Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manual utilizare opel astra g

54,089 views

Published on

 • Be the first to comment

Manual utilizare opel astra g

 1. 1. AstroClossic OPEL aOPELAstroClossic ,n v NUMAI EURODIESELEN 590 !* Motorul d i6el ol ouiovehiculllu i dldnedvoostr6 o fost creot in conformitqt;cu ultiheLedBcoperiri ge cercet6riidin domeniul outomobilelor ti reprezintd un vdrf ol tehnologiei tl complexitEil din punctde vede.e tehnologic, ol compoiibilit6lii ecologice ti ai economiei. Pentu o ii mentinefu.clionoreoodecvord, motorultebuiesdfunclioneze numoi.u combustibil deinolt6colitoteco€sdcorespunddreglement6rilor eurcpene DIN EN590- EURO DIESEL. copitolul,,Conslmul vezi de comb!stibil,Combustibil, Reolimentore". Utilizore oiuitip de .onbustibil pooie qfectofunqlondr& outovehlc!ului 9i involidogoronliolMonuolde utilizore
 2. 2. Dote spe(ifice ourovehicululuidumneovoost16 Vd ruqdmsd nototioicidotel€oltovehiculului ddmneovoastrdpentu occesoreo molugoord ocestoro v||tor. o pe Acesteinto/motiisunt disponibile codrulcopitolului i. precum pe pldcllo de dennfcqre outovehicltu "Ddtetehnice", I o ui D*-r-l- -- l c"rit"eo f l va".oitot"of M6rimeo .u p6ndla 3 persoone Pheunror Pn.u.ia""o,af-----l F.r6l= l seot.f:] F"Fl=__l sp"t"f] . pn"u,ia"ioruf-----l F.r6f ] sc",.f ] Moed moximd iotdt6 odmild outovehi.ulului I l - mo"opiop,i. o f-------l (cE) outovehicululli 1 | = i""6...""1- l Autovehiculul dumneovostrdOp€tAstro tescopernidome.iu in indlstriei automobiristice, ourovehicur o.est :":i""i:f;"?,:ili"- v6orer6 oc.es tehnorosid ro sorisncor un ri Autovehicuiul d!mn€ovoostrd Opet Asfuoreorezintdsintezoirteligentd I medru/inconjur6tor un ptusdeecononie. intretehnologlo ovonsatd,siguronlo d&sebiid, compotibititoteo 5i cu Acumvd revne rdspund€req o conduceDrevennvautovehicutu de side o osiguro fu.cfiono.eo so ireprosobitb. a.esimonlo de utitizorevd ofer6 roore informoliite necesafen ocesrscop. con5tenn posib,r€re deoccidentdre de rkcur por ffi:i:il::ffi:.*-*-"r rireziunicore rezurto utiizoreo din necorespunzdtoore o Mo.Lo ulde uriiizoreireblie pdsrrorin qltovehiclt: toindemond, in torpedo. Utilizoticuincr€dere ocestmonuot: I Cop.rou 5",r d p-rro? /o o.c a,o D,ezerrorp r it.od rhdiceolob p,o ,oo i-ro.d oo! l, ir r or not , , eoo, r e. r vo vorom orizo cu tehnoloarosofrstr.ord r vo .o oo r:.o..rq t,o rot d o1"- r o, er . . , , , oun"eo. . or . o uper a51o. I l6 . o o r--o d rli,,/ol oLr o, ent L t o n e e. pe, -Monuoillde Ltilzore o fost proje.tot pentru o I cori usor de inle es.Acest simbol sennif i.d:> Co.tinuoJilecilro pe poqtno lrm6roore.tt Aderiscll semnificd: echipomenrcorenu tigureozdin dotareo turu.or outovehiculetor {vo,io.re de hodeie, opruijde mororr,ore mode/e,pftiic;;;;i;;";;;;, il;;"r oprionor,pieseI acceson one,noreop€r). Texfeleevidenijorepe fond solben indicdevenfuotete perico/ede occidentoreeu teziuni. o<€"d i.l(ctiu poo rp cou/o oc.,oer rdri so" pur i. peri o. , |:esp"lore" Posogenr rebuie i.torhoi corespunzdto.. " io;ol56geliegobenede pe i usrroriidesemneoz6 punde de refei.l6 sou indicd o ocliu.e @.e trebuieefectuotd.Sdgelilenegrede pe ilunroii ndicd o €oclie sou o douo ocliune cor€ trebuje efectlqtd.v 6 do,r rdre de dp , rd J , Fr e09 . ob r d r o o on, r oLr o/ . n c , r - u d L T n e o , o o s r , d
 3. 3. 5o.t6 prezentorc-...-..........., -...,,..,.,,.,,.,._. 2 rnsirumentele bord -..-.-......-..--.......... de 24 Cheile, portierele, copoto mototului...,. ,12 S .ounel e, hobi toc| u1....,,., . . . . . . . . . . . 5-.4. . . - . . . . .- . sistemele siguronld .......-...-.-.....-...... de 66 S i nemul i l umi nore de -...,..,,, , . . . . . , . . - .81. . . . . . .. Geomune, tropo.............. - . . . . . , , , , , 85 . , . , _. . . . _, C l i moti zoreo .,,...-.....-....-.. . . . . . , , . . ,90 , , , , . . , . . _ .., Tronsmisio outomotd .............,,.,,.,.,,,.. 104 Sugestii referitoore conducereo lo outovehi cul ul.-.....--..... . . . , . . . , , 110 , , . . . ui .,... Econofr isireocolburontului, protej oreomedi ul ui ...... . . . . . . . . _. __. . . . _- . . 112 consumul colburont, de corburo|tu , reo imentoreo,.,,..,......14 1 gozel e esopoment de ....,... . . , . , . , . 1.16_. . .. Sistemelede osinoreo conducerii..... 120 Fr6nee.,.,...,.................. . - . . . . , , ,124, . . . . . - . . . - ,,., pneuri l e R ol i l eqi ...........-.... , , . , . . . , ,127. . . . . . .... Portbogajul s!perior, troctoreo uneirulote sou remorci ... 131 S t o i u r ip r o c t i c e . . . . . . . . . . . . - . . . . , ,,.,.,,............ 136 O p e l S e r v i c e. . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . ,................... veriticdriletehnice periodice,..,._......171 In94teo outovehiculului .-..............._... 182 D o t e t e h n i c e , , . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . ......,.,,.,,...,.. 188 l n d i c e o l f o b e t i c . . . . . . . . . - . . . . . . . . ...,...,,.......... 21ODeblocoreo copoteiportbogojului: Deblocoreo occesului ?nportbqgoj Regldreo scounelor fot6: dinRotiti cheio spredreopra in pozilie cdnd po.tierele *sunt blocote prin troseti manerul, slisotiscounul, inter;ediul sisremuluide inchidere eliberolim6nerulPentrudeschider€, opdsotibutonul centuolizot6: Nuregloliniciodoid scounul ln tofetului Rotiticheio spre dr€dpto dincolo timpulconducerii Acedose outovehiculului. de pozilio orizontold, pootedeploso modn*ontrclobillo in> Portbogojul- pogino48, Pentru deschidere, opdsoti butonul portierelorl.cuietorile - poglno 42. de sub m6ner, exterior, cheionu >Pozilio<ounuui pogind54- Penttu evltore blocdriiin poote ff <oosd din incuietoore Poziliofontei pentrucheiein butucul - orizonrold hoyonul blocoi ede ti debl@ot prininternedill sistemului inchidere de centrolizotd, - verticold hoyonul esteblocqt permo.enr. >Te ecomondo rodio*-pogino 44, lnchide€ocentrolizot6 pogino.46, sistemul olomd ontitun* pqgino50, de Portbogojul pogino - .18,
 4. 4. Scurtdprezentore Deblocoreq portlerei pferului ti o tutrrorporti€relor{r lndepqrtqii numerele pe chei. de Rotilicheioin incuietooreo portierei Num6rul cheiiestespecifcotin documentele tof.ruluispreporteodin fota ouiovehicululli pe corleloCorPoss:8. o outovehiculului opdsotitosto > sou ti de p€ telecomondd *, jo.re din olioj ulor*: Noiolicodurite Pentru d*chider€, trogetimdne.ul. de ideniifico.e e cheii. o portierelor- > lncuietorile pogino42, Shtehulontidemorcj, sistemu TelecomondorodiorF-pqg no 44, r.fotoinmedrhNuhe.ele codsunt , de Inchider< centrclizotd- poqino 46, speciiicote cortelo Poss respediv in cof ti Sidemulde blcore ontifurt {. - pqgino 46, sistemuld€ qlqrmd ontitu^*-pogino 50, Dispozitivele blocorepenttu sigurontq de Nu pdsiroli.otelo CorPossin outovehicul. copiilor- poginq 42, > intomaiii suplimenioE pog ni e 42,43, Sistemul Ktronic qntidemoroj vezi e repunereo tuncliun€ outovehiculului ii o poginq43. R€gloreoindhlmii pcntiu scoun€le Rmlorcqsuportului lomborolReglor.o lp{ttorului scaunclor dln fotd: scounului fot6 ,i dinRolili rozcto din fotn t+ Aclionotimonetodin portco loterol- Rotili .or€toRegki spdtorul scounului Pentruo oblje Regloli iuportullomborPotnvl.€.inleldo pozili. .onfo.toblld exl.rioord o saounelor sensul dePlos€ o monerel deNu vd sp Jinlt de spdtorin trmpul .esl6ii- Nuv6 spdjintide sPdtor tlmpulrcgldrii in> Poziiorcounului-Pogino s4 54 > Pozilio s.aunului-Posino > Pozilo <ou.ul!i poglno 54 -
 5. 5. Autoutilitor6: lndliimi;t€tierelorpentru Regloreo Regloreooglinzii interioore: Pliered scdunului posogeruui scounele fotd riscouneleloterole din rotili corcoso oglinzii din fdtd * Roulipdrghio pqr€o irferl@rd din Ridicoiimonetod€ deblocdre, plioti lnclinofispreinointepentrudeblocore, o corcosei pe.truo reduce oglinzli efetul sp6torulscounului fixofi-lln pozitie, 9i mentineti pozitieinclinotd resloti in 9i de orbirepe timpde noopte, glisotiscounul spreinointe. indltimeo, eliberoti. Pentru reoducereo scounului pozifia in > Poziliotetiere poqino 55, initiold,slisoti-l pozitiodorit6, in informolii5uplmentore,demontore ddicotimonetode deblocore, feoduc€ti sp6tarul poziliev€rticold. in teiiero ce.trold dln spote * - pqgina 55. > Po2ilioscolnu u posin;54.Fixoreo centurli de siguron!6: Deblo<orescoloonei d€ directie: Reglo.eo volonului {::Troseti uniform centuro din rctroctor, Pentru deblocore, deplosali u;or Oeplosofimoneto in jos, reglotitre€eti-o p€ste umft ti introduceli volonul J rotili cheio in pozitio 1 indltimeo i distonta, deplaioti monetocqto.omo in dispozitivul de fixare o comutotoruiui de contdct in sustfixati volonul Reglolivolonul nunoic6ndqutovehicutulCe.turc nu t€buie sd ie r6sdi6 in nici un noioneoz6ti coldho dedirelie estepunci. Porteodin jurul bozinuiuitrebuiesd * I . Coloon6 dlrccieeliberctd, demulezeconfo.lobiJ- spdtoreles.ounelo nu contoctopriitrcbuiein€linote excesiv (unghiul idind.e de > Sistem€le onboq*-pasino72.€comondoi6te de op.orimotiv 25).Penrru d*uplo.enluio opdsoti o bdonul >Pornirco pogino18. - Sistemul electtunicontideftoroj-posino43.> centu le de egLrrc.ld - poqinile scooteli cheio libldolircldnul- posina19.sisierele oirbog f - pogino 72,poz4io sccunelor pogino54, -
 6. 6. Oglindd interioo16cu octionored Regloreo oglin:ilorexterioor€: oslinzi extedoor€ reglobile etectricr.q outomotd onti-orbire * Rotitjindirectiodoritdprinintermediul Comutator bos.ulont cu potru oozitii rolili corcosooglinzii m6ne.uluidin inte.ior Pe ponoul po.tierei $oferliui Etectul odire doiorotreflectdrii de loruilor > Iniornotiisuplimentore, enerioore oglirzi Aclionoli comlroroful spe srdngo5ousp€ oLtovehiculelor spote o9/indo din in r!- osterice paqino 79, d€oPfo: comutotorulcu potru pozjlii retroviz@re timpulnopliiesteredus pe deploseozd oqlindo coEspunzdtooe, > Inlomotiisuplimentore, oqtinzi erleriere Oglindo esteoclionotd nu pentruredlcere osfedce poginq79, + efectului olbircii cozulincorel de ogli.ziextenmre incdlzite - pogino15. * I contoctulnu pornjt, este I estesel<tot6 rreopto morFrier soumon€to *himbdtorului este in pozilio R, I o fostpornjtd iluminoreo hobitoclului.L t0 ll ( . .-: .a ::ial i--airj.t:::rr:ii-ii!l-r!11!r_13 r: I -::
 7. 7. pogino Pogno Pogi.o ll!minore insirumentedebord .........82 10 Afitoj {3 pentr! ord, dor6, t9 Teecomordd pentru rodiorecepror...23 temPeroturoexterioa16, 20 Comuiotor d€ contoct cu sistem F orur d e ce of6n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8l . de blocoreo volonllui ........ ... ........7 .... Re qlo .efo rui,g .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 s stem! devedficdreq<, 2 Comu toto d € l!mini . . . . . . . . . . . . .....12,A1 r c ol. ul o t o r ud e b o r d *. . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 2l P e d o l dd e o c c ee r o l i e . . . . . ........1 0 , 1 1 1 1 .. 3 Orili.il de ventilotie oterole ... ....-...... Rodlo r e c e p t o r *. . . . . . . . . . . . ....., . . . . . . . . 4 0 22 R e g l o r e o i a n : & . . . . . . . . . . . ........ v ......... 7 93 semna izore direcJe,cloion optic, 12 Anboq p o s o g e r *: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 7. 2 3 P e d o l dd e f r 6 n d . . . . . . . . . . . . ....... r c,1 2 4 1 fozo scurtd gifo zo ungd . . . . . . . . . . . . . . .12 .. Tor pe d o . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 6 4 , 24 P e d o l dd e o n b f e l o j . . . . , . . . .............. 1 ... 1 1 T e mp omo i+ . ....... . .. . . . . . . . . . . . . . .. 122 s nem ! d e c o . d i l o n o r e o o e r u ! i , 25 Comporumentde depo2ito.e, 5 C oxo n................. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 14 Sistem! outomot de condijlonore p o n o ! d e s 9 ! r o n l e . . . . . . . . . ............1 ss 6 nstrlme nte de bo rd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 ... o oer u ! i + . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . ... 90 26 Monetd de debiocore 15 sstemu de recncubreo oerului* . 92 o c o p o t e m o t o r u l u . . . .. . . . ,............. 3 .. 5 7 Sterqdtoore porbriz de gislsten de sp6loreo porbrizuui, s s t em ! d e c o n d i l o n o r e snem de spd ore a foru or;F9l o oer u l u t r . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 2 sstem de spdloreo lneiei f .. .. . .... l4 I nc dz i r e1 u n e 1 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5. 9 ? . . . l6 Przd pentru occesorii co cu loTord e rd E . . . . . . . . . ... . . . .. . . ,. 36 bo Br ic he t d . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . , . . . . . . . . . ... . 6 3 . , . 8 Orf ci d even tilole .er t r dl€. . . . . . . . 93 17 Comportimentdedepo2itore S emn olzorcovorle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . ... 18 s c r ! m i e r 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . ..... 6 3Siltemul conditionore o€rului de o *ll ventiloiio, E rropo * : Sistemul inchidere d. centrqlizotd t ve z ipogiaile 100. 91, de$hidere/coborde, blocore vezipdgino.46. v e z i p o gi nl l eS S Distibuiiooerului, > si5temul d.lnchid€,ecent.olizot,i 1., vezipoginile 100. 91, deb6ore - vezipogino46. sp€ porbrlzt geomurile loterd dln e inchidereridrcoe,tt reuipoginlle88, vezi P ogi no 14.]9 5p€ polbiz, geonu leloteroledin Stergtttoorelede porbriz fofd t 2onoinfeioor6o hobitoclului, Poziliile monetei, 5 Copotomotorului,, Sp.ezono inferiood hobhociului, d vezi pogino 14, vezipagino 53.rii sprezonosuperlooro habitoclului, o O oprii, {F Prosrcmuldeiomd, prn orificii de ventilotie e reglqbile, temporizotd ttergere squ Trqnrmi.io outomot6{., -- Sterqere i sprezonoinfeh@r6 hobitdclului, o outomotdcu senzor plooie* de vezipoglnq106,, sprezonosupeioord hobitoclulli, o prinorificiile ventilolie de reglobie. @ rruso de pim ojltor *, rruso d! p.in ojlrd (perno)E@ incdlzk€olunetel, vez paginl1e 141,142. vezipoginile 92, Dotd,016,info.noiii ref.it@re tA Tiu.shiul de overti2or. {<,6 ooerutuit Si*emqld€recirculorc ld rodiord.ptor *, ezi poglnile , 142. 111 vezipoginlle 101 92, v e z i p o gi no 31. shtemuld. derconditionot O Tosto de o.tivqre pentru dotd { ord,# *, e2i pogitro 92. O Tostelede seloreo doiei ii orei.AUrO Modulqutomottl, Tele.omondo pe volon tr, vezipogino 98. vezipogino23.Eco Fun.tiobore f6d rdcireE ve zipogi. o 100M in.atri-or"o,r"tor*, vezipoginile93.
 8. 8. Ldmpile control de Q rmisiit aenoxe +:, sistemulde iluminore ff sistemebonbog*, v ez p o g i n l e 2 6 , I 1 8 . cohutotorulde lumiii, Pretensionotoorele centuri, de it Presiuneduleiului, vezlpogirlle75. v ez i p o g n o 2 6 . * centurcde sjsurontd*, o rezi pogi.a 24 ,D Foruile de ceotd *, }G v ez i p o g i n e 2 7 , 8 1 . (O) sistemurde fdnorc, 2D Fozoscurid iozo lungd I sistemul omb.eioj, de iD rozolung,n, ezi paglno 24. vez pogi.lle 12, 27, Lompode cedt6spote, d Rdcheomotorului .ontrolotd *0 oi 0+ rompo de ceol6spote, TO Bujiile incondescente *, v e zi pogi ni 13,27. le sistemulelectrcni< motorului, ol Tronsmisio outomotd{r, progrom conduce.e de sponiv6, s) lluminor€o instrumentelor bord, de sjstemulontidemorcj *, Trcnsmi5iooutonotd *, 1D 4 sistemul ;ont.ol ql trqcfiunii de (TC)*, vezipoginile 25,,13, 106,118. @z pogirt)e120,121, A qtooreie ovoie, semnoliu de @ 5kt€mulde fr6norecuontibl;core*, v e zi pogi no 126. l.r Nivelul cofbu.ontului, v e zi pogi ni27,30,136. e dnecti€rcmorcd semnolizore +,l- Cornutotorul lumini: de Pentru€omutoreo intre Cloxon optic: o = oprit fozo scurtnti fozo lungd: Deplosoli mon€to spre volon = Ldmpile d. porcore Fozolung6 = D€Plosoiimoneto € = tD Foro scurt6 sou fozo lungd spreInornle Fozoscu*d . Deplosotimoneto iii lrcsere = Plofoniero sprevolon 0i imping€e Lompode ceo16 spole Prin oclionoreo moneteidincolo punc.Ll de . Forurilede ceold * de €zistenldseqctiveoz6cloionulopt. +O Ap65ore Lompo de contrololboskd rc se oprinde suplime.lore poginile > Informolii - 31, foruri- pogiro 21 c6ndesteoptins bzo lung6 oyenizore5onord Reglor<loruiilor- poqino82 ilumino€oinslrumentelor bord de ;o;ile opinse pemonent* posind81
 9. 9. s€mnolizoreodirectiei: Utilizo.€o tempomotului *r Semnolizotodrele ovode: de moneto ih pozitie de repous Apdsoti tostq de pe monetd Pornne dreoptd = deplosoti mdneto in sus Activore:opdsoJi - Apdsoti.A. Op.ire = Ap&oti/&din nou scurttostoL st6ngo = deplosali moneto in jos Pentruo locilito gdslreo butonului,lomFE De2octivore: qpdsoi *urt tostoO Cdndvolonuiestereodusin poztio iniliol6, rote de.o.lrol intesrotd e oprinde q monetq outomot pozitiq revine in iniliol6.Foc Revenireo viiezo de heG memorord lq pornireocontoc.ului,Doc6 bLro.ul este excepfiemonewele vnore de minore, cumor Vitez6:opdsolircurttosioR, opdsot, lompo de controi oeciotd i schimboEo berziide fiof ic. :F > Tempomotul - pogino122. lumin@26 intemiteni simulton Lo schimborebenzii trofic, de deplosoli cu semnolizot@rele oYorie. de moneto pan6iopuncfulde rezistenl6.Odotd elibe@td, monetovo reveniin pozitiointiol6.Utilizoreo ristcmelor de spdlor. Utililor€o gergdtorului ti o sirtemulul incdlzire lunetd,o forurilort a pobdzuluih dc sodlar. o lunctei r*: lncdlzire oglinzi.xterioor€ :LDcplotoli mon.ta sprevolon Pomirc . AFnsoti @$te€dt@rcle elcctuo h c!e. vor c6t ttergftor . Deplosoli monelo Oprire = Apdsoti @din nouSistemul sp6lare forudlor pootefi de o * lncdlzireo hnetei9io oglinzilor exterioore se Oprire op€tte ln mod outomot d!p6 opdinotivuii{izot numoi cAndforurile oqinse. su.t monetoPentu outo€hiculele cu *.2oi de pl@ie *, tt€.96tot - Deplosdlipdst@li zono szo.ului cuEtd. Spdbre , Dcplasatl moneto > Intomolilsuplimentde poginib92, -> lnfomolii slplhentore - poginib 179, 183, i nentineli-o in poziiio respc€tivd 5terc6tool de luet6 funcliored26 iempoizot Spdloreo 6re lnsolitd > lnforholii supljnentoe - poginile 179,183. l5
 10. 10. Ufilizoreo cloxonului: $tersntoorele porbriz: de 5t€rgdtordutomot Depldrotimoneloin su! cu senzor plooier.c de oi.bogtlr pogi.o 72, > Sidemele O = Oprit D€plosotimonetoin sus -- = ltergeretemporizotd outomot -- Stergdtor pentrurodior{eptofti sistemul cu senzor plooie de Iniotqinmentt- pogi.o 23. outomot6 Senzorulde Stersereo -- p ooie detecteozd contitoteo op6 de pe porbriz de 9iregeozdoutomotsterq6toorele moneto jospentru lhping€Ti in oprne.L E @ Pentru uscoreogeomurilor oburjte setored controlului €l.clronic ol af iioj p.ntru info.motii: climdtizdrii pentru sistetnuloutomot Afi$rco informotiilor referlioore lo Rotiti ;bltoorcle pentru t€mPerdtur6 de conditionore oerului* o ri fluxul de der spredteopto, distribulla Apisdti tolto AUTO, i€mperdt!ro €nenoord, qerului lo poritio W, stobiliti tempercturo doritd prin - .odior<eptor,F t dotd, Sinefi ul de o€r coflditio@t lF intermediul s€lectoruluitototiv - sistemul ve ficorct de Ap6soti in plus butonulq * De*hideli toote o ffciilede ve.iilotie - colculotoruldebod*, inchidei onficiilede !€ntilotie centrore; > Sistemuloltomot de .ondliionore > Afirdjpenrruinfdmolii- pogino31 deschidelioriliciilede v€rflotle lotercle o oerului*- Pogino 97. 9idircclionolifluxul oer 5p€ geomuile de > Portbogojul- pogino 90, sistemuloutomot de condilionorc o o4lui*- pagino 97. :r- :r ri;-.1{rr1,:IEll*tT,q4k-6:ii| rffl
 11. 11. Gozel€ de etapom€nt lunt toxice Gdzeled..eFpohenr conih m6noxid de corb6n,corc es€ enrem de toxic. dor Nlciodot6 inhololiqozele etdpo;e.t, n! de ti nu /6soti niciodotd pomitintFun motorul sPoliu inchis. Evtoli conducerco po.tbogojul cu deschis. In cozcontror, gozele etopomern de pot pitrundein hobitoc u.Trdnsrnisiomonuoldl Tronsmisio outomotdi.Mqryorier: C6ndoutovehicu stolioneo26, uldeplosoli inelul suslo 3 seclndedupd inopdsore pedolei ombreioj de ticuploliin N Pozitioneutrdmorsorier. D - tr€prele1-4,Docdlreoptorespecuvd est€clplotd, nu 3 - =tr€ptel€1-3 2 treptelel ti2oducelimoneto punctul lo neutru, €libercli -giopd&lidin noupedolo ohbrcioj; de 5 = Progrom conducer€ d€ sportivdseedol din nout€opto deYitez6. Pornlinumoi.u moneto schimbdtorulliin pozilo P sou N, pentruselectoreoureiolte pozilii dec6t P pomticonrodul, oclionoli f.onode seryici!tiopdsd! bubnulu de pe Pentruse ectoreo poziliei P5ou R,opdsoti butonulde pe mo.eto khimbdiorului. P. Numoi cdnd oltovehiculul stotioneo26, troqetino inr6i h6no de mdn6 R: Num o < dnd o u t o v e h c u u l s r o i r o n e o 2 6 . > Tronsmisiooutomot6 - pogino i04 Semnole sonore de avetizore I docdc.nturc de siquront6nu estefixatd :F CAndoutovehicllul estepotot li podiero estedeschisd: Sofetului t c6ndcheioesteln cornutoiorulde contact, I c6nd ldmpilede porcare5ou fozo scurt6Elib€roreo {rdn€i de m6nd: Porcoreo outovehiculului:Ridicoti uror l€vierul, A€tionoli ferm fr.&na de mdn6 opriliApdsoti butonul d. deblocore,Cobordti complct levicrul scootetl chelo dln comutotorulcu ocest€o, udmCdl6toriepl6<ut6l" vd d. conioct, blocoti coloono de dhecti€,Conducen ofentie,in mod 4onomic cu Pentrublocore,opdsol tosto sou rotililrecologic, timpul in cdducerii - cheiosp.e dreapto in incuieioore.Penhu evitoll ociivitdtile corc vi potoutovehiculului, octivo.eo sistemulur bl6oc ontifuri !F de rio si5temului olonn6ontifun*, opnsoi de > hfomolii suplim6tore pdqinile 110, - 43, Tele.omondo rcdio*- pogim 44, lrchidereo centrolizotd- pogino 46, skiemll de olom6 ontltun )F- pogino 50. 19
 12. 12. inoint€ de pornire, verificotirI Storeo pnelrilor iipreslu.eoin pneur vezipo gi. e 12 8,2 01I N lveulu e u !l9io ilu deor din comportimentulmotof! u veziI Do.6 toote geomurile,09lnzile, sistemul deilLmin ore i pl6 cu ieedelnm ot r ic ulor e sunt curqte Siin store de tunclionoreI Nu p osoli obiectein ioF unetei.pe ponoulcle bord, in zono ile oclune d onbogur orsou Pe copoc!I Sco u. ee,enlur ie q l i .z e tre b u l e c iio regote corespunzdtor. Pornireo, motor P€ benzin6: Pomireo,motor diesel: T.onsmisio monuoldin punctul neutru, T.onsmisiomonuoldin punctul neutru, cu pedolo de ombreioj opdsotd, cu pedolo de ombreioi op6sotd, Tronsmisio outomotain pozitio P sou N, Tronsmisiooutomotain pozitio P sou N, .u opdsolipedolo de occ€l€rolie, nu opdso!i pedolo de occelerolie rofiticheio in Pozitio lll rol i ti chei oi n pozi l i o l l ; Tlrolio inllioi dicotd vo scddeooltomot cond lompo de cont.ol trdserrstinse, cu cre9lereo lemperorunL moror! u .otiiicheid in pozilio lll ino nte de o repeto pornneo moioru ui, inaintede o repetopor.neomotorulul, reoducelicheloin poziio ai. comutotorul reodu.eliche in pozI o oin comdotoru o d€ contoct, scootefo s i.troduceJ-o din de contoct, dLn scootelio introduceli-o i nou. Dupd oceosto, repetoli proceduro nou.Ddp6oceostorepetol proceduro > S stemule ectronicontidemorol > sistemuelectron oniidemoroj- c pog no 43, nformotii sup imeniore poginile 110, ihformolisupimentore poginie110, 111 r 36. 111, 136 1] S stemu de preincdzne se d.tveozd nLmdi do.6 lemperoiura exte oa.a e*e s.dzuld Recomonddri r€f€riloore lo porcoreo I RotilivolonU pond Lobo.oreo coloonei de dnecle (proteclieontifurt) aintotdeound o(ionol frino de mon6 I Venu otorll de rdc re o motorulurpool€ energic.in coz! Pofcdriiin Po.l6, luncliono iidupb oprireo nolorll! o4ionolilo moimlm fisno de m6na I Nu porcoli outovehicululpe suprotele I in .ozul tronsmsie monudle,cuploti i. inflomob e Tempe.oturo I d cot6 treoplo de vltezd 1 squin mortor er, i. o sisiemuuide evo.uore Poorc couzo cozu cli el outomote :k, odL.eli monero oprindered5uproreler. schimb6torului poz lo P in > nformolii s! pllmenlore pogin e 180,181 I Lo outolehl.ulele c! tron5misie outomot6 *, cheio pooie 115.oos6 nlmoi c6nd moneto schimbdtorului 0116 se in I in.hdereo geomurilort a iroPel* vd recomonddms6 incredl.loli toote lucdrile porteneruui dumneovoostf6Opel, deoorecevd poote furnlzoservlclidecolitot€ tiin conlormitolec! specificolrile > OpelSetuice poqi.o 169. -
 13. 13. sistemul oirbagopel FullSize sistemuloirbos lqterol * Tele.omond6 pentrurodioreceptor* Sistemlloirbog OpelFul/ include s,ze cotevo Anbogul loterol dectonteozd cozut se tn unei coliziuni Funcjiile rodio€cepio.utuifi uljtizdte por prin lqierclefomand o bori€rd inrr. interhediui tostelorde pe vo{on, prer 9i/souposogerti zono por.iereifold Sistemulokbdg fiontol Pentfu respective.Asttel5e€dke consjdercbil iscul Infomofiisuptimeniqre, conslttoti Sistemul onbog frontol vo fi dcrivotin insiruciunile utili2ore eventuolitoteq impoct unli occidentdriibustului co2ulLnui ir impoct de oferente. fronrotarjos, tormand pem6de siguronlo o pentru gofer ti pososerur fot6.Deplosoreo din spe > hJormoiisuplimentorepogino72. - inointeopfetullii o posogeruluidin fold e5teosttelohoriizotd 5i risculoccidenrdriiin zonobustulli$ o coplluiseedu.eL Piesel€ ti occesoriile orisinole Opel P€ntrusisurontodumn€ovoostr6 A.esto o fost un scurtrezumdt vb recomonddmutilizqr& pielor olcelor moiimportont€ Ef<tuoli lo timp ve.ificdrile recomondate pentruprimo tiqccesoriior originoe Opel(Genui.e Ope informotii in f ecore seqiune o ocestuiMonuol dumneovoostrd Portsond Accesodes,) 5io componenrelor cdldto e cu oprobotein mod exPrespentru tipu outovehiculul OpelAstro. de outovehlcul nut de dumneovooetrd del Asigurofi eteduoeo operoJiunilof Acene pie* ou iost iestote in condijii de seryicepentru outovehiculconfom specioe pent u stobiiireofobiitdlil, specilicoliilor din cornetul de edice. s guronlei 5i compctibilltdlii Vd recomonddm sd opelofilo Podeneru R€stulpoginilor o(estuicopitol cu outovehi.ulele Ope . in pofido contind€scdereo c6torvofunctii monitorizdril conUnue pielei,nu puiem o Remedioiidefecfiunilefdrd int6u iere! interesonte dofdred din certiUcoocesteotriblte pentru o te produse, Consultoliun ervice. Vd recomo.d6m sd chior doc6 ocestedou oprobareo unor opeloli lo PorieneruldumneovostrdOpel. outoritdfi relevonte domeniusou o o tor in Doc6 este necesor, intrerupeli c6 6todo. > int r et iner e d p o g n i l e1 7 1 - 1 8 1 . Piesele occesorii origino e Ope t e Restul copitolelorMonuolu lui ii componenrele oprobote destinote conversieisunt disponibiielo Portenerul de utilizore contininformotii dlhneovostrd Ope, core vd poote oteri importonte despreexplootoreo, consulionl6spec olizot6 osupromodificdrio. sisuronto lntrelinereo ti tehnicepermlsegivd poote os guro outovehiculului,precum un si indo oreo corectdo d verselorproduse. 21
 14. 14. lnstrumentele bord de LSmplle de control @) Ldmpilede control$lbmpile morto.descdse in continuore suntprezente doto.eo nu in Descriereo tu.iuror duiovehiculelor, este Lompade controlse ndelo pomireo op volobild pentrutooteversiuniie dotore de Tn conto.tuui doc6fr6node mdn6estefrosd privinloln5trlmentelor bord. de so! doc,inivelulichidului frond/ombreioj de estepreosc6zut. Informofii suPlimentore - ,t rezi wginile 125,177. Pretensionotodr€le de.enturi Docdlompodeconrol seopinde cAnd v e z l pogi ni69,75. e fr6node m6ndnu est€trqsdr opili outovehiculul; intrerup€ti imedioi 4 cdldtorio. Apelotilo un oteiier service. de C.ntqrqde siguronld* vd recomonddh Portenerul Lompode overtizor€ oprinde se {insotitd dumneovostr6 Opel. de un semnol sonor overrizore) de lo porhireo Fitoreo contoctllui: cenilrii de siguronlii vezlpoqlno70, -Utilizoreoofirojuluipentru bord:& Colculotorulde Sistemulde verificore{:informdtii*, Cocu dtoru d€ bord furnizedzddore despre Sistemul v€rf icoremonitorizeozd de niv€t!lTqstele pemon.td de *ersdtorului oltovehicu, core s!nt continuuinregistrote unoro dinte tuide e din cohpqrrimentuls Apelore/Resetore/confirmore tievo dote e e.tronic, motorului,grosimea gqrnituri d scurilor orR Resetore/Confnmore d€ lrdndI ldmpieexterioore lmporto.re, inclusiv cobudle siguronlele ii ocestoro. > Iniormotii mentore pogno 34. supl - I Distonto porcLrsd, r cbnomeiru {.{.umo pentru ofilojul > lnformotii suplimertore pogino 36.
 15. 15. Defecliune lo sistemul ele.tronk ol motorulli sou oltronsmisiei.Sistemu electronicvo comuto pe un prcsrqm de tunclionorein coz de u€e.ld, cohsumulde corblront pooie cre$e li hoievrobilitoieo ouiovehicul!l!i poote ii ofectot6 negotiv - vezi poqino 118. Vd recomond6ms6 opelolilo Portenerul "00 Prein.6llre rF p.ntru motoorele die*l Docd luminedzdintermitentcdndeste pornit Lompo de .ontrol lumineozdpe porcurlll Detucliune lo sGtehul elecironic Sisternllde peincdlzire € ociivezd nlmoi o.ildemorcjt motoru nu moi poote li pornit d temperoiuri exte.ioore<dzute. ,$ Sistlmll de control ol toqiunii (TC)td vezipoginile 120,121. @ Sist muld. franorocu ontiblcore (ABs) * fl) Docdl,rhpo de cont ol lumineotir Rezervo de coburont estescdzutd,indicatorul .iveluuise of6 in zonode rezervd. Lumineoz6 inrermnent Rezevorul de corburont gol. R6limentoliimedjot, este1D semnolizotoorele direclie de rezervorul e golesc6 Nu l6rli niciodotd s6Lompode conftol se opnnde odotd lompo de control lumin.oz6 intermitent doc6 semnqlizotooelede ovorie suntii pe Motoorele ben:in6: olime.toreo funcfiui€. Docdciclulde inremitenli este pootecouzq neuniform6 corburont cu!D ropid:beculunuis€m.ollzotd diEcJie de supruincdlzireo convedotuluicotolitic - veziLdmpode control opri.deodatdcu lazd selung6souin cozuluiillz6rii opuc. cloxonulul s Pmgrome d. 3.himborc o vitezelor Moroo€lediesel: Evocuorco oeruluidin sistemul ollmentorcestedtficil de rcolizqt de controlote .lftfronic ,t p€nltu tEtumisid doc6 re2ervdul s{ qolit complet- vezirddpile d. ceotdspote pogino136, recomonddm V6 PortenerulLohpo de control * oprindeodot6 Lompo de controlse oprinde cdnd.u lompo de ceold spole, prcgronul lponiv de schimbore o vitezelof Semnolizot@Glcde dir<tie p€ntru hformqii supliheniore - ve2ipogino 105. ln coiul troctd.ii unei rslote 50urercrci, lompo de conhol lumineozdinterftitet cu oceoti ireryenf6 co 9i semnolizdt@rele de dneqie. Nu lumineazdintemitent doc6 semnolizored dne<iei pentru remorcd sou ou4onobilll coretro.te26 esledefect6,
 16. 16. Lompode control oprtnde pomireo se lo contoctului. stinge scurftifrpdup6 Se lo pornrcomotorului.Pooteumi.o idermirent ld rc ontidocdhotor!/uiestefiedinte; trebuie,sd stingdlo creFtereo se tu.ofiei Doc6esieop.rnso timouliunclrondri in Unsi-motoru ui poote ftirrreruprd. Acesr rucrupootedeterioro notorutsi/squ bloco 1.Apdsdliombre ojul. 2. Deplosolimoneto schihbdtorului in cozelede etoponent pozilionelrrd,sou,incozu rronsnisei Lompq controlse de opri.dela pornireo Lohpo de control oprinde pornireo F lo oltomote,dePlosoli monero co.toctului. stinge scurttimp Se lo dup6 contoctului. stinge scurt 5e lo timp dupd schimbdtoruluipozilioN. ii 3. Pdr6sllr troficul moi roptdposibit, c6i f616 Dqcdesieoprinsd timoulfundio.6rii in Doc6esteopri.sdin rimoul functiondrii o stdnjenici.culotiooltorolrovehicute. mrd;rui -- rctmrL,i- opriliiiiovehicululqiopriltmotoru/. aoterio oefei[im to slstemut co.tro qtemisiiror ae nu esteinc6r.otd. co2ul In motoorelor pouante.Esie posibilcoimiteepermise resteposibild Candcoitoctul ene opft, ocJionoeo Z 12XE intrerupereo rdcnii pentruemlsi sd fifost depdiiie. Contodoli volonului o fd.elo. n<6i16 o for16 motorului. Apeloli un otelierdeervice. lo ti imediot otelier service un de considerobil morc. hoi v6 recomond6m opeloliloPodenerul sd Vd recomond6m opelotio Porreneru s6 Nu *ooteti cheiodin conioctinoinl€ de siolionoreocompletd outovehicutut, o Doc6lumi.eozdntefmiienirn timoul olifelvolonule pooteblocope f uncJion6ril motoruui: neasteptote. Deieclunece poote.ouzo disrrugereo convertoruluicotoitic,vezipogino 118, Contoctoliimediot otelje. setuic€, u. de Apeloi lo unotelierse&ice. re.omonddm Vd Vd recomonddm opeloliloPortenerul sd Portenerul dumneqvostrdOpet. r) De^umire .omerciotd,vezi pogini€ 190,19jl C6tor de porcu6 porliol Pentruesetore lo zeroi opdtolitono Eetore c6nd contoctll ene pornit 5i ofiPjul contotuluide porc!6 Po4iol esteoctiv. Afitoreq interyolulurfdmosp6n6 ld um6too@ venficoreiehnicd vezi pogino29- Autovehicule @s inreqrotin contorul cu F;iilu ,esrtorc lo zerc,opdsotrbutonul de res€torctimp de opoxihotiv ? secunde cond contoctule5t€pornlt i contorul de porcuE po4ioleste octivst- Comutoliintre ofrrore contoruluide parcu6 po4iolr,ofitoreoorei:Fpin opdso€o penttu *un imp o buionuluide res€torc- Indicdturoliomoiorulu. Indic6 vitezovehiculului. vezi pogjno umdtoare. Zona de ovedizore:lurotio moxirid Contorul cle porcurs odmBibildo mtorului o t6t depd$tdi lnregistreoz6distonlo totol6 porcurs6in peicol de deieriorcreo motorului. C6nd contoctulesteopdt, distqnlo porcu66 poote fi ofitot6 timp de oproximdtiv 15saundep n oposrco s{u.tdo butonllui de etde. |nrrtrn itcL d. bord drndor@o dutovehkululuidumnemos$npotdifeidecele

×