Haitian Creole - Testament of Gad.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher at Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Gad, the ninth son of Jacob and Zilpah. Shepherd and strong man but a murderer at heart. Verse 25 is a notable definition of hatred.

Haitian Creole - Testament of Gad.pdf
CHAPIT 1
Gad, nevyèm pitit gason Jakòb ak
Zilpa. Bèje ak nonm fò men yon
ansasen nan kè. Vèsè 25 se yon
definisyon remakab nan rayisman.
1 Kopi Testaman Gad la, sa li te di
pitit gason l yo nan sanvennsenkyèm
ane nan lavi l, li di yo:
2 Koute, pitit mwen yo, mwen te
nevyèm pitit gason Jakòb te fèt, e
mwen te vanyan pou kenbe mouton
yo.
3 Se poutèt sa, m'ap veye mouton yo
lannwit. epi chak fwa lyon an, oswa
bèt nan bwa a, oswa nenpòt bèt sovaj
te vin sou pak la, mwen te kouri dèyè
l, epi m rive jwenn li, mwen te pran
pye l ak men m, epi m te voye l nan
yon kout wòch, epi konsa li touye l.
4 Kounye a, Jozèf, frè m nan, t ap
manje mouton yo avèk nou pandan
plis pase trant jou.
5 Li tounen Ebwon kote papa nou an,
li fè l' kouche toupre l', paske li te
renmen l' anpil.
6 Epi Jozèf di papa nou pitit Zilpa ak
Bila yo t ap touye pi bon mouton yo e
yo t ap manje yo kont jijman
Woubenn ak Jida a.
7 Paske, li te wè mwen te delivre yon
ti mouton nan bouch yon lous, epi
mwen te touye lous la; Men, li te
touye ti mouton an, paske li te lapenn
paske l pa t ka viv, e nou te manje l.
8 Epi konsènan bagay sa a, mwen te
fache kont Jozèf jouk jou yo te vann
li a.
9 Epi, lespri rayisman te nan mwen, e
mwen pa t vle tande Jozèf ak zòrèy
yo, ni wè l ak je yo, paske li te
reprimande nou nan figi nou, li di
nou t ap manje twoupo a san Jida.
10 Paske, tou sa li te di papa nou, li te
kwè nan li.
11 Kounye a, pitit mwen yo, mwen
rekonèt mwen te vle touye l, paske m
te rayi l nan kè m.
12 Anplis de sa, mwen rayi l 'ankò
pou rèv li yo; Mwen te vle niche l'
nan peyi a, tankou bèf k'ap manje zèb
nan jaden.
13 Jida te vann li an kachèt bay
Izmayèl yo.
14 Se konsa, Bondye zansèt nou yo te
delivre l' anba men nou, pou nou pa
fè gwo mechanste nan peyi Izrayèl la.
15 Epi kounyeya, pitit mwen yo,
koute pawòl laverite yo pou travay
jistis, ak tout lalwa Trèwo a, epi pa
twonpe grasa lespri rayisman, paske
se sa ki mal nan tout aksyon lèzòm.
16 Tou sa yon moun fè moun ki rayi
a, li pa vle wè l'. Menmsi yon moun
gen krentif pou Seyè a, epi li pran
plezi nan sa ki jis, li pa renmen l.
17 Li derespekte verite a, li fè jalouzi
moun k ap pwospere, li akeyi moun k
ap pale mal, li renmen awogans,
paske rayisman avèg nanm li; Lè sa a,
mwen te gade Jozèf tou.
18 Se poutèt sa, fè atansyon, pitit
mwen yo, avèk rayisman, paske li fè
mechanste kont Senyè a li menm.
19 Paske, li p'ap tande pawòl
kòmandman l' yo konsènan renmen
pwochen l', epi li peche kont Bondye.
20 Paske, si yon frè bite, li pran plezi
anonse l bay tout moun imedyatman,
e li ijan pou yo jije l pou sa, pou yo
pini l e pou yo touye l.
21 Epi, si se yon sèvitè, li leve l kont
mèt li, epi ak tout afliksyon li fè lide
sou li, si li posib pou yo touye l.
22 Paske, rayisman travay ak jalouzi
tou kont moun ki pwospere: toutotan
li tande oswa wè siksè yo, li toujou
ap mouri.
23 Paske, menm jan lanmou ta bay
moun ki mouri yo lavi, e li t ap rele
moun ki kondannen yo pou yo mouri
yo, se konsa lahèn t ap touye moun ki
t ap viv yo, e moun ki te fè peche yo
pa t ap kite yo viv.
24 Paske, lespri rayisman an travay
ansanm ak Satan, grasa espri prese,
nan tout bagay nan lanmò lèzòm;
men lespri lanmou an travay ansanm
ak lalwa Bondye a nan pasyans pou
delivrans lèzòm.
25 Se poutèt sa, rayisman se sa ki mal,
paske li toujou ap asosye ak manti,
pale kont verite a; epi li fè ti bagay yo
vin gwo, epi li fè limyè a vin fènwa,
epi li rele dous anmè, li anseye
kalomnye, li limen kòlè, li leve lagè,
ak vyolans ak tout konvwatite; li plen
kè a ak sa ki mal ak pwazon dyabolik.
26 Se poutèt sa, bagay sa yo m ap di
nou apati eksperyans, pitit mwen yo,
pou nou ka chase rayisman ki soti
nan dyab la, pou nou ka rete kole ak
lanmou Bondye.
27 Lajistis chase rayi, imilite detwi
jalouzi.
28 Paske, moun ki jis e ki enb yo
wont fè sa ki enjis, yo pa reprimande
yon lòt, men nan pwòp kè l, paske
Senyè a gade sou enklinasyon li.
29 Li pa pale kont yon moun ki sen,
paske lakrentif pou Bondye genyen
batay la rayi.
30 Paske, paske li pè pou l pa ofanse
Senyè a, li p ap fè okenn moun mal,
menm nan panse.
31 Finalman, mwen te aprann bagay
sa yo apre mwen te repanti konsènan
Jozèf.
32 Paske, vrè repantans dapre yon sòt
ki gen Bondye detwi inyorans, epi li
chase fènwa a, li eklere je yo, epi li
bay nanm konesans, epi li mennen
lespri a nan delivrans.
33 Epi bagay li pa t aprann nan men
lèzòm, li konnen grasa repantans.
34 Paske, Bondye fè yon maladi fwa
sou mwen. e si lapriyè Jakòb papa m
yo pa t sekou m, sa pa t echwe, men
lespri m te ale.
35 Paske, se pinisyon yon nonm ki fè
sa ki fè sa tou.
36 Se poutèt sa, piske fwa mwen te
mete sou Jozèf san pitye, nan fwa
mwen tou mwen te soufri san pitye,
epi yo te jije pou onz mwa, pandan
tout tan mwen te fache kont Jozèf.
CHAPIT 2
Gad egzòte moun k ap koute l yo kont
rayisman pou montre kijan sa te pote
l nan anpil pwoblèm. Vèsè 8-11 yo
memorab.
1 Epi kounyeya, pitit mwen yo, m ap
egzòte nou, pou nou chak renmen frè
l, epi wete rayisman nan kè nou,
renmen youn lòt nan aksyon, ak
pawòl, ak nan enklinasyon nanm nou.
2 Paske, devan papa m, mwen te pale
ak Jozèf ak kè poze; epi lè m te fin
soti, lespri rayisman an te fènwa
lespri m, e li te ankouraje m pou m
touye l.
3 Se pou nou youn renmen lòt ak kè
nou. epi si yon moun peche kont ou,
pale ak li ak kè poze, epi nan nanm
ou pa kenbe riz; epi si li repanti epi
konfese, padonnen li.
4 Men, si li nye sa, pa antre nan
pasyon avè l ', pou yo pa pran
pwazon an nan men ou li fè sèman
epi konsa ou fè peche doub.
5 Pa kite yon lòt moun tande sekrè ou
lè w ap angaje nan diskisyon legal,
pou l pa rayi w, pou l pa vin ènmi w,
pou l pa fè yon gwo peche kont ou;
paske anpil fwa li pale avèk ou avèk
riz oswa li okipe w ak move
entansyon.
6 Epi menmsi li nye sa, men li gen
yon santiman wont lè yo reprimande l,
kite repwoche l.
7 Paske, moun ki nye kapab repanti
pou l pa fè w mal ankò; wi, li ka
onore ou tou, li gen krentif pou ou epi
li ka anpè avè ou.
8 Epi, si li san wont e li pèsiste nan fè
sa ki mal, konsa padonnen l ak tout
kè l, epi kite Bondye bay revanj li.
9 Si yon moun pwospere plis pase ou,
pa fache.
10 Paske se konsa sa bon pou nou.
11 Epi si yo leve l ankò, pa fè jalouzi
pou li, sonje tout moun pral mouri;
epi fè lwanj pou Bondye, li menm ki
bay tout moun bagay ki bon ak
pwofitab.
12 Chèche jijman Senyè a, epi lespri
w ap repoze epi anpè.
13 Epi menmsi yon moun vin rich ak
move mwayen, menm jan ak Ezaou,
frè papa m, pa fè jalouzi; men tann
lafen Seyè a.
14 Paske, si li wete yon moun richès
ki te resevwa pa mwayen move
mwayen, li padone l si li repanti, men
moun ki pa repanti yo rezève pou
pinisyon etènèl.
15 Paske, pòv la, si li pa jalouzi li fè
Senyè a plezi nan tout bagay, li beni
plis pase tout moun, paske li pa gen
travay moun ki pa vo anyen.
16 Se poutèt sa, wete jalouzi nan
nanm nou, epi youn renmen lòt ak kè
dwat.
17 Se poutèt sa, èske nou menm tou
di pitit nou yo bagay sa yo pou yo
respekte Jida ak Levi, paske Seyè a
pral delivre pèp Izrayèl la nan men yo.
18 Paske, mwen konnen finalman
pitit ou yo pral kite l, e y ap mache
nan mechanste, ak afliksyon ak
koripsyon devan Senyè a.
19 Epi lè li te repoze pou yon ti tan, li
di ankò; Pitit mwen yo, obeyi papa
nou, antere m toupre zansèt mwen yo.
20 Apre sa, li rale pye l ', li tonbe nan
dòmi ak kè poze.
21 Apre senkan, yo mennen l' lavil
Ebwon, epi yo kouche l' ak zansèt li
yo.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Haitian Creole - Testament of Gad.pdf

  • 2. CHAPIT 1 Gad, nevyèm pitit gason Jakòb ak Zilpa. Bèje ak nonm fò men yon ansasen nan kè. Vèsè 25 se yon definisyon remakab nan rayisman. 1 Kopi Testaman Gad la, sa li te di pitit gason l yo nan sanvennsenkyèm ane nan lavi l, li di yo: 2 Koute, pitit mwen yo, mwen te nevyèm pitit gason Jakòb te fèt, e mwen te vanyan pou kenbe mouton yo. 3 Se poutèt sa, m'ap veye mouton yo lannwit. epi chak fwa lyon an, oswa bèt nan bwa a, oswa nenpòt bèt sovaj te vin sou pak la, mwen te kouri dèyè l, epi m rive jwenn li, mwen te pran pye l ak men m, epi m te voye l nan yon kout wòch, epi konsa li touye l. 4 Kounye a, Jozèf, frè m nan, t ap manje mouton yo avèk nou pandan plis pase trant jou. 5 Li tounen Ebwon kote papa nou an, li fè l' kouche toupre l', paske li te renmen l' anpil. 6 Epi Jozèf di papa nou pitit Zilpa ak Bila yo t ap touye pi bon mouton yo e yo t ap manje yo kont jijman Woubenn ak Jida a. 7 Paske, li te wè mwen te delivre yon ti mouton nan bouch yon lous, epi mwen te touye lous la; Men, li te touye ti mouton an, paske li te lapenn paske l pa t ka viv, e nou te manje l. 8 Epi konsènan bagay sa a, mwen te fache kont Jozèf jouk jou yo te vann li a. 9 Epi, lespri rayisman te nan mwen, e mwen pa t vle tande Jozèf ak zòrèy yo, ni wè l ak je yo, paske li te reprimande nou nan figi nou, li di nou t ap manje twoupo a san Jida. 10 Paske, tou sa li te di papa nou, li te kwè nan li. 11 Kounye a, pitit mwen yo, mwen rekonèt mwen te vle touye l, paske m te rayi l nan kè m. 12 Anplis de sa, mwen rayi l 'ankò pou rèv li yo; Mwen te vle niche l' nan peyi a, tankou bèf k'ap manje zèb nan jaden. 13 Jida te vann li an kachèt bay Izmayèl yo. 14 Se konsa, Bondye zansèt nou yo te delivre l' anba men nou, pou nou pa fè gwo mechanste nan peyi Izrayèl la. 15 Epi kounyeya, pitit mwen yo, koute pawòl laverite yo pou travay jistis, ak tout lalwa Trèwo a, epi pa twonpe grasa lespri rayisman, paske se sa ki mal nan tout aksyon lèzòm. 16 Tou sa yon moun fè moun ki rayi a, li pa vle wè l'. Menmsi yon moun gen krentif pou Seyè a, epi li pran plezi nan sa ki jis, li pa renmen l. 17 Li derespekte verite a, li fè jalouzi moun k ap pwospere, li akeyi moun k ap pale mal, li renmen awogans, paske rayisman avèg nanm li; Lè sa a, mwen te gade Jozèf tou. 18 Se poutèt sa, fè atansyon, pitit mwen yo, avèk rayisman, paske li fè mechanste kont Senyè a li menm. 19 Paske, li p'ap tande pawòl kòmandman l' yo konsènan renmen pwochen l', epi li peche kont Bondye.
  • 3. 20 Paske, si yon frè bite, li pran plezi anonse l bay tout moun imedyatman, e li ijan pou yo jije l pou sa, pou yo pini l e pou yo touye l. 21 Epi, si se yon sèvitè, li leve l kont mèt li, epi ak tout afliksyon li fè lide sou li, si li posib pou yo touye l. 22 Paske, rayisman travay ak jalouzi tou kont moun ki pwospere: toutotan li tande oswa wè siksè yo, li toujou ap mouri. 23 Paske, menm jan lanmou ta bay moun ki mouri yo lavi, e li t ap rele moun ki kondannen yo pou yo mouri yo, se konsa lahèn t ap touye moun ki t ap viv yo, e moun ki te fè peche yo pa t ap kite yo viv. 24 Paske, lespri rayisman an travay ansanm ak Satan, grasa espri prese, nan tout bagay nan lanmò lèzòm; men lespri lanmou an travay ansanm ak lalwa Bondye a nan pasyans pou delivrans lèzòm. 25 Se poutèt sa, rayisman se sa ki mal, paske li toujou ap asosye ak manti, pale kont verite a; epi li fè ti bagay yo vin gwo, epi li fè limyè a vin fènwa, epi li rele dous anmè, li anseye kalomnye, li limen kòlè, li leve lagè, ak vyolans ak tout konvwatite; li plen kè a ak sa ki mal ak pwazon dyabolik. 26 Se poutèt sa, bagay sa yo m ap di nou apati eksperyans, pitit mwen yo, pou nou ka chase rayisman ki soti nan dyab la, pou nou ka rete kole ak lanmou Bondye. 27 Lajistis chase rayi, imilite detwi jalouzi. 28 Paske, moun ki jis e ki enb yo wont fè sa ki enjis, yo pa reprimande yon lòt, men nan pwòp kè l, paske Senyè a gade sou enklinasyon li. 29 Li pa pale kont yon moun ki sen, paske lakrentif pou Bondye genyen batay la rayi. 30 Paske, paske li pè pou l pa ofanse Senyè a, li p ap fè okenn moun mal, menm nan panse. 31 Finalman, mwen te aprann bagay sa yo apre mwen te repanti konsènan Jozèf. 32 Paske, vrè repantans dapre yon sòt ki gen Bondye detwi inyorans, epi li chase fènwa a, li eklere je yo, epi li bay nanm konesans, epi li mennen lespri a nan delivrans. 33 Epi bagay li pa t aprann nan men lèzòm, li konnen grasa repantans. 34 Paske, Bondye fè yon maladi fwa sou mwen. e si lapriyè Jakòb papa m yo pa t sekou m, sa pa t echwe, men lespri m te ale. 35 Paske, se pinisyon yon nonm ki fè sa ki fè sa tou. 36 Se poutèt sa, piske fwa mwen te mete sou Jozèf san pitye, nan fwa mwen tou mwen te soufri san pitye, epi yo te jije pou onz mwa, pandan tout tan mwen te fache kont Jozèf. CHAPIT 2 Gad egzòte moun k ap koute l yo kont rayisman pou montre kijan sa te pote l nan anpil pwoblèm. Vèsè 8-11 yo memorab. 1 Epi kounyeya, pitit mwen yo, m ap egzòte nou, pou nou chak renmen frè
  • 4. l, epi wete rayisman nan kè nou, renmen youn lòt nan aksyon, ak pawòl, ak nan enklinasyon nanm nou. 2 Paske, devan papa m, mwen te pale ak Jozèf ak kè poze; epi lè m te fin soti, lespri rayisman an te fènwa lespri m, e li te ankouraje m pou m touye l. 3 Se pou nou youn renmen lòt ak kè nou. epi si yon moun peche kont ou, pale ak li ak kè poze, epi nan nanm ou pa kenbe riz; epi si li repanti epi konfese, padonnen li. 4 Men, si li nye sa, pa antre nan pasyon avè l ', pou yo pa pran pwazon an nan men ou li fè sèman epi konsa ou fè peche doub. 5 Pa kite yon lòt moun tande sekrè ou lè w ap angaje nan diskisyon legal, pou l pa rayi w, pou l pa vin ènmi w, pou l pa fè yon gwo peche kont ou; paske anpil fwa li pale avèk ou avèk riz oswa li okipe w ak move entansyon. 6 Epi menmsi li nye sa, men li gen yon santiman wont lè yo reprimande l, kite repwoche l. 7 Paske, moun ki nye kapab repanti pou l pa fè w mal ankò; wi, li ka onore ou tou, li gen krentif pou ou epi li ka anpè avè ou. 8 Epi, si li san wont e li pèsiste nan fè sa ki mal, konsa padonnen l ak tout kè l, epi kite Bondye bay revanj li. 9 Si yon moun pwospere plis pase ou, pa fache. 10 Paske se konsa sa bon pou nou. 11 Epi si yo leve l ankò, pa fè jalouzi pou li, sonje tout moun pral mouri; epi fè lwanj pou Bondye, li menm ki bay tout moun bagay ki bon ak pwofitab. 12 Chèche jijman Senyè a, epi lespri w ap repoze epi anpè. 13 Epi menmsi yon moun vin rich ak move mwayen, menm jan ak Ezaou, frè papa m, pa fè jalouzi; men tann lafen Seyè a. 14 Paske, si li wete yon moun richès ki te resevwa pa mwayen move mwayen, li padone l si li repanti, men moun ki pa repanti yo rezève pou pinisyon etènèl. 15 Paske, pòv la, si li pa jalouzi li fè Senyè a plezi nan tout bagay, li beni plis pase tout moun, paske li pa gen travay moun ki pa vo anyen. 16 Se poutèt sa, wete jalouzi nan nanm nou, epi youn renmen lòt ak kè dwat. 17 Se poutèt sa, èske nou menm tou di pitit nou yo bagay sa yo pou yo respekte Jida ak Levi, paske Seyè a pral delivre pèp Izrayèl la nan men yo. 18 Paske, mwen konnen finalman pitit ou yo pral kite l, e y ap mache nan mechanste, ak afliksyon ak koripsyon devan Senyè a. 19 Epi lè li te repoze pou yon ti tan, li di ankò; Pitit mwen yo, obeyi papa nou, antere m toupre zansèt mwen yo. 20 Apre sa, li rale pye l ', li tonbe nan dòmi ak kè poze. 21 Apre senkan, yo mennen l' lavil Ebwon, epi yo kouche l' ak zansèt li yo.