AYUSH awareness | Our Resources | Susari Dam Project

434 views

Published on

सुसरी धरण विरोधी संघर्ष समिती
सुसरी नदीवर नियोजित धरण प्रस्थावित आहे. या धारणा मुळे मौजे रानशेत, आवढाणी, महालक्ष्मी, धानिवरी , दहीगाव, ओसुर, असरविरा, नवनाथ आणि गनेशबाग (रानशेत) येथील आदिवासींच्या जमिनी व वनजमिनीचे सुमारे १००० हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र पाण्याखाली येणार आहे. या धरणातील ५४ दश लक्ष घनमीटर पाणी पाईप लाईन द्वारे वसई, विरार व नवघर माणिकपूर व नालासोपाऱ्याला नेण्यात येणार आहे. या धरणाला आमचा प्रखर विरोध आहे.

Say no to Susari Dam, save tribal community & resources.

http://susari-dharan.blogspot.com/

3 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
3
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

AYUSH awareness | Our Resources | Susari Dam Project

 1. 1. Susari DamSay no & Save our resources & save our communitywww.adiyuva.inAYUSH |Resource Awareness
 2. 2. Say no to Susari Dam & Save our community & resources ु े कारण काहीही असदत .... जर आिदवासी वर अÆ ा होत असेलआपले प± / संघटना बाजूला ठेवून आिदवासी ा नाÂ ाने कý ा आिण लढा ा ! www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 3. 3. Say no to Susari Dam & Save our community & resources मी एकले, ª ÿकÐ े Õ ं त ले ... Ö तं े ª तर ोड . Â ा ÿकÐप साठी काम ेकरणाö ा कमª ाö ा साठी पण ÿा िमक सो ी नाही त.तर री धरण मधे म झे घर,ग Ö ल ंतåरत झ Ð ं तर मल ज म , ±ण, रोµ , ीज, णी तरी िकमानिमळे ल िक नाही ा िव ारांनी मी झोप हरपून बसलो आहे www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 4. 4. Say no to Susari Dam & Save our community & resources िवकास िवकास िवकास...मल ण ह हे क ... म » ग त ण åर र त ण ेण ö १० ªत ५ ी े± ज Öत लोक ं´ होण र हे .... तेÓह णी ई र र मध णण र हतक? www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 5. 5. Say no to Susari Dam & Save our community & resources क Ìहणजे हर क क?ú मीण ग क Ìहणजे क ही क ? े हरा¸ ा ÿÂ क िवकासाला ÿÂ क वळेस आिदवासी े े समाजाने का बिलदान करावे ? www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 6. 6. Say no to Susari Dam & Save our community & resourcesº ं ी Á ¸ ÿकÐ ठी घरे /ग े Ö त कली ज त त ती म ण े े ª ¥म ती¸ घर त क र हत त? क ही मळतÂ ं Á े णी? क ही ळ Â ं¸मल ं ? क ही ÿ मक ध ...मला हे न सटलले कोडे आहे … ु े www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 7. 7. Say no to Susari Dam & Save our community & resources ? www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 8. 8. Say no to Susari Dam & Save our community & resources ? www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 9. 9. Say no to Susari Dam & Save our community & resources द ी कधी कण कडे ह त रत ही... ल र होत ही ... गª रÂ े जी ध åरत हे...पण आता ÿ अिÖतÂवा ा आहे ... www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 10. 10. Say no to Susari Dam & Save our community & resources ण बघतो होत ... ª ÿकÐ , त , ै त , तरण , .. कण ल ण कती फ दहोतो हे जग ज हीर हे ... पण सहन ीलते ा अंत िकती व ª ालणार आजून ? www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 11. 11. Say no to Susari Dam & Save our community & resources द ी ंत ब ल हे कणी ेगळ ªक े .. े वळ आली तर ....... www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 12. 12. Say no to Susari Dam & Save our community & resourcesअि ि±त, गरीब, आहोत Ìहणून का आम े घर / गाव / िपढी ÅवÖत करणार का ? www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 13. 13. Say no to Susari Dam & Save our community & resources क न सटलले कोडे .... ु ेÿÂ क ÿकÐप मÅ े आिदवासी ेसमाजा े नकसान का होते ? ु www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 14. 14. Say no to Susari Dam & Save our community & resources िमýा तझे घर / गाव / िपढी ु े िवÖ ािपत कली आिण सगÑ ा ÿा िमक गरजा पासून दूर ठेवले तर तू का कर ील ? www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 15. 15. Say no to Susari Dam & Save our community & resources मला मािहत आहे, तला वाटते िक मी हरा¸ ा ु िवकासा साठी माझे गाव बदलू नाही कत का ?हो बदलू कतो ना.... पण मा» ा आिण मा» ा गावा¸ ा ÿा िमक गरजा पूणª ेकरÁ ा ी जबाबदारी कोण घणार? www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 16. 16. Say no to Susari Dam & Save our community & resources मी गाव जिमन का जीव पण ा ला त ार आहे दे ा¸ ा िवकासा साठी, पण ु े कणी मला सांगल का मला कणा ा ु िवकास आिण कासा िवकास ते ... www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 17. 17. Say no to Susari Dam & Save our community & resourcesिवकास का ®ीमंतां ा असतो का हो ? ÿÂ क वळेस े ेगरीबाना े गरीबाने करावे ? www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 18. 18. Say no to Susari Dam & Save our community & resourcesमंबई पनगर मÅ े डहाणू पण ते आहे .... ेण ö क ही ु े ª त इ ली लोक ं´ क ही ी े े ल... तर लीजब द री ही क इ ले ै गª क ं ती जत क ोµउ ोग त ण ी ... ई त ल³ गरज ठी डह ण ेब लद दले तर Å ल लेÐ डहाणू ताल³ ातील ु पाणी टं ाई साठी वसईत धरण बांधावे का ? www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 19. 19. Say no to Susari Dam & Save our community & resourcesÖ ािनक ोत जतन करावत हे े ोµ आह.े .. पण जाö ां े े रबाडून आिण Öवत े जतनक न ठेवणे ाला का सांगावे ? www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 20. 20. Say no to Susari Dam & Save our community & resources जेÓहाड ा आÂमी तेने ÿकÐप रािबिवलाजातो िकवा Â ा ा प ोग घेतला जातो... ितत³ ा आÂमी तेने ÿकÐप úाÖ ां ेपनवसªन का कले जात नाही ? ु े www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 21. 21. Say no to Susari Dam & Save our community & resources ? www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 22. 22. Say no to Susari Dam & Save our community & resources www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 23. 23. Say no to Susari Dam & Save our community & resources Öपधाª तांिýक करा ना ?ÿकÐपा ी तांिýक बाजू पण बघा ना ... राजकारण बाजूला ठेवून.... www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 24. 24. Say no to Susari Dam & Save our community & resourcesबाहòले ा कामा ? Ìहणून ेत णानो आपले नते असे िनवडा ेजे समाजा े अिÖतÂव िटकवतील... www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 25. 25. Say no to Susari Dam & Save our community & resourcesहा ÿ क धरण िकवा क हरा ा नाही .े द े ातील अ´ ाआिदवासी समाजा ा आहे www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 26. 26. Say no to Susari Dam & Save our community & resourcesिवकास सगÑ ां ा होणे गरजे े आह,े हरात बसलÐ ां ा पण आिण े े े ड ात बसलÐ ा आिदवासी ा पण www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 27. 27. Say no to Susari Dam & Save our community & resources िनसगाª¸ ा संधान संप°ी वरसगÑ ां ा समान ह³क आहे .. www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 28. 28. Say no to Susari Dam & Save our community & resources िनसगाª े संतलन रा णे िह ु का आिदवासी समाजा ी जबाबदारी नाही ,े सगÑ ां ी जबादारी आहे www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 29. 29. Say no to Susari Dam & Save our community & resources ससरी धारण तÌही बांधल िह, ु ु े वसईतील जनतकडून कौतक ुिमळवाल िह, पण º ां ी नसिगªक संपती रबडलीत Â ां े का ? www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 30. 30. Say no to Susari Dam & Save our community & resourcesधरण, वीजÿकÐप, कोळसा ान, लोह ान,लोहमागª, अरÁ , महामागª .... आण ीन का का ,… कधी आिदवासी समजा ब ल माणूस Ìहणून िव ार करा ना हो www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 31. 31. Say no to Susari Dam & Save our community & resources जरी आÌही ा द े ा े मालक असलोतरी, जाÖत काही नको आÌहाला पण ा द े ा¸ ा घटनने िदलले अिधकार, े े ह³क माळले तरी ूप झाले … www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 32. 32. Say no to Susari Dam & Save our community & resources"आÌही पण ा द े ा े नागåरक आहोत" असे सांगावे लागते Ð ा मालकांना, िह ोकांितका www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 33. 33. Say no to Susari Dam & Save our community & resources ! www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 34. 34. Say no to Susari Dam & Save our community & resources www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 35. 35. Say no to Susari Dam & Save our community & resources ! ! www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 36. 36. Say no to Susari Dam & Save our community & resources वट¸ ा आिदवासी े पूणª पनवªसन झाले े ुआिण आिदवासी पåरसरातील पाÁ ा ी गरज परवून अिधक असलेला साठा जर प ोगात ुआणला जाणार असेल तर मी आनंदाने ससरी ु धरण ÿकÐपा े Öवागत कले असते े www.adiyuva.in AYUSH |Resource Awareness
 37. 37. Declaration :Bringing you to make you aware about Natural resources issue in tribalareas, Please note :1. The VDO, Photographs, news, information, slogans published here aregathered from various sources,2. We will not responsible for any error/wrong information in case of anyother source, please ensure from source of information3. We are not in stand of promoting any organization or any leader4. This is just for creating awareness & for your information5. All rights are remain with the organizer of this programi.e. ( )6. AYUSH may have opinion different than in this VDO

×