Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacion Informatica

224 views

Published on

Es una presentación para el primer día de curso.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacion Informatica

 1. 1. <ul>IES EL PUIG </ul><ul>CURS 2011/2012 INFORMÀTICA </ul>
 2. 2. <ul>PAUTES DE CONVIVÈNCIA </ul>
 3. 3. <ul>PAUTES DE CONVIVÈNCIA </ul><ul><li>RESPECTE : companys, profes, materials, TALLER </li></ul><ul><li>Respecte del torn de paraula i de les opinions. </li></ul><ul><li>Cap alumne podrà utilitzar els ordinadors voluntariament. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>El treball personal de cada alumne es revisarà formant part dels criteris de puntuació. </li></ul><ul><li>L'assitència a classe és obligatòria. </li></ul><ul><li>Es valorarà la puntualitat a classe. </li></ul><ul>PAUTES DE CONVIVÈNCIA </ul>
 5. 5. <ul>CRITERIS D’AVALUACIÓ </ul><ul><li>La nota global de cada trimestre es desglossarà en les següents parts: </li></ul><ul><ul><li>70%  Proves objectives ( exàmens ) </li></ul></ul><ul><ul><li>  Classe Genèrica: </li></ul></ul><ul>- Llibreta - Treball diari - Actitud davant la matèria - Comportament a l'aula _ 30%  Actitud </ul>
 6. 6. <ul>CRITERIS D’AVALUACIÓ </ul><ul><li>Es farà mitjana de la nota a partir d'un 3,5 en cadascun dels apartats anteriors. </li></ul><ul><li>Es obligatori portar el material a classe: </li></ul><ul>- llibreta i usb </ul>
 7. 7. <ul>LLIBRETA TECNOLOGIA </ul><ul><li>Primera pàgina dibuixar el logo d’Informàtica
 8. 8. Llibreta es pot compartir amb altra matèria optativa.
 9. 9. Tot el treball ha de quedar reflexat a la llibreta.
 10. 10. La professora revisarà periòdicament la llibreta </li></ul>
 11. 11. <ul>TREBALLS </ul><ul><li>Composició : portada, índex, vocabulari tècnic desconegut, bibliografia i conclusions. </li></ul><ul><li>Haurà de ser adequat al tema sol·licitat i al nivell d'estudis de l'alumne. </li></ul><ul><li>Ha de tenir un mínim de fulls per ser avaluat </li></ul>
 12. 12. <ul>TREBALLS </ul><ul><li>No s'avaluarà cap treball entregat fora de la data establerta. </li></ul><ul><li>Qualificació negativa: treballs copiats d'un compnay/a y treballs obtinguts directament de la informació d'Internet. </li></ul>
 13. 13. <ul>TREBALLS </ul><ul><li>Composició : portada, índex, contingut vocabulari tècnic. </li></ul><ul><li>Marges Tamany (en cm.) </li></ul><ul>Esquerre 3 Dret 2 Superior 2,5 Inferior 2 </ul><ul><li>Com a fonts sols s’admet: Arial, Century Ghotic o Verdana. </li></ul>
 14. 14. <ul>TREBALLS </ul><ul><li>El tamany de la lletra deu ser: </li></ul><ul>10 puntos: el contingut. 12 puntos: títol principal del punt. 11 puntos: títols de los subpunts. </ul><ul><li>La separació entre línies deu ser simple. </li></ul><ul><li>La separación entre párrafos debe ser mayor. </li></ul><ul><li>No han d’apareixer linies en blnac inncecesaries. </li></ul>
 15. 15. <ul>PRESENTACIONS DIAPOSITIVES </ul><ul><li>Totes les presentacions electrónique han de cumplir els següents requisits: </li></ul><ul>- Primera diapositiva : títol del treball. Com subtítol deu apareixer curs, grup y nom de l’alumne. - Segona diapositiva : índex amb els títols de les diapositives restants . </ul>
 16. 16. <ul>BENVINGUTS AL CURS 2011/12 </ul><ul>e </ul>

×