Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011

Italian Entertainment And More
Italian Entertainment And MoreProducer & Organisator

Unieke, duurzame tassen Italian Coffee Handbags zijn handgemaakte tassen (Borse Cucite Artigianalmente), gemaakt van lege, gebruikte zakken van koffiebonen of gemalen koffie. Elk model en exemplaar is daarom uniek en er zitten ook ‘collectors items’ tussen. De tassen en etuis worden lokaal, in Nederland, geproduceerd door vakmensen uit verschillende ateliers en sociale werkplaatsen (waaronder de Haeghe Groep uit Den Haag). Met het aanschaffen van een Italian Coffee Handbag heeft u dus niet alleen een mooie tas of uniek cadeau van gerecycled materiaal, maar u draagt ook bij aan de plaatselijke werkgelegenheid. Bovendien zijn het duurzame en maatschappelijk verantwoorde producten, omdat een groot deel van de Italian Coffee Handbags worden gemaakt van gebruikte koffieboonzakken en van restmateriaal van (Italiaanse) koffiebranders. Lege gebruikte folieverpakkingen worden niet weggegooid, maar vormen de basis voor een nieuw, uniek product. Verpakkingen krijgen ‘een tweede leven’! Kortom: TAStbaar hergebruik met de Italian Coffee Handbags Copyrights: CoffeePro / Ton Rombout

Coffee
           Provakblad voor de koffie- en theebranche3 e j aa rg a n g • s eptem ber 2 0 1 1 • num m e r 4                w w w. c o f f e e pro . nl
                             HAMBURG COFFEE SCENE
                                       Op koffie-safari
                                       door Hamburg

                          MAHLKÖNIG LET OP DE DETAILS
                               Vervaardiging van koffiemolens
                                        in eigen huis

                            KOFFIEPRIJZEN ONDER DRUK
                                  Een blik op de koffieketen

                              HUISKAMER IN DE STAD
                              De Amsterdamse Espressofabriek

                  ASSORTIMENT VAN EEN KOFFIEGIGANT
                                    Welke koffie schenkt
                                    Starbucks eigenlijk?

                             ITALIAN COFFEE HANDBAGS
                                  Ambachtelijke Italiaanse
                                     Koffiehandtassen
Melitta SystemService
                    www.melittasystemservice.nl
The new Melitta® bar-cube
                                 ® Registered trademark of a Melitta Group company.
Koffie en Choco met verse melk en/of topping
VOORWOORD
EN WIJ
                                                                       Terrassen in Spanje zijn zelden niet zonnig.
MET HEN…
Terrasondernemers snakken naar warmer weer
Ondanks het minder mooie – dit is een eufemisme! – weer deze zomer, zijn de terrasprijzen dit jaar
met 3,6% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ik heb het genoegen in de buurt van Amsterdam te
wonen en wil daar nogal eens naar familiebezoek gaan of een bioscoopje, theatertje of muziekvoorstel-
linkje pakken.
A
         msterdam is voor het achtste jaar op rij de duur-   Intussen had Van Spronsen & Partners dat onderzoek gedaan
         ste terrasstad, alhoewel de prijzen hier gelijk    en daar kwamen best wel aardige resultaten uit naar voren. Zo
         zijn aan die van vorig jaar. Een rondje (2 fluit-   zijn de terrasprijzen in de steden over de afgelopen vijf jaar ge-  Op Ischia bij Napels eveneens mooi weer.

         jes, 2 rosé, 2 fris en 2 koffie) kost hier € 21,15.  middeld met 15% toegenomen. De prijzen voor de inkoop van
Nijmegen is net als vorig jaar de goedkoopste terrasstad waar     bijvoorbeeld koffie stegen over diezelfde periode harder met
je voor hetzelfde rondje € 18,20 betaalt. De resultaten komen     19% en de inkoopprijs van een fust bier steeg zelfs met ruim
uit het jaarlijkse terrasonderzoek van Van Spronsen & Part-      23%. De horecaondernemer rekent de forse stijgingen van in-
ners horeca-advies uit Warmond, dat de terrassen van de 21       koopprijzen dus niet volledig door aan zijn gasten. Natuurlijk
grootste steden van Nederland bezocht en overal de prijs van      in de hoop dit te kunnen compenseren door iets meer omzet
hetzelfde rondje inventariseerde.                   te draaien, wat met deze regenachtige zomer nog niet echt is
                                    gelukt.
Over dat weer nog het volgende. Het weer, daar kun je niks
                                                                       De Hamburgse koffiescene leek nogal druilerig.
aan doen. Maar het weerbericht, dat zou je kunnen verbieden,      De marge op koffie is groot, dus je kunt wel iets doen. Boven-
hoewel onze vrije democratie een zekere vrijheid voor wichel-     dien trek je door betere koffie en een betere presentatie op je
roedelopers, koffiedikkijkers en andere speculanten toestaat.     kaart en met een barista meer mensen.
Ik ben niet zo’n weerberichtkijker. Als Erwin Krol slecht weer
voorspelt, pak je badpak en ga op het strand liggen; als Helga     De trends die het onderzoek weergeeft zijn eveneens interes-
van Leur op een zonnige dag rekent, blijf lekker achter de ge-     sant. Rosé, witbier en ice-tea zijn al jaren hardlopers op het ter-
raniums. In de kranten regende het ingezonden brieven van       ras, ook rosébier en prosecco hebben zich de afgelopen jaren
mensen die een barbecue hadden voorbereid, maar op basis        gevestigd als echte terrasdranken. Ice tea-green, Chrystal Clear
van orakel Erwin of Helga toch maar een binnenprogramma        en speciaal bieren als Corona en Sol worden dit jaar ook veel
hadden georganiseerd, en vervolgens was het een werkelijk       genoemd als hardloper op het terras. Dit jaar zal de warme      Zowaar een keer zon bij Brandstof, trendy cafe in Amsterdam.
schitterende dag met een aansluitende zwoele avond gewor-       chocomel wel de grootste hardloper van het terras zijn. Ho-
den. Ik ben benieuwd naar de reacties van horecaonderne-        pelijk brengen de komende weken daar nog verandering in.       Ton Rombout
mers op dit fenomeen.                                                            Hoofdredacteur CoffeePro
                                    Wat betreft de koffie zal de frappuccino – ijskoffie –niet echt    redactie@coffeepro.nl
Maar de opdracht aan de rondjesmakers in Delft en Ham-         hard hebben gelopen. Daar zullen we nog wat meer promotie
burg om nu eens zonovergoten terrassen te fotograferen die       voor moeten maken. De trends op het terras van de toekomst
uitpuilen van de zonaanbidders, mislukte jammerlijk. Soms       vind je al in de supermarkt. Lees de column van Moniek Smit!
moesten we de mensen er met de haren bijslepen om über-        En wat dacht je van de melkomzet in de meeste espressobars
haupt nog iemand op een terras te fotograferen. Ja natuurlijk,     ten opzichte van de koffieomzet? Wat is de marge daarop ei-
Italië, Frankrijk, Spanje, dat is geen kunst, maar ik zei al: ik was  genlijk? Rick Woertman van Espressofabriek vertelt erover.
thuisgebleven.                                                                          coffeepro september | 2011          3
COLOFON


  CoffeePro is hét vakblad voor de
  professionele koffie- en theebranche
  en verschijnt 6x per jaar.


  Abonnementen:
  www.aboland.nl
  tel: 0900-2265263 (0,10 euro p/m)


  Jaargang 3, nummer 4
  September 2011
                                                                                                    14
  CoffeePro is een uitgave van:                                                                                  MAHLKÖNIG
  CoffeePro V.O.F.
                                                                                                   Hamburg
  Weegschaalstraat 3
  5632 CW Eindhoven
  Nederland
                                                                                                               24
  Telefoon: +31 (40) 29 11 440
                                                                                                               ITM
  Fax: +31 (40) 29 11 442                                                                                                Eindhoven
  E-mail: info@coffeepro.nl
  Uitgevers: John ter Meer en Joep van Meurs                                                                           40
                                                                                                KOFFIE WORKSHOP
  CoffeePro op het Internet:
  www.coffeepro.nl
                                                                                                  Siemens

  Redactie:


                                                                                                            44
  Ton Rombout (Hoofdredacteur)
  John ter Meer (Eindredactie)
  Henk Rougoor (Fotografie)
  Lisa Evelyn                                                                                               WELKE KOFFIE?
  Maarten van der Jagt                                                                                            Starbucks
  E-mail: redactie@coffeepro.nl


  Medewerkers redactie:
  Moniek Smit
  Annemarie Tiemes
  Richard Schukkink
  Jennie Ketelaars
  Sonja Angerer


  Advertenties en abonnementen:
  Telefoon:    +31(0)40-29 11 441                                    Coffee
          +31(0)40-29 11 440                                    Provakblad voor de koffie- en theebranche                                              3 e ja a r ga ng • s e pte mbe r 2011 • numme r 4                www.coffeep ro.n l
  E-mail:     adverteren@coffeepro.nl
                                       SWISS MADE
                                                                         Hamburg Coffee SCene
                                                                                  Op koffie-safari
                                                                                   door Hamburg

                                                                      maHlkönig let op de detailS
                                                                           Vervaardiging van koffiemolens
                                                                                    in eigen huis

                                                                        koffieprijzen onder druk

  Vormgeving:
                                                                             Een blik op de koffieketen

                                                                          HuiSkamer in de Stad
                                                                          De Amsterdamse Espressofabriek  www.regelrecht.eu (Eric Rooijakkers)                                          aSSortiment van een koffiegigant
                                                                                Welke koffie schenkt
                                                                                Starbucks eigenlijk?

                                                                        italian Coffee HandbagS
                                                                              Ambachtelijke Italiaanse
                                                                                Koffiehandtassen
                                             Foto’s omslagpagina: Maarten van der Jagt, bij Mahlkönig en bij Hopper.
  Druk:
  Offset Print BV, Valkenswaard                             INHOUDSOPGAVE

                                             Intro                                                          3  Hamburg Coffee Scene              32
                                             Journaal                                                        6  Blind proevend onderuit             35
                                             Ambachtelijke Italiaanse Koffiehandtassen –                                       13  Koffietrendwatching               36
                                             Mahlkönig let op de details                                               14  De Chemex                    37
  © Publimore Media B.V. 2011
  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden             Koffieprijzen onder druk                                                16  NewTree chocolade komt met verrassende smaken  38
  verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
  of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektro-         CasaBarista stippelt de route uit                                            18  Aan de bar met Nicole de Zeeuw         39
  nisch, mechanisch, door fotokopie, opname, of enige andere manier,
  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.            De Amsterdamse Espressofabriek                                             20  Siemens Koffie Workshop en meer         40
  Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze
  en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en            Koffiereisgids door een wereldstad                                           22  Single Estate Coffee              42
  auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid
  van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen            Hoogwaardige koffieapparatuur                                              24  Welke koffie schenkt Starbucks eigenlijk?    44
  enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die het
  gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op          Koffierondje Delft                                                   28  Starbucks herboren               46
  bedoelde informatie. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkom-
  sten van Publimore Media B.V. zijn van toepassing de voorwaarden die
  zijn gedeponeerd ter Kamer van Koophandel in Eindhoven.
4     coffeepro september | 2011
Animo
Anytime


AnimO intrODuCEErt DE niEuwE OptiBean
Animo heeft een nieuwe invulling gegeven aan het begrip Bean-to-Cup. Het resultaat: de
OptiBean. Een machine met smaak. Onderscheidend in design, hoogwaardig in techniek.
Voor de beste koffie die u maar kan schenken. Elk kopje versgezet met een heerlijk crème-
laagje. De basis voor vele koffievariaties. Eenvoudig te bedienen, makkelijk te onderhouden.
Van roestvrij staal, dus duurzaam. De OptiBean van Animo. De nieuwe standaard in Bean-to-Cup.
Kijk op www.optibean.nl voor een korte kennismaking. Ervaar zelf: there has never bean a
better cup...
www.animo.eu
Premium coffee makers & beverage equipment
COLUMN
    JOURNAAL
                                                   Segafredo op North Sea Jazz Festival
  Licor 43 Introduceert Pura Fiesta                                Segafredo was dit jaar koffieleverancier van het North Sea Jazz
  Licor 43 introduceerde deze zomer Pura Fiesta, een geheel                    Festival dat in juni plaatsvond in Ahoy Rotterdam. Gedurende dit
  verzorgde avond met de Spaanse artiest Xandro Leima en de                    vooraanstaande jazz festival konden de ruim 79.000 bezoekers ge-
  internationaal bekende DJ Cuzco, die horecaondernemers                      nieten van gevarieerde muziekklanken en de Italiaanse smaak van
  konden boeken. Een Pura Fiesta staat garant voor ‘een avond                   Segafredo koffie. Bij de diverse koffiebars en horeca-outlets op het
  vol swingende Spaanse passie’. Li-                                festival kon men Segafredo koffie bestellen. Sinds 2009 is Segaf-
  cor 43 gaf twintig horecaonderne-                                redo steeds vaker aanwezig op evenementen door samenwerking
  mers de mogelijkheid om een ge-                                 met organiserende partijen, of door de inzet van Segafredo’s mo-
  sponsorde Pura Fiesta te boeken                                 biele espressobar.
  en haar gasten een onvergetelijke                                Info: www.tiktak-segafredo.nl
  avond te bezorgen.


  Info: www.Licor43.nl.
   Hillewaert BvBa verkoopt Franke Coffee systemen in
   Nederland en België
   Sinds eind januari is Hillewaert BvBa ook verantwoordelijk voor de
   verkoop van Franke koffiemachines in Nederland. Het bedrijf startte
   al in 1994 met Bremer Koffiesystemen, een fabriek die in 2002 door
   Franke werd overgenomen. Nadien bewoog Hillewaert zich dien-
   tengevolge met Franke in de Belgische markt. Dit jaar is de verkoop
   en service van Franke Coffee systemen uitgebreid naar Nederland.
   Aan Tapwacht is onlangs de volledige service daarvan uitbesteed.       Jasili Bloomingteas onder de vlag van Koffiebranderij Mocca d’Or
   De Technische Dienst van Franke Coffee Systems is door Tapwacht       Vanaf heden is Jasili Bloomingteas onderdeel van Mocca d’Or. Hiermee maakt Moc-
   overgenomen, waardoor Tapwacht nu beschikt over alle kennis van       ca d’Or een kwaliteitsslag in haar theeconcept voor horeca en detaillisten. Jasili Bloo-
   technieken van Franke-apparatuur. Tapwacht heeft in Nederland        mingteas, dat met de vakprijzen Horecava Innovation Award en Columbus Trofee
   landelijke dekking voor de Franke koffiemachines.              bekroond is, staat voor kwaliteit en innovatie. Kenmerkend voor de Jasili Blooming-
   Volgens Kris Hillewaert, directeur van Hillewaert BvBa, is er met      teas zijn de handgebonden theeën, vervaardigd uit natuurlijke ingrediënten en ge-
   de verkoop van Franke Systemen door Hillewaert en de service van       plukt in China’s hoogwaardige theetuinen. De bloomingtea ontluikt in de theepot
   deze machines door Tapwacht in Nederland nu ‘een optimale situatie      zodra deze in aanraking komt met heet water. “Een zinderend schouwspel
   voor aanschaf van deze systemen’ ontstaan.                  dat uw zintuigen prikkelt”, aldus de leverancier. Jasili Bloomingteas is
   Info: info@bremer.be                             uitermate geschikt voor horeca en detaillisten. De thee is boven-
                                          dien een ware eyecatcher qua verpakking.
                bremer                       Info: www.moccador.com
                 
                                        
                               
                    
                    
6    september | 2011
JOURNAAL
Nieuwe koffiemerk Vava Coffee verkrijgbaar bij Smaakhuis in Lisse                  Chocolade kunstwerk eyecatcher op Schiphol
Vanaf dit moment is Vava Coffee verkrijgbaar bij Smaakhuis in Lisse, als eerste in Neder-      Breng de beste patissier van Nederland, Jeroen Goossens,
land. Vava Coffee is een klein en zelfstandig bedrijf gericht op de                 en horeca-exploitant HMSHost, onder andere bekend van
verkoop van Keniaanse Arabica koffie. De koffie wordt na bestel-                   Café Chocolat, samen en de mooiste creaties ontstaan.
ling pas gebrand vanwege het behoud van aroma en smaakbeleving.                   Goossens heeft een unieke blikvanger gecreëerd voor het
Vava Coffee betaalt een eerlijke, Fairtrade prijs aan de boeren. Op                 verleidelijke Café Chocolat, achter de paspoortcontrole in
het moment van inkoop doneert het 5% van de opbrengst aan Vava                    Lounge 1 van Amsterdam Airport Schiphol. De menshoge
Foundation, wat besteed wordt aan scholing voor de kinderen van                   sculptuur heet ‘Friendship Flies the World’ en combineert
de koffieboeren. Info: www.vavacoffee.com                              de internationale werelden van Schiphol en Fokker met de
                                                   pure verleiding van chocolade. Later in de zomer ontwerpt
                                                   de toppatissier speciaal voor Café Chocolat nog een afge-
                                                   leide van het kunstwerk. Dan kunnen passagiers een stukje
                                                   ‘Friendship Flies the World’ voor zichzelf
                                                   of een ander kopen en meespinnen aan
 Italini Gelato lanceert ambachtelijk Italiaans ijs shop in shop                   het wereldwijde web van vriendschap.
 concept                                               Info: www.hmsc.nl/t2bcms/chocolat.php
 Verkoop van ambachtelijk Italiaans schepijs kan een mooie toevoe-
 ging zijn op het assortiment van veel ondernemers die het met de zo-
 merse dagen wat rustiger hebben of die gewoonweg meer omzet wil-
 len draaien in hun bedrijf. Echter, de hoge prijs die het aanschaffen                Carmen koffie introduceert de Schaerer Coffee Joy
 van een vitrine met zich meebrengt houdt ondernemers vaak tegen.                  Nieuw in het assortiment van Carmen koffie is de Coffee Joy
 Italini Gelato speelt hier op in door hun shop in shop concept aan te                van het Zwitserse merk Schaerer. Deze volautomatische One
 bieden. De investering die de ondernemer doet om het concept aan                  Touch Espresso Cappuccino machine is slechts 30,5 cm breed
 te schaffen wordt meteen weer terugverdiend in ijs, stelt het bedrijf.               en is hiermee de kleinste in zijn soort. Het touch panel geeft
 Het concept bestaat uit een 16-baks schepijsvitrine met geforceerde                 met één druk op de knop de keuze uit 6 verschillende dran-
 koeling inclusief lepelspoelbak, een achterkast en verkooppresenta-                 ken, zoals espresso, café crème, cappuccino of latte macchiato.
 tie bord die naar eigen wens kan worden ingevuld. Om het concept                  Daarnaast kunnen warme melk, melkschuim en heet water
 te plaatsen is slechts een 5 m² vloeroppervlakte nodig in de winkel.                worden afgegeven. Met de ´barista-knop´ kan de sterkte van
 Buiten het shop in shop concept levert Italini Gelato uiteraard haar                de koffie worden bepaald. De machine zal op de markt worden
 ambachtelijk Italiaans schepijs aan ijs-                              gebracht door Espresso Service Dienst B.V. die gelieerd is aan
 salons en horeca door heel Nederland.                                Carmen.
 Info: www.italinigelato.nl                                     Info: www.espressoservicedienst.nl
 First Tea op beurs Las Vegas
 World Tea Expo Las Vegas was ook dit jaar (24 - 26 juni) het middelpunt van de thee industrie. Dit was dan ook
 het moment voor Original First Tea om juist daar hun nieuwe BasicLine te lanceren. Wederom biologische thee
 in een eigentijds jasje. Met 11 internationale smaken waarvan 4 Cafeine vrij is het een complete lijn ontwikkeld
 voor diverse marktdoeleinden als: buffet, catering, bedrijfskantine, retail winkels en supermarkten. Ook de Ba-
 sicLine presenteert zich met verschillende maten theekisten en glaswerk als een eigentijds en compleet concept.
 Voorzien van het biologische keurmerk Skal en tevens het Eko keurmerk.
 Info: www.original-firsttea.nl
DiGusti breidt assortiment uit met Cantuccini
Als leverancier van ambachtelijke Italiaanse delicatessen levert DiGusti exclusief een nieuw assortiment cantuccini.
Er zijn vier verschillende smaken: hazelnoot/chocolade, hazelnoot/cranberry, chocolade/cranberry en amandel/si-
naasappel/witte chocolade. Wie niet kiezen kan, proeft ze gewoon allemaal tegelijk. Dat kan nu heel voordelig, want
in plaats van € 17,- betaalt u tijdelijk slechts € 12,- voor vier verpakkingen van 150 gram cantuccini; van iedere smaak
één. De verkoop vindt plaats via de betere delicatessenwinkels en DiGusti is nog op zoek naar meer verkooppunten.
Meer info: www.digusti.com.


                                                                    coffeepro september | 2011


                                                                                    7
Vers gezet
                    Verse  filterkoffie,  met  zorg  gezet  door  de
                    betrouwbare apparatuur van Bravilor Bonamat!
                    Al meer dan zestig jaar toonaangevend op het
                    gebied van snelfilterapparatuur. De verschillende
                    modellen, grotendeels vervaardigd uit hoogwaardig
                    rvs, bieden elk met hun specifieke eigenschappen
                    de mogelijkheid om op elke locatie snel en
                    eenvoudig heerlijke koffie te zetten. Gezet in
                    glazen kannen of airpotten, de koffie is altijd
                    van een perfecte kwaliteit! Deze apparatuur biedt
                    de gebruiker naast een eigentijds design een
                    uitstekende in-cup kwaliteit en veel gebruiksgemak.
 Bravilor Bonamat B.V.
 Postbus 188
 1700 AD Heerhugowaard
 Nederland                      www.bravilor.com

 Tel:  (072) 57 51 751
 Fax: (072) 57 51 758                     We r e l d w i j d d e s m a a k v a n k w a l i t e i t
 E-mail: sales@bravilor.com111701071_Bravilor_adv_220x150.indd 1                                                13-09-10 15:11
                                                         MOCCAMASTER
                                                             SINCE 1964
     Welkom in de wereld
     van de beste filterkoffie
     Technivorm is al jaren gespecialiseerd in het maken van koffiezetapparaten.

     Onze Moccamaster producten worden allemaal met de hand gemaakt en

     individueel getest. Het is de persoonlijke noot die onze producten uniek maakt.     Moccamaster voor de perfecte koffiesmaak.     www.moccamaster.nl                            info@moccamaster.eu         T 0488 483817
JOURNAAL
  HMSHost Schiphol heeft primeur: fairtrade koffie van Tiktak / Segafredo
  Vanaf 1 juli zijn HMSHost locaties op Schiphol overgestapt op de Fairtrade koffie van Tiktak / Segafredo. De Fair-
  trade variant van Segafredo Zanetti wordt gebrand onder het label Tiktak en draagt het Max Havelaar Keurmerk.
  Segafredo Zanetti is al enige tijd één van de vaste koffiepartners van HMSHost Schiphol en komt nu met een spe-
  ciale fairtrade mélange. De primeur: als eerste in Nederland stapt HMSHost Schiphol van de Segafredo A-Café
  mélange over op de Tiktak Fairtrade Duet 100% Arabica mélange. Hierna volgen ook 22 andere HMSHost locaties
  op Schiphol dit voorbeeld en kunnen reizigers voortaan genieten van eerlijke Italiaanse koffie.
  Info: www.tiktak-segafredo.nl
 Simon Lévelt bouwt koffiefabriek in Oeganda                          First Tea in de supermarkt
 In Bugisu, gelegen in oost Oeganda, verbouwen 4.000                      Vanaf nu is het biologische theemerk First Tea ook in de schappen van
 kleine boeren biologische arabica koffie onder de naam Sipi                  verschillende Nederlandse supermarkten te vinden. Door de scherpe
 Falls. De koffieboeren verwerken zelf hun koffie, wat geen                   prijs van de nieuwe theelijn BasicLine beantwoordt First Tea hiermee aan
 constante kwaliteit geeft. Vandaar dat Simon Lévelt en het                   de groeiende vraag naar betaalbare biologische thee.
 koffie-exportbedrijf Kawacom besloten hebben om geza-                     Na de biologische supermarkt EKOPLAZA volgen er nu ook een aantal
 menlijk te investeren in een centrale fabriek, nieuw en uniek                 Coop-vestigingen die de smaak van First Tea te pakken hebben. De
 voor Oeganda. Naast de bouw van de fabriek worden de                      BasicLine is voorzien van de biologische keurmerken Skal en Eko.
 boeren ook getraind in de juiste plukmethode. Dit samen                    Info: www.original-firsttea.nl
 zal een enorme verbetering van de kwaliteit tot gevolg heb-
 ben. En voor een betere kwaliteit ontvangt de koffieboer een
 betere prijs. Verder worden nog eens 2.000 boeren opgeleid
 en begeleid bij de overgang naar biologische koffieteelt. De
 bouw van de fabriek en de training van de
 biologische koffieboeren heeft ruim twee jaar
 geduurd en is in 2010 voltooid.


                                        Van Geelen en easyFairs bundelen krachten, ook voor Vakbeurs Horeca
                                        Johan Seijbel, General Manager van Van Geelen Standinrichtingen en Cornelien Baij-
                                        ens, Managing Director van easyFairs tekenden onlangs het contract waarbij Van Gee-
                                        len de nieuwe partner wordt voor alle Nederlandse vakbeurzen van easyFairs. Van Gee-
                                        len wordt hierbij exclusief leverancier van meubelen en tapijt. Zo ook voor de vakbeurs
                                        HORECA die plaats vindt op 7 & 8 november 2011 in de Autotron Rosmalen, die zorgt
                                        voor verbinding van vraag en aanbod binnen de Brabantse horeca sector.
                                        Info: www.easyfairs.com/horeca-nl


                 Grand Café Formule Wonder’s
                 breidt uit met locatie Heer-
                hugowaard
              Aan het Coolplein in Heerhugowaard is
           eind juni de vierde en met 200 zitplaatsen de
grootste, Wonder’s geopend. Wonder’s is de moderne variant op het
grand café, waar bezoekers vanaf de vroege ochtend tot in de late
avond terecht kunnen. De zaak is eigendom van ervaren horecaon-
dernemers, die tevens eigenaar zijn van Wonder’s Bergen, Egmond
en Zaandam. Voor ontwerp en realisatie van het opvallende inte-
rieur over twee etages, werd ontwerpbureau E.S.T.I.D.A ingescha-
keld, dat tevens verantwoordelijk is voor de interieurs van de drie
eerdere Wonder’s vestigingen. Foto: Evelien van den Bogaert.
Info: www.estida.nl
                                                                      coffeepro september | 2011   9
JOURNAAL
    Paal 10 in Ouddorp heeft het beste terras van Nederland                           Bristot Speciale krijgt koffietrofee ‘Beste kopje koffie van
    Strandpaviljoen Paal 10 in het Zuid-Hollandse Ouddorp heeft het beste terras van Nederland.         Veenendaal 2011’
    Dat werd onlangs bekendgemaakt tijdens de vierde Misset Horeca Terras Top 100, powered by          Voor het lekkerste kopje koffie van Veenendaal moet je kennelijk bij
    Lipton Ice Tea. Met een klein verschil versloeg Paal 10 de nummer 2 op de ranglijst, Brasserie        ijssalon Jelly Gelati zijn. Op donderdag 30 juni 2011 is de koffietrofee
    Zeelust in Westenschouwen. Het juryrapport meldt dat op het terras van Paal 10 eigenlijk niets        door de burgemeester van Veenendaal uitgereikt aan Jelly Tjoelker,
    is aan te merken: “De aankleding, de dienstverlening naar de verschillende bezoekerstypen, de        de eigenaresse van ijssalon Jelly Gelati. Ook de leverancier/impor-
    kwaliteit van eten en drinken en de bediening. Er is heel goed over alles nagedacht”. Nummer 3        teur van Caffe Bristot ‘C2CU | Coffee To Complete You’ was bij de
    van Nederland werd het terras van Fraans Marie in Albergen. Op 4 en 5 eindigden respectieve-         prijsuitreiking vertegenwoordigd. Info: www.c2cu.nl
    lijk de terrassen van Hotel Pulitzer in Amsterdam en Brennels Buiten in Kraggenburg. In totaal
    schreven ruim 730 bedrijven zich in voor deze competitie.
                                                            Grinder dc one, de nieuwe koffiemolen van
                                                            Dalla Corte
                                                            Paolo Dalla Corte, samen met zijn zuster Elsa co-
                                                            eigenaar van Dalla Corte Company, ontwikkelde
                                                            de dc one van Dalla Corte, een on-demand kof-
    ‘After dinner’ koffie met likorettes                                      fiemolen met een aluminium body. Het disper-
    De perfecte afsluiting van een heerlijk diner is natuurlijk een goed gezet kopje koffie of thee.        siesysteem van polycarbonaat heeft een capaciteit
    Om het helemaal af te maken, serveer je hier bij voorkeur een klein glaasje en iets lekkers           van 1,5 kg. Het enkele of dubbele filter dat men er
    bij. Dat kleine glaasje kan vanaf nu gevuld worden met de nieuwe likorettes van à Table! Het          onder plaatst wordt door de molen direct herkend,
    foodlifestyle merk à Table! introduceert zes likorettes. Ze heten ‘likorette’, omdat likeuren met        waarna vervolgens in een enkele of dubbele dosis
    een laag alcoholpercentage (tussen 12 en 15%) geen likeur genoemd mogen worden. Naast              wordt voorzien. dc one is uitgerust met een display
    de klassieke Amaretto, Cappuccino en Chocolade likorettes, zijn er een truffel, een romige           dat de status van het maalproces laat zien en dat
    Amaretto Cream én een fruitige Marula variant. De likorettes zitten in mooie glazen flesjes           informatie toont zoals de ingestelde maaltijd en de
    van 40 ml die meteen opvallen in het schap. De consumentenadviesprijs bedraagt € 2,75.             fijnheid, alsook het aantal gemalen koffies, de tem-
    Info: www.foodkitchen.nl                                            peratuur van de machine en die van de gemalen
                                                            koffie. Daarnaast registreert het eventuele storin-
                                                                        gen. De temperatuur van
                                                                        de machine blijft altijd
                                                                        constant vanwege een
                                                                        koelsysteem dat in wer-
                                                                        king treedt als de inge-
                                                                        stelde temperatuur wordt
                                                                        overschreden. Info: www.
                                                                        dallacorte.com
   POM Wonderful lanceert sappenlijn: LITE POM                              Taste of Amsterdam sluit zomer af met culinair hoogte-
   De granaatappelsap uit Californië, POM Wonder-                            punt in Amstelpark
   ful 100% puur juice, heeft er een nieuwe verfris-                           Na twee succesvolle edities van Taste of Amsterdam, strijkt ‘s
   sende variant bij: LITE POM. ‘De nieuwe bewuste                            werelds meest exclusieve culinaire festival in 2011 wederom
   all-day drink voor het hele gezin’, aldus het bedrijf.                        neer in onze hoofdstad. Van 22 tot en met 25 september staat
   100% puur, 100% dorstlessend. Deze zomer lan-                             het Amstelpark opnieuw volledig in het teken van het proeven
   ceert POM Wonderful LITE POM, een lichtere,                              van topgerechten en het genieten van exclusieve culinaire ver-
   verfrissende lijn van de klassieke granaatappelsap.                          rassingen. Info: www.tasteofamsterdam.com
   De lijn kent twee smaakvarianten: Granaatappel
   Blackberry en Granaatappel Dragonfruit. LITE
   POM is 100% natuurlijk, zonder toegevoegde sui-
   kers of conserveringsmiddelen en bevat natuurlijk
   veel anti-oxidanten. Info: www.pomwonderful.nl
10    coffeepro september | 2011
JOURNAAL


     Marika Verhoeven Sales & Development Manager bij Axxent              Nieuwe Tiktak ‘Special Teas’
     Tea & Coffee                                   Tiktak, sinds 1991 onderdeel van de Massimo Zanetti Beverage
     Met ingang van 1 augustus jl. is Marika Verhoeven bij Axxent Tea         Group, komt met een geheel vernieuwde theelijn. Vanaf augustus zijn
     & Coffee in dienst is getreden als Sales & Development Manager.          de nieuwe ‘Special Teas’ van Tiktak verkrijgbaar in 12 smaken, waar-
     Verhoeven zal middels (new) account- en product management            van 10 voorzien van het Fairtrade label. De van oudsher Groningse
     bijdragen aan een verdere groei en professionalisering van de or-         koffie- en theeproducent Tiktak komt nu, in samenwerking met oud-
     ganisatie. Zij was hiervoor tien jaar in dienst bij Schoenfabriek Van       directeur Karel Tiktak, met een geheel nieuwe en eigentijdse ‘single
     Bommel als Export Area Manager. Daarvoor was zij acht jaar actief         packed’ lijn. In een opvallend zilveren jasje worden de 12 smaken op
     als Account Manager Retail bij Koffiebranderij Drie Mollen (tegen-        de Nederlandse markt geherintroduceerd. De Tiktak ‘Special Teas’,
     woordig United Coffee). Gedurende haar introductie zal Verhoe-          afkomstig uit China, India, Sri Lanka en Zuid-Afrika, moeten voor
     ven met een aantal relaties persoonlijk kennismaken. Daarnaast zal        hoogstaande kwaliteit staan en worden in eerste instantie gedistribu-
     ze tijdens Anuga 2011 in Keulen op de stand van                  eerd via de Sales Baristi. In diverse horecagelegenheden worden de
     Axxent Tea & Coffee aanwezig zijn. Info:                     reeds verkrijgbare melanges vervangen door de nieuwe ‘single packed’
     www.hot-drinks.eu                                 varianten. Info: www.tiktak-segafredo.nl
                                             A cup of Blond met eigen theelijn
                                             10 jaar geleden zijn Femque & Janneke van Blond-Amsterdam met een
                                             eigentijdse stijl begonnen met het beschilderen van aardewerk, zoals bor-
                                             den en koppen, maar voornamelijk theepotten. Inmiddels gaan de Blond
                                             producten de hele wereld over. Blond is vooral bekend geworden om haar
                                             mooie theeservies. Een eigen theelijn lag dan ook voor de hand. Onder de
                 Bondi Chai Latte bij meerdere              naam ‘A cup of Blond’ is onlangs een assortiment geïntroduceerd van 6
                 verkooppunten verkrijgbaar                verschillende smaken. Naar eigen zeggen ‘topkwaliteit leaf theeën’ in pira-
                 De ontwikkelingen van Chai Tea              midevormige theezakjes. Als verpakking is een handige hersluitbare zilver-
                 Latte in Nederland verlopen ge-             kleurige zak gekozen met daarin 25 zakjes. De verpakking vermeldt dat het
                 staag sinds de start tijdens de Ho-           assortiment speciaal voor Blond-Amsterdam is geproduceerd door Axxent
                 recava in de RAI en Beleef Koffie            Tea & Coffee. Info: www.hot-drinks.eu en www.blond-amsterdam.nl
                 Beleef Thee in de Jaarbeurs. Onder
                 anderen Delixl, Vijzelaar Horeca
                 Totaal en Mocca d’Or hebben sinds
                 begin dit jaar Bondi Chai Tea Latte
                 omarmd. Bondi Chai ondersteunt
                 de verkoop met glazen, tafelpyra-
                 mides, menukaart stickers en gratis
                 samples.
                 Info: www.bondichai.nl
                                         Gerrit van Dongen 60 jaar bij Koffiebranderij Mocca d’Or!
                                         Op 26 augustus vierde Gerrit van Dongen zijn 60-jarig dienstverband
Douwe Egberts breidt Douwe Egberts L’OR EspressO familie uit           als koffiebrander bij Koffiebranderij Mocca d’Or te Breda. Het komt niet
Douwe Egberts introduceerde onlangs twee nieuwe smaakvarianten binnen      vaak voor dat iemand zoveel jaren met passie zijn werk voor een en de-
de Douwe Egberts L’OR EspressO familie: de Satinato en de Sontuoso. Na      zelfde werkgever verricht. Mocca d’Or is dan ook zeer vereerd met
de introductie van de eerste vier 100% Arabica espresso capsules eind vorig   dit uiterst bijzondere jubileum en stond hier uiteraard uitgebreid bij
jaar groeit het aanbod van L’OR EspressO hiermee naar zes. De prijs van alle   stil. Gerrits’ vakkennis en jarenlange inzet is nog steeds een succesvolle factor
varianten is € 3,09 per doos van tien capsules.                 binnen de branderij. De inmiddels 74-jarige Gerrit zet zijn werk bij Mocca d’Or
Info: www.de.nl                                 gewoon voort. Info: www.moccador.com
                                                                     coffeepro september | 2011  11
Aroma needs water.
                      Water needs BRITA®.

                                            PURITY C Quell ST
                                            • Optimale waterkwaliteit
                                            • Maximale productveiligheid
                                            • Eenvoudige bediening
CREAM                    Meer informatie: Tel: +31 (0)40 - 281 39 59 | 00800 - 14789632 (gratis),
                      of kijk op onze website: http://professional.brita.nl | http://professional.brita.be
CREATOR
De perfecte melkschuim-
productie voor:
• Cappuccino
• Latte Macchiato
• Warme melk voor chocolademelk
Technische gegevens:
Opwarmtijd	  	   5	min.
Optimale	temperatuur	  72,5	°C
Latte	macchiato	 4	dl	  3,8	sec.
Cappuccino	   2	dl	  2,9	sec.


Voor meer informatie:
Hilux / Hillewaert BVBA: +32 (0) 50 55125
info@bremer.be, www.bremer.be
ACTIE
Voorbeelden van tassen die Italian Coffee Handbags kan leveren.
AMBACHTELIJKE ITALIAANSE
KOFFIEHANDTASSEN –
TASTBAAR HERGEBRUIK!
Neem een abonnement op CoffeePro en ontvang een Coffeehandbag!                                                     Tekst: Ton Rombout


Eerst maar de actie die wij van het enige brancheblad CoffeePro met Italian Coffee Handbags op touw
hebben gezet. Wij willen graag dat u abonnee wordt van CoffeePro, terwijl Italian Coffee Handbags
tassen en etuis gemaakt van folieverpakkingen van koffie wil promoten.
M
             et een betaald abonnement op CoffeePro    fiebranders (voornamelijk Italiaanse merken maar ook overige   Abonnee worden – Coffeehandbag
             verzekert u zich van een tweemaandelijkse   merken zijn mogelijk). Afhankelijk van de grootte van tas of   ontvangen?
             toezending van het blad, in plaats van dat  etui worden meer foliezakken gebruikt. Daarbij kiezen de ma-
             u het af en toe krijgt toegestuurd. Met een  kers voor één merk koffiebrander per tas of etui.         Dat gaat zo: stuur je gegevens naar:
Italian Coffee Handbag krijgt u bovendien een duurzaam ca-       De klant kiest uiteraard voor het merk dat hij of zij gebruikt  joepvanmeurs@coffeepro.nl
deau dat direct gerelateerd is aan uw vak, hobby of passie (of     of waarmee hij of zij zich associeert. De zakken en de merken
alledrie). Het bedrijf stelt 20 (twintig) ITALIA ARABICA mo-      worden geselecteerd op uitstraling en op de aansluiting bij het  Vermeld dat je abonnee wilt worden van
del tassen gratis ter beschikking.                   product. Zo verlenen verpakkingen van Fairtrade koffiebonen    CoffeePro voor € 59,95 (excl. 6% BTW)
                                    zich zeer goed voor de verwerking tot tas of etui. Zie voor een  per jaar.
Unieke, duurzame tassen                        overzicht: www.italiancoffeehandbags.nl
Italian Coffee Handbags zijn handgemaakte tassen (Borse                                         En dat je de Italian Coffee Handbag
Cucite Artigianalmente), gemaakt van lege, gebruikte zakken      Hergebruik van het materiaal                   ITALIA ARABICA wilt ontvangen.
van koffiebonen of gemalen koffie. Elk model en exemplaar       Italian Coffee Handbags doet hierbij ook een oproep aan kof-
is daarom uniek en er zitten ook ‘collectors items’ tussen.      fiebranders en leveranciers om lege foliezakken ter beschik-   Zet je adresgegevens erbij!
De tassen en etuis worden lokaal, in Nederland, geproduceerd      king te stellen. Hergebruik is sowieso goed. De foliezakken
door vakmensen uit verschillende ateliers en sociale werk-       bevatten meestal aluminium, een duurzaam materiaal door de
plaatsen (waaronder de Haeghe Groep uit Den Haag). Met het       lange levensduur. Dat verdient een langere levenscyclus: dus
aanschaffen van een Italian Coffee Handbag heeft u dus niet      hergebruik. Door de foliezakken in te zamelen en te herge-
alleen een mooie tas of uniek cadeau van gerecycled materiaal,     bruiken vermindert de afvalstroom.
maar u draagt ook bij aan de plaatselijke werkgelegenheid.       Koffiebranders zien hun merk bovendien terug op tassen en
Bovendien zijn het duurzame en maatschappelijk verant-         etuis. De uitstraling van deze Italian Coffee Handbags is een
woorde producten, omdat een groot deel van de Italian Coffee      regelrechte voltreffer. Ze zijn erg populair en hebben een mo-
Handbags worden gemaakt van gebruikte koffieboonzakken         derne designuitstraling. Door bij te dragen aan de inzameling
en van restmateriaal van (Italiaanse) koffiebranders. Lege ge-     versterkt u het duurzame imago van uw eigen organisatie. U
bruikte folieverpakkingen worden niet weggegooid, maar vor-      profileert uw organisatie als maatschappelijk verantwoordelijk
men de basis voor een nieuw, uniek product. Verpakkingen        op een heel zichtbare manier.
krijgen ‘een tweede leven’!
                                    Italian Coffee Handbags streeft naar een netwerk van inzamel-
Assortiment                              punten waar ook consumenten foliezakken kunnen inleveren
Het assortiment is zeer divers. Eigenlijk is bijna elke tas uniek.   (al dan niet met een spaarsysteem).
                                                                       Het logo van Italian Coffee Handbags.
De foliezakken – meestal 1 kg zakken - komen van diverse kof-     Kortom: TAStbaar hergebruik met de Italian Coffee Handbags.


                                                                       coffeepro september | 2011        13
REPORTAGE
   Vervaardiging van koffiemolens in eigen huis
   Mahlkönig let
   op de details
                          Mahlkönig is een legendarisch merk dat bij iedere koffieliefhebber bekend
                          is. Wanneer je als koffiegek door deze Hamburgse firma wordt uitgenodigd
                          voor een bezoek, dan ben je dus net zo blij als Sjakie die de gouden wikkel
                          heeft gevonden en Willy Wonka’s chocoladefabriek mag bezoeken.

                          Tekst en fotografie: Maarten van der jagt

   De maalschijven vormen de kern van de molen.14  september | 2011
REPORTAGE
D
        e Nederlandse importeurs van Mahlkönig zijn     Assemblage
        Espresso Service West (ESW - Den Haag) en      Niet minder interessant is de opbouw van de molen. Maak
        Alleborgh (Abcoude). Volgens Henk Lang-       hierbij geen voorstellingen van eindeloze lopende banden.
        kemper (ESW) is Mahlkönig zo bijzonder        Dit is echt handwerk. De assemblage van bijvoorbeeld de K30
omdat het ‘nog een bedrijf is waar het gehele product van de     molen vindt stuk voor stuk op werkbanken plaats. Vanaf de
grond af aan wordt opgebouwd en waar nog geen sprake is       bodemplaat wordt de molen langzaam als een soort bouwpak-
van assemblage van onderdelen die in lage lonen landen zijn     ket opgebouwd. De zware motor met maalwerk wordt door
gemaakt’.                              Ditting in Zwitserland geassembleerd. Dit bedrijf is sinds 2008
                                   onderdeel van de Mahlkönig groep. Zij bouwen een motor
                                                                    Assemblage van het K30-model van Mahlkönig.
Staalkwaliteiten                           met de in Hamburg geproduceerde maalschijven tot een unit.
Langkemper’s woorden weerklinken in mijn hoofd als ik mijn      Na uitvoerige tests –je ziet de koffie nog zitten in het maal-
auto op het terrein van Mahlkönig parkeer. Stapels met staven    werk- worden de units in zware houten kratten naar Hamburg
staal liggen als pakken spaghetti opgestapeld op het terrein.    getransporteerd, waarna het huwelijk tussen motor en chassis
Ik herken direct in deze staven de ‘grondstof’ voor maalschij-    door Duitse collega’s wordt bezegeld. Ook hierna worden mo-
ven en probeer te raden uit welk type staaf de maalschijf van    lens weer in tests gecontroleerd op maalprestaties.
Mahlkönig bekendste model de K30 wordt gemaakt. Op dat
moment komt verkoopdirecteur Söntke Visser aanrijden. We       Aftersales
raken direct in gesprek en de fabriekstoer is al begonnen voor-   Mahlkönig molens zijn legendarisch om hun onverwoestbaar-
dat ik een stap binnen heb gezet. Visser vertelt over de staal-   heid. Zoals een Rotterdamse barista het verwoordde: “De Van
kwaliteiten en de verharding van staal die na het zagen van de    Brienenoordbrug slijt nog, een Mahlkönig niet.” Het is mooi
                                                                    Close-up van het slijpproces.
staven in ‘plakken’ nodig is. Zo simpel als ik het me had voor-   gezegd maar het blijft techniek die ooit een keer kapot gaat.
gesteld is het dus niet…                       Maar dat kan wel een paar decennia duren. Bij de afdeling re-
Ja, de staven worden in plakken gesneden door een geroboti-     paraties zie ik een paar molens staan die aan de vormgeving te
seerde zaagmachine, maar ze moeten daarna wel weer verhard      zien echt uit de jaren vijftig moeten stammen. En dat blijkt te
worden om als maalschijf door het leven te mogen gaan. En      kloppen. Want Mahlkönig heeft alle maalschijven voor mo-
pas na die verduurzaming vindt de volgende gerobotiseerde      lens die geproduceerd zijn vanaf de jaren vijftig ‘op zolder’
stap plaats. De verharde schijf wordt met minieme stapjes      liggen zodat er bijna nooit ‘nee’ hoeft te worden verkocht. De
geslepen op een computer gestuurde (cnc) machine waarbij       molens komen uit alle hoeken van de wereld. Mahlkönig is
concentrische vertandingen worden aangebracht in het kei-      vertegenwoordigd in 150 landen.
harde staal. Voor een K30 schijf duurt dit proces circa 3 minu-
ten, voor een schijf van een shopgrinder 10 minuten en bij de    Productintroducties
                                                                    De CNC-machine brengt concentrische vertandingen aan.
enorme schijven voor industriële molens kost dit slijpproces     Productintroducties voor 2012 staan niet op stapel, althans
van het keiharde ‘Tungsten carbide’ staal wel 4 uur. Dit zijn ook  het lukte me niet ze te ontfutselen. Dit najaar zullen wel de
niet bepaald goedkope onderdelen. Een set van twee schijven     Mahlköning Vario W(eight) en RFID van de K30 op de markt
kost circa 3000 euro!                        worden gebracht. De Vario kan op een tiende van een gram
                                   nauwkeurig koffiemalen en is dus ideaal voor brewbar (filter-
Letten op details                          koffie) doeleinden. De RFID is ontwikkeld voor koffiemerken
Het hele slijpproces is er op gericht om ‘goed’ koffie te malen.   die hun ‘eigen molens’ willen beschermen tegen boerenslim-
Maar wanneer maalt een molen ‘goed’? Visser neemt me mee       me afnemers die er koffie van derden mee willen gaan malen.
naar de afdeling kwaliteitscontrole. ‘R& D Prüflabor’ staat er    Het systeem is zeer vernuftig. Een brander brengt een RFID
in statige letters boven de deur. Meerdere ruimtes gaan ach-     tag (Radio Frequency Identification) aan op een koffieverpak-
ter deze deur schuil en Visser ratelt in een duizelingwekkend    king en die geeft zijn afnemer een krediet voor een voorge-
                                                                    Het slijpen van maalschijven bij Mahlkönig.
tempo over alle soorten malers (DK 15 LS en DK 27 LS) die er     programmeerd aantal maalcycli. Bijvoorbeeld 150 keer op een
staan. Maar het hart van het ‘labor’ is de ‘Laser Diffraction Par-  kiloverpakking. Na 150 cycli weigert de molen dienst en wordt
ticle Size Analyzer’, een soort superstofzuiger die heel nauw-    alleen weer vrijgegeven door het aanbreken van een nieuwe
keurig de gemalen deeltjes op grootte en op aantal kan tellen.    verpakking met een nieuw tegoed op de RFID chip.
De schaal loopt van 0,4 μm tot 2000 μmeter (=2mm) waarbij
maalsels worden onderzocht op korrelgrootte-verdeling. Een      Toekomst
espressomaalsel vertoont in een grafiek altijd een ‘kamelenrug’   Söntke Visser laat tot slot van de rondleiding ook de produc-
tussen de 180 μm en 220 μm. Dat wil zeggen dat rond deze       tiehal in aanbouw zien waarin straks de maalschijvenfabricage
pieken in de grafiek de genoemde korrelgroottes het meest      zal plaatsvinden. Dit geschiedt binnen een nieuwe divisie:
voorkomen in het maalsel. Tests worden met meerdere typen      MKT GmbH (Mahlkönig Technology). Die nieuwe, aparte
bonen uitgevoerd omdat zelfs met dezelfde instelling andere     naam voor de productie van schijven MKT is niet zonder
maalprofielen gegeven worden, veroorzaakt door verschil-       reden gekozen. Met de naam MKT is het makkelijker om de
len in luchtvochtigheid. De profielen worden vergeleken met     maalschijven ook aan derden te verkopen. Aan fabrikanten die
‘benchmarks’ die voor elke type schijf zijn opgesteld.        er liever niet mee te koop lopen dat ze shoppen bij de Ham-
                                   burgse firma.

                                                                    Ruw materiaal voor de maalschijven.
                                                                       coffeepro september | 2011        15
MARKT
Een blik op de koffieketen
KOFFIEPRIJZEN
ONDER DRUK                                                     Balen groene koffie, klaar om te branden.
                         K
Koffie te duur?                         offieboeren verkopen de, vaak nog, koffiebes-   meer koffie gaan drinken. De groei van het aanbod is beperkt
Toen ik in Amsterdam studeerde en daar              sen aan coöperaties en handelaren. Vervolgens   en kost tijd. Het duurt drie tot vier jaar voordat een koffieplant
een studentenkamer had, kreeg ik regelmatig           wordt de koffie verhandeld via exporteurs en    vruchten gaat geven. De verhoging van de productie vergt een
een pondspak koffie van mijn oma. Zij gaf            importeurs. Uiteindelijk verandert de koffie-   investering en levert risico op. Te veel of te weinig regen, een
mij koffie omdat dat duur was. En ik was     brander groene koffie in de bruine koffie bonen zoals wij die   insectenplaag, schimmels: het zijn allemaal bedreigingen voor
een arme student. Nu ik veel meer over      kennen.                              de oogst.
koffie weet, vraag ik mij af of koffie wel zo                                    Door onzekere tijden op de aandelen- en valutamarkten,
duur is. Maar vooral wanneer koffie (te)     Invloed op de keten                        storten speculanten zich massaal op de grondstofmarkten zo-
duur wordt.                   De koffieprijs wordt berekend in US Dollars per pound (0,453    als olie, koffie en granen. De vraag naar koffie lijkt hierdoor
De standaard pakken koffie die we in de     kilo). In 2001 waren de prijzen enorm laag, met als dieptepunt   nog groter dan deze al is (de reële vraag). De koffieprijs wordt
supermarkt kunnen kopen, bijvoorbeeld de     $0,41 per pound. In mei 2011 piekte de prijs voor arabica kof-   door speculanten kunstmatig hoog gehouden. Zodra de kof-
koffie die mijn oma mij gaf, zijn melanges.   fie boven $3,00 per pound.                     fiemarkt financieel minder interessant is dan andere markten,
Een melange is een mix van koffiebonen die    Veel koffiebranderijen en koffieleveranciers hebben gekozen    kan de bobbel snel barsten.
samen een bepaalde smaak en aroma geven.     voor een prijsverhoging van hun producten. Horecaonderne-
Omdat koffie per oogst verschilt, zoekt de in-  mers betalen dus meer voor een kilo koffie. Tot nu toe heeft dit  Fair Trade = eerlijk?
koper van een koffiebranderij constant naar   niet geleid tot zichtbare prijsverhogingen van een kop koffie   Om koffieboeren te beschermen zijn er verschillende Fair Tra-
de juiste combinatie. Bij schaarste gaat deze  in de horeca.                           de programma’s, de bekendste in Nederland is Max Havelaar.
op zoek naar alternatieven, zoals koffie uit                                    Fair Trade organisaties garanderen coöperaties en koffieboe-
een ander gebied om toch de juiste smaak en   Oorzaken van de hoge koffieprijs                  ren een minimale prijs indien ze aan bepaalde voorwaarden
aroma te kunnen maken. Pas als de koffie-    De verhouding tussen vraag en aanbod heeft de grootste in-     voldoen. Consumenten betalen uiteindelijk iets meer voor
prijs over de hele markt hoger wordt, zullen   vloed op de koffieprijs. De afgelopen jaren is de vraag sneller  Fair Trade producten.
de melanges duurder worden.           gegroeid dan het aanbod. Vooral Russen en Chinezen zijn 16       september | 2011
MARKT


                                  Fair Trade organisaties hanteren ‘eerlijke prijzen’ die boven de  Is koffie (te) duur?
                                  marktprijzen liggen, waardoor de marktprijs een ‘oneerlijk’     Voor koffieboeren kan koffie niet duur ge-
                                  stempel krijgt. In de huidige situatie is dit niet vol te houden.  noeg zijn, voor koffie-inkopers niet goedkoop
                                  Fair Trade organisaties als Max Havelaar hebben alleen toe-     genoeg. Te dure producten worden niet
                                  komst met een meer transparante berekening en benoeming       verkocht. De aankoop is dan zo onaantrek-
                                  van het begrip ‘eerlijke prijs’.                  kelijk, dat deze niet plaatsvindt. Horecaon-
                                                                    dernemers reageren op de prijsverhoging
                                  Kwaliteit                              door de waarde van de inkoop te toetsen. De
                                  In mijn ogen zijn kwaliteitsprogramma’s als Cup of Excellence    verkoopprijs van het kopje koffie blijft gelijk.
                                  duurzamer voor de koffieboer dan de belofte van een mini-      Koffiemerken die al duurder waren dan
                                  male prijs. Dat kwaliteit moeilijker te meten is dan gewicht en   anderen, zien het prijsverschil groter
                                  prijs, maakt grootschaligheid echter lastig.            worden. Het wordt steeds moeilijker om het
                                  Uiteindelijk is iedere boer ondernemer met een eigen verant-    prijsverschil te beargumenteren. De kans
                                  woordelijkheid. Het beloven van een minimum prijs zal de      dat de koffie te duur wordt bevonden neemt
                                  levensstandaard op lange termijn niet veel verbeteren. Het zal   toe, met de inkoop van een andere koffie als
                                  hooguit de productie van onze geliefde koffie op peil houden.    gevolg.
                                                                    Ik verwacht niet dat de totale vraag naar
                                  Wat kost het de consument?                     koffie zal dalen, sterker nog, ik denk dat deze
                                  Koffie- en theespeciaalzaken verkopen vaker  single origins/    wereldwijd zal stijgen. Voor een rustigere
                                  specialty koffie. Single origin koffie komt uit één bepaald land  koffiemarkt is stabiliteit van het aanbod on-
                                  of gebied. Inkopers van deze koffie hebben eerder last van     misbaar. De bal ligt bij de koffieboeren, het
                                  schaarste. Zij kunnen een ‘Java’ niet opeens gaan vervangen     is aan hen om zelf voordeel uit de situatie te
                                  door een ‘India’.                          halen. Eerlijk is eerlijk.
De laatste tijd wordt er op de koffiemarkt veel           Koffie-inkopers bekijken de trend van de prijs over een lange
                                  termijn en bepalen daarmee de verwachting voor de komende
gesproken over de hoge koffieprijs. Het gaat dan
                                  jaren. Ze houden dus wel degelijk rekening met een verwach-
om de marktprijzen van groene, dus nog onge-            ting dat de prijs weer wat zal dalen. De verhoging duidt erop
brande, koffie. Koffiebranderijen kopen deze            dat de koffieprijs de komende jaren naar verwachting gemid-
koffie in om hun producten te maken.                deld hoger zal blijven dan de afgelopen jaren.
                                  Een brief van de koffieleverancier dat de prijs voor een doosje
Tekst: Moniek Smit                         koffie weer is gedaald, hoef je dus voorlopig niet te verwachten.
De extreem hoge koffieprijs brengt organisaties als Max Ha-
velaar echter in de problemen. Coöperaties kunnen nu pro-
                                                                    Het Fairtrade certificaat.
fiteren van de hoge marktwaarde van koffie, zonder zich aan
de Fair Trade regels te houden. Er is zelfs te weinig Fair Trade
koffie om aan de vraag te voldoen. Max Havelaar is hierdoor
genoodzaakt om ‘gewone’ koffie toe te voegen aan haar pro-
ducten. Deze ontwikkeling is negatief voor het imago van Fair
Trade en heeft al gezorgd voor zeer kritische artikelen in inter-
nationale bladen en kranten.


Kritiek
Bart Croughs publiceerde in HP/De Tijd een artikel waarin de
vraag gesteld wordt of de bescherming van koffieboeren door
middel van een ‘eerlijke prijs’ een verkapte vorm van liefdadig-
heid is. Volgens Croughs komt oneerlijkheid niet door markt-
werking, maar door regels van de lokale overheden.
Als koffieboeren en hun families een beter leven hebben door
een prijsgarantie, vind ik dat geweldig. Maar als ze daarmee
alleen onmenselijke belastingen of hoge rentes op leningen
kunnen betalen, zie ik geen verbetering van leven, maar in-
standhouding van een ongelijk systeem.

                                         Overzichtskaart van de koffieprijzen.
                                                                       coffeepro september | 2011       17
BUSINESSPLAN
                          Koffie voor de thuisbarista                         CASABARISTA
                          STIPPELT DE
Matthieu en Frans in CasaBarista!


Tekst en fotografie: Ton Rombout
                           ROUTE UIT
                        Zoek je een netwerk van koffiegekken met wie je informatie over alles wat met koffie heeft te maken
                        kunt uitwisselen? Of zoek je een complete espresso set-up die voldoet aan alle strenge eisen van de
                        ‘professionele’ thuisbarista? Of de lekkerste koffiebonen? Of start je een espressobar?
                        C
CasaBarista als espressobar                      asaBarista, sinds een jaar of vijf actief in  Utrecht, Alkmaar, Arnhem, Amersfoort, Dordrecht, Den
Matthieu Los heeft me uitgenodigd naar                Nederland, bedient deze groep mensen      Bosch en Ermelo ligt er een netwerk in bijna heel Nederland
Utrecht te komen in de Lange Jansstraat                op maat met een nieuw concept waarbij     en een stukje België. Dit netwerk wordt op haar beurt onder-
nummer 2. Ik weet dan nog niet veel van het              enthousiasme, smaakgevoel en advies      steund door een professionele organisatie die de websites van
concept van CasaBarista en denk dat ik wel-              over de lekkerste koffie centraal staan.    CasaBarista verzorgt, de inkoop, centraal magazijn, logistiek
licht in het appartement van een koffiefreak             “Onze doelgroep is vooral de particulie-    en technische servicedienst. Hierdoor kan de franchiser zich
beland. Dat had gekund, maar het is niet    re koffiefan of startende ondernemer die alles wil weten over    volledig richten op het baristavak en het helpen van klanten.
waar. We zitten te praten in de gezellige en  kwaliteitskoffie en zoekt naar de benodigde vaardigheden en     “We zoeken in Noord-Nederland en in het zuiden nog wel uit-
stijlvolle espressobar van Frans en Wendy    topklasse apparatuur”, zegt Matthieu Los van CasaBarista.      breiding”, zegt Los, “maar het netwerk breidt zich vooral van-
Kooyman. “We zijn wel thuis begonnen als                                       zelf uit. Enthousiaste barista ondernemers melden zich vaak
een van de vestigingen van CasaBarista     CasaBarista                             zelf aan. We kijken vervolgens of ze in het team passen en we
met het leveren van koffie, machines en     De naam zegt het al: CasaBarista richt zich vooral op de thuis-   trainen ze eventueel nog verder. Er heeft zich nu ook iemand
toebehoren”, zegt Frans Kooyman, “maar we    barista en wil de beste koffie, machines en bijbehorende zaken    uit Frankrijk aangemeld, maar we moeten wel eerst kijken of
wilden ook in de praktijk van de horeca aan   aan deze mensen leveren. “Ons doel is om de lekkere verse      we dat kunnen en willen behappen. Ons franchise concept is
de slag met onze ultieme droom: een eigen    koffiesoorten zoals je die drinkt op een Italiaanse piazza ook    uniek want we houden de toetredingsdrempel bewust laag. Er
espressobar waar we als professioneel barista  bereikbaar te maken voor mensen thuis of een horecaonder-      zijn geen grote investeringen nodig of een A-locatie. En we
onze klanten een koffietotaalconcept kun-    nemer die zijn klanten wil verwennen. En dan voor een pret-     bieden de ondernemers voldoende ruimte om te kiezen welke
nen bieden. Hier kun je genieten van verse   tige prijs. Want we doen direct zaken met internationale le-     koffieactiviteiten zij willen uitvoeren, parttime is ook altijd
koffiesoorten aan de bar die aan onze hoge   veranciers zonder tussenhandel of overbodige marges”, aldus     mogelijk.”
normen voldoen. Tegelijk kun je uitleg krij-  Matthieu Los. Bijzonder is natuurlijk vooral dat CasaBarista
gen over de aanschaf van apparatuur, verse   een groep is van barista franchisers die vanuit meerdere ‘vesti-   Trainingen en workshops
koffiebonen of meedoen aan een barista     gingen’ in hun regio deelnemen aan de verkoop- en enthousi-     Enthousiasmeren via educatie is een belangrijke pijler onder
workshop. Want steeds meer mensen willen    asmeeractiviteiten. Met twee vestigingen in België, in Antwer-    het concept van CasaBarista. Natuurlijk weet de thuisbarista al
thuis óók genieten van kwaliteitskoffie.”    pen en Mol, en verder in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven,       behoorlijk veel, maar hij of zij wil ervaringen delen en kennis 18        september | 2011
BUSINESSPLAN


uitbreiden. In workshops ontmoeten ze elkaar, wat enorm sti-     ben er gewoon lol in om met de apparatuur te experimenteren   Startende ondernemers
mulerend werkt. Met trainingen vermeerderen ze hun kennis      en bewondering te wekken bij vriendinnen of vrienden.”      We praten nog wat verder over de doelgroep
en verkrijgen ze ook de officiële certificaten en diploma’s om                                    van CasaBarista. “Naast koffieliefhebbers
die kennis te etaleren.                       Verse kwaliteitskoffie                      thuis begeleiden onze franchisers ook vaak
Frans Kooyman heeft zelf koffieworkshops gevolgd en later      Dat de koffie vers gebrand en van het neusje van de zalm moet  startende horeca ondernemers”, zegt Mat-
zowel Barista Level 1 als 2 van de SCAE gedaan, de officiële,    zijn, ligt voor de hand. In bakermat Italië komt de lekkerste  thieu Los. “Juist dat zijn vaak mensen die
internationaal erkende weg. “Met die kennis en ervaring kan     koffie vooral van de kleine, gespecialiseerde branderijen. Ca-  thuis gepassioneerd zijn geraakt van koffie
ik nu ook zelf trainingen hierin geven”, licht hij toe. “Daarnaast  saBarista betrekt meerdere koffies van branderij MaCafe aan   en dat in de praktijk in hun bar of restaurant
is de service die we als thuisbarista en franchiser kunnen leve-   de zuidkant van het Lago d’Orta, een meertje vlak naast het   tot uiting willen brengen. Wij bieden ze de
ren voor afnemers heel interessant. We kunnen exact uitleggen    Lago Maggiore in Noord-Italië. Volgens Matthieu Los drinken   professionalisering waarmee ze verder kun-
hoe de apparatuur werkt en bijvoorbeeld bonen, molen en ma-     we een wat lichter gebrande Arabica, duurzaam ecologisch     nen en er echt hun vak van kunnen maken.
chine optimaal op elkaar afstemmen. Hoewel wij voorlopig de     geteeld in Midden-Amerika en gebrand bij MaCafe in Lom-     Met ondersteunende kennis, vaardigheden
enigen zijn die een espressobar hebben, levert elke franchiser    bardije.                             en de topklasse koffie apparatuur inclusief
deze service. Trainingen en workshops houden zij thuis of bij                                     alle benodigdheden voor de horeca. Deze
de klant. Tegelijkertijd wordt de betreffende koffie, molen en    De tweede en derde soort betrekt CasaBarista van ‘micro roas-  ondernemers zijn ook vaak wars van ac-
machine onder de loep gelegd. Daarnaast heeft CasaBarista      ters’ in Nederland. De Dutch Barista Coffie of Lambo koffie-   count managers die contracten willen laten
Coffee-on-Wheels (coffee-on-wheels.nl ) gestart, waarmee       bonen komen bijvoorbeeld van koffiespecialisten, bonen die    tekenen. Ze praten liever met iemand die het
we op evenementen verse koffiesoorten aan gasten schenken.      ‘on demand’ na bestelling worden gebrand en direct vanaf de   zelf doet: de barista ‘meester koffiezetter’.”
Onze mobiele Italiaanse Vespa espressobars zijn een mooie      brander naar de klant gaan. Verser kan niet!           Verdere info: www.casabarista.nl
blikvanger en perfect visitekaartje op een beurs, opening of
privé feest.”
Aanleiding voor het volgen van een training kan zijn dat een
groep vrienden besluit die gezamenlijk te volgen, of het wordt
als cadeau gegeven. Daarnaast is de aanschaf van machine
voor thuis een aanleiding, of het verder uitbouwen van de ken-
nis voor een machine die al is aangeschaft. “Verder is er sprake
van veel fun in dit segment”, besluit Los lachend. “Mensen heb-                                   Topproducten voor de thuisbarista.                Close-up van de prachtige ExpoBar met beker van MaCafe.
CasaBarista!, aan de Lange Jansstraat nummer 2.
                                                                      coffeepro september | 2011         19
BUSINESSPLAN
De Amsterdamse
Espressofabriek
Huiskamer in de stad

Niets is oud                   Als eigenaar Rick Woertman me de keuze laat op welke locatie we zullen af-   Mahlkönig K30 molens, 3-groeps Mirage
                                                                Idrocompresso en filterkoffies!
“Niets is hier dus oud”, vertelt Rick Woert-   spreken - bij Espressofabriek op IJburg of op de Westergasfabriek - dan kies
man, relaxed zittend op een doorleefde      ik direct voor IJburg. Waarom? Het gesprek met Woertman zal gaan over de
Chesterfield. “Ik woon hier zelf schuin aan
                         opzet en de bedrijfsvoering van een espressobar.
de overkant en ken het gevoel dat je soms
even wilt ontvluchten aan dit bakstenen     Tekst en fotografie: Maarten van der Jagt
IJburg. Espressofabriek komt aan die
behoefte tegemoet. De espressobar moest een
huiskamergevoel hebben waar de buurtbe-
woner zich direct thuisvoelt. Koffiedrinken
is in Nederland toch 80% gezelligheid. Dus
creëer je een plek waar ouders even een
latte komen drinken als tussenstop tussen
de crèche en het werk. Juist vaste gasten zijn
heel belangrijk voor een koffiebar.” 20       september | 2011
BUSINESSPLAN
E
      n waar kan dat beter dan in deze nieuwe buiten-      Inkoopbeleid                            Persoonlijke keuzes
      wijk van Amsterdam? Een locatie die je als onder-     “Als ik naar mijn inkoop kijk, dan blijft het opmerkelijk dat ik  Espressofabriek is vooral een persoonlijke
      nemer dwingt keuzes te maken, want zoals een       als espressobar meer melk inkoop dan koffie. Als je echt zou    keuze van Rick Woertman: “In 2005 ben ik
      anonieme straatartiest op IJburg het zo duidelijk     willen besparen dan zou je dus juist scherp op de inkoopkos-    met Espressofabriek op het terrein van de
verwoordt: “Op IJburg is alles nieuw, behalve mijn moeder”.      ten van melk moeten letten. En dan zou ik mijn biologische     Westergasfabriek gestart. Op dat moment
                                   melk dus bij de buurtsuper moeten gaan inkopen. Maar ik kan    wist ik alleen vooral wat ik niet wilde. De
Huiskamergevoel                            niet meer elke week met 200 liter melk rondrijden, dus laat ik   koffiewereld werd al jaren gedomineerd
Rick Woertman herhaalt mijn vraag: “Die ongedwongenheid,       alles bezorgen door de groothandel. Verder houd ik de kaart    door de grote merken. Ik wilde meer kof-
dat huiskamergevoel, hoe dwing je dat af?”, maar begint direct    buiten de koffie klein. Qua koffie wil ik alle bereidingen bie-  fiebeleving in een espressobar. Als gast moest
met het antwoord. “De inrichting speelt een belangrijke rol.     den, want koffie vormt de kern van een espressobar. Maar ik    je meerdere koffies kunnen gaan proeven.
In een nieuw gebouw krijg je niets cadeau. Daar zul je dus de     vind dat koffie niet goed samengaat met bijvoorbeeld sandwi-    Door het contact met Boot van de The Gol-
sfeer met je interieurontwerp moeten bepalen. Hier zat eerst     ches. Een broodje zalm zoek je tevergeefs op onze kaart. Wel    den Coffee Box had ik direct meer soorten
een hagelwit kantoor met een systeemplafond. Net als bij de      een verse croissant, pain au chocolat, bocconcini, Siciliaanse   speciale koffie in mijn zaak. Espressofabriek
eerste vestiging op de Westergasfabriek heb ik de hulp ingeroe-    cannoli met citroen en natuurlijk onze appeltaart.”        moest die oase zijn waar je op een drukke
pen van Ramin Visch, omdat hij mij destijds verraste met op-                                       dag van een goede koffie kunt genieten.”
lossingen die ik zelf niet had kunnen bedenken. Het doel was     Doelen en verwachtingen                      “De meeste barista’s die hier werken leer ik
duidelijk: een koffiebar met ‘huiskamergevoel ’. Ramin kwam      “Op langere termijn streef ik uiteraard naar nog meer zaken.    kennen als vrienden van het huidige team.
met een spannend ontwerp waarin hij ook de slechte akoes-       Daarbij ligt de uitdaging op korte termijn op het zoeken naar   Als ik daarnaast op een open sollicitatie se-
tiek aanpakte. Het ontwerp bestaat uit een half open, afgerond    mooie locaties. Daarbij let ik erop dat die plekken ook een    lecties moet maken, dan hanteer ik allereerst
plafond, bestaande uit lange eikenhouten latten. Ditzelfde hout    buurtgevoel hebben. Ik richt me op wijken met een leuk plein-   het criterium van ervaring, de technische
komt terug in de bar en de meubels. De grote leestafel en de     tje waar je als buurtbewoner een espressohuiskamer zoekt.”     kwaliteit als barista en daarnaast natuurlijk
Chesterfieldbank versterken het huiskamergevoel. En als je      Terwijl Woertman nog een slokje van z’n eigen blend neemt     vooral de uitstraling van een sollicitant.”
zaak eenmaal is ingericht, dan komt de volgende uitdaging op     vervolgt hij: “Verder werk ik aan uitbreiding van het aantal
je af. En dat hangt van vele factoren af.”              speciaalzaken dat onze koffie schenkt of verkoopt. Zo vind je
                                   blends als R2D2 bijvoorbeeld niet meer enkel bij Espressofa-
Zoals?                                briek, maar ook steeds vaker bij je favoriete restaurant, lunch-
“We zijn beroemd vanwege onze appeltaart. Die appeltaart       room of thuis.”
wordt achter de bar bereid. Qua smaak gaat er niets boven vers
gebakken appletaart. Maar het is ook een sfeermaker. Vroeger
stond oma ook thuis appeltaart te bakken en dat geeft een heel
huiselijk gevoel.
Ook ontmoedig ik, door afwezigheid van stopcontacten, het
langdurig gebruik van laptops. Zo lang het maar draadloos is,
vind ik het niet storend. Maar ook de persoonlijkheid van de
barista mag letterlijk en figuurlijk doorklinken in de espresso-
fabriek. Zij hebben de vrijheid om muziek te draaien van hun
iPods, al zijn er natuurlijk wel grenzen.”


Hoe stuur je die vrijheid dan?
“Ik wil zelf altijd verrast blijven worden als ik de Espressofa-
briek binnenkom. Juist als het goede muziek is maak ik er een
opmerking over, en informeer ik naar de band. En die sturing
                                   De lattenwand: typerend voor de vestiging op IJburg.        Patisserie van Espressofabriek.
werkt tot nu toe goed.” Hij vervolgt: “De barista is zeer bepa-
lend voor de uitstraling van de zaak. Vergeet niet dat er tus-
sen barista en gast maar 70 centimeter zit. Ik laat daarbij veel
ruimte aan de barista’s om zelf de sfeer te bepalen. Dat pro-
beer ik ook te stimuleren, al schiet het er wel eens bij in door
de dagelijkse beslommeringen. Maar als zij een gedicht op de
krijtbordmuur willen schrijven, dan bied ik ze daarvoor alle
ruimte. Ook op vaktechnisch gebied wil ik dat het team van de
Espressofabriek inspraak heeft. Zo brainstormen we op onze
zogenaamde ‘pizza-bier-blend’ avonden over nieuwe koffie-
blends. Blends als de ‘21.16’, ‘4:2:1’ en ‘R2D2’ zijn zo ontstaan.”
                                   Rick Woertman, eigenaar van Espressofabriek.
                                                                        coffeepro september | 2011       21
BUITENLAND
Tony Tan en Harry Grover.                                         The Plain: minimalistisch, strak en met veel beton ingericht.
KOFFIEREISGIDS
                       door een wereldstad
                                                      Coffeewise in Singapore
                        Singapore is vooral bekend als overstapstation tussen de diverse internationale vluchten, maar deze
 Tony Tan
 Tijdens een vorig bezoek had ik kennis    eilandstaat en voormalige Britse kroonkolonie heeft zoveel meer te bieden en is zeker een verblijf van
 gemaakt met Tony Tan en met hem ging     meerdere dagen waard.
 ik een dag coffeebars hoppen. Ik leerde                                                         Tekst en foto’s: Annemarie Tiemes
                       O
 Tony kennen als head-barista bij de Black
 coffee & dessertbar in de Hitachi-Tower.          p vakantie in Singapore moest er natuur-    begrijpen dat we daar uitstekende espressi en slow coffee
 In dit kantoorgebouw, waar ook alle grote         lijk een dag ‘coffeewise’ ingepland worden,  gepresenteerd kregen.
 koffieketens een outlet hebben, staat daar         een echte must voor een koffiefreak als ik.  De tweede stop was Papa Palheta, genoemd naar de offi-
 ‘s ochtends een rij van 50 meter voor een         De coffee scene in Singapore is enorm in    cier die koffieplanten naar Brazilië bracht. Deze zaak aan
 echte originele espresso of cappuccino, in  beweging. In een stad waar praktisch op elke straathoek   140 Bukit Timah Road, met de ingang via Hooper Road,
 plaats van dat ze kiezen voor de boven-   een Starbucks, Gloria Jean of Coffeebean and Tealeaf is,   van Leon Foo is wat lastig te vinden, maar een beetje zoe-
 maatse koffies van onder meer Starbucks.   vallen nog heel wat juweeltjes te vinden. Zoals ik zag, is  ken zeker waard. Ook hier branden ze hun eigen koffie,
 Niet te missen zijn daar ook espressobar   ook hier de Slow Coffee een hot item, en zijn ze zeker    de houseblend Terra Firma en rond de zes tot acht ver-
 ‘Highlander Coffee’, 49 Kampong Bahru    wat betreft food- en coffeepairing toch wel wat op ons    schillende single origins en single estates. Koffie wordt
 Road, van de broers Phil en Cedric Ho,    vooruit.                           gezet met een Synesso 3 groep espressomachine, Mazzer
 de pioniers van echte koffie en de eerste                                 molens en natuurlijk een brewbar.
 Barista Academy in Singapore, en leve-    Zoektocht Singapore                     In tegenstelling tot Oriole heerst er bij Papa veel meer
 rancier van koffie voor diverse coffeebars  We beginnen bij de pas anderhalve maand geleden ge-     een huiskamersfeer. Je bestelt je espresso, cappuccino met
 in de stad. Ook Oriole Coffee, 96 Somerset  opende Oriole Espressobar in Republic Plaza. Een schit-   Latte Art of slow coffee bij de barista en geniet ervan op
 Road, met achter de machines en brewbar   terend nieuwe espresso- en brewbar. Alles is er aanwezig:  het rustige binnenterras, met schaduw en grote ventila-
 de Singapore Barista en Latte Art kam-    van een La Marzocco espressomachine, Ditting molens,     toren of in de tasting room omringd door oude radio’s
 pioen Keith Loh en runner-up John Ryan    een compleet assortiment zetmethodes voor Slow Coffee    en grammofoons. Je betaalt wat je ervoor over hebt. De
 Ting is een bezoek waard, ook al omdat je  tot een Marco Überboiler, de enige tot nu toe in Singa-   meeste klanten nemen echter wel meteen koffie mee voor
 er erg goed kunt eten.            pore. Voeg daar aan toe baristi met verstand van (koffie)  thuis.
                       zaken, diverse Single Origins en een Houseblend, ge-     Forty hands, 78 Yong Siak Street in Tiong Bahru, van
                       brand in de hoofdvestiging op Somerset Road en je zult    de Australische Harry Grover was de volgende pleister- 22        september | 2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011
Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011

Recommended

barista_repo_libelle_lekker by
barista_repo_libelle_lekkerbarista_repo_libelle_lekker
barista_repo_libelle_lekkerCaroline Dhont
245 views4 slides
Open coffee by
Open coffeeOpen coffee
Open coffeeKees Kortmulder
212 views20 slides
Open Coffee Schiedam by
Open Coffee SchiedamOpen Coffee Schiedam
Open Coffee SchiedamJohn Smits
707 views15 slides
Trish Rothgelb: Q/SCAA Cupping form and Calibration nrf2013 by
Trish Rothgelb: Q/SCAA Cupping form and Calibration nrf2013Trish Rothgelb: Q/SCAA Cupping form and Calibration nrf2013
Trish Rothgelb: Q/SCAA Cupping form and Calibration nrf2013NordicBaristaCup
10.7K views25 slides
Teaching Students with Emojis, Emoticons, & Textspeak by
Teaching Students with Emojis, Emoticons, & TextspeakTeaching Students with Emojis, Emoticons, & Textspeak
Teaching Students with Emojis, Emoticons, & TextspeakShelly Sanchez Terrell
210.2K views49 slides
Hype vs. Reality: The AI Explainer by
Hype vs. Reality: The AI ExplainerHype vs. Reality: The AI Explainer
Hype vs. Reality: The AI ExplainerLuminary Labs
497.8K views28 slides

More Related Content

Similar to Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011

• Brochure - Espresso kitchen - all in! by
• Brochure - Espresso kitchen - all in!• Brochure - Espresso kitchen - all in!
• Brochure - Espresso kitchen - all in!Oege van Muiden - Espresso kitchen
206 views5 slides
46_coffeeshots by
46_coffeeshots46_coffeeshots
46_coffeeshotsArnoud Aalbersberg
136 views1 slide
Koffietje.nl - Het Grote Koffiebar Onderzoek by
Koffietje.nl - Het Grote Koffiebar OnderzoekKoffietje.nl - Het Grote Koffiebar Onderzoek
Koffietje.nl - Het Grote Koffiebar OnderzoekKoffietje.nl
142 views40 slides
Moyee FairChain Coffee by
Moyee FairChain CoffeeMoyee FairChain Coffee
Moyee FairChain CoffeeMoyee Coffee
976 views7 slides
Artikel starbucks by
Artikel starbucksArtikel starbucks
Artikel starbucksJohn Verhoeven
551 views4 slides
Max havelaar 2.0 in nrc 30 nov 2013 by
Max havelaar 2.0 in nrc 30 nov 2013Max havelaar 2.0 in nrc 30 nov 2013
Max havelaar 2.0 in nrc 30 nov 2013Moyee Coffee
652 views2 slides

Similar to Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011(6)

More from Italian Entertainment And More

Moka Coffee Bar - Italian Street Food On Wheels by
Moka Coffee Bar - Italian Street Food On WheelsMoka Coffee Bar - Italian Street Food On Wheels
Moka Coffee Bar - Italian Street Food On WheelsItalian Entertainment And More
436 views4 slides
Cataloghino Musetti Cinquecento 2016 by
Cataloghino Musetti Cinquecento 2016Cataloghino Musetti Cinquecento 2016
Cataloghino Musetti Cinquecento 2016Italian Entertainment And More
884 views37 slides
The Fellini's Band by Italian Entertainment And More by
The Fellini's Band by Italian Entertainment And MoreThe Fellini's Band by Italian Entertainment And More
The Fellini's Band by Italian Entertainment And MoreItalian Entertainment And More
1.4K views10 slides
Campionato della Pizza - Italie Evenement 2015 by
Campionato della Pizza - Italie Evenement 2015Campionato della Pizza - Italie Evenement 2015
Campionato della Pizza - Italie Evenement 2015Italian Entertainment And More
1.4K views4 slides
Protestactie voor behoud Italiaanse zender Rai 1 op Ziggo-kabel. by
Protestactie voor behoud Italiaanse zender Rai 1 op Ziggo-kabel.Protestactie voor behoud Italiaanse zender Rai 1 op Ziggo-kabel.
Protestactie voor behoud Italiaanse zender Rai 1 op Ziggo-kabel.Italian Entertainment And More
1.7K views2 slides
Spettacolo Sportivo 2015 - standhouders aanmeldformulier by
Spettacolo Sportivo 2015 - standhouders aanmeldformulierSpettacolo Sportivo 2015 - standhouders aanmeldformulier
Spettacolo Sportivo 2015 - standhouders aanmeldformulierItalian Entertainment And More
941 views2 slides

More from Italian Entertainment And More(20)

Italian Coffee Handbags in de CoffeePro nummer4 september2011

 • 1. Coffee Provakblad voor de koffie- en theebranche 3 e j aa rg a n g • s eptem ber 2 0 1 1 • num m e r 4 w w w. c o f f e e pro . nl HAMBURG COFFEE SCENE Op koffie-safari door Hamburg MAHLKÖNIG LET OP DE DETAILS Vervaardiging van koffiemolens in eigen huis KOFFIEPRIJZEN ONDER DRUK Een blik op de koffieketen HUISKAMER IN DE STAD De Amsterdamse Espressofabriek ASSORTIMENT VAN EEN KOFFIEGIGANT Welke koffie schenkt Starbucks eigenlijk? ITALIAN COFFEE HANDBAGS Ambachtelijke Italiaanse Koffiehandtassen
 • 2. Melitta SystemService www.melittasystemservice.nl The new Melitta® bar-cube ® Registered trademark of a Melitta Group company. Koffie en Choco met verse melk en/of topping
 • 3. VOORWOORD EN WIJ Terrassen in Spanje zijn zelden niet zonnig. MET HEN… Terrasondernemers snakken naar warmer weer Ondanks het minder mooie – dit is een eufemisme! – weer deze zomer, zijn de terrasprijzen dit jaar met 3,6% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ik heb het genoegen in de buurt van Amsterdam te wonen en wil daar nogal eens naar familiebezoek gaan of een bioscoopje, theatertje of muziekvoorstel- linkje pakken. A msterdam is voor het achtste jaar op rij de duur- Intussen had Van Spronsen & Partners dat onderzoek gedaan ste terrasstad, alhoewel de prijzen hier gelijk en daar kwamen best wel aardige resultaten uit naar voren. Zo zijn aan die van vorig jaar. Een rondje (2 fluit- zijn de terrasprijzen in de steden over de afgelopen vijf jaar ge- Op Ischia bij Napels eveneens mooi weer. jes, 2 rosé, 2 fris en 2 koffie) kost hier € 21,15. middeld met 15% toegenomen. De prijzen voor de inkoop van Nijmegen is net als vorig jaar de goedkoopste terrasstad waar bijvoorbeeld koffie stegen over diezelfde periode harder met je voor hetzelfde rondje € 18,20 betaalt. De resultaten komen 19% en de inkoopprijs van een fust bier steeg zelfs met ruim uit het jaarlijkse terrasonderzoek van Van Spronsen & Part- 23%. De horecaondernemer rekent de forse stijgingen van in- ners horeca-advies uit Warmond, dat de terrassen van de 21 koopprijzen dus niet volledig door aan zijn gasten. Natuurlijk grootste steden van Nederland bezocht en overal de prijs van in de hoop dit te kunnen compenseren door iets meer omzet hetzelfde rondje inventariseerde. te draaien, wat met deze regenachtige zomer nog niet echt is gelukt. Over dat weer nog het volgende. Het weer, daar kun je niks De Hamburgse koffiescene leek nogal druilerig. aan doen. Maar het weerbericht, dat zou je kunnen verbieden, De marge op koffie is groot, dus je kunt wel iets doen. Boven- hoewel onze vrije democratie een zekere vrijheid voor wichel- dien trek je door betere koffie en een betere presentatie op je roedelopers, koffiedikkijkers en andere speculanten toestaat. kaart en met een barista meer mensen. Ik ben niet zo’n weerberichtkijker. Als Erwin Krol slecht weer voorspelt, pak je badpak en ga op het strand liggen; als Helga De trends die het onderzoek weergeeft zijn eveneens interes- van Leur op een zonnige dag rekent, blijf lekker achter de ge- sant. Rosé, witbier en ice-tea zijn al jaren hardlopers op het ter- raniums. In de kranten regende het ingezonden brieven van ras, ook rosébier en prosecco hebben zich de afgelopen jaren mensen die een barbecue hadden voorbereid, maar op basis gevestigd als echte terrasdranken. Ice tea-green, Chrystal Clear van orakel Erwin of Helga toch maar een binnenprogramma en speciaal bieren als Corona en Sol worden dit jaar ook veel hadden georganiseerd, en vervolgens was het een werkelijk genoemd als hardloper op het terras. Dit jaar zal de warme Zowaar een keer zon bij Brandstof, trendy cafe in Amsterdam. schitterende dag met een aansluitende zwoele avond gewor- chocomel wel de grootste hardloper van het terras zijn. Ho- den. Ik ben benieuwd naar de reacties van horecaonderne- pelijk brengen de komende weken daar nog verandering in. Ton Rombout mers op dit fenomeen. Hoofdredacteur CoffeePro Wat betreft de koffie zal de frappuccino – ijskoffie –niet echt redactie@coffeepro.nl Maar de opdracht aan de rondjesmakers in Delft en Ham- hard hebben gelopen. Daar zullen we nog wat meer promotie burg om nu eens zonovergoten terrassen te fotograferen die voor moeten maken. De trends op het terras van de toekomst uitpuilen van de zonaanbidders, mislukte jammerlijk. Soms vind je al in de supermarkt. Lees de column van Moniek Smit! moesten we de mensen er met de haren bijslepen om über- En wat dacht je van de melkomzet in de meeste espressobars haupt nog iemand op een terras te fotograferen. Ja natuurlijk, ten opzichte van de koffieomzet? Wat is de marge daarop ei- Italië, Frankrijk, Spanje, dat is geen kunst, maar ik zei al: ik was genlijk? Rick Woertman van Espressofabriek vertelt erover. thuisgebleven. coffeepro september | 2011 3
 • 4. COLOFON CoffeePro is hét vakblad voor de professionele koffie- en theebranche en verschijnt 6x per jaar. Abonnementen: www.aboland.nl tel: 0900-2265263 (0,10 euro p/m) Jaargang 3, nummer 4 September 2011 14 CoffeePro is een uitgave van: MAHLKÖNIG CoffeePro V.O.F. Hamburg Weegschaalstraat 3 5632 CW Eindhoven Nederland 24 Telefoon: +31 (40) 29 11 440 ITM Fax: +31 (40) 29 11 442 Eindhoven E-mail: info@coffeepro.nl Uitgevers: John ter Meer en Joep van Meurs 40 KOFFIE WORKSHOP CoffeePro op het Internet: www.coffeepro.nl Siemens Redactie: 44 Ton Rombout (Hoofdredacteur) John ter Meer (Eindredactie) Henk Rougoor (Fotografie) Lisa Evelyn WELKE KOFFIE? Maarten van der Jagt Starbucks E-mail: redactie@coffeepro.nl Medewerkers redactie: Moniek Smit Annemarie Tiemes Richard Schukkink Jennie Ketelaars Sonja Angerer Advertenties en abonnementen: Telefoon: +31(0)40-29 11 441 Coffee +31(0)40-29 11 440 Provakblad voor de koffie- en theebranche 3 e ja a r ga ng • s e pte mbe r 2011 • numme r 4 www.coffeep ro.n l E-mail: adverteren@coffeepro.nl SWISS MADE Hamburg Coffee SCene Op koffie-safari door Hamburg maHlkönig let op de detailS Vervaardiging van koffiemolens in eigen huis koffieprijzen onder druk Vormgeving: Een blik op de koffieketen HuiSkamer in de Stad De Amsterdamse Espressofabriek www.regelrecht.eu (Eric Rooijakkers) aSSortiment van een koffiegigant Welke koffie schenkt Starbucks eigenlijk? italian Coffee HandbagS Ambachtelijke Italiaanse Koffiehandtassen Foto’s omslagpagina: Maarten van der Jagt, bij Mahlkönig en bij Hopper. Druk: Offset Print BV, Valkenswaard INHOUDSOPGAVE Intro 3 Hamburg Coffee Scene 32 Journaal 6 Blind proevend onderuit 35 Ambachtelijke Italiaanse Koffiehandtassen – 13 Koffietrendwatching 36 Mahlkönig let op de details 14 De Chemex 37 © Publimore Media B.V. 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden Koffieprijzen onder druk 16 NewTree chocolade komt met verrassende smaken 38 verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektro- CasaBarista stippelt de route uit 18 Aan de bar met Nicole de Zeeuw 39 nisch, mechanisch, door fotokopie, opname, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De Amsterdamse Espressofabriek 20 Siemens Koffie Workshop en meer 40 Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en Koffiereisgids door een wereldstad 22 Single Estate Coffee 42 auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen Hoogwaardige koffieapparatuur 24 Welke koffie schenkt Starbucks eigenlijk? 44 enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op Koffierondje Delft 28 Starbucks herboren 46 bedoelde informatie. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkom- sten van Publimore Media B.V. zijn van toepassing de voorwaarden die zijn gedeponeerd ter Kamer van Koophandel in Eindhoven. 4 coffeepro september | 2011
 • 5. Animo Anytime AnimO intrODuCEErt DE niEuwE OptiBean Animo heeft een nieuwe invulling gegeven aan het begrip Bean-to-Cup. Het resultaat: de OptiBean. Een machine met smaak. Onderscheidend in design, hoogwaardig in techniek. Voor de beste koffie die u maar kan schenken. Elk kopje versgezet met een heerlijk crème- laagje. De basis voor vele koffievariaties. Eenvoudig te bedienen, makkelijk te onderhouden. Van roestvrij staal, dus duurzaam. De OptiBean van Animo. De nieuwe standaard in Bean-to-Cup. Kijk op www.optibean.nl voor een korte kennismaking. Ervaar zelf: there has never bean a better cup... www.animo.eu Premium coffee makers & beverage equipment
 • 6. COLUMN JOURNAAL Segafredo op North Sea Jazz Festival Licor 43 Introduceert Pura Fiesta Segafredo was dit jaar koffieleverancier van het North Sea Jazz Licor 43 introduceerde deze zomer Pura Fiesta, een geheel Festival dat in juni plaatsvond in Ahoy Rotterdam. Gedurende dit verzorgde avond met de Spaanse artiest Xandro Leima en de vooraanstaande jazz festival konden de ruim 79.000 bezoekers ge- internationaal bekende DJ Cuzco, die horecaondernemers nieten van gevarieerde muziekklanken en de Italiaanse smaak van konden boeken. Een Pura Fiesta staat garant voor ‘een avond Segafredo koffie. Bij de diverse koffiebars en horeca-outlets op het vol swingende Spaanse passie’. Li- festival kon men Segafredo koffie bestellen. Sinds 2009 is Segaf- cor 43 gaf twintig horecaonderne- redo steeds vaker aanwezig op evenementen door samenwerking mers de mogelijkheid om een ge- met organiserende partijen, of door de inzet van Segafredo’s mo- sponsorde Pura Fiesta te boeken biele espressobar. en haar gasten een onvergetelijke Info: www.tiktak-segafredo.nl avond te bezorgen. Info: www.Licor43.nl. Hillewaert BvBa verkoopt Franke Coffee systemen in Nederland en België Sinds eind januari is Hillewaert BvBa ook verantwoordelijk voor de verkoop van Franke koffiemachines in Nederland. Het bedrijf startte al in 1994 met Bremer Koffiesystemen, een fabriek die in 2002 door Franke werd overgenomen. Nadien bewoog Hillewaert zich dien- tengevolge met Franke in de Belgische markt. Dit jaar is de verkoop en service van Franke Coffee systemen uitgebreid naar Nederland. Aan Tapwacht is onlangs de volledige service daarvan uitbesteed. Jasili Bloomingteas onder de vlag van Koffiebranderij Mocca d’Or De Technische Dienst van Franke Coffee Systems is door Tapwacht Vanaf heden is Jasili Bloomingteas onderdeel van Mocca d’Or. Hiermee maakt Moc- overgenomen, waardoor Tapwacht nu beschikt over alle kennis van ca d’Or een kwaliteitsslag in haar theeconcept voor horeca en detaillisten. Jasili Bloo- technieken van Franke-apparatuur. Tapwacht heeft in Nederland mingteas, dat met de vakprijzen Horecava Innovation Award en Columbus Trofee landelijke dekking voor de Franke koffiemachines. bekroond is, staat voor kwaliteit en innovatie. Kenmerkend voor de Jasili Blooming- Volgens Kris Hillewaert, directeur van Hillewaert BvBa, is er met teas zijn de handgebonden theeën, vervaardigd uit natuurlijke ingrediënten en ge- de verkoop van Franke Systemen door Hillewaert en de service van plukt in China’s hoogwaardige theetuinen. De bloomingtea ontluikt in de theepot deze machines door Tapwacht in Nederland nu ‘een optimale situatie zodra deze in aanraking komt met heet water. “Een zinderend schouwspel voor aanschaf van deze systemen’ ontstaan. dat uw zintuigen prikkelt”, aldus de leverancier. Jasili Bloomingteas is Info: info@bremer.be uitermate geschikt voor horeca en detaillisten. De thee is boven- dien een ware eyecatcher qua verpakking. bremer Info: www.moccador.com           6 september | 2011
 • 7. JOURNAAL Nieuwe koffiemerk Vava Coffee verkrijgbaar bij Smaakhuis in Lisse Chocolade kunstwerk eyecatcher op Schiphol Vanaf dit moment is Vava Coffee verkrijgbaar bij Smaakhuis in Lisse, als eerste in Neder- Breng de beste patissier van Nederland, Jeroen Goossens, land. Vava Coffee is een klein en zelfstandig bedrijf gericht op de en horeca-exploitant HMSHost, onder andere bekend van verkoop van Keniaanse Arabica koffie. De koffie wordt na bestel- Café Chocolat, samen en de mooiste creaties ontstaan. ling pas gebrand vanwege het behoud van aroma en smaakbeleving. Goossens heeft een unieke blikvanger gecreëerd voor het Vava Coffee betaalt een eerlijke, Fairtrade prijs aan de boeren. Op verleidelijke Café Chocolat, achter de paspoortcontrole in het moment van inkoop doneert het 5% van de opbrengst aan Vava Lounge 1 van Amsterdam Airport Schiphol. De menshoge Foundation, wat besteed wordt aan scholing voor de kinderen van sculptuur heet ‘Friendship Flies the World’ en combineert de koffieboeren. Info: www.vavacoffee.com de internationale werelden van Schiphol en Fokker met de pure verleiding van chocolade. Later in de zomer ontwerpt de toppatissier speciaal voor Café Chocolat nog een afge- leide van het kunstwerk. Dan kunnen passagiers een stukje ‘Friendship Flies the World’ voor zichzelf of een ander kopen en meespinnen aan Italini Gelato lanceert ambachtelijk Italiaans ijs shop in shop het wereldwijde web van vriendschap. concept Info: www.hmsc.nl/t2bcms/chocolat.php Verkoop van ambachtelijk Italiaans schepijs kan een mooie toevoe- ging zijn op het assortiment van veel ondernemers die het met de zo- merse dagen wat rustiger hebben of die gewoonweg meer omzet wil- len draaien in hun bedrijf. Echter, de hoge prijs die het aanschaffen Carmen koffie introduceert de Schaerer Coffee Joy van een vitrine met zich meebrengt houdt ondernemers vaak tegen. Nieuw in het assortiment van Carmen koffie is de Coffee Joy Italini Gelato speelt hier op in door hun shop in shop concept aan te van het Zwitserse merk Schaerer. Deze volautomatische One bieden. De investering die de ondernemer doet om het concept aan Touch Espresso Cappuccino machine is slechts 30,5 cm breed te schaffen wordt meteen weer terugverdiend in ijs, stelt het bedrijf. en is hiermee de kleinste in zijn soort. Het touch panel geeft Het concept bestaat uit een 16-baks schepijsvitrine met geforceerde met één druk op de knop de keuze uit 6 verschillende dran- koeling inclusief lepelspoelbak, een achterkast en verkooppresenta- ken, zoals espresso, café crème, cappuccino of latte macchiato. tie bord die naar eigen wens kan worden ingevuld. Om het concept Daarnaast kunnen warme melk, melkschuim en heet water te plaatsen is slechts een 5 m² vloeroppervlakte nodig in de winkel. worden afgegeven. Met de ´barista-knop´ kan de sterkte van Buiten het shop in shop concept levert Italini Gelato uiteraard haar de koffie worden bepaald. De machine zal op de markt worden ambachtelijk Italiaans schepijs aan ijs- gebracht door Espresso Service Dienst B.V. die gelieerd is aan salons en horeca door heel Nederland. Carmen. Info: www.italinigelato.nl Info: www.espressoservicedienst.nl First Tea op beurs Las Vegas World Tea Expo Las Vegas was ook dit jaar (24 - 26 juni) het middelpunt van de thee industrie. Dit was dan ook het moment voor Original First Tea om juist daar hun nieuwe BasicLine te lanceren. Wederom biologische thee in een eigentijds jasje. Met 11 internationale smaken waarvan 4 Cafeine vrij is het een complete lijn ontwikkeld voor diverse marktdoeleinden als: buffet, catering, bedrijfskantine, retail winkels en supermarkten. Ook de Ba- sicLine presenteert zich met verschillende maten theekisten en glaswerk als een eigentijds en compleet concept. Voorzien van het biologische keurmerk Skal en tevens het Eko keurmerk. Info: www.original-firsttea.nl DiGusti breidt assortiment uit met Cantuccini Als leverancier van ambachtelijke Italiaanse delicatessen levert DiGusti exclusief een nieuw assortiment cantuccini. Er zijn vier verschillende smaken: hazelnoot/chocolade, hazelnoot/cranberry, chocolade/cranberry en amandel/si- naasappel/witte chocolade. Wie niet kiezen kan, proeft ze gewoon allemaal tegelijk. Dat kan nu heel voordelig, want in plaats van € 17,- betaalt u tijdelijk slechts € 12,- voor vier verpakkingen van 150 gram cantuccini; van iedere smaak één. De verkoop vindt plaats via de betere delicatessenwinkels en DiGusti is nog op zoek naar meer verkooppunten. Meer info: www.digusti.com. coffeepro september | 2011 7
 • 8. Vers gezet Verse filterkoffie, met zorg gezet door de betrouwbare apparatuur van Bravilor Bonamat! Al meer dan zestig jaar toonaangevend op het gebied van snelfilterapparatuur. De verschillende modellen, grotendeels vervaardigd uit hoogwaardig rvs, bieden elk met hun specifieke eigenschappen de mogelijkheid om op elke locatie snel en eenvoudig heerlijke koffie te zetten. Gezet in glazen kannen of airpotten, de koffie is altijd van een perfecte kwaliteit! Deze apparatuur biedt de gebruiker naast een eigentijds design een uitstekende in-cup kwaliteit en veel gebruiksgemak. Bravilor Bonamat B.V. Postbus 188 1700 AD Heerhugowaard Nederland www.bravilor.com Tel: (072) 57 51 751 Fax: (072) 57 51 758 We r e l d w i j d d e s m a a k v a n k w a l i t e i t E-mail: sales@bravilor.com 111701071_Bravilor_adv_220x150.indd 1 13-09-10 15:11 MOCCAMASTER SINCE 1964 Welkom in de wereld van de beste filterkoffie Technivorm is al jaren gespecialiseerd in het maken van koffiezetapparaten. Onze Moccamaster producten worden allemaal met de hand gemaakt en individueel getest. Het is de persoonlijke noot die onze producten uniek maakt. Moccamaster voor de perfecte koffiesmaak. www.moccamaster.nl info@moccamaster.eu T 0488 483817
 • 9. JOURNAAL HMSHost Schiphol heeft primeur: fairtrade koffie van Tiktak / Segafredo Vanaf 1 juli zijn HMSHost locaties op Schiphol overgestapt op de Fairtrade koffie van Tiktak / Segafredo. De Fair- trade variant van Segafredo Zanetti wordt gebrand onder het label Tiktak en draagt het Max Havelaar Keurmerk. Segafredo Zanetti is al enige tijd één van de vaste koffiepartners van HMSHost Schiphol en komt nu met een spe- ciale fairtrade mélange. De primeur: als eerste in Nederland stapt HMSHost Schiphol van de Segafredo A-Café mélange over op de Tiktak Fairtrade Duet 100% Arabica mélange. Hierna volgen ook 22 andere HMSHost locaties op Schiphol dit voorbeeld en kunnen reizigers voortaan genieten van eerlijke Italiaanse koffie. Info: www.tiktak-segafredo.nl Simon Lévelt bouwt koffiefabriek in Oeganda First Tea in de supermarkt In Bugisu, gelegen in oost Oeganda, verbouwen 4.000 Vanaf nu is het biologische theemerk First Tea ook in de schappen van kleine boeren biologische arabica koffie onder de naam Sipi verschillende Nederlandse supermarkten te vinden. Door de scherpe Falls. De koffieboeren verwerken zelf hun koffie, wat geen prijs van de nieuwe theelijn BasicLine beantwoordt First Tea hiermee aan constante kwaliteit geeft. Vandaar dat Simon Lévelt en het de groeiende vraag naar betaalbare biologische thee. koffie-exportbedrijf Kawacom besloten hebben om geza- Na de biologische supermarkt EKOPLAZA volgen er nu ook een aantal menlijk te investeren in een centrale fabriek, nieuw en uniek Coop-vestigingen die de smaak van First Tea te pakken hebben. De voor Oeganda. Naast de bouw van de fabriek worden de BasicLine is voorzien van de biologische keurmerken Skal en Eko. boeren ook getraind in de juiste plukmethode. Dit samen Info: www.original-firsttea.nl zal een enorme verbetering van de kwaliteit tot gevolg heb- ben. En voor een betere kwaliteit ontvangt de koffieboer een betere prijs. Verder worden nog eens 2.000 boeren opgeleid en begeleid bij de overgang naar biologische koffieteelt. De bouw van de fabriek en de training van de biologische koffieboeren heeft ruim twee jaar geduurd en is in 2010 voltooid. Van Geelen en easyFairs bundelen krachten, ook voor Vakbeurs Horeca Johan Seijbel, General Manager van Van Geelen Standinrichtingen en Cornelien Baij- ens, Managing Director van easyFairs tekenden onlangs het contract waarbij Van Gee- len de nieuwe partner wordt voor alle Nederlandse vakbeurzen van easyFairs. Van Gee- len wordt hierbij exclusief leverancier van meubelen en tapijt. Zo ook voor de vakbeurs HORECA die plaats vindt op 7 & 8 november 2011 in de Autotron Rosmalen, die zorgt voor verbinding van vraag en aanbod binnen de Brabantse horeca sector. Info: www.easyfairs.com/horeca-nl Grand Café Formule Wonder’s breidt uit met locatie Heer- hugowaard Aan het Coolplein in Heerhugowaard is eind juni de vierde en met 200 zitplaatsen de grootste, Wonder’s geopend. Wonder’s is de moderne variant op het grand café, waar bezoekers vanaf de vroege ochtend tot in de late avond terecht kunnen. De zaak is eigendom van ervaren horecaon- dernemers, die tevens eigenaar zijn van Wonder’s Bergen, Egmond en Zaandam. Voor ontwerp en realisatie van het opvallende inte- rieur over twee etages, werd ontwerpbureau E.S.T.I.D.A ingescha- keld, dat tevens verantwoordelijk is voor de interieurs van de drie eerdere Wonder’s vestigingen. Foto: Evelien van den Bogaert. Info: www.estida.nl coffeepro september | 2011 9
 • 10. JOURNAAL Paal 10 in Ouddorp heeft het beste terras van Nederland Bristot Speciale krijgt koffietrofee ‘Beste kopje koffie van Strandpaviljoen Paal 10 in het Zuid-Hollandse Ouddorp heeft het beste terras van Nederland. Veenendaal 2011’ Dat werd onlangs bekendgemaakt tijdens de vierde Misset Horeca Terras Top 100, powered by Voor het lekkerste kopje koffie van Veenendaal moet je kennelijk bij Lipton Ice Tea. Met een klein verschil versloeg Paal 10 de nummer 2 op de ranglijst, Brasserie ijssalon Jelly Gelati zijn. Op donderdag 30 juni 2011 is de koffietrofee Zeelust in Westenschouwen. Het juryrapport meldt dat op het terras van Paal 10 eigenlijk niets door de burgemeester van Veenendaal uitgereikt aan Jelly Tjoelker, is aan te merken: “De aankleding, de dienstverlening naar de verschillende bezoekerstypen, de de eigenaresse van ijssalon Jelly Gelati. Ook de leverancier/impor- kwaliteit van eten en drinken en de bediening. Er is heel goed over alles nagedacht”. Nummer 3 teur van Caffe Bristot ‘C2CU | Coffee To Complete You’ was bij de van Nederland werd het terras van Fraans Marie in Albergen. Op 4 en 5 eindigden respectieve- prijsuitreiking vertegenwoordigd. Info: www.c2cu.nl lijk de terrassen van Hotel Pulitzer in Amsterdam en Brennels Buiten in Kraggenburg. In totaal schreven ruim 730 bedrijven zich in voor deze competitie. Grinder dc one, de nieuwe koffiemolen van Dalla Corte Paolo Dalla Corte, samen met zijn zuster Elsa co- eigenaar van Dalla Corte Company, ontwikkelde de dc one van Dalla Corte, een on-demand kof- ‘After dinner’ koffie met likorettes fiemolen met een aluminium body. Het disper- De perfecte afsluiting van een heerlijk diner is natuurlijk een goed gezet kopje koffie of thee. siesysteem van polycarbonaat heeft een capaciteit Om het helemaal af te maken, serveer je hier bij voorkeur een klein glaasje en iets lekkers van 1,5 kg. Het enkele of dubbele filter dat men er bij. Dat kleine glaasje kan vanaf nu gevuld worden met de nieuwe likorettes van à Table! Het onder plaatst wordt door de molen direct herkend, foodlifestyle merk à Table! introduceert zes likorettes. Ze heten ‘likorette’, omdat likeuren met waarna vervolgens in een enkele of dubbele dosis een laag alcoholpercentage (tussen 12 en 15%) geen likeur genoemd mogen worden. Naast wordt voorzien. dc one is uitgerust met een display de klassieke Amaretto, Cappuccino en Chocolade likorettes, zijn er een truffel, een romige dat de status van het maalproces laat zien en dat Amaretto Cream én een fruitige Marula variant. De likorettes zitten in mooie glazen flesjes informatie toont zoals de ingestelde maaltijd en de van 40 ml die meteen opvallen in het schap. De consumentenadviesprijs bedraagt € 2,75. fijnheid, alsook het aantal gemalen koffies, de tem- Info: www.foodkitchen.nl peratuur van de machine en die van de gemalen koffie. Daarnaast registreert het eventuele storin- gen. De temperatuur van de machine blijft altijd constant vanwege een koelsysteem dat in wer- king treedt als de inge- stelde temperatuur wordt overschreden. Info: www. dallacorte.com POM Wonderful lanceert sappenlijn: LITE POM Taste of Amsterdam sluit zomer af met culinair hoogte- De granaatappelsap uit Californië, POM Wonder- punt in Amstelpark ful 100% puur juice, heeft er een nieuwe verfris- Na twee succesvolle edities van Taste of Amsterdam, strijkt ‘s sende variant bij: LITE POM. ‘De nieuwe bewuste werelds meest exclusieve culinaire festival in 2011 wederom all-day drink voor het hele gezin’, aldus het bedrijf. neer in onze hoofdstad. Van 22 tot en met 25 september staat 100% puur, 100% dorstlessend. Deze zomer lan- het Amstelpark opnieuw volledig in het teken van het proeven ceert POM Wonderful LITE POM, een lichtere, van topgerechten en het genieten van exclusieve culinaire ver- verfrissende lijn van de klassieke granaatappelsap. rassingen. Info: www.tasteofamsterdam.com De lijn kent twee smaakvarianten: Granaatappel Blackberry en Granaatappel Dragonfruit. LITE POM is 100% natuurlijk, zonder toegevoegde sui- kers of conserveringsmiddelen en bevat natuurlijk veel anti-oxidanten. Info: www.pomwonderful.nl 10 coffeepro september | 2011
 • 11. JOURNAAL Marika Verhoeven Sales & Development Manager bij Axxent Nieuwe Tiktak ‘Special Teas’ Tea & Coffee Tiktak, sinds 1991 onderdeel van de Massimo Zanetti Beverage Met ingang van 1 augustus jl. is Marika Verhoeven bij Axxent Tea Group, komt met een geheel vernieuwde theelijn. Vanaf augustus zijn & Coffee in dienst is getreden als Sales & Development Manager. de nieuwe ‘Special Teas’ van Tiktak verkrijgbaar in 12 smaken, waar- Verhoeven zal middels (new) account- en product management van 10 voorzien van het Fairtrade label. De van oudsher Groningse bijdragen aan een verdere groei en professionalisering van de or- koffie- en theeproducent Tiktak komt nu, in samenwerking met oud- ganisatie. Zij was hiervoor tien jaar in dienst bij Schoenfabriek Van directeur Karel Tiktak, met een geheel nieuwe en eigentijdse ‘single Bommel als Export Area Manager. Daarvoor was zij acht jaar actief packed’ lijn. In een opvallend zilveren jasje worden de 12 smaken op als Account Manager Retail bij Koffiebranderij Drie Mollen (tegen- de Nederlandse markt geherintroduceerd. De Tiktak ‘Special Teas’, woordig United Coffee). Gedurende haar introductie zal Verhoe- afkomstig uit China, India, Sri Lanka en Zuid-Afrika, moeten voor ven met een aantal relaties persoonlijk kennismaken. Daarnaast zal hoogstaande kwaliteit staan en worden in eerste instantie gedistribu- ze tijdens Anuga 2011 in Keulen op de stand van eerd via de Sales Baristi. In diverse horecagelegenheden worden de Axxent Tea & Coffee aanwezig zijn. Info: reeds verkrijgbare melanges vervangen door de nieuwe ‘single packed’ www.hot-drinks.eu varianten. Info: www.tiktak-segafredo.nl A cup of Blond met eigen theelijn 10 jaar geleden zijn Femque & Janneke van Blond-Amsterdam met een eigentijdse stijl begonnen met het beschilderen van aardewerk, zoals bor- den en koppen, maar voornamelijk theepotten. Inmiddels gaan de Blond producten de hele wereld over. Blond is vooral bekend geworden om haar mooie theeservies. Een eigen theelijn lag dan ook voor de hand. Onder de Bondi Chai Latte bij meerdere naam ‘A cup of Blond’ is onlangs een assortiment geïntroduceerd van 6 verkooppunten verkrijgbaar verschillende smaken. Naar eigen zeggen ‘topkwaliteit leaf theeën’ in pira- De ontwikkelingen van Chai Tea midevormige theezakjes. Als verpakking is een handige hersluitbare zilver- Latte in Nederland verlopen ge- kleurige zak gekozen met daarin 25 zakjes. De verpakking vermeldt dat het staag sinds de start tijdens de Ho- assortiment speciaal voor Blond-Amsterdam is geproduceerd door Axxent recava in de RAI en Beleef Koffie Tea & Coffee. Info: www.hot-drinks.eu en www.blond-amsterdam.nl Beleef Thee in de Jaarbeurs. Onder anderen Delixl, Vijzelaar Horeca Totaal en Mocca d’Or hebben sinds begin dit jaar Bondi Chai Tea Latte omarmd. Bondi Chai ondersteunt de verkoop met glazen, tafelpyra- mides, menukaart stickers en gratis samples. Info: www.bondichai.nl Gerrit van Dongen 60 jaar bij Koffiebranderij Mocca d’Or! Op 26 augustus vierde Gerrit van Dongen zijn 60-jarig dienstverband Douwe Egberts breidt Douwe Egberts L’OR EspressO familie uit als koffiebrander bij Koffiebranderij Mocca d’Or te Breda. Het komt niet Douwe Egberts introduceerde onlangs twee nieuwe smaakvarianten binnen vaak voor dat iemand zoveel jaren met passie zijn werk voor een en de- de Douwe Egberts L’OR EspressO familie: de Satinato en de Sontuoso. Na zelfde werkgever verricht. Mocca d’Or is dan ook zeer vereerd met de introductie van de eerste vier 100% Arabica espresso capsules eind vorig dit uiterst bijzondere jubileum en stond hier uiteraard uitgebreid bij jaar groeit het aanbod van L’OR EspressO hiermee naar zes. De prijs van alle stil. Gerrits’ vakkennis en jarenlange inzet is nog steeds een succesvolle factor varianten is € 3,09 per doos van tien capsules. binnen de branderij. De inmiddels 74-jarige Gerrit zet zijn werk bij Mocca d’Or Info: www.de.nl gewoon voort. Info: www.moccador.com coffeepro september | 2011 11
 • 12. Aroma needs water. Water needs BRITA®. PURITY C Quell ST • Optimale waterkwaliteit • Maximale productveiligheid • Eenvoudige bediening CREAM Meer informatie: Tel: +31 (0)40 - 281 39 59 | 00800 - 14789632 (gratis), of kijk op onze website: http://professional.brita.nl | http://professional.brita.be CREATOR De perfecte melkschuim- productie voor: • Cappuccino • Latte Macchiato • Warme melk voor chocolademelk Technische gegevens: Opwarmtijd 5 min. Optimale temperatuur 72,5 °C Latte macchiato 4 dl 3,8 sec. Cappuccino 2 dl 2,9 sec. Voor meer informatie: Hilux / Hillewaert BVBA: +32 (0) 50 55125 info@bremer.be, www.bremer.be
 • 13. ACTIE Voorbeelden van tassen die Italian Coffee Handbags kan leveren. AMBACHTELIJKE ITALIAANSE KOFFIEHANDTASSEN – TASTBAAR HERGEBRUIK! Neem een abonnement op CoffeePro en ontvang een Coffeehandbag! Tekst: Ton Rombout Eerst maar de actie die wij van het enige brancheblad CoffeePro met Italian Coffee Handbags op touw hebben gezet. Wij willen graag dat u abonnee wordt van CoffeePro, terwijl Italian Coffee Handbags tassen en etuis gemaakt van folieverpakkingen van koffie wil promoten. M et een betaald abonnement op CoffeePro fiebranders (voornamelijk Italiaanse merken maar ook overige Abonnee worden – Coffeehandbag verzekert u zich van een tweemaandelijkse merken zijn mogelijk). Afhankelijk van de grootte van tas of ontvangen? toezending van het blad, in plaats van dat etui worden meer foliezakken gebruikt. Daarbij kiezen de ma- u het af en toe krijgt toegestuurd. Met een kers voor één merk koffiebrander per tas of etui. Dat gaat zo: stuur je gegevens naar: Italian Coffee Handbag krijgt u bovendien een duurzaam ca- De klant kiest uiteraard voor het merk dat hij of zij gebruikt joepvanmeurs@coffeepro.nl deau dat direct gerelateerd is aan uw vak, hobby of passie (of of waarmee hij of zij zich associeert. De zakken en de merken alledrie). Het bedrijf stelt 20 (twintig) ITALIA ARABICA mo- worden geselecteerd op uitstraling en op de aansluiting bij het Vermeld dat je abonnee wilt worden van del tassen gratis ter beschikking. product. Zo verlenen verpakkingen van Fairtrade koffiebonen CoffeePro voor € 59,95 (excl. 6% BTW) zich zeer goed voor de verwerking tot tas of etui. Zie voor een per jaar. Unieke, duurzame tassen overzicht: www.italiancoffeehandbags.nl Italian Coffee Handbags zijn handgemaakte tassen (Borse En dat je de Italian Coffee Handbag Cucite Artigianalmente), gemaakt van lege, gebruikte zakken Hergebruik van het materiaal ITALIA ARABICA wilt ontvangen. van koffiebonen of gemalen koffie. Elk model en exemplaar Italian Coffee Handbags doet hierbij ook een oproep aan kof- is daarom uniek en er zitten ook ‘collectors items’ tussen. fiebranders en leveranciers om lege foliezakken ter beschik- Zet je adresgegevens erbij! De tassen en etuis worden lokaal, in Nederland, geproduceerd king te stellen. Hergebruik is sowieso goed. De foliezakken door vakmensen uit verschillende ateliers en sociale werk- bevatten meestal aluminium, een duurzaam materiaal door de plaatsen (waaronder de Haeghe Groep uit Den Haag). Met het lange levensduur. Dat verdient een langere levenscyclus: dus aanschaffen van een Italian Coffee Handbag heeft u dus niet hergebruik. Door de foliezakken in te zamelen en te herge- alleen een mooie tas of uniek cadeau van gerecycled materiaal, bruiken vermindert de afvalstroom. maar u draagt ook bij aan de plaatselijke werkgelegenheid. Koffiebranders zien hun merk bovendien terug op tassen en Bovendien zijn het duurzame en maatschappelijk verant- etuis. De uitstraling van deze Italian Coffee Handbags is een woorde producten, omdat een groot deel van de Italian Coffee regelrechte voltreffer. Ze zijn erg populair en hebben een mo- Handbags worden gemaakt van gebruikte koffieboonzakken derne designuitstraling. Door bij te dragen aan de inzameling en van restmateriaal van (Italiaanse) koffiebranders. Lege ge- versterkt u het duurzame imago van uw eigen organisatie. U bruikte folieverpakkingen worden niet weggegooid, maar vor- profileert uw organisatie als maatschappelijk verantwoordelijk men de basis voor een nieuw, uniek product. Verpakkingen op een heel zichtbare manier. krijgen ‘een tweede leven’! Italian Coffee Handbags streeft naar een netwerk van inzamel- Assortiment punten waar ook consumenten foliezakken kunnen inleveren Het assortiment is zeer divers. Eigenlijk is bijna elke tas uniek. (al dan niet met een spaarsysteem). Het logo van Italian Coffee Handbags. De foliezakken – meestal 1 kg zakken - komen van diverse kof- Kortom: TAStbaar hergebruik met de Italian Coffee Handbags. coffeepro september | 2011 13
 • 14. REPORTAGE Vervaardiging van koffiemolens in eigen huis Mahlkönig let op de details Mahlkönig is een legendarisch merk dat bij iedere koffieliefhebber bekend is. Wanneer je als koffiegek door deze Hamburgse firma wordt uitgenodigd voor een bezoek, dan ben je dus net zo blij als Sjakie die de gouden wikkel heeft gevonden en Willy Wonka’s chocoladefabriek mag bezoeken. Tekst en fotografie: Maarten van der jagt De maalschijven vormen de kern van de molen. 14 september | 2011
 • 15. REPORTAGE D e Nederlandse importeurs van Mahlkönig zijn Assemblage Espresso Service West (ESW - Den Haag) en Niet minder interessant is de opbouw van de molen. Maak Alleborgh (Abcoude). Volgens Henk Lang- hierbij geen voorstellingen van eindeloze lopende banden. kemper (ESW) is Mahlkönig zo bijzonder Dit is echt handwerk. De assemblage van bijvoorbeeld de K30 omdat het ‘nog een bedrijf is waar het gehele product van de molen vindt stuk voor stuk op werkbanken plaats. Vanaf de grond af aan wordt opgebouwd en waar nog geen sprake is bodemplaat wordt de molen langzaam als een soort bouwpak- van assemblage van onderdelen die in lage lonen landen zijn ket opgebouwd. De zware motor met maalwerk wordt door gemaakt’. Ditting in Zwitserland geassembleerd. Dit bedrijf is sinds 2008 onderdeel van de Mahlkönig groep. Zij bouwen een motor Assemblage van het K30-model van Mahlkönig. Staalkwaliteiten met de in Hamburg geproduceerde maalschijven tot een unit. Langkemper’s woorden weerklinken in mijn hoofd als ik mijn Na uitvoerige tests –je ziet de koffie nog zitten in het maal- auto op het terrein van Mahlkönig parkeer. Stapels met staven werk- worden de units in zware houten kratten naar Hamburg staal liggen als pakken spaghetti opgestapeld op het terrein. getransporteerd, waarna het huwelijk tussen motor en chassis Ik herken direct in deze staven de ‘grondstof’ voor maalschij- door Duitse collega’s wordt bezegeld. Ook hierna worden mo- ven en probeer te raden uit welk type staaf de maalschijf van lens weer in tests gecontroleerd op maalprestaties. Mahlkönig bekendste model de K30 wordt gemaakt. Op dat moment komt verkoopdirecteur Söntke Visser aanrijden. We Aftersales raken direct in gesprek en de fabriekstoer is al begonnen voor- Mahlkönig molens zijn legendarisch om hun onverwoestbaar- dat ik een stap binnen heb gezet. Visser vertelt over de staal- heid. Zoals een Rotterdamse barista het verwoordde: “De Van kwaliteiten en de verharding van staal die na het zagen van de Brienenoordbrug slijt nog, een Mahlkönig niet.” Het is mooi Close-up van het slijpproces. staven in ‘plakken’ nodig is. Zo simpel als ik het me had voor- gezegd maar het blijft techniek die ooit een keer kapot gaat. gesteld is het dus niet… Maar dat kan wel een paar decennia duren. Bij de afdeling re- Ja, de staven worden in plakken gesneden door een geroboti- paraties zie ik een paar molens staan die aan de vormgeving te seerde zaagmachine, maar ze moeten daarna wel weer verhard zien echt uit de jaren vijftig moeten stammen. En dat blijkt te worden om als maalschijf door het leven te mogen gaan. En kloppen. Want Mahlkönig heeft alle maalschijven voor mo- pas na die verduurzaming vindt de volgende gerobotiseerde lens die geproduceerd zijn vanaf de jaren vijftig ‘op zolder’ stap plaats. De verharde schijf wordt met minieme stapjes liggen zodat er bijna nooit ‘nee’ hoeft te worden verkocht. De geslepen op een computer gestuurde (cnc) machine waarbij molens komen uit alle hoeken van de wereld. Mahlkönig is concentrische vertandingen worden aangebracht in het kei- vertegenwoordigd in 150 landen. harde staal. Voor een K30 schijf duurt dit proces circa 3 minu- ten, voor een schijf van een shopgrinder 10 minuten en bij de Productintroducties De CNC-machine brengt concentrische vertandingen aan. enorme schijven voor industriële molens kost dit slijpproces Productintroducties voor 2012 staan niet op stapel, althans van het keiharde ‘Tungsten carbide’ staal wel 4 uur. Dit zijn ook het lukte me niet ze te ontfutselen. Dit najaar zullen wel de niet bepaald goedkope onderdelen. Een set van twee schijven Mahlköning Vario W(eight) en RFID van de K30 op de markt kost circa 3000 euro! worden gebracht. De Vario kan op een tiende van een gram nauwkeurig koffiemalen en is dus ideaal voor brewbar (filter- Letten op details koffie) doeleinden. De RFID is ontwikkeld voor koffiemerken Het hele slijpproces is er op gericht om ‘goed’ koffie te malen. die hun ‘eigen molens’ willen beschermen tegen boerenslim- Maar wanneer maalt een molen ‘goed’? Visser neemt me mee me afnemers die er koffie van derden mee willen gaan malen. naar de afdeling kwaliteitscontrole. ‘R& D Prüflabor’ staat er Het systeem is zeer vernuftig. Een brander brengt een RFID in statige letters boven de deur. Meerdere ruimtes gaan ach- tag (Radio Frequency Identification) aan op een koffieverpak- ter deze deur schuil en Visser ratelt in een duizelingwekkend king en die geeft zijn afnemer een krediet voor een voorge- Het slijpen van maalschijven bij Mahlkönig. tempo over alle soorten malers (DK 15 LS en DK 27 LS) die er programmeerd aantal maalcycli. Bijvoorbeeld 150 keer op een staan. Maar het hart van het ‘labor’ is de ‘Laser Diffraction Par- kiloverpakking. Na 150 cycli weigert de molen dienst en wordt ticle Size Analyzer’, een soort superstofzuiger die heel nauw- alleen weer vrijgegeven door het aanbreken van een nieuwe keurig de gemalen deeltjes op grootte en op aantal kan tellen. verpakking met een nieuw tegoed op de RFID chip. De schaal loopt van 0,4 μm tot 2000 μmeter (=2mm) waarbij maalsels worden onderzocht op korrelgrootte-verdeling. Een Toekomst espressomaalsel vertoont in een grafiek altijd een ‘kamelenrug’ Söntke Visser laat tot slot van de rondleiding ook de produc- tussen de 180 μm en 220 μm. Dat wil zeggen dat rond deze tiehal in aanbouw zien waarin straks de maalschijvenfabricage pieken in de grafiek de genoemde korrelgroottes het meest zal plaatsvinden. Dit geschiedt binnen een nieuwe divisie: voorkomen in het maalsel. Tests worden met meerdere typen MKT GmbH (Mahlkönig Technology). Die nieuwe, aparte bonen uitgevoerd omdat zelfs met dezelfde instelling andere naam voor de productie van schijven MKT is niet zonder maalprofielen gegeven worden, veroorzaakt door verschil- reden gekozen. Met de naam MKT is het makkelijker om de len in luchtvochtigheid. De profielen worden vergeleken met maalschijven ook aan derden te verkopen. Aan fabrikanten die ‘benchmarks’ die voor elke type schijf zijn opgesteld. er liever niet mee te koop lopen dat ze shoppen bij de Ham- burgse firma. Ruw materiaal voor de maalschijven. coffeepro september | 2011 15
 • 16. MARKT Een blik op de koffieketen KOFFIEPRIJZEN ONDER DRUK Balen groene koffie, klaar om te branden. K Koffie te duur? offieboeren verkopen de, vaak nog, koffiebes- meer koffie gaan drinken. De groei van het aanbod is beperkt Toen ik in Amsterdam studeerde en daar sen aan coöperaties en handelaren. Vervolgens en kost tijd. Het duurt drie tot vier jaar voordat een koffieplant een studentenkamer had, kreeg ik regelmatig wordt de koffie verhandeld via exporteurs en vruchten gaat geven. De verhoging van de productie vergt een een pondspak koffie van mijn oma. Zij gaf importeurs. Uiteindelijk verandert de koffie- investering en levert risico op. Te veel of te weinig regen, een mij koffie omdat dat duur was. En ik was brander groene koffie in de bruine koffie bonen zoals wij die insectenplaag, schimmels: het zijn allemaal bedreigingen voor een arme student. Nu ik veel meer over kennen. de oogst. koffie weet, vraag ik mij af of koffie wel zo Door onzekere tijden op de aandelen- en valutamarkten, duur is. Maar vooral wanneer koffie (te) Invloed op de keten storten speculanten zich massaal op de grondstofmarkten zo- duur wordt. De koffieprijs wordt berekend in US Dollars per pound (0,453 als olie, koffie en granen. De vraag naar koffie lijkt hierdoor De standaard pakken koffie die we in de kilo). In 2001 waren de prijzen enorm laag, met als dieptepunt nog groter dan deze al is (de reële vraag). De koffieprijs wordt supermarkt kunnen kopen, bijvoorbeeld de $0,41 per pound. In mei 2011 piekte de prijs voor arabica kof- door speculanten kunstmatig hoog gehouden. Zodra de kof- koffie die mijn oma mij gaf, zijn melanges. fie boven $3,00 per pound. fiemarkt financieel minder interessant is dan andere markten, Een melange is een mix van koffiebonen die Veel koffiebranderijen en koffieleveranciers hebben gekozen kan de bobbel snel barsten. samen een bepaalde smaak en aroma geven. voor een prijsverhoging van hun producten. Horecaonderne- Omdat koffie per oogst verschilt, zoekt de in- mers betalen dus meer voor een kilo koffie. Tot nu toe heeft dit Fair Trade = eerlijk? koper van een koffiebranderij constant naar niet geleid tot zichtbare prijsverhogingen van een kop koffie Om koffieboeren te beschermen zijn er verschillende Fair Tra- de juiste combinatie. Bij schaarste gaat deze in de horeca. de programma’s, de bekendste in Nederland is Max Havelaar. op zoek naar alternatieven, zoals koffie uit Fair Trade organisaties garanderen coöperaties en koffieboe- een ander gebied om toch de juiste smaak en Oorzaken van de hoge koffieprijs ren een minimale prijs indien ze aan bepaalde voorwaarden aroma te kunnen maken. Pas als de koffie- De verhouding tussen vraag en aanbod heeft de grootste in- voldoen. Consumenten betalen uiteindelijk iets meer voor prijs over de hele markt hoger wordt, zullen vloed op de koffieprijs. De afgelopen jaren is de vraag sneller Fair Trade producten. de melanges duurder worden. gegroeid dan het aanbod. Vooral Russen en Chinezen zijn 16 september | 2011
 • 17. MARKT Fair Trade organisaties hanteren ‘eerlijke prijzen’ die boven de Is koffie (te) duur? marktprijzen liggen, waardoor de marktprijs een ‘oneerlijk’ Voor koffieboeren kan koffie niet duur ge- stempel krijgt. In de huidige situatie is dit niet vol te houden. noeg zijn, voor koffie-inkopers niet goedkoop Fair Trade organisaties als Max Havelaar hebben alleen toe- genoeg. Te dure producten worden niet komst met een meer transparante berekening en benoeming verkocht. De aankoop is dan zo onaantrek- van het begrip ‘eerlijke prijs’. kelijk, dat deze niet plaatsvindt. Horecaon- dernemers reageren op de prijsverhoging Kwaliteit door de waarde van de inkoop te toetsen. De In mijn ogen zijn kwaliteitsprogramma’s als Cup of Excellence verkoopprijs van het kopje koffie blijft gelijk. duurzamer voor de koffieboer dan de belofte van een mini- Koffiemerken die al duurder waren dan male prijs. Dat kwaliteit moeilijker te meten is dan gewicht en anderen, zien het prijsverschil groter prijs, maakt grootschaligheid echter lastig. worden. Het wordt steeds moeilijker om het Uiteindelijk is iedere boer ondernemer met een eigen verant- prijsverschil te beargumenteren. De kans woordelijkheid. Het beloven van een minimum prijs zal de dat de koffie te duur wordt bevonden neemt levensstandaard op lange termijn niet veel verbeteren. Het zal toe, met de inkoop van een andere koffie als hooguit de productie van onze geliefde koffie op peil houden. gevolg. Ik verwacht niet dat de totale vraag naar Wat kost het de consument? koffie zal dalen, sterker nog, ik denk dat deze Koffie- en theespeciaalzaken verkopen vaker  single origins/ wereldwijd zal stijgen. Voor een rustigere specialty koffie. Single origin koffie komt uit één bepaald land koffiemarkt is stabiliteit van het aanbod on- of gebied. Inkopers van deze koffie hebben eerder last van misbaar. De bal ligt bij de koffieboeren, het schaarste. Zij kunnen een ‘Java’ niet opeens gaan vervangen is aan hen om zelf voordeel uit de situatie te door een ‘India’. halen. Eerlijk is eerlijk. De laatste tijd wordt er op de koffiemarkt veel Koffie-inkopers bekijken de trend van de prijs over een lange termijn en bepalen daarmee de verwachting voor de komende gesproken over de hoge koffieprijs. Het gaat dan jaren. Ze houden dus wel degelijk rekening met een verwach- om de marktprijzen van groene, dus nog onge- ting dat de prijs weer wat zal dalen. De verhoging duidt erop brande, koffie. Koffiebranderijen kopen deze dat de koffieprijs de komende jaren naar verwachting gemid- koffie in om hun producten te maken. deld hoger zal blijven dan de afgelopen jaren. Een brief van de koffieleverancier dat de prijs voor een doosje Tekst: Moniek Smit koffie weer is gedaald, hoef je dus voorlopig niet te verwachten. De extreem hoge koffieprijs brengt organisaties als Max Ha- velaar echter in de problemen. Coöperaties kunnen nu pro- Het Fairtrade certificaat. fiteren van de hoge marktwaarde van koffie, zonder zich aan de Fair Trade regels te houden. Er is zelfs te weinig Fair Trade koffie om aan de vraag te voldoen. Max Havelaar is hierdoor genoodzaakt om ‘gewone’ koffie toe te voegen aan haar pro- ducten. Deze ontwikkeling is negatief voor het imago van Fair Trade en heeft al gezorgd voor zeer kritische artikelen in inter- nationale bladen en kranten. Kritiek Bart Croughs publiceerde in HP/De Tijd een artikel waarin de vraag gesteld wordt of de bescherming van koffieboeren door middel van een ‘eerlijke prijs’ een verkapte vorm van liefdadig- heid is. Volgens Croughs komt oneerlijkheid niet door markt- werking, maar door regels van de lokale overheden. Als koffieboeren en hun families een beter leven hebben door een prijsgarantie, vind ik dat geweldig. Maar als ze daarmee alleen onmenselijke belastingen of hoge rentes op leningen kunnen betalen, zie ik geen verbetering van leven, maar in- standhouding van een ongelijk systeem. Overzichtskaart van de koffieprijzen. coffeepro september | 2011 17
 • 18. BUSINESSPLAN Koffie voor de thuisbarista CASABARISTA STIPPELT DE Matthieu en Frans in CasaBarista! Tekst en fotografie: Ton Rombout ROUTE UIT Zoek je een netwerk van koffiegekken met wie je informatie over alles wat met koffie heeft te maken kunt uitwisselen? Of zoek je een complete espresso set-up die voldoet aan alle strenge eisen van de ‘professionele’ thuisbarista? Of de lekkerste koffiebonen? Of start je een espressobar? C CasaBarista als espressobar asaBarista, sinds een jaar of vijf actief in Utrecht, Alkmaar, Arnhem, Amersfoort, Dordrecht, Den Matthieu Los heeft me uitgenodigd naar Nederland, bedient deze groep mensen Bosch en Ermelo ligt er een netwerk in bijna heel Nederland Utrecht te komen in de Lange Jansstraat op maat met een nieuw concept waarbij en een stukje België. Dit netwerk wordt op haar beurt onder- nummer 2. Ik weet dan nog niet veel van het enthousiasme, smaakgevoel en advies steund door een professionele organisatie die de websites van concept van CasaBarista en denk dat ik wel- over de lekkerste koffie centraal staan. CasaBarista verzorgt, de inkoop, centraal magazijn, logistiek licht in het appartement van een koffiefreak “Onze doelgroep is vooral de particulie- en technische servicedienst. Hierdoor kan de franchiser zich beland. Dat had gekund, maar het is niet re koffiefan of startende ondernemer die alles wil weten over volledig richten op het baristavak en het helpen van klanten. waar. We zitten te praten in de gezellige en kwaliteitskoffie en zoekt naar de benodigde vaardigheden en “We zoeken in Noord-Nederland en in het zuiden nog wel uit- stijlvolle espressobar van Frans en Wendy topklasse apparatuur”, zegt Matthieu Los van CasaBarista. breiding”, zegt Los, “maar het netwerk breidt zich vooral van- Kooyman. “We zijn wel thuis begonnen als zelf uit. Enthousiaste barista ondernemers melden zich vaak een van de vestigingen van CasaBarista CasaBarista zelf aan. We kijken vervolgens of ze in het team passen en we met het leveren van koffie, machines en De naam zegt het al: CasaBarista richt zich vooral op de thuis- trainen ze eventueel nog verder. Er heeft zich nu ook iemand toebehoren”, zegt Frans Kooyman, “maar we barista en wil de beste koffie, machines en bijbehorende zaken uit Frankrijk aangemeld, maar we moeten wel eerst kijken of wilden ook in de praktijk van de horeca aan aan deze mensen leveren. “Ons doel is om de lekkere verse we dat kunnen en willen behappen. Ons franchise concept is de slag met onze ultieme droom: een eigen koffiesoorten zoals je die drinkt op een Italiaanse piazza ook uniek want we houden de toetredingsdrempel bewust laag. Er espressobar waar we als professioneel barista bereikbaar te maken voor mensen thuis of een horecaonder- zijn geen grote investeringen nodig of een A-locatie. En we onze klanten een koffietotaalconcept kun- nemer die zijn klanten wil verwennen. En dan voor een pret- bieden de ondernemers voldoende ruimte om te kiezen welke nen bieden. Hier kun je genieten van verse tige prijs. Want we doen direct zaken met internationale le- koffieactiviteiten zij willen uitvoeren, parttime is ook altijd koffiesoorten aan de bar die aan onze hoge veranciers zonder tussenhandel of overbodige marges”, aldus mogelijk.” normen voldoen. Tegelijk kun je uitleg krij- Matthieu Los. Bijzonder is natuurlijk vooral dat CasaBarista gen over de aanschaf van apparatuur, verse een groep is van barista franchisers die vanuit meerdere ‘vesti- Trainingen en workshops koffiebonen of meedoen aan een barista gingen’ in hun regio deelnemen aan de verkoop- en enthousi- Enthousiasmeren via educatie is een belangrijke pijler onder workshop. Want steeds meer mensen willen asmeeractiviteiten. Met twee vestigingen in België, in Antwer- het concept van CasaBarista. Natuurlijk weet de thuisbarista al thuis óók genieten van kwaliteitskoffie.” pen en Mol, en verder in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, behoorlijk veel, maar hij of zij wil ervaringen delen en kennis 18 september | 2011
 • 19. BUSINESSPLAN uitbreiden. In workshops ontmoeten ze elkaar, wat enorm sti- ben er gewoon lol in om met de apparatuur te experimenteren Startende ondernemers mulerend werkt. Met trainingen vermeerderen ze hun kennis en bewondering te wekken bij vriendinnen of vrienden.” We praten nog wat verder over de doelgroep en verkrijgen ze ook de officiële certificaten en diploma’s om van CasaBarista. “Naast koffieliefhebbers die kennis te etaleren. Verse kwaliteitskoffie thuis begeleiden onze franchisers ook vaak Frans Kooyman heeft zelf koffieworkshops gevolgd en later Dat de koffie vers gebrand en van het neusje van de zalm moet startende horeca ondernemers”, zegt Mat- zowel Barista Level 1 als 2 van de SCAE gedaan, de officiële, zijn, ligt voor de hand. In bakermat Italië komt de lekkerste thieu Los. “Juist dat zijn vaak mensen die internationaal erkende weg. “Met die kennis en ervaring kan koffie vooral van de kleine, gespecialiseerde branderijen. Ca- thuis gepassioneerd zijn geraakt van koffie ik nu ook zelf trainingen hierin geven”, licht hij toe. “Daarnaast saBarista betrekt meerdere koffies van branderij MaCafe aan en dat in de praktijk in hun bar of restaurant is de service die we als thuisbarista en franchiser kunnen leve- de zuidkant van het Lago d’Orta, een meertje vlak naast het tot uiting willen brengen. Wij bieden ze de ren voor afnemers heel interessant. We kunnen exact uitleggen Lago Maggiore in Noord-Italië. Volgens Matthieu Los drinken professionalisering waarmee ze verder kun- hoe de apparatuur werkt en bijvoorbeeld bonen, molen en ma- we een wat lichter gebrande Arabica, duurzaam ecologisch nen en er echt hun vak van kunnen maken. chine optimaal op elkaar afstemmen. Hoewel wij voorlopig de geteeld in Midden-Amerika en gebrand bij MaCafe in Lom- Met ondersteunende kennis, vaardigheden enigen zijn die een espressobar hebben, levert elke franchiser bardije. en de topklasse koffie apparatuur inclusief deze service. Trainingen en workshops houden zij thuis of bij alle benodigdheden voor de horeca. Deze de klant. Tegelijkertijd wordt de betreffende koffie, molen en De tweede en derde soort betrekt CasaBarista van ‘micro roas- ondernemers zijn ook vaak wars van ac- machine onder de loep gelegd. Daarnaast heeft CasaBarista ters’ in Nederland. De Dutch Barista Coffie of Lambo koffie- count managers die contracten willen laten Coffee-on-Wheels (coffee-on-wheels.nl ) gestart, waarmee bonen komen bijvoorbeeld van koffiespecialisten, bonen die tekenen. Ze praten liever met iemand die het we op evenementen verse koffiesoorten aan gasten schenken. ‘on demand’ na bestelling worden gebrand en direct vanaf de zelf doet: de barista ‘meester koffiezetter’.” Onze mobiele Italiaanse Vespa espressobars zijn een mooie brander naar de klant gaan. Verser kan niet! Verdere info: www.casabarista.nl blikvanger en perfect visitekaartje op een beurs, opening of privé feest.” Aanleiding voor het volgen van een training kan zijn dat een groep vrienden besluit die gezamenlijk te volgen, of het wordt als cadeau gegeven. Daarnaast is de aanschaf van machine voor thuis een aanleiding, of het verder uitbouwen van de ken- nis voor een machine die al is aangeschaft. “Verder is er sprake van veel fun in dit segment”, besluit Los lachend. “Mensen heb- Topproducten voor de thuisbarista. Close-up van de prachtige ExpoBar met beker van MaCafe. CasaBarista!, aan de Lange Jansstraat nummer 2. coffeepro september | 2011 19
 • 20. BUSINESSPLAN De Amsterdamse Espressofabriek Huiskamer in de stad Niets is oud Als eigenaar Rick Woertman me de keuze laat op welke locatie we zullen af- Mahlkönig K30 molens, 3-groeps Mirage Idrocompresso en filterkoffies! “Niets is hier dus oud”, vertelt Rick Woert- spreken - bij Espressofabriek op IJburg of op de Westergasfabriek - dan kies man, relaxed zittend op een doorleefde ik direct voor IJburg. Waarom? Het gesprek met Woertman zal gaan over de Chesterfield. “Ik woon hier zelf schuin aan opzet en de bedrijfsvoering van een espressobar. de overkant en ken het gevoel dat je soms even wilt ontvluchten aan dit bakstenen Tekst en fotografie: Maarten van der Jagt IJburg. Espressofabriek komt aan die behoefte tegemoet. De espressobar moest een huiskamergevoel hebben waar de buurtbe- woner zich direct thuisvoelt. Koffiedrinken is in Nederland toch 80% gezelligheid. Dus creëer je een plek waar ouders even een latte komen drinken als tussenstop tussen de crèche en het werk. Juist vaste gasten zijn heel belangrijk voor een koffiebar.” 20 september | 2011
 • 21. BUSINESSPLAN E n waar kan dat beter dan in deze nieuwe buiten- Inkoopbeleid Persoonlijke keuzes wijk van Amsterdam? Een locatie die je als onder- “Als ik naar mijn inkoop kijk, dan blijft het opmerkelijk dat ik Espressofabriek is vooral een persoonlijke nemer dwingt keuzes te maken, want zoals een als espressobar meer melk inkoop dan koffie. Als je echt zou keuze van Rick Woertman: “In 2005 ben ik anonieme straatartiest op IJburg het zo duidelijk willen besparen dan zou je dus juist scherp op de inkoopkos- met Espressofabriek op het terrein van de verwoordt: “Op IJburg is alles nieuw, behalve mijn moeder”. ten van melk moeten letten. En dan zou ik mijn biologische Westergasfabriek gestart. Op dat moment melk dus bij de buurtsuper moeten gaan inkopen. Maar ik kan wist ik alleen vooral wat ik niet wilde. De Huiskamergevoel niet meer elke week met 200 liter melk rondrijden, dus laat ik koffiewereld werd al jaren gedomineerd Rick Woertman herhaalt mijn vraag: “Die ongedwongenheid, alles bezorgen door de groothandel. Verder houd ik de kaart door de grote merken. Ik wilde meer kof- dat huiskamergevoel, hoe dwing je dat af?”, maar begint direct buiten de koffie klein. Qua koffie wil ik alle bereidingen bie- fiebeleving in een espressobar. Als gast moest met het antwoord. “De inrichting speelt een belangrijke rol. den, want koffie vormt de kern van een espressobar. Maar ik je meerdere koffies kunnen gaan proeven. In een nieuw gebouw krijg je niets cadeau. Daar zul je dus de vind dat koffie niet goed samengaat met bijvoorbeeld sandwi- Door het contact met Boot van de The Gol- sfeer met je interieurontwerp moeten bepalen. Hier zat eerst ches. Een broodje zalm zoek je tevergeefs op onze kaart. Wel den Coffee Box had ik direct meer soorten een hagelwit kantoor met een systeemplafond. Net als bij de een verse croissant, pain au chocolat, bocconcini, Siciliaanse speciale koffie in mijn zaak. Espressofabriek eerste vestiging op de Westergasfabriek heb ik de hulp ingeroe- cannoli met citroen en natuurlijk onze appeltaart.” moest die oase zijn waar je op een drukke pen van Ramin Visch, omdat hij mij destijds verraste met op- dag van een goede koffie kunt genieten.” lossingen die ik zelf niet had kunnen bedenken. Het doel was Doelen en verwachtingen “De meeste barista’s die hier werken leer ik duidelijk: een koffiebar met ‘huiskamergevoel ’. Ramin kwam “Op langere termijn streef ik uiteraard naar nog meer zaken. kennen als vrienden van het huidige team. met een spannend ontwerp waarin hij ook de slechte akoes- Daarbij ligt de uitdaging op korte termijn op het zoeken naar Als ik daarnaast op een open sollicitatie se- tiek aanpakte. Het ontwerp bestaat uit een half open, afgerond mooie locaties. Daarbij let ik erop dat die plekken ook een lecties moet maken, dan hanteer ik allereerst plafond, bestaande uit lange eikenhouten latten. Ditzelfde hout buurtgevoel hebben. Ik richt me op wijken met een leuk plein- het criterium van ervaring, de technische komt terug in de bar en de meubels. De grote leestafel en de tje waar je als buurtbewoner een espressohuiskamer zoekt.” kwaliteit als barista en daarnaast natuurlijk Chesterfieldbank versterken het huiskamergevoel. En als je Terwijl Woertman nog een slokje van z’n eigen blend neemt vooral de uitstraling van een sollicitant.” zaak eenmaal is ingericht, dan komt de volgende uitdaging op vervolgt hij: “Verder werk ik aan uitbreiding van het aantal je af. En dat hangt van vele factoren af.” speciaalzaken dat onze koffie schenkt of verkoopt. Zo vind je blends als R2D2 bijvoorbeeld niet meer enkel bij Espressofa- Zoals? briek, maar ook steeds vaker bij je favoriete restaurant, lunch- “We zijn beroemd vanwege onze appeltaart. Die appeltaart room of thuis.” wordt achter de bar bereid. Qua smaak gaat er niets boven vers gebakken appletaart. Maar het is ook een sfeermaker. Vroeger stond oma ook thuis appeltaart te bakken en dat geeft een heel huiselijk gevoel. Ook ontmoedig ik, door afwezigheid van stopcontacten, het langdurig gebruik van laptops. Zo lang het maar draadloos is, vind ik het niet storend. Maar ook de persoonlijkheid van de barista mag letterlijk en figuurlijk doorklinken in de espresso- fabriek. Zij hebben de vrijheid om muziek te draaien van hun iPods, al zijn er natuurlijk wel grenzen.” Hoe stuur je die vrijheid dan? “Ik wil zelf altijd verrast blijven worden als ik de Espressofa- briek binnenkom. Juist als het goede muziek is maak ik er een opmerking over, en informeer ik naar de band. En die sturing De lattenwand: typerend voor de vestiging op IJburg. Patisserie van Espressofabriek. werkt tot nu toe goed.” Hij vervolgt: “De barista is zeer bepa- lend voor de uitstraling van de zaak. Vergeet niet dat er tus- sen barista en gast maar 70 centimeter zit. Ik laat daarbij veel ruimte aan de barista’s om zelf de sfeer te bepalen. Dat pro- beer ik ook te stimuleren, al schiet het er wel eens bij in door de dagelijkse beslommeringen. Maar als zij een gedicht op de krijtbordmuur willen schrijven, dan bied ik ze daarvoor alle ruimte. Ook op vaktechnisch gebied wil ik dat het team van de Espressofabriek inspraak heeft. Zo brainstormen we op onze zogenaamde ‘pizza-bier-blend’ avonden over nieuwe koffie- blends. Blends als de ‘21.16’, ‘4:2:1’ en ‘R2D2’ zijn zo ontstaan.” Rick Woertman, eigenaar van Espressofabriek. coffeepro september | 2011 21
 • 22. BUITENLAND Tony Tan en Harry Grover. The Plain: minimalistisch, strak en met veel beton ingericht. KOFFIEREISGIDS door een wereldstad Coffeewise in Singapore Singapore is vooral bekend als overstapstation tussen de diverse internationale vluchten, maar deze Tony Tan Tijdens een vorig bezoek had ik kennis eilandstaat en voormalige Britse kroonkolonie heeft zoveel meer te bieden en is zeker een verblijf van gemaakt met Tony Tan en met hem ging meerdere dagen waard. ik een dag coffeebars hoppen. Ik leerde Tekst en foto’s: Annemarie Tiemes O Tony kennen als head-barista bij de Black coffee & dessertbar in de Hitachi-Tower. p vakantie in Singapore moest er natuur- begrijpen dat we daar uitstekende espressi en slow coffee In dit kantoorgebouw, waar ook alle grote lijk een dag ‘coffeewise’ ingepland worden, gepresenteerd kregen. koffieketens een outlet hebben, staat daar een echte must voor een koffiefreak als ik. De tweede stop was Papa Palheta, genoemd naar de offi- ‘s ochtends een rij van 50 meter voor een De coffee scene in Singapore is enorm in cier die koffieplanten naar Brazilië bracht. Deze zaak aan echte originele espresso of cappuccino, in beweging. In een stad waar praktisch op elke straathoek 140 Bukit Timah Road, met de ingang via Hooper Road, plaats van dat ze kiezen voor de boven- een Starbucks, Gloria Jean of Coffeebean and Tealeaf is, van Leon Foo is wat lastig te vinden, maar een beetje zoe- maatse koffies van onder meer Starbucks. vallen nog heel wat juweeltjes te vinden. Zoals ik zag, is ken zeker waard. Ook hier branden ze hun eigen koffie, Niet te missen zijn daar ook espressobar ook hier de Slow Coffee een hot item, en zijn ze zeker de houseblend Terra Firma en rond de zes tot acht ver- ‘Highlander Coffee’, 49 Kampong Bahru wat betreft food- en coffeepairing toch wel wat op ons schillende single origins en single estates. Koffie wordt Road, van de broers Phil en Cedric Ho, vooruit. gezet met een Synesso 3 groep espressomachine, Mazzer de pioniers van echte koffie en de eerste molens en natuurlijk een brewbar. Barista Academy in Singapore, en leve- Zoektocht Singapore In tegenstelling tot Oriole heerst er bij Papa veel meer rancier van koffie voor diverse coffeebars We beginnen bij de pas anderhalve maand geleden ge- een huiskamersfeer. Je bestelt je espresso, cappuccino met in de stad. Ook Oriole Coffee, 96 Somerset opende Oriole Espressobar in Republic Plaza. Een schit- Latte Art of slow coffee bij de barista en geniet ervan op Road, met achter de machines en brewbar terend nieuwe espresso- en brewbar. Alles is er aanwezig: het rustige binnenterras, met schaduw en grote ventila- de Singapore Barista en Latte Art kam- van een La Marzocco espressomachine, Ditting molens, toren of in de tasting room omringd door oude radio’s pioen Keith Loh en runner-up John Ryan een compleet assortiment zetmethodes voor Slow Coffee en grammofoons. Je betaalt wat je ervoor over hebt. De Ting is een bezoek waard, ook al omdat je tot een Marco Überboiler, de enige tot nu toe in Singa- meeste klanten nemen echter wel meteen koffie mee voor er erg goed kunt eten. pore. Voeg daar aan toe baristi met verstand van (koffie) thuis. zaken, diverse Single Origins en een Houseblend, ge- Forty hands, 78 Yong Siak Street in Tiong Bahru, van brand in de hoofdvestiging op Somerset Road en je zult de Australische Harry Grover was de volgende pleister- 22 september | 2011