Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het Groene Spreekuur – Tweede Kamerleden in gesprek met duurzaam maatschappelijk initiatief - Italian Coffee Handbags

594 views

Published on

Nederland innoveert (ook) van onderop, maar hoe maak je die kleinschalige innovaties zichtbaar voor politiek en beleidsmakers? Op Duurzame Dinsdag 6 september 2012 werd het idee geboren van een Groen Spreekuur.

Kern van het Groene Spreekuur is: Kamerleden informeren over de praktijk van maatschappelijke initiatieven en MKB-ondernemingen op het terrein van duurzaamheid.
We willen informeren over de innovaties, maar ook over de belemmeringen die deze groep mensen tegenkomt. Door betere informatievoorziening, kan de Kamer eerder haar invloed laten gelden om belemmeringen weg te nemen en gewenste ontwikkelingen stimuleren.

Uitgenodigd worden: Kamerleden, initiatiefnemers /ondernemers die de onderwerpen vanuit de praktijk kunnen toelichten en relevante personen uit het netwerk rond duurzame initiatieven.

Het Groene Spreekuur wordt minimaal 2 maal per jaar gehouden.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Het Groene Spreekuur – Tweede Kamerleden in gesprek met duurzaam maatschappelijk initiatief - Italian Coffee Handbags

  1. 1. Het Groene Spreekuur –Tweede Kamerleden in gesprek met duurzaam maatschappelijk initiatief amMaandag 16 april 2012 van 10.30 tot 12.00 uurNederland innoveert (ook) van onderop, maar hoe maak je die kleinschalige innovaties zichtbaarvoor politiek en beleidsmakers? Op Duurzame Dinsdag 6 september 2012 werd het idee geboren vaneen Groen Spreekuur.Kern van het Groene Spreekuur is: Kamerleden informeren over de praktijk van maatschappelijkeinitiatieven1 en MKB-ondernemingen op het terrein van duurzaamheid. ondernemingenWe willen informeren over de innovaties maar ook over de belemmeringen die deze groep mensen innovaties,tegenkomt. Door betere informatievoorziening, kan de Kamer eerder haar invloed laten gelden om informatievoorziening,belemmeringen weg te nemen en gewenste ontwikkelingen stimuleren.Uitgenodigd worden: Kamerleden initiatiefnemers /ondernemers die de onderwerpen vanuit de Kamerleden,praktijk kunnen toelichten en relevante personen uit het netwerk rond duurzame initiatieven levante initiatieven.Het Groene Spreekuur wordt minimaal 2 maal per jaar gehouden.Je kunt erbij zijn op de publieke tribune door je naam op te geven bij info@greenwish.nl vóórdonderdag 12 april 13.00 uur. Het groene Spreekuur is gebonden aan regels, je mag helaas niet actiefmee discussiëren. En alleen mensen die zich hebben aangemeld mogen naar binnen! Het Groene lleenSpreekuur vindt plaats op maandag 16 april om 10.30 tot 12.00 uur in de Suze Groeneweg zaal in het 12.00Tweede Kamergebouw, ingang Lange Poten.Onderwerpen voor het tweede Groene Spreekuur: 1 Duurzame initiatieven en arbeidstoeleidingVeel duurzame initiatieven en sociaal ondernemers werken met mensen met ‘afstand tot dearbeidsmarkt’. Dat heeft twee redenen. Ten eerste willen initiatiefnemers graag dat hun heleconcept zo duurzaam mogelijk is. Daar hoort ook bij dat je zorgvuldig kiest met wie je werkt en waar kiestmogelijk ruimte biedt aan mensen met een ‘lastig licha sen lichaam’ of een psychische beperking, of aanmantelzorgers die regulier werk moeilijk met hun zorgtaak kunnen combineren Een a combineren. andere reden isdat deze mensen vaak inkomsten uit een andere bron meebrengen, bijvoorbeeld een individueel re-integratiebudget, loonsubsidie, of inkomsten uit PGB, waardoor de arbeid minder kostbaar is. Ookworden mensen ingezet via sociale werkplaatsen.Voor de sociaal ondernemers is dat een manier om hun exploitatie sluitend te krijgen. PGB’s en re- loitatieintegratiebudgetten verdwijnen nu, op sociale werkplaatsen wordt stevig bezuinigd. De aanpak op opmaat die nodig is om mensen bij deze (en andere MKB )ondernemingen te plaatsen is veel te MKB-)ondernemingen1 Sociaal ondernemers zijn mensen die een onderneming starten om een maatschappelijk probleem op te lossen.Dat is iets anders dan een ondernemer die bijvoorbeeld schoenen maakt en die schoenen zo du duurzaam enmaatschappelijk verantwoord mogelijk produceert. We spreken van een initiatief in een pril stadium als deorganisatievorm nog niet is gekozen. We spreken van onderneming in de brede zin van het woord. Het kan ookgaan om een stichting met verdienmodel. modelGreenWish Duurzame Dinsdag april 2012
  2. 2. arbeidsintensief voor de grote re integratie bureaus die nog wel geld van het UWV ontvangen. re-integratieHierdoor wordt een grote groep duurzame initiatieven getroffen. Voor deze bijeffecten van de tbezuinigingen op het gebied van arbeidstoeleiding en zorg is nog geen aandacht.We willen duurzaam sociaal ondernemers aan het woord laten om hun ervaringen te vertellen enhen suggesties voor verbetering te laten doen. Hoe zorgen we ervoor dat bezuinigingen op het terrein van arbeidstoeleiding en zorg nietten koste gaan van duurzame initiatieven ?IllustratiesI Did - Slow Fashion: I-did slow fashion is een nieuw concept voor exclusieve zelfgemaakte mode. didJonge modeontwerpers o.l.v. twee vaste ontwerpers ontwikkelen samen de collectie voor i i-did enmaken hierbij gebruik van zo duurzaam mogelijk geproduceerde stoffen en garens. De kleding van i i-did wordt dicht bij huis gemaakt door vakvrouwen die nog te vaak aan de zijlijn van onze uismaatschappij staan wegens leeftijd of culturele achtergrond. I did spoort talentvolle allochtone I-didnaaisters op en helpt deze vrouwen op weg naar betaald werk. Voor gepensioneerde breisters is i-dideen combinatie van werk en sociale contacten. De collectie zal op termijn ook te koop zijn als pakketom zelf te maken. www.i-did.nlPlanty!Kamer- en tuinplanten worden nu gekweekt en verkocht in plastic (PolyPropyleen) potten, die in de (PolyPropyleen)vuilnisbak verdwijnen. Jaarlijks gaat op deze manier zon 12.000 ton (opnieuw te gebruiken) plasticnaar de vuilverbranding! Initiatiefnemer heeft een systeem bedacht waarbij vele series planten indezelfde plastic pot gekweekt kunnen worden. Hierdoor blijft het plastic in een gecontroleerde tstroom en wordt voor ruim 8% gerecycled. Bij aflevering gaat de plant in een pot gemaakt van gerecycled.aardappelzetmeel (afval van de frietindustrie). De consument kan deze pot mééplanten, dat levertzelfs nog een tijdje voeding voor de plant, of de pot kan op de composthoop of in de groenbakworden gegooid.De vereniging Planty! is opgericht door een aantal mensen uit de tuinbouwsector die elkaargevonden hebben in hun zoektocht naar oplossingen voor bioplastics. Door een aantal pilots testarten met planten in biopotten, voorzien van een herkenbaar logo en keurmerk, en door een logogerichte publiciteitscampagne, wordt de vraag bij consumenten opgewekt en de tuinbouwsectorgestimuleerd om op grote schaal over te stappen op deze methode. Het verpotten (van plastic naarbioplastic geschiedt door mensen uit soc sociale werkplaatsen. www.planty.nlRoetz Bikes: In Nederland worden jaarlijks meer dan een miljoen fietsen naar de schroothoop :gebracht. Roetz-Bikes maakt i.s.m. sociale werkplaatsen van weesfietsen en fietswrakken trendy Bikesstadsfietsen, ofwel upcycling! Door de hergebruikte onderdelen (frames, sturen e aan te vullen enz)met duurzame natuurlijke materialen (houten spatborden, kurken handvatten, enz.) ontstaat eenduurzame fiets. Roetz Bikes werkt samen met sociale werkplaatsen. www.roetz-bikes.nl bikes.nlHet GoedHet Goed zet zich in voor werkgelegenheid en meer hergebruik van goederen, een dubbeledoelstelling dus. Kringloopwinkels hebben een beetje stoffig imago. Het Goed onderscheidt zich doorniet alleen goede vormgeving, maar ook door allerlei activiteiten te organiseren, zoals taxatiedagen, organiseren,pimpen van spullen, etc. Het Goed is een eigentijdse kringloop winkelketen die werkt.www.hetgoed.nlGreenWish Duurzame Dinsdag april 2012
  3. 3. 2 Herbestemming van gebouwen en terreinenDoor de recessie staan gebouwen leeg en liggen terreinen braak. Eigenaars wachten op betere tijden.De lege plekken dragen niet bij aan de leefbaarheid, het worden meestal openbare buurt buurt-vuilstortplaatsen. Maar voor een groeiend aantal mensen zijn het juist bronnen van inspiratie. juistEr ontstaan moestuinen, natuurspeelplaat natuurspeelplaatsen, guerilla gardens, bedrijfsbroedplaatsen, underground broedplaatsen,pop-up stores, kunstcentra, vertical farms, dakboeren, etc.. Ze brengen leven in de brouwerij, upversterken sociale cohesie en krikken de buurt op. Veel van deze activiteiten zijn “illegaal” en krikkenondervinden tegenwind. Graag brengen we de ervaring van initiatiefnemers onder de aandacht vande politiek. Hoe kunnen we hen, ook al is het vaak tijdelijk, meer wind in de zeilen geven?Hoe kunnen we duurzame initiatieven in leegstaande (kantoor)panden en op braakliggende nnenterreinen gemakkelijker van de grond laten komen?IllustratiesNatuursuperDoor braakliggende terreinen tijdelijk een positieve waarde te geven ontstaat een plek waar mensenvoor zorgen en waar mensen plezier beleven. Dit verbindt mensen met elkaar en met hun omgeving.Vanuit deze visie is in 2010 een pilotproject gerealiseerd in Eindhoven: NatuurSUPERmarkt. Hierontstond een buurtmoestuin. NatuurSUPER vult braakliggend terreinen met tijdelijk groen, samen braakliggendemet buurtbewoners. De invulling wordt afgestemd op de behoeften en wensen van de mensen zelf,maar altijd met een groene basis. De tijdelijke invulling is mogelijk bij terreinen die minimaal 1 jaarbraak liggen, dan is de investering in tijd en middelen, vanuit alle betrokkenen de moeite waard. investering,http://www.marijevanderpark.nl/?page_id=1022In de RuimteIn een leegstaand oud kloostergewelf in Utrecht heeft zich In de Ruimte gevestigd. In De Ruimte iseen unieke flexwerkplek. En een krachtplek voor initiatieven en alternatieven gericht op eenduurzame samenleving en solidaire economie. In De Ruimte is ook een netwerk van innovatieveondernemers dat bruist van de ideeën. In De Ruimte (IDR) biedt ruimte aan bijeenkomsten, rsworkshops, cursussen, thema maaltijden, een 24 uurs museum, een eendagswinkel, bezinnings en uurs-museum, bezinnings-bewegingsactiviteiten. Elk eerste weekend van de maand is er de Echt Waar Bazaar, een smeltkroesvan activiteiten, diensten en producten op het gebied van o.a. design, ambacht, food, vintage, en,recycling, fashion, fairtrade, innovatie en duurzaamheid. Een (wisselend) twintigtal personenpresenteert zijn of haar ambacht, produkt, dienst, activiteit in een markt/bazaar sfeer. In de Ruimteis een sociale onderneming. http://www.inderuimte.org/Waaidorp op het ZeeburgereilandOp Zeeburgereiland staan drie opmerkelijke afwateringssilos. Twee daarvan vormen nu hetfundament van het nieuwe Annie M.G. Schmidt Huis (in ontwikkeling). Een bijzondere combinatievan filmhuis, museum, theaterzaal, speeltuin en nog veel meer. Het hele oeuvre van Annie M.G.Schmidt gaat hier zijn plek vinden. Tevens wordt het een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. En er lekbovenop zit restaurant Praq op t daq. Zolang de silo’s nog in ontwikkeling zijn, is er Waaidorp, eentijdelijk gebouw naast de silo’s. Restaurant Praq heeft daar zijn deuren inmiddels al geopend.http://www.waaidorp.nl/GreenWish Duurzame Dinsdag april 2012
  4. 4. Guerrilla Gardening is het aanleggen van een tuin op een plek waar het officieel niet mag.Bijvoorbeeld een stuk land dat al lang braak ligt en waar maar geen nieuwbouw op komt, eenboomsingel of een lege bloembak. Iedereen kan een Guerrilla Gardener worden. Het is simpelwegeen kwestie van de schep oppakken en je eerste plant neerzetten. Het fenomeen Guerrilla Gardeningbestaat al zo’n 30 jaar. Over heel de wereld leuken buurtbewoners rommelige plekken op met‘illegale’ beplanting. Zo zijn er in de VS vuilnishopen begroeid met tomatenplantjes. Sommigen laten metzelfs uit ongebruikte brievenbussen nieuwe natuur ontstaan. In Engeland is de bekendste guerrillagardener Richard Reynolds; zie http://www.guerrillagardening.org/Proef de toekomstDe stad voeden. Dat is de missie van Proef de Toekomst. Met lokaal geproduceerd voedsel, maar ookmet werk, sociale samenhang en groen. De eerste stap is een stadskwekerij van 50 m2. Dat wil hijdoen in de tuin en de schuur van Huis aan de Werf in Utrecht (ook bekend van het Festival aan de WerfWerf). Daarna wil ik op verschillende plekken in de stad Utrecht groenteclubs oprichten. Stel je voordat een groep mensen lid wordt van een vereniging die als doel heeft groente en kruiden teproduceren voor de leden. Afhankelijk van de lokale omstandigheden is dat een combinatie van een orkwekerij en vollegrondsteelt. Het werk wordt verricht door mensen uit de buurt die in dienst komenvan de vereniging.Drie keer per jaar komen de leden bij elkaar om te bespreken welke groenten en kruiden ze de besprekenkomende 4 maanden willen telen. Elke week kunnen de leden hun portie bij de kwekerij ophalen.http://prezi.com/tprapwxm0bgg/utrechtse-munt/http://prezi.com/tprapwxm0bgg/utrechtseZie ook www.tijdelijkandersbestemmen.nl http://www.gisdro.nl/braakliggende_terreinen/ www.tijdelijkandersbestemmen.nl,3 Recycling van materialenEen toenemend aantal initiatieven is gericht op het recyclen of eigenlijk upcyclen van materiaal. isReststromen zijn een belangrijke bron van inspiratie. Maar hoe kom je aan voldoende, goedereststromen om een serieproductie op te zetten. En als je ze al gevonden hebt, hoe zorg je ervoor dat zetten.de bestemming ‘afval’ niet in de weg zit van het verzamelen van materiaal en het afzetten van dehiervan gefabriceerde producten Er zijn bijvoorbeeld allerlei beperkingen ten aanzien van het producten.transport van “afval”, zeker als het over landsgrenzen heengaat. Daar is reden toe als het gaat omgevaarlijke stoffen, die moeten uiteraard op een veilige manier uit het circuit worden gehaald. Eenandere reden voor de beperkingen is het voorkomen dat reststromen gedumpt worden in landen dieeen minder strikte regelgeving hebben. Op dat punt is een verandering van mentaliteit, en van vingdaaruit van de regelgeving, nodig. “Er bestaat geen afval”, steeds meer blijkt dat (bijna) iedermateriaal herbruikbaar is, mits het verzameld en beschikbaar wordt gemaakt. Het uitgangspun zou uitgangspuntdus moeten zijn: hergebruiken tenzij…Hoe zorgen we ervoor dat reststromen gemakkelijker gevonden worden en herkend worden alsnieuwe grondstof?Illustraties.Roetz BikesGreenWish Duurzame Dinsdag april 2012
  5. 5. Het eerder al genoemde Roetz Bikes doet dit met kapotte fietsen www.roetz-bikes.nl fietsen. bikes.nlRescuedRESCUED! staat voor indoor en outdoor originals gemaakt met behulp van gebruikte materialen, met ESCUED!respect voor hun oorspronkelijke schoonheid. De naam RESCUED! is gekozen om uit te drukken da datgebruikte (alledaagse) producten een nieuw leven wordt geschonken. De producten zijn afgedankt,maar te mooi om weg te gooien. Gered en van gedaante veranderd, op zoek naar een tweede leven,dat geldt voor alle producten van Rescued! De meeste producten hebben een gelimiteerde oplage enzijn dus echte collector’s items. http://www.coco http://www.coco-loco.nl/over-coco-loco/rescued/ loco/rescued/Italian Coffee Handbags zijn handgemaakte tassen (Borse Cucite Artigianalmente), gefabriceer van gefabriceerdlege (gebruikte) zakken van koffiebonen of gemalen koffie. Elk model en exemplaar is daarom unieken kan licht afwijken van de afbeelding. Italian Coffee Handbags worden lokaal geproduceerd doorvakmensen uit verschillende ateliers en sociale werkplaatsen. Met het aanschaffen van een Italian eCoffee Handbag heeft u dus niet alleen een mooie tas of uniek kado van gerecycled materiaal(Riciclando Buste Del Caffe), maar u draagt ook bij aan de plaatselijke werkgelegenheid. Oo draagt u Ookbij aan de vermindering van de belasting op het mileu omdat een groot deel van de Italian CoffeeHandbags wordt gemaakt van gebruikte zakken en van restmateriaal van Italiaanse koffiebranders.http://www.italiancoffeehandbags.nl/Cash4trashIn februari 2012 is Cash4trash, de eerste Nederlandse veilingsite voor afval, opgezet. Afvalstromenkunnen hier worden aanboden en een koper vinden. Het gaat dan om zaken als sloophout,bestrating, plastic, etc. De aanbieder ontvangt een vergoeding en is het afval kwijt. Het is nog eenbèta versie. http://cash4trash.nl/BedsteeEen multifunctionele bedstee voor dak en thuislozen ontwikkeld. In gesprek met teamle dak- teamleiders vano.a. het Leger des Heils en mensen die gebruik maken van de opvang heeft de initiatiefnemer eenruimtebesparende combinatie met slaapfunctie, opbergfunctie en zitfunctie ontworpen, die aan allebasiseisen voor daklozenopvang voldoet. Bovendien geeft het meubel een gevoel van veiligheid en geeftgeborgenheid. Het meubel wordt duurzaam geproduceerd van gerecycled plastic, in een socialewerkplaats.http://www.groeneofferte.nl/cases/social-unithttp://www.groeneofferte.nl/cases/socialGreenWish Duurzame Dinsdag april 2012

×