Article 14 march on kumari mata at zari jamani

580 views

Published on

Article 14 march on kumari mata at zari jamani
- Rajendra Marhaskole

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
580
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Article 14 march on kumari mata at zari jamani

  1. 1. dksyke vkfnoklhaps dqekjh ekrk] vkfnoklhaps [kksVs tkr izek.ki= b- iz’u--- & jktsnz nk- ejldksYgs- 9422163809- ef.kiwjh efgykauh 2004 lkyh euksjek cykRdkj ?kVusuarj ^bafM;u vkehZ jsi vl* P;kQydklg uXu izn’kZu d:u ^v¶Lik* dk;nk vkf.k Hkkjrh; lSU;kus efgykaoj dsysY;kySafxd vR;kpkjkph ppkZ izlkj ek/;ekauk dj.;kl Hkkx ikMys- fnYyhr iWjkesMhdyphfo|kF;hZuh vlysY;k gksrd: r:.khoj fMlsacj&2012 e/;s >kysY;k cykRdkj izdj.kkusiq:”kh ekufldrk vkf.k L=h;kaojhy vR;kpkjkP;k ppsZyk mHkkj vkyk- fizaV vkf.kbysDVªkfud izlkjek?;ekauh izHkkohi.ks ns’kkP;k dk.;kdksi&;kr ;k vR;kpkjkckcr tu{kksHkr;kj dj.;kr egRokph Hkwfedk ctkoyh- efgyk ef.kiwjh vkfnoklh vlksr dh]egkjk”VªkP;k ;orekG ftYg;krhy >jh tke.khP;k vkfnoklh dksyke] R;kaP;koj gks.kk&;kySafxd vR;kpkjkeqGs vks<oysys nq%[k gs lkj[ksp vlras- frdMs vkiY;k gDdkfo”k;h‘kfeZyk pk: bjkse lkj[;k tkx:d ef.kiwjh efgyk o”kkZuqo”ksZ vUuR;kx d:u vkiY;kekx.;k lkrR;kus ykowu ?kj.;kps /kS;Z nk[korkr] ;kmyV ek= iqjksxkeh Eg.ko.kk&;k of’k{k.kkpk izlkj vkf.k izpkj >kYksY;k egkjk”VªkrY;k >jh tke.khrY;k vusd vkfnoklhdksyke ;qorh rk:.;kP;k macjB;koj vdkyh ekr`Ro fLodk:u vkiY;k vk;q”;kph ekrhdjhr vlY;kps fp= vkgs- pkSOospkGhl vkfnoklh dksyke dqekjh ekrk ;qorhaph ‘kklunjckjh vf/kd`r uksan vlY;kps cksyys tkr vlys] rjh okLrfod vkdMk ikousnksu’ksP;k?kjkr vl.;kph ‘kD;rk vkgs- vkfnoklh cgqy >jh tkeuh rkyqD;krhy ekrktwZuxkokuftdP;k dksyke iksMkr v’kk vusd vYio;hu vkf.k r:.k dksyke vkfnoklh eqyhfrus tUe fnysY;k vkf.k ckikpk vRrkiRrk ulysY;k fdaok Kkr vlwugh fir`Rof>MxkjysY;k ckikP;k ckGkl xksatkjrkuk vkf.k gokyfny gksmu panzeksGh >ksiMhrikG.;kph nksjh gkrh ?ksmu gyorkuk lgt fnlrkr- >kjh tkeuhr lafo/kkukrhylekurspk vf/kdkj] iqjksxkeh dWaMyekpZokY;k efgyk la?kVuk] Hkkjrh; naM fo/kku lafgrk],u-th-vks] vkf.k vgoky Lisf’k;kfyLV yksdkaP;k ukdkoj fVPpwu fuacq fiGqu izLFkkfir^iq<kjysY;kaps* gs lkjs vO;kgri.ks vusd o”kkZiklwu lw: vkgs- xksaM] ij/kku] dksyke ;klkj[;k vkfnoklh tekrh izkeq[;kus okLrO;kl vl.kk&;k>jh tke.kh rkyqD;kr Lokra™;kP;k lgk n’kdkuarj vkfnoklhaph lkekftd] ‘kS{kf.kdizxrhph usedh fLFkrh lkax.kkjs gs okLron’khZ fp= vkgs- vkEgh iztklRrkd ns’kkps ukxfjdvkgksr o jLrs] ik.kh] oht] vkjksX;kP;k lks;h] f’k{k.k gk lafo/kkukus vkEgkyk cgky dsysyk
  2. 2. gDd vkgs] rks vkEgkyk feGkykp ikfgts vls B.kdkowu lkax.kkjk vkf.k ljdkjyk tkcfopkj.kkjk ,dgh vkfnoklh usrk fdaok vkfnoklhapk dSokj vlysyk lkekftd dk;ZdrkZ ;kHkkxkr v|ki iSnk >kyk ukgh- LFkkfud xkoizeq[kkaP;k lkscrhus v’kk dqVawckph ifjfLFkrhtk.kwu ?ksrkuk ljdkj dkgh ns.kkj vkgs v’kh crko.kh d:u R;kaP;k’kh laokn lk/kY;kl rsFkksMs ladkspkus dk gksbZuk cksyrs gksrkr- ekr`Rokckcr dqekjh ekrsP;k vkbZ ofMykadMspkSd’khr R;kaP;kdMwu feG.kkjk FkaM izfrlkn vkf.k ^vkEgkyk dkgh ekfgrh ukgh* gs R;kaps /kDdknk;dmRRkj izkekf.kdi.ks fnysys ‘kaHkj VDds [kjs mRrj vlsy vls okVr ukgh- xHkZ/kkj.ksuarj‘kjhjkr gks.kkjs cny gs dqVwafc;kaP;k lgt y{kkr ;s.k;klkj[ks vlrkr- bFks ek= yknysysvFkok lgerhus Lohdkjysys ekr`Ro gk brdk xaHkhj fo”k; vlrkuk rks brD;k lgtrsusgkrkosxGk d:u nqyZf{kY;k tkrks] Hkfo”;krhy va/kk&;k dksi&;kapk lk/kk fopkjgh ;kfujkxl vkf.k fu”iki vkfnoklh dksyke dqekjh ekrkauh d: u;s o Lor%ykp va/kk&;kxqgsr yksVwu pkpiMr clkos] gs ikgqu eu f[kUUk gksrs- tsOgk ekr`Ro yknY;k xsysyh eqyxhdkghp lkaxk;yk /ktr ukgh] nql&;k {k.kh xkoizeq[kk cjkscj ckgsj iMrkuk rks lgtpcksyqu tkrks] ^lkgsc loyr ?;k;ph ;kaph yk;fdp ukgh] tkm |k] fo”k;Pk ^lkeqfgd*vlY;kus iksjxh dq.kkpa uko ?ksbZy---!* ;k Hkkxkrhy vusd vf’kf{kr vkf.k vkiY;kvf/kdkjkfo”k;h tkx:d ul.kk&;k vkfnoklh dksyke ;qorh g;k iq<kjysY;kaph vkf.k;s.kk&;k euekSth vxarwdkaP;k euksjatukpk] [ksG.;kpk fo”k; cuY;k vkgsr] gkSL;kxoL;kaph ySfxad Hkwd vxnh ekQd njkr Hkkxfo.;kPks lk/ku cuY;k vkgsr- lHkksorkypslkjsp lqK ekuokf/kdkj dk;ZdrsZ] fuoM.kwdh iwjrs gjdrhr ;s.kkjs [kknh/kkjh rqeMhHk: usrs]lkekftd dk;ZdrsZ] yksdizfrfu/kh ;k ckcr vufHkK vkgsr vls let.;kps vftckr dkj.kukgh- R;krp ykftjok.kh ckc gh dh] vkfnoklhaps usr`Ro dj.kk&;k vkfnoklhaP;kla?kVukauh] yksdizfrfu/khauh ;koj ;kiwohZ d/kh jku mBfoysys ,sdhO;kr ukgh- fufLlelektlsok djhr vlY;kpk vko vk.kr ‘kklukdMwu feG.kkjk ^vkfnoklh lsod* iqjLdkjQDr fejo.;klkBh vkf.k dqVwacklg eksQr clizokl dj.;kph lks; Ogkoh Eg.kwu ?ks.kkjsfonHkkZr vkf.k ;orekGkr M>uHkj vlrhy] ek= laosnuf’ky ek.klkps eu lqUu dj.kkjs oloZifjfpr vlysys gs n`”; v|kigh R;kaP;k utjsl iMw u;s dh] R;kph lk/kh ppkZghdq.kh lHkk laesyukrwu d: u;s] ;kps vk’pZ; okVrs- lar lkfgR;kps vH;kld v’khvksG[k vlysys ekth f’k{k.kea=h o fo/kkulHksPks fo|eku milHkkirh izk- olar iqjds >jhpsulys rjh 100 fd-eh- P;k varjkoj vlrkr rs yxrP;k jkGsxko ernkjla?kkrwu vkfnoklhyksdizfrfu/kh vkgsr- HkkSxksfyd vFkkZus izk- iqjds >jh &tke.khP;k ^‘kstkjh*p vkgsr- R;kpHkkxkrhy nqljs ‘kstkjh vkfnoklh tqustk.krs yksdizfrfu/kh fo|eku lkekftd U;k;ea=hf’kokthjko eks?ks vkgsr- >jh tke.kh R;kaP;k ernkj la?kkr vkrk ;sr ulys rjh rs T;k
  3. 3. jktfd; lRrk/kkjh i{kkr vkgsr R;kp dkaxzsl i{kkps okeujko dklkokj gs rsfFkyyksdizfrfu/kh vkgsr- l|k jktfd; fotuoklkr vlsysY;k vH;klw ^jk”Vªoknh* usrkthjktxMdjkaphgh ikoya ;k ikMkaoj vyhdMs oGrkuk fnlr ukghr- ;k lk&;kauhp dksykeiksM gs QDr fuoM.kwdhP;k dkGkr nk:] dksaCkMh vkf.k uksVkaps okVi d:u er lgtfodr ?ks.;kps gDdkps fBdk.k Eg.kwu u ikgrk gh l|kfLFkrh cnyqu ;k dksyke iksMkae/;suO;k mesnhpk mtsM isj.;klkBh y{k ?kky.ks xjtsps vkgs- dsanzkr ;k Hkkxkps izfrfu/khRoHkktips galjkt vfgj djrkr R;kauhgh ;k iz’ukoj y{k dsafnzr dj.;kph xjt vkgs-brjkalg vkfnoklhalkBhgh vlysyk f’k{k.kkpk vf/kdkj vf/kfu;e] eksQr vkf.k lDrhpsizkFkfed f’k{k.k] ek/;kU; Hkkstu ;kstuslg R;kaP;k ^mUUk;uk*lkBh Eg.kwu vlysys cjspdkgh ;k vkfnoklh dksyke dqekjh ekrsP;k eqykaP;k ckcrhr ^xSjykxw* vkgs- izLFkkihrkauh R;kaP;k euksjatukrwu ^cf{kl* fnysyh ghvukSjl eqya bFkY;kvuqnkfur vkJe ‘kkGk vkf.k oLrh’kkGkalkBh gqdeh baVsd vkgsr- ghvkfnoklh eqya f’kd.;klkBh ‘kkGsr fVd.;kis{kk rh xq:th vfrfjDr B: u;sr Eg.kwufVdoyh tkrkr- ‘kkGsr izos’k ?ksrkuk vlysyh tUekckcrP;k nk[kY;kph vV iw.kZ djrkukrks nk[kyk feGfo.;klkBh ifgyk iq<kdkj cgqnk xq:thapkp vlrks vkf.k v’kk izlaxhukasn.khr ^cki nk[kfo.;kps* fnO; rks dls ikj ikMrks] gk tjk Lora= riklkpk fo”k; vkgs-Hk;adj v’kk ,p- vk;- Ogh- lalxkZph fHkrh] fldylsy] O;lukf/kurk] vkjksX;kP;k leL;kvkf.k ;k lkj[;k vuar iz’uklg ,[kknkp vukSjl iksjxk f’kdqu ^fd’kksj ‘kkarkckbZ dkGs*fdaok ^ lat; fyyk Hkalkyh* lkj[ks Lor%ps uko fyfg.;kph fgaer djsy- ;sR;k 2014 yktkxfrd efgyk fnukP;k fufeRrkus L=hHk`z.k gR;k] tsaMj ctsV] L=h vR;kpkjkfo:/n l’kDrdk;nk bR;knhaph vkos’kkus ek/;ekae/kqu jljlhr ppkZ dj.kk&;k iq<kjysY;k efgykla?kVukauh misf{kr vkfnoklh L=h;kaP;k iq<;kr useds dk; nsrk ;sbZy] ;kpk fopkj >jhtke.khr tkmu dj.ks xjtsps vkgs- vkfnoklhapk osxGsi.kk vkf.k laLd`rh fVdfo.;klkBhR;kaP;k rksaMkyk QqVdkG ;kstuk iqlwu rs gksRks R;k fLFkrhrp Bsoys ikfgts vlk naMdp‘kklukus ikMyk dh dk;] v’kh ‘kadk >jh tke.khrhy vkfnoklhaph fLFkrh ikfgY;kojokVrs- ‘kklukus gk fo”k; laonuf’kyrsus gkrkG.ks xjtsps vlwu R;klkBh Bksl vlk d`rh svkjk[kMk izkekf.kd vkf.k vH;klw lektlsohauk] lunh vf/kdk&;kauk lkscr ?ksr uO;kusr;kj d:u ;k iksMkrhy dksyke vkfnoklh efgykauk] eqykauk R;kaps gDd feGowuns.;klkBh] R;kauk vkjksX;kP;k ;ksX; lks;h miyC/k gks.;klkBh] dqekjh ekrkaP;k eqykaP;k ;ksX;laxksi.kklkBh] R;kaps thoueku mapko.;klkBh] R;kaP;k ntsZnkj f’k{k.kklkBh vkf.k v’khizdj.ks rkrMhus Fkkacyh ikfgtsr ;klkBh dk; izfrca/kd mik; ;kstrk ;srhy ;kpkvxzdzek.ks fopkj dj.ks xjtsps vkgs-
  4. 4. vkfnolhauk feG.kk&;k uksdjhfo”k;d loyrh ykV.;klkBh vuqlwfpr tekrhps[kksVs tkr izek.ki= tk.khoiwoZd lknj d:u uksdjh vkf.k inksUUkrh feGfo.kk&;kaphla[;k egkjk”Vªkr yk[kksP;k ?kjkr vkgs- fonHkkZr ;kalac/kh ^dks”Vh* vkf.k ^gyck* oknifjfpr vkgs- dks”Vh] dykj] jktiwr] /kuxj] /kksch] dqaHkkj ;klg brj xSjvkfnoklhtkrhP;k yksdkauh gyck] dekj] /kuxM] /kksck] dekj] Bkdqj] egknso dksGh ;k vuqlwfprtekrhaps izek.ki= feGowu eksB;k izek.kkr jkT; vkf.k dsanzkrhy ‘kklfd; uksd&;kykVY;k vlY;kps tkr iMrkG.khr m?kM >kys vkgs- jkT;kps eq[;ea=h i`Fohjkt pOgk.kkauh2012 P;k ctsV l=kr jkT;krhy 15 twu 1995 iwohZ lsosr nk[ky >kysY;k v’kk 1 yk[k 5gtkj deZpk&;kauk lsoklaj{k.k fnY;kph ekfgrh fo/kheaMGkr fnyh- gk iz’u xsY;k nksu&rhun’kdkaiklwu pfpZyk tkr vlwu ;k vuq”kaxkus dkgh izdj.ks loksZP; U;ky;ki;Zr xsyh-vuqlwfpr tekrhP;k jk[kho izoxkZrwu ^gyck* tekrhpk nkok djhr fefyan dVokjsus‘kklfd; oS|fd; egkfo|ky;kr izos’k feGfoyk- ‘kklu ;k fojks/kkr loksZP;U;k;ky;ki;Zar xsys- egkjk”Vª ‘kklu fo- feyhan dVokjs ;k ;kfpdsr 1985&86 lkyhnk[ky >kysY;k ;kfpdspk loksZP; U;k;ky;kus 28 uksOgscaj 2000 jksth fudky nsr rksxSjvkfnoklh ^dks”Vh* vlwu R;kyk ;kiq<s vuqlwfpr tekrhyk feG.kkjs dks.krsgh ykHk ns;jkg.kkj ukgh] ;k d`rhus ^,d vkfnoklh xjtw eqyxk izos’kkiklwu oafpr jkfgyk*] gs Li”Vdjrkuk] ^he cannot claim to belong to the Scheduled Tribe coveredby the Scheduled Tribes Order. In other words, he cannot take advantageof the Scheduled Tribes Order any further or for any otherconstitutional purpose.’ vls er loksZP; U;k;ky;kus uksanfoys i.k rksi;Zar ik.khQkj eq:u xsys gksrs- rRiwoh egkjk”Vª ‘kklukus 15 twu 1995 yk ‘kklu fu.kZ; tkjhd:u ^dks”Vh* tkrhyk ^fo’ks”k ekxl izoxkZ*r lekfo”V d:u 2 VDds osxGs vkj{k.knsr ts dks”Vh vuqlwfpr tekrhP;k gyck tkr izek.ki=koj uksdjhr ykxys R;kaukinkour vFkok lsokeqDr dj.;kr ;s.kkj ukgh vlk fu.kZ; ?ksryk- feyhan izdj.kkP;kfu.kZ;krhy we make it clear that the admissions and appointments that havebecome final, shall remain unaffected by this judgment. ;k ‘ksoVP;kokD;kpk lks;hpk vFkZ ykor mPp U;k;ky;krhy izyachr vlysY;k ‘ksdMks izdj.kkr dkghU;k;kf/k’kkauh [kksV;k vkfnoklhaph ^dk;n;k*us cktw ?ksr lsoklaj{k.k fnys- gs lkjs ,dkfnolkr ?kMys ukgh rj lwfu;ksftri.ks lw: gksrs- vkfnoklhaph iq<ph f’kdysyh ih<h vkf.kR;kaP;k uksd&;ka] lsosr vlysY;kaph inksUurh ;koj ?kko ?kky.kkjs gs d`R; vH;klw vkfnoklhlsod] usrs] lkekftd dk;ZdrsZ] vkfnoklh vkenkj] ea=h] [kklnkj lkjsp dls m?kM;kMksG;kus eqd c.kwu ikgr gksrs- fefyan izdj.kpk vk/kkj ?ksr 10 o”kkZuarj dsanz ‘kklukP;k dkfeZd ¼Mh-vks-ih-Vh-½foHkkxkus 10 vkWxLV 2010 jksth ,d dk;kZy;hu Kkiu dk<wu lu 2000 Ik;Zr ^gyck* tkrizek.ki=koj dsanz ‘kklukP;k lsosr uksdjh feGfo.kk&;k ^dks”Vh* deZpk&;kauk lsokeqDr udjrk lsoklaj{k.k ns.;kpk fu.kZ; ?ksryk- eqacbZ mPp U;k;ky;kP;k ukxiwj [kaMihBkr Hkkjrh;[kkn; fuxe vkf.k fj>oZ cWdsP;k deZ&;kaP;k ‘ksdMks ;kfpdk vusd o”kkZiklwu izyafcr
  5. 5. gksR;k- v’kk deZpk&;kauk fnyklk ns.;klkBhp 10 vkWxLV 2010 ph tk.khoiwoZd lks;dj.;kr vkyh gksrh gs m?kM vkgs- rh lks; rsOgkps dsnzakrhy dkfeZd ea=h vkf.k jkT;kpsfo|eku eq[;ea=h i`Fohjkt pOgk.k ;kauh d:u fnyh] R;klkBh ukxiwjps dkaxzslps [kklnkjfoykl eqRrseokj ;kauh iq<kdkj ?ksryk- cksxl vkfnoklhuh tkf.koiwoZd [kksV;k ^gyck* tkrizek.ki=kP;k vk/kkjs ykVysY;k gtkjks uksd&;k okpforkuk [k&;k vkfnoklhP;k lkafo/kkfudgDdkps guu gksr vkgs] gtkjks lwf’kf{kr gksrd: vkfnoklh r:.k uksdjhiklwu oafprjkfgys vkgsr] ;kpk lk/kk fopkjgh i`Fohjkt ckckaP;k vkf.k foykl eqRrseokjkaP;k eukr;kosGh vkyk ukgh- dfork lksGads] vuqi csaMs] iznhi vkf.k panzdkar Mkaxs b- loksZP;U;k;ky;kr xsysyh izdj.ks ‘kklukus vkiyh cktw izHkkohi.ks u ekaMY;keqGs vkf.k cktwekaMrk.kk rh vkfnoklhaP;k U;k; gDdklkBh ekaMko;kph vkgs] ;kps lk/ks Hkku ulysyY;kofdykauk ;qDrhoknklkBh mHks dsY;kus Mksdsnq[khph Bjyh vkgsr- 9 vkWxLV 2012 yk loksZP;U;k;ky;krhy dfork lksGadh lac/kh ;kfpdsP;k fudkykuarj mPp U;k;ky;kP;k ukxiwj[kaMihBkr vusd o”kkZiklwu izyafcr vlysY;k ‘ksdMks ;kfpdk] LFkxukns’k izdj.ks,dk,dh U;k- Hkq”k.k xobZ ;kapsiq<s ^;ksxk;ksxkus* ykxY;k- U;k- Hkw”k.k xobZ iwohZ ukxiwjmPp U;k;ky;kr ‘kklukus useysys ofdy gksrs- ^ukxiwj gk;dksVZ ckj :e* e/;s cjsplgdkjh ofdy fe= vlysys U;k- Hkw”k.k xobZ R;kp ukxiwj [kaMihBkr U;k;kf/k’k >kys-gyck@dks”Vh okn’kh lac/khr ‘ksdMks lsok fo”k;d izdj.ks vkDVkscj&uksOgscj 2012 ykfudkyh dk<.;kpk osxGkp fodze R;kaP;kdMwu ^;ksxk;ksxkus*p >kyk vkgs- gk okn vkrkvkfnoklh la?kVukauh vkf.k ‘kklukus iqUgk loksZP; U;k;ky;kr usyk vkgs- vkfnoklhaps vkj{k.k vkf.k cksxl vkfnoklhaP;k iz’ukckcr ‘kklu mnkflu vkgs-vuqlwfpr tekrhlkBh jk[kho vlysyh gtkjks ins v|ki Hkjyh xsyh ukgh- 2001 lkyhykxw dsysyk tkr iMrkG.kh dk;nk QDr ^vkEgh dk;nk ykxw dsyk* gs lkax.;klkBh vkgs-1994 P;k ukxiwjkrhy fgokGh vf/kos’kurhy ekspkZnjE;kuP;k psaxjkpsaxjhr e`r ikoysY;k114 xksokjhaP;k VkGwojps yks.kh xksokjh usR;ka,soth brjkaukp tkLr Hkkoysys fnlrs rs ;klkBhdh ‘kklfd; lsosr xksaMxksokjh Eg.kwu ykxysY;kaP;k vkf.k inksUur >kysY;kaph la[;kvR;Yi cksVkoj ekt.;kbrir vkgs- myV gyck fdapk gyck dks”Vh Eg.kwu jkT; vkf.kdsankr uksdjh dj.kk&;ka ^dks”Vha*ph la[;k yk[kksP;k ?kjkr vktgh vkgs- R;k vuq”kaxkusvkysys 15 twu 1995 vkf.k 30 twu 2004 fuxZfer dj.;kr vkysys ‘kklu fu.kZ; Eg.ktsjktfd; otu vlys dh dk; gksm ‘kdrs] fof’k”Vkauk ^dkn;sf’kj* Qk;nk dlk nsrk ;sm‘kdrks o ‘kklukph lunh ;a=.kk fdrh Hkz”V vlw ‘kdrs] gs lizek.k nk[kowu ns.kkjsmnkgj.k vkgs- ^fo’ks”ks ekxkl izoxkZ* ph fufeZrh d:u Hkfo”;krhy vkfnoklhaP;kvkj{k.kkpk vkf.k inksUukrhpk] fuekZ.k gks.kk&;k fjDr inkapk] ifj.kkekapk mFkM fopkjdjhr fof’k”V tkrhleqgkyk [kq”k dj.;klkBh fnysys 2 VDds vkj{k.k] lsoklaj{k.k gs‘kklukP;k ckSf/nd fnokG[kksjhps mRre mnkgj.k vkgs- vuqlwfpr tekrhP;k ckcrhrvlysY;k lkafo/kkfud vkj{k.kkpk ‘kklukus vxnh dpjk dsyk vkgs- ‘kklukdMs vuqlwfprtekrhP;k izoxkZrhy fofo/k inkP;k vuq’ks”kkckcrpk fuf’pr vkdMk vtwugh miyC/kukgh- vuqlwfpr tekrhP;k izoxkZrwu cksxl tkr izek.ki=kP;k vk/kkjs fdrh deZpkjh
  6. 6. vktrkxk;r ‘kkllfd; lsosr lsokjr vkgsr gk vkdMk tkr iMrkG.kh ckcrP;k fuf’pr/kksj.kkf’kok; mtkxj gksm ‘kdr ukgh vkf.k vls Bksl /kksj.k Bjfo.;kph ‘kklukphbPNk’kDrh ukgh] gs vkti;ZarP;k d`rho:u fl/n gksrs- vkfnoklhaP;k vkj{k.kk lac/kh] tkriMrkG.kh vkf.k vuq”ks’kk laca/kh Hkwfedk 2014 P;k lkoZf=d fuoM.kwdhP;k ik’oZHkwfeoj‘kklukus Bkei.ks Bjfo.ks xjtsps vkgs- vkrk fuoM.kwdhps iM?ke oktw ykxY;kus lrk/kjhjkT;krhy dkaxzsl&jk”Vªoknh vkf.k dsanzkrhy ;qih, e/khy izeq[k o lokZr tqU;k dkaxzsli{kkps xsY;k lgk n’kdkrhy gDdkps ernkj Eg.kwu vksG[kY;k tk.kk&;k nwxZe Hkkxkrhyvkfnoklhauh ^iatk*ph lkFk vktrkxk;r lksMyh ukgh] gk i{kkpk let 2009 P;kyksdlHkk vkf.k fo/kkulHksP;k fuoM.kwdhr yksdizfrfu/kh fuoMwu vkY;kus iDdk >kyk vlykrjh R;kpk Hkzefujkl 2014 P;k fuoMwdhr uDdh gks.;kph fpUg vkfnokalhaP;k dqekjh ekrk]dqiks”k.k] u{kyokn] csjkstxkjh] cksxl tkrh izek.ki=kaph izdj.ks] ljdkjh uksdjhrhyvuq’ks”k vkf.k inksUurhps iz’u b- ;klkj[;k mRRkjksRrj ok<.kk&;k leL;kaeqGs fnlrvkgsr-ukxiwjfnukad 14 ekpZ 2013 jktsanz nk- ejldksYgs]9422163809rdm_1974@yahoo.co.in

×