Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Karkliniai
2014
Ţaidimo taisyklės
1. Kiekviena komanda sugalvoja savo pavadinimą, kurį uţrašo į
gautus atsakymų lapus.
2. Ţaidimas susided...
Koks pastatas pavaizduotas šioje nuotraukoje?
Kaip vadinamas sūduvių gyvenamasis
namas?
A.Troba
B.Stuba
C.Pirkia
Kokio poeto (ės) eilėraščio ištrauka čia pateikta?
,,Ţarsto baltą smėlį
Širvinta nurimus Rymo ramunėlė
Rudenio arimuos.‘‘
Šalia kelio Vilkaviškis – Kalvarija, apie 16 km
nuo Vilkaviškio kaţkada stovėjo nuotraukoje
pavaizduotas dvaras. Koks tai ...
Koks Rausvės
upelio ilgis?

A.45 km
B.53 km
C.48 km

Nuotr. www.facebook.com/evaldukofoto
Kamara – tai?
A. Šaldytuvo skyrius uţšaldytų produktų laikymui

B. Vieta laikyti nusikaltėliams prieš teismą
C. Tamsi, vės...
Koks paukštis pavaizduotas Keturvalakių
miestelio herbe?
Toks vėjo malūnas yra išlikęs tik vienintelis visame Vilkaviškio
rajone. Jis buvo pastatytas 1925 m. Jo savininkas buvo Jo...
Šyvio šokdinimas tai šventė, švenčiama tarp Kalėdų ir Trijų
Karalių, kurios metu įvairūs persirengėliai lanko gyventojų
so...
Kas pavaizduota Vilkaviškio
miesto herbe?
A. Raudona roţė
B. Dviţiedė lelija
C. Raudona skrybėlė
Vištyčio akmuo tai šeštas pagal dydį riedulys Lietuvoje.
Jis yra apipintas įvairiausiomis legendomis bei
padavimais, o kad...
Senovėje šis akmuo buvo pagonių maldų
aukuru.
Ką reiškia šie senoviniai ţodţiai?
• Pėrangos
• Videlčius
• Padlagos

Uţ kiekvieną teisingai paaiškintą ţodį skiriama po 1...
1940 m. birţelį, Lietuvą okupuojant TSRS
kariuomenei, į Vokietiją pasitraukė tuometinis
Lietuvos prezidentas Antanas Smeto...
1919–1940 m. šiame pastate, esančiame Vilkaviškyje
veikė ţydų gimnazija.

Kokia institucija šiuo metu yra įsikūrusi šiame ...
Kiekvieną pavasarį Vilkaviškio rajone yra rengiamas
dviračių ţygis, kurį organizuoja Vilkaviškio
bendruomenė ir ,,Senų veţ...
Kokių miestelių herbai čia pavaizduoti?
(Atsakymų lape prie skaičiaus parašyti miestelio pavadinimą)

Alvito

Giţų
Vištyči...
1927 m. Karkliniuose buvo įsteigta mergaičių
ţemesnioji ţemės ūkio mokykla, kurią įsteigė
viena katalikiška švietimo ir la...
Iš ko kilo Vilkaviškio miesto
vardas?

A.Iš padavimo apie vilko ir
kiškio kovą
B.Iš ţodţio vilkijiškis (Vilkijos
miesto ar...
Po 1918 metų Lietuvos nepriklausomybės akto
pasirašymo, Karklinių dvaras buvo išnuomuotas danų
ūkininkams.
Dėl ko dvaras b...
Kokios tautybės ţmonių daugiausiai
gyveno Vilkaviškyje XIX a. viduryje?
A.Lietuvių

B.Ţydų
C.Rusų
Kuriais metais buvo baigta atstatyti Vilkaviškio
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra?
1998 metais
Kiek Vilkaviškio rajone esančių
gyvenviečių turi miesto statusus?
Sonija Gaskel arba Sara Gaskelytė (1904 – 1974) – Vilkaviškyje gimusi ţymi
Olandijos menininkė. Viena iš jos mokinių buvo ...
Laima Abraitytė – Karkliniuose
gimusi ir augusi lituanistė,
lietuvių kalbos mokytoja,
lietuvių kalbos skaitinių
vadovėlių ...
Kokios dar šalies pilietybę, neskaitant Lietuvos,
turėjo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras,
daktaras Jonas Basanav...
1812 m. birţelio mėnesį Jis aplankė Vilkaviškio
miestą. Jam nugalėjus Prūsiją, įkurtoje Varšuvos
kunigaikštystėje, o taip ...
1384 metais ,,Kryţiuočių kelių aprašuos‘' minimas
,,Dwissit“ pavadinimas, iš kurio vėliau kilo ir dabartinio
Vilkaviškio r...
Bartninkų miestelio pavadinimas yra kilęs iš bartininko
profesijos. Kas anksčiau buvo bartninkai?
A. Barzdaskučiai
B. Bats...
Kuris iš šių išvardintų Vilkaviškio krašto ţmonių
pasirašinėdavo Kapso, Perkūno, Higiejos tarno, Q.D.
slapyvardţiais?
A. J...
Kur ir kam pastatytas šis memorialas?
Kuris Vilkaviškio krašto poetų yra šios dainos ţodţių autorius?
Kostas Kubilinskas
Kas sieja šiuos ţmones?
Jonas Basanavičius
Petras Klimas
Jonas Vailokaitis
Saliamonas Banaitis
Pranas Dovydaitis
Justinas ...
Kuri iš šių gyvenviečių
istoriniuose šaltiniuose paminėta
anksčiausiai?
A.Vilkaviškis
B.Graţiškiai
C.Pajevonys
Protų mūšis ,,Smagu žinoti'' (klausimai)
Protų mūšis ,,Smagu žinoti'' (klausimai)
Protų mūšis ,,Smagu žinoti'' (klausimai)
Protų mūšis ,,Smagu žinoti'' (klausimai)
Protų mūšis ,,Smagu žinoti'' (klausimai)
Protų mūšis ,,Smagu žinoti'' (klausimai)
Protų mūšis ,,Smagu žinoti'' (klausimai)
Protų mūšis ,,Smagu žinoti'' (klausimai)
Protų mūšis ,,Smagu žinoti'' (klausimai)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Protų mūšis ,,Smagu žinoti'' (klausimai)

77,263 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Login to see the comments

Protų mūšis ,,Smagu žinoti'' (klausimai)

 1. 1. Karkliniai 2014
 2. 2. Ţaidimo taisyklės 1. Kiekviena komanda sugalvoja savo pavadinimą, kurį uţrašo į gautus atsakymų lapus. 2. Ţaidimas susideda iš trijų dalių. Kiekvienoje dalyje pateikiama po 10 klausimų. 3. Kiekvienam klausimui skiriama 1 minutė. Klausimo laiką matysite skaidrės apačioje baltoje juostelėje. 4. Laikas bus pradedamas skaičiuoti perskaičius klausimą ir suskambus trumpam skambučiui. 5. Po kiekvieno pateikto klausimo uţrašomas komandos atsakymas į atsakymų lapus. 6. Uţ kiekvieną teisingai atsakytą klausimą komanda gauna po 1 tašką. 7. Atsakymų lapai bus surenkami po kiekvienos dalies.
 3. 3. Koks pastatas pavaizduotas šioje nuotraukoje?
 4. 4. Kaip vadinamas sūduvių gyvenamasis namas? A.Troba B.Stuba C.Pirkia
 5. 5. Kokio poeto (ės) eilėraščio ištrauka čia pateikta? ,,Ţarsto baltą smėlį Širvinta nurimus Rymo ramunėlė Rudenio arimuos.‘‘
 6. 6. Šalia kelio Vilkaviškis – Kalvarija, apie 16 km nuo Vilkaviškio kaţkada stovėjo nuotraukoje pavaizduotas dvaras. Koks tai dvaras?
 7. 7. Koks Rausvės upelio ilgis? A.45 km B.53 km C.48 km Nuotr. www.facebook.com/evaldukofoto
 8. 8. Kamara – tai? A. Šaldytuvo skyrius uţšaldytų produktų laikymui B. Vieta laikyti nusikaltėliams prieš teismą C. Tamsi, vėsi stubos patalpa maisto produktų laikymui
 9. 9. Koks paukštis pavaizduotas Keturvalakių miestelio herbe?
 10. 10. Toks vėjo malūnas yra išlikęs tik vienintelis visame Vilkaviškio rajone. Jis buvo pastatytas 1925 m. Jo savininkas buvo Jonas Kanapkis, todėl daţnai jį vietiniai ţmonės vadina Kanapkio malūnu. Kur stovi šis vėjo malūnas?
 11. 11. Šyvio šokdinimas tai šventė, švenčiama tarp Kalėdų ir Trijų Karalių, kurios metu įvairūs persirengėliai lanko gyventojų sodybas ir atlieka jiems būdingus vaidmenis. Anksčiau šį paprotį praktikavo daug Pietvakarių Lietuvos kaimų, tačiau iki šių dienų jis išlikęs tik viename Vilkaviškio miestelyje. Kur švenčiama šyvio šokdinimo šventė?
 12. 12. Kas pavaizduota Vilkaviškio miesto herbe? A. Raudona roţė B. Dviţiedė lelija C. Raudona skrybėlė
 13. 13. Vištyčio akmuo tai šeštas pagal dydį riedulys Lietuvoje. Jis yra apipintas įvairiausiomis legendomis bei padavimais, o kadaise buvo laikomas šventu ir stebuklingu. Kokia šio riedulio paskirtis buvo senovėje?
 14. 14. Senovėje šis akmuo buvo pagonių maldų aukuru.
 15. 15. Ką reiškia šie senoviniai ţodţiai? • Pėrangos • Videlčius • Padlagos Uţ kiekvieną teisingai paaiškintą ţodį skiriama po 1 tašką.
 16. 16. 1940 m. birţelį, Lietuvą okupuojant TSRS kariuomenei, į Vokietiją pasitraukė tuometinis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Per kokį Vilkaviškio rajone tekantį upelį jis kėlėsi? A.Šeimeną B.Ėglupį C.Lieponą
 17. 17. 1919–1940 m. šiame pastate, esančiame Vilkaviškyje veikė ţydų gimnazija. Kokia institucija šiuo metu yra įsikūrusi šiame pastate?
 18. 18. Kiekvieną pavasarį Vilkaviškio rajone yra rengiamas dviračių ţygis, kurį organizuoja Vilkaviškio bendruomenė ir ,,Senų veţimų klubas‘‘. Kaip vadinasi šis dviračių ţygis?
 19. 19. Kokių miestelių herbai čia pavaizduoti? (Atsakymų lape prie skaičiaus parašyti miestelio pavadinimą) Alvito Giţų Vištyčio Bartninkų Uţ kiekvieną teisingai įvardintą herbą skiriama po 1 tašką.
 20. 20. 1927 m. Karkliniuose buvo įsteigta mergaičių ţemesnioji ţemės ūkio mokykla, kurią įsteigė viena katalikiška švietimo ir labdaros organizacija, 1905 -1940 m. veikusi Uţnemunėje. Šios draugijos tikslas buvo šviesti lietuvius lietuvybės ir katalikybės dvasia, o 1911–1914 m. leido ţurnalą „Ţiburys“. Kaip vadinosi ši organizacija?
 21. 21. Iš ko kilo Vilkaviškio miesto vardas? A.Iš padavimo apie vilko ir kiškio kovą B.Iš ţodţio vilkijiškis (Vilkijos miesto ar apylinkių gyventojas) C.Iš Vilkaujos upės pavadinimo
 22. 22. Po 1918 metų Lietuvos nepriklausomybės akto pasirašymo, Karklinių dvaras buvo išnuomuotas danų ūkininkams. Dėl ko dvaras buvo patikėtas danams?
 23. 23. Kokios tautybės ţmonių daugiausiai gyveno Vilkaviškyje XIX a. viduryje? A.Lietuvių B.Ţydų C.Rusų
 24. 24. Kuriais metais buvo baigta atstatyti Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra?
 25. 25. 1998 metais
 26. 26. Kiek Vilkaviškio rajone esančių gyvenviečių turi miesto statusus?
 27. 27. Sonija Gaskel arba Sara Gaskelytė (1904 – 1974) – Vilkaviškyje gimusi ţymi Olandijos menininkė. Viena iš jos mokinių buvo garsi Holivudo aktorė Audrey Hepburn. Kokia buvo šios menininkės profesija? A. Ji buvo dainininkė B. Ji buvo aktorė C. Ji buvo baleto šokėja
 28. 28. Laima Abraitytė – Karkliniuose gimusi ir augusi lituanistė, lietuvių kalbos mokytoja, lietuvių kalbos skaitinių vadovėlių autorė. Kuo ši ţymi lituanistė yra susijusi su dainuojamosios poezijos atlikėju ir autoriumi, televizijos laidų vedėju Vytautu Kernagiu? A. Ji buvo jo mama B. Ji buvo jo mokytoja C. Ji parašė apie jį knygą
 29. 29. Kokios dar šalies pilietybę, neskaitant Lietuvos, turėjo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, daktaras Jonas Basanavičius? A. Amerikos B. Bulgarijos C. Lenkijos
 30. 30. 1812 m. birţelio mėnesį Jis aplankė Vilkaviškio miestą. Jam nugalėjus Prūsiją, įkurtoje Varšuvos kunigaikštystėje, o taip pat ir Uţnemunėje nuo 1808 metų įsigaliojo Jo kodeksas – valstiečiai buvo atleisti nuo baudţiavos. Čia sparčiau nei likusioje Lietuvoje, kurią valdė Rusija, buvo vystoma prekyba ir verslas, kilo kultūra ir ţemės ūkis, daugiau vaikų baigdavo mokslus. Visos šios sąlygos sudarė prielaidas XX amţiaus pabaigoje Uţnemunei tapti lietuvių tautinio judėjimo centru. Apie kokią asmenybę čia kalbama?
 31. 31. 1384 metais ,,Kryţiuočių kelių aprašuos‘' minimas ,,Dwissit“ pavadinimas, iš kurio vėliau kilo ir dabartinio Vilkaviškio rajono miestelio vardas. Remiantis minėtais aprašais, 2009 metais šis miestelis šventė savo vardo 625 metų sukaktį. Kaip dabar skamba šis vietovardis? A. Vištytis B. Didvyţiai C. Pilviškiai
 32. 32. Bartninkų miestelio pavadinimas yra kilęs iš bartininko profesijos. Kas anksčiau buvo bartninkai? A. Barzdaskučiai B. Batsiuviai C. Bitininkai
 33. 33. Kuris iš šių išvardintų Vilkaviškio krašto ţmonių pasirašinėdavo Kapso, Perkūno, Higiejos tarno, Q.D. slapyvardţiais? A. Jonas Basanavičius B. Kazys Bradūnas C. Vincas Kudirka
 34. 34. Kur ir kam pastatytas šis memorialas?
 35. 35. Kuris Vilkaviškio krašto poetų yra šios dainos ţodţių autorius?
 36. 36. Kostas Kubilinskas
 37. 37. Kas sieja šiuos ţmones? Jonas Basanavičius Petras Klimas Jonas Vailokaitis Saliamonas Banaitis Pranas Dovydaitis Justinas Staugaitis A. Jie yra Nepriklausomybės Akto signatarai B. Jie yra gimę Sūduvos krašte C. Abu atsakymai teisingi
 38. 38. Kuri iš šių gyvenviečių istoriniuose šaltiniuose paminėta anksčiausiai? A.Vilkaviškis B.Graţiškiai C.Pajevonys

×