Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social Media Evening: Trendy Social Media 2017

647 views

Published on

Learn more about Social Media Trends in 2017!

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

Social Media Evening: Trendy Social Media 2017

 1. 1. S O C I A L M E D I A E V E N I N G T R E N D Y S O C I A L M E D I A 2 0 1 7
 2. 2. M O B I L E , I N T E R N E T I S O C I A L M E D I A W P O L S C E ( S T A N N A S T Y C Z E Ń 2 0 1 6 R . ) P O P U L A C J A W P O L S C E : 3 8 , 6 M L N ( W T Y M 6 1 % M I E S Z K A Ń C Ó W M I A S T ) L I C Z B A A K T Y W N Y C H I N T E R N A U T Ó W W P O L S C E : 2 5 , 7 1 M L N ( 6 7 % ) L I C Z B A A K T Y W N Y C H U Ż Y T K O W N I K Ó W S O C I A L M E D I Ó W : 1 4 M L N ( 3 6 % ) L I C Z B A A K T Y W N Y C H T E L E F O N Ó W K O M Ó R K O W Y C H : 5 8 , 8 4 M L N ( 1 5 2 % ) , C Z Y L I W P O L S C E P R Z Y P A D A 1 , 5 T E L E F O N U N A J E D N E G O M I E S Z K A Ń C A N A S Z E G O K R A J U L I C Z B A A K T Y W N Y C H M O B I L N Y C H U Ż Y T K O W N I K Ó W S I E C I S P O Ł E C Z N O Ś C I O W Y C H : 1 0 M L N ( 2 6 % ) We Are Social: Digital in 2016
 3. 3. T R E N D Y 2 0 1 7
 4. 4. W W W . S Z K O L E N I A S O C I A L M E D I A . C O M S O C I A L M E D I A L I V E S T R E A M I N G
 5. 5. S O C I A L M E D I A L I V E S T R E A M C O J U Ż M A M Y O B E C N I E ? S O C I A L M E D I A C Z A S U R Z E C Z Y W I S T E G O T O K O N T Y N U A C J A T R E N D U Z T E G O R O K U . Y O U T U B E L I V E F A C E B O O K L I V E P E R I S C O P E M E E R K A T S N A P C H A T I N S T A G R A M S T O R I E S Y O U T U B E T E L E W I Z J A N A Ż Y W O K A Ż D Y B Ę D Z I E R E P O R T E R E M W A L K A P O M I Ę D Z Y S N A P C H A T E M A I N S T A G R A M E M N O W E F U N K C J E F A C E B O O K L I V E C O N A S C Z E K A ?
 6. 6. S O C I A L M E D I A L I V E S T R E A M " TO TAK, JAKBY KAŻDY UŻYTKOWNIK FACEBOOKA MIAŁ W KIESZENI KAMERĘ TELEWIZYJNĄ. JEST TO BARDZO DUŻA ZMIANA W SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ UŻYTKOWNIKÓW" MARK ZUCKERBERG
 7. 7. S O C I A L M E D I A L I V E S T R E A M
 8. 8. W W W . S Z K O L E N I A S O C I A L M E D I A . C O M S O C I A L T V
 9. 9. S O C I A L T V Z B A D A N I A P R Z E P R O W A D Z O N E G O P R Z E Z D E M A N D M E T R I C I V I D Y A R D W Y N I K A , Ż E P R A W I E 7 0 % S P E C J A L I S T Ó W N A C A Ł Y M Ś W I E C I E U W Z G L Ę D N I A W I D E O W R E A L I Z O W A N Y C H S T R A T E G I A C H M A R K E T I N G O W Y C H .
 10. 10. S O C I A L T V T E L E W I Z J A P R Z E J D Z I E D O I N T E R N E T U ! B Ę D Z I E M Y M I E L I W P Ł Y W N A P R O G R A M , P R O W A D Z Ą C Y C H I S A M I R Ó W N I E Ż B Ę D Z I E M Y T W O R Z Y T R E Ś C I . Y O U T U B E U N P L U G G E D - T E L E W I Z J A N A Ż Y W O H U L U S T R E A M L I V E W I D Z O W I E D E C Y D U J Ą J A K I E F I L M Y , S E R I A L E B Ę D Ą P R O D U K O W A N E T E L E W I Z J A W A P L I K A C J A C H M O B I L N Y C H F I L M Y W V I R T U A L R E A L I T Y ( V R ) W I D E O 3 6 0 I 3 D W R E K L A M I E ( Y O U T U B E ) C O N A S C Z E K A ?
 11. 11. W W W . S Z K O L E N I A S O C I A L M E D I A . C O M S O C I A L S E L L I N G
 12. 12. S O C I A L S E L L I N G S O C I A L S E L L I N G T O N I C I N N E G O J A K W Y K O R Z Y S T A N I E P O R T A L I S P O Ł E C Z N O Ś C I O W Y C H D O B E Z P O Ś R E D N I E J I N T E R A K C J I Z K L I E N T E M . C E L E M S O C I A L S E L L I N G J E S T D O T A R C I E B E Z P O Ś R E D N I O D O K L I E N T Ó W I D O P R O W A D Z E N I E D O S P R Z E D A Ż Y I M N A S Z E J O F E R T Y Z W Y K O R Z Y S T A N I E M M O Ż L I W O Ś C I J A K I E D A J Ą M E D I A S P O Ł E C Z N O Ś C I O W E .
 13. 13. S O C I A L S E L L I N G P R Z Y W Y K O R Z Y S T A N I U S O C I A L S E L L I N G P O T R Z E B N Y J E S T S Z E R E G D Z I A Ł A Ń D O D A T K O W Y C H P O P R Z E D Z A J Ą C Y C H P R O P O Z Y C J Ę S P R Z E D A Ż O W Ą . W I D O C Z N O Ś Ć T R Z E B A Z A D B A Ć O O D P O W I E D N I E I A K T U A L N E I N F O R M A C J E N A S W Ó J T E M A T Z A W A R T E W P R O F I L U K O N T A K T K O M E N T U J I U D O S T Ę P N I A J T R E Ś C I , K T Ó R E P U B L I K U J E P O T E N C J A L N Y K L I E N T . A N G A Ż U J S I Ę W T E S A M E D Y S K U S J E P R O P O N U J Ą C R O Z W I Ą Z A N I A . P O Ś W I Ę Ć C Z A S N A Z R O Z U M I E N I E P R O B L E M Ó W .
 14. 14. S O C I A L S E L L I N G F A C E B O O K S T O R E F A C E B O O K P R A C U J E N A D S E K C J Ą S K L E P .
 15. 15. S O C I A L S E L L I N G F A C E B O O K S T O R E S E K C J A S K L E P T O N O W A F U N K C J A , K T Ó R A O B E C N I E J E S T P O D D A W A N A T E S T O M . N O W E N A R Z Ę D Z I E M A B Y Ć R O D Z A J E M M I N I S K L E P U I N T E R N E T O W E G O . N A J W I Ę K S Z Ą J E G O Z A L E T Ą J E S T T O , Ż E K O N S U M E N T B Ę D Z I E M Ó G Ł Z R E A L I Z O W A Ć Z A M Ó W I E N I E , N I E O P U S Z C Z A J Ą C N A J W I Ę K S Z E G O N A Ś W I E C I E P O R T A L U S P O Ł E C Z N O Ś C I O W E G O , C Z Y L I S Z Y B K O , P R O S T O I W Y G O D N I E .
 16. 16. S O C I A L S E L L I N G F A C E B O O K S T O R E N O W E N A R Z Ę D Z I E U M O Ż L I W I D Z I E L E N I E P R O D U K T Ó W N A K A T A L O G I S E K C J A S K L E P U M O Ż L I W I R Ó W N I E Ż P O D Z I A Ł P R O D U K T Ó W Z E W Z G L Ę D U N A K O L E K C J Ę A D M I N I S T R A T O R S T R O N Y B Ę D Z I E M Ó G Ł Z A R Z Ą D Z A Ć Z A M Ó W I E N I A M I Z P O Z I O M U F A C E B O O K A . O Z N A C Z A Ć Z A M Ó W I E N I A J A K O W Y S Ł A N E , A T A K Ż E A N U L O W A Ć I Z W R Ó C I Ć Z A N I E Ś R O D K I . F A C E B O O K Z A D B A Ł R Ó W N I E Ż O M O Ż L I W O Ś Ć P R O M O W A N I A P R O D U K T Ó W W S E K C J I S K L E P W B U D O W A N Y Z O S T A Ł P A N E L A N A L I T Y C Z N Y Z A P O M O C Ą , K T Ó R E G O M A R K A S P R A W D Z I I L E R A Z Y D A N Y P R O D U K T Z O S T A Ł W Y Ś W I E T L O N Y O R A Z J A K I P R Z Y C H Ó D W Y G E N E R O W A Ł
 17. 17. S O C I A L S E L L I N G F A C E B O O K S T O R E F A C E B O O K N I E P L A N U J E N A L I C Z A Ć Ż A D N Y C H O P Ł A T Z A P R O W A D Z E N I E S K L E P U I D O D A W A N I E D O N I E G O P R O D U K T Ó W . C O W I Ę C E J , D E K L A R U J E , Z E N I E B Ę D Z I E P O B I E R A Ł Ż A D N E J P R O W I Z J I O D Ś R O D K Ó W , K T Ó R E M A R K A Z A R O B I Ł A , Z A J E G O P O Ś R E D N I C T W E M . F A C E B O O K N I E , A L E W S P Ó Ł D Z I A Ł A J Ą C A Z N I M F I R M A , K T Ó R A Z A J M I E S I Ę O B S Ł U G Ą P Ł A T N O Ś C I T A K . P L A N O W O F I R M A S T R I P E B Ę D Z I E P O B I E R A Ć 2 , 9 % C E N Y O D S P R Z E D A W A N E G O P R Z E D M I O T U P L U S 3 0 C E N T Ó W O D U D A N E J T R A N S A K C J I .
 18. 18. W W W . S Z K O L E N I A S O C I A L M E D I A . C O M S T O R Y T E L L I N G M U S T H A V E
 19. 19. S T O R Y T E L L I N G O D B I O R C A T R E Ś C I T O K O N S U M E N T C O R A Z B A R D Z I E J W Y M A G A J Ą C Y , Ż Ą D A J Ą C Y O D F I R M P R Z E K A Z U N I E K O N W E N C J O N A L N E G O , W Y Ł A M U J Ą C E G O S I Ę Z O K R E Ś L O N Y C H R A M . S T O R Y T E L L I N G C Z Y L I T W O R Z E N I E O R Y G I N A L N E J O P O W I E Ś C I P O W I Ą Z A N E J Z E Ś W I A T E M M A R K I , B U D O W A N I E S Z E R S Z E G O K O N T E K S T U O R A Z K O N S T R U O W A N I E S P Ó J N E J H I S T O R I I O M A R C E I P R O D U K T A C H .
 20. 20. S T O R Y T E L L I N G D O V E # R E A L D A D S M O M E N T S
 21. 21. S T O R Y T E L L I N G Ż U B R I N S T A G R A M
 22. 22. W W W . S Z K O L E N I A S O C I A L M E D I A . C O M M O B I L E I S T H E K I N G
 23. 23. M O B I L E Z A P A N U J E T R E N D M O B I L E - F I R S T - D E S I G N , C Z Y L I P R O C E S P R O J E K T O W A N I A S T R O N N A J P I E R W N A M A Ł E E K R A N Y ( S M A R T F O N Y , T A B L E T Y ) A D O P I E R O P O T E M N A D E S K T O P Y . T A K I R O D Z A J P R O J E K T O W A N I A A W P Ł Y W P R Z E D E W S Z Y S T K I M N A R O D Z A J I I L O Ś Ć C O N T E N T U .
 24. 24. W W W . S Z K O L E N I A S O C I A L M E D I A . C O M P E R S O N A L I Z A C J A & L O K A L N Y M A R K E T I N G
 25. 25. P E R S O N A L I Z A C J A K A Ż D Y K L I E N T C H C E P O S I A D A Ć C O Ś , C O B Ę D Z I E U N I K A L N E I C H A R A K T E R Y S T Y C Z N E T Y L K O D L A N I E G O . Z I N D Y W I D U A L I Z O W A N Y P R Z E K A Z R E K L A M O W Y – D E D Y K O W A N E M A I L I N G I , W Y K O R Z Y S T A N I E G E O L O K A L I Z A C J I , T A R G E T O W A N I E P O S T Ó W N A F A C E B O O K U . P R Z E K A Z R E K L A M O W Y , K T Ó R Y J E S T D O S T O S O W A N Y D O O D B I O R C Y Z A D Z I A Ł A D U Ż O L E P I E J , N I Ż M A S O W O W Y S Y Ł A N E W I A D O M O Ś C I .
 26. 26. L O K A L N Y M A R K E T I N G L O K A L N Y M A R K E T I N G / M A R K E T I N G M I E J S C N I E J E S T N O W Y M T R E N D E M , A L E Z A S P R A W Ą N O W Y C H T E C H N O L O G I I , A P L I K A C J I , M O Ż L I W O Ś C I L E P S Z E G O T A R G E T O W A N I A T E N T R E N D W C H O D Z I W N O W Ą F A Z Ę . P R Z Y K Ł A D : P O K E - M A K R E T I N G , C Z Y L I J A K W Y K O R Z Y S T A Ć A P L I K A C J Ę , Ż E B Y P R Z Y C I Ą G N Ą Ć K L I E N T Ó W D O S K L E P U , C E N T R U M H A N D L O W E G O C Z Y R E S T A U R A C J I ? M O Ż N A N A P R Z Y K Ł A D Z A P R O P O N O W A Ć Z N I Ż K Ę D L A J E D N E J Z D R U Ż Y N : M Y S T I C ( N I E B I E S C Y ) , V A L O R ( C Z E R W O N I ) L U B I N S T I N C T ( Ż Ó Ł C I ) M O Ż N A Z A T O S K O R Z Y S T A Ć Z P O K E S T O P A Z N A J D U J Ą C E G O S I Ę W P O B L I Ż U W A S Z E G O O B I E K T U M O Ż N A K U P I Ć L U R E M O D U L E , K T Ó R Y P O U R U C H O M I E N I U P R Z E Z P Ó Ł G O D Z I N Y P R Z Y C I Ą G A W K O N K R E T N E M I E J S C E N O W E P O K E M O N Y .
 27. 27. W W W . S Z K O L E N I A S O C I A L M E D I A . C O M I N F L U E N C E R P O W E R !
 28. 28. I N F L U E N C E R M A R K E T I N G I N F L U E N C E R M A R K E T I N G ( I N F L U E N C E R W W O L N Y M T Ł U M A C Z E N I U T O O S O B A W P Ł Y W O W A , P R Z Y W Ó D C A O P I N I I ) T O D Z I E D Z I N A M A R K E T I N G U B A Z U J Ą C A N A R O Z P O Z N A W A L N O Ś C I I P O Z Y C J I O S Ó B Z A A N G A Ż O W A N Y C H W P R O M O C J Ę . ¼ 32%33% internautów traktuje blogi i vlogi jako pełnoprawne i zaufane źródło informacji zakupowej. internautów czytających blogi lub oglądających vlogi wskazało, że pod wpływem informacji zamieszczonych na blogu/ vlogu kupiło konkretny produkt. z nich pod wpływem kontaktu z blogiem/ vlogiem zrezygnowało z zakupu konkretnego produktu. stałych odbiorców b(v)logów kupuje pod ich wpływem. ½ http://www.psbv.pl/BlogPower_raport.pdf
 29. 29. I N F L U E N C E R M A R K E T I N G I N F L U E N C E R Z A P E W N I A D O D A T K O W Y W Y M I A R W I Z E R U N K O W Y O R A Z Z A S I Ę G . D L A C Z E G O I N F L U E N C E R M A R K E T I N G ? I N F L U E N C E R Z Y S T A J Ą S I Ę P R Z E W O D N I K A M I W Ś W I E C I E M A R E K I P R O D U K T Ó W , W Y R Ę C Z A J Ą N A S W T E S T O W A N I U P R O D U K T Ó W , B I O R Ą N A S I E B I E K O N S E K W E N C J E N I E T R A F I O N E G O Z A K U P U , K T Ó R E G O W O L E L I B Y Ś M Y U N I K N Ą Ć . WIARYGODNOŚĆ  AUTENTYCZNOŚĆ  http://www.psbv.pl/BlogPower_raport.pdf
 30. 30. D Z I Ę K U J Ę Z A U W A G Ę ! A L E K S A N D R A D E J N A R O W I C Z O L A @ S Z K O L E N I A S O C I A L M E D I A . C O M A L E K S A N D R A D E J N A R O W I C Z A L E K S A N D R A - D E J N A R O W I C Z

×