ; ແລະຜູ້ຊາຍຜູ້ນ ີ້ ເປ ັ ນ ຄ ົ ນຮ ັຶ່ ງມ ີ ແລະມ ີ ສະຕ ິ ປ ັ ນຍາຫ ຼ າຍ ແລະສຸ ພາບອຶ່ອນໂຍນ, ແລະ ລາວກ ໍ ເປ ັ ນທ ີຶ່ ປກສາຂອງກະສ ັ ດຟາໂຣ, ເພາະລາວມ ີ ຄວາມຮອບຄອບເກ ີ ນກວຶ່າບ ັ ນດາເຈ ົ້ ານາຍ ຂອງກະສ ັ ດຟາໂຣ. ແລະ ລາວມ ີ ລູ ກສາວບ ໍ ລ ິ ສຸ ດຄ ົ ນໜ ຶ່ ງ, ມ ີ ຊ ືຶ່ ວຶ່າ Asenath, ອາຍຸ ສ ິ ບແປດປ ີ , ສູ ງແລະໜ້າຕາ, ແລະ ງາມທ ີຶ່ ຈະເບ ິຶ່ ງໄດ້ເກ ີ ນກວຶ່າຍ ິ ງບ ໍ ລ ິ ສຸ ດທຸກຄ ົ ນ ເທ ິ ງແຜຶ່ນດ ິ ນໂລກ. ບ ັ ດນ ີ້ Asenath ຕ ົ ວເອງບ ໍຶ່ ມ ີ ຮູ ບຮຶ່າງເໝ ື ອນຍ ິ ງສາວບ ໍ ລ ິ ສຸ ດ ຂອງພວກລູ ກສາວຂອງຊາວອ ີ ຢ ີ ບ, ແຕຶ່ຢູຶ່ໃນທຸກສ ິຶ່ ງຄ ື ກ ັ ບລູ ກສາວຂອງຊາວ ເຮ ັ ບເຣ ີ , ມ ີ ຄວາມສູ ງຄ ື ນາງຊາຣາ ແລະສຸ ພາບສະເພາະນາງເລເບກາ ແລະງາມຄ ື ລາເຊນ; ແລະຊ ືຶ່ ສຽງຂອງຄວາມງາມຂອງນາງໄດ້ແຜຶ່ ລາມໄປທ ົຶ່ ວແຜຶ່ນດ ິ ນນ ັ້ ນ ແລະຈ ົ ນເຖ ິ ງທ ີຶ່ ສຸ ດຂອງໂລກ, ດ ັຶ່ ງນ ັ້ ນ ພວກລູ ກຊາຍຂອງບ ັ ນດາເຈ ົ້ ານາຍແລະ ຊາຕາຣຈ ຶ່ ງປາຖະໜາຈະເອ ົ ານາງໄປ, ບ ໍຶ່ ແມຶ່ນ, ແລະພວກລູ ກຊາຍຂອງບ ັ ນດາ ກະສ ັ ດຄ ື ກ ັ ນ. ຊາຍໜຸຶ່ມທ ັ ງໝ ົ ດແລະຜູ້ມ ີ ອ ໍ ານາດ, ແລະ ໄດ້ມ ີ ການປະທະກ ັ ນຢຶ່າງ ໃຫຍຶ່ຫລວງໃນບ ັ ນດາພວກເຂ ົ າຍ້ອນນາງ, ແລະ ພວກເຂ ົ າໄດ້ຂຽນບ ົ ດຄວາມທ ີຶ່ ຈະ ຕ ໍຶ່ ສູ້ກ ັ ນ. ແລະລູ ກຊາຍກ ົ ກຂອງຟາໂຣໄດ້ຍ ິ ນກຶ່ຽວກ ັ ບນາງ, ແລະລາວສ ື ບຕ ໍຶ່ ອ້ອນວອນພ ໍຶ່ ຂອງລາວໃຫ້ເອ ົ ານາງກ ັ ບລາວເປ ັ ນເມຍແລະເວ ົ້ າກ ັ ບ ລາວວຶ່າ: ພ ໍຶ່ , Asenath, ລູ ກສາວຂອງ Pentephres, ຜູ້ຊາຍຄ ົ ນທ ໍ າອ ິ ດຂອງ Heliopolis ເປ ັ ນພ ັ ນລະຍາ. ແລະຟາຣາໂອພ ໍຶ່ ຂອງລາວໄດ້ເວ ົ້ າກ ັ ບລາວວຶ່າ: "ເປ ັ ນຫຍ ັ ງເຈ ົ້ າຈ ຶ່ ງສະແຫວງຫາເມຍທ ີຶ່ ຕ ໍຶ່ າກວຶ່າຕ ົ ນເອງເມ ືຶ່ ອເຈ ົ້ າເປ ັ ນກະສ ັ ດຂອງແ ຜຶ່ນດ ິ ນນ ີ້ ? ບ ໍຶ່ , ແຕຶ່ເບ ິຶ່ ງ! ລູ ກສາວຂອງໂຢອາຊ ິ ມກະສ ັ ດແຫຶ່ງໂມອາບໄດ້ແຕຶ່ງງານ ກ ັ ບເຈ ົ້ າ, ແລະນາງເອງກ ໍ ເປ ັ ນລາຊ ີ ນ ີ ທ ີຶ່ ສວຍງາມທ ີຶ່ ສຸ ດ. ເອ ົ າອ ັ ນນ ີ້ ໄປເປ ັ ນເມຍ.” ຫ ໍ ຄອຍທ ່ Asenath ອາໄສຢູ່ໄດ້ຖ ື ກອະທ ິ ບາຍ. 2. ແຕຶ່ Asenath ບ ໍຶ່ ໄດ້ໃສຶ່ຮ້າຍປ້າຍສ ີ ແລະ ເຍາະເຍ ີ້ ຍຜູ້ຊາຍທຸກຄ ົ ນ, ເປ ັ ນຄ ົ ນອວດອວດອວດອວດອວດ, ແລະບ ໍຶ່ ເຄ ີ ຍມ ີ ຜູ້ໃດເຫ ັ ນນາງ, ຕາບໃດທ ີຶ່ ເພນເທຟເຣສມ ີ ຫ ໍ ຄອຍຢູຶ່ຕ ິ ດກ ັ ນ, ສູ ງ ແລະສູ ງຫ ຼ າຍ, ແລະເທ ິ ງຫ ໍ ຄອຍມ ີ ຫ ໍ ຄອຍທ ີຶ່ ບ ັ ນຈຸ ສ ິ ບ. ຫ້ອງ. ແລະຫ້ອງທ ໍ າອ ິ ດນ ັ້ ນໃຫຍຶ່ ແລະໜ້າ ຮ ັ ກຫລາຍ ແລະປູ ດ້ວຍຫ ີ ນສ ີ ມຶ່ວງ, ແລະ ຝາຂອງນ ັ້ ນປະເຊ ີ ນໜ້າກ ັ ບຫ ີ ນມ ີ ຄຶ່າ ແລະ ຫລາຍສ ີ , ແລະ ຫລ ັ ງຄາຂອງຫ້ອງນ ັ້ ນກ ໍ ເຮ ັ ດດ້ວຍຄ ໍ າ. ແລະພາຍໃນຫ້ອງນ ັ້ ນ ພຣະຂອງຊາວເອຢ ິ ບ, ຊ ຶ່ ງບ ໍຶ່ ມ ີ ຕ ົ ວເລກ, ຄ ໍ າ ແລະເງ ິ ນ, ໄດ້ຖ ື ກສ້ອມແຊມ, ແລະອາ ເສນາທທ ັ ງໝ ົ ດໄດ້ຂາບໄຫວ້, ແລະ ນາງກ ໍ ຢ້ານກ ົ ວພວກເຂ ົ າ, ແລະ ນາງໄດ້ເຮ ັ ດ ເຄ ືຶ່ ອງບູ ຊາໃຫ້ພວກເຂ ົ າທຸກມ ື້ . ແລະຫ້ອງທ ີ ສອງຍ ັ ງມ ີ ເຄ ືຶ່ ອງປະດ ັ ບແລະໜ້າເອ ິ ກ ທ ັ ງໝ ົ ດຂອງອາເສນາຖາ, ແລະມ ີ ຄ ໍ າຢູຶ່ໃນນ ັ້ ນ, ແລະເຄ ືຶ່ ອງນຸຶ່ ງທ ີຶ່ ເຮ ັ ດດ້ວຍເງ ິ ນແລະ ຄ ໍ າບ ໍຶ່ ຈ ໍ າກ ັ ດ, ແລະຫ ີ ນທ ີຶ່ ມ ີ ລາຄາພ ິ ເສດ, ແລະເສ ື້ ອຜ້າປຶ່ານອ ັ ນດ ີ , ແລະເຄ ືຶ່ ອງປະ ດ ັ ບຄວາມບ ໍ ລ ິ ສຸ ດຂອງນາງ. ຢູຶ່ທ ີຶ່ ນ ັ້ ນ. ແລະຫ້ອງທ ີ ສາມແມຶ່ນຄ ັ ງເກ ັ ບຂອງອາເສນາ ດ, ບ ັ ນຈຸ ຂອງດ ີ ທ ັ ງໝ ົ ດຂອງແຜຶ່ນດ ິ ນໂລກ. ແລະອ ີ ກເຈ ັ ດຫ້ອງທ ີຶ່ ຍ ັ ງເຫ ຼື ອຍ ິ ງສາວບ ໍ ລ ິ ສຸ ດເຈ ັ ດຄ ົ ນທ ີຶ່ ປະຕ ິ ບ ັ ດກ ັ ບ Asenath ໄດ້ຄອບຄອງ, ແຕຶ່ລະຄ ົ ນມ ີ ຫ້ອງຫນ ຶ່ ງ, ເພາະວຶ່າພວກເຂ ົ າມ ີ ອາຍຸດຽວກ ັ ນ, ເກ ີ ດໃນຄ ື ນດຽວກ ັ ນກ ັ ບ Asenath, ແລະນາງຮ ັ ກພວກເຂ ົ າຫ ຼ າຍ; ແລະ ພວກເຂ ົ າ ຍ ັ ງສວຍງາມທ ີຶ່ ສຸ ດຄ ື ກ ັ ບດວງດາວຂອງສະຫວ ັ ນ, ແລະ ບ ໍຶ່ ເຄ ີ ຍມ ີ ຜູ້ຊາຍສ ົ ນທະນາ ກ ັ ບພວກເຂ ົ າຫ ຼື ເດ ັ ກຜູ້ຊາຍ. ບ ັ ດນ ີ້ ຫ້ອງໃຫຍຶ່ຂອງ Asenath ບຶ່ ອນທ ີຶ່ ຄວາມບ ໍ ລ ິ ສຸ ດ ຂອງນາງຖ ື ກລ້ຽງດູນ ັ້ ນມ ີ ສາມປຶ່ອງ; ແລະ ປຶ່ອງ ຢ້ຽມ ທ ໍ າ ອ ິ ດ ແມຶ່ນ ຂະ ຫນາດ ໃຫຍຶ່ ທ ີຶ່ ສຸ ດ, ເບ ິຶ່ ງ ໄປ ທ ົຶ່ ວ ສານ ໄປ ທາງ ຕາ ເວ ັ ນ ອອກ; ແລະຕ ົ ວທ ີ ສອງເບ ິຶ່ ງໄປ ທາງໃຕ້, ແລະຕ ົ ວທ ີ ສາມເບ ິຶ່ ງໄປທາງໃຕ້. ແລະ ຜ້າຫ ົຶ່ ມທອງຢ ື ນຢູຶ່ໃນຫ້ອງທ ີຶ່ ຫລຽວ ໄປທາງຕາເວ ັ ນອອກ; ແລະຕຽງນອນໄດ້ວາງໄວ້ດ້ວຍເຄ ືຶ່ ອງຂອງສ ີ ມຶ່ວງທ ີຶ່ ຖ ົ ມດ້ວຍ ຄ ໍ າ, ຕຽງນອນຖ ື ກທ ໍ ດ້ວຍຜ້າປຶ່ານແດງ ແລະສ ີ ແດງ ແລະຜ້າປຶ່ານເນ ື້ ອດ ີ . ຢູຶ່ເທ ິ ງຕຽງນ ີ້ Asenath ຄ ົ ນດຽວໄດ້ນອນ, ແລະບ ໍຶ່ ເຄ ີ ຍມ ີ ຜູ້ຊາຍຫ ຼື ແມຶ່ຍ ິ ງອ ືຶ່ ນນ ັຶ່ ງຢູຶ່. ແລະ ມ ັ ນຍ ັ ງມ ີ ສານໃຫຍຶ່ຢູຶ່ໃກ້ເຮ ື ອນທ ັ ງໝ ົ ດ, ແລະ ມ ີ ກ ໍ າແພງສູ ງເກ ີ ນໄປອ້ອມ ຮອບສານທ ີຶ່ ສ້າງດ້ວຍຫ ີ ນສ ີຶ່ ຫລຶ່ຽມໃຫຍຶ່; ແລະ ມ ັ ນຍ ັ ງມ ີ ສ ີຶ່ ປະຕູ ໃນສານໄດ້ວາງທ ັ ບ ດ້ວຍເຫ ຼັ ກ, ແລະ ສ ິຶ່ ງເຫລ ົຶ່ ານ ີ້ ໄດ້ຖ ື ກເກ ັ ບຮ ັ ກສາໄວ້ແຕຶ່ລະຄ ົ ນໂດຍຊາຍໜຸຶ່ມທ ີຶ່ ເຂ ັ້ ມ ແຂງສ ິ ບແປດຄ ົ ນຕ ິ ດອາວຸ ດ; ແລະ ມ ັ ນຍ ັ ງໄດ້ປູ ກຕ ົ້ ນໄມ້ທ ໍ າມະດາທຸກປະເພດ ແລະ ມ ີ ໝາກທຸກຊະນ ິ ດ, ໝາກຂອງມ ັ ນກ ໍ າລ ັ ງສຸ ກ, ເພາະມ ັ ນເປ ັ ນລະດູ ການເກ ັ ບ ກຶ່ຽວ; ແລະ ມ ັ ນ ຍ ັ ງ ມ ີ ນ້ໍ າພຸ ທ ີຶ່ ອຸ ດ ົ ມສ ົ ມບູ ນ ໄຫລ ອອກ ມາ ຈາກ ດ້ານ ຂວາ ຂອງ ສານ ດຽວກ ັ ນ ; ແລະຢູຶ່ລຸຶ່ມນ ໍ້ າພຸ ແມຶ່ນອຶ່າງໃຫຍຶ່ທ ີຶ່ ຮ ັ ບນ ໍ້ າຂອງນ ໍ້ າພຸ ນ ັ້ ນ, ຕ ັ້ ງແຕຶ່ນ ັ້ ນມາ, ແມຶ່ນ ໍ້ າຂອງໄຫ ຼ ຜຶ່ານກາງສະໜາມຫ ຼ ວງ ແລະນ ໍ້ າໄດ້ຫ ົ ດນ ໍ້ າໃຫ້ຕ ົ້ ນໄມ້ທ ັ ງໝ ົ ດຂອງສານນ ັ້ ນ. ໂຢເຊບປະກາດການມາຫາເພນເຕເຟຣສ. 3. ແລະ ເຫດການໄດ້ບ ັ ງເກ ີ ດຂ ້ ນໃນປ ີ ທ ີ ໜ ຶ່ ງຂອງປ ີ ທ ີ ເຈ ັ ດຂອງຄວາມ ອຸ ດ ົ ມສ ົ ມບູນ, ໃນເດ ື ອນທ ີ ສ ີຶ່ , ເດ ື ອນທ ີ ຊາວແປດ, ໂຢເຊ ັ ບໄດ້ມາເຖ ິ ງເຂດແດນ ຂອງເຮລ ິ ໂອໂປລ ິ ສ ເພ ືຶ່ ອເກ ັ ບກຶ່ຽວເຂ ົ້ າຂອງເມ ື ອງນ ັ້ ນ. ເມ ືຶ່ ອໂຢເຊ ັ ບຫຍ ັ ບເຂ ົ້ າໄປ ໃກ້ເມ ື ອງນ ັ້ ນ, ເພ ິຶ່ ນຈ ຶ່ ງສ ົຶ່ ງຄ ົ ນສ ິ ບສອງຄ ົ ນໄປຕ ໍຶ່ ໜ້າເພ ິຶ່ ນໄປຫາເພນເຕເຟຣສ, ປະໂຣຫ ິ ດຂອງເມ ື ອງເຮລ ີ ໂອໂປລ ີ , ໂດຍກຶ່າວວຶ່າ: “ມ ື້ ນ ີ້ ຂ້ອຍຈະເຂ ົ້ າມາຫາເຈ ົ້ າ ເພາະເປ ັ ນເວລາທຶ່ຽງແລະທຶ່ຽງຂອງອາຫານທຶ່ຽງ ແລະກ ໍ ມ ີ . ຄວາມຮ້ອນອ ັ ນໃຫຍຶ່ ຂອງດວງຕາເວ ັ ນ, ແລະເພ ືຶ່ ອໃຫ້ຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ເຮ ັ ດໃຫ້ຕ ົ ວເອງເຢ ັ ນລ ົ ງພາຍໃຕ້ ຫລ ັ ງຄາເຮ ື ອນຂອງທຶ່ານ.” ແລະ Pentephres, ເມ ືຶ່ ອລາວໄດ້ຍ ິ ນເລ ືຶ່ ອງເຫ ຼົຶ່ ານ ີ້ , ປ ິ ຕ ິ ຍ ິ ນດ ີ ດ້ວຍຄວາມສຸ ກອ ັ ນໃຫຍຶ່ຫ ຼ ວງ, ແລະກຶ່າວວຶ່າ: "ຈ ົຶ່ ງອວຍພອນພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າພຣະເຈ ົ້ າຂອງໂຢເຊບ, ເພາະວຶ່າໂຈເຊ ັ ບເຈ ົ້ ານາຍຂອງຂ້ອຍຄ ິ ດວຶ່າຂ້ອຍສ ົ ມຄວນ." ແລະເພນເທເຟຣສໄດ້ເອ ີ້ ນຜູ້ດູ ແລເຮ ື ອນຂອງລາວມາ ແລະເວ ົ້ າກ ັ ບລາວວຶ່າ: "ຈ ົຶ່ ງຟ້າວຈ ັ ດແຈງເຮ ື ອນຂອງຂ້ອຍໃຫ້ພ້ ອມ, ແລະກະກຽມອາຫານແລງອ ັ ນຍ ິຶ່ ງໃຫຍຶ່, ເພາະວຶ່າໂຢເຊບຜູ້ຍ ິຶ່ ງໃຫຍຶ່ຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດ້ມາຫາພວກເຮ ົ າໃນມ ື້ ນ ີ້ ." ແລະ ເມ ືຶ່ ອ Asenath ໄດ້ ຍ ິ ນ ວຶ່າ ພ ໍຶ່ ແມຶ່ ຂອງ ນາງ ໄດ້ ມາ ຈາກ ການ ຄອບ ຄອງ ຂອງ ມູ ນ ມ ໍ ລະ ດ ົ ກ ຂອງ ພວກ ເຂ ົ າ, ນາງ ປ ິ ຕ ິ ຍ ິ ນ ດ ີ ຢຶ່າງ ໃຫຍຶ່ ຫ ຼ ວງ ແລະ ເວ ົ້ າ ວຶ່າ: "ຂ້າ ພະ ເຈ ົ້ າ ຈະ ໄປ ຫາ ພ ໍຶ່ ແມຶ່ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈ ົ້ າ, ເພາະ ວຶ່າ ພວກ ເຂ ົ າ ໄດ້ ມາ ຈາກ ການ ຄອບ ຄອງ ຂອງ ມູ ນ ມ ໍ ລະ ດ ົ ກ ຂອງ ພວກ ເຮ ົ າ" (ສ ໍ າ ລ ັ ບ ການ ວຶ່າ ມ ັ ນ. ແມຶ່ນລະດູ ເກ ັ ບກຶ່ຽວ). ແລະ Asenath ໄດ້ເລ ັຶ່ ງເຂ ົ້ າໄປໃນຫ້ອງຂອງນາງ ບຶ່ອນທ ີຶ່ ເສ ື້ ອຄຸ ມຂອງນາງວາງໄວ້ ແລະເອ ົ າເສ ື້ ອຜ້າປຶ່ານອ ັ ນດ ີ ທ ີຶ່ ເຮ ັ ດດ້ວຍສ ີ ແດງ ແລະເຮ ັ ດ ດ້ວຍຄ ໍ າ, ແລະໄດ້ເອ ົ າເຊ ື ອກຜູ ກທອງຄ ໍ າ, ແລະສາຍແຂນອ້ອມມ ື ຂອງນາງ; ນາງ ເອ ົ າໜ ັ ງທອງໃສຶ່ອ້ອມຕ ີ ນຂອງນາງ ແລະນາງໄດ້ປະດ ັ ບປະດາດ້ວຍເພ ັ ດພອຍອ ັ ນ ມ ີ ລາຄາອ ັ ນລ ໍ້ າຄຶ່າ, ຊ ຶ່ ງໄດ້ປະດ ັ ບປະດາໄວ້ທຸກດ້ານ, ໂດຍມ ີ ຊ ືຶ່ ຂອງພະຂອງຊາວ ເອຢ ິ ບຢູຶ່ທ ົຶ່ ວທຸກແຫຶ່ງ, ທ ັ ງຢູຶ່ເທ ິ ງສາຍແຂນ. ແລະກ້ອນຫ ີ ນ; ແລະນາງໄດ້ເອ ົ າເສ ື້ ອ ຜ້າມ ັ ດໃສຶ່ເທ ິ ງຫ ົ ວຂອງນາງ ແລະມ ັ ດຜ້າອ້ອມວ ັ ດຂອງນາງ ແລະເອ ົ າເສ ື້ ອຄຸ ມຫ ົ ວ ຂອງນາງໃສຶ່. Pentephres ສະເຫນໃຫ້ Asenath ກ ັ ບ Joseph ໃນການແຕ່ງງານ. 4. ແລະຈາກນ ັ້ ນນາງຟ້າວຟ້າວລ ົ ງຂ ັ້ ນໄດຈາກຊ ັ້ ນສູ ງມາຫາພ ໍຶ່ ແມຶ່ ແລະຈູ ບພວກ ເຂ ົ າ. ແລະ Pentephres ແລະ ພ ັ ນ ລະ ຍາ ຂອງ ລາວ ປ ິ ຕ ິ ຍ ິ ນ ດ ີ ທ ີຶ່ ລູ ກ ສາວ Asenath ຂອງ ພວກ ເຂ ົ າ ດ້ວຍ ຄວາມ ປ ິ ຕ ິ ຍ ິ ນ ດ ີ ອ ັ ນ ຍ ິຶ່ ງ ໃຫຍຶ່, ເພາະ ວຶ່າ ພວກ ເຂ ົ າ ໄດ້ ເຫ ັ ນ ນາງ ຕ ົ ກແຕຶ່ງ ແລະ ຕ ົ ກແຕຶ່ງ ເປ ັ ນ ເຈ ົ້ າສາວ ຂອງ ພຣະ ເຈ ົ້ າ; ແລະ ພວກເຂ ົ າໄດ້ນ ໍ າເອ ົ າສ ິຶ່ ງທ ີຶ່ ດ ີ ທ ັ ງໝ ົ ດທ ີຶ່ ພວກເຂ ົ າໄດ້ນ ໍ າມາຈາກການ ຄອບຄອງມ ໍ ລະດ ົ ກຂອງພວກເຂ ົ າ ແລະ ໄດ້ມອບໃຫ້ລູ ກສາວຂອງພວກເຂ ົ າ; ແລະ Asenath ປ ິ ຕ ິ ຍ ິ ນດ ີ ໃນທຸກສ ິຶ່ ງທ ີຶ່ ດ ີ , ໃນລະດູ ຮ້ອນ, ໝາກ ອະງຸຶ່ນ, ແລະໃນລະດູ ຮ້ອນ, ແລະຫ ຼ າຍກວຶ່ານ ົ ກເຂ ົ າ, ແລະຫ ຼ າຍກວຶ່າ ໝາກ ໄມ້ແລະ ໝາກ ເດ ືຶ່ ອ, ເພາະວຶ່າພວກມ ັ ນທ ັ ງ ໝ ົ ດ ຍຸດຕ ິ ທ ໍ າ ແລະແຊບ. ແລະ Pentephres ເວ ົ້ າກ ັ ບລູ ກສາວຂອງລາວ Asenath: "ລູ ກ." ແລະນາງເວ ົ້ າວຶ່າ: "ນ ີ້ ຂ້ອຍ, ເຈ ົ້ າຂອງເຈ ົ້ າ." ແລະພຣະອ ົ ງໄດ້ກຶ່າວກ ັ ບນາງ: "ນ ັຶ່ ງລ ົ ງລະຫວຶ່າງພວກເຮ ົ າ, ແລະຂ້າພະເຈ ົ້ າຈະເວ ົ້ າກ ັ ບເຈ ົ້ າຄ ໍ າເວ ົ້ າຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າ." “ເບ ິຶ່ ງແມ! ໂຢເຊບຜູ້ມ ີ ອ ໍ ານາດຂອງພຣະເຈ ົ້ າໄດ້ມາຫາພວກເຮ ົ າໃນມ ື້ ນ ີ້ ແລະຜູ້ນ ີ້ ເປ ັ ນຜູ້ປ ົ ກຄອງ ແຜຶ່ນດ ິ ນເອຢ ິ ບ ແລະກະສ ັ ດຟາໂຣໄດ້ແຕຶ່ງຕ ັ້ ງລາວໃຫ້ເປ ັ ນຜູ້ປ ົ ກຄອງແຜຶ່ນດ ິ ນ ແລະກະສ ັ ດທ ັ ງໝ ົ ດຂອງພວກເຮ ົ າ ແລະເພ ິຶ່ ນເອງໄດ້ມອບເຂ ົ້ າໃຫ້ປະເທດນ ີ້ . , ແລະ ຊຶ່ວຍມ ັ ນໃຫ້ພ ົ້ ນຈາກຄວາມອດຢາກທ ີຶ່ ຈະມາເຖ ິ ງ; ແລະ ໂຢເຊ ັ ບຜູ້ນ ີ້ ເປ ັ ນຜູ້ທ ີຶ່ ນະມ ັ ດສະການພຣະເຈ ົ້ າ, ແລະ ສະຫ ຼ າດສຸ ຂະພາບ ແລະ ເປ ັ ນຍ ິ ງບ ໍ ລ ິ ສຸ ດດ ັຶ່ ງທ ີຶ່ ເຈ ົ້ າມ ີ ໃນທຸກມ ື້ ນ ີ້ , ແລະ ເປ ັ ນຜູ້ມ ີ ຄວາມເຂ ັ້ ມແຂງໃນສະຕ ິ ປ ັ ນຍາ ແລະ ຄວາມຮູ້, ແລະ ພຣະວ ິ ນຍານຂອງພຣະເຈ ົ້ າຢູຶ່ກ ັ ບລາວ ແລະ ພຣະຄຸ ນຂອງພຣະອ ົ ງ. ພຣະຜູ້ເປ ັ ນ ເຈ ົ້ າສະຖ ິ ດຢູຶ່ໃນລາວ, ມາເຖ ີ ດ, ລູ ກທ ີຶ່ ຮ ັ ກ, ແລະເຮ ົ າຈະມອບເຈ ົ້ າໃຫ້ລາວເປ ັ ນເມຍ, ແລະ ເຈ ົ້ າຈະເປ ັ ນເຈ ົ້ າສາວຂອງລາວ, ແລະ ລາວເອງຈະເປ ັ ນເຈ ົ້ າບຶ່ າວຂອງເຈ ົ້ າຕະ
  • 2. ຫລອດການ.” ແລະ, ເມ ືຶ່ ອ Asenath ໄດ້ຍ ິ ນຖ້ອຍຄ ໍ າເຫ ຼົຶ່ ານ ີ້ ຈາກພ ໍຶ່ ຂອງນາງ, ເຫ ືຶ່ ອອອກຢຶ່າງໃຫຍຶ່ຫ ຼ ວງໄດ້ໄຫ ຼ ອອກມາເທ ິ ງໃບຫນ້ າຂອງນາງ, ແລະນາງກ ໍຶ່ ຄຽດແຄ້ນດ້ວຍຄວາມໂກດແຄ້ນ, ແລະນາງເບ ິຶ່ ງດ້ວຍຕາຂອງນາງເບ ິຶ່ ງພ ໍຶ່ ຂອງນາງແລະເວ ົ້ າວຶ່າ: "ດ ັຶ່ ງນ ັ້ ນ, ພ ໍຶ່ ຂອງເຈ ົ້ າເອ ີ ຍ. ເຈ ົ້ າເວ ົ້ າຖ້ອຍຄ ໍ າເຫ ຼົຶ່ ານ ີ້ ບ ໍ ? ເຈ ົ້ າຢາກໃຫ້ຂ້ອຍເປ ັ ນຊະເລ ີ ຍກ ັ ບຄ ົ ນ ຕຶ່າງດ້າວ ແລະຄ ົ ນລ ີ້ ໄພແລະຄ ົ ນທ ີຶ່ ຖ ື ກຂາຍບ ໍ ?ຜູ້ນ ີ້ ບ ໍຶ່ ແມຶ່ນລູ ກຂອງຄ ົ ນລ້ຽງແກະທ ີຶ່ ມາຈາກແຜຶ່ນດ ິ ນການາອານ? ຜູ້ນ ີ້ ບ ໍຶ່ ແມຶ່ນຜູ້ທ ີຶ່ ນອນກ ັ ບນາງສາວຂອງຕ ົ ນ ແລະ ນາຍຂອງລາວໄດ້ໂຍນລາວເຂ ົ້ າໄປໃນຄຸ ກແຫຶ່ງຄວາມມ ື ດ ແລະຟາໂຣໄດ້ນ ໍ າລາວ ອອກຈາກຄຸ ກ ຕາບໃດທ ີຶ່ ລາວຕ ີ ຄວາມຝ ັ ນຂອງລາວຕາມທ ີຶ່ ພວກຜູ້ເຖ ົ້ າແກຶ່ຊາວ ເອຢ ິ ບຕ ີ ຄວາມໝາຍຄ ື ກ ັ ນ? ແຕຶ່ຂ້ອຍຈະແຕຶ່ງງານກ ັ ບລູ ກຊາຍກ ົ ກຂອງກະສ ັ ດ ເພາະລາວເອງເປ ັ ນກະສ ັ ດຂອງດ ິ ນແດນທ ັ ງໝ ົ ດ.” ເມ ືຶ່ ອລາວໄດ້ຍ ິ ນສ ິຶ່ ງເຫ ຼົຶ່ ານ ີ້ ເພນເທເຟຣສຮູ້ສກອ ັ ບອາຍທ ີຶ່ ຈະເວ ົ້ າກ ັ ບນາງອາເສນາດລູ ກສາວຂອງລາວຕ ືຶ່ ມ ອ ີ ກກຶ່ຽວກ ັ ບໂຢເຊ ັ ບ, ເພາະວຶ່ານາງຕອບລາວດ້ວຍຄວາມອວດດ ີ ແລະໃຈຮ້າຍ. ໂຢເຊບມາຮອດເຮ ື ອນຂອງເພນເຕເຟຣສ. 5. ແລະເບ ິຶ່ ງແລ້ວ! ຊາຍໜຸຶ່ມຄ ົ ນໜ ຶ່ ງຂອງຂ້າໃຊ້ຂອງເພນເຕເຟຣສໄດ້ລຸ ກຂ ້ ນ ແລະເວ ົ້ າກ ັ ບລາວວຶ່າ: "ເບ ິຶ່ ງແມ! ໂຢເຊ ັ ບຢ ື ນຢູຶ່ຕ ໍຶ່ ໜ້າປະຕູ ຂອງສານຂອງພວກເຮ ົ າ." ເມ ືຶ່ ອ Asenath ໄດ້ຍ ິ ນຖ້ອຍ ຄ ໍ າເຫລ ົຶ່ ານ ີ້ , ນາງຈ ຶ່ ງປ ົ ບໜ ີ ຈາກໜ້າພ ໍຶ່ ແມຶ່ ແລະຂ ້ ນໄປໃນຊ ັ້ ນສູ ງ, ນາງໄດ້ເຂ ົ້ າໄປ ໃນຫ້ອງຂອງນາງ ແລະຢ ື ນຢູຶ່ທ ີຶ່ ປຶ່ອງຢ້ຽມໃຫຍຶ່ທ ີຶ່ ແນມໄປທາງຕາເວ ັ ນອອກ ເພ ືຶ່ ອ ເຫ ັ ນໂຢເຊ ັ ບເຂ ົ້ າມາໃນເຮ ື ອນພ ໍຶ່ ຂອງນາງ. ແລະ Pentephres ໄດ້ອອກມາແລະພ ັ ນ ລະຍາຂອງເຂ ົ າແລະຍາດພ ີຶ່ ນ້ອງທ ັ ງຫມ ົ ດຂອງເຂ ົ າເຈ ົ້ າແລະຜູ້ຮ ັ ບໃຊ້ຂອງເຂ ົ າເຈ ົ້ າ ເພ ືຶ່ ອພ ົ ບກ ັ ບໂຈເຊ ັ ບ; ແລະ, ເມ ືຶ່ ອປະຕູ ຂອງສານທ ີຶ່ ເບ ິຶ່ ງໄປທາງຕາເວ ັ ນອອກໄດ້ ເປ ີ ດອອກ, ໂຢເຊ ັ ບໄດ້ເຂ ົ້ າມານ ັຶ່ ງໃນລ ົ ດຮ ົ ບຄ ັ ນທ ີ ສອງຂອງຟາໂຣ; ແລະໃນນ ັ້ ນມ ີ ມ້າສ ີຶ່ ໂຕເປ ັ ນສ ີ ຂາວຄ ື ຫ ິ ມະທ ີຶ່ ມ ີ ສ ີ ທອງ, ແລະລ ົ ດຮ ົ ບໄດ້ເຮ ັ ດດ້ວຍຄ ໍ າບ ໍ ລ ິ ສຸ ດທ ັ ງ ໝ ົ ດ. ແລະໂຢເຊ ັ ບນຸຶ່ ງເສ ື້ ອຜ້າສ ີ ຂາວແລະຫາຍາກ, ແລະເສ ື້ ອຄຸ ມທ ີຶ່ ຖ ື ກໂຍນອອກ ຮອບເພ ິຶ່ ນກ ໍ ເປ ັ ນສ ີ ມຶ່ວງ, ເຮ ັ ດດ້ວຍຜ້າປຶ່ານອ ັ ນດ ີ ທ ີຶ່ ເຮ ັ ດດ້ວຍຄ ໍ າ, ແລະພວງມາ ລາທອງຢູຶ່ເທ ິ ງຫ ົ ວຂອງເພ ິຶ່ ນ, ແລະຮອບມາລາຂອງເພ ິຶ່ ນມ ີ ຫ ີ ນສ ິ ບສອງອ ັ ນ, ແລະ ຂ້າງເທ ິ ງ. ກ້ອນຫ ີ ນສ ິ ບສອງຮ ັ ງສ ີ ທອງ, ແລະຢູຶ່ໃນມ ື ຂວາຂອງລາວມ ີ ໄມ້ເທ ົ້ າຂອງກະສ ັ ດ, ເຊ ິຶ່ ງມ ີ ກ ິຶ່ ງງຶ່າຫມາກກອກ, ແລະມ ີ ຫມາກໄມ້ທ ີຶ່ ອຸ ດ ົ ມສ ົ ມບູ ນ. ເມ ືຶ່ ອໂຢເຊ ັ ບໄດ້ເຂ ົ້ າໄປໃນສານ ແລະປະຕູ ຂອງ ນ ັ້ ນກ ໍ ຖ ື ກປ ິ ດ, ແລະຊາຍຍ ິ ງຕຶ່າງຊາດທຸກຄ ົ ນຍ ັ ງຄ ົ ງຢູຶ່ຂ້າງນອກຂອງສານ, ເພາະ ວຶ່າຄ ົ ນເຝ ົ້ າປະຕູ ໄດ້ດງເຂ ົ້ າໄປປ ິ ດປະຕູ , ເພນເຕເຟຣສກ ໍ ມາພ້ ອມກ ັ ບເມຍຂອງ ລາວ ແລະທຸກຄ ົ ນ. ຍາດ ພ ີຶ່ ນ້ອງ ຂອງ ເຂ ົ າ ເຈ ົ້ າ ຍ ົ ກ ເວ ັ້ ນ ລູ ກ ສາວ ຂອງ ເຂ ົ າ ເຈ ົ້ າ Asenath, ແລະ ພວກ ເຂ ົ າ ໄດ້ ຮ ັ ບ ການ ເຊ ືຶ່ ອ ຟ ັ ງ ໂຈ ເຊ ັ ບ ໃນ ໃບ ຫນ້າ ຂອງ ເຂ ົ າ ເຈ ົ້ າ ຢູຶ່ ໃນ ໂລກ; ແລະໂຢເຊບລ ົ ງຈາກລ ົ ດຮ ົ ບຂອງລາວ ແລະທ ັ ກທາຍພວກເຂ ົ າດ້ວຍມ ື ຂອງລາວ. Asenath ເຫ ັ ນ Joseph ຈາກປ່ອງຢ້ຽມ. 6. ແລະ ເມ ືຶ່ ອ Asenath ເຫ ັ ນ ໂຢເຊບ ນາງ ກ ໍ ເຈ ັ ບ ປວດ ຢູຶ່ ໃນ ຈ ິ ດ ວ ິ ນ ຍານ ແລະ ຫ ົ ວ ໃຈ ຂອງ ນາງ ກ ໍ ປວດ, ແລະ ຫ ົ ວ ເຂ ົຶ່ າ ຂອງ ນາງ ໄດ້ ຜຶ່ອນ ລ ົ ງ ແລະ ຮຶ່າງກາຍ ທ ັ ງ ຫມ ົ ດ ຂອງ ນາງ ໄດ້ ສ ັຶ່ ນ ສະ ເທ ື ອນ ແລະ ນາງ ຢ້ານ ກ ົ ວ ດ້ວຍ ຄວາມ ຢ້ານ ກ ົ ວ, ແລະ ນາງ ໄດ້ ຮ້ອງ ຄາງ ໃນ ໃຈ ຂອງ ນາງ ວຶ່າ: “ອາ ນ ິ ທານ. ໂສກເສ ົ້ າ ດຽວນ ີ້ ຂ້ານ້ ອຍ ຜູ້ຊ ົຶ່ ວຮ້າຍ ຈະໜ ີ ໄປໃສ ຫລ ື ຈະໄປລ ີ້ ຊຶ່ອນຢູຶ່ບຶ່ ອນໃດ ຫລ ື ໂຢເຊ ັ ບ ບຸ ດຂອງພຣະເຈ ົ້ າ ຈະເຫ ັ ນຂ້ານ້ ອຍໄດ້ຢຶ່າງໃດ ເພາະນ ັ້ ນ ຂ້ານ້ ອຍໄດ້ເວ ົ້ າຄວາມຊ ົຶ່ ວຮ້າຍກຶ່ຽວກ ັ ບພຣະອ ົ ງ? ໂສກເສ ົ້ າ, ຂ້ານ້ ອຍຈະໄປລ ີ້ ຢູຶ່ໃສ, ເພາະພຣະອ ົ ງເອງໄດ້ເຫ ັ ນບຶ່ອນລ ີ້ ຊຶ່ອນທຸກແຫຶ່ງ, ແລະ ຮູ້ທຸກສ ິຶ່ ງ, ແລະ ບ ໍຶ່ ມ ີ ສ ິຶ່ ງທ ີຶ່ ປ ິ ດບ ັ ງໜ ີ ໄປຈາກຄວາມສະຫວຶ່າງອ ັ ນໃຫຍຶ່ທ ີຶ່ ຢູຶ່ໃນພຣະອ ົ ງໄດ້? ຂ້ານ້ ອຍໄດ້ເວ ົ້ າ ຖ້ອຍຄ ໍ າອ ັ ນຊ ົຶ່ ວຊ້າຕ ໍຶ່ ພຣະອ ົ ງດ້ວຍຄວາມບ ໍຶ່ ເຂ ົ້ າໃຈໃນເວລານ ີ້ ຂ້ານ້ ອຍຈະເຮ ັ ດ ຕາມຢຶ່າງໃດ? ໃນລ ົ ດຮ ົ ບຂອງພຣະອ ົ ງເປ ັ ນແສງຕາເວ ັ ນຈາກສະຫວ ັ ນ, ແລະພຣະ ອ ົ ງໄດ້ເຂ ົ້ າໄປໃນເຮື ື ອນຂອງພວກເຮ ົ າໃນມ ື້ ນ ີ້ , ແລະພຣະອ ົ ງໄດ້ສຶ່ອງແສງເຂ ົ້ າໄປ ໃນມ ັ ນຄ້າຍຄ ື ແສງສະຫວຶ່າງເທ ິ ງແຜຶ່ນດ ິ ນໂລກ. ແຕຶ່ຂ້າພະເຈ ົ້ າໂງຶ່ແລະກ້າຫານ, ເພາະວຶ່າຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ເຍາະເຍ ີ້ ຍລາວແລະເວ ົ້ າຄວາມຊ ົຶ່ ວຮ້າຍກຶ່ຽວກ ັ ບເຂ ົ າແລະບ ໍຶ່ ຮູ້ ວຶ່າໂຢເຊ ັ ບເປ ັ ນລູ ກຂອງພຣະເຈ ົ້ າ. ເພາະວຶ່າຜູ້ໃດໃນບ ັ ນດາຜູ້ຊາຍຈະໄດ້ຮ ັ ບຄວາມ ງາມດ ັຶ່ ງນ ັ້ ນ, ຫ ຼື ມະນຸດຂອງແມຶ່ຍ ິ ງທ ີຶ່ ຈະເກ ີ ດຄວາມສະຫວຶ່າງດ ັຶ່ ງກຶ່າວ? ຂ້າພະເຈ ົ້ າ ທຸກທ ໍ ລະມານແລະໂງຶ່, ເພາະວຶ່າຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ເວ ົ້ າຄ ໍ າສ ັ ບຊ ົຶ່ ວຮ້າຍກ ັ ບພ ໍຶ່ ຂອງຂ້າພະ ເຈ ົ້ າ. ບ ັ ດນ ີ້ , ສະນ ັ້ ນ, ຂ ໍ ໃຫ້ພ ໍຶ່ ຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າມອບຂ້າພະເຈ ົ້ າໃຫ້ແກຶ່ໂຢເຊບເພ ືຶ່ ອ ເປ ັ ນສາວໃຊ້ແລະຍ ິ ງຂ້າໃຊ້ແທນ, ແລະຂ້າພະເຈ ົ້ າຈະເປ ັ ນທາດຂອງລາວຕະຫ ຼ ອດ ໄປ.” ໂຢເຊບເຫ ັ ນອາເຊນ ັ ດທ ່ ປ່ອງຢ້ຽມ. 7. ແລະ ໂຢເຊບໄດ້ເຂ ົ້ າໄປໃນເຮ ື ອນຂອງເພນເຕເຟຣສ ແລະນ ັຶ່ ງເທ ິ ງຕ ັຶ່ ງ. ແລະ ພວກເຂ ົ າໄດ້ລ້າງຕ ີ ນຂອງພຣະອ ົ ງ, ແລະຕ ັ້ ງໂຕະຕ ໍຶ່ ຫນ້ າພຣະອ ົ ງແຍກຕຶ່າງຫາກ, ເພາະວຶ່າໂຢເຊ ັ ບບ ໍຶ່ ໄດ້ກ ິ ນອາຫານກ ັ ບຊາວເອຢ ິ ບ, ເນ ືຶ່ ອງຈາກວຶ່ານ ີ້ ເປ ັ ນທ ີຶ່ ຫນ້ າກຽດ ຊ ັ ງສ ໍ າລ ັ ບເຂ ົ າ. ໂຢເຊບກ ໍ ຫລຽວຂ ້ ນແລະເຫ ັ ນອາເຊນາດຫລຽວອອກມາ ແລະເວ ົ້ າ ກ ັ ບເພນເຕເຟຣສວຶ່າ, “ຜູ້ຍ ິ ງຄ ົ ນນ ັ້ ນແມຶ່ນໃຜທ ີຶ່ ຢ ື ນຢູຶ່ໃນຊ ັ້ ນສູ ງຂ້າງປຶ່ອງຢ້ຽມນ ັ້ ນ ຈ ົຶ່ ງໃຫ້ນາງໜ ີ ໄປຈາກເຮ ື ອນຫລ ັ ງນ ີ້ .” ເພາະໂຢເຊ ັ ບຢ້ານ, ໂດຍເວ ົ້ າວຶ່າ: “ຖ້ານາງ ເອງກ ໍຶ່ ກວນຂ້ອຍ.” ເພາະບ ັ ນດາເມຍແລະລູ ກສາວຂອງບ ັ ນດາເຈ ົ້ ານາຍ ແລະ ພວກຜູ້ປ ົ ກຄອງຂອງດ ິ ນແດນເອຢ ິ ບທ ັ ງໝ ົ ດເຄ ີ ຍລ ົ ບກວນເພ ິຶ່ ນ ເພ ືຶ່ ອວຶ່າ ພວກເຂ ົ າຈະນອນຢູຶ່ນ ໍ າເພ ິຶ່ ນ; ແຕຶ່ເມຍແລະລູ ກສາວຂອງຊາວເອຢ ິ ບຫລາຍຄ ົ ນຄ ື ກ ັ ນ, ຫລາຍຄ ົ ນທ ີຶ່ ໄດ້ເຫ ັ ນໂຢເຊ ັ ບ, ກ ໍ ເປ ັ ນຫຶ່ວງຍ້ອນຄວາມງາມຂອງລາວ; ທູດ ສະຫວ ັ ນທ ີຶ່ ພວກຍ ິ ງສ ົຶ່ ງໄປຫາເພ ິຶ່ ນ ພ້ ອມທ ັ ງຄ ໍ າແລະເງ ິ ນ ແລະຂອງປະທານອ ັ ນລ ໍ້ າ ຄຶ່າ ໂຢເຊ ັ ບໄດ້ສ ົຶ່ ງກ ັ ບຄ ື ນມາດ້ວຍການຂ ົຶ່ ມຂູຶ່ແລະເວ ົ້ າດູຖູ ກວຶ່າ, “ເຮ ົ າຈະບ ໍຶ່ ເຮ ັ ດ ບາບຕ ໍຶ່ ສາຍພຣະເນດຂອງອ ົ ງພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ ແລະຕ ໍຶ່ ໜ້າພວກອ ິ ດສະລາແອນພ ໍຶ່ ຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າ.” ເພາະໂຢເຊ ັ ບມ ີ ພຣະເຈ ົ້ າຢູຶ່ຕ ໍຶ່ ໜ້າຕາຂອງເພ ິຶ່ ນສະເໝ ີ ແລະ ຈ ືຶ່ ຈ ໍ າ ຄ ໍ າສ ັຶ່ ງຫ້າມຂອງພ ໍຶ່ ; ເພາະຢາໂຄບໄດ້ເວ ົ້ າແລະຕ ັ ກເຕ ື ອນໂຢເຊ ັ ບແລະລູ ກຊາຍທ ັ ງ ປວງຂອງເພ ິຶ່ ນວຶ່າ: “ລູ ກເອ ີ ຍ, ຈ ົຶ່ ງຮ ັ ກສາຕ ົ ວໄວ້ໃຫ້ປອດໄພຈາກຍ ິ ງແປກໜ້າຄ ົ ນ ໜ ຶ່ ງ ເພ ືຶ່ ອບ ໍຶ່ ໃຫ້ມ ີ ການຄ ົ ບຫາກ ັ ບນາງ ເພາະການຄ ົ ບຫາກ ັ ບນາງເປ ັ ນຄວາມ ຈ ິ ບຫາຍແລະພ ິ ນາດ.” ດ ັຶ່ ງນ ັ້ ນ ໂຢເຊບຈ ຶ່ ງເວ ົ້ າວຶ່າ: “ໃຫ້ຍ ິ ງຄ ົ ນນ ັ້ ນອອກໄປຈາກ ເຮ ື ອນນ ີ້ .” ແລະ Pentephres ກຶ່າວກ ັ ບລາວວຶ່າ: “ນາຍເອ ີ ຍ, ຜູ້ຍ ິ ງທ ີຶ່ ເຈ ົ້ າໄດ້ເຫ ັ ນ ຢ ື ນຢູຶ່ໃນຊ ັ້ ນສູ ງນ ັ້ ນບ ໍຶ່ ໄດ້ເປ ັ ນຄ ົ ນແປກໜ້າ, ແຕຶ່ເປ ັ ນລູ ກສາວຂອງພວກເຮ ົ າ, ຜູ້ທ ີຶ່ ກຽດຊ ັ ງຜູ້ຊາຍທຸກຄ ົ ນ, ແລະບ ໍຶ່ ມ ີ ຜູ້ຊາຍຄ ົ ນອ ືຶ່ ນໃດໄດ້ເຫ ັ ນນາງນອກຈາກເຈ ົ້ າໃນ ທຸກມ ື້ ນ ີ້ ; ແລະ ຖ້າຫາກທຶ່ານປາດຖະຫນາ, ພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ, ນາງຈະມາເວ ົ້ າກ ັ ບ ທຶ່ານ, ເພາະວຶ່າລູ ກສາວຂອງພວກເຮ ົ າເປ ັ ນຄ ື ກ ັ ບເອ ື້ ອຍຂອງທຶ່ານ.” ແລະ ໂຢເຊບ ກ ໍ ມ ີ ຄວາມປ ິ ຕ ິ ຍ ິ ນດ ີ ເປ ັ ນຢຶ່າງຍ ິຶ່ ງ, ເພາະວຶ່າເພນເທບໄດ້ກຶ່າວວຶ່າ: “ນາງເປ ັ ນຍ ິ ງ ບ ໍ ລ ິ ສຸ ດທ ີຶ່ ຊ ັ ງທຸກຄ ົ ນ.” ແລະໂຢເຊບໄດ້ເວ ົ້ າກ ັ ບເພນເທເຟຣສແລະພ ັ ນລະຍາຂອງລາວວຶ່າ: "ຖ້ານາງເປ ັ ນລູ ກສາວຂອງເຈ ົ້ າ, ແລະເປ ັ ນຍ ິ ງບ ໍ ລ ິ ສຸ ດ, ໃຫ້ນາງມາ, ເພາະວຶ່ານາງເປ ັ ນເອ ື້ ອຍຂອງຂ້ອຍ, ແລະຂ້ອຍຮ ັ ກລາວຕ ັ້ ງແຕຶ່ມ ື້ ນ ີ້ ຄ ື ກ ັ ບເອ ື້ ອຍຂອງຂ້ອຍ." ໂຈເຊ ັ ບອວຍພອນ Asenath. 8. ແລ້ວແມຶ່ຂອງນາງໄດ້ຂ ້ ນໄປໃນຊ ັ້ ນສູ ງ ແລະພາອາເຊນາໄປຫາໂຢເຊ ັ ບ, ແລະ ເພນເທເຟດເວ ົ້ າກ ັ ບນາງວຶ່າ: “ຈ ົຶ່ ງຈູ ບນ້ ອງຊາຍຂອງເຈ ົ້ າ, ເພາະລາວຍ ັ ງເປ ັ ນຍ ິ ງ ບ ໍ ລ ິ ສຸ ດຄ ື ກ ັ ບເຈ ົ້ າໃນທຸກມ ື້ ນ ີ້ ແລະກຽດຊ ັ ງຍ ິ ງແປກໜ້າທຸກຄ ົ ນ ດ ັຶ່ ງທ ີຶ່ ເຈ ົ້ າກຽດຊ ັ ງ ຄ ົ ນແປກໜ້າທຸກຄ ົ ນ. ." ແລະ Asenath ເວ ົ້ າກ ັ ບໂຈເຊ ັ ບ: "ສະບາຍດ ີ , ພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ, ພອນຂອງພຣະເຈ ົ້ າສູ ງສຸ ດ." ແລະໂຢເຊບໄດ້ເວ ົ້ າກ ັ ບນາງວຶ່າ: "ພຣະເຈ ົ້ າຜູ້ຊ ົ ງໂຜດທຸກສ ິຶ່ ງຈະໃຫ້ພອນແກຶ່ເຈ ົ້ າ, ນາງເອ ີ ຍ." ເພນເທບເຣສເວ ົ້ າກ ັ ບນາງອາເຊເນດວຶ່າ: "ມາຈູ ບນ້ ອງຊາຍຂອງເຈ ົ້ າ." ເມ ືຶ່ ອອາເຊເນດຂ ້ ນມາຈູ ບໂຢເຊບ, ໂຢເຊບກ ໍ ຢຽດຂວາອອກ. ມ ື , ແລະວາງມ ັ ນໄວ້ ເທ ິ ງເຕ ົ້ ານ ົ ມຂອງນາງຢູຶ່ລະຫວຶ່າງສອງລູ ກຂອງນາງ (ດ້ວຍວຶ່າລູ ກຂອງນາງຢ ື ນຢູຶ່ ແລ້ວຄ ື ໝາກແອ ັ ບເປ ີ້ ນທ ີຶ່ ໜ້າຮ ັ ກ), ແລະ ໂຢເຊ ັ ບໄດ້ເວ ົ້ າວຶ່າ: “ຜູ້ທ ີຶ່ ນະມ ັ ດສະການ ພຣະເຈ ົ້ າຜູ້ຊ ົ ງພຣະຊ ົ ນຢູຶ່ດ້ວຍປາກຂອງພຣະອ ົ ງ, ມ ັ ນບ ໍຶ່ ແມຶ່ນການຕອບແທນ. ແລະກ ິ ນເຂ ົ້ າຈ ີຶ່ ອ ັ ນເປ ັ ນພອນແຫຶ່ງຊ ີ ວ ິ ດ, ແລະດ ືຶ່ ມຈອກແຫຶ່ງຄວາມເປ ັ ນອະມະຕະ, ແລະໄດ້ຖ ື ກເຈ ີ ມດ້ວຍການກະທ ໍ າທ ີຶ່ ເປ ັ ນພອນຂອງຄວາມບ ໍຶ່ ເສ ືຶ່ ອມເສຍ, ຈູ ບຍ ິ ງ ແປກໜ້າຄ ົ ນໜ ຶ່ ງ, ຜູ້ທ ີຶ່ ໃຫ້ພອນດ້ວຍປາກຂອງນາງທ ີຶ່ ຕາຍແລ້ວ ແລະຄ ົ ນຫູ ໜວກ ແລະກ ິ ນເຂ ົ້ າຈ ີຶ່ ຂອງສາຍຄ ໍ . ແລະດ ືຶ່ ມຈອກແຫຶ່ງການຫ ຼ ອກລວງຈາກການ ເປ ີ ດເຜ ີ ຍຂອງພວກເຂ ົ າ ແລະຖ ື ກເຈ ີ ມດ້ວຍການທ ໍ າລາຍລ້າງ; ແຕຶ່ຜູ້ທ ີຶ່ ຂາບໄຫວ້ ພຣະເຈ ົ້ າຈະຈູ ບແມຶ່ຂອງຕ ົ ນ ແລະນ້ ອງສາວທ ີຶ່ ເກ ີ ດຈາກແມຶ່ຂອງຕ ົ ນ ແລະນ້ອງ ສາວທ ີຶ່ ເກ ີ ດຈາກເຜ ົຶ່ າຂອງຕ ົ ນ ແລະເມຍທ ີຶ່ ໃຊ້ຕຽງນອນຂອງຕ ົ ນ ຜູ້ທ ີຶ່ ໃຫ້ພອນ ດ້ວຍປາກຂອງພຣະເຈ ົ້ າຜູ້ຊ ົ ງພຣະຊ ົ ນຢູຶ່. ເຊ ັຶ່ ນດຽວກ ັ ນ, ຜູ້ຍ ິ ງທ ີຶ່ ຂາບໄຫວ້ພຣະເຈ ົ້ າເພ ືຶ່ ອຈູ ບຊາຍແປກໜ້າຄ ົ ນນ ັ້ ນກ ໍ ບ ໍຶ່ ພ ໍ ສ ົ ມຄວນ, ເພາະວຶ່າອ ັ ນນ ີ້ ເປ ັ ນສ ິຶ່ ງທ ີຶ່ ໜ້າກຽດຊ ັ ງໃນສາຍພຣະເນດຂອງອ ົ ງພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ.” ແລະ ເມ ືຶ່ ອອາເສນາດໄດ້ຍ ິ ນຖ້ອຍຄ ໍ າເຫ ຼົຶ່ ານ ີ້ ຈາກໂຢເຊບ, ນາງກ ໍ ໂສກເສ ົ້ າເສຍໃຈ ແລະຮ້ອງໄຫ້. ແລະ ເມ ືຶ່ ອນາງກ ໍ າລ ັ ງຫລຽວເບ ິຶ່ ງໂຢເຊບຢຶ່າງໝ ັ້ ນຄ ົ ງດ້ວຍຕາຂອງ ນາງ, ພວກເຂ ົ າກ ໍ ເຕ ັ ມໄປດ້ວຍນ ໍ້ າຕາ, ແລະ ໂຢເຊ ັ ບ, ເມ ືຶ່ ອລາວໄດ້ເຫ ັ ນນາງ ຮ້ອງໄຫ້, ໄດ້ສ ົ ງສານນາງຢຶ່າງໜ ັ ກແໜ້ນ, ເພາະລາວອຶ່ອນໂຍນ ແລະ ມ ີ ເມດຕາ ແລະເປ ັ ນຜູ້ຢ ໍ າເກງພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ. ຍ ົ ກມ ື ຂວາຂ ້ ນເທ ິ ງຫ ົ ວຂອງນາງ ແລະກຶ່າວ ວຶ່າ: “ຂ້າແດຶ່ອ ົ ງພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ ພຣະເຈ ົ້ າຂອງຊາວອ ິ ດສະລາແອນພ ໍຶ່ ຂອງຂ້ານ້ ອຍ
  • 3. ພຣະເຈ ົ້ າອ ົ ງສູ ງສຸ ດ ແລະອ ົ ງຊ ົ ງຣ ິ ດອ ໍ ານາດຍ ິຶ່ ງໃຫຍຶ່ ຜູ້ຊ ົ ງໂຜດໃຫ້ທຸກສ ິຶ່ ງເປ ັ ນຄ ື ນ ມາ ແລະຊ ົ ງເອ ີ້ ນຈາກຄວາມມ ື ດມາສູຶ່ຄວາມສະຫວຶ່າງ ແລະຈາກຄວາມຜ ິ ດສູຶ່ ຄວາມຈ ິ ງ ແລະຈາກຄວາມຕາຍເຖ ິ ງຊ ີ ວ ິ ດ. ຈ ົຶ່ ງອວຍພອນເຈ ົ້ າຍ ິ ງສາວຜູ້ນ ີ້ ຄ ື ກ ັ ນ, ແລະໃຫ້ນາງເປ ັ ນຄ ື ນມາ, ແລະຕ ໍຶ່ ນາງໃໝຶ່ດ້ວຍພຣະວ ິ ນຍານບ ໍ ລ ິ ສຸ ດຂອງເຈ ົ້ າ, ແລະໃຫ້ນາງກ ິ ນເຂ ົ້ າຈ ີຶ່ ແຫຶ່ງຊ ີ ວ ິ ດຂອງເຈ ົ້ າ ແລະດ ືຶ່ ມຈອກແຫຶ່ງພອນຂອງເຈ ົ້ າ, ແລະນ ັ ບນາງກ ັ ບຄ ົ ນຂອງເຈ ົ້ າທ ີຶ່ ເຈ ົ້ າເລ ື ອກ ກຶ່ອນທ ີຶ່ ສ ິຶ່ ງທ ັ ງໝ ົ ດຈະເກ ີ ດຂ ້ ນ. ແລະ ໃຫ້ນາງເຂ ົ້ າໄປໃນບຶ່ ອນພ ັ ກຜຶ່ອນຂອງເຈ ົ້ າ ຊ ຶ່ ງເຈ ົ້ າໄດ້ຕຽມໄວ້ສ ໍ າລ ັ ບຜູ້ເລ ື ອກຂອງ ເຈ ົ້ າ, ແລະໃຫ້ນາງມ ີ ຊ ີ ວ ິ ດຢູຶ່ໃນຊ ີ ວ ິ ດນ ິ ລ ັ ນດອນຂອງເຈ ົ້ າຕະຫລອດໄປ.” Asenath ກ ິ ນເບ ັ້ ຍບ ໍ ານານແລະ Joseph ກະກຽມທ ່ ຈະອອກ. 9. ແລະ Asenath ປ ິ ຕ ິ ຍ ິ ນດ ີ ທ ີຶ່ ຈະໃຫ້ພອນຂອງໂຈເຊ ັ ບດ້ວຍຄວາມສຸ ກທ ີຶ່ ຍ ິຶ່ ງໃຫຍຶ່. ຈາກນ ັ້ ນນາງຟ້າວແລຶ່ນຂ ້ ນມາໃນຊ ັ້ ນສູ ງດ້ວຍຕ ົ ນເອງ, ແລະ ລ ົ້ ມລ ົ ງເທ ິ ງຕຽງຂອງ ນາງດ້ວຍຄວາມອຶ່ອນແອ, ເພາະວຶ່ານາງມ ີ ຄວາມສຸ ກ ແລະ ຄວາມໂສກເສ ົ້ າ ແລະ ຄວາມຢ້ານກ ົ ວອ ັ ນໃຫຍຶ່ຫລວງ; ແລະເຫ ືຶ່ ອອອກຢຶ່າງຕ ໍຶ່ ເນ ືຶ່ ອງ ເມ ືຶ່ ອນາງໄດ້ຍ ິ ນຖ້ອຍ ຄ ໍ າເຫລ ົຶ່ ານ ີ້ ຈາກໂຢເຊ ັ ບ, ແລະ ເມ ືຶ່ ອເພ ິຶ່ ນໄດ້ເວ ົ້ າກ ັ ບນາງໃນພຣະນາມຂອງພຣະ ເຈ ົ້ າອ ົ ງສູ ງສຸ ດ. ແລ້ວນາງກ ໍ ຮ້ອງໄຫ້ຢຶ່າງຂ ົ ມຂ ືຶ່ ນ, ແລະນາງໄດ້ຫ ັ ນໄປສູຶ່ການອະໄພ ຈາກພະຂອງນາງທ ີຶ່ ນາງບ ໍຶ່ ຍອມຂາບໄຫວ້, ແລະຮູ ບເຄ ົ າຣ ົ ບທ ີຶ່ ນາງປະຖ ິ້ ມໄວ້ ແລະ ລ ໍ ຖ້າເວລາຄ ໍຶ່ າມາ. ແຕຶ່ໂຢເຊບໄດ້ກ ິ ນແລະດ ືຶ່ ມ; ແລະ ເພ ິຶ່ ນໄດ້ບອກພວກຄ ົ ນຮ ັ ບໃຊ້ ຂອງເພ ິຶ່ ນໃຫ້ແບກມ້າໄປຫາລ ົ ດຮ ົ ບຂອງພວກເຂ ົ າ, ແລະໄປທ ົຶ່ ວແຜຶ່ນດ ິ ນ. ແລະເພນເທຟເຣສເວ ົ້ າກ ັ ບໂຢເຊບວຶ່າ: "ຂ ໍ ໃຫ້ເຈ ົ້ ານາຍຂອງເຈ ົ້ າພ ັ ກຢູຶ່ທ ີຶ່ ນ ີ້ ໃນມ ື້ ນ ີ້ , ແລະຕອນເຊ ົ້ າເຈ ົ້ າຈະໄປຕາມທາງຂອງເຈ ົ້ າ." ແລະໂຢເຊບເວ ົ້ າວຶ່າ: “ບ ໍຶ່ ເລ ີ ຍ ແຕຶ່ມ ື້ ນ ີ້ ຂ້ອຍຈະໄປຈາກໄປ ເພາະວຶ່ານ ີ້ ເປ ັ ນມ ື້ ທ ີຶ່ ພະເຈ ົ້ າເລ ີຶ່ ມສ້າງທຸກສ ິຶ່ ງຂອງພະອ ົ ງ ແລະ ໃນມ ື້ ທ ີ ແປດ ຂ້ອຍກ ັ ບມາພ ັ ກຢູຶ່ທ ີຶ່ ນ ີ້ . Asenath ປະຕ ິ ເສດເທບພະເຈ ້ າຂອງອຍ ິ ບແລະ abases ຕນເອງ. 10. ແລະ, ເມ ືຶ່ ອ ໂຈ ເຊ ັ ບ ໄດ້ ອອກ ຈາກ ເຮ ື ອນ ແລ້ວ, ເພນ ເທບ ເຣ ັ ດ ແລະ ຍາດ ພ ີຶ່ ນ້ ອງ ທ ັ ງ ຫມ ົ ດ ຂອງ ເພ ິຶ່ ນ ໄດ້ ອອກ ໄປ ຫາ ມ ໍ ລະ ດ ົ ກ ຂອງ ພວກ ເພ ິຶ່ ນ, ແລະ ອາ ເສ ນາ ດ ຖ ື ກ ປະ ໄວ້ ໃຫ້ ຢູຶ່ ຄ ົ ນ ດຽວ ກ ັ ບ ຍ ິ ງ ສາວ ບ ໍ ລ ິ ສຸ ດ ເຈ ັ ດ ຄ ົ ນ, ບ ໍຶ່ ມ ີ ລາຍ ຊ ືຶ່ ແລະ ຮ້ອງໄຫ້ ຈ ົ ນ ຕາເວ ັ ນ ຕ ົ ກ; ແລະນາງບ ໍຶ່ ໄດ້ກ ິ ນເຂ ົ້ າຈ ີຶ່ ແລະບ ໍຶ່ ດ ືຶ່ ມນ ໍ້ າ, ແຕຶ່ໃນຂະນະທ ີຶ່ ທຸກຄ ົ ນນອນຫລ ັ ບ, ນາງເອງຜູ້ດຽວກ ໍ ຕ ືຶ່ ນຂ ້ ນແລະຮ້ອງໄຫ້ ແລະຕ ີ ເຕ ົ້ ານ ົ ມດ້ວຍມ ື ເລ ື້ ອຍໆ. ແລະຫລ ັ ງຈາກສ ິຶ່ ງເຫລ ົຶ່ ານ ີ້ Asenath ໄດ້ລຸ ກຂ ້ ນຈາກຕຽງ ນອນຂອງນາງ, ແລະ ໄດ້ລ ົ ງໄປຈາກຂ ັ້ ນໄດຢຶ່າງງຽບໆຈາກຊ ັ້ ນສູ ງ, ແລະ ເມ ືຶ່ ອມາ ເຖ ິ ງປະຕູ ກ ໍ ໄດ້ພ ົ ບເຈ ົ້ າໜ້າທ ີຶ່ ນອນຢູຶ່ກ ັ ບລູ ກໆຂອງນາງ; ແລະ ນາງຟ້າວແລຶ່ນລ ົ ງ ມາຈາກປະຕູ ຜ້າມຶ່ານໜ ັ ງທ ີຶ່ ປ ົ ກຜ້າກ ັ້ ງເຕ ັ ມໄປດ້ວຍເຕ ົ າອ ົ ບ ແລະເອ ົ າມ ັ ນຂ ້ ນໄປ ເທ ິ ງຊ ັ້ ນສູ ງ ແລະວາງໄວ້ເທ ິ ງພ ື້ ນ. ແລະຈາກນ ັ້ ນນາງກ ໍ ໄດ້ປ ິ ດປະຕູ ຢຶ່າງປອດໄພ ແລະໄດ້ມ ັ ດປະຕູ ນ ັ້ ນດ້ວຍກອງເຫ ຼັ ກຈາກທາງຂ້າງ ແລະຮ້ອງຄາງດ້ວຍສຽງຄກຄ ື້ ນ ພ້ ອມກ ັ ບການຮ້ອງໄຫ້ຢຶ່າງຫລວງຫລາຍ. ແຕຶ່ຍ ິ ງບ ໍ ລ ິ ສຸ ດທ ີຶ່ ອາເສນາຮ ັ ກເໜ ື ອຍ ິ ງບ ໍ ລ ິ ສຸ ດທ ັ ງປວງ ເມ ືຶ່ ອໄດ້ຍ ິ ນສຽງຮ້ອງຄາງຂອງນາງກ ໍ ຟ້າວມາທ ີຶ່ ປະຕູ ຫລ ັ ງຈາກປຸ ກ ຍ ິ ງບ ໍ ລ ິ ສຸ ດອ ີ ກຄ ົ ນໜ ຶ່ ງກ ໍ ໄດ້ປ ິ ດປາກໄວ້. ແລະ, ເມ ືຶ່ ອນາງໄດ້ຍ ິ ນສຽງຮ້ອງໄຫ້ແລະຮ້ອງໄຫ້ຂອງ Asenath, ນາງເວ ົ້ າກ ັ ບນາງ, ຢ ື ນຢູຶ່ຂ້າງນອກວຶ່າ: "ແມຶ່ນຫຍ ັ ງ, ເມຍຂອງຂ້ອຍ, ແລະເປ ັ ນຫຍ ັ ງເຈ ົ້ າຈ ຶ່ ງໂສກເສ ົ້ າ? ແລະສ ິຶ່ ງທ ີຶ່ ເປ ັ ນບ ັ ນຫາຂອງເຈ ົ້ າ? ເປ ີ ດໃຫ້ພວກເຮ ົ າແລະປຶ່ອຍໃຫ້ພວກເຮ ົ າ." ພວກເຮ ົ າເຫ ັ ນເຈ ົ້ າ." ແລະ Asenath ເວ ົ້ າກ ັ ບນາງ, ໄດ້ຖ ື ກປ ິ ດພາຍໃນ: "ຄວາມເຈ ັ ບປວດຢຶ່າງໃຫຍຶ່ຫ ຼ ວງແລະຮ້າຍແຮງໄດ້ໂຈມຕ ີ ຫ ົ ວຂອງຂ້ອຍ, ແລະຂ້ອຍນອນຢູຶ່ໃນຕຽງຂອງຂ້ອຍ, ແລະຂ້ອຍບ ໍຶ່ ສາມາດລຸ ກຂ ້ ນແລະເປ ີ ດໃຫ້ເຈ ົ້ າໄດ້, ເພາະວຶ່າຂ້ອຍມ ີ ຄວາມອຶ່ອນເພຍໃນແຂນຂາຂອງຂ້ອຍທ ັ ງຫມ ົ ດ. ສະນ ັ້ ນ ພວກເຈ ົ້ າແຕຶ່ລະຄ ົ ນຈ ົຶ່ ງໄປທ ີຶ່ ຫ້ອງຂອງນາງ ແລະນອນຫ ຼັ ບຢູຶ່ ແລະໃຫ້ຂ້ອຍຢູຶ່ຢຶ່າງ ງຽບໆ.” ແລະ, ເມ ືຶ່ ອຍ ິ ງສາວບ ໍ ລ ິ ສຸ ດຈາກໄປ, ແຕຶ່ລະຄ ົ ນໄປຫາຫ້ອງຂອງຕ ົ ນເອງ, Asenath ໄດ້ລຸ ກຂ ້ ນແລະເປ ີ ດປະຕູ ຫ້ອງນອນຂອງນາງຢຶ່າງງຽບໆ, ແລະເຂ ົ້ າໄປໃນຫ້ອງທ ີ ສອງຂອງນາງບຶ່ອນທ ີຶ່ ຫນ້າເອ ິ ກຂອງເຄ ືຶ່ ອງປະດ ັ ບຂອງນາງຢູຶ່ , ແລະນາງເປ ີ ດຝາແລະເອ ົ າສ ີ ດ ໍ າແລະ tunic sombre ທ ີຶ່ ນາງໃສຶ່ແລະໄວ້ທຸກໃນເວລາທ ີຶ່ ອ້າຍກ ົ ກຂອງນາງເສຍຊ ີ ວ ິ ດ. ຫ ຼັ ງຈາກນ ັ້ ນ, ນາງໄດ້ ຮ ັ ບເອ ົ າ tunic ນ ີ້ , ນາງໄດ້ເອ ົ າມ ັ ນເຂ ົ້ າໄປໃນຫ້ອງຂອງນາງ, ແລະອ ີ ກເທ ືຶ່ ອຫນ ຶ່ ງໄດ້ ປ ິ ດປະຕູ ຢຶ່າງປອດໄພ, ແລະເອ ົ າສະຖານທ ີຶ່ ຈາກຂ້າງ. ສະນ ັ້ ນ, ນາງອາເສນາຖາຈ ຶ່ ງ ໄດ້ປ ົ ດອາຊະນະລາດອອກ, ນຸຶ່ ງເສ ື້ ອຜ້າໄວ້ອາໄລ, ແລະໄດ້ປ ົ ດສາຍແຂນທອງອອກ ແລະເອ ົ າເຊ ື ອກມ ັ ດຕ ົ ວນາງອອກ ແລະເອ ົ າເຊ ື ອກມ ັ ດອອກຈາກຫ ົ ວຂອງນາງ, ແລະເຄ ືຶ່ ອງດາມກ ໍ ຄ ື ກ ັ ນ. ສາຍຕຶ່ອງໂສ້ຈາກມ ື ຂອງນາງແລະຕ ີ ນຂອງນາງທ ັ ງຫມ ົ ດໄດ້ຖ ື ກວາງໄວ້ເທ ິ ງພ ື້ ນເຮ ື ອນ. ແລ້ວນາງກ ໍ ເອ ົ າເສ ື້ ອຄຸ ມທ ີຶ່ ນາງເລ ື ອກ ແລະສາຍຮ ັ ດທອງແລະເຄ ືຶ່ ອງນຸຶ່ ງຫ ົຶ່ ມ ແລະເຄ ືຶ່ ອງປະດ ັ ບຂອງນາງ ແລະນາງໄດ້ໂຍນພວກເຂ ົ າອອກທາງປຶ່ອງຢ້ຽມທ ີຶ່ ແນມ ໄປທາງທ ິ ດເໜ ື ອ ເພ ືຶ່ ອໃຫ້ຄ ົ ນຍາກຈ ົ ນ. ແລະຈາກນ ັ້ ນນາງໄດ້ເອ ົ າພະທ ັ ງໝ ົ ດຂອງ ນາງທ ີຶ່ ຢູຶ່ໃນຫ້ອງຂອງນາງ, ພຣະຄ ໍ າແລະເງ ິ ນທ ີຶ່ ບ ໍຶ່ ມ ີ ຕ ົ ວເລກ, ແລະຫ ັ ກເປ ັ ນຊ ິ້ ນ, ແລະໂຍນມ ັ ນອອກທາງປຶ່ອງຢ້ຽມໃຫ້ຄ ົ ນທຸກຍາກ ແລະຄ ົ ນຂ ໍ ທານ. ແລະອ ີ ກເທ ືຶ່ ອຫນ ຶ່ ງ, Asenath ໄດ້ເອ ົ າອາຫານຂອງກະສ ັ ດຂອງນາງ, ໄຂມ ັ ນ, ປາ, ແລະເນ ື້ ອຫນ ັ ງຂອງ heifer, ແລະເຄ ືຶ່ ອງບູ ຊາທ ັ ງຫມ ົ ດຂອງພຣະຂອງນາງ, ແລະພາຊະນະຂອງເຫລ ົ້ າທ ີຶ່ ເຮ ັ ດຈາກ libation, ແລະໂຍນມ ັ ນທ ັ ງຫມ ົ ດຜຶ່ານປຶ່ອງຢ້ຽມທ ີຶ່ ເບ ິຶ່ ງໄປທາງທ ິ ດເຫນ ື ອເປ ັ ນອາຫານສ ໍ າລ ັ ບ ຫມາ. . 2 ແລະ ຫລ ັ ງຈາກສ ິຶ່ ງເຫລ ົຶ່ ານ ີ້ ແລ້ວ ນາງໄດ້ເອ ົ າຜ້າປ ົ ກໜ ັ ງທ ີຶ່ ບ ັ ນຈຸ ເຂ ົ້ າ ໜ ົ ມອ ົ ມ ແລະ ຖອກໃສຶ່ພ ື້ ນ; ແລະ ຈາກ ນ ັ້ ນ ນາງ ໄດ້ ເອ ົ າ ຜ້າ ກະສອບ ແລະ ມ ັ ດ ແອວ; ແລະ ນາງໄດ້ຖອດຕາໜຶ່າງຂອງຜ ົ ມອອກຈາກຫ ົ ວຂອງນາງ ແລະໄດ້ເອ ົ າ ຂ ີ້ ເຖ ົຶ່ າໃສຶ່ເທ ິ ງຫ ົ ວຂອງນາງ. ແລະນາງໄດ້ກອດຂ ີ້ ຝຸຶ່ນໃສຶ່ພ ື້ ນ, ແລະ ໄດ້ລ ົ້ ມລ ົ ງເທ ິ ງ ເຕ ົ າເຜ ົ າ ແລະຕ ີ ເຕ ົ້ ານ ົ ມຂອງນາງຢູຶ່ສະເໝ ີ ດ້ວຍມ ື ຂອງນາງ ແລະ ຮ້ອງໄຫ້ ຕະຫ ຼ ອດຄ ື ນຈ ົ ນຮອດເຊ ົ້ າ. ແລະ, ເມ ືຶ່ ອ Asenath ລຸ ກຂ ້ ນໃນຕອນເຊ ົ້ າແລະໄດ້ເຫ ັ ນ, ແລະເບ ິຶ່ ງແມ! ເຕ ົ າອ ົ ບຢູຶ່ລຸຶ່ມຂອງນາງເປ ັ ນດ ິ ນ ໜຽວຈາກນ ໍ້ າຕາຂອງນາງ, ນາງໄດ້ລ ົ້ ມລ ົ ງເທ ິ ງໜ້າຂອງນາງອ ີ ກເທ ືຶ່ ອໜ ຶ່ ງຈ ົ ນຕາ ເວ ັ ນຕ ົ ກ. ດ ັຶ່ ງນ ັ້ ນ, Asenath ໄດ້ເຮ ັ ດເປ ັ ນເວລາເຈ ັ ດວ ັ ນ, ບ ໍຶ່ ໄດ້ລ ົ ດຊາດຫຍ ັ ງ. Asenath ຕກລງທ ່ ຈະອະທ ິ ຖານຫາພຣະເຈ ້ າຂອງຊາວເຮ ັ ບເຣ. 11. ແລະໃນວ ັ ນທ ີ 8 ເມ ືຶ່ ອຮຸຶ່ງອາລຸ ນມາ ແລະຝູ ງນ ົ ກກ ໍ ຮ້ອງສຽງດ ັ ງຢູຶ່ແລ້ວ ແລະ ໝາເຫ ົຶ່ າຢູຶ່ທ ີຶ່ ຄ ົ ນຍຶ່າງຜຶ່ານໄປນ ັ້ ນ ນາງອາເສນາດໄດ້ຍ ົ ກຫ ົ ວຂ ້ ນຈາກພ ື້ ນເລ ັ ກນ້ ອຍ ແລະຂ ີ້ ຕ ົ ມທ ີຶ່ ນາງນ ັຶ່ ງຢູຶ່ ເພາະນາງອ ິ ດເມ ືຶ່ ອຍຫລາຍ. ແລະ ໄດ້ ສູ ນ ເສຍ ອ ໍ າ ນາດ ຂອງ ແຂນ ຂາ ຂອງ ນາງ ຈາກ ຄວາມ ອ ັ ບ ອາຍ ອ ັ ນ ຍ ິຶ່ ງ ໃຫຍຶ່ ຂອງ ນາງ; ເພາະ Asenath ອຶ່ອນເພຍ ແລະ ອຶ່ອນເພຍ ແລະ ກ ໍ າລ ັ ງຂອງນາງກ ໍ ຂາດ, ແລະ ຈາກນ ັ້ ນນາງກ ໍ ຫ ັ ນໜ້າໄປຫາກ ໍ າແພງ, ນ ັຶ່ ງຢູຶ່ໃຕ້ປຶ່ອງຢ້ຽມທ ີຶ່ ເບ ິຶ່ ງໄປທາງທ ິ ດຕາເວ ັ ນອອກ; ແລະ ຫ ົ ວ ຂອງ ນາງ ໄດ້ ວາງ ໄວ້ ເທ ິ ງ ເອ ິ ກ ຂອງ ນາງ, twining ນ ິ້ ວ ມ ື ຂອງ ນາງ ໄວ້ ເທ ິ ງ ຫ ົ ວ ເຂ ົຶ່ າ ສ ິ ດ ຂອງ ນາງ; ແລະ ປາກຂອງນາງໄດ້ປ ິ ດ, ແລະ ນາງບ ໍຶ່ ໄດ້ເປ ີ ດມ ັ ນໃນລະຫວຶ່າງເຈ ັ ດວ ັ ນ ແລະ ໃນລະຫວຶ່າງເຈ ັ ດຄ ື ນແຫຶ່ງຄວາມອ ັ ບອາຍຂອງນາງ. ແລະນາງໄດ້ເວ ົ້ າໃນໃຈ ຂອງນາງໂດຍບ ໍຶ່ ເປ ີ ດປາກວຶ່າ: “ຂ້ານ້ ອຍຜູ້ຕ ໍຶ່ າຕ້ອຍຂ້າພະເຈ ົ້ າຈະເຮ ັ ດແນວໃດ, ຫ ຼື ຂ້າພະເຈ ົ້ າຈະໄປໃສ? ແລະໃນຕ ໍຶ່ ໄປນ ີ້ ຂ້າພະເຈ ົ້ າຈະຊອກຫາບຶ່ ອນລ ີ້ ໄພກ ັ ບໃຜອ ີ ກ, ຫ ຼື ຂ້າພະເຈ ົ້ າຈະເວ ົ້ າກ ັ ບຜູ້ໃດ, ເວ ີ ຈ ິ ນໄອແລນທ ີຶ່ ເປ ັ ນ. ເປ ັ ນເດ ັ ກກ ໍ າພ້ າທ ີຶ່ ໂດດດຶ່ຽວ ແລະຖ ື ກຄ ົ ນທ ັ ງປວງຖ ື ກປະຖ ິ້ ມ ແລະຖ ື ກກຽດຊ ັ ງບ ໍ ?ບ ັ ດນ ີ້ ທຸກຄ ົ ນໄດ້ມາກຽດຊ ັ ງເຮ ົ າ, ແລະໃນບ ັ ນດາພວກນ ີ້ ແມຶ່ນແຕຶ່ພ ໍຶ່ ແລະແມຶ່ຂອງຂ້ອຍ, ເພາະວຶ່າຂ້ອຍໄດ້ຖ ິ້ ມພຣະຊ ົ ນຂອງພະເຈ ົ້ າດ້ວຍຄວາມກຽດຊ ັ ງ ແລະປະຖ ິ້ ມພວກເຂ ົ າ ແລະໄດ້ມອບໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກ. ເພາະພ ໍຶ່ ແລະແມຶ່ຂອງຂ້າພະ ເຈ ົ້ າໄດ້ເວ ົ້ າວຶ່າ: “ອາເສນາດບ ໍຶ່ ແມຶ່ນລູ ກສາວຂອງພວກເຮ ົ າ.” ແຕຶ່ຍາດພ ີຶ່ ນ້ ອງທ ັ ງ ປວງຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ມາກຽດຊ ັ ງຂ້າພະເຈ ົ້ າແລະຄ ົ ນທ ັ ງປວງ, ເພາະວຶ່າຂ້າພະເຈ ົ້ າ ໄດ້ໃຫ້ພຣະຂອງພວກເຂ ົ າພ ິ ຈາລະນາ, ແລະຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ກຽດຊ ັ ງ. ທຸກຄ ົ ນແລະທຸກ ຄ ົ ນທ ີຶ່ ອວດຂ້ອຍ, ແລະບ ັ ດນ ີ້ ໃນຄວາມອ ັ ບອາຍຂອງເຮ ົ ານ ີ້ ຂ້ອຍໄດ້ຖ ື ກທຸກຄ ົ ນກຽດ ຊ ັ ງ ແລະພວກເຂ ົ າປ ິ ຕ ິ ຍ ິ ນດ ີ ກ ັ ບຄວາມທຸກລ ໍ າບາກຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າ, ແຕຶ່ພຣະຜູ້ ເປ ັ ນເຈ ົ້ າແລະພຣະເຈ ົ້ າຂອງໂຢເຊ ັ ບຜູ້ຍ ິຶ່ ງໃຫຍຶ່ກຽດຊ ັ ງທຸກຄ ົ ນທ ີຶ່ ຂາບໄຫວ້ຮູ ບເຄ ົ າ ລ ົ ບ, ເພາະວຶ່າພຣະອ ົ ງເປ ັ ນພຣະເຈ ົ້ າອ ິ ດສາ. ແລະເປ ັ ນຕາຢ້ານ, ດ ັຶ່ ງທ ີຶ່ ຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ ຍ ິ ນ, ຕ ໍຶ່ ກ ັ ບທຸກຄ ົ ນທ ີຶ່ ນະມ ັ ດສະການພຣະແປກປະຫລາດ; ລາວໄດ້ກຽດຊ ັ ງຂ້າພະ ເຈ ົ້ າຈາກໃສ, ເພາະວຶ່າຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ນະມ ັ ດສະການຄ ົ ນຕາຍແລະຄ ົ ນຫູຫນວກຮູ ບ ປ ັ້ ນແລະເປ ັ ນພອນໃຫ້ແກຶ່ເຂ ົ າ. ແຕຶ່ບ ັ ດນ ີ້ ຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ຫລ ີ ກລ້ຽງການເສຍສະລະ ຂອງພວກເຂ ົ າ, ແລະ ປາກຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ຫຶ່າງໄກຈາກໂຕະຂອງພວກເຂ ົ າ, ແລະ ຂ້າພະເຈ ົ້ າບ ໍຶ່ ມ ີ ຄວາມກ້າຫານທ ີຶ່ ຈະຮ້ອງຫາອ ົ ງພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າແຫຶ່ງສະຫວ ັ ນ, ພຣະຜູ້ສູ ງສຸ ດ ແລະ ມ ີ ອ ໍ ານາດຂອງໂຢເຊ ັ ບຜູ້ມ ີ ອ ໍ ານາດ, ເພາະວຶ່າປາກຂອງຂ້າພະ ເຈ ົ້ າເປ ັ ນມ ົ ນລະພ ິ ດ. ການເສຍສະລະຂອງ idols ໄດ້. ແຕຶ່ຂ້ອຍໄດ້ຍ ິ ນຫລາຍຄ ົ ນ ເວ ົ້ າວຶ່າ ພຣະເຈ ົ້ າຂອງຊາວເຮ ັ ບເຣ ີ ເປ ັ ນພຣະເຈ ົ້ າທ ີຶ່ ແທ້ຈ ິ ງ, ແລະເປ ັ ນພຣະເຈ ົ້ າທ ີຶ່ ຊ ົ ງ ພຣະຊ ົ ນ, ແລະເປ ັ ນພຣະເຈ ົ້ າທ ີຶ່ ເມດຕາສ ົ ງສານ ແລະອ ົ ດທ ົ ນດ ົ ນນານ ແລະເຕ ັ ມໄປ ດ້ວຍຄວາມເມດຕາ ແລະອຶ່ອນໂຍນ, ແລະຜູ້ທ ີຶ່ ບ ໍຶ່ ຄ ິ ດເຖ ິ ງບາບຂອງຄ ົ ນທ ີຶ່ ເຮ ັ ດ ບາບ. ຖຶ່ອມຕ ົ ວ, ແລະ ໂດຍສະເພາະຂອງຜູ້ທ ີຶ່ ເຮ ັ ດບາບໃນຄວາມໂງຶ່ຈ້າ, ແລະ ບ ໍຶ່ ຕ ັ ດສ ິ ນຄວາມຜ ິ ດກ ົ ດໝາຍໃນເວລາແຫຶ່ງຄວາມທຸກທ ໍ ລະມານຂອງຜູ້ຊາຍທ ີຶ່ ທຸ ກທ ໍ ລະມານ; ຕາມນ ັ້ ນແລ້ວ ເຮ ົ າຄ ື ກ ັ ນ ຜູ້ຖຶ່ອມຕ ົ ວຈະກ້າຫານ ແລະຈະຫ ັ ນໄປຫາ ລາວ ແລະສະແຫວງຫາທ ີຶ່ ລ ີ້ ໄພກ ັ ບລາວ ແລະສາລະພາບບາບທ ັ ງໝ ົ ດຂອງຂ້ອຍຕ ໍຶ່ ລາວ ແລະຖອກຄ ໍ າຮ້ອງຟ້ອງຂອງຂ້ອຍອອກຕ ໍຶ່ ໜ້າລາວ ແລະລາວຈະມ ີ ຄວາມ
  • 4. ເມດຕາຕ ໍຶ່ ຄວາມທຸກຂອງຂ້ອຍ. ເພາະໃຜຈະຮູ້ວຶ່າລາວຈະເຫ ັ ນຄວາມອ ັ ບອາຍຂອງ ຂ້ອຍນ ີ້ ແລະຄວາມໂສກເສ ົ້ າຂອງຈ ິ ດວ ິ ນຍານຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າ ແລະ ຄວາມສ ົ ງສານ ຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າ, ແລະ ຈະເຫ ັ ນການເປ ັ ນເດ ັ ກກ ໍ າພ້ າຂອງຄວາມຊ ົຶ່ ວຮ້າຍ ແລະ ຄວາມບ ໍ ລ ິ ສຸ ດຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ ານ ໍ າອ ີ ກ ແລະ ປ ົ ກປ້ອງຂ້າພະເຈ ົ້ າ? ເພາະວຶ່າ, ດ ັຶ່ ງທ ີຶ່ ຂ້າ ພະເຈ ົ້ າໄດ້ຍ ິ ນ, ລາວເປ ັ ນພ ໍຶ່ ຂອງເດ ັ ກກ ໍ າພ້ າ ແລະ ເປ ັ ນການປອບໃຈຄ ົ ນທ ີຶ່ ຖ ື ກຂ ົຶ່ ມ ເຫ ັ ງ ແລະ ເປ ັ ນຜູ້ຊຶ່ວຍເຫ ຼື ອຜູ້ຖ ື ກຂ ົຶ່ ມເຫ ັ ງ. ແຕຶ່ເຖ ິ ງຢຶ່າງໃດກ ໍ ຕາມ, ຂ້າພະເຈ ົ້ າກ ໍ ຄ ື ຜູ້ຖຶ່ອມຕ ົ ວຈະກ້າຫານ ແລະຈະຮ້ອງຫາລາວ. ແລ້ວນາງອາເສນາກ ໍ ລຸ ກຂ ້ ນຈາກ ກ ໍ າແພງບຶ່ອນທ ີຶ່ ນາງນ ັຶ່ ງຢູຶ່ ແລະຍ ົ ກຕ ົ ວຂ ້ ນຄຸ ເຂ ົຶ່ າໄປທາງທ ິ ດຕາເວ ັ ນອອກ ແລະ ແນມຕາໄປຫາສະຫວ ັ ນ ແລະເປ ີ ດປາກເວ ົ້ າກ ັ ບພຣະເຈ ົ້ າວຶ່າ: ການອະທ ິ ຖານຂອງ Asenath 12. ຄ ໍ າອະທ ິ ດຖານແລະສາລະພາບຂອງ Asenath: "ພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າພຣະເຈ ົ້ າຂອງຄວາມຊອບທ ໍ າ, ຜູ້ສ້າງອາຍຸແລະໃຫ້ຊ ີ ວ ິ ດຂອງທຸກສ ິຶ່ ງ, ຜູ້ທ ີຶ່ ໃຫ້ລ ົ ມຫາຍໃຈຂອງຊ ີ ວ ິ ດເພ ືຶ່ ອການສ້າງຕ ັ້ ງຂອງທຶ່ານ, ຜູ້ທ ີຶ່ ໄດ້ນ ໍ າເອ ົ າສ ິຶ່ ງທ ີຶ່ ເບ ິຶ່ ງບ ໍຶ່ ເຫ ັ ນອອກໄປສູຶ່ຄວາມສະຫວຶ່າງ, ຜູ້ທ ີຶ່ ສ້າງ. ທຸກສ ິຶ່ ງທຸກ ຢຶ່າງ ແລະໄດ້ເຮ ັ ດໃຫ້ສ ິຶ່ ງທ ີຶ່ ບ ໍຶ່ ໄດ້ປະກ ົ ດຂ ້ ນ, ຜູ້ໄດ້ຍ ົ ກຟ້າສະຫວ ັ ນ ແລະສະຖານທ ີຶ່ ແຜຶ່ນດ ິ ນໂລກເທ ິ ງໜ້ານ ໍ້ າ, ຜູ້ທ ີຶ່ ສ້ອມແປງກ້ອນຫ ີ ນໃຫຍຶ່ຢູຶ່ເທ ິ ງເຫວເລ ິ ກຂອງນ ໍ້ າ, ຊ ຶ່ ງຈະບ ໍຶ່ ຈ ົ ມຢູຶ່ໃຕ້ນ ໍ້ າ, ແຕຶ່ຈະເຮ ັ ດຕາມພຣະປະສ ົ ງຂອງພຣະອ ົ ງຈ ົ ນເຖ ິ ງທ ີຶ່ ສຸ ດ. ເພາະວຶ່າພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ, ກຶ່າວພຣະຄ ໍ າແລະທຸກສ ິຶ່ ງທຸກຢຶ່າງໄດ້ເກ ີ ດຂ ້ ນ, ແລະພຣະ ຄ ໍ າຂອງທຶ່ານ, ພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ, ເປ ັ ນຊ ີ ວ ິ ດຂອງສ ັ ດທ ັ ງຫມ ົ ດຂອງພຣະອ ົ ງ, ຂ້າພະ ເຈ ົ້ າໄດ້ຫນ ີ ໄປບຶ່ ອນລ ີ້ ໄພ, ຂ້າພະເຈ ົ້ າຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າ, ຈາກນ ີ້ ໄປ, ຂ້າພະເຈ ົ້ າຈະຮ້ອງ ຫາພຣະອ ົ ງ. , ແລະຂ້າພະເຈ ົ້ າຈະສາລະພາບບາບຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າ, ຂ້າພະເຈ ົ້ າຈະ ຖອກເທອອກຄ ໍ າຮ້ອງສະຫມ ັ ກຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າ, ພຣະອາຈານ, ແລະຂ້າພະເຈ ົ້ າຈະ ເປ ີ ດເຜ ີ ຍໃຫ້ທຶ່ານຄວາມຊ ົຶ່ ວຮ້າຍຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າ, ຂ້າພະເຈ ົ້ າ, ຂ ໍ ໃຫ້ຂ້າພະເຈ ົ້ າ, ເພາະວຶ່າຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ເຮ ັ ດບາບຫ ຼ າຍຕ ໍຶ່ ທຶ່ານ, ຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ເຮ ັ ດຜ ິ ດກ ົ ດຫມາຍແລະ ຄວາມຊ ົຶ່ ວຮ້າຍ, ເຮ ົ າໄດ້ເວ ົ້ າໃນສ ິຶ່ ງທ ີຶ່ ບ ໍຶ່ ຄວນເວ ົ້ າ, ແລະ ຄວາມຊ ົຶ່ ວຮ້າຍໃນສາຍພຣະ ເນດຂອງພຣະອ ົ ງ; ພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ, ປາກຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າ, ໄດ້ຖ ື ກມ ົ ນລະພ ິ ດຈາກ ເຄ ືຶ່ ອງບູ ຊາຂອງຮູ ບເຄ ົ າລ ົ ບຂອງຊາວເອຢ ິ ບ, ແລະ ຈາກໂຕະຂອງພຣະຂອງພວກ ເຂ ົ າ: ຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ເຮ ັ ດບາບ, ພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ, ຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ເຮ ັ ດບາບ. ສາຍຕາຂອງເຈ ົ້ າ, ທ ັ ງໃນຄວາມຮູ້ແລະຄວາມບ ໍຶ່ ຮູ້, ຂ້ອຍໄດ້ເຮ ັ ດຄວາມຊ ົຶ່ ວຊ້າໃນການນະມ ັ ດສະການຮູ ບເຄ ົ າຣ ົ ບທ ີຶ່ ຕາຍແລ້ວແລະຫູຫ ນວກ, ແລະຂ້ອຍບ ໍຶ່ ສ ົ ມຄວນທ ີຶ່ ຈະເປ ີ ດປາກຂອງເຈ ົ້ າ, ພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ, ຂ້ອຍເປ ັ ນລູ ກສາວ Asenath ຂອງປະໂລຫ ິ ດ Pentephres, ຜູ້ບ ໍ ລ ິ ສຸ ດແລະລາຊ ິ ນ ີ , ຜູ້ທ ີຶ່ ເຄ ີ ຍມ ີ ຄວາມຈອງຫອງ ແລະຈອງຫອງ ແລະເປ ັ ນຜູ້ທ ີຶ່ ຈະເລ ີ ນຮຸຶ່ງເຮ ື ອງໃນ ຄວາມຮ ັຶ່ ງມ ີ ຂອງພ ໍຶ່ ຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າເໜ ື ອມະນຸ ດທ ັ ງປວງ, ແຕຶ່ບ ັ ດນ ີ້ ເປ ັ ນເດ ັ ກ ກ ໍ າພ້ າທ ີຶ່ ໂດດດຶ່ຽວ ແລະຖ ື ກປະຖ ິ້ ມຈາກມະນຸ ດທ ັ ງປວງ. ຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ຫນ ີ ໄປຫາ ພຣະອ ົ ງ, ພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ, ແລະຂ້າພະເຈ ົ້ າຂ ໍ ຮ້ອງໃຫ້ທຶ່ານ, ແລະຂ້າພະເຈ ົ້ າຈະຮ້ອງ ໄຫ້ກ ັ ບທຶ່ານ. ປ ົ ດປຶ່ອຍຂ້າພະເຈ ົ້ າຈາກພວກເຂ ົ າທ ີຶ່ ໄລຶ່ຕາມຂ້າພະເຈ ົ້ າ. ອາຈານ, ກຶ່ອນທ ີຶ່ ຂ້ອຍຈະຖ ື ກເອ ົ າໄປໂດຍພວກເຂ ົ າ; ເພາະວຶ່າເປ ັ ນເດ ັ ກນ້ ອຍໃນຄວາມຢ້ານ ກ ົ ວບາງຄ ົ ນໄດ້ຫນ ີ ໄປຫາພ ໍຶ່ ແລະແມຶ່ຂອງຕ ົ ນ, ແລະພ ໍຶ່ ຂອງຕ ົ ນຂອງຕ ົ ນອອກມ ື ຂອງຕ ົ ນແລະຈ ັ ບເຂ ົ າຂ ້ ນກ ັ ບເຕ ົ້ ານ ົ ມຂອງເຂ ົ າເຈ ົ້ າເຮ ັ ດແນວໃດ. ພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ, ຢຽດມ ື ທ ີຶ່ ບ ໍຶ່ ເປ ັ ນມ ົ ນລະພ ິ ດແລະຂ ີ້ ຮ້າຍຂອງພຣະອ ົ ງອອກມາເທ ິ ງຂ້າພະເຈ ົ້ າຄ ື ກ ັ ບພ ໍຶ່ ທ ີຶ່ ຮ ັ ກລູ ກ, ແລະຈ ັ ບຂ້າພະເຈ ົ້ າອອກຈາກມ ື ຂອງສ ັ ດຕູ ທ ີຶ່ ຍ ິຶ່ ງໃຫຍຶ່. ສ ໍ າລ ັ ບ lo! ສ ິ ງໂຕ ໃນສະໄໝບູ ຮານແລະປຶ່າສະຫງວນແລະໂຫດຮ້າຍໄດ້ໄລຶ່ຕາມຂ້າພະເຈ ົ້ າ, ເພາະວຶ່າ ພຣະອ ົ ງເປ ັ ນພ ໍຶ່ ຂອງພຣະຂອງຊາວເອຢ ິ ບ, ແລະພຣະຂອງການ maniacs ເປ ັ ນລູ ກ ຂອງເຂ ົ າ, ແລະຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ມາຊ ັ ງພວກເຂ ົ າ, ແລະຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ປະຖ ິ້ ມໄວ້ກ ັ ບ ພວກເຂ ົ າ, ເພາະວຶ່າ. ພວກເຂ ົ າເປ ັ ນລູ ກຂອງສ ິ ງ, ແລະຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ຂ ັ ບໄລຶ່ພຣະ ຂອງຊາວອ ີ ຢ ິ ບທ ັ ງໝ ົ ດອອກຈາກເຮ ົ າ ແລະໄດ້ຂ ັ ບໄລຶ່ພວກເຂ ົ າໄປ, ແລະ ສ ິ ງໂຕຫ ຼື ມານຍາພ ໍຶ່ ຂອງພວກເຂ ົ າ, ໃນຄວາມຄຽດແຄ້ນຕ ໍຶ່ ຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ພະຍາຍາມກ ື ນຂ້າ ພະເຈ ົ້ າ. ແຕຶ່ພຣະອ ົ ງ, ພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ, ປ ົ ດປຶ່ອຍຂ້າພະເຈ ົ້ າຈາກມ ື ຂອງພຣະອ ົ ງ, ແລະຂ້າພະເຈ ົ້ າຈະໄດ້ຮ ັ ບການຊຶ່ອຍໃຫ້ລອດຈາກປາກຂອງພຣະອ ົ ງ, ຢ້ານວຶ່າພຣະອ ົ ງຈະຈ ີ ກຂ້າພະເຈ ົ້ າອອກເປ ັ ນຕຶ່ອນແລະໂຍນຂ້າພະເຈ ົ້ າເຂ ົ້ າໄປໃນແ ປວໄຟຂອງໄຟ, ແລະໄຟໄດ້ຂ ັ ບໄລຶ່ຂ້າພະເຈ ົ້ າເຂ ົ້ າໄປໃນພາຍຸ, ແລະພະຍຸໄດ້ຊະນະຂ້າພະເຈ ົ້ າໃນຄວາມມ ື ດ. ແລະໂຍນຂ້າພະເຈ ົ້ າລ ົ ງໄປໃນຄວາມ ເລ ິ ກຂອງທະເລ, ແລະສ ັ ດຮ້າຍທ ີຶ່ ເປ ັ ນນ ິ ດຈາກທ ີຶ່ ເປ ັ ນນ ິ ດກ ື ນຂ້າພະເຈ ົ້ າໄປ, ແລະ ຂ້າພະເຈ ົ້ າຈະຕາຍຕະຫ ຼ ອດໄປ. ປ ົ ດປຶ່ອຍຂ້າພະເຈ ົ້ າ, ພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ, ກຶ່ອນທ ີຶ່ ສ ິຶ່ ງທ ັ ງຫມ ົ ດເຫ ຼົຶ່ ານ ີ້ ຈະມາຮອດຂ້າພະເຈ ົ້ າ; ຂ ໍ ໂຜດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍແດຶ່ ພຣະອາຈານເອ ີ ຍ, ຄ ົ ນທ ີຶ່ ໂດດດຶ່ຽວ ແລະບ ໍຶ່ ມ ີ ບຶ່ ອນປ້ອງກ ັ ນ, ເພາະພ ໍຶ່ ແລະແມຶ່ຂອງຂ້ອຍໄດ້ປະຕ ິ ເສດຂ້ານ້ ອຍ ແລະກຶ່າວວຶ່າ, 'ອາເສນາດບ ໍຶ່ ແມຶ່ນລູ ກສາວຂອງພວກເຮ ົ າ,' ເພາະຂ້ານ້ ອຍໄດ້ທ ໍ າລາຍພຣະຂອງພວກເພ ິຶ່ ນເປ ັ ນຕຶ່ອນໆ ແລະໄດ້ປະຖ ິ້ ມພວກເຂ ົ າໄປ ເພາະພຣະອ ົ ງໄດ້ກຽດຊ ັ ງພວກເຂ ົ າທ ັ ງໝ ົ ດ. ແລະບ ັ ດ ນ ີ້ ຂ້າພະເຈ ົ້ າເປ ັ ນເດ ັ ກກ ໍ າພ້ າແລະເປ ົຶ່ າຫວຶ່າງ, ແລະຂ້າພະເຈ ົ້ າບ ໍຶ່ ມ ີ ຄວາມຫວ ັ ງອ ືຶ່ ນ ນອກຈາກທຶ່ານ. ພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ, ຫ ຼື ບຶ່ອນລ ີ້ ໄພອ ືຶ່ ນຊຶ່ວຍຄວາມເມດຕາຂອງເຈ ົ້ າ, ເພ ືຶ່ ອນຂອງມະນຸ ດ, ເພາະວຶ່າເຈ ົ້ າພຽງແຕຶ່ເປ ັ ນພ ໍຶ່ ຂອງເດ ັ ກກ ໍ າພ້ າແລະເປ ັ ນແຊ້ມຂອງຜູ້ຖ ື ກຂ ົຶ່ ມເຫ ັ ງແ ລະເປ ັ ນຜູ້ຊຶ່ວຍຂອງຜູ້ຖ ື ກຂ ົຶ່ ມເຫ ັ ງ. ຂ ໍ ຊ ົ ງໂຜດເມດຕາຂ້າພະເຈ ົ້ າພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ, ແລະຮ ັ ກສາຂ້າພະເຈ ົ້ າບ ໍ ລ ິ ສຸ ດແລະເວ ີ ຈ ິ ນໄອແລນ, ປະຖ ິ້ ມໄວ້ແລະເດ ັ ກກ ໍ າພ້າ, ເພາະວຶ່າພຣະອ ົ ງພຽງແຕຶ່ເປ ັ ນພ ໍຶ່ ທ ີຶ່ ຫວານຊ ືຶ່ ນແລະທ ີຶ່ ດ ີ ແລະອຶ່ອນໂຍນ. ພະອ ົ ງເຈ ົ້ າ ຜູ້ໃດເປ ັ ນພ ໍຶ່ ທ ີຶ່ ຫວານຊ ືຶ່ ນ ແລະດ ີ ຄ ື ກ ັ ບພະອ ົ ງ? ສ ໍ າລ ັ ບ lo! ບ້ ານທ ັ ງໝ ົ ດຂອງເພນເທບເຣສບ ິ ດາຂອງຂ້ອຍທ ີຶ່ ເພ ິຶ່ ນໄດ້ມອບໃຫ້ຂ້ອຍເປ ັ ນມ ໍ ລະ ດ ົ ກແມຶ່ນສ ໍ າລ ັ ບເວລາແລະຫາຍໄປ; ແຕຶ່ເຮ ື ອນຂອງມ ໍ ລະດ ົ ກຂອງພຣະອ ົ ງ, ພຣະຜູ້ ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ, ບ ໍຶ່ ເສ ືຶ່ ອມໂຊມແລະນ ິ ລ ັ ນດອນ. ການອະທ ິ ດຖານຂອງ Asenath (ຕ ໍ່ ) 13. “ພຣະອ ົ ງເຈ ົ້ າເອ ີ ຍ, ຈ ົຶ່ ງໄປຢ້ຽມຢາມ, ຄວາມອ ັ ບອາຍຂອງຂ້ອຍ, ແລະມ ີ ຄວາມເມດຕາຕ ໍຶ່ ເດ ັ ກກ ໍ າພ້ າຂອງຂ້ອຍ, ແລະສ ົ ງສານຂ້ອຍ, ຜູ້ຖ ື ກຂ ົຶ່ ມເຫ ັ ງ, ແທ້ຈ ິ ງແລ້ວ, ຂ້ອຍ, ອາຈານ, ໄດ້ຫນ ີ ຈາກທຸກຄ ົ ນແລະສະແຫວງຫາບຶ່ ອນຫລ ົ ບໄພກ ັ ບເຈ ົ້ າ, ເປ ັ ນເພ ືຶ່ ອນຄ ົ ນດຽວຂອງຜູ້ຊາຍ. ແຜຶ່ນດ ິ ນໂລກ ແລະສະແຫວງຫາບຶ່ ອນລ ີ້ ໄພກ ັ ບພຣະອ ົ ງ ພຣະອ ົ ງເຈ ົ້ າ, ໃນຜ້າກະສອບ ແລະຂ ີ້ ເຖ ົຶ່ າ, ເປ ື ອຍກາຍ ແລະໂດດດຶ່ຽວ, ບ ັ ດນ ີ້ ຂ້ານ້ ອຍໄດ້ຖອດເສ ື້ ອຄຸ ມຂອງເພ ິຶ່ ນທ ີຶ່ ເຮ ັ ດດ້ວຍຜ້າປຶ່ານເນ ື້ ອດ ີ ແລະ ສ ີ ແດງເຂ ັ້ ມທ ີຶ່ ເຮ ັ ດດ້ວຍທອງຄ ໍ າ ແລະໄດ້ໃສຶ່ເສ ື້ ອຄຸ ມສ ີ ດ ໍ າໄວ້ທຸກ. ເຮ ົ າໄດ້ຖອດສາຍ ແອວທອງອອກຈາກເຮ ົ າ ແລະເອ ົ າເຊ ື ອກແລະຜ້າກະສອບມ ັ ດໄວ້. ຖ ື ກປູ ດ້ວຍຫ ີ ນ ຫ ຼ າຍສ ີ ແລະສ ີ ມຶ່ວງ ຊ ຶ່ ງເມ ືຶ່ ອກຶ່ອນໄດ້ເຮ ັ ດໃຫ້ຊຸຶ່ມດ້ວຍຂ ີ້ ເຜ ິ້ ງ ແລະຕາກແດດໃຫ້ ແຫ້ງດ້ວຍຜ້າປຶ່ານເນ ື້ ອສ ີ ສ ົ ດໃສ, ບ ັ ດນ ີ້ ໄດ້ປຽກນ ໍ້ າຕາຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າ ແລະໄດ້ຖ ື ກ ກຽດຊ ັ ງຍ້ອນວຶ່າມ ັ ນເຕ ັ ມໄປດ້ວຍຂ ີ້ ເຖ ົຶ່ າ. ແລະ ນ ໍ້ າຕາ ຂອງ ຂ້ານ້ ອຍ ໄດ້ ເປ ັ ນ ດ ິ ນ ຫນຽວ ຫລາຍ ຂ ້ ນ ຢູຶ່ ໃນ ຫ້ອງ ຂອງ ຂ້າພະ ເຈ ົ້ າ ຄ ື ກ ັ ບ ຫ ົ ນທາງ ທ ີຶ່ ກວ້າງ ຂວາງ. ເລ ີ ຍ! ຂ້າພະເຈ ົ້ າຍ ັ ງໄດ້ຖ ື ສ ິ ນອ ົ ດອາຫານເຈ ັ ດມ ື້ ເຈ ັ ດຄ ື ນ ແລະບ ໍຶ່ ໄດ້ກ ິ ນເຂ ົ້ າຈ ີຶ່ ຫລ ື ດ ືຶ່ ມນ ໍ້ າ, ແລະປາກຂອງຂ້ານ້ ອຍແຫ້ງຄ ື ລ ໍ້ , ລ ີ້ ນຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າແຫ້ງຄ ື ເຂ ົ າ, ແລະ ປາກຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າຄ ື ກ ັ ບຫມ ໍ້ , ແລະໜ້າຂອງຂ້ານ້ ອຍຫ ົ ດລ ົ ງ, ແລະ ຕາຂອງຂ້າ ນ້ ອຍ ໄດ້ລ ົ້ ມເຫລວຈາກການໄຫ ຼ ນ້ໍ າຕາ. ແຕຶ່ພຣະອ ົ ງ, ພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ, ພຣະເຈ ົ້ າຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າ, ປ ົ ດປຶ່ອຍຂ້າພະເຈ ົ້ າອອກຈາກຄວາມບ ໍຶ່ ຮູ້ຈ ໍ ານວນຫ ຼ າຍຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າ, ແລະໃຫ້ອະໄພຂ້າພະເຈ ົ້ າສ ໍ າລ ັ ບການນ ັ້ ນ, ເປ ັ ນຍ ິ ງບ ໍ ລ ິ ສຸ ດແລະບ ໍຶ່ ຮູ້, ຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ຫລ ົ ງທາງໄປ. ເລ ີ ຍ! ບ ັ ດນ ີ້ ພຣະທ ັ ງປວງທ ີຶ່ ຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ນະມ ັ ດສະການ ໃນເມ ືຶ່ ອກຶ່ອນໂດຍຄວາມບ ໍຶ່ ຮູ້ໃນປ ັ ດຈຸ ບ ັ ນນ ີ້ ຂ້າພະເຈ ົ້ າຮູ້ວຶ່າເປ ັ ນຄ ົ ນຫູຫນວກແລະ ຮູ ບປ ັ້ ນຕາຍ, ແລະຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ຫ ັ ກມ ັ ນເປ ັ ນຕຶ່ອນແລະໃຫ້ພວກເຂ ົ າຢຽບໂດຍຄ ົ ນ ທ ັ ງຫມ ົ ດ, ແລະພວກໂຈນໄດ້ເຮ ັ ດໃຫ້ເຂ ົ າເຈ ົ້ າໄດ້ເຮ ັ ດໃຫ້ມ ີ ຄ ໍ າແລະເງ ິ ນ. , ແລະຂ້າ ພະເຈ ົ້ າໄດ້ສະແຫວງຫາບຶ່ ອນລ ີ້ ໄພ, ພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າຜູ້ດຽວທ ີຶ່ ມ ີ ຄວາມເມດຕາແລະເປ ັ ນເພ ືຶ່ ອນຂອງມະນຸ ດ. ຂ ໍ ຊ ົ ງໂຜດຍ ົ ກໂທດໃຫ້ຂ້າພະເຈ ົ້ າ, ພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ, ເພາະວຶ່າຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ເຮ ັ ດບາບຫລາຍຢຶ່າງຕ ໍຶ່ ພຣະອ ົ ງໃນຄວາມບ ໍຶ່ ຮູ້ຈ ັ ກ ແລະ ໄດ້ກຶ່າວຄ ໍ າໝ ິຶ່ ນປະໝາດຕ ໍຶ່ ພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າ ໂຈເຊ ັ ບ, ແລະ ຂ້າພະເຈ ົ້ າບ ໍຶ່ ໄດ້ຮູ້ຈ ັ ກຜູ້ທ ີຶ່ ທຸກຍາກລ ໍ າບາກ, ວຶ່າລາວເປ ັ ນລູ ກຊາຍຂອງທຶ່ານ. ພຣະຜູ້ເປ ັ ນເຈ ົ້ າ, ເພາະວຶ່າຄ ົ ນຊ ົຶ່ ວທ ີຶ່ ອ ິ ດສາໄດ້ເວ ົ້ າກ ັ ບຂ້າພະເຈ ົ້ າວຶ່າ: 'ໂຢເຊ ັ ບເປ ັ ນ ລູ ກຂອງຄ ົ ນລ້ຽງແກະຈາກແຜຶ່ນດ ິ ນການາອານ' ແລະຂ້າພະເຈ ົ້ າຜູ້ທ ີຶ່ ທຸກຍາກໄດ້ ເຊ ືຶ່ ອພວກເຂ ົ າແລະໄດ້ຫລ ົ ງທາງໄປ, ແລະຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ເຮ ັ ດໃຫ້ລາວບ ໍຶ່ ສ ົ ນໃຈແລະ ເວ ົ້ າເລ ືຶ່ ອງຊ ົຶ່ ວ. ກຶ່ຽວກ ັ ບລາວ, ບ ໍຶ່ ຮູ້ວຶ່າລາວເປ ັ ນລູ ກຊາຍຂອງເຈ ົ້ າ. ສ ໍ າລ ັ ບໃຜໃນບ ັ ນດາຜູ້ຊາຍທ ີຶ່ ເກ ີ ດມາຫ ຼື ເຄ ີ ຍໄດ້ຮ ັ ບຄວາມງາມດ ັຶ່ ງກຶ່າວ? ຫ ຼື ມ ີ ໃຜອ ີ ກ ແດຶ່ທ ີຶ່ ເປ ັ ນຄ ົ ນທ ີຶ່ ມ ີ ສະຕ ິ ປ ັ ນຍາ ແລະມ ີ ພະລ ັ ງເທ ົຶ່ າກ ັ ບໂຢເຊບ? ແຕຶ່ຂ້າພະເຈ ົ້ າຂ້າ ພະເຈ ົ້ າ, ຂ້າພະເຈ ົ້ າໄດ້ມອບໃຫ້ພຣະອ ົ ງ, ເພາະວຶ່າສຶ່ວນຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າ, ຂ້າພະເຈ ົ້ າ ຮ ັ ກພຣະອ ົ ງຫ ຼ າຍກື ຶ່ ວາຈ ິ ດວ ິ ນຍານຂອງຂ້າພະເຈ ົ້ າ. ຈ ົຶ່ ງຮ ັ ກສາລາວໃຫ້ປອດໄພ ດ້ວຍສະຕ ິ ປ ັ ນຍາແຫຶ່ງພຣະຄຸ ນຂອງພຣະອ ົ ງ, ແລະມອບໃຫ້ເຮ ົ າເປ ັ ນນາງສາວໃຊ້ ແລະຍ ິ ງຂ້າໃຊ້ໃຫ້ລາວ, ເພ ືຶ່ ອວຶ່າເຮ ົ າຈະໄດ້ລ້າງຕ ີ ນໃຫ້ລາວ ແລະເຮ ັ ດຜ້າຫ ົຶ່ ມໃຫ້ ລາວ ແລະຮ ັ ບໃຊ້ລາວ, ແລະເຮ ົ າຈະເປ ັ ນທາດຮ ັ ບໃຊ້ຂອງລາວ. ເວລາຂອງຊ ີ ວ ິ ດຂອງຂ້ອຍ."