Penggunaan ict dalam p p

642 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
642
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penggunaan ict dalam p p

 1. 1. PENGGUNAAN I CT DALAM P-P
 2. 2. KANDUNGANPENGENALANICT UNTUK PEMBELAJARAN TUTORIALICT UNTUK PEMBELAJARAN (Explotary)ICT SEBAGAI ALAT APLIKASIICT SEBAGAI ALAT KOMUNIKASIPENUTUP
 3. 3. PANDUAN PENGGUNAAN I CT DALAM PENGAJ ARAN DAN PEMBELAJ ARAN Unit 1: Pengenalan 1.1 Objektif Di akhir unit, guru-guru akan dapat: menghuraikan faedah ICT kepada pelajar menerangkan syarat untuk memanfaatkan ICT dalam p-p Menghuraikan bagaimana ICT boleh dimanfaatkan dalam p-p
 4. 4. 1.2 Apakah Maksud Penggunaan I CT Dalam P-P Penggunaan I CT dalam p-p ber maksud menggunakan I CT secar a ber f ikr ah, t er ancang dan ber sesuaian unt uk meningkat kan kecekapan pr oses dan keber kesanan p-p1.3 Apa Tuj uan Dokuman Panduan I ni?Panduan ini ber t uj uan unt uk: Menj elaskan bagaimana I CT dapat digunakan secar a, ber f ikr ah,t er ancang, dan ber seuaian dalam akt ivit i p-p Membant u gur u mer ancang dan melaksana akt ivit i p-p yang mengguna I CT
 5. 5. 1.4 Apa Manf aat I CT Dalam Pembelaj ar an?Penggunaa I CT secar a ber f ikr ah, t er ancang danber sesuaian dengan keper luan dalamPembelaj ar an. Ber upaya meningkat kan kef ahaman dan penguasaan pelaj ar t er hadap pelaj ar an. Member i peluang pembelaj ar an yang sama kepada semua pelaj ar yang pelbagai keupayaan. meningkat kan mot ivasi pelaj ar . Membolehkan pembelaj ar an individu (individualise lear ning) at au pembelaj ar an kendir i.
 6. 6.  Membolehkan pelaj ar mencuba pelbagai eksper ime. Meningkat kan kr eat ivit i dan imaginasi pelaj ar dan member i peluang belaj ar ber kesan. Meningkat kan kemahir an I CT. Membolehkan pelaj ar mengakses maklumat ,mengumpul maklumat . Mengwuj udkan suasana pembelaj ar an yang menyer onokkan.
 7. 7. 1.5 Apa syar at Memanf aat kan I CT Dalam P-PUnt uk memper oleh manf aat mengguna I CTdalam P-P, per kar a-per kar a ber ikut : Penggunaan I CT dalam p-p dir ancang dengan baik. Penggunaan I CT ber sesuaian dengan keper luan kur ikulum dan menyokong pendekat an p-p Ada per kakasan dan per isian yang sesuai yang boleh digunakan dalam akt ivit i pembelaj ar an
 8. 8. 1.6 Per lukah Saya Menj adi PakarKomput er Sebelum Menggunakan Dalam P- PGur u t idak per lu menj adi pakar , cukupsekadar menguasai kemahir an asas I CTyang boleh diper olehi melalui akt vit i kelabkomput er sekolah yang melaksanakanpr ogr am Lit er asi Komput er Kement er ianPendidikan.Ruj uk web ber ikut unt uk hur aian lanj utt ent ang kemahir an I CTht t p:kdp.ppk.kpm.my/ lk-guide.ht m# PERI NGKAT 1
 9. 9. 1.7 Bagaimana Menggunkan I CT Dalam P-P Dalam kont eks penggunaan I CT dalam p-p Pendekat an t er baik ialah apabila penggunaan I CT sesuai dengan kepeluan pelaj ar ,ser t a t er capai obj ekt if yang dit et apkan. Penggunaan I CT dalam p-p dapat dar i dua aspek,iait u aspek pengaj ar an (gur u gunakan I CT) dan aspek pembelaj ar an (pelaj ar guna I CT). Dalam kont eks pembelaj ar an, penggunaa I CT p-p boleh dikat egor i sebagai TUTOR IAL PENER AAN OK AP ASI LIK KOMUNIK ASI
 10. 10. Unit 2: I CT Unt uk Pembelaj ar an Tut or ial Obj ekt if :Di akhir unit , gur u-gur u akan dapat : Mener angkan maksud pembelaj ar an t ut or ial. Mener angkan bagaimana I CT dapat digunakan unt uk pembelaj ar an t ut or ial. Mer ancangkan akt ivit i pembelaj ar an t ut or ial yang menggunakan I CT Melaksanakan akt ivit i pembelaj ar an t ut or ial yang menggunakan I CT.
 11. 11. 2.2 Apa Maksud I CT Unt uk Pembelaj ar an Tut or ial? I CT unt uk pembelaj ar an t ut or ial mer angkumi: Pembelaj ar an ekposit or i (gur u menyampaikan maklumat kepada pelaj ar secar a pasif ) Demont r asi sesuat u f enomena yang dit unj ukkan dan dikawal ur ut an,babaknya oleh sist em. Lat ihan dan lat ih t ubi yang disampai dan dikawal oleh sist em
 12. 12. 2.3 Bagaimana I CT Dgunakan Unt uk Pembelaj ar an Tut or ial? Alat I CT yang selalu digunakan unt uk pembelaj ar an t ut or ial ialah komput er dan per isian pendidikan sama ada yang di simpan dalam bent uk cd-r om,caker a ker as at au laman web. Secar a umum set iap per isian pendidikan t er dir i dar ipada komponen ber ikut : memper sembahkan maklumat membimbing menyediakan/ member i lat ihan menilai pencapaian
 13. 13. Sebelum gur u menggunakan pendekat an ini, per kar a-per kar a ber ikut per lu diber i per t imbangkan:Adakah per isian it u sesuai dengan pelaj ar .Adakah per alat an I CT yang sesuai unt uk pelaksanaan per isian.Ada kemahir an mengendali per alat an I CT.Ada keper luan unt uk menggunakan I CT (ut k.menguasai penget ahuan )
 14. 14. 2.4 Apa Yang Sesuai Sit uasi Unt uk Guna Pendekat an I ni? Penggunaan I CT unt uk pembelaj ar an t ut or ial sesuai digunakan dalam sit uasi ber ikut : Kelas mengandungi pelaj ar r amai dengan kemempuan ber beza. Gur u ber i per hat ian pada sekumpulan pelaj ar dan kumpulan lain menggunakan komput er . Pelaj ar guna komput er j ika gur u t er paksa ‘out st at ion’(p-p ber laku ada / t anpa gur u) Komput er unt uk pemulihan(pelaj ar ber masalah pembelaj ar an) Komput er unt uk akt ivit i pengayaan yang lebih mencabar (pelaj ar cer dik)
 15. 15. 2.5 Apa Kelebihan Mengguna I CT?Dapat mengindividukan pembelaj ar an.Pelaj ar mengikut kemampuan pelaj arMeningkat kan mot ivasi pelaj ar unt ukpelaj arMur id boleh belaj ar t anpa penyeliaanat au penyeliaan gur u secar a minimum.
 16. 16. Unit 3: I CT Unt uk Pembelaj ar an Pener okaan (Explor at or y) Obj ekt ifDi akhir unit ini, gur u-gur u akan dapat :Mener angkan maksudkan pembelaj ar an pener okaan.Mener angkan bagaimana I CT dapat digunakan pembelaj ar an pener okaan.Mer ancangkan akt ivit i pembelaj ar an I CT.Melaksanakan akt ivit i pembelaj ar an pener okaan yang mengaplikasikan I CT.
 17. 17. 3.2 Apakah Maksud I CT Unt uk Pembelaj ar an Pener okaan Penggunaan I CT unt uk pembelaj ar an I CT unt uk pembelaj ar an pener okaan apabila I CT digunakan sebagai medium unt uk: Mencar i dan mengakses maklumat dar ipada CD-ROM, I nt er net , Por t al Maklumat dan sebagainya. Mengalami, mempelaj ar i dan mengkaj i sesuat u f enomena secar a simulasi Melihat demont r asi sesuat u kej adian yang ur ut an babaknya boleh dikawal pelaj ar .
 18. 18. 3.3 Bagaimana I CT Digunakan Unt uk Pembelaj ar an Pener okaan Pendekat an ini ada hubungkait denganpendekat an konst r ukt ivisme yang member i penekanan kepada pemikir an kr it is,penyelesaian masalah dan penget ahuan dibina melalui int er aksi sosial.
 19. 19. CONTOH PEMBELAJ ARAN PENEROKAANPelajar di dalam kelas Geografi, boleh merujuk kepada Word Fact Book dilaman web Central Intelligence Agency (CIA) atau merujuk kepadaensaiklopedia dalam talian seperti Encarta.Simulasi maya pembedahan katak Virtual Frog Disection Kit Version 2.0boleh digunakan di dalam kelas Biologi.Capaian juga boleh dibuat dirumahuntuk tujuan ulangkajiBagi mengatasi masalah kelambatan capaian, guru boleh meminta bantuanguru yang mahir komputer membuat pendua kandungan laman ini kedalam cekera keras tempatan dengan menggunakan perisian pwendua webseperti WinHTTrackSelain daripada mengakses maklumatb terus daripada Internet, guru jugaboleh menggunakan maklumat yagn disimpan dalam cd-rom sepertiensaiklopedia,pangkalan data yang terdapat dipasaran.Guru perlu mengawal masa kerana pembelajaran penerokaan mungknmemakan masa terlalu panjang
 20. 20. 3.4 Apa Syar at Yang Sesuai Unt uk Mengguna Pendekat an I ni? I CT sesuai digunakan unt uk pembelaj ar an pener okaan dalam sit uasi:Pembelaj ar an yang ber bent uk inkuir i penemuan.Pembelaj ar an yang menj ur us kepada penyelesaian masalah kehidupan sebenar .Akt ivit i pembelaj ar an yang ber bent uk simulasi.
 21. 21. 3.5 Apakah Kelebihan Menggunakan I CT Unt uk Pembelaj ar an Pener okaan?Member i peluang kepada pelaj ar menent ukanhaluan dan kemaj uan pembelaj ar an.Mendor ong pelaj ar t er libat secar a lebih akt ifdalam pembelaj ar an.Member i peluang pelaj ar unt uk menanganimasalah sebenar di dalam kelas.Member i peluang kepada gur u mener apkant eor i pembelaj ar an moden seper t ikonst r ukt ivsme,mult iple int elligence dll.
 22. 22. Unit 4: I CT Sebagai Alat Aplikasi Obj ekt if :Di akhir unit ini, gur u-gur u akan dapat : Mener angkan maksud menggunakan I CT sebagai alat aplikasi. Mener angkan bagaimana menggunakan I CT sebagai alat aplikasi. Mer ancangkan akt ivit i p-p mengguna I CT sebagai alat aplikasi. Melaksana akt ivit i p-p yang mengguna I CT sebagai alat aplikasi.
 23. 23. 4.2 Apa maksud I CT Sebagai Alat Aplikasi? ICT dikatakan diguna sebagai alat aplikasi apabila membantu pelajar melaksanakan tugasan pembelajaran,bukan sebagai mekanisme penyaluran maklumat p-p. Contohnya penggunaan perisian aplikasi• umum seperti pemprosesan perkataan oleh pelajar dalam menghasilkan karangan atau• Penggunaan perisian hamparan elektronik• Untuk memplot graf• Perisian aplikasi khusus seperti editor grafik, Computer Aided Design(CAD) dan lain-lain termasuk dalam kategori alat aplikasi yang boleh digunakan untuk membantu pelajar melaksanakan aktiviti pembelajaran
 24. 24. 4.5 Bagaimana Guna I CT Sebagai Alat AplikasiAda guru beranggapan penggunaan ICT dalam konteksdi atas telah dipenuhi apabila pelajarnya menyediakankarangan dengan menggunakan penprosesanperkataan.Penggunaan seperti ini tidak menyokongmana-mana falsafah pendidikan, sebaliknya,komputerdan pemprosesan perkataan hanya diguna seperti mesintaip sahaja.Bagaimanapun, apabila kumpulan pelajarberbincang,mengedit dan mengolah kandungankarangan dengan bantuan pemprosesan perkataan danmempersembahkan hasil karangan ini, barulah bolehdikatakan ICT telah digunakan secara yang bermanfaat.Dengan bantuan aplikasi-aplikasi ini, pelajar akan dapatmemberikan tumpuan melakukan aktiviti pembelajaranyang autentik.ICT adalah alat yang ideal boleh digunakan tugas yangtidak autentik ( untuk mengelas dan menyisih data yangbanyak)
 25. 25. 4.4 Apa Kelebihan Mengguna I CT Sebagai Alat Aplikasi? Pelaj ar boleh member ikan t umpuan kepada melakukan akt ivit i pembelaj ar an yang aut ent ik. Sit uasi ini membukt ikan per sekit ar an sosial t ur ut membant u pembelaj ar an-melalui pembangunan kemahir an kognit if ,met akognit if ,ber t ut ur dan beker j asama. Gur u boleh mengemukakan masalah yang lebih mencabar minda pelaj ar . Pelaj ar dapat meningkat kan kecekapan dan ket epat an hasil pembelaj ar an
 26. 26. Unit 5: I CT Sebagai Alat Pemudah Komunikasi Obj ekt if :Di akhir unit ini, gur u-gur u akan dapat : Mener angkan maksud mengguna I CT sebagai pemudah komunikasi. Mener ang bagaimana I CT dapat diguna sebaga pemudah komunikasi dalam p-p Mer ancang akt ivit i yang menggunakan I CT sebagai pemudah komunikasi dalam p-p Melaksana akt ivit i yang mengguna I CT sebagai pemudah komunikasi dalam p-p
 27. 27. 5.2 Apa Maksud I CT Sebagai Alat Pemudah Komunikasi?I CT digunakan sebagai alat pemudah komunikasiapabila digunakan unt uk membolehkan pelaj ar -gur udapat mener ima dan ber kongsi maklumat yang pelbagaibent uk. Kemaj uan I CT pada har i ini membolehkankomunikasi dilakukan dalam pelbagai mod seper t iber ikut :TeksGr af ikAudioVideo at auKombinasi pelbagai mod
 28. 28. 5.3 Bagaimana Guna I CT Sebagai Alat Komunikasi Dalam P-P? Ter dapat empat t eknik unt uk ber komunikasi melalui I CT, iait u: Teknik Seor ang-Sendir ian Teknik eor ang kepada Seor ang Teknik Seor ang kepada Ramai Teknik Ramia kepada Ramai.
 29. 29. 5.4 Apa Kelebihan Guna I CT Alat Pemudah Komunikasi? Pelaksanaan Pembelaj ar an Kolabor at if / Pembelaj ar an Kooper at if Meningkat kan penglibat an pelaj ar dalam pr oses pembelaj ar an melalui peer gr oup yang ber sif at global. Melibat kan pakar di dalam dan luar negar a dalam pr oses pembelaj ar an. RUJ UK WEB: ht t o:/ / kdp.ppk.kpm.my/ at au ht t p:/ / mer cur y.galaksi.com/ kdp/ .

×