Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Patent veritabanlarından kobiler nasıl yararlanır

407 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Patent veritabanlarından kobiler nasıl yararlanır

  1. 1. Patent veritabanlarından Kobi ‘ler nasıl yararlanır?Patent literatürü başka hiç bir yerden erişemeyeceğiniz teknik bilginin en geniş tekvücududur. Küresel olarak, 40 milyon patent yayınlanmakta ve her yıl ortalama birmilyon yeni patent dosyalanmaktadır. Avrupa Patent Ofisi yaptırdığı bir araştırmayagöre patent veritabanlarında yer alan teknik bilginin %80’i başka kaynaklarda yeralmayan bilgilerdir. İnternet teknolojilerinin doruğa ulaştığı Günümüzde Bu bilgilerintamamına yakınına internet ortamında ücretli veya ücretsiz olarak ulaşmakmümkündür. Özellikle kobilerimiz bu teknik bilgi hazinesinden azami derecedeyararlanmalıdır.Patent sistemi teknoloji üretiminin temelini oluşturmaktadır. Patent korumasının 2amacı vardır;1-Teknolojik bilginin herkesin öğrenimine, kanunun koruma suresi sonunda dakullanımına açık olmasını ve dolayısıyla bilim ve teknolojilerin gelişmesini sağlamak,2. Yeni geliştirilen makine, proses, malzeme veya bunlardaki iyileştirmeleribaşkalarına "öğreten" mucitleri, öğrettikleri bilginin belli bir süre tekelini kendilerinevererek ödüllendirip, bildiklerini "öğretmeye" teşvik etmek.Kobiler yeni ürün geliştirirken, işletme içindeki teknik problemlere çözüm aranırkenpatent veritabanlarında yapılacak araştırma bizlere başka hiçbir bilgi kaynağındaulaşamayacağımız teknik bilgiye ulaşma imkânı vermektedir.Patent veritabanlarında yapılacak araştırmalarla “Amerika’yı yeniden keşfetme” yiönlediği gibi; burada yapılacak araştırmalarla kobiler rakiplerinin mevcut ve ilerideüreteceği ürünleri takip etme imkânına sahiptirler. Patent veritabanlarında araştırmayapılmadan, bir ürün geliştirme, ar-ge çalışması yapılması durumunda belki deaylarca yapılan teknik çalışmalar ve harcanan binlerce-onbinlerce liralar boşagidebilecektir.Firmalar patent veritabanlarını taramak suretiyle gerekli teknik bilgiyi çoğu zamanücretsiz bulabilir, bazen de kendi ülkelerinde tescil edilmeyen patent veya faydalımodelin konusu olan ürünleri ülkelerinde lisans ücreti ödemeden üretme veyateknolojileri ücretsiz kullanma imkânına sahip olabilirler.Özetle kobiler patent veritabanlarında aşağıdaki şekillerde yararlanabilir; • Yapılacak ar-ge çalışmaları ve ürün geliştirme çalışmalarının teknik altyapısını hazırlayabilirler. • Rakiplerinin patent ve faydalı modellerini takip ederek; rakipleriyle aralarındaki rekabet ilişkisini takip ederek rakiplerinin önüne geçmek için neler yapması gerektiğini araştırabilir ve rakiplerinin yenilik ve patent stratejilerini takip edebilirler. Büyükdere Caddesi lale İş Merkezi No: 62/1 Mecidiyeköy / İSTANBUL 1 Tel. 0 212 347 89 89 – Faks 0 212 356 41 81 – E-mail info@adrespatent.com
  2. 2. • Yapmış oldukları ar-ge çalışmaları sonucunda tescillemiş oldukları patent ve faydalı modellerin rakipleri tarafından yeni başvurular yoluyla taklit edilip edilmediğini patent izleme çalışması yaparak takip ederek, ihlal varsa itiraz yoluna veya gerekirse dava yoluna gidebilirler. • Kendi sektörlerinde olmayan patent ve faydalı modelleri de inceleyerek benchmarking yoluyla kendi sektörlerinde yapacakları yeniliklere uyarlayabilirler. PATENTLERİN FUAR GÖREVİFirmalar rakiplerinin ürünlerini ve yeniliklerini; katalog, web sayfası veya ülkemizdeyüzlerce firmanın katıldığı sektörel fuarları takip ederek veya yurt dışında binlercefirmanın katıldığı sektörel fuarları takip ederek izleyebilirler bazen de rakiplerindenürün satın alarak ürünleri parçalamak suretiyle nasıl yapıldığını inceler ve bu ürünlerealternatif ürünler geliştirme yoluna gidebilirler. Bu yolların en ucuz ve kolayyollarından biri de rakiplerin patentlerini takip etmektir. Aynı sektörde yurt içinde veyurt dışında faaliyet gösteren yüzlerce firmanın tescillemiş olduğu binlerce patentioturduğu yerde inceleyerek de bu mümkündür. Bu durumda patentler firmalar içinaynı zamanda FUAR GÖREVİ görmektedir. TEKNOLOJİK HİBEHer Patent sadece tescil edildiği ülkede korunmaktadır. Buna Patent tescilinde“ülkesellik ilkesi” denir. Bir patente başvuran şahıslar veya firmalar kendi ülkesindebaşvuru yaptıktan sonra 12 ay içerisinde diğer ülkelerde de patent başvurusuyapması gerekmektedir. Aksi takdirde diğer ülkelerde patentini koruma hakkınıkaybedecektir.(PCT yoluyla uluslar arası patent başvurusu yapılarak diğer ülkelerdebaşvuru süresi 33 aya kadar uzatılabilmektedir.) Bunun anlamı ve TürkiyeSanayicisinin buradan çıkartacağı fayda şudur; Kendi ülkesinde tescil edilen ancakdiğer ülkelerde tescil edilmeyen patentler ve faydalı modeller, Türkiye’de tesciledilmediği zaman bu patentler ve faydalı modeller ve dolayısıyla teknolojilerTEKNOLOJİK HİBE niteliğindedir. Başta Amerika, Avrupa ülkeleri, Çin ve Japonyagibi yılda yüz binlerce patent ve faydalı modelin tescil edildiği ülkelerde tescil edilenve Türkiye’de tescil edilmeyen patent ve faydalı modelleri Türk firmaları araştıracakbulacak ve Türkiye de serbestçe (hiçbir lisans ücreti ödemeden ) üretebilecek vepatentlerin tescil edilmediği diğer ülkelere bu ürünleri pazarlayabilecektir, ancakpatentin tescilli olduğu ülkelere ürünlerini satamayacaktır.Tabiî ki burada Türk firmaları hiç araştırma geliştirme yapmasınlar, sadece diğerülkelerdeki firmaların kendi ülkelerinde tescilleyip Türkiye’de tescillemedikleripatentleri kullansınlar sonucu çıkartılmamalıdır, hepimizin arzu ettiği sonuç tamamenTürk mühendisleri, bilim adamları ve işçileri tarafından yapılan buluşların tümdünyada kullanılıyor olması sonucudur. Ancak yukarıda bahsedilen teknolojik hibedünya buluşlarına gidilen yolda kullanılacak bir araçtır. Güney Kore, Tayvan, Çin’ deözellikle Amerika ve Avrupa firmaları tarafından hibe edilen bu patentleri, her türlüteknolojik bilgileri üretime koyarak sanayi devrimini yaşamışlar ve şimdi tüm dünyaülkeleriyle rekabet edebilir duruma gelmişlerdir. Büyükdere Caddesi lale İş Merkezi No: 62/1 Mecidiyeköy / İSTANBUL 2 Tel. 0 212 347 89 89 – Faks 0 212 356 41 81 – E-mail info@adrespatent.com
  3. 3. PATENT BİR TEKNOLOJİK İSTİHBARAT ARACIDIR!Patentler teknolojik bilginin en büyük kaynağıdır. Patent belgesi ilk başvuru tarihindenitibaren yenilik yapmanın bir ödülü olarak 20 yıllık bir süre için TEKEL HAKKI olarakVerilir. Verilen patent belgelerinin içeriği kamuoyunun haberdar olması ve teknikbilginin yayılması için yayınlanır.Eskiden bazı ülkelerde patentlerin içeriği patent kütüphanelerinde incelenir, bazıülkelerde ise patent ofislerine başvurularak patent dosyasının bir sureti satın alınırdı.Patent kütüphaneleri Amerika başta olmak üzere hala popülerliğini korumakla birlikteArtık birçok ülkede tescillenmiş patent ve faydalı modelin içeriği patentveritabanlarında internet üzerinden patent dosyalarının bütün muhtevasınaulaşılabilmektedir.Artık teknolojinin gelişmesi nedeniyle çok özel ve hızlı çalışan veritabanı yazılımlarıve internetin dünyanın her tarafına yaygınlaşması sayesinde değerli patent belge vebilgilerine araştırmacıların, sanayicilerin ulaşma imkanı artmıştır ve her yeni gündaha da artmaktadır.Herhangi bir kişi ihtiyaç duyduğu teknik bilgileri, patentleri USPTO, ESPACENET,JPO, EPO, TPE, GOOGLE/PATENTS gibi genel erişime açık internet veritabanlarınaulaşarak alabilir.Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tüm dünyada buluşların, teknik bilgilerin %90-95’nin patentli belgeler arasında bulunabildiğini açıklamıştır.Patent belgelerindeki bilgiler sektörlere göre sınıflandırılabildiği için sektörelihtiyaçlara göre patent analizi yapılabilir ve bu analiz neticesinde elde edilen bilgilersektörün gelişmesi için kullanılabilir.Patent verileri teknoloji haritalarının hazırlanması için kullanılabilir. Teknolojinin hangiyöne gittiği, yeni trendlerin ne olduğu, 5 yıl hatta 10 yıl sonra ne tür teknolojikürünlerin görülebileceğini patent verilerinden çıkartabiliriz.Patentlerin incelenmesi yoluyla hazırlanacak teknoloji haritaları ar-ge departmanlarıiçin çok yararlı olacak ve araştırma geliştirme yapan ar-ge personeline gelişmişteknoljilerin yolunu gösterecektir.Günümüzde küresel bağlamda rakiplerimizin teknolojilerini bilmek gerekmekte verakiplerin bir sonraki adımının ne olacağını takip etmek durumundasınız. Bir sonrakiadımı ise genelde fuarları takip ederek, rakip kataloglarını veya web sitesini takipederek bulamazsınız; rakiplerin bir sonraki adımını ancak, patentlerini faydalımodellerini tasarımlarını takip ederek bulabilir ve ona göre karşı atağa geçebilirsiniz.Teknolojik rekabetin yoğun olduğu alanları bilmek ve o alanlarla ilgili yenilikler,geliştirmeler yapmak ve o alanlarla ilgili AR-GE ye yoğunlaşmak patentin biristihbarat aracı olarak kullanılmasıyla mümkündür. Büyükdere Caddesi lale İş Merkezi No: 62/1 Mecidiyeköy / İSTANBUL 3 Tel. 0 212 347 89 89 – Faks 0 212 356 41 81 – E-mail info@adrespatent.com
  4. 4. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce var olan teknolojileri değerlendirmek için;yatırımcıların; yatırım yapılacak sektörde faaliyet gösteren firmaların patentliteknolojilerini araştırmak, bilmek ve değerlendirmek, patentli olmayan teknolojilerinibilmek, patent süresi dolmuş veya patent süresi dolmasa da terkedilmiş patentlerinibilmek gerekir.Yatırım yapılacak sektördeki firmaların patent portföyünü, yenilik üretim hızını bilmekve rekabete hazırlıklı olmak gerekiyor.Yatırım kararı verilmeden önce sektördeki patentleri bilmeden rakiplerin sınaimülkiyet haklarını incelemeden bir yatırım yapılması durumunda; patent ihlalcisidurumuna düşebilir veya kolayca ve ücretsiz ulaşabileceği ve kullanabileceği teknikve teknolojik bilgileri zor ve çok pahalı yollarla ulaşabilme tehlikesi mevcuttur.Patentleri teknolojik istihbarat için çok önemli bir kaynak olup, şirketlerin stratejikavantaj kazanmasında kullanılabilir. Teknoloji istihbaratı analiz tahminlerinde ve dışteknoloji bilgilerini yönetmede kullanılabilir.Teknoloji istihbaratı; patent haritaları geliştirme, rekabetçi istihbarat ve teknoloji bilgitabanı oluşturmada kullanılabilir. Patent haritaları, sektörlerdeki gelişmekte olanoyuncuları belirlemede, takip etmede ve teknolojinin yönünü tayin konusundakullanılabilir.Teknoloji haritaları ar-ge ve ar-ge’nin ticarileştirilmesi Faaliyetleri için aşağıdakiyollarla değerlendirilebilir; • Firmaların veya askeriye gibi kurumların stratejik gereksinimlerini tespit ve uzun vadeli politika belirlemede ve geliştirmede • Sanayideki teknolojik faaliyetleri ve yeni eğilimleri tahmin ve tespit etmede, • Kuruluşların büyümesi için yardımcı alternatif kalkınma ve büyüme yollarını göstermede, • Potansiyel lisans fırsatları ve teknolojik know-how transferinde, • Potansiyel iş ortakları ve müşterileri belirlemede, • Rakipler ve potansiyel rakiplerin teknolojilerini, ürünlerini, iş süreçlerini izleme ve değerlendirmede, • Sektördeki teknolojik ilerleme alanlarını tespit etmede ve sektöre yeni giren rakiplerin teknoloji alanını tespit ve sektördeki yerlerini takip etmede alarm görevi olarak, • Teknolojik etki alanı içindeki boşlukları, fırsat alanlarını görmede ve o alanlara yoğunlaşarak rakiplere fark atmada • Yeni fikirler ve sınaî mülkiyet simülasyonu oluşturmada kullanılabilir ve değerlendirilebilir.Patent haritaları; Sınai mülkiyet yönetiminin ayrılmaz bir parçası olup, değerli bilgileri,gizli patentleri ortaya çıkarma, teknik eğilimleri, Pazar eğilimleri, rakip değişiklikleri,teknoloji profili ve bir şirketin inovasyon potansiyeli için yararlı göstergelerisağlayarak, rekabet stratejilerinde firmaların, rakiplerine fark atmasında kullanılabilir. Büyükdere Caddesi lale İş Merkezi No: 62/1 Mecidiyeköy / İSTANBUL 4 Tel. 0 212 347 89 89 – Faks 0 212 356 41 81 – E-mail info@adrespatent.com

×