การระเหิดของลูกเหม็น

9,205 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
9,205
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การระเหิดของลูกเหม็น

  1. 1. การระเหิดของลูกเหม็น แนพทาลีน(Naphthalene) เปนสารเคมีหลักที่ใชผลิต ลูกเหม็น ซึ่งเปนผลิตภัณฑใกลตัวที่ถูกนํามาใชกันอยางแพรหลายในการปองกันแมลงกัดกินเสื้อผาในตูเสื้อผา หรือใชเพื่อดับกลิ่นในหองน้ํา ลูกเหม็นมีทง ั้ชนิดกอน ชนิดเม็ดและชนิดผลึก แนพทาลีนสามารถระเหิดหรือเปลี่ยนสถานะที่อุณหภูมหองจากของแข็ง ิ กลายเปนไอทีมีกลิ่นปองกันแมลงได แนพทาลีนเปนสารประกอบที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ พบไดในถาน ่หิน น้ํามันปโตรเลียม และเกิดจากการเผาไหมของสารประกอบอินทรีย เชน ไม บุหรี่ ปจจุบนนอกจากมีการ ันําแนพทาลีนไปใชเปนลูกเหม็นกันแมลงแลว ยังมีการผลิตแนพทาลีนเพื่อนําไปใชในการผลิตพลาสติกพีวีซีเรซิน สารฟอกหนัง สียอม และสารฆาแมลงบางประเภทอีกดวย การระเหิดของลูกเหม็นนันเปนเพราะ แนพทาลีน เปนสารที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลเปนแรง ้แวนเดอรวาลสประเภทแรงลอนดอน และมีจุดหลอมเหลวต่ํา ไมนําไฟฟา เปนผลึกโมเลกุลไมมีข้วจึงมีการ ัระเหิดไดงาย โครงสรางของแนพทาลีน
  2. 2. การระเหิดของสารเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับสารชนิดที่ไมมีขั้วหรือมีข้วนอยมาก และมีแรงยึด ัเหนียวระหวางอนุภาคเปนแรงแวนเดอรวาลส (Van der Waals forces) อยางออน เชน แรงลอนดอน ่(London forces) เมื่ออนุภาคของสารไดรบความรอนจากสิ่งแวดลอมเพียงเล็กนอย จะทําใหอนุภาคของสาร ันั้นแยกออกจากผลึก โดยเฉพาะอนุภาคทีอยูบริเวณผิวหนาของผลึกจะหลุดออกและเคลื่อนที่เปนอิสระได ่งาย นอกจากจะพบในลูกเหม็นแลว การระเหิดยังพบใน น้ําแข็งแหง การบูร อีกดวย

×