Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

contabilidad iii

210 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

contabilidad iii

 1. 1. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 11 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA PROFESOR: Dr. César Mayorga Abril, Mg. AAmmbbaattoo -- EEccuuaaddoorr RREEVVIISSIIÓÓNN 22001111
 2. 2. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 22 II IInnttrroodduucccciióónn aa llaa CCoonnttaabbiilliiddaadd 11..11 CCoonncceeppttooss 11..22 IImmppoorrttaanncciiaa 11..33 CCaammppooss ddee aapplliiccaacciióónn 11..44 AAccttiivvoo,, ppaassiivvoo yy ppaattrriimmoonniioo.. 11..55 LLaa eeccuuaacciióónn ccoonnttaabbllee 11..66 LLaass ccuueennttaass ccoonnttaabblleess 11 IIII EEll PPllaann ddee ccuueennttaass 22..11.. EEssttrruuccttuurraa ddeell ppllaann ddee ccuueennttaass 22..11..11 EEjjeemmpplloo ddee uunnaa eemmpprreessaa ddee SSeerrvviicciiooss 22..11..22 EEjjeemmpplloo ddee uunnaa eemmpprreessaa HHootteelleerraa 22 IIIIII LLaa CCoonnttaabbiilliizzaacciióónn 33..11 LLaa ppaarrttiiddaa DDoobbllee 33..22 CCllaasseess ddee aassiieennttooss ccoonnttaabblleess 33..33 IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee ttrraannssaacccciioonneess 33..44 EEll lliibbrroo ddiiaarriioo oo JJoorrnnaalliizzaacciióónn 33..55 LLaa MMaayyoorriizzaacciióónn 33..66 EEjjeerrcciicciiooss pprrááccttiiccooss 33 IIVV LLooss EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss 44..11 EEssttaaddoo ddee SSiittuuaacciióónn IInniicciiaall 44..22 EEll BBaallaannccee ddee CCoommpprroobbaacciióónn 44..33 EEll EEssttaaddoo ddee rreessuullttaaddooss 44..44 EEll BBaallaannccee GGeenneerraall 44..55 EEjjeerrcciicciiooss pprrááccttiiccooss
 3. 3. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 33 UUNNIIDDAADD II IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN LLAA EEMMPPRREESSAA.. PPrroovviieennee ddeell vveerrbboo eemmpprreennddeerr qquuee eess uunn eennttee eeccoonnóómmiiccoo ddeessttiinnaaddoo aa ooffrreecceerr bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss ppaarraa oobbtteenneerr rreennttaabbiilliiddaadd.. CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN:: -- IInndduussttrriiaalleess..-- ttrraannssffoorrmmaacciióónn.. EEjjeemmpplloo:: -- CCoommeerrcciiaalleess..-- ccoommpprraa--vveennttaa.. PPoorr llaa nnaattuurraalleezzaa:: EEjjeemmpplloo:: -- DDee sseerrvviicciiooss..-- vveennttaa.. EEjjeemmpplloo:: -- PPúúbblliiccaa..-- ccaappiittaall eessttaattaall.. EEjjeemmpplloo:: -- PPrriivvaaddaass..-- ccaappiittaall pprriivvaaddaa.. PPoorr eell sseeccttoorr:: EEjjeemmpplloo::.. -- MMiixxttaass..-- ccaappiittaall ppúúbblliiccoo yy pprriivvaaddoo.. EEjjeemmpplloo:: -- UUnniippeerrssoonnaalleess..-- -- PPlluurriippeerrssoonnaalleess oo SSoocciieeddaaddeess..-- qquuee ssoonn:: ** DDee ppeerrssoonnaass PPoorr llaa iinntteeggrraacciióónn EEjjeemmpplloo:: CCoommppaaññííaass ddee CCoommaannddiittaa SSiimmppllee,, CCoommppaaññííaa DDeell ccaappiittaall:: ddee NNoommbbrree CCoolleeccttiivvoo.. ** DDee ccaappiittaall EEjjeemmpplloo:: CCoommppaaññííaass LLiimmiittaaddaass,, CCoommppaaññííaass AAnnóónniimmaass,, CCoommppaaññííaass ddee EEccoonnoommííaa MMiixxttaa..
 4. 4. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 44 CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN..-- LLaa ccoonnttaabbiilliiddaadd eess uunnaa ttééccnniiccaa ddee pprreessttaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss,, aa llaa vveezz eess uunn iinnssttrruummeennttoo qquuee nnooss ssiirrvvee ddee pprreesseennttaacciióónn ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ffiinnaanncciieerraa.. EEss uunn ccoonnjjuunnttoo ddee ccoonnoocciimmiieennttooss yy ffuunncciioonneess,, ddeessddee eell iinniicciioo,, ccoommpprroobbaacciióónn,, rreeggiissttrroo,, ccllaassiiffiiccaacciióónn,, pprroocceessaammiieennttoo,, rreessuummeenn,, aannáálliissiiss,, iinntteerrpprreettaacciióónn yy eell ssuummiinniissttrroo ddee iinnffoorrmmaacciióónn ccoonnffiiaabbllee rreellaattiivvaa aa llaass ttrraannssaacccciioonneess ffiinnaanncciieerraass.. EEss uunn pprroocceessoo ppaarraa oobbtteenneerr iinnffoorrmmaacciióónn ffiinnaanncciieerraa ppaarraa llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess.. EEss uunn ssiisstteemmaa qquuee pprroocceessaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn ffiinnaanncciieerraa ppaarraa oobbtteenneerr eessttaaddooss ffiinnaanncciieerrooss qquuee ffaacciilliitteenn llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess ggeerreenncciiaalleess yy aaddmmiinniissttrraattiivvaass.. IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA LLaa ccoonnttaabbiilliiddaadd aayyuuddaa aa ttoommaarr ddeecciissiioonneess yyaa qquuee iinnffoorrmmaa ddóónnddee yy ccóómmoo ssee hhaa uuttiilliizzaaddoo eell ddiinneerroo,, ssee hhaann ccoonnttrraaííddoo oobblliiggaacciioonneess yy ssii ssee hhaa oobbtteenniiddoo uuttiilliiddaaddeess oo ppéérrddiiddaass.. LLaa aauusseenncciiaa ddee llaa ccoonnttaabbiilliiddaadd oo llaa ffoorrmmaa iinnaapprrooppiiaaddaa ddee pprreesseennttaarrllaa lllleevvaarráá aa qquuee llaa aaddmmiinniissttrraacciióónn ttoommee ddeecciissiioonneess eerrrróónneeaass oo iinnooppoorrttuunnaass,, lloo qquuee,, ccoonn ttooddaa sseegguurriiddaadd,, lllleevvaarrííaa aall ffrraaccaassoo aa ccuuaallqquuiieerr eennttiiddaadd.. TTooddoo bbuueenn aaddmmiinniissttrraaddoorr ddeebbee pprrooppeennddeerr aa iimmppllaannttaarr ssiisstteemmaass ccoonnttaabblleess oo aa mmeejjoorraarrllooss,, eenn ccaassoo ddee tteenneerrlloo.. LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN CCOONNTTAABBLLEE.. CCoonnttaannddoo ccoonn llaa iinnffoorrmmaacciióónn ffiinnaanncciieerraa ccoommoo iinnssttrruummeennttoo ppaarraa ttoommaarr ddeecciissiioonneess.. EEnn llaa eemmpprreessaa ssee pprreeooccuuppaann ddeell iinnggrreessoo ddeell ddiinneerroo yy llaa iinnffoorrmmaacciióónn ffiinnaanncciieerraa llee bbrriinnddaa eell iinnffoorrmmee ddee ddiicchhoo iinnggrreessoo yy ddeell uussoo ddeell mmiissmmoo,, ppaarraa ssoolluucciioonnaarr llooss pprroobblleemmaass;; ssaabbeerr ssii eell uussoo ddeell ddiinneerroo ffuuee bbuueennoo oo mmaalloo;; ssii eell iinnggrreessoo ddeell ddiinneerroo eess ssuuffiicciieennttee oo iinnssuuffiicciieennttee.. PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA DDEE LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN FFIINNAANNCCIIEERRAA.. LLaa pprriinncciippaall eess qquuee llaa ccoonnttaabbiilliiddaadd nnoo sseeaa:: 11.. IImmpprreecciissaa..-- CCuuaannddoo nnoo ccuuaaddrraann llooss eessttaaddooss yy nnoo eessttáánn ddeebbiiddaammeennttee ssuusstteennttaaddooss.. 22.. IInnooppoorrttuunnaa..-- LLooss rreeppoorrtteess ddee JJuunniioo ssee pprreesseennttaann eenn OOccttuubbrree;; eessttaa iinnffoorrmmaacciióónn ffiinnaanncciieerraa yyaa nnoo ssiirrvvee ppaarraa ssoolluucciioonnaarr llooss pprroobblleemmaass qquuee ssee pprreesseennttaarroonn eenn eessee mmeess ppoorrqquuee yyaa ttrraannssccuurrrriióó mmuucchhoo ttiieemmppoo yy llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess ddeebbee sseerr ooppoorrttuunnaa eess ddeecciirr,, aa ttiieemmppoo.. AAll eemmppeezzaarr aa ttrraabbaajjaarr eenn uunnaa eemmpprreessaa qquuee yyaa ccuueennttee ccoonn uunn ssiisstteemmaa ccoonnttaabbllee ddeebbeemmooss mmeejjoorraarrlloo yy aaccttuuaalliizzaarrlloo;; ppeerroo,, ssii eess uunnaa nnuueevvaa eemmpprreessaa hhaayy qquuee iimmpplleemmeennttaarr eell ssiisstteemmaa ccoonnttaabbllee mmááss aaddeeccuuaaddoo.. LLAA CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD CCOOMMOO MMEEDDIIOO PPAARRAA AASSEEGGUURRAARR EELL CCRREECCIIMMIIEENNTTOO EEMMPPRREESSAARRIIAALL.. DDaannddoo mmeejjoorreess sseerrvviicciiooss.. PPrreeooccuuppáánnddoonnooss ddeell cclliieennttee:: MMaayyoorreess aatteenncciioonneess.. TTrraattooss eessppeecciiaalleess..
 5. 5. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 55 LLaa ccoonnttaabbiilliiddaadd iinntteerrvviieennee aa ttrraavvééss ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn FFiinnaanncciieerraa ppaarraa aassíí:: »» DDiissmmiinnuuiirr CCoossttooss yy GGaassttooss.. »» IInnccrreemmeennttaarr mmeerrccaaddooss.. EESSPPEECCIIAALLIIZZAACCIIOONNEESS DDEE LLAA CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD.. LLaa ccoonnttaabbiilliiddaadd ccoommoo hheerrrraammiieennttaa ggeerreenncciiaall eess eell eelleemmeennttoo ddeell ssiisstteemmaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn.. LLaa ccoonnttaabbiilliiddaadd eess ppaarrttee ddeell ssiisstteemmaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn gglloobbaall ddee uunnaa eennttiiddaadd,, qquuee pprrooppoorrcciioonnaa iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree eell ppaattrriimmoonniioo yy ssuu eevvoolluucciióónn.. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD FFIINNAANNCCIIEERRAA.. EEss eell ssiisstteemmaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn ppaarraa tteerrcceerraass ppeerrssoonnaass sseeaann eessttooss:: •• IInnvveerrssiioonniissttaass.. •• AAcccciioonniissttaass.. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA.. EEss eell ssiisstteemmaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn ppaarraa llaa aaddmmiinniissttrraacciióónn qquuee ffaacciilliittaa llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess,, qquuee nnooss ppeerrmmiittee ppllaanneeaarr,, ccoonnttrroollaarr yy ttoommaarr ddeecciissiioonneess.. DDIIFFEERREENNCCIIAASS EENNTTRREE LLAA CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD FFIINNAANNCCIIEERRAA YY CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA.. BBrriinnddaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn aa tteerrcceerrooss:: CCoonnttaabbiilliiddaadd AAcccciioonniissttaass,, PPrroovveeeeddoorreess,, GGoobbiieerrnnoo,, iinnvveerrssiioonniissttaass FFiinnaanncciieerraa IInnffoorrmmaa ddeell ppaassaaddoo.. OObblliiggaattoorriiaa.. LLaa iinnffoorrmmaacciióónn eess iinntteerrnnaa.. CCoonnttaabbiilliiddaadd EEjjeemmpplloo:: GGeerreenntteess,, JJeeffeess.. AAddmmiinniissttrraattiivvaa HHaacciiaa eell ffuuttuurroo.. OOppcciioonnaall.. SSEEMMEEJJAANNZZAASS EENNTTRREE LLAA CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD FFIINNAANNCCIIEERRAA YY LLAA CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA.. »» PPaarrtteenn ddeell mmiissmmoo ssiisstteemmaa aa bbaassee ddee ddaattooss.. »» EExxiiggeenn rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ssoobbrree eell mmaanneejjoo ddee llooss rreeccuurrssooss eenn llaa ccoonnttaabbiilliiddaadd ffiinnaanncciieerraa ddee uunnaa mmaanneerraa gglloobbaall yy eenn llaa ccoonnttaabbiilliiddaadd aaddmmiinniissttrraattiivvaa ppoorr ddeeppaarrttaammeennttooss..
 6. 6. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 66 CCAAMMPPOOSS DDEE LLAA EESSPPEECCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN DDEE LLAA CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD.. ~~ CCoonnttaabbiilliiddaadd CCoommeerrcciiaall:: CCoommpprraarr yy VVeennttaa.. ~~ CCoonnttaabbiilliiddaadd ddee CCoossttooss:: IInndduussttrriiaa,, MMaannuuffaaccttuurraa,, MMiinneerrííaa,, AAggrrooppeeccuuaarriiaa,, HHootteelleerrííaa.. ~~ CCoonnttaabbiilliiddaadd GGuubbeerrnnaammeennttaall:: SSeeccttoorr PPuubblliiccoo.. EEjjeemmpplloo:: MMuunniicciippiioo.. ~~ CCoonnttaabbiilliiddaadd ppaarraa IInnssttiittuucciioonneess FFiinnaanncciieerraass:: CCaassaass ddee ccaammbbiioo,, BBaannccooss,, IInnssttiittuucciioonneess FFiinnaanncciieerraass,, CCooooppeerraattiivvaass ddee AAhhoorrrroo yy CCrrééddiittoo,, AAsseegguurraaddoorraass..
 7. 7. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 77 PPRROOPPIIEEDDAADD,, DDEERREECCHHOO YY OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS DDEE LLOOSS PPRROOPPIIEETTAARRIIOOSS.. LLAA PPRROOPPIIEEDDAADD.. EEss uunn ccoonnjjuunnttoo ddee bbiieenneess yy vvaalloorreess qquuee ccuummppllaann ccoonn ssuu aaccttiivviiddaadd eemmpprreessaarriiaall ppaarraa llaa qquuee ffuueerroonn ccrreeaaddooss.. AACCTTIIVVOO.. LLOOSSDDEERREECCHHOOSS IInntteerrééss ssoobbrree llaa iinnvveerrssiióónn qquuee ssee hhaa rreeaalliizzaaddoo qquuee ssee ttrraannssffoorrmmaa eenn aaccttiivvoo.. PPAATTRRIIMMOONNIIOO.. LLAASS OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS.. FFiinnaanncciiaammiieennttoo ppaarraa rreeaalliizzaarr llaa aaccttiivviiddaadd eemmpprreessaarriiaall.. PPrrééssttaammooss (( ddiinneerroo oo bbiieenneess)) AAggeenntteess ddee rreetteenncciióónn ((iimmppuueessttooss,, aappoorrtteess IIEESSSS,, eettcc)) AAccrreeeeddoorreess.. PPAASSIIVVOO..
 8. 8. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 88 EELL PPRROOCCEESSOO CCOONNTTAABBLLEE YY SSUU CCOONNTTRROOLL.. MMAATTEERRIIAASS AAUUXXIILLIIAARREESS:: ¿¿CCóómmoo eevviiddeenncciiaarr llaa CCoonnttaabbiilliiddaadd?? AA ttrraavvééss ddee ddooccuummeennttooss,, rreeggiissttrrooss,, ddeebbiiddaammeennttee rreessppaallddaaddooss,, lleeggaalliizzaaddooss,, ssuusstteennttaaddooss yy aaddiicciioonnaallmmeennttee eessccrriittooss yy ddiisseeññaaddooss eenn uunnaa ffoorrmmaa ccllaarraa yy sseenncciillllaa yy ffáácciill ddee iinntteerrpprreettaarr.. LLAA PPRROOFFEESSIIÓÓNN CCOONNTTAABBLLEE.. DDeebbee eejjeerrcceerr uunn ccoonnttaaddoorr qquuee eessttee bbaassaaddoo eenn eell CCóóddiiggoo ddee ÉÉttiiccaa PPrrooffeessiioonnaall yy bbaassaaddoo eenn llaa LLeeyy ddee CCoonnttaaddoorreess yy RReeggllaammeennttooss.. EEll ccoonnttaaddoorr ddeebbee ccuummpplliirr cciieerrttooss rreeqquuiissiittooss:: TTEENNEERR UUNN TTÍÍTTUULLOO –– BBaacchhiilllleerraattoo ((CC..PP..BB)) DDeennttrroo ddeell ppaaííss.. PPRROOFFEESSIIOONNAALL -- UUnniivveerrssiittaarriioo ((CC..PP..AA)) EExxtteerriioorr:: rreevvaalliiddaarr.. FFUUNNCCIIOONNEESS DDEELL CCOONNTTAADDOORR.. CCOONNTTAADDUURRÍÍAA PPÚÚBBLLIICCAA CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD AAUUDDIITTOORRÍÍAA IINNFFOORRMMAARR CCOONNTTRROOLLAARR LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN FFIINNAANNCCIIEERRAA »» AAddmmiinniissttrraacciióónn.. »» IInnffoorrmmááttiiccaa.. »» EEssttaaddííssttiiccaa.. »» EEccoonnoommííaa.. »» MMaatteemmááttiiccaass.. »» LLeeggiissllaacciióónn »» DDiiccttaarr ccáátteeddrraass ccoonnttaabblleess.. »» DDiisseeññaarr,, iimmppllaannttaarr ssiisstteemmaass ccoonnttaabblleess..
 9. 9. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 99 LLAA CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD CCOOMMOO HHEERRRRAAMMIIEENNTTAA PPAARRAA CCOONNTTRROOLLAARR EE IINNFFOORRMMAARR.. EEll ggeerreennttee eess eell qquuee eejjeerrccee eell ccoonnttrrooll ttoottaall ddee llaa eemmpprreessaa.. GGEERREENNTTEE IINNCCRREEMMEENNTTAARR CCOONNTTRROOLLAARR CCOONNSSEERRVVAARR RReeccuurrssooss GGaassttooss yy oobblliiggaacciioonneess.. CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS DDEE LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN CCOONNTTAABBLLEE.. 11.. OOppoorrttuunnaa:: CCuuaannddoo ssee llaa nneecceessiittee.. 22.. AAddeeccuuaaddaa:: »» CCoonnffiiaabbllee..-- mmoossttrraarr rraazzoonnaabblleemmeennttee llooss rreessuullttaaddooss.. »» CCllaarraa..-- LLeenngguuaajjee sseenncciilllloo..
 10. 10. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 1100 PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS DDEE LLAA CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD.. LLAA EECCUUAACCIIÓÓNN CCOONNTTAABBLLEE.. EEss uunnaa ffóórrmmuullaa ppaarraa eexxpprreessaarr eell ffuunncciioonnaammiieennttoo ccoonnttaabbllee.. AACCTTIIVVOO == PPAASSIIVVOO ++ PPAATTRRIIMMOONNIIOO AA == PP ++ PPAATT PPAASSIIVVOO == AACCTTIIVVOO –– PPAATTRRIIMMOONNIIOO PP == AA -- PPAATT PPAATTRRIIMMOONNIIOO == AACCTTIIVVOO –– PPAASSIIVVOO PPAATT == AA -- PP AACCTTIIVVOO == AAccttiivvoo CCoorrrriieennttee ++ AAccttiivvoo nnoo ccoorrrriieennttee PPAASSIIVVOO == PPaassiivvoo ccoorrrriieennttee ++ PPaassiivvoo nnoo ccoorrrriieennttee CCAAPPIITTAALL ((PPAATTRRIIMMOONNIIOO)) == CCaappiittaall ++ RReesseerrvvaass ++ RReessuullttaaddooss 11..33 PPRRÁÁCCTTIICCAA AAll 3311 ddee DDiicciieemmbbrree ddeell 22000022.. EEll SSrr.. JJoosséé AAlluulleemmaa nnooss pprreesseennttaa llaa ssiigguuiieennttee iinnffoorrmmaacciióónn:: »» EEddiiffiicciiooss $$ 1111..000000,,0000 »» MMeerrccaaddeerrííaass 44..000000,,0000 »» DDiinneerroo eeffeeccttiivvoo 11..550000,,0000 »» UUnnaa CCuueennttaa CCoorrrriieennttee ddeell PPRROODDUUBBAANNCCOO ccoonn 33..000000,,0000 »» LLeettrraa ddee CCaammbbiioo ppoorr ppaaggaarr ppoorr 44..000000,,0000 EESSTTAADDOO DDEE SSIITTUUAACCIIÓÓNN.. AAll 3311 ddee DDiicciieemmbbrree ddeell 22000022.. AACCTTIIVVOOSS CCaajjaa $$ 11..550000,,0000 BBaannccooss 33..000000,,0000 MMeerrccaaddeerrííaass 44..000000,,0000 EEddiiffiicciiooss 1111..000000,,0000 TTOOTTAALL AACCTTIIVVOO $$ 1199..550000,,0000 PPAASSIIVVOOSS DDooccuummeennttooss ppoorr PPaaggaarr $$ 44..000000,,0000 TTOOTTAALL PPAASSIIVVOO $$ 44..000000,,0000 PPAATTRRIIMMOONNIIOO CCAAPPIITTAALL CCaappiittaall SSrr.. AAlluulleemmaa $$ 1155..550000,,0000 TTOOTTAALL PPAASSIIVVOO YY PPAATTRRIIMMOONNIIOO $$ 1199..550000,,0000 LLaa CCoonnttaabbiilliiddaadd ddeebbee sseerr:: •• SSiisstteemmaattiizzaaddaa eess ddeecciirr,, ddeebbee eessttaarr iinnmmeerrssaa eenn llaa iinnffoorrmmááttiiccaa.. •• CCaappaacciittaarrnnooss yy ccoonnoocceerr llooss ppaaqquueetteess iinnffoorrmmááttiiccooss ppaarraa nnoo ddeejjaarrnnooss ggaannaarr ddee llaa tteeccnnoollooggííaa;; aapprroovveecchhaannddoo eell rraazzoonnaammiieennttoo,, yyaa qquuee,, llaass mmááqquuiinnaass nnoo ppuueeddeenn ppeennssaarr ssoollaass..
 11. 11. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 1111 EEnn llooss ssiigguuiieenntteess ccaassooss rreeaalliizzaarr eell EEssttaaddoo ddee SSiittuuaacciióónn ccoonn llaass mmooddiiffiiccaacciioonneess nneecceessaarriiaass sseeggúúnn lloo rreeqquuiieerraa:: 11.. EEll SSrr.. AAlluulleemmaa cceeddee eell 2200%% ddee ssuuss ddeerreecchhooss aa MMaarrííaa HHeerrnnáánnddeezz.. EESSTTAADDOO DDEE SSIITTUUAACCIIÓÓNN.. AAll 3311 ddee DDiicciieemmbbrree ddeell 22000022.. CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN:: EEll ccaappiittaall ssee rreeeessttrruuccttuurróó yy hhaayy qquuee tteenneerr eenn ccuueennttaa qquuee ssii ssee ttrraattaa ddee uunnaa ppeerrssoonnaa nnaattuurraall ssee ttrraannssffoorrmmaa eenn uunnaa ssoocciieeddaadd mmeerrccaannttiill.. 22.. SSee rreeaalliizzaa llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee MMuueebblleess yy EEnnsseerreess ppoorr uunn vvaalloorr ee $$ 880000,,0000 aa ccrrééddiittoo.. EESSTTAADDOO DDEE SSIITTUUAACCIIÓÓNN.. AAll 3311 ddee DDiicciieemmbbrree ddeell 22000022.. CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN:: PPoorr llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee uunn bbiieenn aa ccrrééddiittoo,, eell AAccttiivvoo aauummeennttoo aall iigguuaall qquuee eell PPaassiivvoo ppeerroo eell PPaattrriimmoonniioo ssee mmaannttuuvvoo.. 33.. DDee llaass CCuueennttaass ppoorr PPaaggaarr aabboonnaammooss $$ 550000,,0000 ccoonn uunn cchheeqquuee.. EESSTTAADDOO DDEE SSIITTUUAACCIIÓÓNN.. AAll 3311 ddee DDiicciieemmbbrree ddeell 22000022.. CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN:: PPoorr eell aabboonnoo ddee uunnaa ddeeuuddaa,, eell AAccttiivvoo yy eell PPaassiivvoo ddiissmmiinnuuyyeenn ppeerroo eell PPaattrriimmoonniioo ssee mmaannttiieennee.. 44.. SSee rreecciibbee llaa ddoonnaacciióónn ddee uunn ffaaxx vvaalloorraaddoo eenn $$ 660000,,0000.. EESSTTAADDOO DDEE SSIITTUUAACCIIÓÓNN.. AAll 3311 ddee DDiicciieemmbbrree ddeell 22000022.. CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN:: PPoorr llaa ddoonnaacciióónn ddee uunn bbiieenn,, eell AAccttiivvoo yy PPaattrriimmoonniioo aauummeennttaann yy eell PPaassiivvoo ssee mmaannttiieennee.. 55.. AA llaa eemmpprreessaa llee rroobbaarroonn $$ 220000,,0000 eenn eeffeeccttiivvoo.. EESSTTAADDOO DDEE SSIITTUUAACCIIÓÓNN.. AAll 3311 ddee DDiicciieemmbbrree ddeell 22000022..
 12. 12. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 1122 CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN:: CCuuaannddoo hhaayy uunn rroobboo eenn llaa eemmpprreessaa,, eell AAccttiivvoo yy PPaattrriimmoonniioo ddiissmmiinnuuyyeenn ppeerroo eell PPaassiivvoo nnoo ssee aaffeeccttaa.. 66.. LLaa EEmmpprreessaa nnoo ppuuddoo ppaaggaarr ssuuss ddooccuummeennttooss yy ppoorr lloo ttaannttoo aa llaa ppeerrssoonnaa aaccrreeeeddoorraa ssee llee iinnggrreessaa ccoommoo ssoocciioo aall nneeggoocciioo EESSTTAADDOO DDEE SSIITTUUAACCIIÓÓNN.. AAll 3311 ddee DDiicciieemmbbrree ddeell 22000022.. CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN:: CCuuaannddoo ssee iinntteeggrraa uunn ssoocciioo aa llaa eemmpprreessaa lliiqquuiiddaannddoo llaa ccuueennttaa DDooccuummeennttooss ppoorr PPaaggaarr,, eessttoo ddiissmmiinnuuyyee eell PPaassiivvoo yy eell PPaattrriimmoonniioo ssee iinnccrreemmeennttaa;; eell AAccttiivvoo ssee mmaannttiieennee iigguuaall.. PPRRIINNCCIIPPIIOOSS DDEE CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD GGEENNEERRAALLMMEENNTTEE AACCEEPPTTAADDOOSS ((PPCCGGAA)) CCoonnssuullttaarr yy eexxppoonneerr..
 13. 13. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 1133 UUNNIIDDAADD IIII EELL PPLLAANN DDEE CCUUEENNTTAASS 22..11 LLAA CCUUEENNTTAA CCOONNTTAABBLLEE.. DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN:: EEss uunn ttéérrmmiinnoo qquuee ssiirrvvee ccoommoo nnoommbbrree oo ddeennoommiinnaacciióónn uuttiilliizzaaddoo ppaarraa rreeaalliizzaarr eell rreeggiissttrroo,, ccllaassiiffiiccaacciióónn yy rreessuummeenn ddee llooss mmoovviimmiieennttooss ffiinnaanncciieerrooss ddee llaass eennttiiddaaddeess.. EEssttaass ccuueennttaass ssoonn ddee:: AAccttiivvoo,, PPaassiivvoo,, PPaattrriimmoonniioo,, IInnggrreessooss,, CCoossttooss yy GGaassttooss.. LLaa ccuueennttaa ccoonnttaabbllee ssee pprreesseennttaa eenn ffoorrmmaa ddee llaa lleettrraa TT eenn ddoonnddee ccoonnssttaann 44 ppaarrtteess eelleemmeennttaalleess:: NNoommbbrree DDeebbee ((llaaddoo iizzqquuiieerrddoo)) HHaabbeerr ((llaaddoo ddeerreecchhoo)) SSAALLDDOO ((ddiiffeerreenncciiaa eennttrree DDeebbee yy HHaabbeerr)) PPAARRTTEESS DDEE UUNNAA CCUUEENNTTAA:: DDEEBBEE..-- DDéébbiittooss iizzqquuiieerrddoo lloo qquuee ssee rreecciibbee.. HHAABBEERR..-- CCrrééddiittoo ddeerreecchhoo lloo qquuee ssaallee.. SSAALLDDOO..-- SSee uubbiiccaa aa llaa ddeerreecchhaa ddeell hhaabbeerr ddiiffeerreenncciiaa eennttrree eell ddeebbee yy eell hhaabbeerr.. EEJJEEMMPPLLOO:: SSee aa rreeaalliizzaaddoo llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee uunnaa ffoottooccooppiiaa eenn $$11220000,,0000 aaddiicciioonnaallmmeennttee ssee ppaaggaa ppoorr ccoonnssuummoo ddee aagguuaa $$8800,,0000 yy ssee ccoobbrróó uunnaa ccuueennttaa ddee uunn cclliieennttee ppoorr $$550000,,0000.. ¿¿QQuuéé ccuueennttaa ssee aaffeeccttaa eenn eell llaaddoo ddéébbiittoo yy ccrrééddiittoo?? DDÉÉBBIITTOO EEqquuiippoo ddee OOffiicciinnaa GGaassttoo SSeerrvviicciiooss BBáássiiccooss CCaajjaa CCRRÉÉDDIITTOO.. CCaajjaa CCaajjaa CClliieenntteess AA == PP ++ CC »» EEnn eell AAccttiivvoo iinnccrreemmeennttaa ccoonn llooss ddéébbiittooss yy ddiissmmiinnuuyyee ccoonn llooss ccrrééddiittooss.. »» EEll PPaassiivvoo iinnccrreemmeennttaa ccoonn llooss ccrrééddiittooss yy ddiissmmiinnuuyyee ccoonn llooss ddéébbiittooss.. »» EEll CCaappiittaall ttiieennee eell mmiissmmoo ffuunncciioonnaammiieennttoo ddeell PPaassiivvoo ppoorrqquuee eessttaass ccuueennttaass ssoonn ddee ssaallddoo aaccrreeeeddoorraass.. PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN DDEE LLAA CCUUEENNTTAA.. SSee pprreesseennttaa eenn ffoorrmmaa ddee ““TT””.. NNOOMMBBRREE DDEE LLAA CCUUEENNTTAA.. DDEEBBEE HHAABBEERR SSAALLDDOO DDEEBBEE..-- CCoommoo aaffeeccttaa aall ddeebbee,, ccuuaannddoo eenn ééll eessttáá uunn::
 14. 14. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 1144 »» AACCTTIIVVOO IInnccrreemmeennttaa.. »» PPAASSIIVVOO DDiissmmiinnuuyyee.. »» PPAATTRRIIMMOONNIIOO DDiissmmiinnuuyyee.. »» IINNGGRREESSOO DDiissmmiinnuuyyee.. »» CCOOSSTTOOSS YY GGAASSTTOOSS IInnccrreemmeennttaa.. HHAABBEERR..-- CCoommoo aaffeeccttaa aall hhaabbeerr,, ccuuaannddoo eenn ééll eessttáá uunn:: »» AACCTTIIVVOO DDiissmmiinnuuyyee.. »» PPAASSIIVVOO IInnccrreemmeennttaa.. »» PPAATTRRIIMMOONNIIOO IInnccrreemmeennttaa.. »» IINNGGRREESSOO IInnccrreemmeennttaa.. »» CCOOSSTTOOSS YY GGAASSTTOOSS DDiissmmiinnuuyyee.. PPEERRSSOONNIIFFIICCAARR CCUUEENNTTAASS.. PPaarraa ddaarr uunn nnoommbbrree oo ddeennoommiinnaacciióónn aa llooss bbiieenneess,, vvaalloorreess,, oobblliiggaacciioonneess,, hheecchhooss oo sseerrvviicciiooss,, rreeqquueerriimmooss qquuee:: 11.. EEll nnoommbbrree sseeaa eexxppllíícciittoo ppaarraa ppooddeerr eenntteennddeerr ssuu nnaattuurraalleezzaa yy aallccaannccee.. EEjjeemmpplloo:: -- CCuueennttaass ppoorr CCoobbrraarr.. –– BBaannccooss.. –– CCaajjaa.. 22.. QQuuee eell nnoommbbrree sseeaa ccoommpplleettoo.. EEjjeemmpplloo:: -- IInnvveerrssiioonneess TTeemmppoorraalleess.. YYaa qquuee ssii ffaallttaarraa TTeemmppoorraalleess nnoo ssuuppiiéérraammooss qquuee ttiieemmppoo ttiieennee llaa iinnvveerrssiióónn.. TTIIPPOOSS DDEE CCUUEENNTTAASS.. ** CCUUEENNTTAASS MMIIXXTTAASS:: ** CCUUEENNTTAASS RREEAALLEESS:: PPeerrtteenneeccee aall BBaallaannccee GGeenneerraall.. NNoo ssee cciieerrrraa aall ffiinn ddeell aaññoo.. PPoorr ccoonnssiigguuiieennttee,, eell ssaallddoo ffiinnaall ssee ttrraannssffoorrmmaa eenn ssaallddoo iinniicciiaall ddeell ssiigguuiieennttee ppeerrííooddoo.. ** CCUUEENNTTAASS TTEEMMPPOORRAALLEESS OO TTRRAANNSSIITTOORRIIAASS:: SSoonn llaass ccuueennttaass ddee RReennttaass yy GGaassttooss.. SSee cciieerrrraann aall ffiinnaall ddeell ppeerrííooddoo ppaarraa eessttaabblleecceerr eell rreessuullttaaddoo ddeell eejjeerrcciicciioo.. EEjjeemmpplloo:: VVeennttaass.. GGaassttooss AAddmmiinniissttrraattiivvooss.. TTiieennee uunnaa ppaarrttee rreeaall yy uunnaa ppaarrttee tteemmppoorraall.. EEjjeemmpplloo:: CCoobbrrooss yy PPaaggooss AAnnttiicciippaaddooss.. CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN..
 15. 15. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 1155 aa)) PPOORR SSUU NNAATTUURRAALLEEZZAA ** IImmppeerrssoonnaalleess CCaajjaa.. PPeerrssoonnaalleess:: CClliieenntteess bb)) PPOORR EELL EESSTTAADDOO FFIINNAANNCCIIEERROO ** BBaallaannccee GGeenneerraall VVeehhííccuullooss ** DDee RReessuullttaaddooss GGaassttoo DDeepprreecciiaacciióónn cc)) PPOORR EELL GGRRUUPPOO AALL QQUUEE PPEERRTTEENNEECCEENN.. ** AAccttiivvoo BBaannccooss.. ** PPaassiivvooss PPrroovveeeeddoorreess.. ** CCaappiittaall CCaappiittaall.. ** RReennttaass IInntteerreesseess GGaannaaddooss.. ** GGaassttooss SSeerrvviicciiooss BBáássiiccooss.. dd)) PPOORR EELL SSAALLDDOO ** DDeeuuddoorraass SSuueellddooss.. ** AAccrreeeeddoorraass VVeennttaass.. CCUUEENNTTAASS DDEE AACCTTIIVVOO.. RReepprreesseennttaa LLooss bbiieenneess,, vvaalloorreess,, ddeerreecchhooss aa uunnaa ddeetteerrmmiinnaaddaa ffeecchhaa.. »» TTAANNGGIIBBLLEESS MMuueebblleess yy eennsseerreess »» IINNTTAANNGGIIBBLLEESS PPaatteenntteess CCUUEENNTTAASS DDEE VVAALLUUAACCIIÓÓNN DDEELL AACCTTIIVVOO.. SSoonn llaass qquuee aayyuuddaann aa eexxpprreessaarr eell vveerrddaaddeerroo vvaalloorr ddee llaass ccuueennttaass ddeell AAccttiivvoo.. EEjjeemmpplloo:: DDeepprreecciiaacciioonneess AAccuummuullaaddaass.. MMuueebblleess yy EEnnsseerreess $$ 11000000,,0000 DDeepprreecciiaacciióónn AAccuummuullaaddaa -- 330000,,0000 ((ttrreess aaññooss)) VVaalloorr LLiibbrrooss:: $$ 770000,,0000 MMuueebblleess yy EEnnsseerreess $$ 11000000,,0000 DDeepprreecciiaacciióónn AAccuummuullaaddaa -- 550000,,0000 ((cciinnccoo aaññooss)) VVaalloorr LLiibbrrooss:: $$ 550000,,0000 MMuueebblleess yy EEnnsseerreess $$ 11000000,,0000 DDeepprreecciiaacciióónn AAccuummuullaaddaa -- 11000000,,0000 ((ddiieezz aaññooss)) VVaalloorr LLiibbrrooss:: $$ 000000,,0000
 16. 16. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 1166 CCUUEENNTTAASS DDEE PPAASSIIVVOO.. SSoonn oobblliiggaacciioonneess yy ddeebbeerreess ddee llaa eemmpprreessaa ppaarraa ccoonn tteerrcceerraass ppeerrssoonnaass.. EEjjeemmpplloo:: CCuueennttaass ppoorr PPaaggaarr.. CCUUEENNTTAASS DDEE PPAATTRRIIMMOONNIIOO.. RReepprreesseennttaann llooss aappoorrtteess ddee llooss ssoocciiooss,, rreesseerrvvaass,, ddoonnaacciioonneess,, rreessuullttaaddooss.. EEjjeemmpplloo:: CCaappiittaall SSoocciiaall.. CCUUEENNTTAASS DDEE GGAASSTTOO.. SSoonn rruubbrrooss nnoo rreeccuuppeerraabblleess yy qquuee rreepprreesseennttaann uussoo,, ccoonnssuummoo,, uuttiilliizzaacciióónn ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss nneecceessaarriiooss ppaarraa eell ffuunncciioonnaammiieennttoo eemmpprreessaarriiaall.. EEjjeemmpplloo:: DDeepprreecciiaacciioonneess.. GGaassttoo AArrrriieennddoo.. SSeerrvviicciiooss bbáássiiccooss.. SSuueellddooss AAddmmiinniissttrraattiivvooss.. CCUUEENNTTAASS DDEE RREENNTTAASS.. SSoonn llooss iinnggrreessooss qquuee ddaann bbeenneeffiicciiooss oo ggaannaanncciiaass.. EEjjeemmpplloo:: VVeennttaass.. CCUUEENNTTAASS DDEE CCOOSSTTOOSS.. SSoonn rruubbrrooss rreeccuuppeerraabblleess aa ttrraavvééss ddee llaa vveennttaa ddee bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss.. EEjjeemmpplloo:: CCoossttoo ddee MMeerrccaaddeerrííaass..
 17. 17. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 1177 EEJJEERRCCIICCIIOOSS DDEE AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN:: EEll sseeññoorr AArrmmaannddoo TToorrrreess iinniicciiaa ssuu aaccttiivviiddaadd ccoommeerrcciiaall eell 11 ddee aabbrriill ddeell 2200XXXX.. EEll ccoonnttaaddoorr ffoorrmmuullóó eell ssiigguuiieennttee eessttaaddoo ddee ssiittuuaacciióónn iinniicciiaall.. EEMMPPRREESSAA DDEELL SSEEÑÑOORR AARRMMAANNDDOO TTOORRRREESS.. BBaallaannccee GGeenneerraall.. AAll 11 ddee aabbrriill ddeell 2200XXXX.. AACCTTIIVVOOSS PPAASSIIVVOO CCaajjaa 9911..000000,,0000 CCuueennttaass ppoorr PPaaggaarr 776655,,0000 CCuueennttaass ppoorr CCoobbrraarr 118899,,5500 DDooccuummeennttooss ppoorr PPaaggaarr 888855,,0000 DDooccuummeennttooss ppoorr CCoobbrraarr 665500,,5500 PPrrééssttaammooss bbaannccaarriiooss ppoorr PPaaggaarr 3300..775500,,0000 MMuueebblleess ddee OOffiicciinnaa 554455,,0000 TTOOTTAALL PPAASSIIVVOO 3322..440000,,0000 VVeehhííccuullooss TTeerrrreennooss PPAATTRRIIMMOONNIIOO EEddiiffiicciiooss CCaappiittaall AArrmmaannddoo TToorrrreess 113399..000000,,0000 TTOOTTAALL PPAASSIIVVOO TTOOTTAALL AACCTTIIVVOO 117711..440000,,0000 TTOOTTAALL PPAASSIIVVOO YY PPAATTRRIIMMOONNIIOO 117711..440000,,0000 EEll sseeññoorr AArrmmaannddoo TToorrrreess rreeaalliizzóó llaass ssiigguuiieenntteess ttrraannssaacccciioonneess dduurraannttee eell mmeess ddee aabbrriill.. 22.. CCoobbrroo ddee uunnaa ccuuaannttaa vveenncciiddaa ddee uunn cclliieennttee ppoorr $$ 116688,,0000;; 33.. CCoommpprraa ddee mmuueebblleess ppaarraa llaa ooffiicciinnaa eenn $$ 997755,,0000,, ppaaggoo eenn eeffeeccttiivvoo;; 44.. PPaaggoo ddee $$ 775544,,0000,, ppoorr uunnaa lleettrraa ddee ccaammbbiioo vveenncciiddaa;; 77.. VVeennttaa ddee uunn aauuttoommóóvviill ddee llaa eemmpprreessaa ppoorr $$ 55..446655,,0000;; ddee llooss ccuuaalleess $$ 22..550000,,0000 ppaaggaarroonn eenn eeffeeccttiivvoo yy ppoorr llaa ddiiffeerreenncciiaa uunnaa lleettrraa ddee ccaammbbiioo aa 118800 ddííaass ppllaazzoo;; 88.. PPaaggoo ddee $$ 118899,,7755,, ppoorr uunnaa ccuueennttaa vveenncciiddaa;; 1100.. VVeennttaa ddee uunn mmuueebbllee ddee llaa ooffiicciinnaa eenn $$ 443388,,3300,, aa ccrrééddiittoo ppeerrssoonnaall;; 1111.. CCoobbrroo ddee uunnaa ccuueennttaa vveenncciiddaa ppoorr $$ 333388,,2255;; 1122.. CCoommpprraa ddee mmuueebblleess ppaarraa llaa ooffiicciinnaa eenn $$ 775544,,6600,, eennttrreeggóó uunnaa lleettrraa ddee ccaammbbiioo aa 112200 ddííaass ppllaazzoo;; 1133.. CCaanncceellaacciióónn ddee uunnaa ccuunneettaa vveenncciiddaa ddee llaa hhiippootteeccaa,, ppoorr $$ 11..221100,,0000;; 1144.. CCaanncceellaacciióónn ddee uunnaa lleettrraa ddee ccaammbbiioo vveenncciiddaa,, ppoorr $$ 118888,,2255;; yy,,
 18. 18. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 1188 1155.. CCoommpprraa ddee eeqquuiippoo ddee ooffiicciinnaa ppoorr $$ 22..555566,,0000 ddee llooss ccuuaalleess $$ 885500,,0000 ssee ppaaggaa eenn eeffeeccttiivvoo,, yy ppoorr llaa ddiiffeerreenncciiaa ssee ccoonnffiieerree ccrrééddiittoo ppeerrssoonnaall.. LLooss eeffeeccttooss qquuee pprroodduucceenn eessttaass ttrraannssaacccciioonneess eenn eell eessttaaddoo ddee ssiittuuaacciióónn ssoonn llooss ssiigguuiieenntteess::
 19. 19. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 1199 EELL PPLLAANN GGEENNEERRAALL DDEE CCUUEENNTTAASS.. DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN:: EEss uunn lliissttaaddoo ddee ccuueennttaass oorrddeennaaddoo mmeettóóddiiccaammeennttee,, eess llaa ccoolluummnnaa vveerrtteebbrraall ddee llaa CCoonnttaabbiilliiddaadd.. CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAA:: EEssttee ppllaann eess eessppeecciiaall ppaarraa ccaaddaa eemmpprreessaa.. OOBBJJEETTIIVVOO:: DDeetteerrmmiinnaarr llaass ccuueennttaass qquuee sseerrvviirráánn ppaarraa eell pprroocceessaammiieennttoo ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ccoonnttaabbllee ppaarraa oobbtteenneerr llooss EEssttaaddooss FFiinnaanncciieerrooss.. EESSTTRRUUCCTTUURRAA:: »» NNeecceessiiddaaddeess pprreesseenntteess yy ffuuttuurraass.. »» DDeebbeenn ccoonnoocceerr ppoollííttiiccaass,, mmeettaass,, oobbjjeettiivvooss,, eettcc.. ddee llaa eemmpprreessaa.. CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS:: »» SSiisstteemmááttiiccoo »» FFlleexxiibbllee »» HHoommooggéénneeoo »» CCllaarroo NNIIVVEELLEESS DDEELL PPLLAANN DDEE CCUUEENNTTAA PPRRIIMMEERR NNIIVVEELL GGRRUUPPOO SSIITTUUAACCIIÓÓNN FFIINNAANNCCIIEERRAA •• AACCTTIIVVOO •• PPAASSIIVVOO •• PPAATTRRIIMMOONNIIOO GGRRUUPPOO EECCOONNÓÓMMIICCOO •• CCUUEENNTTAASS DDEE RREESSUULLTTAADDOO AACCRREEEEDDOORRAASS •• CCUUEENNTTAASS DDEE RREESSUULLTTAADDOO DDEEUUDDOORRAASS SSEEGGUUNNDDOO NNIIVVEELL PPOORR LLAA LLIIQQUUIIDDEEZZ 11.. AACCTTIIVVOO 11..11 AACCTTIIVVOO CCOORRRRIIEENNTTEE 11..22 AACCTTIIVVOO NNOO CCOORRRRIIEENNTTEE PPOORR LLAA TTEEMMPPOORRAALLIIDDAADD 22.. PPAASSIIVVOO 22..11 PPAASSIIVVOO CCOORRRRIIEENNTTEE 22..22 PPAASSIIVVOO NNOO CCOORRRRIIEENNTTEE PPOORR LLAA IINNMMOOVVIILLIIDDAADD
 20. 20. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 2200 33.. PPAATTRRIIMMOONNIIOO 33..11 CCAAPPIITTAALL 33..22 RREESSEERRVVAASS 33..33 SSUUPPEERRÁÁVVIITT 33..44 RREESSUULLTTAADDOOSS RREENNTTAA 44.. CCUUEENNTTAASS DDEE RREESSUULLTTAADDOO AACCRREEEEDDOORRAASS 44..11 IINNGGRREESSOOSS OOPPEERRAACCIIOONNAALLEESS 44..22 IINNGGRREESSOOSS NNOO OOPPEERRAACCIIOONNAALLEESS GGAASSTTOO 55.. CCUUEENNTTAASS DDEE RREESSUULLTTAADDOO DDEEUUDDOORRAASS 55..11 GGAASSTTOOSS OOPPEERRAACCIIOONNAALLEESS 55..22 GGAASSTTOOSS NNOO OOPPEERRAACCIIOONNAALLEESS CCÓÓDDIIGGOO DDEE CCUUEENNTTAASS EEss llaa eeqquuiivvaalleenncciiaa ddeell nnoommbbrree ddee llaa ccuueennttaa eexxpprreessaaddaa eenn nnúúmmeerrooss,, lleettrraass,, ssíímmbboollooss yyaa qquuee eess mmuuyy nneecceessaarriioo ppaarraa eell pprroocceessaammiieennttoo eelleeccttrróónniiccoo ddee llaa CCoonnttaabbiilliiddaadd.. PPoorr eejjeemmpplloo:: 11..11..11..0011 CCaajjaa 11.. AA..CC..0011 AACCTT..CCOO..CCAA RReeqquueerriimmooss qquuee eell ccóóddiiggoo ddee ccuueennttaass sseeaa:: •• FFlleexxiibbllee •• AAmmpplliioo •• FFuunncciioonnaall EEnn rreessuummeenn,, eell ccóóddiiggoo ppuueeddee sseerr nnuumméérriiccoo,, aallffaabbééttiiccoo,, aallffaannuumméérriiccoo EEllaabboorraarr eell ppllaann ddee ccuueennttaass::
 21. 21. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 2211 UUNNIIDDAADD IIIIII LLAA CCOONNTTAABBIILLIIZZAACCIIÓÓNN 33..11 MMAARRCCOO LLEEGGAALL DDEELL CCIICCLLOO CCOONNTTAABBLLEE SSÍÍNNTTEESSIISS RREEGGLLAAMMEENNTTOO DDEE FFAACCTTUURRAACCIIÓÓNN.. EEssttáánn oobblliiggaaddooss aa ccuummpplliirr ccoonn eell RReeggllaammeennttoo ddee FFaaccttuurraacciióónn:: »» LLaass ssoocciieeddaaddeess.. »» PPeerrssoonnaass nnaattuurraalleess eemmpprreessaarriiaalleess.. »» SSuucceessiioonneess iinnddiivviissaass.. TTIIPPOOSS DDEE CCOOMMPPRROOBBAANNTTEESS DDEE VVEENNTTAA.. FFAACCTTUURRAASS:: DDeessgglloossaa IIVVAA DDeerreecchhoo aa CCrrééddiittoo TTrriibbuuttaarriioo ((RReennttaa ddeell IIVVAA ccoobbrraaddoo)).. NNOOTTAASS DDEE VVEENNTTAA:: NNoo ddeessgglloossaa eell IIVVAA NNoo ddaa ddeerreecchhoo aa CCrrééddiittoo TTrriibbuuttaarriioo.. TTIIQQUUEETTEESS:: EEmmiitteenn mmááqquuiinnaass.. LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN DDEE CCOOMMPPRRAASS OO SSEERRVVIICCIIOOSS:: EEss iigguuaall qquuee llaa ffaaccttuurraa ppeerroo eemmiittee eell ccoommpprraaddoorr.. NNOOTTAASS DDEE DDÉÉBBIITTOO:: IInnccrreemmeennttaa eell vvaalloorr ddee llaa FFaaccttuurraa oo NNoottaa ddee VVeennttaa.. EEjjeemmpplloo:: SSee vveennddee 55 eessccrriittoorriiooss aa $$ 2200,,0000 ccaaddaa uunnoo ssiinn ddaarrssee ccuueennttaa qquuee aauummeennttóó ssuu pprreecciioo yy aahhoorraa ssee vveennddee aa $$ 2211,,0000 yyaa nnoo ppuueeddee rreeccuuppeerraarr llaa FFaaccttuurraa yyaa eemmiittiiddaa yy ssee eemmiittee uunnaa NNoottaa ddee DDéébbiittoo.. CCOOMMPPRROOBBAANNTTEESS DDEE RREETTEENNCCIIÓÓNN EENN LLAA FFUUEENNTTEE:: SSiirrvveenn ppaarraa rreeaalliizzaarr llaass rreetteenncciioonneess ddee rreennttaa yy ddee IIvvaa,, sseeggúúnn llooss ppoorrcceennttaajjeess eessttaabblleecciiddooss.. LLOOSS LLIIBBRROOSS QQUUEE SSEE DDEEBBEENN LLLLEEVVAARR:: ** DDiiaarriioo -- LLiibbrrooss PPrriinncciippaalleess ** MMaayyoorr ((iinnddiissppeennssaabblleess)) ** DDee IInnvveennttaarriiooss ** DDee CCaajjaa ** LLiibbrrooss EEssppeecciiaalleess:: lliibbrrooss ddee ffaaccttuurraa.. -- LLiibbrrooss OOppcciioonnaall ** LLiibbrrooss AAuuxxiilliiaarreess:: LLiibbrroo ddee pprroovveeeeddoorreess..
 22. 22. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 2222 REGISTRO TRANSACCIONES FINANCIERAS LLeeyyeess NNoorrmmaass PPrriinncciippiiooss DIAGRAMA CICLO CONTABLE RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO DDEE LLAA OOPPEERRAACCIIÓÓNN JOR NNAA RREEGGIISSTTRROO IINNIICCIIAALL LLII CCRRIITTEERRIIOO YY OORRDDEENN ZZAA EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN AASSIIEENNTTOO CION MMAA CCLLAASSIIFFIICCAACCIIOONN VVAALLOORREESS YYOO EEXXTTEENNSSIIOONN SSAALLDDOOSS RRII CCRRIITTEERRIIOO YY OORRDDEENN ZZAA EESSTTAADDOO CCAADDAA CCUUEENNTTAA CION COM PPRROO BBAA CION INFOR MMEESS RECONOCIMIENTO DE LA OPERACIÓN MERCANTIL IInniicciiaammooss eell pprroocceessoo ccoonnttaabbllee ccuuaannddoo tteenneemmooss ccoonnttaaccttoo ccoonn llaa ddooccuummeennttaacciióónn ffuueennttee oo ddee ssuusstteennttoo ppuueeddee sseerr:: nnoottaa ddee vveennttaa,, nnoottaa ddee ddeebbiittoo,, ccoommpprroobbaannttee,, rreetteenncciióónn aannaalliizzaarrllooss.. EEssttaabblleecceerr nnaattuurraalleezzaa EEssttaabblleecceerr aallccaannccee CCuueennttaass ccoonnttaabblleess AACCTTOO DDEE CCOOMMEERRCCIIOO TTRRAANNSSAACCCCIIOONNEESS AANNÁÁLLIISSIISS DDEELL DDOOCCUUMMEENNTTOO LLIIBBRROO DDIIAARRIIOO LLIIBBRROO MMAAYYOORR PPAARRTTIIDDAA DDOOBBLLEE BBAALLAANNCCEE CCOOMMPPRROOBBAACCIIÓÓNN HHOOJJAA DDEE TTRRAABBAAJJOO LLOOSS EESSTTAADDOOSS FFIINNAANNCCIIEERROOSS
 23. 23. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 2233 DOCUMENTOS FUENTES CCoonnssttaanncciiaa eenn ffoorrmmaa eessccrriittaa qquuee ddaa oorriiggeenn aa llooss rreeggiissttrrooss ccoonnttaabblleess yy aa ssuu vveezz llee rreessppaallddaann.. CLASIFICACIÓN PPOORR SSUU IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA DDOOCCUUMMEENNTTOOSS PPRRIINNCCIIPPAALLEESS:: DDooccuummeennttooss pprriinncciippaalleess llllaammaaddoo ttaammbbiiéénn iinnddiissppeennssaabblleess.. DDOOCCUUMMEENNTTOO SSEECCUUNNDDAARRIIOO..-- SSoonn ccoommpplleemmeennttaarriiooss aanntteerriioorreess.. NNoottaa ppeeddiiddoo OOrrddeenn ccoommpprraa IInnggrreessoo mmeerrccaaddeerrííaass SEGÚN SU ORIGEN OORRIIGGEENN EEXXTTEERRNNOO..-- EExxppeeddiiddoo ppoorr llooss pprroovveeeeddoorreess OORRIIGGEENN IINNTTEERRNNOO..-- EExxppeeddiiddoo ppoorr llaa mmiissmmaa eemmpprreessaa JORNALIZACION PPAASSOOSS PPRREEVVIIOOSS 11.. RReevviissiióónn ddooccuummeennttaacciióónn ffuueennttee,, qquuee ccuummppllaann llooss rreeqquuiissiittooss lleeggaalleess eessttaabblleecciiddoo ppoorr eell SSRRII 22.. QQuuee llaa lleeccttuurraa oo llaa ddooccuummeennttaacciióónn eessttee ccoorrrreeccttaammeennttee eellaabboorraaddoo 33.. aasseegguurraarr qquuee eell vvaalloorr ppaaggaaddoo sseeaa iigguuaall aall vvaalloorr ffaaccttuurraa DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN..-- AAccttoo rreeggiissttrroo ddee llaass ooppeerraacciioonneess ffiinnaanncciieerraass ddee mmaanneerraa oorrddeennaadd yy sseeccuueenncciiaall ssee ttoommaa eenn mmaanneerraa ddee ccuueennttaa ccoonnttaabbllee eenn eell lliibbrroo ddiiaarriioo.. AASSIIEENNTTOO CCOONNTTAABBLLEE EEss uunn rreeggiissttrroo ddee llaass ttrraannssaacccciioonneess eenn eell lliibbrroo ddiiaarriioo ppeerroo qquuee ccuummppllaa eenn eell pprriinncciippiioo ddee llaa ppaarrttiiddaa ddoobbllee.. CLASIFICACIÓN SSIIMMPPLLEE:: VViieennee ddee uunnaa ccuueennttaa ddeeuuddoorraa yy uunnaa ccuueennttaa aaccrreeeeddoorraa CCOOMMPPUUEESSTTAA:: 22 oo mmaass ccuueennttaass ddeeuuddoorraass,, 22 oo mmaass ccuueennttaass aaccrreeeeddoorraass.. MMIIXXTTAA:: UUnnaa ccuueennttaa ddeeuuddoorraa yy 22 oo mmaass ccuueennttaass aaccrreeeeddoorraass oo vviicceevveerrssaa.. MODELO LLIIBBRROO DDIIAARRIIOO RREEAALLIIZZAARR:: FFEECCHHAA DDEETTAALLLLEE RREEFF.. CCÓÓDDIIGGOO PPAARRCCIIAALL DDEEBBEE HHAABBEERR 1111--ddiicc ------------------------------11------------------------------ BBaannccoo 550000 CCaajjaa 550000 ------------------------------22------------------------------ MMuueebblleess yy EEnnsseerreess 220000
 24. 24. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 2244 EEqquuiippoo CCoommppuuttoo 660000 CCaajjaa 440000 DDttooss.. XX CCoobbrraarr 440000 ------------------------------33------------------------------ CCaajjaa 116600 CCuueennttaass XX CCoobbrraarr 224400 MMeerrccaaddeerrííaa 440000 MMAAYYOORRIIZZAACCIIÓÓNN EEss uunn pprroocceeddiimmiieennttoo ddee ttrraassllaaddoo oo ttrraazzaaddoo ssiisstteemmááttiiccaammeennttee uunn vvaalloorr ddeell ddiiaarriioo hhaacciiaa llaa ccuueennttaa ccoonnttaabbllee oo mmaayyoorr,, rreessppeettaannddoo llaa uubbiiccaacciióónn ddeell ddeebbee yy hhaabbeerr.. TT LLIIBBRROO MMAAYYOORR EEss eell sseegguunnddoo rreeggiissttrroo pprriinncciippaall qquuee nnooss ppeerrmmiittee ccoonnoocceerr eell mmoovviimmiieennttoo yy eell rrooll ddee llaass ccuueennttaass.. Formato: AALLMMAACCÉÉNN NNNN LLIIBBRROO MMAAYYOORR CCUUEENNTTAA CCÓÓDDIIGGOO FFEECCHHAA DDEETTAALLLLEE AASSIIEENNTTOO FFOOLL DDEEBBEE HHAABBEERR SSAALLDDOO REQUISITOS 11.. PPoonneerr ddee uunnaa eenn uunnaa ddee llaass ccuueennttaass ddeell lliibbrroo ddiiaarriioo 22.. AAssiiggnnaarr uunnaa ttaarrjjeettaa ppaarraa ccaaddaa ccuueennttaa 33.. PPoonneerr vvaalloorr eenn llaa rreessppeeccttiivvaa ccoolluummnnaa 44.. OObbtteenncciióónn ddee ssaallddoo SS== DD--HH MAYORIZACION BBAANNCCOOSS CCAAJJAA MMUUEEBBLLEESS YY EENNSSEE.. 550000 116600 550000 220000 440000 EEQQ.. CCOOMMPPUUTTOO CCTTAASS.. XX PPAAGGAARR CCTTAASS.. XX CCOOBBRRAARR 660000 224400 440000 224400 MMEERRCCAADDEERRÍÍAA 440000
 25. 25. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 2255 UNIDAD IV EESSTTAADDOOSS FFIINNAANNCCIIEERROOSS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 11.. PPoorr qquuee mmiiddeenn llaa ssiittuuaacciióónn eeccoonnóómmiiccaa aa)) EEssttaaddoo ddee rreessuullttaaddooss bb)) EEssttaaddoo uuttiilliiddaaddeess rreetteenncciioonneess 22.. LLooss qquuee mmiiddeenn llaa ssiittuuaacciióónn ffiinnaanncciieerraa cc)) EEssttaaddoo ddee ssiittuuaacciióónn ffiinnaanncciieerraa ((bbaallaannccee ggeenneerraall)) dd)) EEssttaaddoo ddee fflluujjoo eeffeeccttiivvoo ee)) EEssttaaddoo ddee eevvaalluuaacciióónn ddeell ppaattrriimmoonniioo EESSTTAADDOO DDEE RREESSUULLTTAADDOOSS EEss uunn iinnffoorrmmee ffiinnaanncciieerroo bbáássiiccoo pprroodduuccttooss ddee ttooddooss llooss ssiisstteemmaass ccoonnttaabblleess yy ccoonnssiissttee eenn llaa pprreesseennttaacciióónn oorrddeennaaddaa yy ddee aaccuueerrddoo ccoonn eell ppllaann ddee ccuueennttaass ddee llooss iinnggrreessooss ppeerrcciibbiiddooss yy ggaannaaddooss yy llooss ggaassttooss eeffeeccttuuaaddooss yy eell rreessuullttaaddoo ffiinnaall ddeell ppeerriiooddoo ddeetteerrmmiinnaaddoo PPeerrcciibbiiddooss  PPeerrcciibbiirr ccoonnttrraattoo INGRESOS GGaannaaddooss  CCrrééddiittooss EESSTTAADDOO DDIINNÁÁMMIICCOO EEffeeccttuuaaddooss  PPaaggaaddooss AAMMOORRTTIIZZAABBLLEE GASTOS DEPRECIABLE IInnccuurrrriiddooss  PPaaggoo ffiinnaall ==UUTTIILLIIDDAADD YY PPÉÉRRDDIIDDAA PPAARRTTEESS QQUUEE IINNTTEEGGRRAANN EELL EESSTTAADDOO DDEE RREESSUULLTTAADDOOSS PPAARRTTEESS:: RRaazzóónn ssoocciiaall EENNCCAABBEEZZAAMMIIEENNTTOO NNoommbbrree ddeell eessttaaddoo FFeecchhaa:: MMoonneeddaa:: UUSS $$ CCUUEERRPPOO LLaass ccuueennttaass ccoonn ssuuss ssaallddooss FFIIRRMMAA GGeerreennttee yy CCoonnttaaddoorr
 26. 26. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 2266 IINNGGRREESSOOSS:: SSeeggúúnn llaa LLOORRTTII,, ssoonn llooss qquuee rreecciibbeenn llooss eeccuuaattoorriiaannooss yy eexxttrraannjjeerrooss ppoorr aaffiilliiaaddooss llaabboorraabblleess,, pprrooffeessiioonnaalleess,, ccoommeerrcciiaalleess,, iinndduussttrriiaalleess,, aaggrrooppeeccuuaarriiooss,, mmiinneerraass ddee sseerrvviicciioo llaass uuttiilliiddaaddeess pprroovveenniieennttee ddee llaa eennaajjeennaacciióónn ddee bbiieenneess,, llooss bbeenneeffiicciiooss,, llaass uuttiilliiddaaddeess qquuee ddiissttrriibbuuyyee eenn llaass ssoocciieeddaaddeess llooss pprroovveenniieenntteess ddee eexxppoorrttaacciioonneess llooss iinntteerreesseess yy ddeemmááss rreennddiimmiieennttooss eeccoonnóómmiiccooss llooss pprroovveenniieenntteess ddee ddoonnaacciióónn.. GASTOS DE OPERACIÓN SSiirrvveenn ppaarraa llaa ggeenneerraacciióónn ddee iinnggrreessooss CLASIFICACIÓN 55..11 GGaassttooss aaddmmiinniissttrraattiivvooss:: RReeaalliizzaaddoo ppoorr llaa aaddmmiinniissttrraacciióónn ppaarraa llaa ooppeerraacciióónn ddeell nneeggoocciioo.. EEjjeemmpplloo sseerrvviicciiooss bbáássiiccooss,, aammoorrttiizzaacciióónn,, ddeepprreecciiaacciióónn.. eettcc.. 55..11 GGaassttooss ddee VVeennttaass:: RReeaalliizzaaddoo ppaarraa iinnggrreessooss ooppeerraattiivvooss.. EEjjeemmpplloo ppuubblliicciiddaadd,, ttrraannssppoorrttee,, ccoommiissiioonneess,, eettcc.. 55..22 GGaassttooss FFiinnaanncciieerrooss:: PPaarraa oobbtteenneerr rreeccuurrssooss ddee tteerrcceerrooss.. EEjjeemmpplloo bbaannccooss.. IInnggrreessooss ((EEmmpprreessaa,, SSeerrvviicciiooss)) ((--)) GGaassttooss AAddmmiinniissttrraattiivvooss ((--)) GGaassttooss ddee VVeennttaass ((--)) GGaassttooss FFiinnaanncciieerrooss == UUttiilliiddaadd oo PPéérrddiiddaa ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN..-- EEss uunn iinnffoorrmmee ffiinnaall aa uunnaa ffeecchhaa ddeetteerrmmiinnaaddaa EEss uunn eessttaaddoo bbáássiiccoo mmeeddiiaannttee eell ccuuaall ssee ppoonnee ddee mmaanniiffiieessttoo eell eessttaaddoo ppaattrriimmoonniiaall yy llaa ssiittuuaacciióónn ffiinnaanncciieerraa aa uunnaa ffeecchhaa ddeetteerrmmiinnaaddaa aaddeemmááss ppooddeemmooss ddeecciirr qquuee eess uunn iinnffoorrmmee ccoonnttaabbllee qquuee nnooss pprreesseennttaa ddee mmaanneerraa oorrddeennaaddaa yy ssiisstteemmááttiiccaa llaass ccuueennttaass ddeell aaccttiivvoo,, ppaassiivvoo yy ppaattrriimmoonniioo.. PPAARRTTEESS:: RRaazzóónn ssoocciiaall EENNCCAABBEEZZAAMMIIEENNTTOO DDooccuummeennttaacciióónn eessttaaddoo FFeecchhaa:: AAccttiivvoo CCUUEERRPPOO PPaassiivvoo PPaattrriimmoonniioo FFIIRRMMAA GGeerreennttee CCoonnttaaddoorr FORMAS DE PRESENTACIÓN aa)) EENN FFOORRMMAA CCUUEENNTTAA:: HHOORRIIZZOONNTTAALL AACCTTIIVVOO PPAASSIIVVOO PPAATTRRIIMMOONNIIOO
 27. 27. CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD BBÁÁSSIICCAA FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS HHUUMMAANNAASS,, CCAARRRREERRAA TTUURRIISSMMOO YY HHOOTTEELLEERRÍÍAA DDrr.. CCééssaarr MMaayyoorrggaa AAbbrriill,, MMgg 2277 bb)) EENN FFOORRMMAA IINNFFOORRMMEE:: VVEERRTTIICCAALL AACCTTIIVVOO PPAASSIIVVOO PPAATTRRIIMMOONNIIOO TTOOTTAALL PPAASSIIVVOO ++ PPAATTRRIIMMOONNIIOO..

×