Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adis marketing menadzment

673 views

Published on

Published in: Marketing, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Adis marketing menadzment

 1. 1. MARKETING MENADŽMENT PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE MARKETINŠKIH INFORMACIJA Adis Pirija
 2. 2. SADRŽAJ • Marketing informacioni sistem • Marketing istraživanje • Model procesa marketing istraživanja • Kvalitativno istraživanje • Zaključak
 3. 3. MARKETING INFORMACIJSKI SISTEM • Praćenjem marketing okruženja uprava može spoznati želje potrošača, konkurentske akcije i sl. • Efikasno praćenje postiže se iznalaženjem načina prikupljanja i korištenja svih informacija i to upotrebom marketing informacionog sistema. • „Marketinški informacioni sistem je skup postupaka i metoda za redovnu, plansku analizu i prezentaciju informacija koje se koriste u donošenju marketinških odluka“ – Koks i Gud
 4. 4. MARKETING INFORMACIJSKI SISTEM MIS čine „Ijudi, oprema i postupci za prikupIjanje, razvrstavanje, anaIiziranje, vrednovanje i distribuciju potrebnih, pravodobnih i tačnih informacija donositeIjima marketinških odIuka” (KotIer i dr.,2006) INPUT (Unutarnji iIi vanjski izvori podataka i/iIi informacija) PROCES ( kIasifikacija, pohranjivanje, identificiranje i povezivanje) OUTPUT (informacije za donosenje marketinskih odIuka)
 5. 5. Kako naći pravu informaciju? Izvor: Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Principles of marketing, 2006
 6. 6. MARKETING INFORMACIJSKI SISTEM Čine četiri osnovna podsistema: • Podsistem internog izvještavanja ili interni računovodstveni sistem • Podsistem marketing istraživanje • Podsistem marketinškog obavještavanja • Analitički marketinški podsistem
 7. 7. MARKETING INFORMACIJSKI SISTEM Izvor: Previšić, Ozretić-Dosen (ur.), Marketing, 2004. Marketinski informacijski sustav Razvijanje informacija Menadžeri marketinga Određivanje potreba za informacijama AnaIiza Interna izvješća Marketinško obavještavanje Okružje Marketinga CiIjna tržista KanaIi marketinga Konkurenti PIaniranje Distribucija informacija Primjena KontroIa Analiza potpora za donošenje marketinških odluka Marketinško istraživanje Javnost Snage makrookružja
 8. 8. MARKETING ISTRAŽIVANJE • Razumijevanje • Odlučivanje • Kontrola Mora počivati na naučnim osnovama. • Unutrašnja validnost • Vanjsak validnost
 9. 9. MODEL PROCESA MARKETING ISTRAŽIVANJA Marketing istraživanje ima sljedeće faze: 1. Prepoznavanje problema 2. Eksplorativno istraživanje Cilj istraživanja, kreiranje hipoteza 3. Definisanje problema 4. Zahtjev za odobravanjem istraživanja 5. Dizajniranje istraživanja- kreiranje marketing plana 6. Izbor metoda istraživanja Deskriptivno ili kauzalno istraživanje 7. Postupak uzorkovanja- izbor uzoraka 8. Prikupljanje podataka 9. Analiza podataka Deskriptivna i zaključna 10.Pisanje i prezentacija izvještaja 11.Praćenje
 10. 10. KVALITATIVNO ISTRAŽIVANJE Dimanzije kompariranja Tip pitanja Veličina uzorka Informacije po ispitaniku Kvalitativno istraživanje Kvantitativno istraživanje Testna mali mnogo Nema testnih pitanja Veliki Varira Administriranje Zahtijeva nosioca istraživanja sa specijalnim vještinama Manje specijalnih vještina je potrebno Tipovi analize Hardware Subjektivna , interpretacija Snimanje, projekcije, video, slike, vodič za diskusiju Statistička, sumarni prikazi Upitnici, kompjuteri, printouti Mogućnost ponavljanja Obuka istraživača mala Psihologija, sociologija, društvena sociologija, ponašanje potrošača, marketing, istraživanje marketinga Velika Statistika, modeli odlučivanja, sistemi podrške odlučivanju, kompjutersko programiranje, marketing, istraživanje marketinga Tipovi istraživanja Eksplorativno/izviđajno Opisno ili kauzalno
 11. 11. KVALITATIVNO ISTRAŽIVANJE Osnovne metode su: - Fokus grupe - Grupni dubinski intervju - Individualni dubinski intervju Fokus grupe se mogu klasificirati u tri velike podgrupe: - Eksplorativne - Kliničke - Iskustvene Faze organizovanja fokus grupe su: - Priprema fokus grupe - Izbor moderatora - Organizovanje i provođenje diskusije - Priprema izvještaja o fokus grupi
 12. 12. KVALITATIVNO ISTRAŽIVANJE Dubinski intervjui je metoda kvalitativnog istraživanja koji zahtjeva nestruktuiran lični intervju sa jednim sagovornikom, a koji sprovodi visoko obučen istraživač.
 13. 13. KVALITATIVNO ISTRAŽIVANJE Ograničenja: • Kvalitativno istraživanje nije u mogudnosti uočiti, pratiti i obrazložiti male razlike koje se pojavljuju u onoj mjeri u kojoj je to mogude postidi kvantitativnim istraživanjem. • Razultati kvalitativnog istraživanja ne moraju biti nužno reprezentativni za posmatranu populaciju. • I problem je u osposobljenosti osoba koje provode kvalitativno istraživanje i pišu izvještaje.
 14. 14. Neke globalne prakse MIS-a • Benneton • Relacijske baze podataka • Oslanjaju se na POS (eng. point of sale) podatke (identifikacija trendova) • Preko 7,000 prodavaonica diljem Svijeta • Smanjenje troškova čuvanja zaliha • 57 milijuna $ cijeli sistem - robotizacija i automatizacija • Pomoć dizajnerima!! • Smanjenje ciklusa razvoja proizvoda i dostave (od 6 mjeseci do nekoliko sedmica)
 15. 15. Neke globalne prakse MIS-a • Gillette • • Svom distributeru partneru otkrili razvoj novog proizvoda i plan skorašnje komercijalizacije Partner odao tu tajnu njihovom konkurentu Bic-u kojemu je omogućeno veliko djelovanje
 16. 16. ZAKLJUČAK Da li de istraživanje tržišta obaviti samo preduzede ili de to povjeriti specijalizovanoj instituciji za istraživanje tržišta zavisi prvenstveno od ciljeva koji su predmet samog istraživanja, ekipnosti i osposobljenosti istraživačkog tima u preduzedu i svakako o finansijskoj snazi preduzeda. Istraživački tim mora se sastojati od obrazovanih kadrova različitih struka (informatičara, pravnika, ekonomista, psihologa i dr.) ali svima mora biti zajedničko da su stekli dodatno obrazovanje iz marketinga, kako bi ovladali tehnikama i metodama, terminologijom i nadasve da razumiju bit marketing koncepcije. Istraživanje tržišta sa svojim glavnim funkcijama postaje neophodno u svim djelatnostima, što pojačava potrebu za institucijama i agencijama za istraživanje tržišta i konsalting, te povedava potražnju za kvalitetnim istraživačima marketinške struke te stvaranju adekvatnih MIS-a.
 17. 17. PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE MARKETINŠKIH INFORMACIJA Hvala na pažnji ! pirijaa@gmail.com

×