Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
** hr hr mahadova **              ** ekca Qyaasa AaidvaasaIMcaa ivakasa **         ** EaI saMt gaaD...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aadivasi jamati namaavali Powada

1,575 views

Published on

Tribal integrity massage Written by Jansevak/lokshahir Bhimrao Laxman Thongire
---------
This Song Is Trbute to all Aadivasi tribes... Song contains all 45 tribes listed in ST caste .. Special thnx to Mr. Sambhaji Sarkunde (IAS Trible Commissioner nashik ) Sir who inspired me to write this . other special note is .. each line is containg 18 words .... !! JAY AADIVAASI !! .. BY Lok Shahir Mr. Bhimrao Thongire.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aadivasi jamati namaavali Powada

 1. 1. ** hr hr mahadova ** ** ekca Qyaasa AaidvaasaIMcaa ivakasa ** ** EaI saMt gaaDgaobaabaaMcaI kRpa ** ** naamaavalaI 45 jamaatIMcaI **inasaga- p`aNaI pujak mauLcao, rihvaaSaI kaTk * maairyaa, kaoyaa, BaIna kaoyaa, kalaMgaa, BauTa, baaraoDIyaa *BaaoLo BaabaDo p`amaaiNak, baMQaUnaao rha jaaga$k ** rajasaaona JarI, qaaiTyaa, mauiryaa, Jaroka, mauiDyaa **pMcaocaaLIsa jamaatInaaM, SaaihracaI maanavaMdnaa * naa[-k paoD, rajakaoyaa, parQaI, kucakI maaDIyaa *ivanaivatao baaMQavaaMnaa, Aata “jaya AaidvaasaI” mhNaa **QaR** naagavaMSaI, Bauijayaa, Gyaa eklavyaacaI sat p`orNaa **6**gaIt saMklpnaa sfUtI-caI, EaI sarkuMDo saahobaaMcaI * SaaoQaUna kaZa jaat caaor, Aaplao fayado KaNaar *pMcaocaaLIsa jamaatIMcaI, naamaavalaI AaidvaasaIMcaI ** p`saMgaI ]psaa tlavaar, vaarlaI, iBalla, kvaMr **AaMQa, baoMgaa, barDa, maavacaI, maovaasaI iBalla, baaopcaI * naagaoisayaa, kMQa, iKKar, ivaTaolaIyaa, Qau$, saavar *Baairyaa, Bauiryaa, naagacaI-, ivarhula, gaamaTa, BaOnaa **1** CaoTa maaDIyaa, maanaovaar, sajavaa tIr kamazyaaMnaa **7**ekIcaa kra inaQaa-r, kaoLI mahadova, kaoLI Zaor * samaaja ?Na foDNyaalaa, }za naagaiSayaa, kaoyalaa *DaoMgar kaoLI, malhar, Taokro kaoLI, kaqaaoDI, kaOr ** prjaa, saqavaa, BaaTaolaa, ArrK, Qaaobaa, paomalaa **katkrI, zakUr-zakr, prQaana, BauTI Baar * Qaurvaa, naayaka, KaTaolaa, pToilayaa, saraoTI, Daorlaa *naa[-kDa, Qauilayaa, kmaaMr, kaoTvaailayaa, kaokNaa **2** Kairyaa, dMDamaI saaobatIlaa, ihla maaDIyaa, kukNaa **8**ravaL iBalla vaMicat, kaokNaI,ivarhaor, gaavaIt * caalaI irtI paLa prMpra, kaorku, gaaoMD, kaMdra *saatpuDa sahyaad`It, Qaanaka,QanagaD, gaaoimat ** Agaairyaa, kaoyala, iKKara, kaolaama, BaIla, saavara **vastI dyaaKao-yaat, kaoL, paDvaI, tDvaI jamaat * gaayata, gaayakI, pavara, ekaoPyaacaI gauZI ]Baara *gaaovaarI h%yaakaDaMt, icarDlao baMQaU BaiganaIMnaa **3** kaoMZ, KaMoD, vaaDo Va phara , iBa} naka ]p-yaaMnaa **9**DuMgarI iBalla, Ba~a, QaaoDIyaa, gaTa, gaTTI, totairyaa * laxya janajaagaRtIcao, Aaidma saMskRtI bacaavaacao *ZaolaI, vaLvaI, tlairyaa, hlaptI, baDo maaiDyaa ** Qyaoya savaa-MgaINa ivakasaacao, nyaaya h@k GaTnaocao **qaaoTyaa, dubaLa, gaasaisayaa, paqarI, baaoJaa, BaMgaailayaa * svaPna Da^. baabaasaahobaaMcao, iSavap`BaU, SaahU-fulaoMcao *rajagaaoMD, DuMgarI garaisayaa, kucaa, maaiDyaa maanaa **4** bailadana huta%myaaMcao, maujara ibarsaa-raGaaojaIMnaa **10**baMQaUnaao vha saaxar, baayasana, AaDvaI icaMcaaor * AaidvaasaI naR%ya klaaMcaa, zovaa svaaiBamaana SaaOyaa-caa *vasaavaa, iBalaala, KOrvaar, vasaavao, baDI, AsaUr ** mannaorvaarlau, baavacaa, maaOAasaI, Aaora^p, baamacaa **ArK, maaoGyaa, Qanavar, hlabaa-hlabaI, kvar * Qvaja fDkvaa ekIcaa, naara Da^. gaaro saahobaaMcaakaoyata, BaImaa, ibaMjavaar, AaQaI %yaagaa laajaropNaa **5** ?NaI Saaihr p`jaocaa, iBamarava vaMdI DobaujaIMnaa **11** ek tIr ek kmaana sava- AaidvaasaI samaana (18 AxarI puYp) rcanaakar :janasaovak/laaokSaahIr EaI. iBamarava laxmaNa zaoMigaro (maao.naM.9967835278 ) kO.Da^. gaaoivaMd gaaro smaRtI rajyastrIya AaidvaasaI samaajaBauYaNa purskar p`aPt. AQyaxa :- jayamalhar AaidvaasaI ivakasa saovaa maMDL,( rija.) mau. mauqaaLNao maarKulavaaDI ta. jaunnar ija. puNao.

×