Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Algorisme De Detecció De Cossos En Moviment

455 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Algorisme De Detecció De Cossos En Moviment

 1. 1. Algorisme de detecció de cossos en moviment a partir d’una seqüència de vídeo TITULACIÓ: Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial AUTOR: Adrià Marcos Pastor DIRECTOR: Albert Oller Pujol DATA: Juny de 2011. 1
 2. 2. Agrair, a la meva família tot el suport que sempre m’ha donat,a l’equip d’m-BOT Solutions les hores de treball compartides, a Albert Oller les hores que m’ha dedicat,i a tothom que m’ha animat en la realització d’aquest projecte. 2
 3. 3. PreàmbulAquest projecte final de carrera conté informació confidencial i s’acull a laNORMATIVA DE PROJECTES FI DE CARRERA (ETI-E, ETI-EI, EAEI), aprovada perla Junta del Centre 30/05/03.L’empresa m-BOT Solutions amb domicili a l’ Avinguda Països Catalans, número 26(CP 43007) de Tarragona, disposa de la informació classificada com confidencial quecorrespon al desenvolupament de l’algorisme i el seu codi font. 3
 4. 4. Índex1 Introducció ..................................................................................................... 92 Objectiu........................................................................................................ 103 Especificacions ............................................................................................ 104 Estat de l’art ................................................................................................. 11 4.1 Imatge digital .......................................................................................... 11 4.1.1 Adquisició de la imatge digital ....................................................................11 4.1.2 Representació digital de la imatge ...............................................................12 4.1.3 El color ........................................................................................................13 4.2 Detecció del foreground per extracció del fons d’una imatge ................ 19 4.2.1 Problemes canònics en l’extracció dels fons d’una imatge ..........................20 4.2.2 Tècniques de modelat del fons d’una imatge ...............................................21 4.2.3 Extracció d’ombres per millorar la detecció ................................................355 Detecció de moviment amb el càlcul de l’entropia espaciotemporal de la imatge .......................................................................................................... 39 5.1 Concepte d’entropia ................................................................................ 39 5.1.1 Definició formal d’entropia .........................................................................40 5.2 Detecció de moviment basat en l’entropia .............................................. 40 5.2.1 Imatge d’Entropia Espacial i Temporal (STEI) ...........................................40 5.2.2 Imatge d’Entropia Espacial i Temporal per Diferència d’Imatges (DSTEI).436 Desenvolupament de l’algorisme ................................................................ 46 6.1 Anàlisi preliminar ................................................................................... 46 6.2 Paràmetres fonamentals .......................................................................... 46 6.3 Optimització del processat ...................................................................... 49 6.3.1 Look Up Table de quantització ....................................................................50 6.3.2 Generació dels historials ..............................................................................50 6.3.3 Look Up Table d’entropies parcials .............................................................51 6.4 Variables i la seva estructura .................................................................. 53 6.4.1 Dades de la informació: historials i entropia ................................................53 6.4.2 LUT_QUANTITZACIÓ ..............................................................................54 6.4.3 LUT_ENTRO ..............................................................................................54 6.4.4 Buffer d’imatges ..........................................................................................55 6.5 L’algorisme ............................................................................................. 55 6.5.1 Diagrama de blocs de l’algorisme ................................................................56 6.5.2 Inicialització de variables mitjançant el fitxer de paràmetres .......................56 6.5.3 Preprocessat .................................................................................................57 4
 5. 5. 6.5.4 Nucli del sistema de detecció .......................................................................57 6.5.5 Post processat ..............................................................................................60 6.5.6 Posicionament del foreground amb moviment.............................................61 6.5.7 Actualització del fitxer dels cossos detectats ...............................................627 Anàlisi i optimització dels paràmetres de l’algorisme ................................. 63 7.1 Descripció del hardware utilitzat ............................................................ 63 7.1.1 Càmera .........................................................................................................63 7.1.2 Ordinador .....................................................................................................63 7.2 Anàlisi dels paràmetres ........................................................................... 64 7.2.1 Anàlisi dels paràmetres fonamentals del sistema ........................................64 7.2.2 Paràmetres del preprocessat .........................................................................96 7.2.3 Paràmetres del postprocessat .......................................................................99 7.2.4 Paràmetres de la funció de localització ......................................................1028 Conclusions................................................................................................ 1049 Manual d’instal·lació i ús........................................................................... 105 9.1 Instal·lació del Detector de Moviment .................................................. 105 9.2 Manual d’ús del detector de moviment ................................................. 108 9.2.1 Fitxer de càrrega de variables ....................................................................108 9.2.2 Fitxer d’informació dels objectes en moviment localitzats ........................110 9.2.3 Execució del programa ..............................................................................111 9.2.4 Funcionament del programa.......................................................................11110 Pressupost .................................................................................................. 11711 Referències i bibliografia ........................................................................... 118 11.1 Referències ............................................................................................ 118 11.2 Bibliografia ........................................................................................... 11912 Annex ......................................................................................................... 122 12.1 Codi font del programa final ................................................................. 122 12.1.1 Program.cs .................................................................................................122 12.1.2 Deteccion.cs ...............................................................................................123 5
 6. 6. Índex de figures Fig. 1. Robot Roinbot® ..................................................................................... 10 Fig. 2. Nomenclatura del sistema de coordenades dels píxels duna imatge ..... 12 Fig. 3. Resposta relativa dels receptors de la retina humana en funció de lalongitud d’ona de la llum. ............................................................................................... 14 Fig. 4. Cub del model RGB ............................................................................... 14 Fig. 5. Representació gràfica del model HSV. .................................................. 16 Fig. 6. Figura que representa el model HSL. .................................................... 17 Fig. 7. Pla de crominància CbCr amb un grau de lluminositat Y de 0.5. .......... 18 Fig. 8. Diagrama de flux genèric d’un algorisme dextracció del fons dunaimatge per detectar el foreground................................................................................... 20 Fig. 9. Exemple del mètode per diferència absoluta. [Dalt] [Esquerra] El frameoriginal. [Dreta] Valor absolut de la diferència. [Baix] [Esquerra] Llindar massa alt.[Dreta] Llindar massa baix. ............................................................................................ 21 Fig. 10. [Columna esquerra] Valors adoptats per un píxel en cada un dels canalsen una seqüència de frames. [Columna dreta] Histograma del frame actual. ................ 23 Fig. 11. Diferents distribucions Gaussianes al variar els paràmetres de la mitjanaaritmètica i la variància................................................................................................... 25 Fig. 12. a) Imatge original. b) Resultat de la primera fase de detecció. c)Resultat posterior al filtratge per alta probabilitat de desplaçament. d) Resultat daplicarla condició de desplaçament del component. ................................................................. 30 Fig. 13. Exemple de resposta freqüencial del mòdul d’un filtre de Chebyshev 35 Fig. 14. a) Frame original. b) Detecció amb el model de color (R, G, B). c)Detecció amb el model de color (r, g). ........................................................................... 36 Fig. 15. Exemple de classificació del sistema Sakbot ....................................... 38 Fig. 16. Representació gràfica de la finestra d’acumulació. .............................. 41 Fig. 17. Exemples dimatges de tipus STEI i captures originals. ....................... 43 Fig. 18. Efecte de la constant de recursivitat en la imatge dentropies generada.[D’esquerra a dreta] α=0.9 , α=0.8 , α=0.7 ..................................................................... 44 Fig. 19. Exemple dimatges DSTEI i captures originals .................................... 45 Fig. 20. Gràfic que mostra la quantització dels 256 possibles valors que potprendre un píxel si es treballa en escala de grisos. ......................................................... 48 Fig. 21. Efecte del paràmetre modulador en la fórmula utilitzada per calcularlentropia. ........................................................................................................................ 49 Fig. 22. Exemple de LUT dentropies parcials .................................................. 52 Fig. 23. Diagrama de blocs del conjunt del procés ............................................ 56 Fig. 24. Diagrama de blocs del conjunt del procés ............................................ 59 Fig. 25. Vista de la capçalera del fitxer dels cossos detectats. .......................... 62 Fig. 26. Càmera Logitech Sphere AF. ............................................................... 63 Fig. 27. Captura del primer escenari interior. ..................................................... 64 Fig. 28. Gràfic de comparació de la velocitat de captura en FPS en funció delsparàmetres . ................................................................................... 69 Fig. 29. Gràfic dels fps que el sistema captura en funció del paràmetre per dos valors de diferents. ....................................................... 71 Fig. 30. Gràfic d’entropies parcials en funció de les probabilitats que es tenenper diferents moduladors inferiors a 1 en cas que .......... 72 Fig. 31. Gràfic d’entropies parcials en funció de les probabilitats que es tenenper diferents moduladors superiors a 1 en el cas que ..... 73 6
 7. 7. Fig. 32. [Dalt] Filtratge de la imatge STEI mitjançant el factor d’entropiamínima. [Baix] [Esquerra] Imatge emmagatzemada en el buffer. [Dreta] Localitzaciódels cossos en moviment ................................................................................................ 75 Fig. 33. Evolució de l’entropia màxima en funció de per quatremoduladors. .................................................................................................................... 76 Fig. 34. Llindars d’entropia mínima per filtrar soroll provocat per la repetibilitatdel sensor de la càmera en funció de i quatre moduladors diferents. ........... 76 Fig. 35. Exemple de detecció en un escenari exterior amb filtratge de píxels ambentropia inferior a la mínima llindar. .............................................................................. 77 Fig. 36. Corbes de relació entre llindars d’entropia mínima i entropies màximesen % en funció de per quatre moduladors diferents....................................... 78 Fig. 37. Captura del segon escenari en interiors. ............................................... 80 Fig. 38. Detall de l’efecte associat a emmagatzemar pocs frames. ................... 84 Fig. 39. Gràfic de comparació de la velocitat de captura en FPS en funció delsparàmetres . ................................................................................... 85 Fig. 40. Detall del mal funcionament de la generació d’imatges DSTEI ambpocs valors de quantització. ............................................................................................ 88 Fig. 41. Gràfic dels fps que el sistema captura en funció del paràmetre per dos valors de diferents. ......................................................... 90 Fig. 42. Exemple de problemes amb canvis d’il·luminació provocats pelmoviment dels cossos. .................................................................................................... 94 Fig. 43. Exemple del problema amb el parpalleig dels sistemes d’il·luminacióartificials. ........................................................................................................................ 94 Fig. 44. Rastre generat dels objectes en moviment per la baixa velocitat deprocessament . ................................................................................................................ 95 Fig. 45.[Esquerra] El cos es mou en direcció transversal a la càmera. [Dreta] Elcos es mou cap a la càmera. ............................................................................................ 95 Fig. 46. Exemple de detecció generada per vibracions de la càmera[Esquerra]Imatge de tipus STEI. [Dreta] Imatge de tipus DSTEI. .................................................. 96 Fig. 47. Exemple d’utilitat del filtre suavitzador [Dalt] [Esquerra] Capturaoriginal. [Dreta] Imatge d’entropia. [Baix] Imatge d’entropia amb el soroll de les fullesfiltrat. .............................................................................................................................. 98 Fig. 48. [Esquerra] [Dalt] Captura original en escala de grisos sense filtre deGauss. [Baix] Captura original en escala de grisos amb filtre de Gauss. [Dreta] ImatgesSTEI amb finestra d’acumulació de 3 píxels d’amplada. ............................................... 99 Fig. 49. [Dalt] [Esquerra] Captura original en escala de grisos. [Dreta] Imatged’energia en escala de grisos. [Baix] [Esquerra] Resultat d’aplicar un llindar de 70 perbinaritzar la imatge d’energia. [Dreta] Localització dels objectes en moviment. ........ 101 Fig. 50. [Dalt] [Esquerra] Captura original en escala de grisos. [Dreta] Imatged’energia en escala de grisos. [Baix] [Esquerra] Resultat d’aplicar una iteració d’erosió iuna de dilatació. [Dreta] Localització dels objectes en moviment. .............................. 101 Fig. 51. Detall de l’eliminació del contorn detectat mitjançant operacionsmorfològiques. .............................................................................................................. 101 Fig. 52. Exemples de situacions en les que no s’han de localitzar els píxels quepresenten entropia. ........................................................................................................ 103 Fig. 53. Instal·lador de l’aplicació. .................................................................. 105 Fig. 54. Pantalla de benvinguda al procés d’instal·lació. ................................. 106 Fig. 55. Selecció de la ruta en què el programa s’instal·larà. .......................... 106 Fig. 56. Confirmació de les opcions seleccionades i inici de la instal·lació. ... 107 Fig. 57. Procés de la instal·lació. ..................................................................... 107 7
 8. 8. Fig. 58. Finalització de la instal·lació. ............................................................. 108 Fig. 59. Exemple de fitxer de paràmetres. ....................................................... 109 Fig. 60. Exemple de fitxer amb informació dels cossos localitzats generat ambel programa. .................................................................................................................. 111 Fig. 61. Icona del programa. ............................................................................ 111 Fig. 62. Finestra d’exploració de carpetes per establir la ruta del fitxer deparàmetres..................................................................................................................... 112 Fig. 63. Finestra d’exploració de carpetes per establir la ruta del fitxer delsobjectes en moviment. .................................................................................................. 112 Fig. 64. Pantalla principal reduïda. .................................................................. 113 Fig. 65. Pantalla principal expandida............................................................... 114 Fig. 66. Panell d’ajust dels paràmetres del nucli del sistema. ......................... 115 Fig. 67. Panell de control del factor d’entropia mínima llindar. ...................... 115 Fig. 68. Panell de control del filtre de Gauss del preprocessat. ....................... 115 Fig. 69. Panell de control del paràmetres de les operacions del postprocessat.116 Fig. 70. Panell de control dels paràmetres de la funció de localització. .......... 116 Fig. 71. Botó de control de l’estat del timer. ................................................... 117 8
 9. 9. 1 Introducció El desenvolupament de la Visió Artificial dels últims anys ha vingut impulsatper la indústria de l’automòbil, per la indústria dels sistemes de vigilància i també per lacreixent indústria de la robòtica, especialment la de servei. La indústria de l’automòbilaplica la visió artificial per desenvolupar sistemes d’assistència al conductor i sistemesde seguretat passius, que tenen per missió intentar evitar accidents. En aquest sentits’han desenvolupat algorismes que identifiquen les senyals vials, detecten la presènciade vianants, realitzen la detecció de vehicles en angles morts o fan el seguiment de leslínies vials de la carretera entre d’altres aplicacions. Els sistemes de vigilància tenen permissió detectar els elements que no s’haurien de trobar en àrees específiques. En el casde la robòtica de servei la visió artificial és una eina molt potent que permet als sistemesrobotitzats realitzar múltiples funcions, com per exemple detectar cares o identificarobjectes. L’evolució de la robòtica de servei ha produït l’aparició de robots mòbils quetenen la finalitat de donar servei a les persones. Per donar servei a les persones cal queel robot detecti la presència d’aquestes al seu voltant. El moviment dels robots de serveies basa en la utilització de sensors que permeten la detecció d’obstacles però aquestssensors sovint no són suficients per permetre que el robot detecti la presència depersones al seu voltant. La visió artificial és una eina que aporta una mesura més globalde l’entorn que rodeja el robot que la que pot donar un sensor d’ultrasons o bé unsensor làser per mesurar distàncies. L’empresa m-BOT Solutions S.L. és una empresa de robòtica de servei que voldotar a un dels seus productes d’un sistema de detecció de cossos en moviment per talque aquest els posicioni i es dirigeixi cap a ells. El robot de servei en el que es preténincorporar aquesta aplicació té per nom Roinbot®. Actualment està dotat d’un sistemade telemetria làser que permet mesurar la planta que es troba davant del robot. Enl’últim any s’ha desenvolupat una aplicació de detecció de cares per combinar-lo amb elsensor làser i verificar que el cos que té davant és una persona i no un altre tipusd’objecte. El problema que apareix és que tots dos sistemes no estan dissenyats pertreballar amb objectes situats a una distància superior als cinc metres i és per això quel’empresa busca una alternativa. Així doncs, es proposa la detecció i localització decossos en moviment per tal d’orientar el robot en la direcció on es troben. Per la realització del processat digital de les imatges en aquest projectes’utilitzaran llibreries de codi obert, les quals són de distribució i ús gratuïts. Lesllibreries utilitzades s’anomenen OpenCV [4] i van ser creades per Intel® l’any 1999.Les funcions de OpenCV estan preparades per ser utilitzades amb el llenguatge deprogramació C. En conseqüència s’utilitzarà la cross-platform anomenada Emgu CV [5]que permet fer ús de les funcions de OpenCV en llenguatge .Net, com és el cas delllenguatge C# llenguatge amb el qual s’haurà de portar a terme el desenvolupamentd’aquest projecte, ja que aquesta és una de les seves especificacions. 9
 10. 10. Fig. 1. Robot Roinbot®2 Objectiu L’objectiu d’aquest projecte és detectar els cossos que es mouen en el camp devisió de la càmera, per tal que el robot, en el que s’integrarà l’aplicació, identifiqui unpossible objectiu quan no detecti persones prop seu mitjançant els sistemes de quèdisposa actualment. El programa actualitzarà un fitxer de forma periòdica amb les dadesque corresponen als cossos localitzats. Tot i que no es presenti una especificació de temps màxim per portar a terme ladetecció, és interessant que l’algorisme de processament sigui ràpid per tal de reduir eltemps que el robot està esperant la direcció en la que s’ha de moure.3 Especificacions Per la realització d’aquest projecte es marquen les següents especificacionstècniques:  El software s’ha de desenvolupar en llenguatge de programació C#.  Els paràmetres de configuració del sistema s’han de poder ajustar inicialment des de l’exterior del propi programa.  La sortida del algorisme consistirà en l’actualització de forma periòdica d’un fitxer on s’hi haurà d’emmagatzemar la informació dels cossos localitzats. El període de mostreig ha de ser un paràmetre que pugui ser ajustable abans d’iniciar el programa. Les dades han de ser: o El número d’identificació de la mostra. o El número de cossos detectats. o Les coordenades del centre de masses dels cossos. o Àrea en píxels dels cossos. 10
 11. 11. 4 Estat de l’art En aquest projecte es pretén realitzar el software necessari per portar a terme ladiferenciació o segmentació dels elements que pertanyen al fons d’una imatge respectedels que no ho són i així identificar els cossos que es troben en moviment. El conceptede fons de la imatge, o background en anglès, no és un concepte que estigui ben definitperò, en general, es considera que el background d’una imatge és qualsevol part d’unaescena que roman estàtica. En moltes aplicacions de visió artificial, com poden ser sistemes de seguiment ide vigilància, un bloc fonamental dels algorismes utilitzats és el de l’extracció del fonsde la imatge, que s’encarrega de diferenciar els elements que pertanyen al ques’anomena foreground en anglès. La informació obtinguda d’aquest bloc permet elfuncionament de tasques de més alt nivell en el que es tracta l’anàlisi del moviment,càlcul de trajectòries, estimació de velocitats relatives, identificació, etc. De forma general els ambients es poden classificar entre interiors o exteriors.Cadascun d’ells presenten característiques substancialment diferents. El problemaassociat a treballar en ambients exteriors és la dificultat d’extreure el fons de la imatgequan es tenen elements que no romanen completament estàtics, com per exemple, el casde les fulles dels arbres. En canvi, en interiors els principals problemes a superar són elscanvis sobtats d’il·luminació i el parpalleig dels sistemes d’il·luminació artificial.L’algorisme implementat en aquest projecte es posarà a proba en ambdós tipusd’entorns per avaluar-ne la seva efectivitat i extreure’n unes conclusions. En aquest apartat de la memòria del projecte, en primer lloc es parla breument dela imatge digital on s’inclouen aspectes com l’adquisició de les imatges, es presenta lanomenclatura utilitzada en la literatura de l’anàlisi i processat d’imatges en el camp dela visió artificial i es parla dels diferents models de color amb què es pot treballar. Acontinuació es procedeix a tractar amb més detall l’extracció del background d’unaimatge, els problemes principals que compliquen aquesta tasca, les tècniques ques’apliquen i es fa un repàs dels algorismes existents.4.1 Imatge digital4.1.1 Adquisició de la imatge digital En un sistema de visió artificial l’ordinador és l’encarregat de realitzar l’anàliside la imatge i aquest ha d’estar connectat a un dispositiu que proporcioni aquestaimatge. El dispositiu pot ser per exemple una càmera digital la qual pot estar connectadamitjançant el bus USB (Universal Serial Bus), FireWire (IEEE 1394), Camera Link, obé Gigabit Ethernet (IEEE 802.3). Qualsevol càmera estàndard de vídeo requereix d’unframe grabber que consisteix en un component hardware que accepta un estàndard desenyal de vídeo analògic i el converteix en una imatge en un format que l’ordinador potreconèixer- una imatge digital. El procés de transformació d’un senyal de vídeoestàndard a una imatge digital s’anomena digitalització. Aquesta transformació ésnecessària perquè l’estàndard de vídeo consisteix en un senyal analògic i l’ordinadornecessita que les dades estiguin en format digital. Un senyal de vídeo típic conté frames d’informació del vídeo, on cada framepresenta una mostra completa de la informació visual que s’ha capturat. El senyal de 11
 12. 12. vídeo analògic es digitalitza mostrejant aquest senyal a una freqüència fixa, mesurantcada cert temps el nivell de voltatge del senyal. El valor del voltatge a cada instant detemps es converteix en un número que és emmagatzemat i que correspon a la quantitatde brillantor de la imatge en el punt corresponent. La brillantor en un punt depèn de lescaracterístiques intrínseques de l’objecte i de les condicions de llum que es donin enl’escena. Una vegada s’ha completat el procés per un frame sencer, l’ordinador potemmagatzemar-lo i processar-lo com una imatge digital.4.1.2 Representació digital de la imatge La imatge es considera com una matriu bidimensional de elements. Cada element de la matriu es coneix com a píxel(picture element). Per les imatges digitals se segueix la següent nomenclatura. El conveni establert de sistema de coordenades per referir-se a un píxel concretés el que es mostra a la figura. Fig. 2. Nomenclatura del sistema de coordenades dels píxels duna imatge Aquest model fa referència a les dades d’una imatge monocromàtica, mitjançantuna escala de grisos però es tenen altres tipus d’imatges amb dades que requereixen unaextensió d’aquest model ja que disposen de múltiples bandes. El tipus d’imatgesmultibanda són les de color o multiespectrals, tot i que en aquest projecte només estracten les de color. A cada canal o banda li correspon una funció diferent del tipus de quantitat de llum. Al llarg d’aquest projecte es tractaran diferents tipusd’imatges: binàries, escala de grisos i de color. És per això que convé fer-ne unaexplicació prèvia.4.1.2.1 Imatges binàries Les imatges binàries són les imatges més simples, els píxels de les quals noméspoden adoptar dos valors possibles “0” o “1”. Per tant, per cada píxel únicament ésnecessari un bit de codificació. Aquest tipus d’imatges s’utilitzen en general peraplicacions de visió per computadors on l’única informació requerida són formes ocontorns dels objectes. Les imatges binàries sovint s’obtenen a partir d’imatges en escala de grisos enles que s’aplica llindar, on els píxel que sobrepassen el llindar es converteix en blanc(“1”) mentre que els valors que queden per sota es transformen en negre (“0”). Enaquest procés es perd molta informació, però la imatge resultant és més fàcil 12
 13. 13. d’emmagatzemar i de transmetre, gràcies a la reduïda quantitat de dades que conté si escompara amb una imatge en colors.4.1.2.2 Imatges en escala de grisos Les imatges en escala de grisos són imatges monocromàtiques. La informacióque contenen és la quantitat de llum i no disposa d’informació de color. El número debits utilitzats per cada píxel determina el nombre de combinacions possibles percodificar els nivells de lluminositat que es poden tenir. En cas que una imatge en escala de grisos contingui 8 bits per píxel permet tenir256 combinacions diferents possibles [0, 255] de nivells de lluminositat o de grisos. Éstípic utilitzar aquesta quantitat de memòria per cada píxel perquè és la unitat bàsicad’informació en el món digital. En certes aplicacions, com per exemple mèdiques o d’astronomia, s’arriben autilitzar entre 12 i 16 bits de codificació, ja que són àmbits en els què és importantdisposar d’una major resolució de la lluminositat.4.1.2.3 Imatges en color Les imatges amb color es poden modelar com una imatge amb tres bandesmonocromàtiques i a cada banda li correspon un color diferent. La informació real ques’emmagatzema en la imatge digital és la quantitat de color en cada banda. Quan laimatge es presenta per pantalla, la informació de brillantor es mostra mitjançant fontsemissores d’energia corresponents a cada un dels colors. El model més utilitzat en lesimatges a color és el model de color RGB i, sovint, s’utilitzen 8 bits per cadascun delstres canals. Per fer referència a la intensitat de llum d’un sol píxel en cada canal,s’utilitza la nomenclatura del vector (R, G, B). Cada valor de dins el vector indica laquantitat de llum que es té en cada canal. Tot i així, el model RGB no és l’únic i espresenten altres tipus de models de colors més endavant.4.1.3 El color La percepció del color és molt important pels humans. Els humans utilitzen lainformació del color per distingir objectes, materials, menjars, llocs i fins i tot l’hora deldia. La percepció humana del color depèn de la física de la llum i del complex processatque realitzen conjuntament l’ull i el cervell. Aquest últim integra les propietats del’estímul amb l’experiència per aquest motiu, una mateixa imatge amb diferentinformació de color fa canviar totalment la interpretació que es pot fer de la imatge nique es mantinguin les formes que apareixen. D’altra banda, és l’ull l’encarregat de rebre la informació visual. La radiacióelectromagnètica amb una longitud d’ona λ que es trobi en el rang entre els 400 nm iels 700 nm estimula els receptors de l’ull humà i permet que es produeix la sensació decolor. Aquest rang configura el marge de longituds d’ona de la llum visible, és a dir, lallum que els humans són capaços de veure. La reacció dels receptors, en realitat, és méssensible a algunes longituds d’ona que en d’altres. Per exemple, els receptors que sónmés sensibles a les longituds d’ona que es troben entre els 400 nm i els 500 nm són elsmés sensibles al color blau. Els receptors sensibles al color verd presenten el seu puntmàxim de sensibilitat a la longitud d’ona de 535 nm, mentre que els que tenen méssensibilitat a les longituds situades al voltant dels 575 nm són sensibles al color vermell.Va aparèixer així el model de color Red-Green-Blue per tal de poder descriure de forma 13
 14. 14. numèrica els diferents colors als que els receptors de l’ull humà responen. El model decolor RGB no és l’únic model que existeix. Entre tots els existents, els models HSV,HLS, YUV i YCbCr són els més destacables. Fig. 3. Resposta relativa dels receptors de la retina humana en funció de la longitud d’ona de la llum. Les màquines poden utilitzar el color amb la mateixa finalitat que ho fan elshumans. El color és especialment convenient perquè aporta múltiples mesures en unmateix píxel de la imatge. Aquest fet permet portar a terme classificacions de formamenys complexa que si es realitza una anàlisi de les característiques espacials quepresenta el conjunt que envolta el píxel.4.1.3.1 Model de color RGB La codificació de color mitjançant el model RGB utilitza els colors blau, vermelli verd per establir les seves bases. Si per exemple, per cadascun dels 3 colors es codificala informació en un byte de memòria, els valors que es poden codificar per cada colorprimari pertanyen a l’interval [0, 255]. En conseqüència, si es tenen 3 bytes, o 24 bits,per codificar el valor de cada píxel es poden codificar (2 8)3 colors diferents, número queronda al voltant dels 16 milions de colors possibles. Els humans no són capaços dedistingir entre tants colors diferents però pels ordinadors no deixen de ser números enformat matricial. La codificació d’un color qualsevol en l’espectre visible es potrealitzar mitjançant la combinació dels colors primaris (RGB). Per exemple, per generarel color groc (255, 255, 0) s’ha de mesclar el vermell (255, 0, 0) amb el verd (0, 255, 0).La relació de les coordenades dels valors del color es pot apreciar en la figura quesegueix. Fig. 4. Cub del model RGB La quantitat de cada color primari dóna la seva intensitat. Si es combinen totstres colors primaris en la seva màxima intensitat, el color obtingut és el blanc (255, 255,255). En canvi, el color negre és la mínima intensitat (0, 0, 0). Qualsevol tonalitat degris pur compleix que les seves quantitats de colors primaris és el mateix, però no és ni 14
 15. 15. el màxim (255) ni el mínim (0). Per tant qualsevol color gris serà de la forma (c, c, c) on“c” serà més gran que 0 i més petit que 255. A vegades és convenient escalar els valors en el rang de 0 a 1 i no tenirrepresentats els colors de 0 a 255. Així s’aconsegueix independitzar el rang de valorsdel dispositiu que proporciona la informació del número de bits amb què dóna lainformació. S’ha de complir que la suma dels 3 components normalitzades del colorRGB sumen 1. Per calcular la intensitat i el valor normalitzat de cada components’utilitzen les següents expressions. (1)4.1.3.2 Model de color HSV Va ser creat per Alvy Ray Smith l’any 1978 i presenta l’avantatge que s’adaptamillor a les característiques de l’ull humà. El model HSV (Hue, Saturation, Value -Tonalitat, Saturació, Valor) pretén millorar la representació de les relacions entre elscolors que ofereix el model RGB, centrant-se en la tonalitat, la saturació i el valor. Estracta d’una transformació no lineal del model RGB. Les següents característiques esrefereixen als paràmetres que es poden visualitzar en la figura que representa aquestmodel.  La tonalitat representa el tipus de color (com vermell, blau o verd). Es representa mitjançant una mesura d’angle en graus que pot anar des de 0° fins a 360°. Per exemple, els 0° correspon al color vermell, els 120° correspon al color verd i els 240° correspon al color blau.  La saturació es representa com la distància a l’eix de brillantor negre-blanc (eix central de la figura cilíndrica). També s’anomena puresa segons la literatura del color. Quanta menys saturació presenti el color, més tonalitat grisosa presentarà.  El valor del color és el grau de brillantor del color. Representa l’altura del eix de negre-blanc. Com més altura més brillantor presenta. 15
 16. 16. Fig. 5. Representació gràfica del model HSV.  Equacions de transformació de RGB a HSV Es defineix MAX com el valor màxim de les components (R, G, B) i MIN elmínim dels mateixos. Els valors de R’, G’ i B’ han d’expressar-se amb un númeroentre 0 a 1. Així doncs, es defineix primerament: (2) Les equacions de HSV són: (3) (4) (5)4.1.3.3 Model HSL De la mateix forma que el model anterior, el model HSL va ser creat per AlvyRay Smith com una altra representació en 3D del color. El model HSL (Hue,Saturation, Lightness - Tonalitat, Saturació, Lluminositat) presenta uns avantatgesrespecte el model HSV i és que els components de saturació i lluminositat augmenten elseu rang de valors. El model HSL conté totes les tonalitats en diferents nivells desaturació al llarg del pla horitzontal i en varia la seva intensitat al llarg del pla vertical.Les tonalitats purament saturades se situen al llarg del perímetre circular. La saturaciódel color disminueix a mesura que es mou cap a l’eix central en el mateix pla. Si elmoviment és vertical, el canvi es produeix en la lluminositat del color. Cap amunt elcolor acaba sent blanc mentre que el moviment cap baix finalitza amb el color negre. 16
 17. 17. Fig. 6. Figura que representa el model HSL.  Equacions de transformació de RGB a HSL De la mateixa manera que en el cas anterior, les components R, G i B s’hand’expressar entre 0 i 1. La notació MAX i MIN segueix segons el que s’ha establert enl’apartat anterior. (6) (7) (8)4.1.3.4 Models de color YUV i YCbCr El model RGB no és eficient per emmagatzemar ni transmetre les dades ja quepresenta molta redundància en el seu model. És per aquest motiu que els model de colorutilitzats en els dispositius de vídeo o de televisió són els models YUV i YCbCr.Aquests models posseeixen un canal de lluminositat i dos de crominància quecodifiquen el color. Tal i com s’ha dit anteriorment, l’ull humà no és capaç de distingir tots els colorspossibles que ofereix el model RGB. És per això que, per la creació d’aquest model s’hatingut en compte la percepció humana ja que utilitza un ample de banda reduït pelscomponents de crominància i permet una reducció considerable de la quantitat de dadesa emmagatzemar i transmetre. Històricament el model de color YUV va ser desenvolupat per permetre lacompatibilitat entre els sistemes de televisió en blanc i negre i els que disposaven decolor. El canal Y conté la informació de lluminositat i els altres dos la codificació delcolor. 17
 18. 18. El terme YUV per ell sol no està definit de forma concreta en la literaturacientífica o tècnica. En general defineix el conjunt de famílies de models de colors quetreballen amb lluminositat i crominància. La millor forma d’evitar ambigüitatsassociades al terme YUV és fer referència a la variant concreta del model YUV ques’ha definit correctament mitjançant documents estàndard internacionals. És el cas delmodel YCbCr el qual és definit pels estàndards ITU-R BT. 601-5 (televisió normal) iITU-R BT. 709-5 (televisió en alta definició) publicats per la Unió Internacional deTelecomunicacions. Aquests documents defineixen el model YCbCr com el model autilitzar en els sistemes de televisió digital i donen coeficients de conversió entre elmodel RGB i el model YCbCr per normalitzar els senyals digitals de vídeo. Fig. 7. Pla de crominància CbCr amb un grau de lluminositat Y de 0.5.  Equacions de transformació de RGB a YUV (9)  Equacions de transformació de RGB a YCbCr Les equacions generals són: (10) (11) (12) Aplicant les constants determinades per l’estàndard ITU-R BT. 601-5: S’obtenen les següents equacions de transformació: 18
 19. 19. (13)4.2 Detecció del foreground per extracció del fons d’unaimatge Els sistemes de vigilància que s’encarreguen de detectar persones, objectes oaltres successos d’interès normalment consisteixen en càmeres immòbils que enfoquen aun entorn determinat. Mitjançant aquestes càmeres i un sistema de computació queprocessa les imatges, es notifica als operadors humans o bé a altres algorismes deprocessat, de la presència d’objectes que no pertanyen al background. La detecció demoviment que es vol aconseguir en aquest projecte està molt relacionada amb elsmètodes de segmentació del foreground d’una imatge respecte el background. És peraquest motiu que s’han estudiat prèviament el funcionament d’aquest tipusd’algorismes. Tot i que existeixen una gran quantitat d’algorismes que extreguin el fons d’unaimatge, la majoria d’ells segueixen un diagrama de flux com el que es pot veure en lafigura 8. Els 4 passos en un algorisme d’extracció del fons de la imatge són elpreprocessat, el modelat del fons de la imatge, la detecció del foreground i la validacióde les dades. El preprocessat consisteix en tasques de processament que modifiquen lesimatges capturades per adequar-les abans de seguir avançant en el procés. El modelatdel fons de la imatge utilitza les noves imatges obtingudes per calcular i actualitzar elfons de la imatge. El model del fons de la imatge aporta una descripció estadísticad’aquest fons. La identificació dels píxels pertanyents al foreground de les novescaptures es produeix quan no es poden explicar de forma adequada per mitjà del modelque es té del fons de la imatge. A partir d’aquesta identificació, es genera una màscarabinària candidata per indicar si el píxel forma part del fons de la imatge o no. Lavalidació de les dades examina la màscara candidata i elimina aquells píxels que no escorresponen realment amb els objectes que es troben en moviment i així es genera lamàscara final del foreground . Captura d’imatges Preprocessat Modelat del Detecció del Validació Background Foreground de les dadesEXTRACCIÓ DEL FONS D’UNA IMATGE Màscares del Foregorund 19
 20. 20. Fig. 8. Diagrama de flux genèric d’un algorisme dextracció del fons duna imatge per detectar el foreground. La distinció dels píxels que no formen part del background dels que sí queformen part, no és una tasca trivial ja que existeixen una sèrie de problemes relacionats.Aquests es descriuen en el següent apartat.4.2.1 Problemes canònics en l’extracció dels fons d’una imatge Els problemes que a continuació s’exposen es presenten en [16] on s’estudial’extracció del fons de la imatge i es proposa un algorisme que s’anomena Wallflower,el qual s’ha convertit en una referència amb molt de renom dins aquest camp.  Els objectes moguts. Un objecte del background pot ser que es mogui i a continuació deixi de moure’s un altre cop. Aquest tipus d’objectes no s’han de considerar foreground per sempre. Al cap d’un temps determinat s’ha de deixar de detectar.  L’hora del dia. La il·luminació en entorns exteriors canvia de forma gradual al llard del dia i això altera l’aparença del fons de la imatge.  Canvis bruscs d’il·luminació. Els canvis bruscs en la il·luminació es pot generar, per exemple, amb l’accionament d’un interruptor o bé es projecta una ombra sobre el dispositiu que captura les imatges. En aquestes situacions, l’aspecte del fons de la imatge canvia.  Moviment dels arbres. L’aspecte del fons de la imatge pot variar i vacil·lar, la qual cosa comporta que l’algorisme identifiqui i permeti aquests tipus de canvis.  Camuflatge. És possible que les característiques dels píxels que pertanyen al foreground s’incloguin involuntàriament en el model del fons de la imatge i el degenerin.  L’efecte de bootstrapping. Terme que s’utilitza en estadística per referir-se al remostreig per aproximar la distribució en el mostreig estadístic. El problema que apareix és que, sovint no es disposa d’un període de temps per obtenir un model del fons en què aquest estigui lliure d’objectes que pertanyen al foreground.  Obertura del foreground. Quan un objecte que forma part del foreground es mou i està acolorit de forma homogènia, el canvi en els píxels interiors de l’objecte no es poden detectar. Aquesta situació pot generar que no es detectin com píxels que formen part del foreground.  “Persona dorment”. Un objecte que pertany al foreground que aparenta no tenir moviment, pot ser que no es pugui distingir del fons de la imatge.  Persona que es “lleva”. Quan un objecte del fons de la imatge es mou, tant l’objecte com el nou fons de la imatge que queda al descobert poden aparèixer com elements que pertanyen al foreground. 20
 21. 21.  Ombres. Els objectes que pertanyen al foreground poden projectar ombres al seu voltant provocant que les ombres generades també es detectin. Aquest aspecte ha estat tractat molt a fons per Cucchiara, Piccardi i Patri en [6]. A més de tots aquest problemes, el funcionament en temps real és també un altreproblema que augmenta la dificultat del procés. Tot i que s’hagin desenvolupatalgorismes força robustos per realitzar l’extracció del background de la imatge, enaquest mateix article s’adverteix que no existeix, encara, cap sistema perfecte ni unaúnica solució.4.2.2 Tècniques de modelat del fons d’una imatge Sovint és necessari un model del fons de la imatge. Com que no existeix unaforma única de resoldre el problema existeixen diferents tècniques que funcionen ambmés o menys eficàcia i eficiència. El plantejament bàsic és detectar els elements del foreground com la diferènciaentre el frame actual i una imatge de l’escena estàtica del background, que superi unllindar concret. És a dir: (14) Fig. 9. Exemple del mètode per diferència absoluta. [Dalt] [Esquerra] El frame original. [Dreta] Valor absolut de la diferència. [Baix] [Esquerra] Llindar massa alt. [Dreta] Llindar massa baix. Aquest mecanisme genera el primer problema: obtenir de forma automàtica laimatge que representa el fons de la imatge. Aquesta imatge no és fixa i s’ha d’adaptarals canvis d’il·luminació graduals i instantanis, a canvis generats per les oscil·lacions dela pròpia càmera o bé el moviment d’elements que pertanyen al background i que nohan de ser detectats com per exemple el vaivé de les fulles, onades i canvis en lageometria del fons donat per objectes que es mouen i després queden en repòs. Elsmètodes més estesos i utilitzats són els següents. 21
 22. 22. 4.2.2.1 Mètodes bàsics  Per diferència de frames Consisteix en calcular el valor absolut de la diferència entre el frame actual i elframe anterior. Els píxels que superin un llindar concret pertanyen al foreground i elsque no pertanyen al background. (15) Aquest mètode tendeix a obtenir únicament els contorns dels objectes enmoviment, pel problema de l’obertura del foreground. Els canvis d’il·luminació sobtats iel moviment dels arbres o les vibracions de la pròpia càmera també generen problemes.El valor del llindar és un paràmetre que depèn molt de les condicions particulars que estinguin en l’entorn de treball i dels objectes a detectar, així com de la seva velocitataparent i la freqüència en què s’obtinguin els frames.  Mitjana aritmètica Proposats per Velastin i Cucchiara. Es pretén calcular el promig o el valor migaritmètic d’N frames previs per generar . A continuació s’aplicarial’expressió (14). És més lent, millora el resultat però el gran desavantatge és el fetd’haver de guardar en memòria N frames anteriors. El valor promig es calcula aplicantla següent fórmula. (16) On:  Tractament del background com la mitjana contínua Aquest mètode segueix l’expressió que apareix a continuació. Aquest mètode,respecte l’anterior, presenta l’avantatge que l’ús de memòria és molt menor. (17) El valor de és el rati d’aprenentatge i s’obté de forma empírica, tot i quehabitualment val 0.05.  Càlcul de la variància La variància entre els valors d’un píxel concret al llarg dels N framesemmagatzemats és un paràmetre estadístic que sovint s’utilitza per estudiar elcomportament dels píxels. La fórmula de la variància (σ) és la que segueix. (18) El problema que planteja aquesta fórmula és que és necessària fer una primerapassada a través de les imatges per calcular la mitjana aritmètica i una segona passadaper calcular la variància. Així que es calcula utilitzant l’última expressió queapareix al final de la demostració. 22
 23. 23. (19) D’aquesta manera es calcula tot de forma directa en una única passada.  Càlcul de la covariància També es pot calcular el grau de variació entre dues seqüències de N imatges alcap d’un temps determinat mitjançant el càlcul de la covariància que existeixentre elles entre. (20) On:  Per racionalitat Es pot modelar cada píxel del background mitjançant l’aplicació d’una sèrie depesos promitjats a la història recent dels valors dels píxels on els pesos dels últimsframes tenen un pes més gran. En essència, el model del background es computa comun promig històric dels valors de cada píxel al llarg dels últims N frames.  Per histogrames Es poden localitzar els píxels que pertanyen al foreground localitzant els valorsque presenten més variació en els histogrames de les imatges obtingudes. Unhistograma és un recompte del nombre de vegades que es dóna cada valor que podenadoptar els píxels. Fig. 10. [Columna esquerra] Valors adoptats per un píxel en cada un dels canals en una seqüència de frames. [Columna dreta] Histograma del frame actual. 23
 24. 24.  Per selectivitat Cada píxel del nou frame obtingut es classifica com foreground o background.S’aprofita aquesta classificació per actualitzar el fons de la imatge. Si es detecta que elpíxel forma part del foreground, aquest no es té en compte per l’actualització del modeldel background. D’aquesta manera es prevé que el model del background quedicontaminat pels píxels que no en formen part. Existeix un interval crític per portar aterme la selecció ja que apareixen els problemes dels “objectes moguts” i el de“camuflatge”. Els mètodes bàsics presenten limitacions substancials. No permeten una eleccióexplícita del llindar a establir i no s’estableix un model múltiple, sinó únic i per aquestmotiu la forma de la distribució dels valors permesos és molt limitada. A més, engeneral no s’estudia la relació que existeix entre els píxels cosa que genera soroll en elresultat obtingut. L’anàlisi és a nivell de píxel i comporta obtenir falsos positius.4.2.2.2 Mètodes estadístics4.2.2.2.1 Probability Density Function - PDF La funció de densitat de la probabilitat d’una variable contínua, segons la teoriade la probabilitat, és una funció que descriu la densitat de la probabilitat en cada punt del’espai de tal manera que la probabilitat de què una variable aleatòria adopti un valordins d’un determinat conjunt, sigui la integral de la funció de densitat sobre aquestconjunt. Una variable té una funció de densitat de probabilitat f, on f és una funció nonegativa i integrable. (21) En visió artificial no es té una variable contínua sinó discreta. Una funció deprobabilitat d’una variable discreta és una funció que associa a cada punt, del seu espaimostral , la probabilitat de què aquest l’adopti. Per exemple, un espai mostral de lavariable aleatòria consta de , la funció de probabilitat P associada a és: (22) Per definició la probabilitat ha de complir. (23)4.2.2.2.2 Single Gaussian - SG Creat per Christopher Richard Wren que presenta en el seu treball Pfinder [9] unalgorisme de seguiment de persones i interpretació dels seus moviments gestuals. En elles planteja el modelat de l’escena al voltant de les persones detectades com unasuperfície. A cada punt de la superfície se li associa la mitjana de color que presenta iuna distribució al voltant d’aquesta mitjana. Per modelar la distribució del color de cada 24
 25. 25. píxel es fa ús d’una funció de probabilitat que presenta una distribució Gaussianadescrita per una matriu de covariància. La funció de distribució Gaussiana utilitza lasegüent funció per calcular-ne la probabilitat. (24) Aquest tipus de funció de densitat de probabilitat genera funcions amb l’aspectede campana de Gauss.Fig. 11. Diferents distribucions Gaussianes al variar els paràmetres de la mitjana aritmètica i la variància. Abans que el sistema pretengui localitzar la persona que apareix en l’escena,l’ha d’estudiar i construir el model de l’escena observada, sense que hi hagi personesdins de l’escena. La seqüència d’imatges inicials típicament ha de ser d’un temps entre1 i 2 segons per tal d’obtenir una bona estimació de la variància associada a cada píxelde la imatge. Es defineix una μ0 com la mitjana aritmètica d’un punt en la superfície iuna per la variància de la distribució d’aquest punt. Amb cada nou frame, , s’aplicaun filtre adaptatiu i recursiu per actualitzar els valors estadístics dels píxels. La constantα actua com la constant d’aprenantatge. (25) Per millorar l’eficiència, computacionalment parlant, que comporta aquestestudi, es treballa amb l’espai de color YUV. S’utilitza la tècnica de selectivitat gràciesal “mapa de suport” per classificar els píxels en funció de si pertanyen al background oal foreground. Aquest algorisme és un dels primers en aparèixer i està pensat per serutilitzat en entorns interiors com oficines o aules.4.2.2.2.3 Mixture of Gaussian - MoG Chris Stauffer i W.E.L. Grimson en [3] presentaren una evolució de sistemautilitzat per Wren i ho van combinar amb el que N. Friedman i S. Russell van iniciar ensistemes de visió artificial: mescles de distribucions Gaussianes per classificar elspíxels. En [3] es classifiquen els píxel segons 3 distribucions Normals per tasques devigilància en sistemes de control de tràfic. Segons la intensitat del píxel es pondera unamescla de 3 distribucions per determinar si el píxel forma part de la carretera, unaombra o un vehicle. 25
 26. 26. En comptes de models explícits dels píxels com un tipus particular dedistribució, es crea per cada píxel un model particular amb una mescla de Kdistribucions gaussianes. La determinació dels Gaussians que corresponen albackground de la imatge es basa en la persistència i la variància de les distribucionsgaussianes. Els valors dels píxels que no encaixen amb les distribucions del backgroundes consideren foreground, fins que aparegui una distribució amb consistència suficientcom per incloure’ls en el background. Aquest sistema s’adapta de forma robusta als canvis d’il·luminació, als elementsque es mouen de forma repetitiva en l’escena, als objectes que es mouen lentament i alsobjectes que s’introdueixen o s’extreuen d’ella. Els objectes que es mouen lentamenttarden més a incorporar-se en el background si els seus colors tenen una gran variànciarespecte el model del fons de la imatge, en canvi el model és capaç d’aprendre lesvariacions repetitives. Si només fos la il·luminació el que canvia al llarg del temps, seria suficient unmodel adaptatiu únic gaussià per cada píxel. A la pràctica cada píxel adopta valors quepresenten múltiples superfícies. Per tant és necessari construir un model que treballiamb un conjunt de distribucions gaussianes per reduir l’error. L’algorisme construeix el model a nivell de píxel a partir dels valors que adoptaal llarg del temps. Per exemple, en un moment donat t, se sap que els valors d’un píxelconcret en una seqüència d’imatges li corresponen els valors següents: (26) La història dels últims “t” valors del píxel es modelen en una barreja dedistribucions gaussianes. La probabilitat d’observar l’actual valor del píxel és: (27) Aquesta funció es defineix així: (28) El valor de K es determina segons la quantitat de memòria i la potència de càlculdisponible. Normalment s’utilitzen valors entre 3 i 5. A més per qüestions decomputació s’assumeix que la matriu de covariància és de la forma: 26
 27. 27. (29) Cada nou valor de píxel, , es testeja en les K distribucions gaussianesexistents. Un píxel que es trobi dins del marge de 2.5 vegades la desviació estàndard,compleix amb la distribució que s’estigui comprovant. Si el valor del píxel no satisfàcap de les K distribucions, la distribució menys probable és substituïda per una novadistribució amb la mitja com el nou valor, una alta variància i un pes baix associat aaquesta distribució. Els pesos de les K distribucions en un moment t, és a dir ,s’ajusten de la següent manera: (30) Després d’aquesta aproximació, els pesos es normalitzen. La constant de tempsque determina la velocitat en què els paràmetres de les distribucions canvien, ve definitper 1/α. Els paràmetres μ i la σ de les distribucions que no s’han complert nos’actualitzen. En canvi, els de les distribucions que sí s’han complert s’actualitzensegons les expressions que segueixen: (31) On: (32) Aquest sistema dóna bons resultats tant per ambients interiors com per exteriors.Es va utilitzar per fer tasques de seguiment de persones i de cotxes, peixos en tancsd’aigua i detecció de formigues sobre el terra. En tots els casos es van fer servirdiferents càmeres, diferents intensitats de llum ambient i diferents objectes a seguir.4.2.2.2.4 Kernel Density Estimation - KDE Va ser desenvolupat i presentat per Ahmed Elgammal, David Harwood i LarryDavis en [11]. Aquesta tècnica fa una estimació de la probabilitat de veure els valors dela intensitat dels píxels a partir d’una mostra d’intensitats per cada píxel. El models’adapta ràpidament als canvis en l’escena cosa que permet una detecció molt sensibledels objectes en moviment. A més, a partir de la informació del color s’elimina ladetecció d’ombres produïdes pels objectes que es troben en moviment. L’objectiu d’aquesta tècnica és capturar informació recent per poder actualitzarràpidament la informació i ser capaç de detectar canvis ràpids en el model delbackground. Com que la distribució de la intensitat d’un píxel pot canviar d’una formaràpida, s’ha d’estimar la funció de densitat d’aquesta distribució al llarg del temps, apartir de la informació més recent si es vol aconseguir una detecció prou sensible. 27
 28. 28. Anomenem als valors de intensitat obtinguts d’un píxel particular en N mostresmés recents com: . Amb aquesta mostra, la funció de densitat deprobabilitat, que el valor en el moment “t” tingui aquest valor concret d’intensitat, espot estimar utilitzant el kernel d’estimació K de la forma següent. Així no és necessariparametritzar les variables de forma estadística. (33) Si s’escull el kernel d’estimació, K, com una funció normal de distribució on representa l’ample de banda del kernel, la densitat de probabilitat es potestimar com: (34) Si s’assumeix la independència entre els diferents canals, en cas d’utilitzar algunmodel de color, el kernel presenta diferents variàncies o amples de banda, , i aquestses representarien com apareix a continuació. El terme “j” indica el número de canalsutilitzats. En un model normal com pot ser l’RGB aquest terme seria igual a 3. (35) En conseqüència l’estimació de la densitat es redueix a: (36) Mitjançant aquesta estimació de la probabilitat, el píxel es considera que pertanyal foreground si on el llindar th és un llindar global per tota la imatge is’ha d’ajustar per tal d’obtenir un percentatge reduït de falsos positius. Aquest sistemaes pot implementar mitjançant un codi més ràpid d’executar que la tècnica MoG. Es pot dir que la tècnica d’estimació de la densitat de la probabilitat mitjançantun kernel de funcions de distribucions Normals és una generalització de la tècnica MoGon cada mostra de N mostres es considera una distribució de Gauss . Aixòpermet estimar la densitat de la probabilitat de forma més simplificada. A més, permetgenerar un model ràpidament, que “no recorda” el passat i es concentra més en laobservació més recent. Els resultats obtinguts demostren que el mètode KDEproporciona una sensibilitat superior a la que presenta el mètode MoG de Kdistribucions Gaussianes. Per estimar la variància del kernel per cada un dels j canals de color utilitzatsper un píxel donat, es calcula la mediana de les desviacions absolutes entre els valorsd’intensitat consecutius obtinguts en el mostreig del píxel. La mediana es calcula de 28
 29. 29. forma independent per cada canal de color. Com que la mesura de les desviacions entreparelles de valors consecutius ( provenen generalment de distribucionssemblants de forma local en el temps, s’espera que poques parelles de valors provinguinde distribucions creuades. Per aquest motiu s’assumeix que les distribucions Normals, , són locals en el temps. Llavors la desviació entre és Normal, de laforma . Com que la distribució és simètrica, la mitjana de les desviacionsabsolutes, m, permet calcular la desviació estàndard de i es pot estimar amb lasegüent expressió: (37) En ambients exteriors, existeixen diverses fonts de falsos positius, com pot ser elmoviment d’elements petits en la imatge, el de cas de les fulles dels arbres, o bé de lesvibracions sofertes per la càmera a causa del vent. És important que es realitzi un mòdulque s’encarregui de suprimir les falses deteccions ocasionades per petits moviments nomodelats en el background de la imatge. En el treball [10] es presenta una segona faseen la detecció del foreground en la que s’intenta reduir el número de falsos positius. Posant per cas que, es detecta un píxel x, com un píxel que pertany al foregroundde la imatge, després de la primera fase de detecció. S’anomena el valor observatd’aquest píxel en el moment t. Es defineix la probabilitat de desplaçament del píxel com que indica la probabilitat màxima que el valor observat, , pertanyi a algunpíxel pertanyent a la zona de veïnatge de la distribució del fons de la imatge. Aquestazona es s’anomena i la màxima probabilitat a formar part d’una distribució delfons de la imatge és: (38) A continuació s’aplica un llindar a i s’aconsegueix reduir el número de falsospositius obtinguts però també provoca l’eliminació d’alguns positius correctes peraquest procés, ja que alguns dels píxels detectats poden semblar el fons de la imatged’algun píxel veí. Això és més freqüent quan es treballa amb imatges en escala degrisos. Per evitar perdre massa positius correctes, s’afegeix una constant que indica quetot l’objecte del foreground s’ha d’haver mogut des d’una posició veïna i no només delsseus píxels. Així es defineix la probabilitat de desplaçament del component, , perdeterminar la probabilitat que un component s’ha desplaçat des d’una posiciópropera. (39) Si es considera un component connectat i aquest correspon a un objectiu real, laprobabilitat de què aquest component s’hagi desplaçat des del fons de la imatge és moltbaixa. És per això que per un píxel detectat es considerarà del background només sicompleix la condició següent: 29
 30. 30. (40) Elgammal et al. en [11] utilitzen una regió de veïnatge de tipus circular de 5píxels de diàmetre per calcular la probabilitat . Els valors dels llindars s’han dedeterminar de forma empírica per tal d’obtenir el resultat desitjat. El procés seguit es potapreciar en la figura que segueix. Fig. 12. a) Imatge original. b) Resultat de la primera fase de detecció. c) Resultat posterior al filtratge per alta probabilitat de desplaçament. d) Resultat daplicar la condició de desplaçament del component. Fins ara s’ha parlat de com detectar regions de píxels que pertanyen alforeground a partir d’una mostra recent històrica com un model del fons de la imatge.Aquesta mostra conté N valors d’intensitat obtinguts en un temps que, de forma generales dirà W. El l’ample de banda del kernel d’estimació requereix que les mostres siguinconsecutives en el temps. Aquestes N mostres s’han d’actualitzar de forma contínua pertal d’adaptar els canvis en l’escena. El funcionament de l’actualització treballa ambordre cronològic de tipus FIFO (first in - first out), la mostra més vella de lesemmagatzemades se substitueix per la mostra més recent. Donat un píxel nou, com ja s’ha explicat abans, hi ha dos mecanismes peractualitzar el fons de la imatge: 1. Actualització selectiva: que consisteix en afegir la nova mostra en el model només si aquest és classificat com una mostra del fons de la imatge. 2. Actualització a cegues: que directament introdueix la nova mostra en el model. Cadascun presenta uns inconvenients diferents. En el primer cas, si es detectenpíxels com si fossin del foreground quan en realitat pertanyen al background, aixòprodueix que el model no s’actualitzi de forma correcta i no s’adapti al fons de laimatge. En el segon cas, el problema que apareix és que el model del fons de la imatgees vagi actualitzant mitjançant píxels que no pertanyen al fons de la imatge i aquestquedi contaminat. 30
 31. 31. En [10] es decideix fer ús de models del fons de la imatge per solucionar els dosproblemes explicats en el paràgraf anterior. 1. Model a curt termini: el qual modelitza l’escena de forma molt recent. És capaç d’adaptar-se a canvis ràpids i així permetre una detecció molt sensible. Aquest model consisteix en les N mostres obtingudes més recents. Aquest model utilitza el mecanisme de selectivitat, on la decisió d’actualitzar o no el model es basa en una màscara la qual val 1 si el píxel p ha de ser actualitzat en el moment t o 0 en cas contrari. S’espera que aquest model tingui dos tipus de falsos positius: els falsos positius generats per successos estranys que no es representen en el model, i els falsos positius persistents que haurien resultat de la detecció incorrecta. 2. Model a llarg termini: aquest model captura la representació del fons de la imatge i s’adapta als canvis lents. Aquest model consisteix en N mostres obtingudes al llarg d’un temps més llarg. El mecanisme d’actualització és a cegues la qual cosa s’espera que tingui més falsos positius per no ser el model més recent, i més falsos negatius perquè els píxels dels objectius s’han inclòs en la mostra. Si es calcula la intersecció de dues deteccions, s’elimina la persistència de falsos positius provinents del model de curt termini i s’eliminen de la mateixa manera, falsos positius que es poden donar en els resultats del model de llarg termini. Els falsos positius que segueixin apareixent seran situacions que no són representades en cap dels models. Si aquestes situacions persisteixen al llarg del temps en l’escena, llavors el model a llarg termini s’adaptarà a elles i se suprimiran dels resultats al llarg del temps. Mitjançant la intersecció, desafortunadament, se suprimeixen positius correctes en el resultat del primer model que són falsos negatius en el segon, perquè el model a llarg termini s’adapta als objectius com si fossin estàtics o es moguessin molt lentament. Per acabar d’afinar el resultat, tots els píxels detectats pel model a curt termini, que són adjacents a píxels detectats per la combinació, s’inclouen en el resultat final.4.2.2.2.5 Eigenbackgrounds Nuria M. Oliver, Barbara Rosario i Alex P. Pentland presentaren amb [9] unsistema de visió per computador per modelar la interacció humana mitjançant unsistema de classificació Bayessià. Aquest sistema és una tècnica estadística que entrenal’ordinador de forma supervisada i li ensenya al sistema a reconèixer els elements queha après. Oliver et al. tenien la intenció d’entrenar el sistema per tal reconèixer elscomportaments més habituals d’una sola persona i la interacció comuna entre duespersones, com ara mantenir una conversa, caminar un al costat de l’altre, etc. La primera fase d’aquest sistema és detectar i diferenciar els cossos enmoviment respecte el fons de la imatge. Aquesta segmentació s’aconsegueix mitjançantun sistema que ha après l’escena. El problema d’aquest sistema és que necessita d’unaprenentatge previ del fons de la imatge, que en descrigui les característiquesprincipals. Per cada objecte en moviment, es captura la informació que descriul’objecte, permetent que aquest pugui ser seguit mentre travessa oclusions temporals oes reuneix amb altres objectes. Aplicant un filtre de Kalman es permet el seguiment dela posició de l’objecte, la forma exterior, el color del patró i una estimació de la sevavelocitat. 31
 32. 32. Per la detecció i seguiment de vianants, s’utilitzen blobs característics de duesdimensions. El terme blob, al llarg de la història de la imatge digital, ha tingut moltesdefinicions matemàtiques diferents. La definició que actualment s’estableix és: unconjunt compacte de píxels que comparteixen algunes característiques visuals que nocomparteixen els píxels que els envolten. Aquestes característiques poden ser el color,textura, lluminositat, moviment, forma, o una combinació de les anteriors, o qualsevolaltra propietat espaciotemporal derivada d’un senyal (en aquest cas una seqüència devídeo). El sistema que proposen per agrupar els píxels en blobs és analitzar elmoviment, perquè treballen amb una escena estàtica amb objectes en moviment. Perdetectar els objectes en moviment es construeix de forma adaptativa un espai propi, queanomenen eigenspace, i que modela el background de la imatge (condicions de llum alllarg del dia, etc). L’espai propi es forma mitjançant la captura de N imatges de mostra i calculantel valor mig de fons de la imatge i la seva matriu de covariància . Es diagonalitzaaquesta matriu mitjançant els valors propis , on és la matriud’autovectors de covariància de les dades i és la matriu diagonal dels seusautovalors. Per reduir la dimensió de l’espai, en el PCA o anàlisi de componentsprincipals, només es tenen en compte M autovectors, els quals corresponen alsautovalors més grans, ja que aquests recullen la majoria d’informació que descriu laimatge. D’aquesta manera s’obté la matriu d’autovalors . Com segueix, es forma unvector que descriu una característica principal: (41) On és la imatge d’entrada, és la matriu que modela el fons de la imatge i és el vector mig normalitzat: (42) Els objectes en moviment, com que no apareixen en la mateixa posició al llargde les N mostres i acostumen a ser petits, en el seu cas, ja que disposaven d’una càmerasituada a una gran alçada, no aporten una contribució significativa per generar el model.En conseqüència, les regions d’imatge que contenen un objecte en moviment, no espoden descriure correctament per aquest model d’espai propi (eigenspace), excepte encasos inusuals en els que els objectes són similars al fons de la imatge i no esdiferencien suficientment. En qualsevol cas, l’eigenspace aporta un model robust de laprobabilitat de distribució del fons de la imatge, però no pels objectes en moviment. Les imatges que modelen el fons de la imatge són emmagatzemades en la matriu , així com el fons de la imatge mig en , es pot projectar cada imatge novaobtinguda , sobre un espai presentat pel model del fons de la imatge: (43) A continuació calculant la distància euclidiana entre la imatge i la imatgeprojectada sobre una base que descriu el fons, es poden detectar els objectes enmoviment presents en l’escena de la forma següent: 32
 33. 33. (44) On th és un llindar establert. La tasca d’adaptació del model és fàcil d’obtenir ja que es genera a partir de lesúltimes N mostres i així es poden compensar canvis com ombres grans, objectes quehan entrat en la imatge i s’han aturat a formar part del fons o bé la mateixa variació dela il·luminació al llarg del dia. L’avantatge que ofereix aquest sistema respecte el modelgenerat mitjançant una mescla de Gaussians (tècnica MoG) és que necessita d’unamenor càrrega computacional per portar a terme aquest mètode.4.2.2.2.6 Altres mètodes estadístics A partir dels mètodes vistos fins ara, han aparegut noves tècniques quecombinen i milloren les tècniques anteriors. Alguns exemples són:  Support Vector Machine (SVM) [13].  Support Vector Regression (SVR) [14].  Support Vector Data Description (SVDD) [17].  Single General Gaussian (SGG) [18].  Mixture of General Gaussian (MoGG) [21].  Subspace Learning using Independent Component Analysis (SL-ICA) [22].  Subspace Learning using Incremental Non-negative Matrix Factorization (SL-INMF) [23].  Subspace Learning using Incremental Rank Tensor (SL-IRT) [24].4.2.2.3 Mètodes per estimació Els tres mètodes per estimació actuen com filtres per eliminar sorolls i treballenbuscant una estimació de com ha de ser el fons de la imatge respecte els valors obtingutsfins al moment. Com que es tracta de tècniques recursives per realitzar l’estimaciótreballen com certs “filtres electrònics” i és per això que s’anomenen filtres de Wiener,Kalman i Chebyshev.4.2.2.3.1 Filtre de Wiener La utilització d’aquest filtre és proposat per Toyama, Krumm, Brummit i Meyersen el treball conjunt que van realitzar en [16]. Consisteix en una tècnica d’estimaciólineal que es basa en la història dels “p” valors més recents. Es tracta d’una sumaponderada de les mostres passades. La fórmula matemàtica del filtre de Wiener és: (45) Cada valor de es calcula mitjançant la covariància dels “p” últims valors. Siun píxel amb el valor presenta una desviació superior a un llindar establert respecte alvalor estimat d’aquest píxel, es declara pertanyent al foreground. 33
 34. 34. Sovint a continuació es calcula l’error quadràtic estimat, , utilitzant el mateixconjunt de valors de la fórmula anterior. (46) Amb l’error quadràtic també s’estableix un llindar que si és superat, el píxelcomprovat també es declara que pertany al foreground.4.2.2.3.2 Filtre de Kalman Consisteix en una tècnica recursiva àmpliament utilitzada pel seguiment desistemes dinàmics sota soroll Gaussià. S’han proposat diferents versions d’aquestatècnica per modelar el fons de la imatge, que es diferencien dels espais d’estat utilitzatspel seguiment. La versió més simple utilitza només la intensitat de la llum. Karmann ivon Brandt utilitzen la intensitat i la seva derivada [7], mentre que Koller, Weber iMalik utilitzen la intensitat i les derivades espacials [8]. A continuació es presenta deforma breu de l’esquema utilitzat en [7]. L’algorisme recursiu és: (47) La matriu A descriu la dinàmica del fons de la imatge i H és la matriu demesura. Els valors concrets utilitzats en [7] són: (48) La matriu de Kalman del guany és la qual pot valer dos valors concrets enfunció de si s’havia considerat del foreground o del background. (49) Aquestes dues constants van directament relacionades amb l’adaptació delmodel amb el fons de la imatge real. A més, cal comentar que és la constantd’adaptació lenta i és la constant d’adaptació ràpida. Així doncs s’ha de complir que .4.2.2.3.3 Filtre de Chebyshev Per altra banda, Chang, Gandhi i Trivedi en el seu treball [15] proposen lautilització d’un filtre de tipus IIR (Infinite Impulse Response - Resposta ImpulsionalInfinita). Això vol dir que, davant d’una entrada amb un senyal impulsional, la sortidatindrà un nombre infinit de termes i mai tornarà al repòs. Concretament, es proposa lautilització d’un filtre passa baixos de primer ordre de Chebyshev de tipus I. A nivell 34
 35. 35. analògic, aquest tipus de filtres presenten un rissat constant a la banda passant ipresenten una caiguda monòtona a la banda rebutjada. Fig. 13. Exemple de resposta freqüencial del mòdul d’un filtre de Chebyshev La utilització d’un filtre IIR passa baixos va dirigida a l’actualització del modeldel fons de la imatge enfront dels canvis lents d’il·luminació que es produeixen.L’avantatge que presenta és que el baix cost computacional que ofereix respecte elmètode que combina distribucions gaussianes, per exemple, tot i que aquest és capaç dedetectar el foreground de la imatge de forma més precisa. L’expressió que defineix el filtre digital de primer ordre de Chebyshev del tipusI és: (50) Els termes s’han de calcular per satisfer les condicions de lafreqüència de tall de la banda que passa.4.2.2.4 Altres mètodes Els anteriors mètodes no són els únics. També hi ha algorismes que treballenamb lògica difusa per aplicar la tècnica de MoG, xarxes neurals del tipus SelfOrganising Maps per estudiar el fons de la imatge i tècniques de clustering com són lade K-means o un tipus d’algorisme anomenat Codebook. Aquest últim va guardant elslímits de diferents intervals de valors separats per una distància determinada i vaampliant els límits a mesura que les mostres obtenen valors fora dels intervals peròpropers a aquests.4.2.3 Extracció d’ombres per millorar la detecció Sovint les ombres generades pels objectes en moviment són classificades comconjunts de píxels que pertanyen al foreground de la imatge i, en conseqüència,redueixen la precisió de la detecció dels objectes. Tampoc s’han d’identificar com delbackground perquè contaminarien el model del fons de la imatge. És per això queinteressa excloure-les del background i eliminar-les del foreground. Diversos autors hanproposat algorismes per extreure les ombres detectades i aconseguir millorar els positiusobtinguts. Entre ells destaquen Elgammal, Duraiswami, Harwood i Davis que, en el seutreball [11] expliquen la tècnica que apliquen, utilitzant el mètode de Kernel DensityEstimation. 35
 36. 36. Tal i com ells indiquen, detectar les ombres com a regions que formen part delforeground és una font de confusió per les fases d’anàlisis que es facin posteriorment .És desitjable discriminar els objectes de les seves ombres. Treballar amb un model decolor és útil perquè permet suprimir les ombres separant la informació de color respectela informació d’il·luminació. Donades tres variables de color, R, G, i B, les coordenadescromàtiques són els seus valors normalitzats. El seu càlcul apareix en l’equació 1 de lasecció 4.1.3.1 en el que es tracta del model de color RGB. La utilització de les coordenades cromàtiques per realitzar la detecció tél’avantatge que augmenta la insensibilitat del sistema a petits canvis en la il·luminacióproduïdes per les ombres. La figura 14 mostra la diferència entre utilitzar el model decolor RGB respecte utilitzar dues components normalitzades d’aquest model, on es potapreciar que mitjançant l’ús del model de les components normalitzades, les ombresgenerades pels elements del foreground no són detectades. Fig. 14. a) Frame original. b) Detecció amb el model de color (R, G, B). c) Detecció amb el model de color (r, g). Tot i que l’ús de les coordenades cromàtiques ajudi a suprimir les ombres, tenenun gran desavantatge: comporten la pèrdua d’informació relativa a la il·luminació. Labrillantor està relacionada amb la diferència entre el color blanc i el negre, i els diferentsgrisos que es troben entre els diferents objectes. Per exemple, en el cas de considerar unobjectiu que porta una samarreta blanca i camina cap sobre un fons de color gris, noexisteix informació sobre el color. Tant el blanc com el gris es troben sobre les mateixescoordenades cromàtiques i per tant, l’objectiu no es detectaria. Per corregir aquest problema s’utilitza la mesura de la quantitat de llum de cadapíxel. Es defineix “s” com la mesura de la llum: (51) Es posa per cas que el fons de la imatge és totalment estàtic i que el valor per unpíxel és . S’assumeix que aquest píxel és tapat per una ombra en el frame “t” i elvalor obtingut per aquest píxel és . Per tant, s’espera que sigui menor que ,ja que en principi ha de ser més fosc que el valor esperat fins a un valor límit . Enresum: (52) Però no només pot succeir aquesta situació, sinó que també es pot donar que elvalor observat en el fons de la imatge brilli més que el valor esperat, i en conseqüènciala relació superi la unitat. 36
 37. 37. Com que el fons de la imatge que es té no és totalment immòbil, no hi ha un únicvalor esperat. Així doncs, es defineix A com el conjunt de valors mostrejats querepresenten el fons de la imatge per cada píxel, on cadascun d’aquest valors es defineixcom . Es construeix el subconjunt B, , com una selecció de valorsdel conjunt A que són rellevants pel valor observat de . Per valor rellevant s’enténcom aquells valors de lluminositat de la mostra que es poden donar si el píxel és afectatper ombres. Matemàticament s’expressa: (53) Els paràmetres i es fixen per tota la imatge. A través d’aquest subconjunt demostres rellevants es calculen les matrius de kernels explicades en l’apartat que tracta elmètode Kernel Density Estimation, mitjançant espais de colors normalitzats de duesdimensions (r, g). Una anàlisi més exhaustiva de les ombres és el que realitzen Cucchiara, Grana,Piccardi i Parti en el seu treball [6], aportació que batejaren amb el nom Sakbot(Statistical And Knowledge-Based ObjecT detection). Es realitza una classificació moltmés acurada dels elements detectats com foreground, que va més enllà de diferenciarl’objecte de la seva ombra. La classificació que es realitza és la que apareix en ladiagrama que apareix a continuació. Les diferents categories són: a) Objecte en moviment (MVO). b) Ombra de l’objecte en moviment (MVO SH). c) Un fantasma (G). d) Ombra fantasma (G SH). 37
 38. 38. Imatge original Background Foreground Ombra Objecte Ombra Ombra MVO Fantasma MVO fantasma Fig. 15. Exemple de classificació del sistema Sakbot A grans pinzellades, la classificació dels elements del foreground es realitzaseguint les condicions que caracteritzen cadascun dels elements que s’indiquen acontinuació: 38
 39. 39. 5 Detecció de moviment amb el càlcul de l’entropia espaciotemporal de la imatge El mètode més utilitzat per detectar moviment és l’extracció dels fons de laimatge el qual necessita d’un model del background que s’ha de mantenir per tal de fer-ne l’extracció de la imatge que s’està visualitzant. L’ús d’un model del fons de la imatgecomporta una sèrie de problemes associats: 1. En cas d’utilitzar tècniques com SOG, MOG o KDF, el processat de les dades és costós respecte altres mecanismes. 2. Les dades del fons de la imatge s’han d’emmagatzemar i mantenir adientment. 3. S’ha de tenir especial cura en el mecanisme d’adaptació del fons de la imatge. És per això que s’han desenvolupat alternatives que permeten treballar sensetenir un model del fons de la imatge. És per exemple el cas del mètode de detecció demoviment basat en el càlcul de l’entropia espacial i temporal de la imatge, el qual nonecessita d’un model de fons de la imatge per tal de detectar els píxels que pertanyen alforeground. Aquest mètode va ser proposat per Ma i Zhang en [1] i posteriormentampliat per Jing, Siong i Rajan en [2], article que ha servit de base de desenvolupamentd’aquest projecte. El procediment que presenta l’article s’ha transformat a codi i s’haintroduït una sèrie de modificacions per millorar-lo. Tot i que el concepte d’entropia és un concepte provinent de la teoria de lainformació, s’utilitza força en aplicacions en que s’hagi de diferenciar objectes en unaimatge. En canvi no és gaire utilitzada en mètodes de detecció de moviment. Per aquestmotiu consisteix en un mètode innovador respecte el que s’ha fet en la vessanttradicional.5.1 Concepte d’entropia L’entropia és un concepte en termodinàmica, mecànica estadística i teoria de lainformació. L’entropia pot ser considerada com una mesura del desordre o incertesa queexisteix en qualsevol conjunt de dades. També s’anomena entropia la quantitat de sorollo desordre que allibera un sistema. L’entropia mesura l’aleatorietat i va ser presentada per Shannon en el seu articlede 1948 que porta per nom “A Mathematical Theory of Communication”. Shannonaporta una definició per entropia que compleix les següents afirmacions:  La mesura d’informació ha de ser proporcional (contínua). És a dir, el canvi petit en una de les probabilitats d’aparició d’un dels elements d’una senyal han de canviar poc l’entropia.  Si tots els elements de la senyal són equiprobables a l’hora d’aparèixer, llavors l’entropia serà màxima. Per exemple, si es pren un text escrit en català, la informació consisteix en unacadena de lletres, espais i signes de puntuació. Estadísticament alguns caràcters no sónmolt comuns, com per exemple la lletra “w”, mentre que d’altres com la lletra “e” sí hosón. La cadena de caràcters que s’espera anar obtenint no és tan aleatòria com podriasemblar. Òbviament no es podrà predir amb total exactitud quin serà el següent caràctera aparèixer d’aquesta cadena i això li aporta la característica d’aleatorietat de què es 39

×